Social MediaA few weeks back I wrote about the dairy industry and what a cruel reality is hidden behind it. But when I was creating that article, I purposely avoided one topic because I knew I wanted to give it a closer look in a special post.

We have all heard many times that milk is healthy. There are various commercials where children drink milk from tall glasses and look super happy, at primary and secondary school we were offered milk programs, and I'm probably not the only one who used to drink a cup of cocoa every morning and night as a child. After I switched to a vegan diet, I heard many comments that milk is very important for a proper and healthy functioning of the body (and I only rolled my eyes at this).

Today, I would like to give you a closer look at how the things really are with cow's milk – what are its pros, cons, but mostly if we really need to drink it every day.

And I point out the word "can" in advance – it doesn't mean that milk gives you guaranteed results.
Milk contains a hight amount of potassium, vitamin D, vitamin B12 and calcium. That is very important for proper functioning of the immune system, heart and neuromuscular contraction, but it is mainly the basis of bones and teeth. That is why the intake of this mineral is important, especially for children. In one cup of milk is up to a quarter of the daily requirement of calcium. Its deficiency leads to weak bones, their tendency to break, to osteoporosis. However, according to new researchs, milk leads to the opposite effect, and has a calcium-leaching effect in bones.
Milk can also help prevent cavities.

Milk contains a significant amount of protein that are essential for the proper functioning of all organs but also important for muscle building. Twenty percent of protein contained in milk is whey that quickly breaks down and enters the bloodstream and is ideal after exercise; eighty percent is casein that delivers proteins to the body gradually.

Fat contained in milk can help increase HDL, which is better known as "good cholesterol", and is important in preventing heart stroke and cardiovascular diseases. According to the 2015 research, regular consumption of milk can reduce the risk of heart diseases by up to 13%. In this also helps vitamin D, calcium, potassium or magnesium contained in milk, which is shown to reduce blood pressure and help improve the lipid profile in the blood.
One of the main causes of acne is milk. It may be thanks to the hormones that are given to cows to increase their milk production, it may be due to growth hormones that are naturally found in cow's milk; it may be due to the fact that when milk is combined with refined sugar and processed food, it disrupts insulin levels, making skin more prone to acne. And I can confirm this myself, because since I excluded dairy products from my diet, my skin looks much better.
Other than acne, milk can worsen eczema or rosacea.

According to a study from 2015, up to 75% of people have some form of lactose intolerance. This does not mean that three-fourths of the population will die when they drink a drop of milk. Lactose intolerance basically means that the body has a problem digesting lactose, that is, milk sugar. The symptoms and the forms of intolerance vary, but the most common are bloating, diarrhea or abdominal pain. That's why many do not even know they have intolerance.

According to multiple studies, milk can cause ovarian and prostate cancer (while a diet without dairy products lowered the risk of developing this desease significant). In addition, another research, involving more than 12,000 children, has shown that milk consumption has led to weight gain – and the more milk they drink, the faster they gained weight. If you think about it, it makes sense: milk is primarily intended for calves and has the same role as breast milk – it supplies the newborn with the necessary nutrients and contains a high amount of calories (since it is the only source of food for them).


You have to make your own opinion about milk and dairy products. Either you weigh out the benefits – like high amount of calcium and protein (but here I remind you that calcium and proteins are also present in plant foods – you can read more about this here), or the negatives outfight them and you choose vegan alternatives like soy, almond or oat milk, soy yoghurt or vegan cheese. However, cow's milk is not essential for a healthy organism.


Pár týždňov dozadu som Vám písala o mliekarenskom priemysle a aká krutá realita sa za ním skrýva. No pri tvorbe tohto článku som sa zámerne vyhýbala jednej téme, pretože som vedela, že sa jej chcem bližšie venovať v osobitnom príspevku.

Asi všetci sme už mnohokrát počuli, že mlieko je zdravé. Sú rôzne reklamy, kde deti pijú mlieko z vysokého pohára a priam sršia šťastím, na základných i stredných školách nám ponúkali mliečne programy, a snáď nie som jediná, ktorá ako malá vypila pohár granka každé ráno i večer. Po prechode na vegánstvo som si vypočula mnoho poznámok, že mlieko je veľmi dôležité pre správne a zdravé fungovanie organizmu (nad čím som len krútila očami).

Dnes by som vám teda chcela priblížiť, ako to s kravským mliekom naozaj je – aké sú jeho výhody, nevýhody, ale hlavne či ho naozaj potrebujeme piť každý deň.

A dopredu upozorňujem na slovko "môže" – to neznamená, že je zaručené, že mlieko prinesie určité výsledky.
Mlieko obsahuje veľa draslíka, vitamínu D, vitamínu B12 a vápnika. Ten je veľmi dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému, srdca a nervosvalovej kontrakcie, no hlavne je základom kostí a zubov. Práve preto je dostatočný príjem tohto minerálu dôležitý najmä u detí. V jednom pohári mlieka je až štvrtina denného príjmu vápnika. Jeho nedostatok vedie k slabým kostiam, ich náchylnosti k zlomeniu až osteoporóze. Avšak podľa nových výskumov mlieko vedie k opačnému efektu a vápnik z kostí skôr odbúrava.
Mlieko tiež môže pomôcť predísť zubným kazom.


Mlieko obsahuje značné množstvo bielkovín, ktoré sú potrebné hlavne pre správne fungovanie všetkých orgánov, ale tiež sú dôležité pri budovaní svalovej hmoty. Dvadsať percent proteínov obsiahnutých v mlieku je srvátka, ktorá sa rýchlo rozpadá a dostáva do krvného obehu, a je ideálna po cvičení; osemdesiat percent je kazeín, ktoré telu dodáva bielkoviny postupne.


Tuk obsiahnutý v mlieku môže pomáhať k zvýšeniu HDL, ktorý je viac známy ako "dobrý cholesterol" a je dôležitý v prevencii infarktu myokardu a kardiovaskulárnym chorobám. Podľa výskumu z roku 2015 pravidelná konzumácia mlieka môže znížiť riziko srdcových ochorení až o 13%. Tomuto pomáha aj vitamín D, vápnik, draslík alebo magnézium, ktoré sú obsiahnuté v mlieku a u ktorých je dokázané, že znižujú krvný tlak a pomáhajú zlepšiť profil lipidov v krvi.
Jednou z hlavných príčin akné je aj mlieko. Môže to byť vďaka hormónom, ktoré sú podávané kravám, aby sa zvýšila ich produkcia mlieka, môže to byť vďaka rastovým hormónom, ktoré sa v kravskom mlieku už prirodzene nachádzajú, môže to byť vďaka tomu, že keď sa mlieko skombinuje s rafinovaným cukrom a spracovanými potravinami, narušuje hladinu inzulínu, čím zvyšuje náchylnosť na akné. A toto vám môžem potvrdiť aj sama, pretože odkedy som vylúčila z jedálnička mliečne výrobky, moja pleť je na tom oveľa lepšie.
Okrem akné však mlieko môže zhoršovať ekzémy alebo rosaceu (ružovku).


Podľa štúdie z roku 2015 až 75% ľudí má nejakú formu intolerancie na laktózu. To neznamená, že tri štvrtiny populácie umrú, keď vypijú čo i len kvapku mlieka. Laktózová intolerancia v podstate znamená, že telo má problém stráviť laktózu, teda mliečny cukor. Prejavy i formy intolerancie sa líšia, no medzi najčastejšie patrí nafúknutie, hnačka alebo bolesti brucha. Preto mnohí ani nevedia, že intoleranciu majú.

Podľa viacerých výskumov môže mlieko spôsobovať rakovinu vaječníkov a prostaty (zatiaľ čo strava bez mliečnych produktov riziko vzniku tohto ochorenia výrazne znížila). Okrem toho, ďalší výskum, do ktorého bolo zapojených viac ako 12 000 detí dokázal, že konzumácia mlieka viedla k priberaniu - a čím viac mlieka deti pili, o toľko rýchlejšie priberali. Ak sa nad tým zamyslíte, dáva to zmysel: mlieko je primárne určené teliatkam a má rovnakú úlohu ako materské mlieko – dodáva novorodencom potrebné živiny a obsahuje vysoké množstvo kalórií (keďže je to pre nich jediný zdroj potravy).Názor na mlieko a mliečne výrobky si už potom musíte urobiť sami. Buď u vás viac zavážia spomenuté benefity – ako vysoký obsah vápnika a bielkovín (ale tu pripomínam, že aj vápnik, aj proteíny, sú obsiahnuté i v rastlinnej strave – a viac sa o tomto dočítate TU), alebo ich prebijú negatíva a zvolíte vegánske alternatívy ako je sójové, mandľové alebo ovsené mlieko, sójové jogurty či vegánsky syr. Kravské mlieko však určite nie je pre zdravý organizmus nevyhnutné.

Monday, December 03, 2018

IS MILK HEALTHY?A few weeks back I wrote about the dairy industry and what a cruel reality is hidden behind it. But when I was creating that article, I purposely avoided one topic because I knew I wanted to give it a closer look in a special post.

We have all heard many times that milk is healthy. There are various commercials where children drink milk from tall glasses and look super happy, at primary and secondary school we were offered milk programs, and I'm probably not the only one who used to drink a cup of cocoa every morning and night as a child. After I switched to a vegan diet, I heard many comments that milk is very important for a proper and healthy functioning of the body (and I only rolled my eyes at this).

Today, I would like to give you a closer look at how the things really are with cow's milk – what are its pros, cons, but mostly if we really need to drink it every day.

And I point out the word "can" in advance – it doesn't mean that milk gives you guaranteed results.
Milk contains a hight amount of potassium, vitamin D, vitamin B12 and calcium. That is very important for proper functioning of the immune system, heart and neuromuscular contraction, but it is mainly the basis of bones and teeth. That is why the intake of this mineral is important, especially for children. In one cup of milk is up to a quarter of the daily requirement of calcium. Its deficiency leads to weak bones, their tendency to break, to osteoporosis. However, according to new researchs, milk leads to the opposite effect, and has a calcium-leaching effect in bones.
Milk can also help prevent cavities.

Milk contains a significant amount of protein that are essential for the proper functioning of all organs but also important for muscle building. Twenty percent of protein contained in milk is whey that quickly breaks down and enters the bloodstream and is ideal after exercise; eighty percent is casein that delivers proteins to the body gradually.

Fat contained in milk can help increase HDL, which is better known as "good cholesterol", and is important in preventing heart stroke and cardiovascular diseases. According to the 2015 research, regular consumption of milk can reduce the risk of heart diseases by up to 13%. In this also helps vitamin D, calcium, potassium or magnesium contained in milk, which is shown to reduce blood pressure and help improve the lipid profile in the blood.
One of the main causes of acne is milk. It may be thanks to the hormones that are given to cows to increase their milk production, it may be due to growth hormones that are naturally found in cow's milk; it may be due to the fact that when milk is combined with refined sugar and processed food, it disrupts insulin levels, making skin more prone to acne. And I can confirm this myself, because since I excluded dairy products from my diet, my skin looks much better.
Other than acne, milk can worsen eczema or rosacea.

According to a study from 2015, up to 75% of people have some form of lactose intolerance. This does not mean that three-fourths of the population will die when they drink a drop of milk. Lactose intolerance basically means that the body has a problem digesting lactose, that is, milk sugar. The symptoms and the forms of intolerance vary, but the most common are bloating, diarrhea or abdominal pain. That's why many do not even know they have intolerance.

According to multiple studies, milk can cause ovarian and prostate cancer (while a diet without dairy products lowered the risk of developing this desease significant). In addition, another research, involving more than 12,000 children, has shown that milk consumption has led to weight gain – and the more milk they drink, the faster they gained weight. If you think about it, it makes sense: milk is primarily intended for calves and has the same role as breast milk – it supplies the newborn with the necessary nutrients and contains a high amount of calories (since it is the only source of food for them).


You have to make your own opinion about milk and dairy products. Either you weigh out the benefits – like high amount of calcium and protein (but here I remind you that calcium and proteins are also present in plant foods – you can read more about this here), or the negatives outfight them and you choose vegan alternatives like soy, almond or oat milk, soy yoghurt or vegan cheese. However, cow's milk is not essential for a healthy organism.


Pár týždňov dozadu som Vám písala o mliekarenskom priemysle a aká krutá realita sa za ním skrýva. No pri tvorbe tohto článku som sa zámerne vyhýbala jednej téme, pretože som vedela, že sa jej chcem bližšie venovať v osobitnom príspevku.

Asi všetci sme už mnohokrát počuli, že mlieko je zdravé. Sú rôzne reklamy, kde deti pijú mlieko z vysokého pohára a priam sršia šťastím, na základných i stredných školách nám ponúkali mliečne programy, a snáď nie som jediná, ktorá ako malá vypila pohár granka každé ráno i večer. Po prechode na vegánstvo som si vypočula mnoho poznámok, že mlieko je veľmi dôležité pre správne a zdravé fungovanie organizmu (nad čím som len krútila očami).

Dnes by som vám teda chcela priblížiť, ako to s kravským mliekom naozaj je – aké sú jeho výhody, nevýhody, ale hlavne či ho naozaj potrebujeme piť každý deň.

A dopredu upozorňujem na slovko "môže" – to neznamená, že je zaručené, že mlieko prinesie určité výsledky.
Mlieko obsahuje veľa draslíka, vitamínu D, vitamínu B12 a vápnika. Ten je veľmi dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému, srdca a nervosvalovej kontrakcie, no hlavne je základom kostí a zubov. Práve preto je dostatočný príjem tohto minerálu dôležitý najmä u detí. V jednom pohári mlieka je až štvrtina denného príjmu vápnika. Jeho nedostatok vedie k slabým kostiam, ich náchylnosti k zlomeniu až osteoporóze. Avšak podľa nových výskumov mlieko vedie k opačnému efektu a vápnik z kostí skôr odbúrava.
Mlieko tiež môže pomôcť predísť zubným kazom.


Mlieko obsahuje značné množstvo bielkovín, ktoré sú potrebné hlavne pre správne fungovanie všetkých orgánov, ale tiež sú dôležité pri budovaní svalovej hmoty. Dvadsať percent proteínov obsiahnutých v mlieku je srvátka, ktorá sa rýchlo rozpadá a dostáva do krvného obehu, a je ideálna po cvičení; osemdesiat percent je kazeín, ktoré telu dodáva bielkoviny postupne.


Tuk obsiahnutý v mlieku môže pomáhať k zvýšeniu HDL, ktorý je viac známy ako "dobrý cholesterol" a je dôležitý v prevencii infarktu myokardu a kardiovaskulárnym chorobám. Podľa výskumu z roku 2015 pravidelná konzumácia mlieka môže znížiť riziko srdcových ochorení až o 13%. Tomuto pomáha aj vitamín D, vápnik, draslík alebo magnézium, ktoré sú obsiahnuté v mlieku a u ktorých je dokázané, že znižujú krvný tlak a pomáhajú zlepšiť profil lipidov v krvi.
Jednou z hlavných príčin akné je aj mlieko. Môže to byť vďaka hormónom, ktoré sú podávané kravám, aby sa zvýšila ich produkcia mlieka, môže to byť vďaka rastovým hormónom, ktoré sa v kravskom mlieku už prirodzene nachádzajú, môže to byť vďaka tomu, že keď sa mlieko skombinuje s rafinovaným cukrom a spracovanými potravinami, narušuje hladinu inzulínu, čím zvyšuje náchylnosť na akné. A toto vám môžem potvrdiť aj sama, pretože odkedy som vylúčila z jedálnička mliečne výrobky, moja pleť je na tom oveľa lepšie.
Okrem akné však mlieko môže zhoršovať ekzémy alebo rosaceu (ružovku).


Podľa štúdie z roku 2015 až 75% ľudí má nejakú formu intolerancie na laktózu. To neznamená, že tri štvrtiny populácie umrú, keď vypijú čo i len kvapku mlieka. Laktózová intolerancia v podstate znamená, že telo má problém stráviť laktózu, teda mliečny cukor. Prejavy i formy intolerancie sa líšia, no medzi najčastejšie patrí nafúknutie, hnačka alebo bolesti brucha. Preto mnohí ani nevedia, že intoleranciu majú.

Podľa viacerých výskumov môže mlieko spôsobovať rakovinu vaječníkov a prostaty (zatiaľ čo strava bez mliečnych produktov riziko vzniku tohto ochorenia výrazne znížila). Okrem toho, ďalší výskum, do ktorého bolo zapojených viac ako 12 000 detí dokázal, že konzumácia mlieka viedla k priberaniu - a čím viac mlieka deti pili, o toľko rýchlejšie priberali. Ak sa nad tým zamyslíte, dáva to zmysel: mlieko je primárne určené teliatkam a má rovnakú úlohu ako materské mlieko – dodáva novorodencom potrebné živiny a obsahuje vysoké množstvo kalórií (keďže je to pre nich jediný zdroj potravy).Názor na mlieko a mliečne výrobky si už potom musíte urobiť sami. Buď u vás viac zavážia spomenuté benefity – ako vysoký obsah vápnika a bielkovín (ale tu pripomínam, že aj vápnik, aj proteíny, sú obsiahnuté i v rastlinnej strave – a viac sa o tomto dočítate TU), alebo ich prebijú negatíva a zvolíte vegánske alternatívy ako je sójové, mandľové alebo ovsené mlieko, sójové jogurty či vegánsky syr. Kravské mlieko však určite nie je pre zdravý organizmus nevyhnutné.


I recently wrote about serum for oily skin with acne Ako Vánok from Mylo. However, this product is not the only one I bought from this brand. As I have already mentiones, I was immediately interested in Mylo, and I brought home three things from it. Today I will show you the second – a carbon soap for problematic skin called "Čierna ovca" (Black Sheep).
If you're hearing about Mylo for the first time (in this case, you didn't read the last review, so click here), it is a cruelty-free vegan cosmetics that contains only natural plant-based substances. It is made in Slovakia, local and organic materials are preferred, and it is sold in recyclable packaging.

This soap is packed in brown and thin white paper only, which you can compost without hesitation – unlike plastic packaging and tubes. Like all Mylo products, it has a very simple and minimalist, yet gorgeous design. The soap itself has a dark-gray color, the exact shape of the quay, and on the front is engraved the logo.

The soap has one hundred grams and I can say straight away that it lasts for a fairly decent time. Unlike other skin-cleansing products, which are usually gel-like, it is stiff, so it doesn't contain water, making it smaller and it doesn't take up much space (which is a great while travelling).
The soap has two main ingredients – charcoal and tea trea oil. Activated charcoal (I suppose this is where the sopa got itss name) removes excess sebum and toxins from the skin, while the tea tree has antibacterial effects, making it an excellent duo for acne-prone skin.

If now you ask if it dries the skin, it does not – but it does leave the skin feeling slightly dry. But not at all as much as I was initially afraid of. Its purpose is to remove grease from the skin, leaving the skin noticeably drier. After cleaning, Barb recommends using toner (which I don't yet have, but I want to try it out as soon as possible), and oil (or cream) that will restore balance and re-hydrate the face.

Nevertheless, the skin after washing is clean and fresh. I also use it to remove makeup and it does this job very well. It lathers up nicely (even without sodium lauryl sulfate) and has a very subtle but still light and lovely scent. Each soap is hand-made by cold method and in small batches, so its color and smell may vary.
The composition of the soap is again short and clear – it does not contain any strange substances with long names. It contains:


 • olive oil – is antioxidant and anti-inflammatory, helps to heal scars and acne, it regenerates the skin and calms it;
 • water;
 • coconut oil – is antiseptic and detoxifying, it softens the skin;
 • shea butter – it nourishes, regenerates and is great for healing,
 • sodium hydroxide – is only for saponification as it easily and quickly dissolves the oily and butter components but is not present in the soap itself;
 • cacao butter – it contains vitamin E, promotes skin hydration, softens;
 • almond oil – also strengthens and regenerates, it protects against skin dehydration;
 • 100% plant-based active charcoal – it can absorb toxins, clean pores and reduce increased sebum production;
 • tea tree essential oil – it has high preservative and antibacterial effects, making it great for problematic skin, it stimulates the recovery of skin cells.


All ingredients are – as always – plant based.
I use it every night to remove my make-up and clean my skin, quite often even in the morning before applying make-up. And I will say straight away that I'm not coming back to using gels and cleansing foams, because they are all packaged in plastic, but since I'm so satisfied with this soap, I will definitely buy another package.Advantages

cleanses the complexion beautifully

leaves the skin fresh and clean

does not contain palm oil or SLS


Disadvantages

leaves the skin slightly dry and requires the use of an oil or a cream


Price

online – 4.90 €


Rating

4.9 / 5Nedávno som vám písala o sére na mastnú pleť s akné Ako vánok od Mylo. Tento produkt však nie je jediný, ktorý som si od tejto značky kúpila. Ako som už spomínala, Mylo ma okamžite veľmi zaujalo a domov som si od Dobrožrútov odniesla rovno tri vecičky. Dnes vám ukážem druhú – uhlíkové mydlo na problematickú pleť s názvom Čierna ovca.
Ak o Mylo počujete prvýkrát (v tom prípade ste nečítali poslednú recenziu, preto klik sem), je to netestovaná vegánska kozmetika, ktorá obsahuje len prírodné rastlinné látky. Vyrába sa na Slovensku, uprednostňované sú lokálne a organické suroviny, a je predávaná v recyklovateľných obaloch.

Toto mydielko je balené len v hnedom a tenučkom bielom papieri, ktorý môžete bez váhania aj skompostovať – na rozdiel od plastových obalov a túb. Rovnako ako všetky produkty od Mylo má veľmi jednoduchý a minimalistický, ale nádherný design. Samotné mydlo má tmavosivú farbu, presný tvar kvádra a v prednej časti je vyryté logo značky.

Mydlo má sto gramov a už rovno môžem povedať, že vydrží pomerne slušnú dobu. Na rozdiel od iných produktov na čistenie pleti, ktoré majú zvyčajne gélovú konzistenciu, je tuhé, teda neobsahuje vodu, a tak je menšie a nezaberá toľko miesta (čo je obrovskou výhodou pri cestovaní).
Mydlo má dve hlavné zložky – čierne uhlie a čajovník austrálsky. Čierne uhlie (podľa ktorého mydielko pravdepodobne aj získalo meno) odstraňuje z pokožky prebytočný maz a toxíny, zatiaľ čo čajovník má antibakteriálne účinky, vďaka čomu vytvárajú skvelú dvojku na pleť s akné.

Ak sa teraz pýtate, či nevysušuje, tak nevysušuje – no zanecháva pleť mierne suchú. Ale vôbec nie tak veľmi, ako som sa spočiatku obávala. Jeho úlohou je z pleti odstrániť mastnotu, čím ale zanecháva pokožku citeľne suchšiu. Po vyčistení pleti Barb odporúča použitie toneru (ktorý ešte nemám, no určite ho chcem čo najskôr vyskúšať), a oleja (respektíve krému), ktorý navráti rovnováhu a dodá tvári späť hydratáciu.

Napriek tomu pleť po umytí pôsobí čisto a sviežo. Používam ho aj na odstránenie make-upu a i túto úlohu plní na jednotku. Krásne pení (aj bez toho, aby obsahovalo sodium lauryl sulfát) a má nie veľmi výraznú, no stále ľahkú a príjemnú vôňu. Každé mydielko je vyrábané ručne, metódou za studena a v malých dávkach, preto sa jeho farba a vôňa môže líšiť.
Zloženie mydla je opäť krátke a jasné – neobsahuje žiadne podivné látky s dlhými názvami. Nachádza sa v ňom:


 • olivový olej – je antioxidačný a protizápalový, pomáha hojiť ranky a akné, regeneruje pleť a upokojuje ju;
 • voda;
 • kokosový olej – je antiseptický a detoxikačný, zjemňuje pokožku;
 • bambucké maslo – vyživuje, regeneruje a je výborné na hojenie,
 • hydroxid sodný – slúži len na saponifikáciu, keďže ľahko a rýchlo rozpúšťa olejové a maslové zložky, no v samotnom mydle sa nenachádza;
 • kakaové maslo – obsahuje vitamín E, podporuje hydratáciu pokožky, zjemňuje;
 • mandľový olej – tiež posilňuje a regeneruje, chráni pred dehydratáciou pokožky;
 • 100% rastlinné aktívne uhlie – dokáže absorbovať toxíny, čistiť  upchané póry a znížiť zvýšenú produkciu mazu;
 • esenciálny olej z čajovníka austrálskeho – má vysoké konzervačné a antibakteriálne účinky, vďaka čomu je skvelý na problematickú pleť, stimuluje obnovu kožných buniek.


Všetky ingrediencie sú – ako inak – prírodného pôvodu.
Používam ho každý večer na odlíčenie a vyčistenie pleti, pomerne často aj ráno pred nanesením make-upu. A rovno poviem, že ku gélom a penám na čistenie sa tak skoro nevrátim, lebo všetky sú balené v plastovom obale, no keďže som s týmto mydlom maximálne spokojná, určite si kúpim ďalšie balenie.Plusy

krásne čistí pleť do hĺbky

zanecháva pleť sviežu a čistú

neobsahuje palmový olej alebo SLS


Mínusy

zanecháva pleť mierne suchú a je potrebné použitie oleja alebo krému


Cena

online – 4.90 €


Hodnotenie

4.9 / 5

Monday, November 19, 2018

ČIERNA OVCA BY MYLOI recently wrote about serum for oily skin with acne Ako Vánok from Mylo. However, this product is not the only one I bought from this brand. As I have already mentiones, I was immediately interested in Mylo, and I brought home three things from it. Today I will show you the second – a carbon soap for problematic skin called "Čierna ovca" (Black Sheep).
If you're hearing about Mylo for the first time (in this case, you didn't read the last review, so click here), it is a cruelty-free vegan cosmetics that contains only natural plant-based substances. It is made in Slovakia, local and organic materials are preferred, and it is sold in recyclable packaging.

This soap is packed in brown and thin white paper only, which you can compost without hesitation – unlike plastic packaging and tubes. Like all Mylo products, it has a very simple and minimalist, yet gorgeous design. The soap itself has a dark-gray color, the exact shape of the quay, and on the front is engraved the logo.

The soap has one hundred grams and I can say straight away that it lasts for a fairly decent time. Unlike other skin-cleansing products, which are usually gel-like, it is stiff, so it doesn't contain water, making it smaller and it doesn't take up much space (which is a great while travelling).
The soap has two main ingredients – charcoal and tea trea oil. Activated charcoal (I suppose this is where the sopa got itss name) removes excess sebum and toxins from the skin, while the tea tree has antibacterial effects, making it an excellent duo for acne-prone skin.

If now you ask if it dries the skin, it does not – but it does leave the skin feeling slightly dry. But not at all as much as I was initially afraid of. Its purpose is to remove grease from the skin, leaving the skin noticeably drier. After cleaning, Barb recommends using toner (which I don't yet have, but I want to try it out as soon as possible), and oil (or cream) that will restore balance and re-hydrate the face.

Nevertheless, the skin after washing is clean and fresh. I also use it to remove makeup and it does this job very well. It lathers up nicely (even without sodium lauryl sulfate) and has a very subtle but still light and lovely scent. Each soap is hand-made by cold method and in small batches, so its color and smell may vary.
The composition of the soap is again short and clear – it does not contain any strange substances with long names. It contains:


 • olive oil – is antioxidant and anti-inflammatory, helps to heal scars and acne, it regenerates the skin and calms it;
 • water;
 • coconut oil – is antiseptic and detoxifying, it softens the skin;
 • shea butter – it nourishes, regenerates and is great for healing,
 • sodium hydroxide – is only for saponification as it easily and quickly dissolves the oily and butter components but is not present in the soap itself;
 • cacao butter – it contains vitamin E, promotes skin hydration, softens;
 • almond oil – also strengthens and regenerates, it protects against skin dehydration;
 • 100% plant-based active charcoal – it can absorb toxins, clean pores and reduce increased sebum production;
 • tea tree essential oil – it has high preservative and antibacterial effects, making it great for problematic skin, it stimulates the recovery of skin cells.


All ingredients are – as always – plant based.
I use it every night to remove my make-up and clean my skin, quite often even in the morning before applying make-up. And I will say straight away that I'm not coming back to using gels and cleansing foams, because they are all packaged in plastic, but since I'm so satisfied with this soap, I will definitely buy another package.Advantages

cleanses the complexion beautifully

leaves the skin fresh and clean

does not contain palm oil or SLS


Disadvantages

leaves the skin slightly dry and requires the use of an oil or a cream


Price

online – 4.90 €


Rating

4.9 / 5Nedávno som vám písala o sére na mastnú pleť s akné Ako vánok od Mylo. Tento produkt však nie je jediný, ktorý som si od tejto značky kúpila. Ako som už spomínala, Mylo ma okamžite veľmi zaujalo a domov som si od Dobrožrútov odniesla rovno tri vecičky. Dnes vám ukážem druhú – uhlíkové mydlo na problematickú pleť s názvom Čierna ovca.
Ak o Mylo počujete prvýkrát (v tom prípade ste nečítali poslednú recenziu, preto klik sem), je to netestovaná vegánska kozmetika, ktorá obsahuje len prírodné rastlinné látky. Vyrába sa na Slovensku, uprednostňované sú lokálne a organické suroviny, a je predávaná v recyklovateľných obaloch.

Toto mydielko je balené len v hnedom a tenučkom bielom papieri, ktorý môžete bez váhania aj skompostovať – na rozdiel od plastových obalov a túb. Rovnako ako všetky produkty od Mylo má veľmi jednoduchý a minimalistický, ale nádherný design. Samotné mydlo má tmavosivú farbu, presný tvar kvádra a v prednej časti je vyryté logo značky.

Mydlo má sto gramov a už rovno môžem povedať, že vydrží pomerne slušnú dobu. Na rozdiel od iných produktov na čistenie pleti, ktoré majú zvyčajne gélovú konzistenciu, je tuhé, teda neobsahuje vodu, a tak je menšie a nezaberá toľko miesta (čo je obrovskou výhodou pri cestovaní).
Mydlo má dve hlavné zložky – čierne uhlie a čajovník austrálsky. Čierne uhlie (podľa ktorého mydielko pravdepodobne aj získalo meno) odstraňuje z pokožky prebytočný maz a toxíny, zatiaľ čo čajovník má antibakteriálne účinky, vďaka čomu vytvárajú skvelú dvojku na pleť s akné.

Ak sa teraz pýtate, či nevysušuje, tak nevysušuje – no zanecháva pleť mierne suchú. Ale vôbec nie tak veľmi, ako som sa spočiatku obávala. Jeho úlohou je z pleti odstrániť mastnotu, čím ale zanecháva pokožku citeľne suchšiu. Po vyčistení pleti Barb odporúča použitie toneru (ktorý ešte nemám, no určite ho chcem čo najskôr vyskúšať), a oleja (respektíve krému), ktorý navráti rovnováhu a dodá tvári späť hydratáciu.

Napriek tomu pleť po umytí pôsobí čisto a sviežo. Používam ho aj na odstránenie make-upu a i túto úlohu plní na jednotku. Krásne pení (aj bez toho, aby obsahovalo sodium lauryl sulfát) a má nie veľmi výraznú, no stále ľahkú a príjemnú vôňu. Každé mydielko je vyrábané ručne, metódou za studena a v malých dávkach, preto sa jeho farba a vôňa môže líšiť.
Zloženie mydla je opäť krátke a jasné – neobsahuje žiadne podivné látky s dlhými názvami. Nachádza sa v ňom:


 • olivový olej – je antioxidačný a protizápalový, pomáha hojiť ranky a akné, regeneruje pleť a upokojuje ju;
 • voda;
 • kokosový olej – je antiseptický a detoxikačný, zjemňuje pokožku;
 • bambucké maslo – vyživuje, regeneruje a je výborné na hojenie,
 • hydroxid sodný – slúži len na saponifikáciu, keďže ľahko a rýchlo rozpúšťa olejové a maslové zložky, no v samotnom mydle sa nenachádza;
 • kakaové maslo – obsahuje vitamín E, podporuje hydratáciu pokožky, zjemňuje;
 • mandľový olej – tiež posilňuje a regeneruje, chráni pred dehydratáciou pokožky;
 • 100% rastlinné aktívne uhlie – dokáže absorbovať toxíny, čistiť  upchané póry a znížiť zvýšenú produkciu mazu;
 • esenciálny olej z čajovníka austrálskeho – má vysoké konzervačné a antibakteriálne účinky, vďaka čomu je skvelý na problematickú pleť, stimuluje obnovu kožných buniek.


Všetky ingrediencie sú – ako inak – prírodného pôvodu.
Používam ho každý večer na odlíčenie a vyčistenie pleti, pomerne často aj ráno pred nanesením make-upu. A rovno poviem, že ku gélom a penám na čistenie sa tak skoro nevrátim, lebo všetky sú balené v plastovom obale, no keďže som s týmto mydlom maximálne spokojná, určite si kúpim ďalšie balenie.Plusy

krásne čistí pleť do hĺbky

zanecháva pleť sviežu a čistú

neobsahuje palmový olej alebo SLS


Mínusy

zanecháva pleť mierne suchú a je potrebné použitie oleja alebo krému


Cena

online – 4.90 €


Hodnotenie

4.9 / 5Among the first questions that I had to face when people around me found out I was going vegetarian, was where would I get the protein. I always brushed it aside, because I knew that in dairy products and legumens I would get more than enough, but after I had decided that I want to make another change in my diet and start a plant based/vegan diet, I had started to get more interested in whether I would get not only enough protein, but other vitamins and nutriens as well.

First and foremost, veganism can easily provide you with enough protein. In one hundred grams of tofu are 15 grams of protein, in the same amount of oats it's up to 17 grams, in almonds 21 grams, in peanut butter 23 grams, in red beans as well as in chickpeas are 9 grams. Both chicken and pork have 27 grams of protein per 100 grams, beef has 26 grams, eggs 13 grams, and 100 mililitres of milk contain only 3.4 grams. The difference is not so huge that you have to worry about dying for protein deficiency.

But there are other nutrients in which is the deficiency more likely to occur in vegan diet – and this will be the focus of today's post. In addition, I'll also tell you why are these nutriens important for your body, how and where you get them in plant-based diet.

I hope that with this I will be albe to help you solve this minor problem which discourage people from vegan diet.
VITAMIN B12

Vitamin B12 deficiency is quite common among vegans – because it's harder to get it from a plants. It's important in the formation of red blood cells and myelin, in growth, in RNA and DNA synthesis, but also for the proper functioning of the immune system. Its deficiency is manifested primarily by the feeling of weakness and fatigue, but also by problems with balance or anemia. As your body stores this vitamin, it can take up a few years until its deficiencies are visible.

However, vitamin B12 is not naturally found in plants or meat – it is produced by anaerobic microbes living in the earth and the colon. Those bacteria that live in the earth release B12 into the soil, but since groundwater is disinfected, vitamin is no longer present in it; but this is how herbivors get it. However, it's important to point out that cow's often receive this vitamin as a supplement, too.

Only a very small amount of this vitamin is found in plants, and although many foods are fortified with B12, long-term vegans are recommended to take it as a nutritional supplement.
ZINC

Zinc is an element which has an important role in the human body. It is necessary for a good functioning of the brain, growth or digestion, healthy hair, nails and the skin. It also helps to maintain a good immune system, impacts on insulin production, promotes the antioxidant process and the development of the fetus. The lack of zinc is manifested by hair loss, skin dryness, increased fatigue, irritability, prone to illness, or worse vision and growth disorders.

Zinc can be found in beef or seafood; but in a plant-based diet, it is contained in different types of nuts, grains and legumes – but here a a minor problem occurs, because phytates, ie substances, whose role is to "lock" the nutrients inside the grain, make the absorption of zinc a bit worse. Here, it helps to sprout them, which reduces the rate of phytic acid.


CALCIUM

It is one of the most important minerals in the body and is the basis of teeth and bones. Calcium also strengthens the immune system, secures blood clotting, regulates heart activity, neuromuscular contraction, and lowers cholesterol levels in the blood. However, the body can not save it, and if there's not enough of it in the body, it'll begin to use it from bones and teeth – osteoporosis. Calcium deficiency generally results in a form of creeps and cramps, dry skin, nail breakage, but it can only cause problems with the heart.

When we say calcium, almost everyone thinks of milk. But a hundred milliliters of milk is only 125 milligrams of calcium. The same amount of the cale contains up to 150 milligrams, soybeans 277 milligrams, and poppy seeds up to 1,438 milligrams. In addition, it's found in nuts, tofu, cabbage, almond butter, broccoli or different seeds. Calcium in dairy products is more difficult to digest than that in plant foods because it binds to protein.

Although it is not proven that the vegan diet automatically causes calcium deficiency, you should be careful about it's recommended intake. If you feel that you are lacking it, you can find it at the e-shop biocare.sk in the form of a supplement, in combination with vitamin D3, which helps in the absorption of calcium in the body.
IRON

Iron is a mineral that is irreplaceable for health. Up to three quarters of this element are bound in red blood cells. If its level in blood is reduced, the body's ability to produce new red blood cells is also reduced. Because the red blood cells bind the oxygen, by reducing their amount in blood, not all cells in the body get as much oxygen as they need. This results in anemia that causes weakness, paleness, rapid breathing, and increased heartbeat. However, excess of iron in the body is not good either, because the body can't get rid of it correctly and stores it, which can cause damage to the liver, heart and thyroid.

It can be found in lentils, chickpeas, beans and soybeans, but also in bulgur, peas, beetroot, dried raisins or some types of melon. Its rich source are green leafy vegetables. If you eat foods which are rich in iron every day, you probably do not have to worry about the deficiency.


OMEGA-3 FATTY ACIDS

Omega-3 fatty acids are polyunsaturated essential fatty acids – so the body does not know how to produce them by itself, and we have to (like vitamins or minerals) receive them in the diet. Their job is to adjust the level of fat in the blood and to keep the heart healthy. In addition, they also have anti-inflammatory effects, promote blood circulation, look after the proper functioning of the brain and improve muscle building. You may notice a lack in feelings of fatigue, mood swings, worse memory, broken nails and hair or constipation.

Probably most of us remember the nasty taste of fish oil – an excellent source of omega-3. Fish are generally rich in omega-3, but it is very important where they come from, since the fish that are in captivity, often have a higher presence of toxic substances (especially mercury) in the body. Even in the vegetable diet, it is possible to obtain enough omega-3 fatty acids as they are found in nuts (mainly walnuts), flax, pumpkin or chia seeds, tofu and soya. Even those contain a daily amount of omega-3.Again – if you feel that you're lacking of some vitamins or nutriens and you are seeing symptoms mentioned above on yourself, firstly, consult it with a specialist or try to add nutritional supplements to your diet for a while.

Sources:
https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/vitamin-b12-vyznam-v-organizme-denna-potreba-jeho-zdroje
http://www.info.sk/sprava/13718/vitamin-b12-ake-su-priznaky-jeho-nedostatku-a-preco-je-tak-dolezity/
https://www.instagram.com/p/BkVXMWWB04y/
https://www.zinkorot.sk/nedostatok-zinku
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/391733-telu-skodi-nedostatok-aj-nadbytok-vapnika/
https://www.slovenskypacient.sk/nadbytok-zeleza-v-tele/
http://www.swissnatural.sk/omega-3-mastne-kyseliny-v-potravinach-neziaduce-ucinky-davkovanie/


This post is a collaboration with Tipli.sk.


Medzi hneď prvé otázky, ktorým som musela čeliť, keď sa ľudia okolo mňa dozvedeli, že prechádzam na vegetariánstvo, bolo to, odkiaľ budem mať bielkoviny. Ja som vždy len mávla rukou, pretože som vedela, že v mliečnych výrobkoch a strukovinách ich získavam dostatok, ale až keď som sa rozhodla vykonať ďalšiu zmenu v jedálničku a prejsť na vegánstvo, vtedy som sa začala viac zaujímať o to, či budem mať v strave dosť nielen bielkovín, ale aj iných vitamínov a živín.

V prvom rade – vegánstvo vám vie v pohode zabezpečiť dostatok bielkovín. V sto gramoch tofu je 15 gramov bielkovín, v rovnakom množstve ovsených vločiek až 17 gramov, v mandliach 21 gramov, arašidovom masle 23 gramov, v červenej fazuli i cíceri je to 9 gramov. Kuracie i bravčové mäso má 27 gramov bielkovín na 100 gramov, hovädzie 26 gramov, vajcia 13 gramov, v 100 mililitroch mlieka je to len 3,4 gramov. Ten rozdiel nie je až taký obrovský, aby ste sa museli báť, že umriete na nedostatok proteínov.

Sú ale iné živiny, ktorých nedostatok je vo vegánskej strave viac možný – a práve na to bude zameraný dnešný článok. Okrem toho vám tiež poviem, prečo sú dané látky pre telo dôležité a ako a kde ich získate v rastlinnej strave.

Týmto dúfam, že mnohým z vás pomôžem vyriešiť menší problém, ktorý ľudí odrádza od vegánskej stravy.
VITAMÍN B12

Nedostatok vitamínu B12 je u vegánov pomerne častý – a to preto, lebo je ťažšie získať ho z rastlinnej stravy. Je dôležitý pri tvorbe červených krviniek a myelínu, pri raste, syntéze RNA a DNA, ale aj pre správne fungovanie imunitného systému. Jeho nedostatok sa prejavuje primárne pocitom slabosti a únavy, ale aj problémami s udržaním rovnováhy alebo anémiou. Keďže si telo zásoby tohto vitamínu ukladá, môže trvať až roky, kým sa prejavia jeho nedostatky.

Vitamín B12 nie je ale prirodzene v rastlinách alebo mäse – produkujú ho anaeróbne mikróby žijúce v zemi a hrubom čreve. Tie baktérie, ktoré žijú v zemi, uvoľňujú B12 do pôdy, avšak keďže je podzemná pitná voda dezinfikovaná, vitamín sa v nej už nenachádza; ale takto ho napríklad získavajú bylinožravce. Dôležité aj ale podotknúť, že aj kravám je tento vitamín často podávaný umelo.

Z rastlinách sa nachádza len veľmi malé množstvo tohto vitamínu, a hoci sú viaceré potraviny obohatené o B12, dlhoročným vegánom sa odporúča prijímať ho vo forme výživového doplnku.

Tu by som vám rada dala do pozornosti stránku Tipli.sk, s ktorou v spolupráci vznikol aj tento článok. Tipli.sk je online cashbackový portál, ktorý vám po každom nákupe vám vráti na účet časť peňazí. Spolupracuje s viac ako 220 e-shopmi, teda kúpite naozaj všetko od kozmetiky až po rôzne služby. Na ich stránke nájdete aj online letáky, vďaka čomu vám neujde žiadna výhodná ponuka.
ZINOK

Zinok je stopový prvok, ktorý má ale dôležitú úlohu v ľudskom tele. Je veľmi potrebný pri správnom fungovaní mozgu, raste alebo zažívaní, na zdravé vlasy, nechty a pleť. Tiež sa stará o imunitný systém, vplýva na dostatočnú produkciu inzulínu, podporuje antioxidačný proces a správny vývoj plodu. Nedostatok zinku v tele sa prejavuje vypadávaním vlasov, suchosťou kože, zvýšenou únavou, podráždenosťou, náchylnosťou k chorobám alebo až zhoršením zraku a poruchami rastu.

Zinok sa nachádza v hovädzom mäse alebo morských plodoch; v rastlinnej strave je v rôznych druhoch orechov, obilninách a aj v strukovinách – no tu nastáva menší problém, nakoľko sa v nich vyskytujú aj fytáty, teda látky, ktorých úlohou je "uzamknúť" živiny, čím trochu zhoršujú vstrebávanie zinku. Tu ale pomáha naklíčovanie, vďaka čomu sa miera kyseliny fytovej znižuje.


VÁPNIK

Je jedným z najdôležitejších minerálov v tele a je základom zubov a kostí. Vápnik však posilňuje aj imunitný systém, zabezpečuje zrážanie krvi, reguluje činnosť srdca, nervosvalovú kontrakciu a znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Organizmus si ho však nedokáže nijako ukladať, a ak je ho v tele málo, začne zúžitkovať zásoby v kostiach a zuboch. A osteoporózu snáď vysvetľovať nemusím. Nedostatok vápnika sa všeobecne prejavuje pocitom mravčenia a kŕčmi, suchou pokožkou, lámaním nechtov, ale ústiť môže až do problémov so srdcom.

Ak sa povie vápnik, asi si všetci predstavíme mlieko. No v sto mililitroch mlieka je len 125 miligramov vápnika. Rovnaké množstvo kelu obsahuje až 150 miligramov, sója 277 miligramov, mak až 1 438 miligramov. Okrem toho ho nájdeme aj v orechoch, tofu, kapuste, mandľovom masle, brokolici alebo rôznych semienkach. Vápnik v mliečnych produktoch sa dokonca ťažšie strebáva ako ten v rastlinnej strave, pretože sa viaže na bielkoviny.

Nie je síce preukázané, že vegánska strava automaticky zapríčiňuje nedostatok vápnika v tele, ale je nutné dávať si pozor na jeho odporúčaný príjem. Ak máte pocit, že vám chýba, na e-shope biocare.sk ho nájdete v podobe výživového doplnku aj v kombinácii s vitamínom D3, ktorý pomáha pri vstrebávaní vápnika v tele.
ŽELEZO

Železo je minerálna látka, ktorá je pre zdravie nenahraditeľná. Až tri štvrtiny tohto prvku sú viazané v červených krvinkách. Ak sa jeho hladina v krvi zníži, zníži sa aj schopnosť organizmu vytvárať nové červené krvinky. Keďže červené krvinky na seba viažu kyslík, poklesom ich množstva v krvi nedostávajú všetky bunky v tele toľko kyslíka, koľko by potrebovali. Tak vzniká anémia, ktorá spôsobuje slabosť, bledosť, rýchle zadýchanie a zvýšený tep srdca. Nie je však dobrý ani nadbytok železa v tele, keďže sa ho telo nevie správne zbavovať a v tele sa ukladá, čím môže spôsobiť poškodenie pečene, srdca a štítnej žľazy.

Nachádza sa v šošovici, cíceri, fazuli a sójových bôboch, ale aj v bulgure, hrachu, cvikle, hrozienkach alebo melóne. Jeho bohatých zdrojom je zelená listová zelenina. Pokiaľ každý deň skonzumujete nejaké potraviny bohaté na železo, z jeho nedostatku nemusíte mať veľké obavy.


OMEGA-3 MASTNÉ KYSELINY

Omega-3 mastné kyseliny sú polynenasýtené esenciálne mastné kyseliny – teda telo si ich nevie vyrábať samo a človek ich musí (podobne ako vitamíny alebo minerály) prijímať v potrave. Ich úlohou je upravovať hladinu tukov v krvi a udržiavať srdce zdravé. Okrem toho majú aj protizápalové účinky, podporujú cirkuláciu krvi, dohliadajú na správnu činnosť mozgu a zlepšujú budovanie svalovej hmoty. Ich nedostatok spozorujete pocitom únavy, zmenami nálad, zhoršenou pamäťou, lámaním nechtov a vlasov alebo zápchou.

Asi väčšina z nás si z detstva pamätá odpornú chuť rybieho oleja – ktorý je výborným zdrojom omega-3. Ryby sú celkovo na omega-3 pomerne bohaté, avšak je veľmi dôležité, odkiaľ pochádzajú, nakoľko chované ryby majú v tele často vyššiu prítomnosť toxických látok (najmä ortuti). Aj v rastlinnej strave je možné získať dostatok omega-3 mastných kyselín, keďže sa nachádzajú v orechoch (hlavne vo vlašských), ľanových, tekvicových alebo chia semienkach, tofu a sóji. Aj tie v sebe skrývajú dostatočné denné množstvo omega-3.Opäť – ak máte pocit, že vám nejaký z vitamínov alebo živín chýba a pozorujete na sebe spomenuté príznaky značiace nedostatok, v prvom rade sa poraďte s odborníkom alebo skúste po nejakú dobu zaradiť do jedálnička aj výživové doplnky.

A určite sa čo najskôr zaregistrujte na Tipli – je to zadarmo a rýchlo zistíte, ako jednoducho môžete ušetriť! Osobne vám odporúčam pridať si aj rozšírenie do prehliadača, pretože tak pri nakupovaní hneď uvidíte, koľko percent z nákupu sa vám vráti.


Zdroje:
https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/vitamin-b12-vyznam-v-organizme-denna-potreba-jeho-zdroje
http://www.info.sk/sprava/13718/vitamin-b12-ake-su-priznaky-jeho-nedostatku-a-preco-je-tak-dolezity/
https://www.instagram.com/p/BkVXMWWB04y/
https://www.zinkorot.sk/nedostatok-zinku
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/391733-telu-skodi-nedostatok-aj-nadbytok-vapnika/
https://www.slovenskypacient.sk/nadbytok-zeleza-v-tele/
http://www.swissnatural.sk/omega-3-mastne-kyseliny-v-potravinach-neziaduce-ucinky-davkovanie/


Článok vznikol v spolupráci s Tipli.sk.

Monday, November 12, 2018

VEGANISM AND DEFICIENCIES | ADAmong the first questions that I had to face when people around me found out I was going vegetarian, was where would I get the protein. I always brushed it aside, because I knew that in dairy products and legumens I would get more than enough, but after I had decided that I want to make another change in my diet and start a plant based/vegan diet, I had started to get more interested in whether I would get not only enough protein, but other vitamins and nutriens as well.

First and foremost, veganism can easily provide you with enough protein. In one hundred grams of tofu are 15 grams of protein, in the same amount of oats it's up to 17 grams, in almonds 21 grams, in peanut butter 23 grams, in red beans as well as in chickpeas are 9 grams. Both chicken and pork have 27 grams of protein per 100 grams, beef has 26 grams, eggs 13 grams, and 100 mililitres of milk contain only 3.4 grams. The difference is not so huge that you have to worry about dying for protein deficiency.

But there are other nutrients in which is the deficiency more likely to occur in vegan diet – and this will be the focus of today's post. In addition, I'll also tell you why are these nutriens important for your body, how and where you get them in plant-based diet.

I hope that with this I will be albe to help you solve this minor problem which discourage people from vegan diet.
VITAMIN B12

Vitamin B12 deficiency is quite common among vegans – because it's harder to get it from a plants. It's important in the formation of red blood cells and myelin, in growth, in RNA and DNA synthesis, but also for the proper functioning of the immune system. Its deficiency is manifested primarily by the feeling of weakness and fatigue, but also by problems with balance or anemia. As your body stores this vitamin, it can take up a few years until its deficiencies are visible.

However, vitamin B12 is not naturally found in plants or meat – it is produced by anaerobic microbes living in the earth and the colon. Those bacteria that live in the earth release B12 into the soil, but since groundwater is disinfected, vitamin is no longer present in it; but this is how herbivors get it. However, it's important to point out that cow's often receive this vitamin as a supplement, too.

Only a very small amount of this vitamin is found in plants, and although many foods are fortified with B12, long-term vegans are recommended to take it as a nutritional supplement.
ZINC

Zinc is an element which has an important role in the human body. It is necessary for a good functioning of the brain, growth or digestion, healthy hair, nails and the skin. It also helps to maintain a good immune system, impacts on insulin production, promotes the antioxidant process and the development of the fetus. The lack of zinc is manifested by hair loss, skin dryness, increased fatigue, irritability, prone to illness, or worse vision and growth disorders.

Zinc can be found in beef or seafood; but in a plant-based diet, it is contained in different types of nuts, grains and legumes – but here a a minor problem occurs, because phytates, ie substances, whose role is to "lock" the nutrients inside the grain, make the absorption of zinc a bit worse. Here, it helps to sprout them, which reduces the rate of phytic acid.


CALCIUM

It is one of the most important minerals in the body and is the basis of teeth and bones. Calcium also strengthens the immune system, secures blood clotting, regulates heart activity, neuromuscular contraction, and lowers cholesterol levels in the blood. However, the body can not save it, and if there's not enough of it in the body, it'll begin to use it from bones and teeth – osteoporosis. Calcium deficiency generally results in a form of creeps and cramps, dry skin, nail breakage, but it can only cause problems with the heart.

When we say calcium, almost everyone thinks of milk. But a hundred milliliters of milk is only 125 milligrams of calcium. The same amount of the cale contains up to 150 milligrams, soybeans 277 milligrams, and poppy seeds up to 1,438 milligrams. In addition, it's found in nuts, tofu, cabbage, almond butter, broccoli or different seeds. Calcium in dairy products is more difficult to digest than that in plant foods because it binds to protein.

Although it is not proven that the vegan diet automatically causes calcium deficiency, you should be careful about it's recommended intake. If you feel that you are lacking it, you can find it at the e-shop biocare.sk in the form of a supplement, in combination with vitamin D3, which helps in the absorption of calcium in the body.
IRON

Iron is a mineral that is irreplaceable for health. Up to three quarters of this element are bound in red blood cells. If its level in blood is reduced, the body's ability to produce new red blood cells is also reduced. Because the red blood cells bind the oxygen, by reducing their amount in blood, not all cells in the body get as much oxygen as they need. This results in anemia that causes weakness, paleness, rapid breathing, and increased heartbeat. However, excess of iron in the body is not good either, because the body can't get rid of it correctly and stores it, which can cause damage to the liver, heart and thyroid.

It can be found in lentils, chickpeas, beans and soybeans, but also in bulgur, peas, beetroot, dried raisins or some types of melon. Its rich source are green leafy vegetables. If you eat foods which are rich in iron every day, you probably do not have to worry about the deficiency.


OMEGA-3 FATTY ACIDS

Omega-3 fatty acids are polyunsaturated essential fatty acids – so the body does not know how to produce them by itself, and we have to (like vitamins or minerals) receive them in the diet. Their job is to adjust the level of fat in the blood and to keep the heart healthy. In addition, they also have anti-inflammatory effects, promote blood circulation, look after the proper functioning of the brain and improve muscle building. You may notice a lack in feelings of fatigue, mood swings, worse memory, broken nails and hair or constipation.

Probably most of us remember the nasty taste of fish oil – an excellent source of omega-3. Fish are generally rich in omega-3, but it is very important where they come from, since the fish that are in captivity, often have a higher presence of toxic substances (especially mercury) in the body. Even in the vegetable diet, it is possible to obtain enough omega-3 fatty acids as they are found in nuts (mainly walnuts), flax, pumpkin or chia seeds, tofu and soya. Even those contain a daily amount of omega-3.Again – if you feel that you're lacking of some vitamins or nutriens and you are seeing symptoms mentioned above on yourself, firstly, consult it with a specialist or try to add nutritional supplements to your diet for a while.

Sources:
https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/vitamin-b12-vyznam-v-organizme-denna-potreba-jeho-zdroje
http://www.info.sk/sprava/13718/vitamin-b12-ake-su-priznaky-jeho-nedostatku-a-preco-je-tak-dolezity/
https://www.instagram.com/p/BkVXMWWB04y/
https://www.zinkorot.sk/nedostatok-zinku
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/391733-telu-skodi-nedostatok-aj-nadbytok-vapnika/
https://www.slovenskypacient.sk/nadbytok-zeleza-v-tele/
http://www.swissnatural.sk/omega-3-mastne-kyseliny-v-potravinach-neziaduce-ucinky-davkovanie/


This post is a collaboration with Tipli.sk.


Medzi hneď prvé otázky, ktorým som musela čeliť, keď sa ľudia okolo mňa dozvedeli, že prechádzam na vegetariánstvo, bolo to, odkiaľ budem mať bielkoviny. Ja som vždy len mávla rukou, pretože som vedela, že v mliečnych výrobkoch a strukovinách ich získavam dostatok, ale až keď som sa rozhodla vykonať ďalšiu zmenu v jedálničku a prejsť na vegánstvo, vtedy som sa začala viac zaujímať o to, či budem mať v strave dosť nielen bielkovín, ale aj iných vitamínov a živín.

V prvom rade – vegánstvo vám vie v pohode zabezpečiť dostatok bielkovín. V sto gramoch tofu je 15 gramov bielkovín, v rovnakom množstve ovsených vločiek až 17 gramov, v mandliach 21 gramov, arašidovom masle 23 gramov, v červenej fazuli i cíceri je to 9 gramov. Kuracie i bravčové mäso má 27 gramov bielkovín na 100 gramov, hovädzie 26 gramov, vajcia 13 gramov, v 100 mililitroch mlieka je to len 3,4 gramov. Ten rozdiel nie je až taký obrovský, aby ste sa museli báť, že umriete na nedostatok proteínov.

Sú ale iné živiny, ktorých nedostatok je vo vegánskej strave viac možný – a práve na to bude zameraný dnešný článok. Okrem toho vám tiež poviem, prečo sú dané látky pre telo dôležité a ako a kde ich získate v rastlinnej strave.

Týmto dúfam, že mnohým z vás pomôžem vyriešiť menší problém, ktorý ľudí odrádza od vegánskej stravy.
VITAMÍN B12

Nedostatok vitamínu B12 je u vegánov pomerne častý – a to preto, lebo je ťažšie získať ho z rastlinnej stravy. Je dôležitý pri tvorbe červených krviniek a myelínu, pri raste, syntéze RNA a DNA, ale aj pre správne fungovanie imunitného systému. Jeho nedostatok sa prejavuje primárne pocitom slabosti a únavy, ale aj problémami s udržaním rovnováhy alebo anémiou. Keďže si telo zásoby tohto vitamínu ukladá, môže trvať až roky, kým sa prejavia jeho nedostatky.

Vitamín B12 nie je ale prirodzene v rastlinách alebo mäse – produkujú ho anaeróbne mikróby žijúce v zemi a hrubom čreve. Tie baktérie, ktoré žijú v zemi, uvoľňujú B12 do pôdy, avšak keďže je podzemná pitná voda dezinfikovaná, vitamín sa v nej už nenachádza; ale takto ho napríklad získavajú bylinožravce. Dôležité aj ale podotknúť, že aj kravám je tento vitamín často podávaný umelo.

Z rastlinách sa nachádza len veľmi malé množstvo tohto vitamínu, a hoci sú viaceré potraviny obohatené o B12, dlhoročným vegánom sa odporúča prijímať ho vo forme výživového doplnku.

Tu by som vám rada dala do pozornosti stránku Tipli.sk, s ktorou v spolupráci vznikol aj tento článok. Tipli.sk je online cashbackový portál, ktorý vám po každom nákupe vám vráti na účet časť peňazí. Spolupracuje s viac ako 220 e-shopmi, teda kúpite naozaj všetko od kozmetiky až po rôzne služby. Na ich stránke nájdete aj online letáky, vďaka čomu vám neujde žiadna výhodná ponuka.
ZINOK

Zinok je stopový prvok, ktorý má ale dôležitú úlohu v ľudskom tele. Je veľmi potrebný pri správnom fungovaní mozgu, raste alebo zažívaní, na zdravé vlasy, nechty a pleť. Tiež sa stará o imunitný systém, vplýva na dostatočnú produkciu inzulínu, podporuje antioxidačný proces a správny vývoj plodu. Nedostatok zinku v tele sa prejavuje vypadávaním vlasov, suchosťou kože, zvýšenou únavou, podráždenosťou, náchylnosťou k chorobám alebo až zhoršením zraku a poruchami rastu.

Zinok sa nachádza v hovädzom mäse alebo morských plodoch; v rastlinnej strave je v rôznych druhoch orechov, obilninách a aj v strukovinách – no tu nastáva menší problém, nakoľko sa v nich vyskytujú aj fytáty, teda látky, ktorých úlohou je "uzamknúť" živiny, čím trochu zhoršujú vstrebávanie zinku. Tu ale pomáha naklíčovanie, vďaka čomu sa miera kyseliny fytovej znižuje.


VÁPNIK

Je jedným z najdôležitejších minerálov v tele a je základom zubov a kostí. Vápnik však posilňuje aj imunitný systém, zabezpečuje zrážanie krvi, reguluje činnosť srdca, nervosvalovú kontrakciu a znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Organizmus si ho však nedokáže nijako ukladať, a ak je ho v tele málo, začne zúžitkovať zásoby v kostiach a zuboch. A osteoporózu snáď vysvetľovať nemusím. Nedostatok vápnika sa všeobecne prejavuje pocitom mravčenia a kŕčmi, suchou pokožkou, lámaním nechtov, ale ústiť môže až do problémov so srdcom.

Ak sa povie vápnik, asi si všetci predstavíme mlieko. No v sto mililitroch mlieka je len 125 miligramov vápnika. Rovnaké množstvo kelu obsahuje až 150 miligramov, sója 277 miligramov, mak až 1 438 miligramov. Okrem toho ho nájdeme aj v orechoch, tofu, kapuste, mandľovom masle, brokolici alebo rôznych semienkach. Vápnik v mliečnych produktoch sa dokonca ťažšie strebáva ako ten v rastlinnej strave, pretože sa viaže na bielkoviny.

Nie je síce preukázané, že vegánska strava automaticky zapríčiňuje nedostatok vápnika v tele, ale je nutné dávať si pozor na jeho odporúčaný príjem. Ak máte pocit, že vám chýba, na e-shope biocare.sk ho nájdete v podobe výživového doplnku aj v kombinácii s vitamínom D3, ktorý pomáha pri vstrebávaní vápnika v tele.
ŽELEZO

Železo je minerálna látka, ktorá je pre zdravie nenahraditeľná. Až tri štvrtiny tohto prvku sú viazané v červených krvinkách. Ak sa jeho hladina v krvi zníži, zníži sa aj schopnosť organizmu vytvárať nové červené krvinky. Keďže červené krvinky na seba viažu kyslík, poklesom ich množstva v krvi nedostávajú všetky bunky v tele toľko kyslíka, koľko by potrebovali. Tak vzniká anémia, ktorá spôsobuje slabosť, bledosť, rýchle zadýchanie a zvýšený tep srdca. Nie je však dobrý ani nadbytok železa v tele, keďže sa ho telo nevie správne zbavovať a v tele sa ukladá, čím môže spôsobiť poškodenie pečene, srdca a štítnej žľazy.

Nachádza sa v šošovici, cíceri, fazuli a sójových bôboch, ale aj v bulgure, hrachu, cvikle, hrozienkach alebo melóne. Jeho bohatých zdrojom je zelená listová zelenina. Pokiaľ každý deň skonzumujete nejaké potraviny bohaté na železo, z jeho nedostatku nemusíte mať veľké obavy.


OMEGA-3 MASTNÉ KYSELINY

Omega-3 mastné kyseliny sú polynenasýtené esenciálne mastné kyseliny – teda telo si ich nevie vyrábať samo a človek ich musí (podobne ako vitamíny alebo minerály) prijímať v potrave. Ich úlohou je upravovať hladinu tukov v krvi a udržiavať srdce zdravé. Okrem toho majú aj protizápalové účinky, podporujú cirkuláciu krvi, dohliadajú na správnu činnosť mozgu a zlepšujú budovanie svalovej hmoty. Ich nedostatok spozorujete pocitom únavy, zmenami nálad, zhoršenou pamäťou, lámaním nechtov a vlasov alebo zápchou.

Asi väčšina z nás si z detstva pamätá odpornú chuť rybieho oleja – ktorý je výborným zdrojom omega-3. Ryby sú celkovo na omega-3 pomerne bohaté, avšak je veľmi dôležité, odkiaľ pochádzajú, nakoľko chované ryby majú v tele často vyššiu prítomnosť toxických látok (najmä ortuti). Aj v rastlinnej strave je možné získať dostatok omega-3 mastných kyselín, keďže sa nachádzajú v orechoch (hlavne vo vlašských), ľanových, tekvicových alebo chia semienkach, tofu a sóji. Aj tie v sebe skrývajú dostatočné denné množstvo omega-3.Opäť – ak máte pocit, že vám nejaký z vitamínov alebo živín chýba a pozorujete na sebe spomenuté príznaky značiace nedostatok, v prvom rade sa poraďte s odborníkom alebo skúste po nejakú dobu zaradiť do jedálnička aj výživové doplnky.

A určite sa čo najskôr zaregistrujte na Tipli – je to zadarmo a rýchlo zistíte, ako jednoducho môžete ušetriť! Osobne vám odporúčam pridať si aj rozšírenie do prehliadača, pretože tak pri nakupovaní hneď uvidíte, koľko percent z nákupu sa vám vráti.


Zdroje:
https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/vitamin-b12-vyznam-v-organizme-denna-potreba-jeho-zdroje
http://www.info.sk/sprava/13718/vitamin-b12-ake-su-priznaky-jeho-nedostatku-a-preco-je-tak-dolezity/
https://www.instagram.com/p/BkVXMWWB04y/
https://www.zinkorot.sk/nedostatok-zinku
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/391733-telu-skodi-nedostatok-aj-nadbytok-vapnika/
https://www.slovenskypacient.sk/nadbytok-zeleza-v-tele/
http://www.swissnatural.sk/omega-3-mastne-kyseliny-v-potravinach-neziaduce-ucinky-davkovanie/


Článok vznikol v spolupráci s Tipli.sk.


Under (not only) my blog posts focused on a zero waste lifestyle, I quite often encounter the comments "I don't really care about it". First of all, I don't understand why someone reads such posts when they don't care (I don't, personally I don't read articles about hockey because I'm not interested in them), but on the other hand, I'm grateful that even such a person finds time to read my posts. But the second thing that this comment brings to me is that this topic should be of interest to everyone. I certainly want to say more about it in the future, so I won't keep rambling about it here, but I will only say that our planet is in a very critical situation, and it is time for us to lend a helping hand and do something about it. The time when we could only stare and do nothing, it over.

But I can understand that not everyone has the same passion for zero waste as I do. And that's what I would like to address in today's article. Because a little help and make less waste can everyone – and it's not challenging at all.
 1. If you don't need a plastic produce bag, don't take it. When I see some older people walking around the supermarket with a bag in hand, where are three yogurts, it kills me on the inside. There are foods that nobody wants to just put on the bottom of a shopping basket (like break), but those two tomatoes are not going anywhere.
 2. If you don't have a health problem where you have to drink from a straw, don't use it. Saying "no straw, please" will take you exactly two seconds, it won't affect your lemonade experience, but in the ocean will swim one less straw.
 3. Time for the disposable cotton rounds is over. Buy one or two fabric ones. They are not chemically bleached, you can use them again and again, and after all, they are prettier. One costs about as much a a packaging of disposable ones, but they'll last you for months.
 4. Bring water with you. If you go outside for longer than half an hour, you will certainly need it. A bottle takes so little space in your bag. And you surely have at home some made from glass, stainless steel or maybe even harder plastic – and at least you'll save money.
 5. The same goes for coffee. We all have adorable cups for coffee for tea to go at home – but they just collect dust, because we buy coffee outside exactly because we didn't have time to prepare it at home. Throw a keep cup into your handbag or backpack. And many coffee shops even give you a discount of you bring your own container.

 1. Even though they already charge you for a plastic bag and they don't give them for free, people still buy them. Why? Firstly, it's made out of such a thin plastic, that it tears before you even get home, a corner of a milk carton makes a hole in it right at the cash desk, and you'll never go anywhere with it ever. So don't even buy it. You can carry small items in your hands, something will surely fit in your backpack, and use a tote bag for big food shopping trips. You'll surely find some at home, because everyone has a tote bag at home.
 2. If you can, recycle. And not only at home – especially outside. Dust bins are literally on every corner, which is nice, but thanks to them, most of the rubbish which can be recycled, ends up in a landfill. If you don't recycle at home, do it as soon as possible; and bring home even the rubbish you wuld otherwise throw out at school, on a bus stop or on the street.
 3. Almost all kinds of fruit and vegetables are sold without a packaging – and in a normal supermarket. These unpackaged items are right next to the ones which are in nonsense plastic trays, sachets or mesh. And I repeat, that you don't need a bag for tomatoes, peppers or apples. You're going to wash them before eating anyways.


All mentioned tips are really just a tiny change and after a few days or weeks you won't even notice that you switched to more sustainable products. You don't have to get out of your comfort zone, or push yourself so hard, you won't become a cave man living in a forest that doesn't even know what plastic means. But even this small step makes a huge positive impact on the environment.


Pod (nielen) svojimi článkami zameranými na bezodpadový životný štýl sa pomerne často stretávam s komentármi "ja sa o to veľmi nezaujímam". Jednak veľmi nerozumiem tomu, prečo niekto číta takéto príspevky, keď ho to nezaujíma (neviem, ja si tiež neotváram články o hokeji, ktoré ma nebavia), no na druhú stranu som vďačná za to, že si aj takýto človek nájde čas na prečítanie príspevku. Ale k druhej veci, ku ktorej ma takýto komentár privádza, je to, že táto téma by mala zaujímať každého. Určite sa k tomu chcem ešte niekedy v budúcnosti vyjadriť, preto si tu nebudem vypisovať srdce, no poviem len toľko, že sa naša planéta nachádza vo veľmi kritickej situácii a je na čase, aby sme každý priložili ruku k dielu a niečo s tým robili. Doba, kedy sme sa mohli len nečinne prizerať, sa skončila.

Ale viem pochopiť to, že nie každý v sebe prechováva rovnaké zapálenie pre zero waste ako ja. A práve tomu by som chcela venovať dnešný článok. Pretože trošku pomôcť a robiť menej odpadu môže každý – a nie je to vôbec také náročné.
 1. Ak nepotrebujete mikroténové vrecko, neberte si ho. Keď vidím niektorých starších ľudí, ktorí chodia po supermarkete so sáčkom v ruke, kde sú tri jogurty, ide ma poraziť. Sú potraviny, ktoré asi nikto nechce len tak položiť na dno nákupného košíka (ako také pečivo), ale tie dve paradajky vám nikam neutečú.
 2. Pokiaľ nemáte nejaký zdravotný problém, pri ktorom zo slamky piť musíte, nepoužívajte ju. Povedať "bez slamky, prosím" vám zaberie presne dve sekundy, nijako to neovplyvní váš zážitok z pitia limonády, no v oceáne bude plávať o jednu slamku menej.
 3. Jednorazovým vatovým tampónom odzvonilo. Kúpte si jeden alebo dva bavlnené. Nie sú chemicky bielené, môžete ich používať znova a znova, a v konečnom dôsledku sú aj krajšie. Jeden stojí asi toľko, ako balenie jednorazových, no vydrží vám celé mesiace.
 4. Noste si vodu so sebou. Ak idete vonku na dlhšie ako pol hodiny, určite budete potrebovať doplniť tekutiny. Fľaša vám v taške zaberie minimum miesta. A určite máte doma nejakú zo skla, antikoru alebo hoci aj tvrdšieho plastu – a aspoň ušetríte.
 5. To isté platí o káve. Rozkošné termopoháre na kávu alebo čaj so sebou máme doma všetci – no len na nich sadá prach, pretože kávu si vonku kupujeme presne preto, lebo sme doma nemali čas na jej prípravu. Hoďte si termopohár so sebou do kabelky alebo batohu. A vo viacerých kaviarňach dostanete aj zľavu, keď si nádobu na pitie prinesiete so sebou.

 1. Hoci sa igelitové tašky už spoplatnili a už ich nedávajú zadarmo k nákupu, aj tak ich ľudia kupujú. Prečo? Jednak je vyrobená z takého tenkého plastu, ktorý sa rozpadne skôr, než vôbec dôjdete domov, roh kartónu od mlieka doň spraví dieru ešte pri pokladni, a aj tak s takouto taškou už nikdy nikam nepôjdete. Preto ju ani nekupujte. Malé veci unesiete v ruke, čosi sa vám určite ešte zmestí do ruksaku, a na veľké nákupy používajte bavlnené tašky. Jednoznačne doma nejaké nájdete, lebo bavlnenú tašku má doma asi každý.
 2. Pokiaľ môžete, recyklujte. A nielen doma – hlavne vonku. Odpadkové koše sú doslova na každom rohu, čo je síce pekné, no práve kvôli nim končí väčšina odpadu, ktorá sa mohla dočkať recyklácie, na skládke. Ak doma ešte netriedite odpad, čo najskôr s tým začnite; a noste domov aj smetie, ktoré by ste inak vyhodili v škole, na zastávke alebo na ulici.
 3. Takmer všetky druhy ovocia a zeleniny viete kúpiť aj bez obalu – a v normálnom supermarkete. Tieto nebalené produkty sú rovno vedľa tých, ktoré sú v nezmyselných plastových vaničkách, vreckách alebo sieťkach. A opakujem, že sáčok vám na paradajky, papriku alebo jablká fakt netreba. Aj tak ich pred jedením budete ešte umývať.


Všetky spomenuté tipy sú skutočne len maličkou zmenou a po pár dňoch či týždňoch ani len nebudete vedieť, že ste prešli na udržateľnejšie produkty. Nemusíte pri tom vyjsť zo svojej komfortnej zóny, ani sa nejako veľmi premáhať, ani sa z vás nestane neandertálec žijúci v lese, ktorý nepozná plast. No aj tento drobný krok spraví obrovský pozitívny dopad na životné prostredie.

Friday, November 02, 2018

ZERO WASTE FOR THOSE WHO DON'T CAREUnder (not only) my blog posts focused on a zero waste lifestyle, I quite often encounter the comments "I don't really care about it". First of all, I don't understand why someone reads such posts when they don't care (I don't, personally I don't read articles about hockey because I'm not interested in them), but on the other hand, I'm grateful that even such a person finds time to read my posts. But the second thing that this comment brings to me is that this topic should be of interest to everyone. I certainly want to say more about it in the future, so I won't keep rambling about it here, but I will only say that our planet is in a very critical situation, and it is time for us to lend a helping hand and do something about it. The time when we could only stare and do nothing, it over.

But I can understand that not everyone has the same passion for zero waste as I do. And that's what I would like to address in today's article. Because a little help and make less waste can everyone – and it's not challenging at all.
 1. If you don't need a plastic produce bag, don't take it. When I see some older people walking around the supermarket with a bag in hand, where are three yogurts, it kills me on the inside. There are foods that nobody wants to just put on the bottom of a shopping basket (like break), but those two tomatoes are not going anywhere.
 2. If you don't have a health problem where you have to drink from a straw, don't use it. Saying "no straw, please" will take you exactly two seconds, it won't affect your lemonade experience, but in the ocean will swim one less straw.
 3. Time for the disposable cotton rounds is over. Buy one or two fabric ones. They are not chemically bleached, you can use them again and again, and after all, they are prettier. One costs about as much a a packaging of disposable ones, but they'll last you for months.
 4. Bring water with you. If you go outside for longer than half an hour, you will certainly need it. A bottle takes so little space in your bag. And you surely have at home some made from glass, stainless steel or maybe even harder plastic – and at least you'll save money.
 5. The same goes for coffee. We all have adorable cups for coffee for tea to go at home – but they just collect dust, because we buy coffee outside exactly because we didn't have time to prepare it at home. Throw a keep cup into your handbag or backpack. And many coffee shops even give you a discount of you bring your own container.

 1. Even though they already charge you for a plastic bag and they don't give them for free, people still buy them. Why? Firstly, it's made out of such a thin plastic, that it tears before you even get home, a corner of a milk carton makes a hole in it right at the cash desk, and you'll never go anywhere with it ever. So don't even buy it. You can carry small items in your hands, something will surely fit in your backpack, and use a tote bag for big food shopping trips. You'll surely find some at home, because everyone has a tote bag at home.
 2. If you can, recycle. And not only at home – especially outside. Dust bins are literally on every corner, which is nice, but thanks to them, most of the rubbish which can be recycled, ends up in a landfill. If you don't recycle at home, do it as soon as possible; and bring home even the rubbish you wuld otherwise throw out at school, on a bus stop or on the street.
 3. Almost all kinds of fruit and vegetables are sold without a packaging – and in a normal supermarket. These unpackaged items are right next to the ones which are in nonsense plastic trays, sachets or mesh. And I repeat, that you don't need a bag for tomatoes, peppers or apples. You're going to wash them before eating anyways.


All mentioned tips are really just a tiny change and after a few days or weeks you won't even notice that you switched to more sustainable products. You don't have to get out of your comfort zone, or push yourself so hard, you won't become a cave man living in a forest that doesn't even know what plastic means. But even this small step makes a huge positive impact on the environment.


Pod (nielen) svojimi článkami zameranými na bezodpadový životný štýl sa pomerne často stretávam s komentármi "ja sa o to veľmi nezaujímam". Jednak veľmi nerozumiem tomu, prečo niekto číta takéto príspevky, keď ho to nezaujíma (neviem, ja si tiež neotváram články o hokeji, ktoré ma nebavia), no na druhú stranu som vďačná za to, že si aj takýto človek nájde čas na prečítanie príspevku. Ale k druhej veci, ku ktorej ma takýto komentár privádza, je to, že táto téma by mala zaujímať každého. Určite sa k tomu chcem ešte niekedy v budúcnosti vyjadriť, preto si tu nebudem vypisovať srdce, no poviem len toľko, že sa naša planéta nachádza vo veľmi kritickej situácii a je na čase, aby sme každý priložili ruku k dielu a niečo s tým robili. Doba, kedy sme sa mohli len nečinne prizerať, sa skončila.

Ale viem pochopiť to, že nie každý v sebe prechováva rovnaké zapálenie pre zero waste ako ja. A práve tomu by som chcela venovať dnešný článok. Pretože trošku pomôcť a robiť menej odpadu môže každý – a nie je to vôbec také náročné.
 1. Ak nepotrebujete mikroténové vrecko, neberte si ho. Keď vidím niektorých starších ľudí, ktorí chodia po supermarkete so sáčkom v ruke, kde sú tri jogurty, ide ma poraziť. Sú potraviny, ktoré asi nikto nechce len tak položiť na dno nákupného košíka (ako také pečivo), ale tie dve paradajky vám nikam neutečú.
 2. Pokiaľ nemáte nejaký zdravotný problém, pri ktorom zo slamky piť musíte, nepoužívajte ju. Povedať "bez slamky, prosím" vám zaberie presne dve sekundy, nijako to neovplyvní váš zážitok z pitia limonády, no v oceáne bude plávať o jednu slamku menej.
 3. Jednorazovým vatovým tampónom odzvonilo. Kúpte si jeden alebo dva bavlnené. Nie sú chemicky bielené, môžete ich používať znova a znova, a v konečnom dôsledku sú aj krajšie. Jeden stojí asi toľko, ako balenie jednorazových, no vydrží vám celé mesiace.
 4. Noste si vodu so sebou. Ak idete vonku na dlhšie ako pol hodiny, určite budete potrebovať doplniť tekutiny. Fľaša vám v taške zaberie minimum miesta. A určite máte doma nejakú zo skla, antikoru alebo hoci aj tvrdšieho plastu – a aspoň ušetríte.
 5. To isté platí o káve. Rozkošné termopoháre na kávu alebo čaj so sebou máme doma všetci – no len na nich sadá prach, pretože kávu si vonku kupujeme presne preto, lebo sme doma nemali čas na jej prípravu. Hoďte si termopohár so sebou do kabelky alebo batohu. A vo viacerých kaviarňach dostanete aj zľavu, keď si nádobu na pitie prinesiete so sebou.

 1. Hoci sa igelitové tašky už spoplatnili a už ich nedávajú zadarmo k nákupu, aj tak ich ľudia kupujú. Prečo? Jednak je vyrobená z takého tenkého plastu, ktorý sa rozpadne skôr, než vôbec dôjdete domov, roh kartónu od mlieka doň spraví dieru ešte pri pokladni, a aj tak s takouto taškou už nikdy nikam nepôjdete. Preto ju ani nekupujte. Malé veci unesiete v ruke, čosi sa vám určite ešte zmestí do ruksaku, a na veľké nákupy používajte bavlnené tašky. Jednoznačne doma nejaké nájdete, lebo bavlnenú tašku má doma asi každý.
 2. Pokiaľ môžete, recyklujte. A nielen doma – hlavne vonku. Odpadkové koše sú doslova na každom rohu, čo je síce pekné, no práve kvôli nim končí väčšina odpadu, ktorá sa mohla dočkať recyklácie, na skládke. Ak doma ešte netriedite odpad, čo najskôr s tým začnite; a noste domov aj smetie, ktoré by ste inak vyhodili v škole, na zastávke alebo na ulici.
 3. Takmer všetky druhy ovocia a zeleniny viete kúpiť aj bez obalu – a v normálnom supermarkete. Tieto nebalené produkty sú rovno vedľa tých, ktoré sú v nezmyselných plastových vaničkách, vreckách alebo sieťkach. A opakujem, že sáčok vám na paradajky, papriku alebo jablká fakt netreba. Aj tak ich pred jedením budete ešte umývať.


Všetky spomenuté tipy sú skutočne len maličkou zmenou a po pár dňoch či týždňoch ani len nebudete vedieť, že ste prešli na udržateľnejšie produkty. Nemusíte pri tom vyjsť zo svojej komfortnej zóny, ani sa nejako veľmi premáhať, ani sa z vás nestane neandertálec žijúci v lese, ktorý nepozná plast. No aj tento drobný krok spraví obrovský pozitívny dopad na životné prostredie.


Not so long ago I wrote about the moisturizing cream I used before, and I was quite satisfied with it. But when I became more interested in a zero waste lifestyle, I had to say goodbye to it – and quite voluntarily, because when I began to examine its ingredients more closely, I wasn't very happy (same with the fact that it wasn't cruelty free and was in a plastic non-recyclable packaging).

So I started looking for what would suit me. I have mostly oily skin, which is very dry after any cleaning. I don't like anything that takes a long time to soak in or leaves a sticky complexion. Nothing that has a very pronounced scent. And at the same time, I need something that is easy to carry around, because when I travel to Prešov and back, huge packs take up unnecessary space in my suitcase.

And I found this little miracle.
Mylo is a brand of natural cosmetics made by Barb in Slovakia in Bernolákovo. All products are handmade, vegan, not tested on animals and contain relatively simple ingredients which are only plant based – and they prefer local, organic and fair trade ingredients. Packaging is recyclable or can be returned directly to Mylo where it is cleaned and used again.

When it comes to cosmetics, Mylo checks off all of my requirements, so perhaps you can imagine my excitemet. And that has even multiplied when I found out that they're selling various skin serums – and among them I found a serum for oily skin with acne "Ako vánok" (or as a breeze), about which will be today's article.
We will begin – as always – with packaging. The serum is packed in a natural brown paper. There is no glue, no tape, the packaging holds only thanks to cuts on the paper, but it still holds its shape quite well. On the bottom, you can even find a message that it can be composted or recycled.

In this simple box is the serum itself. I bought a smaller packing of fifteen milliliters for the beginning – although I knew it will quickly become my favourite things ever, I didn't want to risk anything. But it is also available in a fifty-milliliter package. Its base is made up of a glass bottle and a dropper, only the screwing and dropping part is made out of plastic (but I think there's no better alternative for that yet).

The entire serum has a very simple look – no unnecessary pictures or descriptions, which is literally cockles for my minimalist soul and I admire it on my bathroom shelf few times a day.
Ako vánok is meant for oily skin with acne – but you can also choose serum for tired, mature or dry and sensitive skin. And even though I was initially skeptical because putting oil to already oily skin doesn't sound the best idea, but after the first use I found out how wrong I was.

As I have already mentioned, my skin is very dry after cleaning (which is understandable because I try to wash off my make-up and any dirt as well as excess oil) – but that is why it's necessary to give it some moisture back in the form of oil, because of this the natural sebum production decreases (the skin feels that it's "oily" enough, and doesn't produce any more oil). What surprised me the most, however, is how fast the serum absorbs into the skin. It leaves it wonderfully soft and hydrated.

The serum promises to bring natural self-regulatory capabilities to the skin, doesn't clog the pores and heals scars. It supports new cell production and helps reduce wrinkles. It has a yellow-green color with a blue undertone; very light and fresh smell and it smells like spring to me.
On the paper packaing you will find the Latin names of the ingredients used in the serum. The serum therefore contains:

 • grape seed oil – has soothing properties and leaves the skin soft;
 • jojoba oil – regenerates the skin and regains its balance, relieves the visibility of scars and has healing and anti-inflammatory effects;
 • olive squalane – has antioxidant effects and helps protect against sunlight;
 • rose oil – regenerates, accelerates the healing of the scars, reduces the visibility of pigment stains and eliminates the appearance of acne;
 • raspberry seed oil – slows down aging, helps to heal, calms and is antibacterial;
 • CO2 extract from sea buckthorn – helps to restore cells, which works against wrinkles, strengthens and calms;
 • vitamin E – fights free radicals, prevents premature aging and slows down the scalability of the skin;
 • essential oil from chamomilla recutita – is hypoallergenic, analgesic and healing;
 • lemongrass – helps with acne and a slows down overproduction of sebum.

Again – all of these are purely natural and health-conscious substances.
I use it every night after cleaning my skin – I apply a few drops in my palm and I heat it up a bit between my fingers, so it absorbes easily, and I gently massaage it into the skin.

I fell in love with it after the first use. I would like to evaluate it objectively and have something bad to mention, but I really have nothing – because it's just perfect. And whether you care if your beauty products are purely natural and cruelty free or not, you should definitely try it. You won't regret it.Advantages

contains only natural ingredients

is vegan and cruelty free

packaging can be recycled/returned

is simply perfect


Disadvantages

absolutely nothing


The price

online – 10.00€


Rating

100/5Nie tak dávno som písala o hydratačnom kréme, ktorý som kedysi používala, a bola som s ním vcelku spokojná. No keď som sa začala viac zaujímať o bezodpadový životný štýl, musela som sa s ním rozlúčiť – a celkom dobrovoľne, pretože keď som začala bližšie skúmať jeho zloženie, nebolo mi všetko jedno (rovnako ani to, že nebol netestovaný na zvieratách a bol v plastovom nerecyklovateľnom obale).

Tak som začala hľadať, čo by mi vyhovovalo. Mám prevažne mastnú pleť, ktorá je však po akomkoľvek čiastiacom géli veľmi suchá. Nemám rada nič, čo dlho vsakuje alebo zanecháva lepkavú pokožku. Nič, čo má veľmi výraznú vôňu. A zároveň potrebujem niečo, čo sa ľahko prenáša, pretože keď cestujem do Prešova a späť, obrovské balenia zbytočne zaberajú miesto v kufri.

A našla som tento malý zázrak.
Mylo je značka prírodnej kozmetiky, ktorú vyrába Barb na Slovensku v Bernolákove. Všetky produkty sú ručne vyrábané, sú vegánske, neboli testované na zvieratách a obsahujú pomerne jednoduché ingrediencie výlučne rastlinného pôvodu – a uprednostňujú sa lokálne, organické a fair trade suroviny. Obaly sú recyklovateľné alebo je možné ich vrátiť priamo Mylo, kde ich vyčistia a znovu použijú.

Keďže čo sa kozmetiky týka, Mylo s prehľadom spĺňa všetky moje požiadavky, asi si viete predstaviť moje nadšenie. To sa dokonca ešte znásobilo, keď som zistila, že predávajú rôzne séra na pleť – a spomedzi nich som objavila aj sérum na mastnú pleť s akné Ako vánok, o ktorom bude aj dnešný článok.
Začnem – ako vždy – obalom. Sérum je zabalené v prírodnom hnedom papieri. Nie je na ňom žiadne lepidlo, žiadna páska, obal drží len vďaka výkrojom na papieri, no aj napriek tomu pôsobí pomerne pevne. Na spodnej strane dokonca nájdete odkaz, že je možné ho skompostovať alebo hodiť do triedeného odpadu.

V tejto jednoduchej krabičke je schované samotné sérum. Ja som si pre začiatok kúpila menšie balenie, ktoré má pätnásť mililitrov – hoci som už akosi dopredu vedela, že si ho rýchlo obľúbim, nechcela som nič riskovať. No dostupné je aj v päťdesiat mililitrovom balení. Jeho základ tvorí sklenená fľaštička a kvapkadlo, iba šrubovacia a samotná kvapkacia časť je vyrobená z plastu (na toto asi neexistuje iná alternatíva).

Celé sérum má veľmi jednoduchý vzhľad – žiadne zbytočné obrázky alebo popisy, čo je doslova pohladenie pre moju minimalistickú dušu a na poličke v kúpeľni ho obdivujem niekoľkokrát denne.
Ako vánok je určené na mastnú pleť s akné – no vybrať si môžete aj sérum na unavenú, zrelú alebo suchú a citlivú pleť. A hoci som bola spočiatku skeptická, pretože dávať olej na už mastnú pleť neznie ako najlepšia voľba, už hneď po prvom použití som zistila, ako veľmi som sa mýlila.

Ako som už spomínala, moja pleť je po čistení veľmi suchá (čo je pochopiteľné, pretože sa večer snažím okrem make-upu a nečistôt zmyť aj prebytočný maz) – no práve preto je potrebné dodať jej hydratáciu v podobe oleja, pretože vďaka tomu sa prirodzená produkcia mazu znižuje (pleť cíti, že je "mastnoty" dosť, a tak ďalší maz už neprodukuje). Čo ma však prekvapilo asi najviac je to, ako rýchlo sa sérum vstrebáva do pokožky. Zanecháva ju nádherne jemnú a citeľne hydratovanú.

Sérum sľubuje prinavrátenie prirodzených samoregulačných schopností pleti, neupcháva póry a lieči jazvy. Podporuje tvorbu nových buniek a pomáha redukovať vrásky. Má žlto-zelenú farbu s modrým podtónom; veľmi ľahkú a sviežu vôňu a podľa mňa vonia ako jar.
Na papierovom obale nájdete anglicko-latinské názvy zložiek použitých v sére, no na oficiálnej stránke Mylo sú všetky preložené do slovenčiny. Sérum teda obsahuje:

 • olej z hroznových jadier – má zvláčňujúce schopnosti a zanecháva pokožku hebkú;
 • jojobový olej – regeneruje pokožku a navracia rovnováhu, zmierňuje viditeľnosť jaziev a má hojivé a protizápalové účinky;
 • olivový skvalan – má antioxidačné účinky a pomáha chrániť pred slnečným žiarením;
 • šípkový olej – regeneruje, urýchľuje hojenie jazvičiek, znižuje viditeľnosť pigmentových škvŕn a eliminuje výskyt akné;
 • malinový olej – spomaľuje starnutie, pomáha hojiť, upokojuje a je antibakteriálny;
 • CO2 extrakt z rakytníka rašetliakového – pomáha obnove buniek, čím pôsobí proti vráskam, spevňuje a tiež upokojuje;
 • vitamín E – bojuje proti voľným radikálom, zabraňuje predčasnému starnutiu a spomaľuje šupinatosť pokožky;
 • esenciálny olej z rumančeku pravého – je hypoalergénny, analgetický a hojivý;
 • citrónovú trávu – pomáha pri akné a mierni nadmernú produkciu kožného mazu.

Opäť – všetko to sú čisto prírodné a zdravotne nezávadné látky.
Používam ho každý večer po vyčistení pleti – do dlane nananesiem pár kvapiek a medzi prstami olej mierne zahrejem, vďaka čomu sa potom lepšie vstrebáva, a zľahka ho vmasírujem do pokožky.

Zamilovala som sa doň už po prvom použití. Rada by som ho zhodnotila objektívne a niečo mu aj vytkla, ale skutočne nemám čo – lebo je jednoducho perfektný. A či už vám záleží na tom, aby bola vaša kozmetika výlučne prírodná a netestovaná alebo nie, určite po ňom siahnite. Neoľutujete.Výhody

obsahuje len prírodné zložky

je vegánsky a netestovaný

obal je možné zrecyklovať alebo vrátiť

je jednoducho dokonalý


Nevýhody

absolútne nič


Cena

online – 10.00€


Hodnotenie

100/5

Friday, October 26, 2018

AKO VÁNOK BY MYLONot so long ago I wrote about the moisturizing cream I used before, and I was quite satisfied with it. But when I became more interested in a zero waste lifestyle, I had to say goodbye to it – and quite voluntarily, because when I began to examine its ingredients more closely, I wasn't very happy (same with the fact that it wasn't cruelty free and was in a plastic non-recyclable packaging).

So I started looking for what would suit me. I have mostly oily skin, which is very dry after any cleaning. I don't like anything that takes a long time to soak in or leaves a sticky complexion. Nothing that has a very pronounced scent. And at the same time, I need something that is easy to carry around, because when I travel to Prešov and back, huge packs take up unnecessary space in my suitcase.

And I found this little miracle.
Mylo is a brand of natural cosmetics made by Barb in Slovakia in Bernolákovo. All products are handmade, vegan, not tested on animals and contain relatively simple ingredients which are only plant based – and they prefer local, organic and fair trade ingredients. Packaging is recyclable or can be returned directly to Mylo where it is cleaned and used again.

When it comes to cosmetics, Mylo checks off all of my requirements, so perhaps you can imagine my excitemet. And that has even multiplied when I found out that they're selling various skin serums – and among them I found a serum for oily skin with acne "Ako vánok" (or as a breeze), about which will be today's article.
We will begin – as always – with packaging. The serum is packed in a natural brown paper. There is no glue, no tape, the packaging holds only thanks to cuts on the paper, but it still holds its shape quite well. On the bottom, you can even find a message that it can be composted or recycled.

In this simple box is the serum itself. I bought a smaller packing of fifteen milliliters for the beginning – although I knew it will quickly become my favourite things ever, I didn't want to risk anything. But it is also available in a fifty-milliliter package. Its base is made up of a glass bottle and a dropper, only the screwing and dropping part is made out of plastic (but I think there's no better alternative for that yet).

The entire serum has a very simple look – no unnecessary pictures or descriptions, which is literally cockles for my minimalist soul and I admire it on my bathroom shelf few times a day.
Ako vánok is meant for oily skin with acne – but you can also choose serum for tired, mature or dry and sensitive skin. And even though I was initially skeptical because putting oil to already oily skin doesn't sound the best idea, but after the first use I found out how wrong I was.

As I have already mentioned, my skin is very dry after cleaning (which is understandable because I try to wash off my make-up and any dirt as well as excess oil) – but that is why it's necessary to give it some moisture back in the form of oil, because of this the natural sebum production decreases (the skin feels that it's "oily" enough, and doesn't produce any more oil). What surprised me the most, however, is how fast the serum absorbs into the skin. It leaves it wonderfully soft and hydrated.

The serum promises to bring natural self-regulatory capabilities to the skin, doesn't clog the pores and heals scars. It supports new cell production and helps reduce wrinkles. It has a yellow-green color with a blue undertone; very light and fresh smell and it smells like spring to me.
On the paper packaing you will find the Latin names of the ingredients used in the serum. The serum therefore contains:

 • grape seed oil – has soothing properties and leaves the skin soft;
 • jojoba oil – regenerates the skin and regains its balance, relieves the visibility of scars and has healing and anti-inflammatory effects;
 • olive squalane – has antioxidant effects and helps protect against sunlight;
 • rose oil – regenerates, accelerates the healing of the scars, reduces the visibility of pigment stains and eliminates the appearance of acne;
 • raspberry seed oil – slows down aging, helps to heal, calms and is antibacterial;
 • CO2 extract from sea buckthorn – helps to restore cells, which works against wrinkles, strengthens and calms;
 • vitamin E – fights free radicals, prevents premature aging and slows down the scalability of the skin;
 • essential oil from chamomilla recutita – is hypoallergenic, analgesic and healing;
 • lemongrass – helps with acne and a slows down overproduction of sebum.

Again – all of these are purely natural and health-conscious substances.
I use it every night after cleaning my skin – I apply a few drops in my palm and I heat it up a bit between my fingers, so it absorbes easily, and I gently massaage it into the skin.

I fell in love with it after the first use. I would like to evaluate it objectively and have something bad to mention, but I really have nothing – because it's just perfect. And whether you care if your beauty products are purely natural and cruelty free or not, you should definitely try it. You won't regret it.Advantages

contains only natural ingredients

is vegan and cruelty free

packaging can be recycled/returned

is simply perfect


Disadvantages

absolutely nothing


The price

online – 10.00€


Rating

100/5Nie tak dávno som písala o hydratačnom kréme, ktorý som kedysi používala, a bola som s ním vcelku spokojná. No keď som sa začala viac zaujímať o bezodpadový životný štýl, musela som sa s ním rozlúčiť – a celkom dobrovoľne, pretože keď som začala bližšie skúmať jeho zloženie, nebolo mi všetko jedno (rovnako ani to, že nebol netestovaný na zvieratách a bol v plastovom nerecyklovateľnom obale).

Tak som začala hľadať, čo by mi vyhovovalo. Mám prevažne mastnú pleť, ktorá je však po akomkoľvek čiastiacom géli veľmi suchá. Nemám rada nič, čo dlho vsakuje alebo zanecháva lepkavú pokožku. Nič, čo má veľmi výraznú vôňu. A zároveň potrebujem niečo, čo sa ľahko prenáša, pretože keď cestujem do Prešova a späť, obrovské balenia zbytočne zaberajú miesto v kufri.

A našla som tento malý zázrak.
Mylo je značka prírodnej kozmetiky, ktorú vyrába Barb na Slovensku v Bernolákove. Všetky produkty sú ručne vyrábané, sú vegánske, neboli testované na zvieratách a obsahujú pomerne jednoduché ingrediencie výlučne rastlinného pôvodu – a uprednostňujú sa lokálne, organické a fair trade suroviny. Obaly sú recyklovateľné alebo je možné ich vrátiť priamo Mylo, kde ich vyčistia a znovu použijú.

Keďže čo sa kozmetiky týka, Mylo s prehľadom spĺňa všetky moje požiadavky, asi si viete predstaviť moje nadšenie. To sa dokonca ešte znásobilo, keď som zistila, že predávajú rôzne séra na pleť – a spomedzi nich som objavila aj sérum na mastnú pleť s akné Ako vánok, o ktorom bude aj dnešný článok.
Začnem – ako vždy – obalom. Sérum je zabalené v prírodnom hnedom papieri. Nie je na ňom žiadne lepidlo, žiadna páska, obal drží len vďaka výkrojom na papieri, no aj napriek tomu pôsobí pomerne pevne. Na spodnej strane dokonca nájdete odkaz, že je možné ho skompostovať alebo hodiť do triedeného odpadu.

V tejto jednoduchej krabičke je schované samotné sérum. Ja som si pre začiatok kúpila menšie balenie, ktoré má pätnásť mililitrov – hoci som už akosi dopredu vedela, že si ho rýchlo obľúbim, nechcela som nič riskovať. No dostupné je aj v päťdesiat mililitrovom balení. Jeho základ tvorí sklenená fľaštička a kvapkadlo, iba šrubovacia a samotná kvapkacia časť je vyrobená z plastu (na toto asi neexistuje iná alternatíva).

Celé sérum má veľmi jednoduchý vzhľad – žiadne zbytočné obrázky alebo popisy, čo je doslova pohladenie pre moju minimalistickú dušu a na poličke v kúpeľni ho obdivujem niekoľkokrát denne.
Ako vánok je určené na mastnú pleť s akné – no vybrať si môžete aj sérum na unavenú, zrelú alebo suchú a citlivú pleť. A hoci som bola spočiatku skeptická, pretože dávať olej na už mastnú pleť neznie ako najlepšia voľba, už hneď po prvom použití som zistila, ako veľmi som sa mýlila.

Ako som už spomínala, moja pleť je po čistení veľmi suchá (čo je pochopiteľné, pretože sa večer snažím okrem make-upu a nečistôt zmyť aj prebytočný maz) – no práve preto je potrebné dodať jej hydratáciu v podobe oleja, pretože vďaka tomu sa prirodzená produkcia mazu znižuje (pleť cíti, že je "mastnoty" dosť, a tak ďalší maz už neprodukuje). Čo ma však prekvapilo asi najviac je to, ako rýchlo sa sérum vstrebáva do pokožky. Zanecháva ju nádherne jemnú a citeľne hydratovanú.

Sérum sľubuje prinavrátenie prirodzených samoregulačných schopností pleti, neupcháva póry a lieči jazvy. Podporuje tvorbu nových buniek a pomáha redukovať vrásky. Má žlto-zelenú farbu s modrým podtónom; veľmi ľahkú a sviežu vôňu a podľa mňa vonia ako jar.
Na papierovom obale nájdete anglicko-latinské názvy zložiek použitých v sére, no na oficiálnej stránke Mylo sú všetky preložené do slovenčiny. Sérum teda obsahuje:

 • olej z hroznových jadier – má zvláčňujúce schopnosti a zanecháva pokožku hebkú;
 • jojobový olej – regeneruje pokožku a navracia rovnováhu, zmierňuje viditeľnosť jaziev a má hojivé a protizápalové účinky;
 • olivový skvalan – má antioxidačné účinky a pomáha chrániť pred slnečným žiarením;
 • šípkový olej – regeneruje, urýchľuje hojenie jazvičiek, znižuje viditeľnosť pigmentových škvŕn a eliminuje výskyt akné;
 • malinový olej – spomaľuje starnutie, pomáha hojiť, upokojuje a je antibakteriálny;
 • CO2 extrakt z rakytníka rašetliakového – pomáha obnove buniek, čím pôsobí proti vráskam, spevňuje a tiež upokojuje;
 • vitamín E – bojuje proti voľným radikálom, zabraňuje predčasnému starnutiu a spomaľuje šupinatosť pokožky;
 • esenciálny olej z rumančeku pravého – je hypoalergénny, analgetický a hojivý;
 • citrónovú trávu – pomáha pri akné a mierni nadmernú produkciu kožného mazu.

Opäť – všetko to sú čisto prírodné a zdravotne nezávadné látky.
Používam ho každý večer po vyčistení pleti – do dlane nananesiem pár kvapiek a medzi prstami olej mierne zahrejem, vďaka čomu sa potom lepšie vstrebáva, a zľahka ho vmasírujem do pokožky.

Zamilovala som sa doň už po prvom použití. Rada by som ho zhodnotila objektívne a niečo mu aj vytkla, ale skutočne nemám čo – lebo je jednoducho perfektný. A či už vám záleží na tom, aby bola vaša kozmetika výlučne prírodná a netestovaná alebo nie, určite po ňom siahnite. Neoľutujete.Výhody

obsahuje len prírodné zložky

je vegánsky a netestovaný

obal je možné zrecyklovať alebo vrátiť

je jednoducho dokonalý


Nevýhody

absolútne nič


Cena

online – 10.00€


Hodnotenie

100/5

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.