Social MediaEvery change begins within ourselves; and continues in dedicated time and money. Mainly changes in lifestyle. Because what we choose to invest in has a huge impact. If we don't even move a finger, we can't expect everything to turn a hundred and eighty degrees. But if we put energy and savings into something that will affect our future and move us in the direction we want to go, the results will come soon.

Minimalism, veganism and zero waste start with shopping. The moment you stop buying useless stuff, animal products and poor quality plastic products, you will make a huge step.

And that's what today's article will be focused on – how to shop sustainably.
DO I REALLY NEED IT?

Ask this question every time before you put anything in the basket – and you'll be surprised at your answer.

Online and physical stores are built to convince you to buy something. Either it's a tempting prize, an indication that it's the latest collection, examples, that something will completely change your life. And there's a celebrity in the ad who says you need it. After all, who wouldn't want to have the same shoes, coffee machine or night cream as the world famous actresses?

We buy without thinking about it. We don't think we already have the same or a very similar thing at home, that we could use the money for something more necessary or important.
Let's change it.


SECONDHAND

If you come into conclusion that you really need something, try to look for other ways to get it.

Second hand shopping has two huge advantages. First and foremost, you save money – you can find absolutely everything in thrifting shops or on Facebook or websites. It's impulsive shopping that often leads us to accumulate things that we don't need at home; and the ideal way to get rid of them is to get at least part of the money invested back. The thought that things from secondhand stores are of poor quality is not true – most of the products offered are brand new or very little used and the quality is still the same.

The second advantage is that you use things that are already made. When someone decides to discard a thing that they no longer use, it goes to landfill in most cases; and another person who needs it has to buy a new product, which is inefficient, as new sources of production are needed, while a functioning thing remains unused.

Therefore, before looking for fast fashion chains, try to go to a local second hand store, whether they have a winter jacket that exactly meets your requirements. Join groups on social networks and see if anyone sells exactly what you need. You use things that are already made, instead of encouraging the production of new ones.
QUALITY OVER QUANTITY

We all know it, we all believe in it, and yet nobody follows it. The prices of clothing, cosmetics, appliances and furniture have fallen very low – but this has been reflected in their quality. Our parents often use things that are ten years old and work perfectly fine, but new ones last only a few months. On the one hand, it's a marketing move to make us buy more and more, but mainly it's because of the use of poor quality materials – especially plastic.

Yes, quality things are more expensive. But they only seem more expensive. Their price reflects what they're made of and how much people got paid for it. The problem is that we compare these things with the ones we're used to buy. It's different whether a shirt costs twenty euros or two. But it's also different that one is made of organic cotton, it wasn't dyed with toxic chemicals, it wasn't made in developing countries, and it'll last for years, while the other is made of polyester, it releases fiber and chemicals into water which polutes the environment, it was made by a 15-year-old girl in Bangladesh, who gets a few euros a day, and after a few weeks it completely loses its shape and colour and ends up in a landfill.

Buying quality things is an investment that is totally worth it. And it will also make you buy what you only need.


SUPPORT LOCALS

The origin of the things we buy also affects their quality. But it also has an impact on the environment. The constant import of things from developing countries creates a tremendous carbon footprint – which has a negative impact on the nature, air, water, all living organisms.

Cosmetics, clothing and furniture are also produced in our country. We grow fruit and vegetables. And because they're often small companies, you also support them, their dreams, and the local economy. And you're buying something that someone has given their time and love.


Think about what you put your money into. Whether you support what you believe in.


Každá zmena začína v našom vnútri; a pokračuje vo venovanom čase a peniazoch. Hlavne zmeny týkajúce sa životného štýlu. Lebo to, do čoho sa rozhodneme investovať, má obrovský vplyv. Ak nepohneme ani len prstom, nemôžeme čakať, že sa všetko otočí o stoosemdesiat stupňov. Ale ak vložíme energiu a úspory do niečoho, čo ovplyvní našu budúcnosť a posunie nás smerom, ktorým chceme ísť, výsledky sa dostavia čoskoro.

Minimalizmus, vegánstvo a zero waste začínajú pri nakupovaní. V momente, keď prestanete nakupovať zbytočnosti, živočíšne produkty a nekvalitné výrobky z plastu, spravíte obrovský krok.

A na to aj bude zameraný dnešný článok – ako nakupovať udržateľne.
NAOZAJ TO POTREBUJEM?

Túto otázku si položte vždy pred tým, ako vložíte niečo do košíka – a budete prekvapení nad svojou odpoveďou.

Internetové i kamenné obchody sú stavané tak, aby vás presvedčili, aby ste si niečo kúpili. Buď je to lákavá cena, označenie, že ide o najnovšiu kolekciu, príklady, že vám niečo také úplne zmení život. A v reklame sa na vás usmieva nejaká celebrita, ktorá vás prehovorí, že to potrebujete. Veď kto by nechcel mať rovnaké topánky, kávovar alebo nočný krém ako svetoznáme herečky?

Nakupujeme bez toho, aby sme o tom premýšľali. Nemyslíme na to, že rovnakú alebo veľmi podobnú vec už máme doma, že by sme dané peniaze mohli využiť na niečo potrebnejšie alebo dôležitejšie.
Tak to zmeňme.


Z DRUHEJ RUKY

Ak už dôjdete k záveru, že danú vec naozaj potrebujete, skúste hľadať iné možnosti, ako si to zaobstarať.

Nakupovanie z druhej ruky má dve obrovské výhody. V prvom rade je to to, že výrazne ušetríte peniaze – v takto zameraných obchodoch alebo na Facebookových či internetových stránkach nájdete skutočne úplne všetko. Práve impulzívne nakupovanie často vedie k tomu, že sa nám doma hromadia veci, ktoré nepotrebujeme; a ideálnym spôsobom, ako sa ich zbaviť, je z nich získať aspoň časť investovaných peňazí. Predstava, že veci zo sekáčov alebo z bazošu sú nekvalitné, nie je pravdivá – väčšina ponúkaných výrobkov je úplne nová alebo veľmi málo používaná a kvalita je stále rovnaká.

Druhou výhodou je to, že využívate veci, ktoré sú už v obehu. Keď sa niekto rozhodne vyradiť vec, ktorú už nepoužíva, vo väčšine prípadov putuje na skládku; a iná osoba, ktorá ju potrebuje, si musí kúpiť nový výrobok, čo je neefektívne, nakoľko sú nutné nové zdroje na výrobu, zatiaľ čo fungujúca vec ostáva nevyužitá.

Preto predtým, než sa začnete obzerať po fast fashion reťazcoch, skúste skočiť do miestneho second handu, či nemajú zimnú bundu, ktorá presne spĺňa vaše požiadavky. Pripojte sa do skupín na sociálnych sieťach a prezrite, či niekto práve nepredáva niečo, čo potrebujete. Využívate veci, ktoré sú už vyrobené, namiesto toho, aby ste podporovali výrobu nových.
KVALITA NAD KVANTITOU

Všetci to poznáme, všetci v to veríme, a predsa sa tým nikto neriadi. Ceny oblečenia, kozmetiky, prístrojov či nábytku klesli veľmi nízko – čo sa ale odzrkadlilo na ich kvalite. Ešte naši rodičia bežne používajú veci, ktoré sú staré aj desať rokov a krásne fungujú, no nové vydržia len pár mesiacov. Jednak je to marketingový ťah, aby sme si stále kupovali viac a viac, no hlavne je to tým, že sa používajú nekvalitné materiály – akým je najmä plast.

Áno, kvalitné veci sú drahšie. Ale drahšie sa iba zdajú byť. Ich cena zodpovedá tomu, z akého sú materiálu a koľko za ňu ľudia dostali zaplatené. Problém je totiž v tom, že tieto veci porovnávame s tými, ktoré sme si zvykli kupovať. Je rozdiel, či tričko stojí dvadsať eur alebo dve. No tiež je rozdiel v tom, že jedno je z organickej bavlny, nebolo farbené toxickými chemikáliami, nevyrobili ho v rozvojových krajinách, a vydrží nám roky, zatiaľ čo druhé je z polyesteru, pri každom praní do vody vypúšťa vlákna a látky, ktoré poškodzujú životné prostredie, vyrobilo ho pätnásťročné dievča v Bangladéši, ktoré za deň dostane pár eur, a po pár týždňoch úplne stratí svoj tvar a farbu a skončí na skládke.

Kupovanie kvalitných vecí je investícia, ktorá sa vráti. A tiež vás to donúti nakupovať len to, čo potrebujete.


PODPORA LOKÁLNYCH VÝROBCOV

To, kde majú pôvod veci, ktoré kupujeme, má tiež vplyv na ich kvalitu. No tiež má vplyv na životné prostredie. Neustály dovoz vecí z rozvojových krajín vytvára obrovskú uhlíkovú stopu – ktorá zaťažuje prírodu, vzduch, vodu, všetky živé organizmy.

Aj v našej krajine sa vyrába kozmetika, oblečenie a nábytok. Pestuje sa ovocie a zelenina. A vzhľadom k tomu, že sa často jedná a malé spoločnosti, podporujete aj ich, ich sny, a slovenskú ekonomiku. A kupujete niečo, do čoho dal niekto svoj čas a lásku.


Premýšľajte nad tým, do čoho dávate zarobené peniaze. Či podporujete to, v čo veríte.

Friday, March 29, 2019

SHOPPING SUSTAINABLYEvery change begins within ourselves; and continues in dedicated time and money. Mainly changes in lifestyle. Because what we choose to invest in has a huge impact. If we don't even move a finger, we can't expect everything to turn a hundred and eighty degrees. But if we put energy and savings into something that will affect our future and move us in the direction we want to go, the results will come soon.

Minimalism, veganism and zero waste start with shopping. The moment you stop buying useless stuff, animal products and poor quality plastic products, you will make a huge step.

And that's what today's article will be focused on – how to shop sustainably.
DO I REALLY NEED IT?

Ask this question every time before you put anything in the basket – and you'll be surprised at your answer.

Online and physical stores are built to convince you to buy something. Either it's a tempting prize, an indication that it's the latest collection, examples, that something will completely change your life. And there's a celebrity in the ad who says you need it. After all, who wouldn't want to have the same shoes, coffee machine or night cream as the world famous actresses?

We buy without thinking about it. We don't think we already have the same or a very similar thing at home, that we could use the money for something more necessary or important.
Let's change it.


SECONDHAND

If you come into conclusion that you really need something, try to look for other ways to get it.

Second hand shopping has two huge advantages. First and foremost, you save money – you can find absolutely everything in thrifting shops or on Facebook or websites. It's impulsive shopping that often leads us to accumulate things that we don't need at home; and the ideal way to get rid of them is to get at least part of the money invested back. The thought that things from secondhand stores are of poor quality is not true – most of the products offered are brand new or very little used and the quality is still the same.

The second advantage is that you use things that are already made. When someone decides to discard a thing that they no longer use, it goes to landfill in most cases; and another person who needs it has to buy a new product, which is inefficient, as new sources of production are needed, while a functioning thing remains unused.

Therefore, before looking for fast fashion chains, try to go to a local second hand store, whether they have a winter jacket that exactly meets your requirements. Join groups on social networks and see if anyone sells exactly what you need. You use things that are already made, instead of encouraging the production of new ones.
QUALITY OVER QUANTITY

We all know it, we all believe in it, and yet nobody follows it. The prices of clothing, cosmetics, appliances and furniture have fallen very low – but this has been reflected in their quality. Our parents often use things that are ten years old and work perfectly fine, but new ones last only a few months. On the one hand, it's a marketing move to make us buy more and more, but mainly it's because of the use of poor quality materials – especially plastic.

Yes, quality things are more expensive. But they only seem more expensive. Their price reflects what they're made of and how much people got paid for it. The problem is that we compare these things with the ones we're used to buy. It's different whether a shirt costs twenty euros or two. But it's also different that one is made of organic cotton, it wasn't dyed with toxic chemicals, it wasn't made in developing countries, and it'll last for years, while the other is made of polyester, it releases fiber and chemicals into water which polutes the environment, it was made by a 15-year-old girl in Bangladesh, who gets a few euros a day, and after a few weeks it completely loses its shape and colour and ends up in a landfill.

Buying quality things is an investment that is totally worth it. And it will also make you buy what you only need.


SUPPORT LOCALS

The origin of the things we buy also affects their quality. But it also has an impact on the environment. The constant import of things from developing countries creates a tremendous carbon footprint – which has a negative impact on the nature, air, water, all living organisms.

Cosmetics, clothing and furniture are also produced in our country. We grow fruit and vegetables. And because they're often small companies, you also support them, their dreams, and the local economy. And you're buying something that someone has given their time and love.


Think about what you put your money into. Whether you support what you believe in.


Každá zmena začína v našom vnútri; a pokračuje vo venovanom čase a peniazoch. Hlavne zmeny týkajúce sa životného štýlu. Lebo to, do čoho sa rozhodneme investovať, má obrovský vplyv. Ak nepohneme ani len prstom, nemôžeme čakať, že sa všetko otočí o stoosemdesiat stupňov. Ale ak vložíme energiu a úspory do niečoho, čo ovplyvní našu budúcnosť a posunie nás smerom, ktorým chceme ísť, výsledky sa dostavia čoskoro.

Minimalizmus, vegánstvo a zero waste začínajú pri nakupovaní. V momente, keď prestanete nakupovať zbytočnosti, živočíšne produkty a nekvalitné výrobky z plastu, spravíte obrovský krok.

A na to aj bude zameraný dnešný článok – ako nakupovať udržateľne.
NAOZAJ TO POTREBUJEM?

Túto otázku si položte vždy pred tým, ako vložíte niečo do košíka – a budete prekvapení nad svojou odpoveďou.

Internetové i kamenné obchody sú stavané tak, aby vás presvedčili, aby ste si niečo kúpili. Buď je to lákavá cena, označenie, že ide o najnovšiu kolekciu, príklady, že vám niečo také úplne zmení život. A v reklame sa na vás usmieva nejaká celebrita, ktorá vás prehovorí, že to potrebujete. Veď kto by nechcel mať rovnaké topánky, kávovar alebo nočný krém ako svetoznáme herečky?

Nakupujeme bez toho, aby sme o tom premýšľali. Nemyslíme na to, že rovnakú alebo veľmi podobnú vec už máme doma, že by sme dané peniaze mohli využiť na niečo potrebnejšie alebo dôležitejšie.
Tak to zmeňme.


Z DRUHEJ RUKY

Ak už dôjdete k záveru, že danú vec naozaj potrebujete, skúste hľadať iné možnosti, ako si to zaobstarať.

Nakupovanie z druhej ruky má dve obrovské výhody. V prvom rade je to to, že výrazne ušetríte peniaze – v takto zameraných obchodoch alebo na Facebookových či internetových stránkach nájdete skutočne úplne všetko. Práve impulzívne nakupovanie často vedie k tomu, že sa nám doma hromadia veci, ktoré nepotrebujeme; a ideálnym spôsobom, ako sa ich zbaviť, je z nich získať aspoň časť investovaných peňazí. Predstava, že veci zo sekáčov alebo z bazošu sú nekvalitné, nie je pravdivá – väčšina ponúkaných výrobkov je úplne nová alebo veľmi málo používaná a kvalita je stále rovnaká.

Druhou výhodou je to, že využívate veci, ktoré sú už v obehu. Keď sa niekto rozhodne vyradiť vec, ktorú už nepoužíva, vo väčšine prípadov putuje na skládku; a iná osoba, ktorá ju potrebuje, si musí kúpiť nový výrobok, čo je neefektívne, nakoľko sú nutné nové zdroje na výrobu, zatiaľ čo fungujúca vec ostáva nevyužitá.

Preto predtým, než sa začnete obzerať po fast fashion reťazcoch, skúste skočiť do miestneho second handu, či nemajú zimnú bundu, ktorá presne spĺňa vaše požiadavky. Pripojte sa do skupín na sociálnych sieťach a prezrite, či niekto práve nepredáva niečo, čo potrebujete. Využívate veci, ktoré sú už vyrobené, namiesto toho, aby ste podporovali výrobu nových.
KVALITA NAD KVANTITOU

Všetci to poznáme, všetci v to veríme, a predsa sa tým nikto neriadi. Ceny oblečenia, kozmetiky, prístrojov či nábytku klesli veľmi nízko – čo sa ale odzrkadlilo na ich kvalite. Ešte naši rodičia bežne používajú veci, ktoré sú staré aj desať rokov a krásne fungujú, no nové vydržia len pár mesiacov. Jednak je to marketingový ťah, aby sme si stále kupovali viac a viac, no hlavne je to tým, že sa používajú nekvalitné materiály – akým je najmä plast.

Áno, kvalitné veci sú drahšie. Ale drahšie sa iba zdajú byť. Ich cena zodpovedá tomu, z akého sú materiálu a koľko za ňu ľudia dostali zaplatené. Problém je totiž v tom, že tieto veci porovnávame s tými, ktoré sme si zvykli kupovať. Je rozdiel, či tričko stojí dvadsať eur alebo dve. No tiež je rozdiel v tom, že jedno je z organickej bavlny, nebolo farbené toxickými chemikáliami, nevyrobili ho v rozvojových krajinách, a vydrží nám roky, zatiaľ čo druhé je z polyesteru, pri každom praní do vody vypúšťa vlákna a látky, ktoré poškodzujú životné prostredie, vyrobilo ho pätnásťročné dievča v Bangladéši, ktoré za deň dostane pár eur, a po pár týždňoch úplne stratí svoj tvar a farbu a skončí na skládke.

Kupovanie kvalitných vecí je investícia, ktorá sa vráti. A tiež vás to donúti nakupovať len to, čo potrebujete.


PODPORA LOKÁLNYCH VÝROBCOV

To, kde majú pôvod veci, ktoré kupujeme, má tiež vplyv na ich kvalitu. No tiež má vplyv na životné prostredie. Neustály dovoz vecí z rozvojových krajín vytvára obrovskú uhlíkovú stopu – ktorá zaťažuje prírodu, vzduch, vodu, všetky živé organizmy.

Aj v našej krajine sa vyrába kozmetika, oblečenie a nábytok. Pestuje sa ovocie a zelenina. A vzhľadom k tomu, že sa často jedná a malé spoločnosti, podporujete aj ich, ich sny, a slovenskú ekonomiku. A kupujete niečo, do čoho dal niekto svoj čas a lásku.


Premýšľajte nad tým, do čoho dávate zarobené peniaze. Či podporujete to, v čo veríte.


I used to write only diary style articles – after I came home from school or from various activities in the afternoon I sat down to the computer, wrote everything interesting, what happened to me during the day, added a nice picture and a boom, the post was done. It was my therapy, a place where nobody put me in limits, I could do what I wanted and I didn't have to control or restrict myself. And I loved it.

But I love what I have built up over the years even more. I write about what I really enjoy and makes me happy. Last month, I managed to create the system of posting two articles a week, which only gives me the motivation to write, translate and publish. And when I read your comments or receive messages of how my blog changes you, inspires you to become more aware of the world around you... I have tears in my eyes.

But what I want to get into now is that although I write about what I'm interested in, my life notes, small updates about how I am, what's new and what I'm doing have disappeared. It's because I don't want to force my probles into posts filled with information; but I still want you to know more about my life outside zero waste, minimalism or veganism.

But, of course,if you don't care about it, on Friday, you can expect an article on how to shop sustainably.
If you're following my Instagram, you know that next month I'm submitting my bachelor's thesis. Where this time passed – I have absolutely  no idea. And I also have no idea how February and March went, or why I didn't start writing the bachelor's thesis in September.

But I'm very happy with it so far. Although it's not a topic or an area of ​​interest to me, it's fairly easy to write. Thirty pages seem to be way too many (and that is too many), but I'm thrilled with myself and my progress. But I look forward to the moment when it's finished, printed and submitted. And defended; but I'll wait for that for a while.

Otherwise, the school is fine. I mean, at least as much as it's possible. I only have all the lessons on Tuesday (from 8 am to 5.30 pm), which I regret for just one minute after my alarm rings at six in the morning and I have to get up, but then I remember some people are doing it every morning or having lessons from Monday to Friday, and I feel better. At weekends I am at work, so I use my free days to write the theses, prepare articles or read. My goal for this year is to read forty books – and I'm on number three. During January and February, I was neglecting reading, so now I'm trying to compensate for it.

While I can't tell you about the changes I mentioned in the Welcome Back article (because I'm afraid I'll jinx it somehow and everything I'll go wrong), I have enriched a few other people with my thoughts – and I'm really excited about the reactions. My friends and family have a few comments and some concerns, but otherwise they fully support me; and I am very grateful for that.


If you have any questions for me, I will be happy to answer them under this article.

A happy (not-so-happy) fourth anniversary to everyone for whom this date means as much as to me.


Kedysi som zvykla písať iba denníčkovské články – po príchode domov zo školy či z rôznych poobedňajších aktivít som si sadla k počítaču, spísala všetko zaujímavé, čo sa mi za deň stalo, doplnila to pekným obrázkom a bum, príspevok bol na svete. Bola to moja terapia, miesto, kde mi nikto nekládol medze, mohla som si robiť, čo som chcela a nemusela som sa nejako kontrolovať alebo obmedzovať. A milovala som to.

No ešte viac milujem, čo sa mi za tie roky podarilo vybudovať. Píšem o tom, čo ma naozaj baví a napĺňa. Minulý mesiac sa mi opäť podarilo nabehnúť na systém pridávania článkov dvakrát do týždňa, čo mi iba dodáva motiváciu písať, prekladať a zverejňovať. A keď čítam vaše komentáre či dostávam správy o tom, ako vás môj blog mení, inšpiruje, ako si viac uvedomujete svet okolo seba... Až mám slzy v očiach.

K čomu sa ale teraz chcem dostať je to, že hoci píšem o tom, o čo sa zaujímam, akosi sa vytratili moje poznámky zo života, krátke updates o tom, čo mám nové, čo robím. Je to preto, lebo nechcem na príspevky plné informácií nakladať moje problémy; no aj tak chcem, aby ste vedeli viac o mojom živote mimo zero waste, minimalizmu alebo vegánstva.

Ale, samozrejme, koho to nezaujíma, v piatok môžete čakať článok o tom, ako udržateľne nakupovať.
Ak sledujete aspoň môj Instagram, viete, že budúci mesiac odovzdávam bakalárku. Kde zbehol tento čas – netuším. A tiež netuším, ako zbehol február a marec, alebo prečo som bakalárku nezačala písať už v septembri.

No zatiaľ som s ňou maximálne spokojná. Síce to vôbec nie je téma alebo oblasť, ktorá ma zaujíma, píše sa mi ľahko. Tridsať strán sa zdá byť nesmierne veľa (a aj to je veľa), ale som so sebou a svojim postupom úprimne nadšená. Ale teším sa, keď bude hotová, vytlačená a odovzdaná. A obhájená; ale na to si ešte chvíľu počkám.

Inak je škola fajn. Teda – aspoň do takej miery ako sa to dá. Všetky hodiny mám iba v utorok (od ôsmej do pol šiestej), čo ľutujem iba presne minútu po tom, čo mi o šiestej ráno zazvoní budík a ja musím vstávať, ale potom si spomeniem, že niektorí toto robia každé ráno alebo majú vyučovanie od pondelka do piatku, a hneď sa mi vstáva lepšie. Cez víkendy som v práci, a tak svoje voľné dni využívam práve na písanie bakalárečky, prípravu článkov alebo čítanie. Môj cieľ na tento rok je prečítať štyridsať kníh – a som na čísle tri. Počas januára a februára som čítanie zanedbávala, tak sa to teraz snažím aspoň trochu vykompenzovať.

O zmenách, ktoré som spomínala v článku Welcome Back, vám síce ešte povedať nemôžem (lebo sa bojím, že to nejako jinxnem a všetko sa pokazí), no o moje myšlienky som obohatila pár ďalších ľudí – a z reakcií som úprimne nadšená. Moje okolie má síce pár pripomienok a isté obavy, no inak ma plne podporujú; a ja som za to veľmi vďačná.


Ak máte na mňa akékoľvek otázky, veľmi rada na nich odpoviem pod týmto článkom.

A happy (not-so-happy) fourth anniversary všetkým, pre ktorých tento dátum znamená tak veľa ako pre mňa.

Monday, March 25, 2019

QUICK LIFE UPDATEI used to write only diary style articles – after I came home from school or from various activities in the afternoon I sat down to the computer, wrote everything interesting, what happened to me during the day, added a nice picture and a boom, the post was done. It was my therapy, a place where nobody put me in limits, I could do what I wanted and I didn't have to control or restrict myself. And I loved it.

But I love what I have built up over the years even more. I write about what I really enjoy and makes me happy. Last month, I managed to create the system of posting two articles a week, which only gives me the motivation to write, translate and publish. And when I read your comments or receive messages of how my blog changes you, inspires you to become more aware of the world around you... I have tears in my eyes.

But what I want to get into now is that although I write about what I'm interested in, my life notes, small updates about how I am, what's new and what I'm doing have disappeared. It's because I don't want to force my probles into posts filled with information; but I still want you to know more about my life outside zero waste, minimalism or veganism.

But, of course,if you don't care about it, on Friday, you can expect an article on how to shop sustainably.
If you're following my Instagram, you know that next month I'm submitting my bachelor's thesis. Where this time passed – I have absolutely  no idea. And I also have no idea how February and March went, or why I didn't start writing the bachelor's thesis in September.

But I'm very happy with it so far. Although it's not a topic or an area of ​​interest to me, it's fairly easy to write. Thirty pages seem to be way too many (and that is too many), but I'm thrilled with myself and my progress. But I look forward to the moment when it's finished, printed and submitted. And defended; but I'll wait for that for a while.

Otherwise, the school is fine. I mean, at least as much as it's possible. I only have all the lessons on Tuesday (from 8 am to 5.30 pm), which I regret for just one minute after my alarm rings at six in the morning and I have to get up, but then I remember some people are doing it every morning or having lessons from Monday to Friday, and I feel better. At weekends I am at work, so I use my free days to write the theses, prepare articles or read. My goal for this year is to read forty books – and I'm on number three. During January and February, I was neglecting reading, so now I'm trying to compensate for it.

While I can't tell you about the changes I mentioned in the Welcome Back article (because I'm afraid I'll jinx it somehow and everything I'll go wrong), I have enriched a few other people with my thoughts – and I'm really excited about the reactions. My friends and family have a few comments and some concerns, but otherwise they fully support me; and I am very grateful for that.


If you have any questions for me, I will be happy to answer them under this article.

A happy (not-so-happy) fourth anniversary to everyone for whom this date means as much as to me.


Kedysi som zvykla písať iba denníčkovské články – po príchode domov zo školy či z rôznych poobedňajších aktivít som si sadla k počítaču, spísala všetko zaujímavé, čo sa mi za deň stalo, doplnila to pekným obrázkom a bum, príspevok bol na svete. Bola to moja terapia, miesto, kde mi nikto nekládol medze, mohla som si robiť, čo som chcela a nemusela som sa nejako kontrolovať alebo obmedzovať. A milovala som to.

No ešte viac milujem, čo sa mi za tie roky podarilo vybudovať. Píšem o tom, čo ma naozaj baví a napĺňa. Minulý mesiac sa mi opäť podarilo nabehnúť na systém pridávania článkov dvakrát do týždňa, čo mi iba dodáva motiváciu písať, prekladať a zverejňovať. A keď čítam vaše komentáre či dostávam správy o tom, ako vás môj blog mení, inšpiruje, ako si viac uvedomujete svet okolo seba... Až mám slzy v očiach.

K čomu sa ale teraz chcem dostať je to, že hoci píšem o tom, o čo sa zaujímam, akosi sa vytratili moje poznámky zo života, krátke updates o tom, čo mám nové, čo robím. Je to preto, lebo nechcem na príspevky plné informácií nakladať moje problémy; no aj tak chcem, aby ste vedeli viac o mojom živote mimo zero waste, minimalizmu alebo vegánstva.

Ale, samozrejme, koho to nezaujíma, v piatok môžete čakať článok o tom, ako udržateľne nakupovať.
Ak sledujete aspoň môj Instagram, viete, že budúci mesiac odovzdávam bakalárku. Kde zbehol tento čas – netuším. A tiež netuším, ako zbehol február a marec, alebo prečo som bakalárku nezačala písať už v septembri.

No zatiaľ som s ňou maximálne spokojná. Síce to vôbec nie je téma alebo oblasť, ktorá ma zaujíma, píše sa mi ľahko. Tridsať strán sa zdá byť nesmierne veľa (a aj to je veľa), ale som so sebou a svojim postupom úprimne nadšená. Ale teším sa, keď bude hotová, vytlačená a odovzdaná. A obhájená; ale na to si ešte chvíľu počkám.

Inak je škola fajn. Teda – aspoň do takej miery ako sa to dá. Všetky hodiny mám iba v utorok (od ôsmej do pol šiestej), čo ľutujem iba presne minútu po tom, čo mi o šiestej ráno zazvoní budík a ja musím vstávať, ale potom si spomeniem, že niektorí toto robia každé ráno alebo majú vyučovanie od pondelka do piatku, a hneď sa mi vstáva lepšie. Cez víkendy som v práci, a tak svoje voľné dni využívam práve na písanie bakalárečky, prípravu článkov alebo čítanie. Môj cieľ na tento rok je prečítať štyridsať kníh – a som na čísle tri. Počas januára a februára som čítanie zanedbávala, tak sa to teraz snažím aspoň trochu vykompenzovať.

O zmenách, ktoré som spomínala v článku Welcome Back, vám síce ešte povedať nemôžem (lebo sa bojím, že to nejako jinxnem a všetko sa pokazí), no o moje myšlienky som obohatila pár ďalších ľudí – a z reakcií som úprimne nadšená. Moje okolie má síce pár pripomienok a isté obavy, no inak ma plne podporujú; a ja som za to veľmi vďačná.


Ak máte na mňa akékoľvek otázky, veľmi rada na nich odpoviem pod týmto článkom.

A happy (not-so-happy) fourth anniversary všetkým, pre ktorých tento dátum znamená tak veľa ako pre mňa.


Today I coming to you again with another review – and it's probably going to be the last one for some time, as this is the last new product in my collection. Again, it's on a Mylo product that you may be completely fed up with, but I can tell you that this only reflects my obsession with their products, which are simply superior quality, contain the best ingredients, packaging and their overall design is exactly my style, and since they focus on zero waste, I can already guarantee you that if I write another review on some cosmetics, it will definitely be onto something from Mylo.

If you know me for a long time, you know that lip balms are not my cup of tea. I have never been very fond of them, my stomach turns with their strawberry and cherry flavors, and since I don't have very dry lips, I've never really cared about them. I have always had a balm that was several years old and I only used it in an emergency.

But lately, I have started to wear matte lipsticks quite often, which only emphasize any imperfection on the lips. That's why I need a balm under them. I know Mylo webpage almost by heart and I have been coming back to their balms for a while now; and I bought Pink Maracuja, which I will write to you more today.
Again, all Mylo products are made only from natural ingredients that are local, organic and fair trade, making them vegan and cruelty free. They focus on simplicity and zero waste – the packaging is mostly made of paper or glass, or can be returned and used again.

The balms are sold in a volume of 9 milliliters and in a package that is all (!) made from paper (and thus is compostable), but it is very strong and durable, the lid fits beautifully on it and the balm won't open itself. The product is pushed out of the package by the pressure applied on the disc, which is located on the bottom of the tube – it's easy enough for everyone to do it, but also hard enough, so there won't be an accident.

There are three fragrances/flavors and shadesRedcurrant Raspberry, which is the darkest, the Orange Flower has a lighter colour, but I chose Pink Maracuja, which has no colour and is without any flavor.
The main ingredient of Pink Maracuja is virgin coconut oil, thanks to which the balm has a very fine consistency. Coconut oil almost melts on the lips, creating a protective film and nourishing the lips noticeably.

It's the first balm whose fragrance doesn't hinder me. You can feel it long after applying it on your lips. Perhaps it's because it's very delicate and light, perhaps because it's natural and doesn't smell like any artificials and chemicals.

It takes a whle for it to sink into the skin and you only need a bit of it – and gives the necessary hydration under a matte lipstick for hours.
Pink maracuja contains:

 • coconut oil – nourishes, strengthens and has antibacterial and anti-inflammatory properties,
 • candelilla wax – creates a protective layer from drying out and thickens the balm,
 • shea butter – treats dry and cracked lips, deeply moisturizes,
 • castor oil – milds irritation and regenerates,
 • sunflower oil – has soothing, softening and smoothing effects,
 • jojoba oil – moisturizes, regenerates and has SPF 4,
 • gromwell extract – has antioxidant and anti-inflammatory properties and protects against UV radiation and dehydration,
 • perfume – an extract from a maracuja,
 • bisabolol – from chamomile flower, softens and hydrates.

As I mentioned earlier, I use it mostly in the morning – before I put on my make-up and eat breakfast, so it has time to soak in the lips and prepare them for a lipstick; but sometimes even in the evening when I feel that the weather changes dried my lips and they need hydration.

I'm really happy with it. I've had it for a couple of months, it runs out very slowly and I can't praise it enough!ADVANTAGES

deeply moisturizes

delicate but beautiful fruity aroma

compostable packaging

only natural ingredients


DISADVANTAGES

none


PRICE

online – 6.30 €


RATING

5/5Dnes prichádzam opäť s ďalšou recenziou – a na istú dobu asi aj poslednou, nakoľko toto je posledný nový produkt, ktorý pribudol do mojej kolekcie. Opäť sa jedná o výrobok značky Mylo, ktorou ste už možno úplne otrávení, no poviem vám len toľko, že toto iba odzrkadľuje moju závislosť na ich produktoch, ktoré sú jednoducho prvotriednej kvality, obsahujú najlepšie suroviny, obal a ich celkový dizajn je presne podľa môjho štýlu, a keďže sa zameriavajú na zero waste, už teraz vám môžem zaručiť, že keď budem písať ďalšiu recenziu na nejakú kozmetiku, určite to bude opäť od Mylo.

Ak ma poznáte už dlhšie, viete, že balzamy na pery nie sú moja šálka kávy. Nikdy som ich veľmi nemala v láske, z jahodových a čerešňových príchutí sa mi takmer dvíhal žalúdok, a keďže nezvyknem mávať suché pery, nikdy som ich veľmi neriešila. Vždy som mala nejaký balzam, ktorý mal niekoľko rokov a ktorý som používala iba v prípade núdze.

No v poslednej dobe som začala pomerne často nosiť matné rúže, ktoré akúkoľvek nedokonalosť na perách iba zvýrazňujú. Preto pod nich potrebujem balzam. Stránku značky Mylo poznám už takmer naspamäť a aj po ich balzamoch som pokukovala istú dobu; a kúpila som si Ružovú marakuju, o ktorej vám aj dnes napíšem viac.
Opäť pripomínam, že všetky produkty značky Mylo sú vyrobené len z prírodných zložiek, ktoré sú lokálne, organické a férové, vďaka čomu sú vegánske a neboli testované na zvieratách. Sústredia sa na jednoduchosť a zero waste – obaly sú najčastejšie z papiera alebo skla, alebo je možné ich vrátiť a budú opäť použité.

Balzamy sú predávané v objeme 9 mililitrov a v obale, ktorý je celý (!) vyrobený z papiera (a teda je kompostovateľný), no je veľmi pevný a odolný, viečko na ňom krásne prilieha a balzam sa sám neotvára. Produkt sa z obalu vysúva tlakom na disk, ktorý je umiestnený na spodnej strane tuby – je to dosť jednoduché na to, aby to zvládol úplne každý, no zároveň dosť ťažké, takže určite nedôjde k nejakej nehode.

K dispozícii sú tri vône/príchute a odtieneRíbezľové maliny, ktorý je najtmavší, Kvet pomaranča má svetlejšiu farbu, no ja som si vybrala Ružovú marakuju, ktorá nefarbí a je bez príchute.
Hlavnou zložkou Ružovej marakuje je panenský kokosový olej, vďaka ktorému má balzam veľmi jemnú konzistenciu. Kokosový olej sa na perách akoby topí, čím vytvára ochranný film a citeľne vyživuje pery.

Je to prvý balzam, ktorého vôňa mi neprekáža. Cítiť ju dosť dlho aj po nanesení na pery. Možno je to tým, že je veľmi jemná a ľahká, možno tým, že je prírodná a necítiť z nej žiadne umeliny a chemikálie.

Vsakuje sa pomerne dlhú dobu a na perách ho stačí skutočne dosť málo – a pod matným rúžom dodáva potrebnú hydratáciu počas niekoľkých hodín.
Ružová marakuja obsahuje:

 • kokosový olej – pery vyživuje, posilňuje a má antibakteriálne a protizápalové vlastnosti,
 • kandelilový vosk – vytvára ochrannú vrstvu pred vysušovaním a balzam zahusťuje,
 • bambucké maslo – ošetruje suché a popraskané pery, hlboko hydratuje,
 • olej ricinovníka – mierni podráždenie a regeneruje,
 • olej slnečnice – má upokojujúce, zjemňujúce a vyhladzujúce účinky
 • jojobový olej – zvlhčuje, regeneruje a má SPF 4,
 • extrakt z koreňa kamienkovca – má antioxidačné a protizápalové vlastnosti a chráni pred UV žiarením a dehydratáciou,
 • parfum – extrakt z marakuje,
 • bisabolol – z harmančeka, zjemňuje a hydratuje.

Ako som už spomínala, používam ho najčastejšie ráno – ešte predtým, ako sa nalíčim a naraňajkujem, aby mal čas pekne vsiaknuť a pery pripraviť na rúž; no občas aj večer, keď cítim, že zmeny počasia dali mojim perám zabrať a potrebujú dodať hydratáciu.

Som s ním skutočne maximálne spokojná. Mám ho už pár mesiacov, ubúda z neho veľmi pomaličky a neviem si ho vynachváliť!PLUSY

hlboko hydratuje

jemná, no krásna ovocná vôňa

kompostovateľný obal

iba prírodné zložky


MÍNUSY

žiadne


CENA

online – 6.30€


HODNOTENIE

5/5

Friday, March 22, 2019

RUŽOVÁ MARAKUJA BY MYLOToday I coming to you again with another review – and it's probably going to be the last one for some time, as this is the last new product in my collection. Again, it's on a Mylo product that you may be completely fed up with, but I can tell you that this only reflects my obsession with their products, which are simply superior quality, contain the best ingredients, packaging and their overall design is exactly my style, and since they focus on zero waste, I can already guarantee you that if I write another review on some cosmetics, it will definitely be onto something from Mylo.

If you know me for a long time, you know that lip balms are not my cup of tea. I have never been very fond of them, my stomach turns with their strawberry and cherry flavors, and since I don't have very dry lips, I've never really cared about them. I have always had a balm that was several years old and I only used it in an emergency.

But lately, I have started to wear matte lipsticks quite often, which only emphasize any imperfection on the lips. That's why I need a balm under them. I know Mylo webpage almost by heart and I have been coming back to their balms for a while now; and I bought Pink Maracuja, which I will write to you more today.
Again, all Mylo products are made only from natural ingredients that are local, organic and fair trade, making them vegan and cruelty free. They focus on simplicity and zero waste – the packaging is mostly made of paper or glass, or can be returned and used again.

The balms are sold in a volume of 9 milliliters and in a package that is all (!) made from paper (and thus is compostable), but it is very strong and durable, the lid fits beautifully on it and the balm won't open itself. The product is pushed out of the package by the pressure applied on the disc, which is located on the bottom of the tube – it's easy enough for everyone to do it, but also hard enough, so there won't be an accident.

There are three fragrances/flavors and shadesRedcurrant Raspberry, which is the darkest, the Orange Flower has a lighter colour, but I chose Pink Maracuja, which has no colour and is without any flavor.
The main ingredient of Pink Maracuja is virgin coconut oil, thanks to which the balm has a very fine consistency. Coconut oil almost melts on the lips, creating a protective film and nourishing the lips noticeably.

It's the first balm whose fragrance doesn't hinder me. You can feel it long after applying it on your lips. Perhaps it's because it's very delicate and light, perhaps because it's natural and doesn't smell like any artificials and chemicals.

It takes a whle for it to sink into the skin and you only need a bit of it – and gives the necessary hydration under a matte lipstick for hours.
Pink maracuja contains:

 • coconut oil – nourishes, strengthens and has antibacterial and anti-inflammatory properties,
 • candelilla wax – creates a protective layer from drying out and thickens the balm,
 • shea butter – treats dry and cracked lips, deeply moisturizes,
 • castor oil – milds irritation and regenerates,
 • sunflower oil – has soothing, softening and smoothing effects,
 • jojoba oil – moisturizes, regenerates and has SPF 4,
 • gromwell extract – has antioxidant and anti-inflammatory properties and protects against UV radiation and dehydration,
 • perfume – an extract from a maracuja,
 • bisabolol – from chamomile flower, softens and hydrates.

As I mentioned earlier, I use it mostly in the morning – before I put on my make-up and eat breakfast, so it has time to soak in the lips and prepare them for a lipstick; but sometimes even in the evening when I feel that the weather changes dried my lips and they need hydration.

I'm really happy with it. I've had it for a couple of months, it runs out very slowly and I can't praise it enough!ADVANTAGES

deeply moisturizes

delicate but beautiful fruity aroma

compostable packaging

only natural ingredients


DISADVANTAGES

none


PRICE

online – 6.30 €


RATING

5/5Dnes prichádzam opäť s ďalšou recenziou – a na istú dobu asi aj poslednou, nakoľko toto je posledný nový produkt, ktorý pribudol do mojej kolekcie. Opäť sa jedná o výrobok značky Mylo, ktorou ste už možno úplne otrávení, no poviem vám len toľko, že toto iba odzrkadľuje moju závislosť na ich produktoch, ktoré sú jednoducho prvotriednej kvality, obsahujú najlepšie suroviny, obal a ich celkový dizajn je presne podľa môjho štýlu, a keďže sa zameriavajú na zero waste, už teraz vám môžem zaručiť, že keď budem písať ďalšiu recenziu na nejakú kozmetiku, určite to bude opäť od Mylo.

Ak ma poznáte už dlhšie, viete, že balzamy na pery nie sú moja šálka kávy. Nikdy som ich veľmi nemala v láske, z jahodových a čerešňových príchutí sa mi takmer dvíhal žalúdok, a keďže nezvyknem mávať suché pery, nikdy som ich veľmi neriešila. Vždy som mala nejaký balzam, ktorý mal niekoľko rokov a ktorý som používala iba v prípade núdze.

No v poslednej dobe som začala pomerne často nosiť matné rúže, ktoré akúkoľvek nedokonalosť na perách iba zvýrazňujú. Preto pod nich potrebujem balzam. Stránku značky Mylo poznám už takmer naspamäť a aj po ich balzamoch som pokukovala istú dobu; a kúpila som si Ružovú marakuju, o ktorej vám aj dnes napíšem viac.
Opäť pripomínam, že všetky produkty značky Mylo sú vyrobené len z prírodných zložiek, ktoré sú lokálne, organické a férové, vďaka čomu sú vegánske a neboli testované na zvieratách. Sústredia sa na jednoduchosť a zero waste – obaly sú najčastejšie z papiera alebo skla, alebo je možné ich vrátiť a budú opäť použité.

Balzamy sú predávané v objeme 9 mililitrov a v obale, ktorý je celý (!) vyrobený z papiera (a teda je kompostovateľný), no je veľmi pevný a odolný, viečko na ňom krásne prilieha a balzam sa sám neotvára. Produkt sa z obalu vysúva tlakom na disk, ktorý je umiestnený na spodnej strane tuby – je to dosť jednoduché na to, aby to zvládol úplne každý, no zároveň dosť ťažké, takže určite nedôjde k nejakej nehode.

K dispozícii sú tri vône/príchute a odtieneRíbezľové maliny, ktorý je najtmavší, Kvet pomaranča má svetlejšiu farbu, no ja som si vybrala Ružovú marakuju, ktorá nefarbí a je bez príchute.
Hlavnou zložkou Ružovej marakuje je panenský kokosový olej, vďaka ktorému má balzam veľmi jemnú konzistenciu. Kokosový olej sa na perách akoby topí, čím vytvára ochranný film a citeľne vyživuje pery.

Je to prvý balzam, ktorého vôňa mi neprekáža. Cítiť ju dosť dlho aj po nanesení na pery. Možno je to tým, že je veľmi jemná a ľahká, možno tým, že je prírodná a necítiť z nej žiadne umeliny a chemikálie.

Vsakuje sa pomerne dlhú dobu a na perách ho stačí skutočne dosť málo – a pod matným rúžom dodáva potrebnú hydratáciu počas niekoľkých hodín.
Ružová marakuja obsahuje:

 • kokosový olej – pery vyživuje, posilňuje a má antibakteriálne a protizápalové vlastnosti,
 • kandelilový vosk – vytvára ochrannú vrstvu pred vysušovaním a balzam zahusťuje,
 • bambucké maslo – ošetruje suché a popraskané pery, hlboko hydratuje,
 • olej ricinovníka – mierni podráždenie a regeneruje,
 • olej slnečnice – má upokojujúce, zjemňujúce a vyhladzujúce účinky
 • jojobový olej – zvlhčuje, regeneruje a má SPF 4,
 • extrakt z koreňa kamienkovca – má antioxidačné a protizápalové vlastnosti a chráni pred UV žiarením a dehydratáciou,
 • parfum – extrakt z marakuje,
 • bisabolol – z harmančeka, zjemňuje a hydratuje.

Ako som už spomínala, používam ho najčastejšie ráno – ešte predtým, ako sa nalíčim a naraňajkujem, aby mal čas pekne vsiaknuť a pery pripraviť na rúž; no občas aj večer, keď cítim, že zmeny počasia dali mojim perám zabrať a potrebujú dodať hydratáciu.

Som s ním skutočne maximálne spokojná. Mám ho už pár mesiacov, ubúda z neho veľmi pomaličky a neviem si ho vynachváliť!PLUSY

hlboko hydratuje

jemná, no krásna ovocná vôňa

kompostovateľný obal

iba prírodné zložky


MÍNUSY

žiadne


CENA

online – 6.30€


HODNOTENIE

5/5I've heard "veganism is expensive" several times before. And I always stay a little stunned because I have no idea where this idea came from. To be more clear – I can imagine how someone came to this opinion, but it's far enough from the truth.

And given that this is also an argument to many people why they can't imagine themselves going vegan (the main argument is not willing to give up meat and dairy products that are easily replaceable), today I would like to disprove it and show you it's not true at all.

You could read about how to go vegan in this article posted a while ago, so today we're focusing on how to be a vegan when you don't have millions.
DIET

We'll start with food because it's a fairly large component of the vegan lifestyle; and also vegan food seems to be expensive to many people.

Vegan food is not so much different from the traditional one. I myself eat a lot of fruits and vegetables. Not only does the price stay the same (because I eat the same tomato as you do), but these foods are really cheap and very easy to access. The same applies to rice or pasta – again it is cheap food. Legumes? The same. One can of beans costs fifty cents. Into your own packaging in a package-free shop? Even less.

Indeed, the idea that veganism is expensive was born of how much the substitutes to traditional food cost. Because almond milk, vegan cheese, or meat alternatives often cost more than animal products – and give the impression that veganism is expensive. But from my own experience I can tell you that I rarely buy such products. I will indulge in vegan cheese only once in a while, we make plant-based milk mostly at home and I have never tasted vegan steak (and I don't even want to). And I personally have not yet met a vegan who would base his diet on such alternatives.
CLOTHING AND BEAUTY PRODUCTS

In terms of clothing, or more so the fabrics which are used, most of us don't wear real fur, silk or leather every single day anyway, and chooses fabrics like cotton. And many "animal" materials exist in a "vegan" version, so there's nothing to even talk about.

Even a basic drugstore offers many options of vegan alternatives. Brands like Catrice (yes, even Catrice; this way I'm reacting again to a recent comment that this beauty products are not cruelty free – but the fact that they don't test on animal, can be found on their page and they have a PETA certificate, too), Essence of Elf offer products without any animal products (but check the labes, because not every product is vegan), DM drugstore's own brand called Alverde contains only natural ingredients, none of them test on animals; and all of them are not only affordable, but they are considered as the cheaper ones. The brand Alverde offers a nice variety of skin care products as well as body or hair products; and local brands offer natural and cruelty-free cosmetics, which has great quality and is relatively cheap.


These are three main fields – and as you can see yourself, even common stores offer vegan option, which are often cheaper than non-vegan ones.

If anything else comes to your mind, which I didn't include in the article, I'll be happy if you share if in the comments!


Už viackrát som počula "vegánstvo je drahé". A vždy pri tom ostanem trochu zarazená, pretože naozaj netuším, odkiaľ sa táto predstava zrodila. Respektíve – viem si predstaviť, ako na tento názor niekto prišiel, no je dosť ďaleko od pravdy.

A vzhľadom k tomu, že pre mnohých je aj toto argument, prečo si nevedia predstaviť, že by prešli na vegánstvo (hlavným argumentom je nechuť vzdať sa mäsa a mliečnych výrobkov, ktoré sú jednoducho nahraditeľné), dnes by som ho chcela vyvrátiť a ukázať vám, že to tak vôbec nie je.

O tom, ako prejsť na vegánstvo, ste si mohli prečítať už v tomto článku, dnes sa teda pozrieme na to, ako byť vegánom, keď na to nemáte milióny.
JEDÁLNIČEK

Začneme pri jedle, lebo to predstavuje pomerne veľkú zložku vegánskeho životného štýlu; a tiež práve vegánske jedlo sa mnohým zdá byť drahé.

Vegánska strava sa až tak veľmi nelíši od tej tradičnej. Ja sama jem veľmi veľa ovocia a zeleniny. Nielenže teda cena ostáva rovnaká (lebo ja zjem rovnakú paradajku ako vy), ale tieto potraviny sú naozaj lacné a veľmi ľahko dostupné. Na ryžu či cestoviny platí to isté – opäť to sú lacné potraviny. Strukoviny? To isté. Jedna plechovka fazule stojí päťdesiat centov. Do vlastného obalu v bezobalovom obchode? Ešte menej.

Myšlienka, že je vegánstvo drahé, sa totižto zrodila z toho, koľko stoja náhrady tradičnej stravy. Lebo mandľové mlieko, vegánsky syr alebo mäsové alternatívy mnohokrát skutočne stoja viac ako živočíšne produkty – a preto sa môže zdať, že je vegánstvo drahé. No z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že takéto výrobky kupujem len naozaj málokedy. Vegánsky syr si doprajem len raz za čas, rastlinné mlieko robíme prevažne doma a vegánsky rezeň som ešte nikdy neochutnala (a ani nechcem). A ja osobne som sa ešte nestretla s vegánom, ktorý by svoju stravu zakladal na takýchto alternatívach.
OBLEČENIE A KOZMETIKA

Čo sa oblečenia, respektíve použitých materiálov týka, väčšina z nás aj tak každý deň nenosí pravé kožušiny, hodváb alebo kožu, a radšej siaha po tkaninách ako je bavlna. A väčšina "živočíšnych" materiálov existuje aj vo "vegan" verzii, preto asi nie je o čom hovoriť.

Aj bežná drogéria ponúka nemalé možnosti vegánskych alternatív. Značky ako Catrice (áno, aj Catrice; tým opäť reagujem na nedávny komentár o tom, že táto kozmetika nie je cruelty-free – no to, že netestujú na zvieratách majú uvedené na stránke a majú aj certifikát PETA) alebo Essence ponúkajú produkty bez akýchkoľvek živočíšnych zložiek (no pozerajte na obal, lebo nie všetky produkty sú vegánske), značka DM drogérie Alverde je iba z prírodných zložiek, ani jedna netestuje na zvieratách; a všetky sú nielen cenovo dostupné, ale radia sa medzi najlacnejšie. Značka Alverde ponúka aj zaujímavý výber produktov na starostlivosť o pleť, telo či vlasy; a aj lokálne značky ponúkajú prírodnú a netestovanú kozmetiku, ktorá je kvalitná a aj pomerne lacná.


Toto sú tri hlavné oblasti – a ako sami môžete vidieť, aj bežné obchody ponúkajú vegánske možnosti, ktoré sú často ešte lacnejšie ako nevegánske.

Ak vám napadne ešte niečo, čo som v článku nezahrnula, budem rada, keď sa o to podelíte v komentároch!

Monday, March 18, 2019

VEGAN ON A BUDGETI've heard "veganism is expensive" several times before. And I always stay a little stunned because I have no idea where this idea came from. To be more clear – I can imagine how someone came to this opinion, but it's far enough from the truth.

And given that this is also an argument to many people why they can't imagine themselves going vegan (the main argument is not willing to give up meat and dairy products that are easily replaceable), today I would like to disprove it and show you it's not true at all.

You could read about how to go vegan in this article posted a while ago, so today we're focusing on how to be a vegan when you don't have millions.
DIET

We'll start with food because it's a fairly large component of the vegan lifestyle; and also vegan food seems to be expensive to many people.

Vegan food is not so much different from the traditional one. I myself eat a lot of fruits and vegetables. Not only does the price stay the same (because I eat the same tomato as you do), but these foods are really cheap and very easy to access. The same applies to rice or pasta – again it is cheap food. Legumes? The same. One can of beans costs fifty cents. Into your own packaging in a package-free shop? Even less.

Indeed, the idea that veganism is expensive was born of how much the substitutes to traditional food cost. Because almond milk, vegan cheese, or meat alternatives often cost more than animal products – and give the impression that veganism is expensive. But from my own experience I can tell you that I rarely buy such products. I will indulge in vegan cheese only once in a while, we make plant-based milk mostly at home and I have never tasted vegan steak (and I don't even want to). And I personally have not yet met a vegan who would base his diet on such alternatives.
CLOTHING AND BEAUTY PRODUCTS

In terms of clothing, or more so the fabrics which are used, most of us don't wear real fur, silk or leather every single day anyway, and chooses fabrics like cotton. And many "animal" materials exist in a "vegan" version, so there's nothing to even talk about.

Even a basic drugstore offers many options of vegan alternatives. Brands like Catrice (yes, even Catrice; this way I'm reacting again to a recent comment that this beauty products are not cruelty free – but the fact that they don't test on animal, can be found on their page and they have a PETA certificate, too), Essence of Elf offer products without any animal products (but check the labes, because not every product is vegan), DM drugstore's own brand called Alverde contains only natural ingredients, none of them test on animals; and all of them are not only affordable, but they are considered as the cheaper ones. The brand Alverde offers a nice variety of skin care products as well as body or hair products; and local brands offer natural and cruelty-free cosmetics, which has great quality and is relatively cheap.


These are three main fields – and as you can see yourself, even common stores offer vegan option, which are often cheaper than non-vegan ones.

If anything else comes to your mind, which I didn't include in the article, I'll be happy if you share if in the comments!


Už viackrát som počula "vegánstvo je drahé". A vždy pri tom ostanem trochu zarazená, pretože naozaj netuším, odkiaľ sa táto predstava zrodila. Respektíve – viem si predstaviť, ako na tento názor niekto prišiel, no je dosť ďaleko od pravdy.

A vzhľadom k tomu, že pre mnohých je aj toto argument, prečo si nevedia predstaviť, že by prešli na vegánstvo (hlavným argumentom je nechuť vzdať sa mäsa a mliečnych výrobkov, ktoré sú jednoducho nahraditeľné), dnes by som ho chcela vyvrátiť a ukázať vám, že to tak vôbec nie je.

O tom, ako prejsť na vegánstvo, ste si mohli prečítať už v tomto článku, dnes sa teda pozrieme na to, ako byť vegánom, keď na to nemáte milióny.
JEDÁLNIČEK

Začneme pri jedle, lebo to predstavuje pomerne veľkú zložku vegánskeho životného štýlu; a tiež práve vegánske jedlo sa mnohým zdá byť drahé.

Vegánska strava sa až tak veľmi nelíši od tej tradičnej. Ja sama jem veľmi veľa ovocia a zeleniny. Nielenže teda cena ostáva rovnaká (lebo ja zjem rovnakú paradajku ako vy), ale tieto potraviny sú naozaj lacné a veľmi ľahko dostupné. Na ryžu či cestoviny platí to isté – opäť to sú lacné potraviny. Strukoviny? To isté. Jedna plechovka fazule stojí päťdesiat centov. Do vlastného obalu v bezobalovom obchode? Ešte menej.

Myšlienka, že je vegánstvo drahé, sa totižto zrodila z toho, koľko stoja náhrady tradičnej stravy. Lebo mandľové mlieko, vegánsky syr alebo mäsové alternatívy mnohokrát skutočne stoja viac ako živočíšne produkty – a preto sa môže zdať, že je vegánstvo drahé. No z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, že takéto výrobky kupujem len naozaj málokedy. Vegánsky syr si doprajem len raz za čas, rastlinné mlieko robíme prevažne doma a vegánsky rezeň som ešte nikdy neochutnala (a ani nechcem). A ja osobne som sa ešte nestretla s vegánom, ktorý by svoju stravu zakladal na takýchto alternatívach.
OBLEČENIE A KOZMETIKA

Čo sa oblečenia, respektíve použitých materiálov týka, väčšina z nás aj tak každý deň nenosí pravé kožušiny, hodváb alebo kožu, a radšej siaha po tkaninách ako je bavlna. A väčšina "živočíšnych" materiálov existuje aj vo "vegan" verzii, preto asi nie je o čom hovoriť.

Aj bežná drogéria ponúka nemalé možnosti vegánskych alternatív. Značky ako Catrice (áno, aj Catrice; tým opäť reagujem na nedávny komentár o tom, že táto kozmetika nie je cruelty-free – no to, že netestujú na zvieratách majú uvedené na stránke a majú aj certifikát PETA) alebo Essence ponúkajú produkty bez akýchkoľvek živočíšnych zložiek (no pozerajte na obal, lebo nie všetky produkty sú vegánske), značka DM drogérie Alverde je iba z prírodných zložiek, ani jedna netestuje na zvieratách; a všetky sú nielen cenovo dostupné, ale radia sa medzi najlacnejšie. Značka Alverde ponúka aj zaujímavý výber produktov na starostlivosť o pleť, telo či vlasy; a aj lokálne značky ponúkajú prírodnú a netestovanú kozmetiku, ktorá je kvalitná a aj pomerne lacná.


Toto sú tri hlavné oblasti – a ako sami môžete vidieť, aj bežné obchody ponúkajú vegánske možnosti, ktoré sú často ešte lacnejšie ako nevegánske.

Ak vám napadne ešte niečo, čo som v článku nezahrnula, budem rada, keď sa o to podelíte v komentároch!


Switching to a lifestyle without creating any waste starts with shopping. That's why many this lifestyle looks difficult and unachievable to many – from the moment we step into a supermarket, everything we see is wrapped in plastic. That's why stop caring about some zero waste.

Shopping without packaging seems difficult, or even impossible. But let me tell you that it only seems like it. Even in Slovakia we already have hundreds of possibilities how to avoid unnecessary plastic in a form of packaging. In the beginning, you have to make a little effort, but it'll return in the form of a good feeling that you did something good for our planet.

So how to buy without waste?
PREPARATION

We got used to the fact that at the store we don't need anything else except our wallets. Almost every food has its own packaging, available are plastic produce bags, and a collection of different bags awaits you at the checkout, from which you can choose by material or size.

I wrote it a hundred times and I'll write it again – bring your own bag with you. Whether you find a tote bag that you've had at home for years, you will carry a foldable bag from IKEA in your purse, or you'll reuse all the plastic ones you bought in a completely different store; it doesn't matter. My parents use crates they have bought long ago and they can carry much more. There are many possibilities.

Use cloth produce bags instead of plastic ones. You can easily make them at home in one evening; if you don't have time for it, you can get it from Etsy. They're not only pretty but also durable and strong. And nobody at the checkout has any problem with them.


PACKAGE FREE

Pretty much the only thing you can buy package free at a supermarket is fruit, vegetables and pastries. So use it! I don't understand the trend of packing apples, potatoes or bananas into separate plastic packaging at a certain weight – especially when I see some people standing in the front of such fruit and veg for ten minutes, scrambling through all the packages to find the most beautiful one (so they don't buy an ugly apple, God forbid), while they can pick up exactly what they like next to them.

This is only a result of how lazy we became as a society. Why is it easier to take a five-kilo pack of oranges out of the shelf, which we won't eat at all, and half of them will go to the bin, because it goes bad, then buying just three taht we can actually consume? After all, the nature gave them their own packaging. And we'll wash all the fruits and vegetables at home.

The same applies to baked goods. They're the best in a natural linen bag.


Source: HERE. Picture is cropped and edited.


INTO YOUR OWN

If you're not ready to exclude dairy products and meat from your diet yet or don't want to do so, because you like tem; even these you can buy without plastic. In most supermarkets there are fresh cheese, ham and meat counters – and they will be happy to put them in your packaging.

At home you'll surely find some box – so bring it with you. Only a few workers will have a problem with it, but a smile and explanation can work wonders. And the benefits? No waste, no unnecessary packaging that can never be properly packed back, and you don't have to transfer anything into the containers at home so that they don't get stale in their paper and go wrong.


PACKAGE FREE SHOPS

There has been a big boom with them and they are in every big city. I'm more than happy with this trend because they open possibilities that we haven't had before.

You can buy everything in packaging-free shops. EVERYTHING. Flour, pasta, rice, legumes, cocoa or sugar, spices, teas, nuts, seeds, dried fruits, just everything. The cashiers are always nice and helpful and, in addition, bring back the human contact to the shopping, you have the opportunity to talk to the seller, they will advise you. I repeatedly go to U Dobrožrúta, who are in Bratislava, exactly for that reason – I know them, they know me, I know that they have chosen each food reliably and it's of top quality. And I think you'd be surprised that food without packaging is often even cheaper than in a regular supermarket. What more do you want?
MINIMALISM

Minimalism and zero waste go hand in hand just because package free shops reduces options. The stuffed shelves in the stores are great only until you stand in front of them for a hundred years and you can't choose. What pasta is the best – penne, macaroni, farfalle? And what about rice? And which brand?

Even package-free shops offer the opportunity to choose, but the options are much smaller. So attention is shifted to what really matters – the quality and the main point. After all, you came to buy pasta and not to think about which one is better, although you know they will taste the same.

Shopping without packaging also forces you not to buy uselessness. In the package-free shops you won't find cheap chocolates or chrisps that aren't beneficial in any way. Also, you won't find hundreds of kinds of dressings, sauces, spice mixtures, flavored oils and anything else that you don't need at home because you will only use it once. And in a few seconds you can also prepare it in your own kitchen.


Everything is just as difficult as you make it. And that also applies to package-free shopping. Initially, it requiers to make some effort, but then bringing your own bags, produce baggies or containers becomes commonplace.

And you do it for yourself, but especially for our planet. Which really needs it.


Prechod na život bez tvorenia odpadu začína nakupovaním. Práve preto pre mnohých vyzerá byť tento životný štýl náročný a nedosiahnuteľný – len čo vstúpime do supermarketu, všetko, čo vidíme, je zabalené v plaste. To má za následok to, že nad nejakým zero waste iba mávneme rukou.

Nakupovanie bez obalu sa zdá byť ťažké, ba až nemožné. No rovno vám poviem, že sa to len zdá. Aj na Slovensku už máme stovky možností ako sa vyhnúť zbytočnému plastu v podobe obalu. Zo začiatku to chce vyvinúť trochu úsilia, no vráti sa vám to v podobe dobrého pocitu, že ste spravili niečo dobré pre našu planétu.

Ako teda nakupovať bez odpadu?
PRÍPRAVA

Zvykli sme si na to, že v obchode nám netreba vôbec nič okrem peňaženky. Takmer všetky potraviny sú vo vlastnom obale, k dispozícii sú mikroténové vrecká a pri pokladni vás čaká celá kolekcia rôznych tašiek, z ktorých si stačí vybrať podľa materiálu alebo veľkosti.

Písala som to už stokrát a napíšem to znova – noste so sebou svoju vlastnú tašku. Je jedno, či odniekiaľ vytiahnete plátenú, ktorú máte doma už roky, v kabelke budete nosiť skladaciu z IKEA alebo budete dookola používať plastovú, ktorú ste dostali k nákupu v úplne inom obchode. Moji rodičia používajú prepravky, ktoré kúpili už dávno a znesú toho oveľa viac. Možností je mnoho.

Namiesto mikroténových vreciek používajte látkové. Doma si ich jednoducho vyrobíte za jeden večer; ak na to nemáte čas, zoženiete ich napríklad aj od Dutky. Sú nielen pekné, ale aj odolné a pevné. A nikto pri pokladni s nimi nemá najmenší problém.


BEZ OBALU

Viac-menej jediné, čo dnes kúpite v supermarkete bez obalu, je ovocie, zelenina a pečivo. Tak to využite! Nechápem trend balenia jabĺk, zemiakov či banánov do samostatných plastových obalov v určitej hmotnosti – najmä keď vidím, ako niektorí ľudia stoja pri takto zabalenom ovocí a zelenine aj desať minút, prehrabávajú sa všetkými baleniami, aby našli to najkrajšie (veď nedajbože aby si kúpili trochu naťuknuté jablko, všakže), pritom hneď vedľa nich si môžu povyberať presne také potraviny, aké sa im páčia.

Toto je dôsledok len toho, ako veľmi sme ako spoločnosť zleniveli. Prečo je jednoduchšie vziať si z regálu päťkilový balík pomarančov, ktoré aj tak nezjeme a polovica poputuje do koša, lebo splesnivie, ako si vziať len tri, ktoré aj reálne skonzumujeme? Veď príroda im dala vlastný obal. Všetko ovocie a zeleninu doma aj tak poriadne poumývame.

To isté platí aj pri pečive. Najlepšie sa mu darí v prírodnom ľanovom vrecku.


Zdroj: TU. Obrázok je orezaný a upravený.


DO VLASTNÉHO

Ak ešte nie ste pripravení vylúčiť z jedálnička mliečne výrobky a mäso alebo ani nechcete, lebo vám chutia; aj tie môžete kúpiť bez plastu. Vo väčšine supermarketov sú pulty s čerstvými syrmi, šunkami i mäsom – a aj tie vám radi dajú do svojho obalu.

Doma určite nájdete nejakú dózu – prineste ju teda so sebou. Len máloktorý pracovník s tým má problém, no úsmev a vysvetlenie dokáže divy. A výhody? Žiaden odpad, žiadne zbytočné obaly, ktoré sa aj tak nikdy nedajú poriadne zbaliť späť, a doma nemusíte nič prekladať do nádob, aby vám to v ich papieri neobschlo a nepokazilo sa.


BEZOBALOVÉ OBCHODY

Roztrhlo sa s nimi vrece a dnes sú už v každom väčšom meste. S tohto trendu som ja osobne viac než len nadšená, lebo otvárajú možnosti, ktoré sme tu doteraz fakt nemali.

V bezobalových obchodoch kúpite všetko. VŠETKO. Múku, cestoviny, ryžu, strukoviny, kakao alebo cukor, korenia, čaje, orechy, semiačka, sušené ovocie, jednoducho všetko. Obsluha je vždy milá a ochotná a okrem toho prinášajú nakupovaniu späť ľudský kontakt, s predajcom sa máte možnosť porozprávať, poradia vám. Ja opakovane chodím k Dobrožrútom, ktorí sú v Bratislave, presne z toho dôvodu – poznám ich, oni poznajú mňa, viem, že každú potravinu spoľahlivo vybrali a je prvotriednej kvality. A myslím, že by ste boli prekvapení, že potraviny bez obalu sú často ešte aj lacnejšie ako v bežnom supermarkete. Čo viac si priať?
MINIMALIZMUS

Minimalizmus a zero waste idú ruka v ruke práve preto, že nakupovanie bez obalu znižuje možnosti. Preplnené regále v obchodoch sú super iba dovtedy, pokiaľ pred nimi nestojíte sto rokov a neviete si vybrať. Aké cestoviny sú najlepšie – penne, kolienka, mašličky, niťovky? A aká ryža? A ktorá značka?

Aj bezobalové obchody ponúkajú možnosť si vybrať, no tých možností je oveľa menej. Pozornosť sa tak presúva na to, na čom naozaj záleží – kvalita a samotná podstata. Veď ste si prišli kúpiť cestoviny a nie uvažovať o tom, či sú najlepšie jedny alebo druhé, hoci viete, že chutiť budú úplne rovnako.

Nakupovanie bez obalu tiež núti človeka nekupovať zbytočnosti. V bezobalovom obchode totiž nenájdete lacné čokolády alebo chipsy, ktoré aj tak nie sú v ničom prospešné. Tiež nenájdete stopäťdesiat druhov dresingov, omáčok, koreniacich zmesí, ochutených olejov a kadečoho možného, čo vám doma ani netreba, lebo to využijete len raz. A za pár sekúnd si to viete pripraviť aj vo vlastnej kuchyni.


Všetko je len také ťažké, ako si to urobíte. A to platí aj o nakupovaní bez obalu. Spočiatku to chce vynaložiť istú snahu, no potom sa nosenie vlastných tašiek, vreciek či nádob stane samozrejmosťou.

A robíte to aj pre seba, no hlavne pre našu planétu. Ktorá to naozaj potrebuje.

Friday, March 15, 2019

A GUIDE TO ZERO WASTE FOOD SHOPPINGSwitching to a lifestyle without creating any waste starts with shopping. That's why many this lifestyle looks difficult and unachievable to many – from the moment we step into a supermarket, everything we see is wrapped in plastic. That's why stop caring about some zero waste.

Shopping without packaging seems difficult, or even impossible. But let me tell you that it only seems like it. Even in Slovakia we already have hundreds of possibilities how to avoid unnecessary plastic in a form of packaging. In the beginning, you have to make a little effort, but it'll return in the form of a good feeling that you did something good for our planet.

So how to buy without waste?
PREPARATION

We got used to the fact that at the store we don't need anything else except our wallets. Almost every food has its own packaging, available are plastic produce bags, and a collection of different bags awaits you at the checkout, from which you can choose by material or size.

I wrote it a hundred times and I'll write it again – bring your own bag with you. Whether you find a tote bag that you've had at home for years, you will carry a foldable bag from IKEA in your purse, or you'll reuse all the plastic ones you bought in a completely different store; it doesn't matter. My parents use crates they have bought long ago and they can carry much more. There are many possibilities.

Use cloth produce bags instead of plastic ones. You can easily make them at home in one evening; if you don't have time for it, you can get it from Etsy. They're not only pretty but also durable and strong. And nobody at the checkout has any problem with them.


PACKAGE FREE

Pretty much the only thing you can buy package free at a supermarket is fruit, vegetables and pastries. So use it! I don't understand the trend of packing apples, potatoes or bananas into separate plastic packaging at a certain weight – especially when I see some people standing in the front of such fruit and veg for ten minutes, scrambling through all the packages to find the most beautiful one (so they don't buy an ugly apple, God forbid), while they can pick up exactly what they like next to them.

This is only a result of how lazy we became as a society. Why is it easier to take a five-kilo pack of oranges out of the shelf, which we won't eat at all, and half of them will go to the bin, because it goes bad, then buying just three taht we can actually consume? After all, the nature gave them their own packaging. And we'll wash all the fruits and vegetables at home.

The same applies to baked goods. They're the best in a natural linen bag.


Source: HERE. Picture is cropped and edited.


INTO YOUR OWN

If you're not ready to exclude dairy products and meat from your diet yet or don't want to do so, because you like tem; even these you can buy without plastic. In most supermarkets there are fresh cheese, ham and meat counters – and they will be happy to put them in your packaging.

At home you'll surely find some box – so bring it with you. Only a few workers will have a problem with it, but a smile and explanation can work wonders. And the benefits? No waste, no unnecessary packaging that can never be properly packed back, and you don't have to transfer anything into the containers at home so that they don't get stale in their paper and go wrong.


PACKAGE FREE SHOPS

There has been a big boom with them and they are in every big city. I'm more than happy with this trend because they open possibilities that we haven't had before.

You can buy everything in packaging-free shops. EVERYTHING. Flour, pasta, rice, legumes, cocoa or sugar, spices, teas, nuts, seeds, dried fruits, just everything. The cashiers are always nice and helpful and, in addition, bring back the human contact to the shopping, you have the opportunity to talk to the seller, they will advise you. I repeatedly go to U Dobrožrúta, who are in Bratislava, exactly for that reason – I know them, they know me, I know that they have chosen each food reliably and it's of top quality. And I think you'd be surprised that food without packaging is often even cheaper than in a regular supermarket. What more do you want?
MINIMALISM

Minimalism and zero waste go hand in hand just because package free shops reduces options. The stuffed shelves in the stores are great only until you stand in front of them for a hundred years and you can't choose. What pasta is the best – penne, macaroni, farfalle? And what about rice? And which brand?

Even package-free shops offer the opportunity to choose, but the options are much smaller. So attention is shifted to what really matters – the quality and the main point. After all, you came to buy pasta and not to think about which one is better, although you know they will taste the same.

Shopping without packaging also forces you not to buy uselessness. In the package-free shops you won't find cheap chocolates or chrisps that aren't beneficial in any way. Also, you won't find hundreds of kinds of dressings, sauces, spice mixtures, flavored oils and anything else that you don't need at home because you will only use it once. And in a few seconds you can also prepare it in your own kitchen.


Everything is just as difficult as you make it. And that also applies to package-free shopping. Initially, it requiers to make some effort, but then bringing your own bags, produce baggies or containers becomes commonplace.

And you do it for yourself, but especially for our planet. Which really needs it.


Prechod na život bez tvorenia odpadu začína nakupovaním. Práve preto pre mnohých vyzerá byť tento životný štýl náročný a nedosiahnuteľný – len čo vstúpime do supermarketu, všetko, čo vidíme, je zabalené v plaste. To má za následok to, že nad nejakým zero waste iba mávneme rukou.

Nakupovanie bez obalu sa zdá byť ťažké, ba až nemožné. No rovno vám poviem, že sa to len zdá. Aj na Slovensku už máme stovky možností ako sa vyhnúť zbytočnému plastu v podobe obalu. Zo začiatku to chce vyvinúť trochu úsilia, no vráti sa vám to v podobe dobrého pocitu, že ste spravili niečo dobré pre našu planétu.

Ako teda nakupovať bez odpadu?
PRÍPRAVA

Zvykli sme si na to, že v obchode nám netreba vôbec nič okrem peňaženky. Takmer všetky potraviny sú vo vlastnom obale, k dispozícii sú mikroténové vrecká a pri pokladni vás čaká celá kolekcia rôznych tašiek, z ktorých si stačí vybrať podľa materiálu alebo veľkosti.

Písala som to už stokrát a napíšem to znova – noste so sebou svoju vlastnú tašku. Je jedno, či odniekiaľ vytiahnete plátenú, ktorú máte doma už roky, v kabelke budete nosiť skladaciu z IKEA alebo budete dookola používať plastovú, ktorú ste dostali k nákupu v úplne inom obchode. Moji rodičia používajú prepravky, ktoré kúpili už dávno a znesú toho oveľa viac. Možností je mnoho.

Namiesto mikroténových vreciek používajte látkové. Doma si ich jednoducho vyrobíte za jeden večer; ak na to nemáte čas, zoženiete ich napríklad aj od Dutky. Sú nielen pekné, ale aj odolné a pevné. A nikto pri pokladni s nimi nemá najmenší problém.


BEZ OBALU

Viac-menej jediné, čo dnes kúpite v supermarkete bez obalu, je ovocie, zelenina a pečivo. Tak to využite! Nechápem trend balenia jabĺk, zemiakov či banánov do samostatných plastových obalov v určitej hmotnosti – najmä keď vidím, ako niektorí ľudia stoja pri takto zabalenom ovocí a zelenine aj desať minút, prehrabávajú sa všetkými baleniami, aby našli to najkrajšie (veď nedajbože aby si kúpili trochu naťuknuté jablko, všakže), pritom hneď vedľa nich si môžu povyberať presne také potraviny, aké sa im páčia.

Toto je dôsledok len toho, ako veľmi sme ako spoločnosť zleniveli. Prečo je jednoduchšie vziať si z regálu päťkilový balík pomarančov, ktoré aj tak nezjeme a polovica poputuje do koša, lebo splesnivie, ako si vziať len tri, ktoré aj reálne skonzumujeme? Veď príroda im dala vlastný obal. Všetko ovocie a zeleninu doma aj tak poriadne poumývame.

To isté platí aj pri pečive. Najlepšie sa mu darí v prírodnom ľanovom vrecku.


Zdroj: TU. Obrázok je orezaný a upravený.


DO VLASTNÉHO

Ak ešte nie ste pripravení vylúčiť z jedálnička mliečne výrobky a mäso alebo ani nechcete, lebo vám chutia; aj tie môžete kúpiť bez plastu. Vo väčšine supermarketov sú pulty s čerstvými syrmi, šunkami i mäsom – a aj tie vám radi dajú do svojho obalu.

Doma určite nájdete nejakú dózu – prineste ju teda so sebou. Len máloktorý pracovník s tým má problém, no úsmev a vysvetlenie dokáže divy. A výhody? Žiaden odpad, žiadne zbytočné obaly, ktoré sa aj tak nikdy nedajú poriadne zbaliť späť, a doma nemusíte nič prekladať do nádob, aby vám to v ich papieri neobschlo a nepokazilo sa.


BEZOBALOVÉ OBCHODY

Roztrhlo sa s nimi vrece a dnes sú už v každom väčšom meste. S tohto trendu som ja osobne viac než len nadšená, lebo otvárajú možnosti, ktoré sme tu doteraz fakt nemali.

V bezobalových obchodoch kúpite všetko. VŠETKO. Múku, cestoviny, ryžu, strukoviny, kakao alebo cukor, korenia, čaje, orechy, semiačka, sušené ovocie, jednoducho všetko. Obsluha je vždy milá a ochotná a okrem toho prinášajú nakupovaniu späť ľudský kontakt, s predajcom sa máte možnosť porozprávať, poradia vám. Ja opakovane chodím k Dobrožrútom, ktorí sú v Bratislave, presne z toho dôvodu – poznám ich, oni poznajú mňa, viem, že každú potravinu spoľahlivo vybrali a je prvotriednej kvality. A myslím, že by ste boli prekvapení, že potraviny bez obalu sú často ešte aj lacnejšie ako v bežnom supermarkete. Čo viac si priať?
MINIMALIZMUS

Minimalizmus a zero waste idú ruka v ruke práve preto, že nakupovanie bez obalu znižuje možnosti. Preplnené regále v obchodoch sú super iba dovtedy, pokiaľ pred nimi nestojíte sto rokov a neviete si vybrať. Aké cestoviny sú najlepšie – penne, kolienka, mašličky, niťovky? A aká ryža? A ktorá značka?

Aj bezobalové obchody ponúkajú možnosť si vybrať, no tých možností je oveľa menej. Pozornosť sa tak presúva na to, na čom naozaj záleží – kvalita a samotná podstata. Veď ste si prišli kúpiť cestoviny a nie uvažovať o tom, či sú najlepšie jedny alebo druhé, hoci viete, že chutiť budú úplne rovnako.

Nakupovanie bez obalu tiež núti človeka nekupovať zbytočnosti. V bezobalovom obchode totiž nenájdete lacné čokolády alebo chipsy, ktoré aj tak nie sú v ničom prospešné. Tiež nenájdete stopäťdesiat druhov dresingov, omáčok, koreniacich zmesí, ochutených olejov a kadečoho možného, čo vám doma ani netreba, lebo to využijete len raz. A za pár sekúnd si to viete pripraviť aj vo vlastnej kuchyni.


Všetko je len také ťažké, ako si to urobíte. A to platí aj o nakupovaní bez obalu. Spočiatku to chce vynaložiť istú snahu, no potom sa nosenie vlastných tašiek, vreciek či nádob stane samozrejmosťou.

A robíte to aj pre seba, no hlavne pre našu planétu. Ktorá to naozaj potrebuje.


Over the last year I fell in love with minimalism. And although I knew right away that it was a goal for me, it was clear that this would mostly be a journey that will take time. Certainly I can't say that I am a minimalist now, but when I look at myself and my life a year ago, I see what a huge step I made during that time.

But when I started with minimalism, I made a few mistakes. I'm not really regretting them because they've taught me something, but I'm not the only one who did them. And since I'm not the last one to do them, I hope this article will help you avoid them; and you also rebut some myths about this lifestyle that are not true.
IT'S NOT FOR ME

As I mentioned earlier, when I became more interested in minimalism, I was totally excited about it. The freedom, cleanliness and peace that accompanied all the photos or videos focused on this topic fascinated me. But the more I found about it and searched for it, the higher were my doubts. Is it actually the right thing for me?

The answer is yes. Minimalism is for everyone. Because it means something different for everyone. The fact that someone can live out of one backpack doesn't mean that you have to, too. The goal of minimalism is not to possess nothin but a few things; but to possess only what we really need. We are a consumer company and we feel that the more, the better – a big house, several cars, a wardrobe full of clothes, shelves filled with books, thousands of knick-knacks; this is our idea of ​​a happy life, and the companies themselves and the ads give us the impression that we don't own enough. The basis of minimalism is not so completely to possess only a minimum (as the basis of the word suggests), but to possess only what we need, what we regularly use, what really matters to us. So if you love books, fashion or beauty products, you can still be a minimalist – and build a collection in which are only piece which you honestly love.


THROWING OUT EVERYTHING RIGHT NOW

After reading articles, watching videos or even watching documentaries and series focused on minimalism, it's very difficult not to want to get rid of everything completely. I threw out myself from some things without mercy; and then I later found out that I needed them or I missed them.

It's a journey. A process that takes longer than one afternoon. It's about finding out which items have a value for us, which we regularly use. Learning how to live without unnecessary things and looking for alternatives that can serve multiple functions. It's also about getting to know yourself and finding what makes us happy.

So don't try to get rid of with everything you have. Start where you have the most stuff – for most it's the closet or cosmetics. And over time, you'll find out what you can part ways with without regrets.
NO SHOPPING

The minimalism is not about never stepping a foot into a store ever again. Because even if you threw away everything seeminly unnecessary, in the (near) future you will find that you need new spring shoes, your favourite author published a new book, or that you really miss an apricot face mask.

Learning to not buy is important. We got used to cheap prices, endless choices and shipping home. But no one of us really needs everything they're buying, and many things have been sitting untouched on a shelf for months. I want to focus on how to stop (mostly impulsive) shopping some other time (but you can expect an article soon!), but it's one of the essential steps of minimalism.

But I repeat, it doesn't mean you can never buy anything. Buy – but first think about whether you really need it and if it will make you happier.


PERFECTION

There is no perfect minimalism or a perfect minimalist. Firstly, it's because my idea is completely different from yours, but mainly because we all need something different for our lives. Three T-shirts, trousers, two boots can be enough for someone, and everything will fit into their backpack. Others like plants, candles, frames with photos.

Minimalism is about simplification. Not about perfection or about setting a goal that is hard to achieve, and you will only be stressed by it. Don't push yourself to throw something just because others don't own it. If you need it and it means a lot to you, it's absolutely okay to keep it.

Minimalism is not about what you throw away, but about what you keep. And about keeping things that make us happy.


Minimalizmus ma v priebehu minulého roka veľmi nadchol. A hoci som už hneď vedela, že je to pre mňa cieľ, bolo mi jasné, že to bude v prvom rade cesta, ktorá chvíľu potrvá. Určite o sebe nemôžem povedať, že som minimalistka, ale keď sa pozriem na seba a svoj život rok dozadu, vidím, aký obrovský krok som za tento čas urobila.

Keď som však s minimalizmom začínala, urobila som niekoľko chýb. Nie že by som ich nejako veľmi ľutovala, lebo ma niečo naučili, no určite nie som jediná, ktorá ich spravila. A keďže nie som ani posledná, ktorej sa prihodia, verím, vám tento článok pomôže a vyvarujete sa im; a tiež vám vyvráti isté mýty o tomto životnom štýle, ktoré nie sú pravdivé.
NIE JE PRE MŇA

Ako som už spomínala, keď som sa o minimalizmus začala viac zaujímať, bola som z neho úplne nadšená. Voľnosť, čistota a pokoj, ktoré sprevádzali všetky fotografie alebo videá zamerané na túto tému, ma očarili. No čím viac som si o ňom zisťovala a hľadala, tým viac sa moje pochybnosti zvyšovali. Je určite pre mňa?

Odpoveď je áno. Minimalizmus je pre každého. Pretože pre každého znamená niečo iné. To, že niekto dokáže žiť z jedného ruksaku neznamená, že musíte aj vy. Cieľom minimalizmu nie je nevlastniť nič okrem pár vecí; ale vlastniť len to, čo naozaj potrebujeme. Sme konzumná spoločnosť a máme pocit, že čím viac, tým lepšie – veľký dom, niekoľko áut, šatník plný oblečenia, police preplnené knihami, tisíce drobností; toto je naša predstava spokojného života, aj samotné spoločnosti a reklamy v nás vyvolávajú dojem, že nevlastníme dosť. Základom minimalizmu nie je tak úplne vlastniť iba minimum (ako naznačuje základ slova), ale vlastniť len to, čo nám treba, čo bežne využívame, čo má pre nás naozaj význam. Preto ak milujete knihy, módu alebo kozmetiku, stále môžete byť minimalistom – a vybudovať si kolekciu, v ktorej sú len kúsky, ktoré úprimne milujete.


RÝCHLO VŠETKO PREČ

Po čítaní článkov, pozeraní videí či dokonca sledovaní dokumentov a seriálov zameraných na minimalizmus je veľmi ťažké nechcieť vyhádzať úplne všetko. Ja som sa tak zbavila niektorých vecí a bez milosti som ich dala preč; a potom som neskôr zistila, že ich potrebujem alebo že mi chýbajú.

Je to cesta. Proces, ktorý trvá dlhšie ako jedno popoludnie. Je to o tom zistiť, ktoré predmety majú pre nás hodnotu, ktoré pravidelne používame. Naučiť sa žiť bez zbytočností a hľadať alternatívy, ktoré vedia vykonať viacero funkcií. No tiež je to o spoznávaní samého seba a hľadaní, čo nám robí radosť.

Preto sa nesnažte hneď vyhádzať všetko, čo máte. Začnite tam, kde toho máte najviac – pre väčšinu je to šatník alebo kozmetika. A postupom času zistíte, čo všetko môžete dať bez výčitiek preč.
ZÁKAZ NAKUPOVANIA

Minimalizmus nie je o tom už nikdy v živote nevkročiť do obchodu. Lebo keď aj teraz všetko zdanlivo nepotrebné vyhodíte, v (blízkej) budúcnosti zistíte, že potrebujete nové prechodné topánky, vyšla kniha vášho obľúbeného autora alebo predsa len vám chýba marhuľová pleťová maska.

Naučiť sa nenakupovať je dôležité. Zvykli sme si na lacné ceny, nekonečný výber a dovoz až domov. No nikto z nás reálne nepotrebuje všetko, čo kupuje, a mnohé veci nám už mesiace sedia na polici bez dotknutia. Ako sa odnaučiť (hlavne impulzívnemu) nakupovaniu sa chcem venovať niekedy inokedy (článok ale čakajte čoskoro!), no je to jeden zo zásadných krokov minimalizmu.

Ale opakujem, to neznamená, že si nesmiete už nikdy nič kúpiť. Kupujte – ale najprv si poriadne premyslite, či to naozaj potrebujete a či vás to urobí šťastnejším.


DOKONALOSŤ

Neexistuje dokonalý minimalizmus alebo ukážkový minimalista. Jednak preto, že moja predstava je úplne iná ako vaša, ale hlavne preto, že každý potrebujeme k životu niečo iné. Nikomu stačia tri tričká, nohavice, dvoje topánky a všetko sa to zmestí do batoha. Iný má rád rastlinky, sviečky, rámčeky s fotografiami.

Minimalizmus je o zjednodušení. Nie o dokonalosti alebo o zadaní cieľa, ktorý je ťažko splniteľný a budete kvôli nemu iba v strese. Netlačte sa k vyhodeniu niečoho len preto, lebo to iní nevlastnia. Ak danú vec potrebujete a veľa pre vás znamená, je absolútne v poriadku, keď si ju necháte.

Minimalizmus nie je o tom, čo vyhodíte, ale o tom, čo si necháte. A o tom nechať si veci, ktoré nás robia šťastným.

Monday, March 11, 2019

MINIMALISM MISTAKESOver the last year I fell in love with minimalism. And although I knew right away that it was a goal for me, it was clear that this would mostly be a journey that will take time. Certainly I can't say that I am a minimalist now, but when I look at myself and my life a year ago, I see what a huge step I made during that time.

But when I started with minimalism, I made a few mistakes. I'm not really regretting them because they've taught me something, but I'm not the only one who did them. And since I'm not the last one to do them, I hope this article will help you avoid them; and you also rebut some myths about this lifestyle that are not true.
IT'S NOT FOR ME

As I mentioned earlier, when I became more interested in minimalism, I was totally excited about it. The freedom, cleanliness and peace that accompanied all the photos or videos focused on this topic fascinated me. But the more I found about it and searched for it, the higher were my doubts. Is it actually the right thing for me?

The answer is yes. Minimalism is for everyone. Because it means something different for everyone. The fact that someone can live out of one backpack doesn't mean that you have to, too. The goal of minimalism is not to possess nothin but a few things; but to possess only what we really need. We are a consumer company and we feel that the more, the better – a big house, several cars, a wardrobe full of clothes, shelves filled with books, thousands of knick-knacks; this is our idea of ​​a happy life, and the companies themselves and the ads give us the impression that we don't own enough. The basis of minimalism is not so completely to possess only a minimum (as the basis of the word suggests), but to possess only what we need, what we regularly use, what really matters to us. So if you love books, fashion or beauty products, you can still be a minimalist – and build a collection in which are only piece which you honestly love.


THROWING OUT EVERYTHING RIGHT NOW

After reading articles, watching videos or even watching documentaries and series focused on minimalism, it's very difficult not to want to get rid of everything completely. I threw out myself from some things without mercy; and then I later found out that I needed them or I missed them.

It's a journey. A process that takes longer than one afternoon. It's about finding out which items have a value for us, which we regularly use. Learning how to live without unnecessary things and looking for alternatives that can serve multiple functions. It's also about getting to know yourself and finding what makes us happy.

So don't try to get rid of with everything you have. Start where you have the most stuff – for most it's the closet or cosmetics. And over time, you'll find out what you can part ways with without regrets.
NO SHOPPING

The minimalism is not about never stepping a foot into a store ever again. Because even if you threw away everything seeminly unnecessary, in the (near) future you will find that you need new spring shoes, your favourite author published a new book, or that you really miss an apricot face mask.

Learning to not buy is important. We got used to cheap prices, endless choices and shipping home. But no one of us really needs everything they're buying, and many things have been sitting untouched on a shelf for months. I want to focus on how to stop (mostly impulsive) shopping some other time (but you can expect an article soon!), but it's one of the essential steps of minimalism.

But I repeat, it doesn't mean you can never buy anything. Buy – but first think about whether you really need it and if it will make you happier.


PERFECTION

There is no perfect minimalism or a perfect minimalist. Firstly, it's because my idea is completely different from yours, but mainly because we all need something different for our lives. Three T-shirts, trousers, two boots can be enough for someone, and everything will fit into their backpack. Others like plants, candles, frames with photos.

Minimalism is about simplification. Not about perfection or about setting a goal that is hard to achieve, and you will only be stressed by it. Don't push yourself to throw something just because others don't own it. If you need it and it means a lot to you, it's absolutely okay to keep it.

Minimalism is not about what you throw away, but about what you keep. And about keeping things that make us happy.


Minimalizmus ma v priebehu minulého roka veľmi nadchol. A hoci som už hneď vedela, že je to pre mňa cieľ, bolo mi jasné, že to bude v prvom rade cesta, ktorá chvíľu potrvá. Určite o sebe nemôžem povedať, že som minimalistka, ale keď sa pozriem na seba a svoj život rok dozadu, vidím, aký obrovský krok som za tento čas urobila.

Keď som však s minimalizmom začínala, urobila som niekoľko chýb. Nie že by som ich nejako veľmi ľutovala, lebo ma niečo naučili, no určite nie som jediná, ktorá ich spravila. A keďže nie som ani posledná, ktorej sa prihodia, verím, vám tento článok pomôže a vyvarujete sa im; a tiež vám vyvráti isté mýty o tomto životnom štýle, ktoré nie sú pravdivé.
NIE JE PRE MŇA

Ako som už spomínala, keď som sa o minimalizmus začala viac zaujímať, bola som z neho úplne nadšená. Voľnosť, čistota a pokoj, ktoré sprevádzali všetky fotografie alebo videá zamerané na túto tému, ma očarili. No čím viac som si o ňom zisťovala a hľadala, tým viac sa moje pochybnosti zvyšovali. Je určite pre mňa?

Odpoveď je áno. Minimalizmus je pre každého. Pretože pre každého znamená niečo iné. To, že niekto dokáže žiť z jedného ruksaku neznamená, že musíte aj vy. Cieľom minimalizmu nie je nevlastniť nič okrem pár vecí; ale vlastniť len to, čo naozaj potrebujeme. Sme konzumná spoločnosť a máme pocit, že čím viac, tým lepšie – veľký dom, niekoľko áut, šatník plný oblečenia, police preplnené knihami, tisíce drobností; toto je naša predstava spokojného života, aj samotné spoločnosti a reklamy v nás vyvolávajú dojem, že nevlastníme dosť. Základom minimalizmu nie je tak úplne vlastniť iba minimum (ako naznačuje základ slova), ale vlastniť len to, čo nám treba, čo bežne využívame, čo má pre nás naozaj význam. Preto ak milujete knihy, módu alebo kozmetiku, stále môžete byť minimalistom – a vybudovať si kolekciu, v ktorej sú len kúsky, ktoré úprimne milujete.


RÝCHLO VŠETKO PREČ

Po čítaní článkov, pozeraní videí či dokonca sledovaní dokumentov a seriálov zameraných na minimalizmus je veľmi ťažké nechcieť vyhádzať úplne všetko. Ja som sa tak zbavila niektorých vecí a bez milosti som ich dala preč; a potom som neskôr zistila, že ich potrebujem alebo že mi chýbajú.

Je to cesta. Proces, ktorý trvá dlhšie ako jedno popoludnie. Je to o tom zistiť, ktoré predmety majú pre nás hodnotu, ktoré pravidelne používame. Naučiť sa žiť bez zbytočností a hľadať alternatívy, ktoré vedia vykonať viacero funkcií. No tiež je to o spoznávaní samého seba a hľadaní, čo nám robí radosť.

Preto sa nesnažte hneď vyhádzať všetko, čo máte. Začnite tam, kde toho máte najviac – pre väčšinu je to šatník alebo kozmetika. A postupom času zistíte, čo všetko môžete dať bez výčitiek preč.
ZÁKAZ NAKUPOVANIA

Minimalizmus nie je o tom už nikdy v živote nevkročiť do obchodu. Lebo keď aj teraz všetko zdanlivo nepotrebné vyhodíte, v (blízkej) budúcnosti zistíte, že potrebujete nové prechodné topánky, vyšla kniha vášho obľúbeného autora alebo predsa len vám chýba marhuľová pleťová maska.

Naučiť sa nenakupovať je dôležité. Zvykli sme si na lacné ceny, nekonečný výber a dovoz až domov. No nikto z nás reálne nepotrebuje všetko, čo kupuje, a mnohé veci nám už mesiace sedia na polici bez dotknutia. Ako sa odnaučiť (hlavne impulzívnemu) nakupovaniu sa chcem venovať niekedy inokedy (článok ale čakajte čoskoro!), no je to jeden zo zásadných krokov minimalizmu.

Ale opakujem, to neznamená, že si nesmiete už nikdy nič kúpiť. Kupujte – ale najprv si poriadne premyslite, či to naozaj potrebujete a či vás to urobí šťastnejším.


DOKONALOSŤ

Neexistuje dokonalý minimalizmus alebo ukážkový minimalista. Jednak preto, že moja predstava je úplne iná ako vaša, ale hlavne preto, že každý potrebujeme k životu niečo iné. Nikomu stačia tri tričká, nohavice, dvoje topánky a všetko sa to zmestí do batoha. Iný má rád rastlinky, sviečky, rámčeky s fotografiami.

Minimalizmus je o zjednodušení. Nie o dokonalosti alebo o zadaní cieľa, ktorý je ťažko splniteľný a budete kvôli nemu iba v strese. Netlačte sa k vyhodeniu niečoho len preto, lebo to iní nevlastnia. Ak danú vec potrebujete a veľa pre vás znamená, je absolútne v poriadku, keď si ju necháte.

Minimalizmus nie je o tom, čo vyhodíte, ale o tom, čo si necháte. A o tom nechať si veci, ktoré nás robia šťastným.


You have definitely heard the term 'capsule wardrobe' somewhere at least once. It has been experiencing a huge boom lately, and this trend is everywhere now. In short, it is a wardrobe that consists of a relatively small number of pieces that a person wears repeatedly for a certain number of months. This is exactly why we can certainly place it under slow fashion (since the goal is to wear more or less the same thing again and again and not to buy anything new), and also under minimalism and sustainability.

For someone who's not very familiar with a capsule wardrobe, it can sound very confusing. In the near future, you can expect articles about how to create such a wardrobe (even from the pieces you already own) or how to prevent you from getting bored of it after a while; but today I want to go in the order – where does this term come from, what does a capsule wardrobe mean, what are the benefits and why should you think about it as well.
The term capsule wardrobe is relatively young – it appeared in the 1970s; and was first used by Susan Faux, the owner of the Wardrobe boutique based in London. The term defines a collection of a few basic pieces that will never go out of style, along with clothing for different seasons. A few years later, more precisely in 1985, the concept was popularized by American designer Donna Karan.

Perhaps the best known is Project 333 – a wardrobe consisting of thirty-three pieces that one wears for three months; or so one season. The number 33 already includes shoes, jackets or handbags; but since many pieces can be worn throughout the year (like a regular white T-shirt or black jeans), the final number of clothes is relatively low.

Although number 33 is, according to many, ideal, because it's neither too small nor too big, it doesn't mean that it works for everyone. Someone can do with twenty-seven pieces, another needs more, but the number certainly shouldn't exceed forty.
A capsule wardrobe initially looks very restrictive. Wearing the same pieces for the entire summer over and over again sounds terrifying. But it has several benefits thanks to which millions of people around the world fell in love with it.

01. Tidiness

Nothing is prettier than a nicely folded or hanged clothes. And the fact that it looks like that only for one day in a couple of months, when you force yourself to clean it, is the result of having too many clothes. The point of a capsule wardrobe is that during the season you see only the pieces you have chosen; and all others are hidden. And with the number thirty-three is almost impossible to make a mess.

02. Self-control

A capsule wardrobe will certainly help those who have a problem with impulsive shopping. If you say to yourself at the beginning of a season that you will only wear these few pieces, even if you later go to the store and you will like something, you'll know that even if you bought it, you can't wear it.

03. No stress

The phrase "I have nothing to wear" is paradoxically said by those who have the most in their closet. Endless piles of clothing are very confusing, you never know what you have and what goes with what. Since a capsule wardrobe consists primarily of pieces that are absolutely basic and always look good (like a white T-shirt, blue jeans, a white blouse, a little black dress, tan high heels, etc.), putting toghter an outfit is a piece of cake – everything goes together and you'll save half an hour in the morning, which, instead of standing in front of your closet thinking what to wear, you can spend going on a short run, doing yoga, making breakfast or just having extra few minutes in bed.

04. Quality

The fact that you'll wear some pieces all year long, will also affect the way you shop. With fast fashion chains, we are used to relatively low-quality materials that lose their shape and colour after a few washes. Therefore, it's understandable to reach for a more expensive but better quality brand that will ensure that the white T-shirt will be beautifully white and fitting in five years as well. At the beginning it'll be an investment, but it will pay off quickly.
Just as there isn't the right number of pieces in a capsule wardrobe, there is no ideal composition either. Everyone has a different lifestyle – someone goes to school, someone to work, we have different jobs that require a different dress code; and someone who wears skirts and dresses to work won't use three trousers. There are some pieces that are easy to combine and therefore it's recommended to have them in the closet, but it still doesn't mean they're necessary.

A capsule wardrobe still provides enough space for freedom and creativity. It's not about being restricted; but about freedom, life without unnecessary stress (and being stressed about having "what to wear" is totally unnecessary) and without a mess.


Pojem capsule wardrobe alebo kapsulový šatník ste už určite niekde počuli. V poslednej dobe zažíva obrovský boom a postupne sa tento trend dostáva aj k nám. V skratke sa jedná o vytvorenie šatníka, ktorý pozostáva z pomerne malého počtu kúskov, ktoré človek nosí dookola istý počet mesiacov. Práve kvôli tomu ho môžeme určite zaradiť pod pomalú módu (keďže cieľom je nosiť viac-menej to isté znova a znova a nič nové nekupovať), a tiež pod minimalizmus a udržateľnosť.

Pre niekoho, komu kapsulový šatník nie je veľmi známy, to môže znieť veľmi mätúco. V blízkej budúcnosti môžete čakať články zamerané na to, ako si takýto šatník vytvoriť (aj z kúskov, ktoré už vlastníte) alebo ako zabrániť, aby vás po čase nezačal nudiť; no dnes chcem ísť pekne po poriadku – odkiaľ tento pojem pochádza, čo vlastne capsule wardrobe znamená, aké má výhody a prečo by ste nad ním mali popremýšľať i vy.
Pojem capsule wardrobe je pomerne mladý – objavil sa v sedemdesiatych rokoch minulého storočia; a prvýkrát ho použila Susan Faux, majiteľka butiku "Wardrobe" v Londýne. Termín definuje kolekciu niekoľkých základných kúskov, ktoré nikdy nevyjdu z módy, spolu s oblečením na rôzne ročné obdobia. O niekoľko rokov neskôr, presnejšie v 1985, bol pojem popularizovaný americkou dizajnérkou Donnou Karan.

Asi najznámejší je Project 333 – šatník pozostávajúci z tridsiatich troch kúskov, ktoré človek nosí tri mesiace; teda jedno ročné obdobie. Číslo 33 už zahŕňa aj topánky, bundy či kabelky; no keďže mnohé kúsky je možné nosiť počas celého roka (ako obyčajné biele tričko či čierne rifle), finálny počet oblečenia je pomerne nízky.

Hoci číslo 33 je podľa mnohých ideálne, lebo to nie je ani príliš málo, ani príliš veľa, neznamená to, že funguje pre každého. Niekto si vystačí aj s dvadsiatimi siedmimi kúskami, iný toho potrebuje viac, no počet by určite nemal presiahnuť viac ako štyridsať.
Kapsulový šatník spočiatku vyzerá veľmi obmedzujúco. Nosiť celé leto stále dookola a dookola len pár kúskov môže znieť až desivo. No má hneď niekoľko výhod, vďaka ktorým si ho obľúbili milióny ľudí po celom svete.

01. Poriadok

Nič nie je krajšie ako nádherne poskladané alebo zavesené oblečenie. A to, že to takto vyzerá len v ten jeden deň za pár mesiacov, kedy sa k upratovaniu dokopete, je práve výsledok toho, že vlastníte veľa oblečenia. Pointou capsule wardrobe je to, že počas ročného obdobia máte na očiach len kúsky, ktoré ste si vybrali; a všetky ostatné sú schované. A pri počte tridsaťtri je takmer nemožné vytvoriť neporiadok.

02. Sebakontrola

Kapsulový šatník určite pomôže tým, ktorí majú problém s impulzívnym nakupovaním. Ak si na začiatku ročného obdobia poviete, že budete nosiť len týchto pár kúskov, aj keď neskôr vojdete do obchodu a niečo sa vám zapáči, budete vedieť, že keby ste si to kúpili, nebudete si to môcť obliecť.

03. Žiaden stres

Vetu "nemám si čo obliecť" paradoxne hovoria práve tí, ktorí toho v skrini schovávajú najviac. Nekonečné hromady oblečenia sú veľmi mätúce, nikdy neviete, čo kde máte, a čo k sebe ide. Keďže kapsulový šatník pozostáva primárne z kúskov, ktoré sú úplne základné a vždy vyzerajú dobre (ako biele tričko, modré rifle, biela blúzka, malé čierne šaty, telové lodičky a podobne), dať dokopy outfit je doslova hračka – všetko k sebe pasuje a ráno ušetríte aj polhodinu, ktorú namiesto toho, aby ste stáli pred skriňou a premýšľali, čo si oblečiete, môžete využiť na krátky beh, jógu, prípravu výdatných raňajok alebo len extra pár minút v posteli.

04. Kvalita

Fakt, že niektoré kúsky budete nosiť aj celý rok, dosť ovplyvní spôsob nakupovania. Pri fast fashion reťazcoch sme zvyknutí na pomerne nekvalitné materiály, ktoré stratia svoj tvar a farbu už po niekoľkých praniach. Preto je pochopiteľné siahnuť po síce drahšej, ale kvalitnejšej značke, ktorá zaručí, že biele tričko bude nádherne biele a priliehavé aj o päť rokov. Na začiatok je to možno investícia, no rýchlo sa vráti.
Rovnako ako neexistuje správny počet kúskov v kapsulovom šatníku, neexistuje ani jeho ideálne zloženie. Každý máme iný životný štýl – niekto chodí do školy, niekto do práce, máme rôzne zamestnania, ktoré vyžadujú iný dress code; a niekto, kto do práce nosí sukne a šaty, nevyužije troje nohavice. Sú isté kúsky, ktoré sú ľahko kombinovateľné, a preto sa odporúča mať ich v šatníku, ale stále to neznamená, že sú nevyhnutné.

Capsule wardrobe stále poskytuje dostatočné množstvo voľnosti a kreativity. Nie je o obmedzovaní sa; ale o slobode, živote bez zbytočného stresu (a ranný stres typu "čo si oblečiem" je fakt úplne zbytočný) a bez neporiadku.

Friday, March 08, 2019

CAPSULE WARDROBE FOR BEGINNERSYou have definitely heard the term 'capsule wardrobe' somewhere at least once. It has been experiencing a huge boom lately, and this trend is everywhere now. In short, it is a wardrobe that consists of a relatively small number of pieces that a person wears repeatedly for a certain number of months. This is exactly why we can certainly place it under slow fashion (since the goal is to wear more or less the same thing again and again and not to buy anything new), and also under minimalism and sustainability.

For someone who's not very familiar with a capsule wardrobe, it can sound very confusing. In the near future, you can expect articles about how to create such a wardrobe (even from the pieces you already own) or how to prevent you from getting bored of it after a while; but today I want to go in the order – where does this term come from, what does a capsule wardrobe mean, what are the benefits and why should you think about it as well.
The term capsule wardrobe is relatively young – it appeared in the 1970s; and was first used by Susan Faux, the owner of the Wardrobe boutique based in London. The term defines a collection of a few basic pieces that will never go out of style, along with clothing for different seasons. A few years later, more precisely in 1985, the concept was popularized by American designer Donna Karan.

Perhaps the best known is Project 333 – a wardrobe consisting of thirty-three pieces that one wears for three months; or so one season. The number 33 already includes shoes, jackets or handbags; but since many pieces can be worn throughout the year (like a regular white T-shirt or black jeans), the final number of clothes is relatively low.

Although number 33 is, according to many, ideal, because it's neither too small nor too big, it doesn't mean that it works for everyone. Someone can do with twenty-seven pieces, another needs more, but the number certainly shouldn't exceed forty.
A capsule wardrobe initially looks very restrictive. Wearing the same pieces for the entire summer over and over again sounds terrifying. But it has several benefits thanks to which millions of people around the world fell in love with it.

01. Tidiness

Nothing is prettier than a nicely folded or hanged clothes. And the fact that it looks like that only for one day in a couple of months, when you force yourself to clean it, is the result of having too many clothes. The point of a capsule wardrobe is that during the season you see only the pieces you have chosen; and all others are hidden. And with the number thirty-three is almost impossible to make a mess.

02. Self-control

A capsule wardrobe will certainly help those who have a problem with impulsive shopping. If you say to yourself at the beginning of a season that you will only wear these few pieces, even if you later go to the store and you will like something, you'll know that even if you bought it, you can't wear it.

03. No stress

The phrase "I have nothing to wear" is paradoxically said by those who have the most in their closet. Endless piles of clothing are very confusing, you never know what you have and what goes with what. Since a capsule wardrobe consists primarily of pieces that are absolutely basic and always look good (like a white T-shirt, blue jeans, a white blouse, a little black dress, tan high heels, etc.), putting toghter an outfit is a piece of cake – everything goes together and you'll save half an hour in the morning, which, instead of standing in front of your closet thinking what to wear, you can spend going on a short run, doing yoga, making breakfast or just having extra few minutes in bed.

04. Quality

The fact that you'll wear some pieces all year long, will also affect the way you shop. With fast fashion chains, we are used to relatively low-quality materials that lose their shape and colour after a few washes. Therefore, it's understandable to reach for a more expensive but better quality brand that will ensure that the white T-shirt will be beautifully white and fitting in five years as well. At the beginning it'll be an investment, but it will pay off quickly.
Just as there isn't the right number of pieces in a capsule wardrobe, there is no ideal composition either. Everyone has a different lifestyle – someone goes to school, someone to work, we have different jobs that require a different dress code; and someone who wears skirts and dresses to work won't use three trousers. There are some pieces that are easy to combine and therefore it's recommended to have them in the closet, but it still doesn't mean they're necessary.

A capsule wardrobe still provides enough space for freedom and creativity. It's not about being restricted; but about freedom, life without unnecessary stress (and being stressed about having "what to wear" is totally unnecessary) and without a mess.


Pojem capsule wardrobe alebo kapsulový šatník ste už určite niekde počuli. V poslednej dobe zažíva obrovský boom a postupne sa tento trend dostáva aj k nám. V skratke sa jedná o vytvorenie šatníka, ktorý pozostáva z pomerne malého počtu kúskov, ktoré človek nosí dookola istý počet mesiacov. Práve kvôli tomu ho môžeme určite zaradiť pod pomalú módu (keďže cieľom je nosiť viac-menej to isté znova a znova a nič nové nekupovať), a tiež pod minimalizmus a udržateľnosť.

Pre niekoho, komu kapsulový šatník nie je veľmi známy, to môže znieť veľmi mätúco. V blízkej budúcnosti môžete čakať články zamerané na to, ako si takýto šatník vytvoriť (aj z kúskov, ktoré už vlastníte) alebo ako zabrániť, aby vás po čase nezačal nudiť; no dnes chcem ísť pekne po poriadku – odkiaľ tento pojem pochádza, čo vlastne capsule wardrobe znamená, aké má výhody a prečo by ste nad ním mali popremýšľať i vy.
Pojem capsule wardrobe je pomerne mladý – objavil sa v sedemdesiatych rokoch minulého storočia; a prvýkrát ho použila Susan Faux, majiteľka butiku "Wardrobe" v Londýne. Termín definuje kolekciu niekoľkých základných kúskov, ktoré nikdy nevyjdu z módy, spolu s oblečením na rôzne ročné obdobia. O niekoľko rokov neskôr, presnejšie v 1985, bol pojem popularizovaný americkou dizajnérkou Donnou Karan.

Asi najznámejší je Project 333 – šatník pozostávajúci z tridsiatich troch kúskov, ktoré človek nosí tri mesiace; teda jedno ročné obdobie. Číslo 33 už zahŕňa aj topánky, bundy či kabelky; no keďže mnohé kúsky je možné nosiť počas celého roka (ako obyčajné biele tričko či čierne rifle), finálny počet oblečenia je pomerne nízky.

Hoci číslo 33 je podľa mnohých ideálne, lebo to nie je ani príliš málo, ani príliš veľa, neznamená to, že funguje pre každého. Niekto si vystačí aj s dvadsiatimi siedmimi kúskami, iný toho potrebuje viac, no počet by určite nemal presiahnuť viac ako štyridsať.
Kapsulový šatník spočiatku vyzerá veľmi obmedzujúco. Nosiť celé leto stále dookola a dookola len pár kúskov môže znieť až desivo. No má hneď niekoľko výhod, vďaka ktorým si ho obľúbili milióny ľudí po celom svete.

01. Poriadok

Nič nie je krajšie ako nádherne poskladané alebo zavesené oblečenie. A to, že to takto vyzerá len v ten jeden deň za pár mesiacov, kedy sa k upratovaniu dokopete, je práve výsledok toho, že vlastníte veľa oblečenia. Pointou capsule wardrobe je to, že počas ročného obdobia máte na očiach len kúsky, ktoré ste si vybrali; a všetky ostatné sú schované. A pri počte tridsaťtri je takmer nemožné vytvoriť neporiadok.

02. Sebakontrola

Kapsulový šatník určite pomôže tým, ktorí majú problém s impulzívnym nakupovaním. Ak si na začiatku ročného obdobia poviete, že budete nosiť len týchto pár kúskov, aj keď neskôr vojdete do obchodu a niečo sa vám zapáči, budete vedieť, že keby ste si to kúpili, nebudete si to môcť obliecť.

03. Žiaden stres

Vetu "nemám si čo obliecť" paradoxne hovoria práve tí, ktorí toho v skrini schovávajú najviac. Nekonečné hromady oblečenia sú veľmi mätúce, nikdy neviete, čo kde máte, a čo k sebe ide. Keďže kapsulový šatník pozostáva primárne z kúskov, ktoré sú úplne základné a vždy vyzerajú dobre (ako biele tričko, modré rifle, biela blúzka, malé čierne šaty, telové lodičky a podobne), dať dokopy outfit je doslova hračka – všetko k sebe pasuje a ráno ušetríte aj polhodinu, ktorú namiesto toho, aby ste stáli pred skriňou a premýšľali, čo si oblečiete, môžete využiť na krátky beh, jógu, prípravu výdatných raňajok alebo len extra pár minút v posteli.

04. Kvalita

Fakt, že niektoré kúsky budete nosiť aj celý rok, dosť ovplyvní spôsob nakupovania. Pri fast fashion reťazcoch sme zvyknutí na pomerne nekvalitné materiály, ktoré stratia svoj tvar a farbu už po niekoľkých praniach. Preto je pochopiteľné siahnuť po síce drahšej, ale kvalitnejšej značke, ktorá zaručí, že biele tričko bude nádherne biele a priliehavé aj o päť rokov. Na začiatok je to možno investícia, no rýchlo sa vráti.
Rovnako ako neexistuje správny počet kúskov v kapsulovom šatníku, neexistuje ani jeho ideálne zloženie. Každý máme iný životný štýl – niekto chodí do školy, niekto do práce, máme rôzne zamestnania, ktoré vyžadujú iný dress code; a niekto, kto do práce nosí sukne a šaty, nevyužije troje nohavice. Sú isté kúsky, ktoré sú ľahko kombinovateľné, a preto sa odporúča mať ich v šatníku, ale stále to neznamená, že sú nevyhnutné.

Capsule wardrobe stále poskytuje dostatočné množstvo voľnosti a kreativity. Nie je o obmedzovaní sa; ale o slobode, živote bez zbytočného stresu (a ranný stres typu "čo si oblečiem" je fakt úplne zbytočný) a bez neporiadku.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.