Social MediaDear friends, welcome to the last article in this calendar year. It went by too fast, huh? You've certainly seen a tweet on social media about how the first and second half of 2019 felt like two different years — and I can only agree. I entered January as a student and lived in Bratislava; now I have a Bc. in front of my name, I work and live in beautiful Zlín.

I managed to fulfill most of my plans and resolutions for this year — including finihsing uni successfully, launching Berenica Designs, visiting a new country (if you haven't been to Italy, I recommend it!) or moving. 2019 was an exceptional year for me, full of changes, challenges and ideas, and I can honestly say that I'm proud of myself for how I dealt with many obstacles.
What represents this year? I summed it up into nineteen points — a number we have to say goodbye to in a few days (and I hope I'm not the only one who already knows that until March I'll rewrite number one into two at the tens position):


 1. I wrote, submitted and defended my bachelor thesis, which cost me a lot of effort and torment, but I'm proud of it and I got a beautiful A for it;
 2. I officially launched my own shop on Etsy, created twelve templates and received over three hundred orders;
 3. I said goodbye to living in Bratislava, spent more than two months in Prešov and moved to Zlín, which I immediately fell in love with;
 4. celebrated my twenty-second birthday with those I love;
 5. spent a wonderful summer in Vienna, Italy and Croatia, saw beautiful places, relaxed and was with my beloved family;
 6. changed the blog title to Simply Berenica, and the blog went through several looks (this is clearly my favourite);
 7. met dozens of interesting and amazing people, strengthened friendships with those who have been in my life for years, and it has been confirmed several times that I have the best friends;
 8. found my way and focused on what I want to do in my life;
 9. ate vegan food, tried out new recipes, fell in love with tempeh, enjoyed delicious cakes, burgers and hot chocolate;
 10. learned to be myself without having to apologize for who I am;
 11. was on my first SWAP, explored the streets of Bratislava, skated on ice, was learning a new language, discovered Zlín, played board games, danced, laughed, was in Brno several times, went to exhibitions and returned to my favourite places;
 12. enjoyed the sun, the heat, but also the rain and the wind;
 13. traveled by train, bus and car, alone and with someone;
 14. dealt with my social anxiety and didn't let it control my life and prevent me from fulfilling my goals (such as moving);
 15. read great books, watched educational and entertaining movies and TV shows, listened to interesting podcasts and followed inspirational blogs;
 16. lived with minimalism and zero waste, looked for greener alternatives, thought of nature, admired simplicity;
 17. felt the good in the world, love and friendship, and selfless help (and I thank everyone who contributed in any way to those whose gas explosion in my home Prešov hit most);
 18. was with those who have a special place in my heart, who stand by me whenever I need them, who help me, support me and love me — with my family;
 19. but mostly I lived every day to the fullest.

And from the bottom of my heart I thank everyone I could spend this wonderful year with. And thank you too — for your support. I wish you a wonderful Christmas and holidays, and hopefully you'll enter the new year 2020 with the right foot.


— with love, Berenica


Kamoši, vítam vás pri poslednom článku v tomto kalendárnom roku. Ale zbehol, čo? Určite ste aj v na sociálnych sieťach zahliadli tweet o tom, ako prvá a druhá polovica roku 2019 boli ako dva rozdielne roky — a ja môžem iba súhlasiť. Do januára som vchádzala ako študentka a bývala som v Bratislave; teraz mi pred menom svieti titul Bc., pracujem a bývam v nádhernom Zlíne.

Väčšinu mojich plánov a predsavzatí na tento rok sa mi podarilo splniť — medzi nimi bolo aj úspešne doštudovať, spustiť Berenica Designs, navštíviť novú krajinu (ak ste ešte neboli v Taliansku, iba odporúčam!) či presťahovať sa. Rok 2019 bol pre mňa výnimočný a plný zmien, výziev a nápadov, a ja môžem úprimne povedať, že som hrdá sama na seba, ako som sa s mnohými prekážkami popasovala.
Čo vystihuje tento rok? To som zhrnula do devätnástich bodov — čísla, z ktorým sa o pár dní rozlúčime (a dúfam, že nie som jediná, ktorá už teraz vie, že až do marca bude prepisovať jednotku na dvojku na pozícii desiatok):


 1. napísala som, odovzdala a obhájila moju bakalársku prácu, ktorá ma stála veľa úsilia a trápenia, ale som na ňu hrdá a dostala som za ňu krásne A-čko;
 2. oficiálne som spustila svoj vlastný obchod na Etsy, vytvorila dvanásť šablón a prijala cez tristo objednávok;
 3. rozlúčila sa s bývaním v Bratislave, viac ako dva mesiace strávila v Prešove a presťahovala sa do Zlína, ktorý som si okamžite obľúbila;
 4. oslávila dvadsiate druhé narodeniny s tými, ktorých milujem;
 5. prežila nádherné leto vo Viedni, Taliansku a Chorvátsku, videla prekrásne miesta, oddýchla si a bola s mojou milovanou rodinou;
 6. zmenila názov blogu na Simply Berenica; a blog prešiel niekoľkými vzhľadmi (tento je jednoznačne môj najobľúbenejší);
 7. stretla desiatky zaujímavých a úžasných ľudí, spevnila priateľstvá s tými, ktorí v mojom živote sú už roky a niekoľkokrát sa mi potvrdilo, že mám tých najlepších kamošov;
 8. našla svoju cestu a sústredila sa na to, čo chcem v živote robiť;
 9. jedla vegánske jedlo, skúšala nové recepty, zaľúbila sa do tempehu, vychutnávala si dobroty v podobe koláčov, burgerov a horúcej čokolády;
 10. učila sa byť sama sebou bez toho, aby som sa musela ospravedlňovať za to, kým som;
 11. bola na svojom prvom SWAP-e, spoznávala zákutia Bratislavy, korčuľovala sa na ľade, učila sa nový jazyk, objavovala Zlín, hrala spoločenské hry, tancovala, smiala sa, bola niekoľkokrát v Brne, chodila na výstavy a vracala sa na moje obľúbené miesta;
 12. užívala si slnko, teplo, ale i dážď a vietor;
 13. cestovala — vlakmi, autobusom i autom, sama i s niekým;
 14. bojovala so svojou sociálnou fóbiou a nenechala ju, aby mi ovládala život a bránila mi v plnení mojich cieľov (ako bolo napríklad i sťahovanie);
 15. čítala skvelé knihy, pozerala poučné i zábavné filmy a seriály, počúvala zaujímavé podcasty a sledovala inšpirujúce blogy;
 16. žila minimalizmom a zero waste, hľadala zelenšie alternatívy, myslela na prírodu, obdivovala jednoduchosť;
 17. cítila dobro vo svete, lásku a priateľstvo a nezištnú pomoc (a ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli tým, ktorých výbuch plynu v mojom rodnom Prešove zasiahol najviac);
 18. bola s tými, ktorí majú v mojom srdci špeciálne miesto, ktorí pri mne stoja vždy, keď ich potrebujem, ktorí mi pomáhajú, sú pre mňa podporou a milujú ma — s mojou rodinou;
 19. ale hlavne žila každý deň naplno.

Zo srdca ďakujem všetkým, s ktorými som mohla prežiť tento nádherný rok. A ďakujem i vám — za vašu podporu. Prajem vám krásne Vianoce i sviatky, a nech do nového roka 2020 vstúpite tou správnou nohou.


— s láskou, Berenika

Monday, December 23, 2019

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEARDear friends, welcome to the last article in this calendar year. It went by too fast, huh? You've certainly seen a tweet on social media about how the first and second half of 2019 felt like two different years — and I can only agree. I entered January as a student and lived in Bratislava; now I have a Bc. in front of my name, I work and live in beautiful Zlín.

I managed to fulfill most of my plans and resolutions for this year — including finihsing uni successfully, launching Berenica Designs, visiting a new country (if you haven't been to Italy, I recommend it!) or moving. 2019 was an exceptional year for me, full of changes, challenges and ideas, and I can honestly say that I'm proud of myself for how I dealt with many obstacles.
What represents this year? I summed it up into nineteen points — a number we have to say goodbye to in a few days (and I hope I'm not the only one who already knows that until March I'll rewrite number one into two at the tens position):


 1. I wrote, submitted and defended my bachelor thesis, which cost me a lot of effort and torment, but I'm proud of it and I got a beautiful A for it;
 2. I officially launched my own shop on Etsy, created twelve templates and received over three hundred orders;
 3. I said goodbye to living in Bratislava, spent more than two months in Prešov and moved to Zlín, which I immediately fell in love with;
 4. celebrated my twenty-second birthday with those I love;
 5. spent a wonderful summer in Vienna, Italy and Croatia, saw beautiful places, relaxed and was with my beloved family;
 6. changed the blog title to Simply Berenica, and the blog went through several looks (this is clearly my favourite);
 7. met dozens of interesting and amazing people, strengthened friendships with those who have been in my life for years, and it has been confirmed several times that I have the best friends;
 8. found my way and focused on what I want to do in my life;
 9. ate vegan food, tried out new recipes, fell in love with tempeh, enjoyed delicious cakes, burgers and hot chocolate;
 10. learned to be myself without having to apologize for who I am;
 11. was on my first SWAP, explored the streets of Bratislava, skated on ice, was learning a new language, discovered Zlín, played board games, danced, laughed, was in Brno several times, went to exhibitions and returned to my favourite places;
 12. enjoyed the sun, the heat, but also the rain and the wind;
 13. traveled by train, bus and car, alone and with someone;
 14. dealt with my social anxiety and didn't let it control my life and prevent me from fulfilling my goals (such as moving);
 15. read great books, watched educational and entertaining movies and TV shows, listened to interesting podcasts and followed inspirational blogs;
 16. lived with minimalism and zero waste, looked for greener alternatives, thought of nature, admired simplicity;
 17. felt the good in the world, love and friendship, and selfless help (and I thank everyone who contributed in any way to those whose gas explosion in my home Prešov hit most);
 18. was with those who have a special place in my heart, who stand by me whenever I need them, who help me, support me and love me — with my family;
 19. but mostly I lived every day to the fullest.

And from the bottom of my heart I thank everyone I could spend this wonderful year with. And thank you too — for your support. I wish you a wonderful Christmas and holidays, and hopefully you'll enter the new year 2020 with the right foot.


— with love, Berenica


Kamoši, vítam vás pri poslednom článku v tomto kalendárnom roku. Ale zbehol, čo? Určite ste aj v na sociálnych sieťach zahliadli tweet o tom, ako prvá a druhá polovica roku 2019 boli ako dva rozdielne roky — a ja môžem iba súhlasiť. Do januára som vchádzala ako študentka a bývala som v Bratislave; teraz mi pred menom svieti titul Bc., pracujem a bývam v nádhernom Zlíne.

Väčšinu mojich plánov a predsavzatí na tento rok sa mi podarilo splniť — medzi nimi bolo aj úspešne doštudovať, spustiť Berenica Designs, navštíviť novú krajinu (ak ste ešte neboli v Taliansku, iba odporúčam!) či presťahovať sa. Rok 2019 bol pre mňa výnimočný a plný zmien, výziev a nápadov, a ja môžem úprimne povedať, že som hrdá sama na seba, ako som sa s mnohými prekážkami popasovala.
Čo vystihuje tento rok? To som zhrnula do devätnástich bodov — čísla, z ktorým sa o pár dní rozlúčime (a dúfam, že nie som jediná, ktorá už teraz vie, že až do marca bude prepisovať jednotku na dvojku na pozícii desiatok):


 1. napísala som, odovzdala a obhájila moju bakalársku prácu, ktorá ma stála veľa úsilia a trápenia, ale som na ňu hrdá a dostala som za ňu krásne A-čko;
 2. oficiálne som spustila svoj vlastný obchod na Etsy, vytvorila dvanásť šablón a prijala cez tristo objednávok;
 3. rozlúčila sa s bývaním v Bratislave, viac ako dva mesiace strávila v Prešove a presťahovala sa do Zlína, ktorý som si okamžite obľúbila;
 4. oslávila dvadsiate druhé narodeniny s tými, ktorých milujem;
 5. prežila nádherné leto vo Viedni, Taliansku a Chorvátsku, videla prekrásne miesta, oddýchla si a bola s mojou milovanou rodinou;
 6. zmenila názov blogu na Simply Berenica; a blog prešiel niekoľkými vzhľadmi (tento je jednoznačne môj najobľúbenejší);
 7. stretla desiatky zaujímavých a úžasných ľudí, spevnila priateľstvá s tými, ktorí v mojom živote sú už roky a niekoľkokrát sa mi potvrdilo, že mám tých najlepších kamošov;
 8. našla svoju cestu a sústredila sa na to, čo chcem v živote robiť;
 9. jedla vegánske jedlo, skúšala nové recepty, zaľúbila sa do tempehu, vychutnávala si dobroty v podobe koláčov, burgerov a horúcej čokolády;
 10. učila sa byť sama sebou bez toho, aby som sa musela ospravedlňovať za to, kým som;
 11. bola na svojom prvom SWAP-e, spoznávala zákutia Bratislavy, korčuľovala sa na ľade, učila sa nový jazyk, objavovala Zlín, hrala spoločenské hry, tancovala, smiala sa, bola niekoľkokrát v Brne, chodila na výstavy a vracala sa na moje obľúbené miesta;
 12. užívala si slnko, teplo, ale i dážď a vietor;
 13. cestovala — vlakmi, autobusom i autom, sama i s niekým;
 14. bojovala so svojou sociálnou fóbiou a nenechala ju, aby mi ovládala život a bránila mi v plnení mojich cieľov (ako bolo napríklad i sťahovanie);
 15. čítala skvelé knihy, pozerala poučné i zábavné filmy a seriály, počúvala zaujímavé podcasty a sledovala inšpirujúce blogy;
 16. žila minimalizmom a zero waste, hľadala zelenšie alternatívy, myslela na prírodu, obdivovala jednoduchosť;
 17. cítila dobro vo svete, lásku a priateľstvo a nezištnú pomoc (a ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli tým, ktorých výbuch plynu v mojom rodnom Prešove zasiahol najviac);
 18. bola s tými, ktorí majú v mojom srdci špeciálne miesto, ktorí pri mne stoja vždy, keď ich potrebujem, ktorí mi pomáhajú, sú pre mňa podporou a milujú ma — s mojou rodinou;
 19. ale hlavne žila každý deň naplno.

Zo srdca ďakujem všetkým, s ktorými som mohla prežiť tento nádherný rok. A ďakujem i vám — za vašu podporu. Prajem vám krásne Vianoce i sviatky, a nech do nového roka 2020 vstúpite tou správnou nohou.


— s láskou, Berenika


We live in the materialistic world — we don't even have to discus it. Physical things bring us happiness, the more we own, the higher we are in the eyes of others, and the size and furnishings of the home are directly proportional to how successful we consider someone. We laugh at Dudley from the first Harry Potter film and the scene where he's raging because he only received 36 presents for his birthday, one less than the previous year; but honestly — who at least once didn't imagine himself in his place, surrounded by packages? Who hasn't envied their colleague's, friend's or neighbor's new car, an expensive watch, or a widescreen TV they bought recently? Who didn't think about what he would buy if he suddenly won a million euros?

We focus so much on what we might have had if... while we forget to show even a little gratitude for what we already have.
Two psychologists from the University of California conducted an experiment in which they divided the volunteers into three groups — the first had to write down each day for what they were grateful for, the second to write down what annoyed them on that day, and the third wrote everything that affected them regardless of whether it was positive or negative. After ten weeks they came to the conclusion that what we think has had an impact on our mental and physical health — those who wrote down for what they were grateful for felt better, were in a better mood, but also worked out more. Other similar studies have shown that people who regularly performed this exercise felt less stress and anxiety, the quality of their sleep improved as well as their immune system.

It's no news that what we think about during the day and what attitude we take in everyday situations has a huge impact on how we perceive the world around us. If we look at everything in a pessimistic way, we cannot expect us to be in a good mood, that everything will be great, and the world will be like through pink glasses. On the contrary, if we look at every situations from a better perspective, we find something at least a bit good in everything and we are grateful for what we have, things turn one hundred and eighty degrees.


read next: Living With Social Anxiety


What To Be Thankful For?

I live in a state where, for most, hot water, fresh food, a soft bed, a wardrobe full of clothes and a roof overhead are a matter of course. And not just that — every day we can choose what we eat, what we wear in the morning, and when we are not happy, we go to the shops. We forget what a privilege is that we can study for free, that we receive medical help whenever we need it, and that traveling has never been easier. We forget to thank for family, friends and those who stand by our side when we need them.
How?

Basically, you don't need anything at all. It's up to you whether you decide to do this exercise in the morning or in the evening; whether it’s just in your head, you’ll dedicate it a separate journal or you can use an app (try a one called Presently), so you'll be able to go back to previous days. Personally, before going to sleep I think about what I'm grateful for on a given day — for my family, my home, but also for the good cake I had in the afternoon, for the sun shining today, or for approaching Christmas time and how we'll all be together again. The only rule is to be honest — after all, it's only for you.

But I recommend everyone to spend a few minutes each day thinking about what they're grateful for. Believe me, your mood will improve in a matter of seconds; but you'll also become more aware of the little things around you, and even during the day you'll wonder several times how lucky you are. Don't take things around you for granted, because there are millions of people in the world who can only dream of your life — even your job that gives you sore legs, the school and the homework you always bitch about. And call your parents, grandparents, friends and all who are close to you; thank them for being with you and tell them how you love them.

Be grateful for everything. Even for the tiniest things.


Žijeme v materiálnom svete — o tom sa nemusíme ani rozprávať. Šťastie nám prinášajú hmotné veci, čím viac toho vlastníme, tým vyššie sme v očiach iných, a veľkosť a zariadenie domova je priamo úmerné tomu, za ako úspešného pokladáme človeka. Smejeme sa na Dudleym z prvého filmu o Harrym Potterovi a scéne, kde zúri, pretože na narodeniny dostal len 36 darčekov, teda o jeden menej ako predošlý rok; no pravdu — kto si aspoň raz nepredstavil seba na jeho mieste, obklopený balíčkami? Kto nezávidel kolegovi, kamarátovi alebo susedovi nové auto, drahé hodinky alebo širokouhlú televíziu, ktorou sa naposledy pochválil? Kto nepremýšľal nad tým, čo všetko by si kúpil, keby zrazu vyhral milión eur?

Tak veľmi sa sústredíme na to, čo všetko by sme mohli mať, keby..., a pritom zabúdame na to prejaviť čo i len trochu vďačnosti za to, čo máme.
Dvaja psychológovia z univerzity v Kalifornii vykonali experiment, v ktorom rozdelili dobrovoľníkov na tri skupiny — ľudia v prvej si mali každý deň zapisovať, za čo sú vďační, druhá skupina si zapisovala, čo ich v daný deň nahnevalo, a tretia zase všetko, čo na nich malo nejaký vplyv bez ohľadu na to, či to bolo kladné alebo záporné. Po desiatich týždňoch došli k záveru, že to, na čo myslíme má vplyv na naše mentálne i fyzické zdravie — tí, ktorí si zapisovali, za čo sú vďační, sa cítili lepšie, mali lepšiu náladu, ale aj viac cvičili. Ďalšie podobné štúdie ukázali, že ľudia, ktorí pravidelne vykonávali toto cvičenie, pociťovali menej stresu a úzkosti, zlepšila sa im kvalita spánku či dokonca odolnosť imunitného systému.

Nie je žiadnou novinkou, že to, na aké veci počas dňa myslíme a aký postoj zaujmeme v každodenných situáciách má obrovský vplyv na to, ako vnímame celý svet okolo seba. Ak sa na všetko pozeráme pesimisticky, nemôžeme predsa čakať, že budeme mať dobrú náladu, plnenie povinnosti nám pôjde od ruky a svet bude ako cez ružové okuliare. No naopak, ak sa budeme ma každú situáciu pozerať z toho lepšieho uhla, vo všetkom nájdeme aspoň niečo dobré a budeme vďační za to, čo máme, veci sa otočia o stoosemdesiat stupňov.


čítaj ďalej: Život so sociálnou fóbiou


Za čo byť vďačný?

Žijeme v štáte, kde je pre väčšinu teplá voda, čerstvé jedlo, mäkká posteľ, skriňa plná oblečenia a strecha nad hlavou úplnou samozrejmosťou. A nielen to — každý deň si môžeme vybrať, čo budeme jesť, čo si ráno oblečieme, a keď nie sme spokojní, vyrazíme do obchodov. Zabúdame to, aké privilégium je to, že môžeme zadarmo študovať, že lekársku pomoc dostaneme vždy, keď ju potrebujeme, a že cestovanie nikdy nebolo jednoduchšie. Zabúdame ďakovať za rodinu, priateľov a tých, ktorí stoja po našom boku, keď ich potrebujeme.
Ako na to?

V podstate nepotrebujete vôbec nič. Je na vás, či sa rozhodnete vykonávať toto cvičenie ráno alebo večer; či bude len vo vašej hlave, venujete tomu osobitný zošit alebo budete používať nejakú aplikáciu (napríklad Presently, vďaka ktorým sa budete môcť spätne vrátiť k predošlým dňom. Ja sa vždy pred spaním zamyslím nad tým, za čo som v daný deň vďačná — za rodinu, za domov, ale aj za ten dobrý koláč, ktorý som poobede mala, za to, že dnes svietilo slnko, či za to, že sa blížia Vianoce a opäť budeme spolu celá rodina. Jediné pravidlo je, aby to bolo úprimné — koniec-koncov, je to iba pre vás.

No všetkým odporúčam, aby pár minút z každého dňa obetovali tomu, aby sa zamysleli nad tým, za čo sú vďační. Verte mi, vaša nálada sa zlepší v priebehu pár sekúnd; no tiež si začnete viac uvedomovať drobnosti okolo seba, a i počas dňa sa niekoľkokrát pozastavíte nad myšlienkou, aké šťastie máte. Neberte veci okolo seba ako samozrejmosť, lebo na svete žijú milióny ľudí, ktorí môžu o vašom živote iba snívať — aj o práci, v ktorej vás bolia nohy, aj o škole a domácich úlohách, na ktoré iba nadávate. A zavolajte rodičom, starým rodičom, kamarátom a všetkým, ktorí vám sú blízki; poďakujte sa im za to, že pri vás sú a povedzte im, ako ich máte radi.

Buďte vďační za všetko. I za tie najmenšie maličkosti.

Monday, December 16, 2019

WHY YOU SHOULD PRACTICE GRATITUDEWe live in the materialistic world — we don't even have to discus it. Physical things bring us happiness, the more we own, the higher we are in the eyes of others, and the size and furnishings of the home are directly proportional to how successful we consider someone. We laugh at Dudley from the first Harry Potter film and the scene where he's raging because he only received 36 presents for his birthday, one less than the previous year; but honestly — who at least once didn't imagine himself in his place, surrounded by packages? Who hasn't envied their colleague's, friend's or neighbor's new car, an expensive watch, or a widescreen TV they bought recently? Who didn't think about what he would buy if he suddenly won a million euros?

We focus so much on what we might have had if... while we forget to show even a little gratitude for what we already have.
Two psychologists from the University of California conducted an experiment in which they divided the volunteers into three groups — the first had to write down each day for what they were grateful for, the second to write down what annoyed them on that day, and the third wrote everything that affected them regardless of whether it was positive or negative. After ten weeks they came to the conclusion that what we think has had an impact on our mental and physical health — those who wrote down for what they were grateful for felt better, were in a better mood, but also worked out more. Other similar studies have shown that people who regularly performed this exercise felt less stress and anxiety, the quality of their sleep improved as well as their immune system.

It's no news that what we think about during the day and what attitude we take in everyday situations has a huge impact on how we perceive the world around us. If we look at everything in a pessimistic way, we cannot expect us to be in a good mood, that everything will be great, and the world will be like through pink glasses. On the contrary, if we look at every situations from a better perspective, we find something at least a bit good in everything and we are grateful for what we have, things turn one hundred and eighty degrees.


read next: Living With Social Anxiety


What To Be Thankful For?

I live in a state where, for most, hot water, fresh food, a soft bed, a wardrobe full of clothes and a roof overhead are a matter of course. And not just that — every day we can choose what we eat, what we wear in the morning, and when we are not happy, we go to the shops. We forget what a privilege is that we can study for free, that we receive medical help whenever we need it, and that traveling has never been easier. We forget to thank for family, friends and those who stand by our side when we need them.
How?

Basically, you don't need anything at all. It's up to you whether you decide to do this exercise in the morning or in the evening; whether it’s just in your head, you’ll dedicate it a separate journal or you can use an app (try a one called Presently), so you'll be able to go back to previous days. Personally, before going to sleep I think about what I'm grateful for on a given day — for my family, my home, but also for the good cake I had in the afternoon, for the sun shining today, or for approaching Christmas time and how we'll all be together again. The only rule is to be honest — after all, it's only for you.

But I recommend everyone to spend a few minutes each day thinking about what they're grateful for. Believe me, your mood will improve in a matter of seconds; but you'll also become more aware of the little things around you, and even during the day you'll wonder several times how lucky you are. Don't take things around you for granted, because there are millions of people in the world who can only dream of your life — even your job that gives you sore legs, the school and the homework you always bitch about. And call your parents, grandparents, friends and all who are close to you; thank them for being with you and tell them how you love them.

Be grateful for everything. Even for the tiniest things.


Žijeme v materiálnom svete — o tom sa nemusíme ani rozprávať. Šťastie nám prinášajú hmotné veci, čím viac toho vlastníme, tým vyššie sme v očiach iných, a veľkosť a zariadenie domova je priamo úmerné tomu, za ako úspešného pokladáme človeka. Smejeme sa na Dudleym z prvého filmu o Harrym Potterovi a scéne, kde zúri, pretože na narodeniny dostal len 36 darčekov, teda o jeden menej ako predošlý rok; no pravdu — kto si aspoň raz nepredstavil seba na jeho mieste, obklopený balíčkami? Kto nezávidel kolegovi, kamarátovi alebo susedovi nové auto, drahé hodinky alebo širokouhlú televíziu, ktorou sa naposledy pochválil? Kto nepremýšľal nad tým, čo všetko by si kúpil, keby zrazu vyhral milión eur?

Tak veľmi sa sústredíme na to, čo všetko by sme mohli mať, keby..., a pritom zabúdame na to prejaviť čo i len trochu vďačnosti za to, čo máme.
Dvaja psychológovia z univerzity v Kalifornii vykonali experiment, v ktorom rozdelili dobrovoľníkov na tri skupiny — ľudia v prvej si mali každý deň zapisovať, za čo sú vďační, druhá skupina si zapisovala, čo ich v daný deň nahnevalo, a tretia zase všetko, čo na nich malo nejaký vplyv bez ohľadu na to, či to bolo kladné alebo záporné. Po desiatich týždňoch došli k záveru, že to, na čo myslíme má vplyv na naše mentálne i fyzické zdravie — tí, ktorí si zapisovali, za čo sú vďační, sa cítili lepšie, mali lepšiu náladu, ale aj viac cvičili. Ďalšie podobné štúdie ukázali, že ľudia, ktorí pravidelne vykonávali toto cvičenie, pociťovali menej stresu a úzkosti, zlepšila sa im kvalita spánku či dokonca odolnosť imunitného systému.

Nie je žiadnou novinkou, že to, na aké veci počas dňa myslíme a aký postoj zaujmeme v každodenných situáciách má obrovský vplyv na to, ako vnímame celý svet okolo seba. Ak sa na všetko pozeráme pesimisticky, nemôžeme predsa čakať, že budeme mať dobrú náladu, plnenie povinnosti nám pôjde od ruky a svet bude ako cez ružové okuliare. No naopak, ak sa budeme ma každú situáciu pozerať z toho lepšieho uhla, vo všetkom nájdeme aspoň niečo dobré a budeme vďační za to, čo máme, veci sa otočia o stoosemdesiat stupňov.


čítaj ďalej: Život so sociálnou fóbiou


Za čo byť vďačný?

Žijeme v štáte, kde je pre väčšinu teplá voda, čerstvé jedlo, mäkká posteľ, skriňa plná oblečenia a strecha nad hlavou úplnou samozrejmosťou. A nielen to — každý deň si môžeme vybrať, čo budeme jesť, čo si ráno oblečieme, a keď nie sme spokojní, vyrazíme do obchodov. Zabúdame to, aké privilégium je to, že môžeme zadarmo študovať, že lekársku pomoc dostaneme vždy, keď ju potrebujeme, a že cestovanie nikdy nebolo jednoduchšie. Zabúdame ďakovať za rodinu, priateľov a tých, ktorí stoja po našom boku, keď ich potrebujeme.
Ako na to?

V podstate nepotrebujete vôbec nič. Je na vás, či sa rozhodnete vykonávať toto cvičenie ráno alebo večer; či bude len vo vašej hlave, venujete tomu osobitný zošit alebo budete používať nejakú aplikáciu (napríklad Presently, vďaka ktorým sa budete môcť spätne vrátiť k predošlým dňom. Ja sa vždy pred spaním zamyslím nad tým, za čo som v daný deň vďačná — za rodinu, za domov, ale aj za ten dobrý koláč, ktorý som poobede mala, za to, že dnes svietilo slnko, či za to, že sa blížia Vianoce a opäť budeme spolu celá rodina. Jediné pravidlo je, aby to bolo úprimné — koniec-koncov, je to iba pre vás.

No všetkým odporúčam, aby pár minút z každého dňa obetovali tomu, aby sa zamysleli nad tým, za čo sú vďační. Verte mi, vaša nálada sa zlepší v priebehu pár sekúnd; no tiež si začnete viac uvedomovať drobnosti okolo seba, a i počas dňa sa niekoľkokrát pozastavíte nad myšlienkou, aké šťastie máte. Neberte veci okolo seba ako samozrejmosť, lebo na svete žijú milióny ľudí, ktorí môžu o vašom živote iba snívať — aj o práci, v ktorej vás bolia nohy, aj o škole a domácich úlohách, na ktoré iba nadávate. A zavolajte rodičom, starým rodičom, kamarátom a všetkým, ktorí vám sú blízki; poďakujte sa im za to, že pri vás sú a povedzte im, ako ich máte radi.

Buďte vďační za všetko. I za tie najmenšie maličkosti.


At the beginning of this post I would like to thank you for all of your comments, whether under the articles or on my Instagram, as well as for all the private messages I have received over the last two weeks. I have to say sincerely that I didn't expect it at all and it made me very happy.

Hot chocolate is perfect not only for the cold months, but also from Christmas — it's sweet, quite rich and it'll warm you up. This one has two great advantages — it's vegan, so you won't find any animal ingredients in it; and you'll get the necessary ingredients in many package-free stores; except plant-based milk, which you can easily prepare at home (the recipe is in this article). I won't keep you waiting for any longer — let's get into it!


For winter evenings and as a dessert — the best vegan hot chocolate, which you can make in a few minutes!

prep time 10 min serves 1 person


INGREDIENTS

 • 1 cup of plant-based milk
 • 1 tbsp cocoa powder
 • 30 grams of dark chocolate (about a third of a normal bar)
 • pinch of salt
Method

 1. Pour a cup of plant-based milk into a smaller pot and heat over medium heat.
 2. Add cocoa powder, chocolate and a pinch of salt.
 3. Cook and stir constantly until the chocolate melts.
 4. Pour into a mug and enjoy!

Tip: Don't bring the chocolate to a boil — cook it rather gently and on a lower heat.


What's your favourite dessert during the holidays?


Na úvod tohto článku by som sa vám len srdečne chcela poďakovať za všetky vaše komentáre či už pod článkami alebo na mojom Instagrame, i za všetky súkromné správy, ktoré som dostala v priebehu posledných dvoch týždňov. Musím úprimne povedať, že som to vôbec nečakala a veľmi ma to potešilo.

Horúca čokoláda patrí nielen k chladným mesiacom, ale aj k Vianociam — je sladká, pomerne sýta a príjemne zahreje. Táto má dve veľké výhody — je vegánska, teda v nej nenájdete žiadne živočíšne suroviny; a potrebné ingrediencie zoženiete v mnohých bezobalových obchodoch; okrem rastlinného mlieka, ktoré si ľahko viete pripraviť doma (recept nájdete v tomto článku). Nebudem už dlhšie zdržiavať — poďme rovno na to!


Na zimné večery i ako dezert — najlepšia vegánska horúca čokoláda, ktorú si pripravíte za pár minút!

príprava 10 min pre 1 osobu


Ingrediencie

 • 1 šálka rastlinného mlieka
 • 1 polievková lyžica kakaa
 • 30 gramov horkej čokolády (cca tretina bežnej tabuľky)
 • štipka soli
Postup

 1. Do menšieho hrnca nalejte šálku rastlinného mlieka a zahrievajte ho na strednom ohni.
 2. Pridajte kakao, čokoládu a štipku soli.
 3. Varte za stáleho miešania, pokiaľ sa neroztopí čokoláda.
 4. Nalejte do hrnčeka a dobrú chuť!

Tip: Nepriveďte čokoládu do varu — radšej ju varte na miernom a slabom ohni.


Aký je vás obľúbený dezert počas sviatkov?

Monday, December 09, 2019

THE BEST VEGAN HOT CHOCOLATEAt the beginning of this post I would like to thank you for all of your comments, whether under the articles or on my Instagram, as well as for all the private messages I have received over the last two weeks. I have to say sincerely that I didn't expect it at all and it made me very happy.

Hot chocolate is perfect not only for the cold months, but also from Christmas — it's sweet, quite rich and it'll warm you up. This one has two great advantages — it's vegan, so you won't find any animal ingredients in it; and you'll get the necessary ingredients in many package-free stores; except plant-based milk, which you can easily prepare at home (the recipe is in this article). I won't keep you waiting for any longer — let's get into it!


For winter evenings and as a dessert — the best vegan hot chocolate, which you can make in a few minutes!

prep time 10 min serves 1 person


INGREDIENTS

 • 1 cup of plant-based milk
 • 1 tbsp cocoa powder
 • 30 grams of dark chocolate (about a third of a normal bar)
 • pinch of salt
Method

 1. Pour a cup of plant-based milk into a smaller pot and heat over medium heat.
 2. Add cocoa powder, chocolate and a pinch of salt.
 3. Cook and stir constantly until the chocolate melts.
 4. Pour into a mug and enjoy!

Tip: Don't bring the chocolate to a boil — cook it rather gently and on a lower heat.


What's your favourite dessert during the holidays?


Na úvod tohto článku by som sa vám len srdečne chcela poďakovať za všetky vaše komentáre či už pod článkami alebo na mojom Instagrame, i za všetky súkromné správy, ktoré som dostala v priebehu posledných dvoch týždňov. Musím úprimne povedať, že som to vôbec nečakala a veľmi ma to potešilo.

Horúca čokoláda patrí nielen k chladným mesiacom, ale aj k Vianociam — je sladká, pomerne sýta a príjemne zahreje. Táto má dve veľké výhody — je vegánska, teda v nej nenájdete žiadne živočíšne suroviny; a potrebné ingrediencie zoženiete v mnohých bezobalových obchodoch; okrem rastlinného mlieka, ktoré si ľahko viete pripraviť doma (recept nájdete v tomto článku). Nebudem už dlhšie zdržiavať — poďme rovno na to!


Na zimné večery i ako dezert — najlepšia vegánska horúca čokoláda, ktorú si pripravíte za pár minút!

príprava 10 min pre 1 osobu


Ingrediencie

 • 1 šálka rastlinného mlieka
 • 1 polievková lyžica kakaa
 • 30 gramov horkej čokolády (cca tretina bežnej tabuľky)
 • štipka soli
Postup

 1. Do menšieho hrnca nalejte šálku rastlinného mlieka a zahrievajte ho na strednom ohni.
 2. Pridajte kakao, čokoládu a štipku soli.
 3. Varte za stáleho miešania, pokiaľ sa neroztopí čokoláda.
 4. Nalejte do hrnčeka a dobrú chuť!

Tip: Nepriveďte čokoládu do varu — radšej ju varte na miernom a slabom ohni.


Aký je vás obľúbený dezert počas sviatkov?


Christmas is just around the corner — and here comes the time of coming up with gifts, chasing around the shops and packing. But have you ever wondered how much waste you produce during Christmas? The wrappers in which the presents are, the materials they are made of, the wrapping paper that, after a few minutes, goes to the bin along with all the ornaments that are totally unnecessary. Christmas, which is about spending time with family, good food, experiences, but also gifts, is accompanied by a huge amount of unnecessary waste.
If you are even slightly interested in a zero waste lifestyle and sustainability, you may have already thought about how to avoid packaging and plastic even when choosing gifts for your loved ones. In today's article, I would like to show you a few ideas suitable for all family members, relatives and friends, but also a tip on how to replace traditional wrapping paper with an eco-friendly alternative.

Categorizing ideas is just an example — of course, all gifts can be given to anyone.Shampoo Bar From Package Free (12.70 €)KeepCup From Package Free (25.40 €)Apron From Amazon ($ 8.29)


For your mum, aunt or grandma

BEAUTY PRODUCTS. Almost every woman will enjoy cosmetics — especially if you know the taste or preference. On the internet and at zero waste stores, you will find different types of shampoos, conditioners or soaps that are package free; but many brands also offer cosmetics in glass, cardboard or returnable packaging — such as skin serums, lip balms, deodorants or creams. Reusable makeup remover pads, a wooden hair brush or a massage brush will also be a great gift. If you want to make a gift yourself, a body scrub or lip scrub won't disappoint.

COFFEE / TEA AND THERMO CUP. Coffee or tea lover will certainly enjoy a reusable cup, in which they will be able to carry their favourite drink to work or on trips. You can choose from a selection of glass mugs as well as cups made of recycled plastic — such as these. And you can buy coffee and various types of loose teas in bulk in package-free stores.

APRON. If the recipient likes to spend time in the kitchen, give her a beautiful apron. You can decorate it and make it more personal — in a few minutes you will embroider a sign, name or small picture, which will make the gift even more special.Men's Boxers From Organic Basics (114 €)Laptop Case From Uashmama (55 €)Shave Kit From Package Free (36.29 €)


For your dad, uncle or grandpa

EXPERIENCE. If a male member of the family loves hockey or football, or has a favourite band, buy him tickets to the match / concert. It doesn't have to be just sports or music — try to find good tickets to the theatre, museums, cinemas or planetariums; or take them for wine tasting or a weekend stay. The gifts in the form of an experience are great, because the memories remain forever.

ACCESSORIES. Who wouldn't like a pair of funny socks or underwear? You can find both for retty good deals and from organic materials, that are better for the environment and for the skin. You can also get some handkerchiefs from bio cotton; and he'll surely love a laptop sleeve from washable paper, for example.

BEAUTY PRODUCTS. Even in men's cosmetics there is a wide selection — you can get hair or body products at a great price, from local manufacturers and completely without packaging. A shaving kit containing a stainless steel razor is also a great gift.Wooden Dollhouse From Amazon ($ 136)3D Puzzle From Amazon ($ 5.99)Not For Me, Please! ($ 9.99)


For kids

WOODEN TOYS. The variety of wooden toys has only increased in the last few years — and you can buy everything from dollhouses and play kitchens to railroads and train rails to various brick sets; for the older and the smallest.

BOOKS. Second hand. And you don't have to go far — you can get beautiful children's books in garage sales, social media groups and the Internet. Many libraries also often sell books at very low prices. Or you can buy new ones — about ecology with beautiful illustrations.Spotify Gift CardCat Tote Bag From Etsy (£ 15.00) — Watercolor Tote Bag From Etsy (£ 9.68)


For friends

SUBSCRIPTIONS. If your friend uses prepaid services, pay for a couple of months for them — whether it will be for a month or a full year depends on your budget. Today there are several such platforms — like Netflix, Spotify, Audible, Amazon Prime, but also subscriptions to different news portals. And if they don't use a service yet, but you know they'll love it, you'll surprise them.

TOTE BAG. Who wouldn't enjoy a tote bag? Especially when it's personalized for the recipient? You can get simple tote bags in almost all stores with creative supplies; and just put in a little imagination, and there's a bag your friend will love right away. There are no limits — it can be a quote, motivational saying, drawing, favourite movie character or artist, or just an abstract motif.Kit From Package Free (60 €)Cotton Produce Bag From Package Free (4.78 €)Citrus Plant From IKEA (£ 10)


For anyone

ZERO WASTE KIT. If you know that the recipient is also interested in a zero waste lifestyle, they will certainly enjoy the every day essentials made of sustainable materials — such as a stainless steel or glass bottle, straw, metal or bamboo cutlery set and reusable produce bags.

PLANTS. A flower, cactus and herb brighten up any room. In addition, it's a gift that lasts for many years and the given person will remember you whenever they see the plant. It's very easy to find the right one — a cactus is ideal for those who don't have much experience with plants because it doesn't require intensive care; but you can also buy a variety of small trees and bushes such as citrus, tomatoes or hot peppers into the collection for an experienced person with green hands.
As far as gift wrapping goes, you also have several options to avoid traditional wrapping paper, which in many cases is not recyclable, and ends up in a bit right away.

NATURAL PAPER. You can get simple brown paper in almost all stationery stores. It's cheap, looks nice, it decomposes itself in nature and fulfills its purpose.

OLD NEWSPAPER. If you're buying newspapers and magazines, or stacking leaflets that end up in your mailbox, use those! Not only will it not cost you an extra penny, but you'll also use what you already have. Newspaper with text looks minimalist; and colourful leaflets are original, interesting and immediately catch the attention.

GIFT BAGS. This is the option I will choose this year. Over the years, at home we collected many gift bags of various sizes and beautiful prints. And the advantage is that the bag will remain undamaged after unpacking and can be used again and again.

NO PACKAGING. Why does a gift even need to be wrapped? Just give it to the recipient; and they will be delighted just as if it was wrapped in yellow paper printed with Disney characters. The fact that each gift must be individually wrapped is somehow  already put into our minds that we can't imagine Christmas without it, but certainly the holidays will be no worse than if you save a little paper and money and ditch the packaging completely.


At the end I just want to say that you don't have to buy only gifts that are made of environmentally friendly materials and have the attribute zero waste. It's not always possible. But even the smallest step will make a big difference — whether in choosing a gift or packaging method. Let's not forget what Christmas really is about — about the people, love and family time; and not useless things and plastic waste.


Photos used in collages are from websites listed under the image. Credits belong to owners.
Other photos are from unsplash.com.


Vianoce sú už za rohom — a prichádza obdobie vymýšľania darčekov, naháňania sa po obchodoch a balenia. No premýšľali ste niekedy nad tým, koľko odpadu vyprodukujete počas vianočných sviatkov? Obaly, v ktorých sa darčeky nachádzajú, materiály, z ktorých tieto veci sú, baliaci papier, ktorý po pár minútach putuje do koša spolu so všetkými ozdobami, ktoré sú aj tak iba zbytočné. Vianoce, ktoré sú o trávení času s rodinou, dobrom jedle, zážitkoch, ale aj darčekoch, sprevádza obrovské množstvo zbytočného odpadu.
Ak sa čo i len trochu zaujímate o bezodpadový životný štýl a udržateľnosť, možno ste sa už zamysleli nad tým, ako sa vyhnúť obalom a plastu aj pri vyberaní darčekov pre najbližších. V dnešnom článku by som vám rada ukázala zopár nápadov vhodných pre všetkých členov rodiny, blízkych i kamarátov, ale aj tip, ako zameniť tradičný baliaci papier za ekologickejšiu alternatívu.

Kategorizácia nápadov je len príklad — samozrejme, všetky darčeky môžete venovať komukoľvek.KeepCup z prijemneveci.sk (23 €)darčekový box od Mylo (22 €)bavlnená zástera z crafty.sk (4.20 €)


Pre mamu, tetu alebo babku

KOZMETIKA. Takmer každá žena sa poteší kozmetike — najmä ak sa trafíte do vkusu či preferencie. Na internete i v zero waste obchodoch zoženiete rôzne druhy šampónov, kondicionérov či mydiel, ktoré sú bez obalu; no i slovenské značky ponúkajú kozmetiku v skle, kartóne alebo vratných obaloch — ako sú pleťové séra, balzamy na pery, dezodoranty či krémy. Skvelým darčekom budú aj znovupoužiteľné odličovacie tampóniky, drevená kefa na vlasy či masážna kefa. Ak chcete darček vyrobiť samy, určite nesklame telový píling alebo scrub na pery.

KÁVA/ČAJ A TERMOPOHÁR. Milovníčku kávy či čaju určite poteší znovupoužiteľný pohár, v ktorom si bude môcť nosiť svoj obľúbený nápoj do práce či na výlety. Vybrať si môžete z ponuky sklenených pohárov, ale aj pohárov vyrobených z recyklovaného plastu — ako sú napríklad tieto. A v bezobalových obchodoch kúpite kávu i rôzne druhy sypaných čajov na váhu.

ZÁSTERA. Ak príjemkyňa rada trávi čas v kuchyni, darujte jej krásnu zásteru. Tú môžete dozdobiť a spraviť ju osobnejšiu — za pár minút vyšijete nápis, meno alebo drobný obrázok, vďaka ktorému bude darček ešte vzácnejší.vreckovky zo zemito.sk (11 €)obal na notebook od Uashmama (57 €)mydlo na holenie od Mühle (6.90 €)


Pre otca, uja alebo dedka

ZÁŽITOK. Ak mužský člen rodiny miluje hokej či futbal, alebo má obľúbenú kapelu, kúpte mu lístky na zápas/koncert. Nemusí to byť len šport alebo hudba — skúste nájsť výhodné vstupenky do divadla, múzea, kina či planetária; alebo ho zoberte na ochutnávanie vína či víkendový pobyt. Darčeky v podobe zážitku sú výnimočné tým, že spomienky nám ostávajú navždy.

DOPLNKY. Komu sa nezíde pár vtipných ponožiek či spodná bielizeň? Obe zoženiete za prijateľné ceny a z organických materiálov, ktoré sú šetrné k prírode i k pokožke. Siahnuť môžete aj po vreckovkách z biobavlny; a zaručene poteší aj napríklad obal na notebook z prateľného papiera.

KOZMETIKA. Aj v kozmetike pre pánov je široký výber — zoženiete vlasové či telové produkty za super cenu, od lokálnych výrobcov a úplne bez obalu. Skvelým darčekom je aj sada na holenie obsahujúca holiaci strojček z nehrdzavejúcej ocele.domček pre bábiky z tanielashop.sk (74.90 €)3D puzzle z drevenehracky.cz (14 €)kniha Planéta Zem Sa Usmieva (10 €)


Pre deti

DREVENÉ HRAČKY. Rozmanitosť drevených hračiek v posledných rokoch iba narástla — a kúpite už všetko od domčekov pre bábky a hracích kuchyniek cez autodráhy a koľajnice pre vláčiky až po rôzne stavebnice; to pre tých starších i najmenších.

KNIHY. Z druhej ruky. A nemusíte za nimi chodiť ďaleko — nádherné detské knihy zoženiete v bazároch, skupinách na sociálnych sieťach i na internete. Viaceré knižnice taktiež často vypredávajú knihy za veľmi nízke ceny. Alebo môžete kúpiť aj nové knihy — o ekológii s nádhernými obrázkami.darčeková karta na Spotifybavlnené tašky od Dvoch Kamošiek (8 €)


Pre priateľov

PREDPLATNÉ. Ak váš kamarát či kamarátka využíva služby, ktoré sú na predplatenie, na pár mesiacov im ich zaplaťte — a to, či to bude na mesiac alebo na celý rok už záleží od vášho rozpočtu. Dnes je takýchto platforiem viacero — ako Netflix, Spotify, Audible, Amazon Prime, ale aj predplatné na rôzne portály prinášajúce správy. A ak nejakú službu ešte nevyužíva, ale viete, že sa mu určite bude páčiť, takto ho príjemne potešíte.

BAVLNENÁ TAŠKA. Kto by sa nepotešil bavlnenej taške? A hlavne, keď je personalizovaná pre prijímateľa? Jednoduché bavlnené tašky zoženiete v takmer všetkých obchodoch s kreatívnymi potrebami; a stačí zapojiť len trochu fantázie, a na svete bude taška, ktorú si váš kamarát hneď obľúbi. Medze sa nekladú — môže to byť citát, motivačný výrok, kresba, obľúbená filmová postava či interpret, alebo len abstraktný motív. A ak na tvorenie nemáte čas, parádne tašky nájdete napríklad aj na SAShE od Dvoch Kamošiek, ktorých plátenky sú jednoducho nádherné!príborová sada zo zemito.sk (11.99 €)sieťové vrecká z prijemneveci.sk (4.90 €)sladká paprika z IKEA (6.99 €)


Pre kohokoľvek

ZERO WASTE SADA. Ak viete, že sa aj príjemca zaujíma o bezodpadový životný štýl, určite ho potešia denné nevyhnutnosti vyrobené z udržateľných materiálov — ako nerezová či sklenená fľaša, slamka, sada kovového alebo bambusového príboru a znovupoužiteľné vrecká na ovocie a zeleninu.

RASTLINY. Kvet, kaktus a bylinka rozžiari každú miestnosť. Navyše je to darček, ktorý vydrží mnoho rokov a darovaná osoba si na vás spomenie vždy, keď rastlinku uvidí. Je veľmi jednoduché nájsť tú vhodnú — kaktus je ideálny pre tých, ktorí nemajú s kvetmi veľké skúsenosti, pretože nevyžaduje náročnú starostlivosť; ale skúsenej osobe so zelenými rukami môžete kúpiť do zbierky aj rôzne malé stromy a kry ako je citrusovník, paradajky alebo papričky.
Čo sa balenia darčekov týka, tiež máte niekoľko možností, ako sa vyhnúť tradičnému baliacemu papieru, ktorý v mnohých prípadoch nie je recyklovateľný, a navyše hneď skončí v odpadkovom koši.

PRÍRODNÝ PAPIER. Jednoduchý hnedý papier zoženiete v takmer všetkých papiernictvách. Je lacný, vyzerá pekne, sám sa rozloží v prírode a maximálne splní svoj účel.

STARÉ NOVINY. Ak kupujete noviny a časopisy, alebo na kôpku skladáte letáky, ktoré vám skončia v schránke, použite tie! Nielenže vás to nebude stáť ani cent navyše, ale aj využijete to, čo už máte. Novinové listy s textom vyzerajú minimalisticky; a farebné letáky sú originálne, zaujímavé a hneď upútajú pozornosť.

DARČEKOVÉ TAŠKY. Toto je možnosť, ktorú budem tento rok voliť ja. V priebehu rokov sa nám doma nazberalo veľa darčekových tašiek rôznych veľkostí, ktoré majú krásne motívy. A výhoda je najmä tá, že taška ostane po rozbalení nepoškodená a môžeme ju použiť znova a znova.

ŽIADEN OBAL. Prečo vôbec darček potrebuje nejaký baliaci papier? Stačí ho predsa podať príjemcovi; a poteší sa mu určite rovnako, ako keby bol zabalený v žltom papieri s potlačou Disney postavičiek. To, že každý darček musí byť osobitne zabalený, máme už tak vsugerovanú do mysle, že si bez toho ani Vianoce nevieme predstaviť, no určite nebudú sviatky o nič horšie, ako keď ušetríte trochu papiera i peňazí a na nejaké balenie úplne zabudnete.


Na záver by som chcela povedať už len to, že teraz nemusíte kupovať iba darčeky, ktoré sú iba z ekologických materiálov a majú prívlastok zero waste. Nie vždy je to možné. Ale i najmenší krok spraví veľký rozdiel — či už vo výbere darčeka alebo metódy balenia. Nezabúdajme na to, o čom Vianoce naozaj sú — o ľuďoch, láske a rodinnej pohody; a nie zbytočnostiach a záplave plastu a obalov.


Fotografie v kolážach sú z internetových stránok, ktoré sú uvedené pod obrázkom. Práva patria majiteľom.
Ostatné fotografie sú z unsplash.com.

Monday, December 02, 2019

SUSTAINABLE GIFT IDEAS FOR EVERYONE (AND FOR EVERY BUDGET)Christmas is just around the corner — and here comes the time of coming up with gifts, chasing around the shops and packing. But have you ever wondered how much waste you produce during Christmas? The wrappers in which the presents are, the materials they are made of, the wrapping paper that, after a few minutes, goes to the bin along with all the ornaments that are totally unnecessary. Christmas, which is about spending time with family, good food, experiences, but also gifts, is accompanied by a huge amount of unnecessary waste.
If you are even slightly interested in a zero waste lifestyle and sustainability, you may have already thought about how to avoid packaging and plastic even when choosing gifts for your loved ones. In today's article, I would like to show you a few ideas suitable for all family members, relatives and friends, but also a tip on how to replace traditional wrapping paper with an eco-friendly alternative.

Categorizing ideas is just an example — of course, all gifts can be given to anyone.Shampoo Bar From Package Free (12.70 €)KeepCup From Package Free (25.40 €)Apron From Amazon ($ 8.29)


For your mum, aunt or grandma

BEAUTY PRODUCTS. Almost every woman will enjoy cosmetics — especially if you know the taste or preference. On the internet and at zero waste stores, you will find different types of shampoos, conditioners or soaps that are package free; but many brands also offer cosmetics in glass, cardboard or returnable packaging — such as skin serums, lip balms, deodorants or creams. Reusable makeup remover pads, a wooden hair brush or a massage brush will also be a great gift. If you want to make a gift yourself, a body scrub or lip scrub won't disappoint.

COFFEE / TEA AND THERMO CUP. Coffee or tea lover will certainly enjoy a reusable cup, in which they will be able to carry their favourite drink to work or on trips. You can choose from a selection of glass mugs as well as cups made of recycled plastic — such as these. And you can buy coffee and various types of loose teas in bulk in package-free stores.

APRON. If the recipient likes to spend time in the kitchen, give her a beautiful apron. You can decorate it and make it more personal — in a few minutes you will embroider a sign, name or small picture, which will make the gift even more special.Men's Boxers From Organic Basics (114 €)Laptop Case From Uashmama (55 €)Shave Kit From Package Free (36.29 €)


For your dad, uncle or grandpa

EXPERIENCE. If a male member of the family loves hockey or football, or has a favourite band, buy him tickets to the match / concert. It doesn't have to be just sports or music — try to find good tickets to the theatre, museums, cinemas or planetariums; or take them for wine tasting or a weekend stay. The gifts in the form of an experience are great, because the memories remain forever.

ACCESSORIES. Who wouldn't like a pair of funny socks or underwear? You can find both for retty good deals and from organic materials, that are better for the environment and for the skin. You can also get some handkerchiefs from bio cotton; and he'll surely love a laptop sleeve from washable paper, for example.

BEAUTY PRODUCTS. Even in men's cosmetics there is a wide selection — you can get hair or body products at a great price, from local manufacturers and completely without packaging. A shaving kit containing a stainless steel razor is also a great gift.Wooden Dollhouse From Amazon ($ 136)3D Puzzle From Amazon ($ 5.99)Not For Me, Please! ($ 9.99)


For kids

WOODEN TOYS. The variety of wooden toys has only increased in the last few years — and you can buy everything from dollhouses and play kitchens to railroads and train rails to various brick sets; for the older and the smallest.

BOOKS. Second hand. And you don't have to go far — you can get beautiful children's books in garage sales, social media groups and the Internet. Many libraries also often sell books at very low prices. Or you can buy new ones — about ecology with beautiful illustrations.Spotify Gift CardCat Tote Bag From Etsy (£ 15.00) — Watercolor Tote Bag From Etsy (£ 9.68)


For friends

SUBSCRIPTIONS. If your friend uses prepaid services, pay for a couple of months for them — whether it will be for a month or a full year depends on your budget. Today there are several such platforms — like Netflix, Spotify, Audible, Amazon Prime, but also subscriptions to different news portals. And if they don't use a service yet, but you know they'll love it, you'll surprise them.

TOTE BAG. Who wouldn't enjoy a tote bag? Especially when it's personalized for the recipient? You can get simple tote bags in almost all stores with creative supplies; and just put in a little imagination, and there's a bag your friend will love right away. There are no limits — it can be a quote, motivational saying, drawing, favourite movie character or artist, or just an abstract motif.Kit From Package Free (60 €)Cotton Produce Bag From Package Free (4.78 €)Citrus Plant From IKEA (£ 10)


For anyone

ZERO WASTE KIT. If you know that the recipient is also interested in a zero waste lifestyle, they will certainly enjoy the every day essentials made of sustainable materials — such as a stainless steel or glass bottle, straw, metal or bamboo cutlery set and reusable produce bags.

PLANTS. A flower, cactus and herb brighten up any room. In addition, it's a gift that lasts for many years and the given person will remember you whenever they see the plant. It's very easy to find the right one — a cactus is ideal for those who don't have much experience with plants because it doesn't require intensive care; but you can also buy a variety of small trees and bushes such as citrus, tomatoes or hot peppers into the collection for an experienced person with green hands.
As far as gift wrapping goes, you also have several options to avoid traditional wrapping paper, which in many cases is not recyclable, and ends up in a bit right away.

NATURAL PAPER. You can get simple brown paper in almost all stationery stores. It's cheap, looks nice, it decomposes itself in nature and fulfills its purpose.

OLD NEWSPAPER. If you're buying newspapers and magazines, or stacking leaflets that end up in your mailbox, use those! Not only will it not cost you an extra penny, but you'll also use what you already have. Newspaper with text looks minimalist; and colourful leaflets are original, interesting and immediately catch the attention.

GIFT BAGS. This is the option I will choose this year. Over the years, at home we collected many gift bags of various sizes and beautiful prints. And the advantage is that the bag will remain undamaged after unpacking and can be used again and again.

NO PACKAGING. Why does a gift even need to be wrapped? Just give it to the recipient; and they will be delighted just as if it was wrapped in yellow paper printed with Disney characters. The fact that each gift must be individually wrapped is somehow  already put into our minds that we can't imagine Christmas without it, but certainly the holidays will be no worse than if you save a little paper and money and ditch the packaging completely.


At the end I just want to say that you don't have to buy only gifts that are made of environmentally friendly materials and have the attribute zero waste. It's not always possible. But even the smallest step will make a big difference — whether in choosing a gift or packaging method. Let's not forget what Christmas really is about — about the people, love and family time; and not useless things and plastic waste.


Photos used in collages are from websites listed under the image. Credits belong to owners.
Other photos are from unsplash.com.


Vianoce sú už za rohom — a prichádza obdobie vymýšľania darčekov, naháňania sa po obchodoch a balenia. No premýšľali ste niekedy nad tým, koľko odpadu vyprodukujete počas vianočných sviatkov? Obaly, v ktorých sa darčeky nachádzajú, materiály, z ktorých tieto veci sú, baliaci papier, ktorý po pár minútach putuje do koša spolu so všetkými ozdobami, ktoré sú aj tak iba zbytočné. Vianoce, ktoré sú o trávení času s rodinou, dobrom jedle, zážitkoch, ale aj darčekoch, sprevádza obrovské množstvo zbytočného odpadu.
Ak sa čo i len trochu zaujímate o bezodpadový životný štýl a udržateľnosť, možno ste sa už zamysleli nad tým, ako sa vyhnúť obalom a plastu aj pri vyberaní darčekov pre najbližších. V dnešnom článku by som vám rada ukázala zopár nápadov vhodných pre všetkých členov rodiny, blízkych i kamarátov, ale aj tip, ako zameniť tradičný baliaci papier za ekologickejšiu alternatívu.

Kategorizácia nápadov je len príklad — samozrejme, všetky darčeky môžete venovať komukoľvek.KeepCup z prijemneveci.sk (23 €)darčekový box od Mylo (22 €)bavlnená zástera z crafty.sk (4.20 €)


Pre mamu, tetu alebo babku

KOZMETIKA. Takmer každá žena sa poteší kozmetike — najmä ak sa trafíte do vkusu či preferencie. Na internete i v zero waste obchodoch zoženiete rôzne druhy šampónov, kondicionérov či mydiel, ktoré sú bez obalu; no i slovenské značky ponúkajú kozmetiku v skle, kartóne alebo vratných obaloch — ako sú pleťové séra, balzamy na pery, dezodoranty či krémy. Skvelým darčekom budú aj znovupoužiteľné odličovacie tampóniky, drevená kefa na vlasy či masážna kefa. Ak chcete darček vyrobiť samy, určite nesklame telový píling alebo scrub na pery.

KÁVA/ČAJ A TERMOPOHÁR. Milovníčku kávy či čaju určite poteší znovupoužiteľný pohár, v ktorom si bude môcť nosiť svoj obľúbený nápoj do práce či na výlety. Vybrať si môžete z ponuky sklenených pohárov, ale aj pohárov vyrobených z recyklovaného plastu — ako sú napríklad tieto. A v bezobalových obchodoch kúpite kávu i rôzne druhy sypaných čajov na váhu.

ZÁSTERA. Ak príjemkyňa rada trávi čas v kuchyni, darujte jej krásnu zásteru. Tú môžete dozdobiť a spraviť ju osobnejšiu — za pár minút vyšijete nápis, meno alebo drobný obrázok, vďaka ktorému bude darček ešte vzácnejší.vreckovky zo zemito.sk (11 €)obal na notebook od Uashmama (57 €)mydlo na holenie od Mühle (6.90 €)


Pre otca, uja alebo dedka

ZÁŽITOK. Ak mužský člen rodiny miluje hokej či futbal, alebo má obľúbenú kapelu, kúpte mu lístky na zápas/koncert. Nemusí to byť len šport alebo hudba — skúste nájsť výhodné vstupenky do divadla, múzea, kina či planetária; alebo ho zoberte na ochutnávanie vína či víkendový pobyt. Darčeky v podobe zážitku sú výnimočné tým, že spomienky nám ostávajú navždy.

DOPLNKY. Komu sa nezíde pár vtipných ponožiek či spodná bielizeň? Obe zoženiete za prijateľné ceny a z organických materiálov, ktoré sú šetrné k prírode i k pokožke. Siahnuť môžete aj po vreckovkách z biobavlny; a zaručene poteší aj napríklad obal na notebook z prateľného papiera.

KOZMETIKA. Aj v kozmetike pre pánov je široký výber — zoženiete vlasové či telové produkty za super cenu, od lokálnych výrobcov a úplne bez obalu. Skvelým darčekom je aj sada na holenie obsahujúca holiaci strojček z nehrdzavejúcej ocele.domček pre bábiky z tanielashop.sk (74.90 €)3D puzzle z drevenehracky.cz (14 €)kniha Planéta Zem Sa Usmieva (10 €)


Pre deti

DREVENÉ HRAČKY. Rozmanitosť drevených hračiek v posledných rokoch iba narástla — a kúpite už všetko od domčekov pre bábky a hracích kuchyniek cez autodráhy a koľajnice pre vláčiky až po rôzne stavebnice; to pre tých starších i najmenších.

KNIHY. Z druhej ruky. A nemusíte za nimi chodiť ďaleko — nádherné detské knihy zoženiete v bazároch, skupinách na sociálnych sieťach i na internete. Viaceré knižnice taktiež často vypredávajú knihy za veľmi nízke ceny. Alebo môžete kúpiť aj nové knihy — o ekológii s nádhernými obrázkami.darčeková karta na Spotifybavlnené tašky od Dvoch Kamošiek (8 €)


Pre priateľov

PREDPLATNÉ. Ak váš kamarát či kamarátka využíva služby, ktoré sú na predplatenie, na pár mesiacov im ich zaplaťte — a to, či to bude na mesiac alebo na celý rok už záleží od vášho rozpočtu. Dnes je takýchto platforiem viacero — ako Netflix, Spotify, Audible, Amazon Prime, ale aj predplatné na rôzne portály prinášajúce správy. A ak nejakú službu ešte nevyužíva, ale viete, že sa mu určite bude páčiť, takto ho príjemne potešíte.

BAVLNENÁ TAŠKA. Kto by sa nepotešil bavlnenej taške? A hlavne, keď je personalizovaná pre prijímateľa? Jednoduché bavlnené tašky zoženiete v takmer všetkých obchodoch s kreatívnymi potrebami; a stačí zapojiť len trochu fantázie, a na svete bude taška, ktorú si váš kamarát hneď obľúbi. Medze sa nekladú — môže to byť citát, motivačný výrok, kresba, obľúbená filmová postava či interpret, alebo len abstraktný motív. A ak na tvorenie nemáte čas, parádne tašky nájdete napríklad aj na SAShE od Dvoch Kamošiek, ktorých plátenky sú jednoducho nádherné!príborová sada zo zemito.sk (11.99 €)sieťové vrecká z prijemneveci.sk (4.90 €)sladká paprika z IKEA (6.99 €)


Pre kohokoľvek

ZERO WASTE SADA. Ak viete, že sa aj príjemca zaujíma o bezodpadový životný štýl, určite ho potešia denné nevyhnutnosti vyrobené z udržateľných materiálov — ako nerezová či sklenená fľaša, slamka, sada kovového alebo bambusového príboru a znovupoužiteľné vrecká na ovocie a zeleninu.

RASTLINY. Kvet, kaktus a bylinka rozžiari každú miestnosť. Navyše je to darček, ktorý vydrží mnoho rokov a darovaná osoba si na vás spomenie vždy, keď rastlinku uvidí. Je veľmi jednoduché nájsť tú vhodnú — kaktus je ideálny pre tých, ktorí nemajú s kvetmi veľké skúsenosti, pretože nevyžaduje náročnú starostlivosť; ale skúsenej osobe so zelenými rukami môžete kúpiť do zbierky aj rôzne malé stromy a kry ako je citrusovník, paradajky alebo papričky.
Čo sa balenia darčekov týka, tiež máte niekoľko možností, ako sa vyhnúť tradičnému baliacemu papieru, ktorý v mnohých prípadoch nie je recyklovateľný, a navyše hneď skončí v odpadkovom koši.

PRÍRODNÝ PAPIER. Jednoduchý hnedý papier zoženiete v takmer všetkých papiernictvách. Je lacný, vyzerá pekne, sám sa rozloží v prírode a maximálne splní svoj účel.

STARÉ NOVINY. Ak kupujete noviny a časopisy, alebo na kôpku skladáte letáky, ktoré vám skončia v schránke, použite tie! Nielenže vás to nebude stáť ani cent navyše, ale aj využijete to, čo už máte. Novinové listy s textom vyzerajú minimalisticky; a farebné letáky sú originálne, zaujímavé a hneď upútajú pozornosť.

DARČEKOVÉ TAŠKY. Toto je možnosť, ktorú budem tento rok voliť ja. V priebehu rokov sa nám doma nazberalo veľa darčekových tašiek rôznych veľkostí, ktoré majú krásne motívy. A výhoda je najmä tá, že taška ostane po rozbalení nepoškodená a môžeme ju použiť znova a znova.

ŽIADEN OBAL. Prečo vôbec darček potrebuje nejaký baliaci papier? Stačí ho predsa podať príjemcovi; a poteší sa mu určite rovnako, ako keby bol zabalený v žltom papieri s potlačou Disney postavičiek. To, že každý darček musí byť osobitne zabalený, máme už tak vsugerovanú do mysle, že si bez toho ani Vianoce nevieme predstaviť, no určite nebudú sviatky o nič horšie, ako keď ušetríte trochu papiera i peňazí a na nejaké balenie úplne zabudnete.


Na záver by som chcela povedať už len to, že teraz nemusíte kupovať iba darčeky, ktoré sú iba z ekologických materiálov a majú prívlastok zero waste. Nie vždy je to možné. Ale i najmenší krok spraví veľký rozdiel — či už vo výbere darčeka alebo metódy balenia. Nezabúdajme na to, o čom Vianoce naozaj sú — o ľuďoch, láske a rodinnej pohody; a nie zbytočnostiach a záplave plastu a obalov.


Fotografie v kolážach sú z internetových stránok, ktoré sú uvedené pod obrázkom. Práva patria majiteľom.
Ostatné fotografie sú z unsplash.com.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.