Social MediaSince you have opened this article, I assume that you are at least a bit interested in minimalism. Whether you are a passionate enthusiast and admirer of "barely" furnished homes, you're on your way to a more sustainable life, or are looking for simplicity in everyday life, minimalism attracts you; but you don't know how to start with it.

Last year, interest in a zero waste lifestyle, veganism and minimalist life increased significantly. In a world where we are rushing, running, and putting more and more duties on our shoulders, the idea of ​​slow living seems almost impossible. Especially if we look around our homes — drawers full of documents, old leaflets and papers we no longer need, wardrobes with hundreds of clothing (and many still with store tags), shelves full of books, forgotten magazines, decorations that have no meaning and value. And yet, something holds us down and prevents us from getting rid of it all.

Starting with minimalism can be difficult. But it doesn't have to be. Therefore, in this article, I will give you one essential tip that will make this journey much easier and ensure that you get the desired result.
Thanks to the Internet and social media we have the idea that a minimalist is a person who lives alone in a small apartment, sleeps on a mattress on the ground and all his personal belongings can fit into one backpack. Of course, there are such minimalists, but it's important to realize that this doesn't mean that minimalism should look like that.

As I wrote in the article What is minimalism — minimalism means something different for everyone, because each of us is different, has a different job, different hobbies, different needs. Not everyone is attracted to the idea of constantly travelling the world with a backpack on their back; and to be happy, they need their soft bed, favourite cup, or a photo album, thanks to which a house becomes a home. And although this type owns much more than the first type of person, they are still a minimalist.


read next: First Steps To Minimalism


Therefore, my essential tip for beginners is not to feel the pressure to be perfect. Throw away the idea that you cannot own two black t-shirts, even though you adore them both a regularly wear them, or sentimental childhood things. Minimalism is not about being like Colin Wright, who has been living nowhere for several years, constantly moving and carrying all his things in two travel bags. Your goal will look completely different — because you're not Colin. That's why no specific lists of things that you should own will help you in your journey with minimalism. For example, many of the minimalist kitchen equipment lists include a coffee maker; but I don't drink coffee and it would be completely useless. But there are other things I can't imagine my life without; like a few photos or old diaries I brought with me to Zlín — and they are not on any list.

And why? Because the goal is to own only what you need. Whether it's five blouses to work, three books that changed your life and love to come back to them, or decoration to the apartment bought as a souvenir on vacation ten years ago. If all these things bring you happiness and bring value to your life, don't feel bad about keeping them.

The aim of minimalism is not to throw all material things out of life; but to create a place for those that are important to us.


Keďže ste otvorili tento článok, predpokladám, že vás do istej miery zaujíma minimalizmus. Či už ste vášnivý nadšenec a obdivovateľ stroho zariadených domovov, ste na ceste dosiahnutia udržateľnejšieho života alebo hľadáte jednoduchosť v každodennom živote, minimalizmus vás láka; no neviete, ako s ním začať.

V minulom roku značne vzrástol záujem o bezodpadový životný štýl, vegánstvo i minimalistický život. Vo svete, kde sa každý deň ženieme, utekáme a na plecia si kladieme viac a viac povinností, sa predstava pomalého žitia zdá byť až nedosiahnuteľná. Hlavne ak sa porozhliadneme po našich domovoch — zásuvkách plných dokumentov, starých letákov a papierov, ktoré už dávno nepotrebujeme, šatníkoch so stovkami kusov oblečenia (a mnohé ešte s visačkami z obchodu), police preplnené knihami, zabudnutými časopismi, dekoráciami, ktoré nemajú žiadny význam a hodnotu. A predsa len nás niečo drží a bráni nám v tom, aby sme sa toho všetkého zbavili.

Začať s minimalizmom môže byť ťažké. Ale nemusí. Preto vám v dnešnom článku poviem jeden zásadný tip, vďaka ktorému bude táto cesta oveľa ľahšia a zaručí, že sa dostanete k vytúženému výsledku.
Vďaka internetu a sociálnym sieťam máme predstavu, že minimalista je človek, ktorý býva sám v malom byte, spí na matraci položenom na zemi a všetky jeho osobné veci sa zmestia to jedného batohu. Samozrejme, že sú aj takíto minimalisti, ale je dôležité si uvedomiť, že to neznamená, že tak má aj minimalizmus vyzerať.

Ako som už písala v článku Čo je minimalizmus — minimalizmus znamená pre každého niečo iné, pretože každý z nás je iný, má inú prácu, iné koníčky, iné potreby. Nie každého láka predstava neustáleho cestovania po svete s ruksakom na chrbte; a k šťastiu potrebuje svoju mäkkú posteľ, obľúbenú šálku či album s fotografiami, vďaka ktorým sa dom stáva domovom. A hoci toho vlastní oveľa viac ako prvý typ spomenutej osoby, stále je aj ona minimalistom.


čítaj ďalej: Prvé kroky k minimalizmu


Preto je môj zásadný tip necítiť tlak byť dokonalý. Vyhoďte z hlavy predstavu toho, že nemôžete vlastniť dve čierne tričká, hoci obe zbožňujete a pravidelne nosíte, alebo sentimentálne veci z detstva. Minimalizmus nie je o tom žiť ako Colin Wright, ktorý už niekoľko rokov nebýva nikde, neustále sa sťahuje a všetky svoje veci nosí v dvoch cestovných taškách. Váš cieľ bude vyzerať úplne inak — pretože nie ste Colin. A práve preto vám pri ceste minimalizmom nepomôžu žiadne konkrétne zoznamy vecí, ktoré by ste mali vlastniť. Napríklad — na mnohých zoznamoch s vybavením minimalistickej kuchyne sa nachádza kávovar; no ja kávu nepijem a bol by mi úplne zbytočný. Ale sú iné veci, bez ktorých si neviem predstaviť svoj život; ako tých zopár fotografií či starých denníčkov, ktoré som si so sebou priniesla i do Zlína — a tie na žiadnom zozname nie sú.

A prečo? Pretože cieľom je vlastniť iba to, čo potrebujete vy. Či je to päť blúzok do práce, tri knihy, ktoré vám zmenili život a radi sa k nim vraciate, alebo dekorácia do bytu kúpená na ako suvenír na dovolenke pred desiatimi rokmi. Ak vám všetky tieto veci prinášajú šťastie a prinášajú hodnotu do vášho života, necíťte sa zle pre to, že si ich nechávate.

Cieľom minimalizmu nie je vyhodiť všetky hmotné veci zo života; ale vytvoriť miesto pre tie, ktoré sú pre nás dôležité.

Friday, January 31, 2020

THE ESSENTIAL TIP FOR BEGINNER MINIMALISTSSince you have opened this article, I assume that you are at least a bit interested in minimalism. Whether you are a passionate enthusiast and admirer of "barely" furnished homes, you're on your way to a more sustainable life, or are looking for simplicity in everyday life, minimalism attracts you; but you don't know how to start with it.

Last year, interest in a zero waste lifestyle, veganism and minimalist life increased significantly. In a world where we are rushing, running, and putting more and more duties on our shoulders, the idea of ​​slow living seems almost impossible. Especially if we look around our homes — drawers full of documents, old leaflets and papers we no longer need, wardrobes with hundreds of clothing (and many still with store tags), shelves full of books, forgotten magazines, decorations that have no meaning and value. And yet, something holds us down and prevents us from getting rid of it all.

Starting with minimalism can be difficult. But it doesn't have to be. Therefore, in this article, I will give you one essential tip that will make this journey much easier and ensure that you get the desired result.
Thanks to the Internet and social media we have the idea that a minimalist is a person who lives alone in a small apartment, sleeps on a mattress on the ground and all his personal belongings can fit into one backpack. Of course, there are such minimalists, but it's important to realize that this doesn't mean that minimalism should look like that.

As I wrote in the article What is minimalism — minimalism means something different for everyone, because each of us is different, has a different job, different hobbies, different needs. Not everyone is attracted to the idea of constantly travelling the world with a backpack on their back; and to be happy, they need their soft bed, favourite cup, or a photo album, thanks to which a house becomes a home. And although this type owns much more than the first type of person, they are still a minimalist.


read next: First Steps To Minimalism


Therefore, my essential tip for beginners is not to feel the pressure to be perfect. Throw away the idea that you cannot own two black t-shirts, even though you adore them both a regularly wear them, or sentimental childhood things. Minimalism is not about being like Colin Wright, who has been living nowhere for several years, constantly moving and carrying all his things in two travel bags. Your goal will look completely different — because you're not Colin. That's why no specific lists of things that you should own will help you in your journey with minimalism. For example, many of the minimalist kitchen equipment lists include a coffee maker; but I don't drink coffee and it would be completely useless. But there are other things I can't imagine my life without; like a few photos or old diaries I brought with me to Zlín — and they are not on any list.

And why? Because the goal is to own only what you need. Whether it's five blouses to work, three books that changed your life and love to come back to them, or decoration to the apartment bought as a souvenir on vacation ten years ago. If all these things bring you happiness and bring value to your life, don't feel bad about keeping them.

The aim of minimalism is not to throw all material things out of life; but to create a place for those that are important to us.


Keďže ste otvorili tento článok, predpokladám, že vás do istej miery zaujíma minimalizmus. Či už ste vášnivý nadšenec a obdivovateľ stroho zariadených domovov, ste na ceste dosiahnutia udržateľnejšieho života alebo hľadáte jednoduchosť v každodennom živote, minimalizmus vás láka; no neviete, ako s ním začať.

V minulom roku značne vzrástol záujem o bezodpadový životný štýl, vegánstvo i minimalistický život. Vo svete, kde sa každý deň ženieme, utekáme a na plecia si kladieme viac a viac povinností, sa predstava pomalého žitia zdá byť až nedosiahnuteľná. Hlavne ak sa porozhliadneme po našich domovoch — zásuvkách plných dokumentov, starých letákov a papierov, ktoré už dávno nepotrebujeme, šatníkoch so stovkami kusov oblečenia (a mnohé ešte s visačkami z obchodu), police preplnené knihami, zabudnutými časopismi, dekoráciami, ktoré nemajú žiadny význam a hodnotu. A predsa len nás niečo drží a bráni nám v tom, aby sme sa toho všetkého zbavili.

Začať s minimalizmom môže byť ťažké. Ale nemusí. Preto vám v dnešnom článku poviem jeden zásadný tip, vďaka ktorému bude táto cesta oveľa ľahšia a zaručí, že sa dostanete k vytúženému výsledku.
Vďaka internetu a sociálnym sieťam máme predstavu, že minimalista je človek, ktorý býva sám v malom byte, spí na matraci položenom na zemi a všetky jeho osobné veci sa zmestia to jedného batohu. Samozrejme, že sú aj takíto minimalisti, ale je dôležité si uvedomiť, že to neznamená, že tak má aj minimalizmus vyzerať.

Ako som už písala v článku Čo je minimalizmus — minimalizmus znamená pre každého niečo iné, pretože každý z nás je iný, má inú prácu, iné koníčky, iné potreby. Nie každého láka predstava neustáleho cestovania po svete s ruksakom na chrbte; a k šťastiu potrebuje svoju mäkkú posteľ, obľúbenú šálku či album s fotografiami, vďaka ktorým sa dom stáva domovom. A hoci toho vlastní oveľa viac ako prvý typ spomenutej osoby, stále je aj ona minimalistom.


čítaj ďalej: Prvé kroky k minimalizmu


Preto je môj zásadný tip necítiť tlak byť dokonalý. Vyhoďte z hlavy predstavu toho, že nemôžete vlastniť dve čierne tričká, hoci obe zbožňujete a pravidelne nosíte, alebo sentimentálne veci z detstva. Minimalizmus nie je o tom žiť ako Colin Wright, ktorý už niekoľko rokov nebýva nikde, neustále sa sťahuje a všetky svoje veci nosí v dvoch cestovných taškách. Váš cieľ bude vyzerať úplne inak — pretože nie ste Colin. A práve preto vám pri ceste minimalizmom nepomôžu žiadne konkrétne zoznamy vecí, ktoré by ste mali vlastniť. Napríklad — na mnohých zoznamoch s vybavením minimalistickej kuchyne sa nachádza kávovar; no ja kávu nepijem a bol by mi úplne zbytočný. Ale sú iné veci, bez ktorých si neviem predstaviť svoj život; ako tých zopár fotografií či starých denníčkov, ktoré som si so sebou priniesla i do Zlína — a tie na žiadnom zozname nie sú.

A prečo? Pretože cieľom je vlastniť iba to, čo potrebujete vy. Či je to päť blúzok do práce, tri knihy, ktoré vám zmenili život a radi sa k nim vraciate, alebo dekorácia do bytu kúpená na ako suvenír na dovolenke pred desiatimi rokmi. Ak vám všetky tieto veci prinášajú šťastie a prinášajú hodnotu do vášho života, necíťte sa zle pre to, že si ich nechávate.

Cieľom minimalizmu nie je vyhodiť všetky hmotné veci zo života; ale vytvoriť miesto pre tie, ktoré sú pre nás dôležité.


I have already tried Mylo's solid deodorant (both versions that they currently offer — Kvetinová pazuška and Grepová pazuška), and I had several packages from them because I was very satisfied with it. It smells beautifully, lasts for a long time and fulfilled its role perfectly. Then I tested the deodorant from Soaphoria, which I received as a gift, and although I was a little scared at the beginning, because it contains bicarbonate soda and it's not for everyone; I had nothing bad to say about it.

However, I keep testing solid deodorants from local brands; and finally, it's Ponio's turn — the brand that received a lot of attention and happy customers last year. Choosing the scent was very easy for me and I reached for the tea tree and lemon grass one.
About The Brand

Ponio is a Slovak cosmetic brand, which was founded by Ivana Zuzinová from Zvolen. The brand focuses on the production of natural soaps, solid shampoos and conditioners, massage cubes or deodorants. Ponio's goal is to produce quality products with clear composition and substances that are beneficial and harmless to the body. All products are made by hand, in small batches and by their own proven recipes.

You can purchase products either unpackaged or wrapped in paper that is easily compostable and biodegradable. In addition, they are not tested on animals and environmental considerations are taken into account during production and marketing.
Tea Tree And Lemongrass

The deodorant is sold in a packaging from recycled paper that is very strong and keeps its shape. The big advantage is that you don't have to worry about it getting broken or severely damaged in a fall. It has a simple design that caresses my minimalist soul. Deodorant has a volume of 44 ml — a relatively large package and at first glance it's clear that it lasts long, but is small enough to fit in a bag.

The product itself has a light, almost white colour; and a beautiful creamy consistency (thanks to the oils in it), making it easy to apply. For me, the scent is a huge plus — the combination of tea tree and lemongrass is one of my favourites, and although it's strong in the deodorant, it's not overpowering. Simply — just enough.

As you will find on the packaging, it contains no synthetic fragrances, colourings or preservatives; and its composition is concise and understandable.
Ingredients

The basis of the deodorant is sodium bicarbonate and a combination of three types of oils. It contains:

 • sodium bicarbonate — absorbs moisture, neutralizes odor and prevents bacteria;
 • coconut oil — softens and strengthens the skin, is antimicrobial;
 • sunflower oil — has a smoothing, soothing and anti-inflammatory effect;
 • olive wax — stabilizer, restores natural skin protection;
 • kaolin — absorbs sebum and impurities;
 • olive butter — creates a barrier and acts as an emollient;
 • olive oil — regenerates, soothes and is antibacterial;
 • sunflower wax — hydrates and is a vegan alternative to beeswax;
 • diatomaceous earth — has detoxifying effects;
 • lemongras silica — adds aroma and moderates sebum production;
 • tea tree silica — adds aroma and prevents the development of infection, soothes;
 • rosemary extract — antiseptic, anti-inflammatory and antimicrobial;
 • substances which are naturally present in silicas.
Usage and availability

This deodoraant is right for those who want to reach for a solid deodorant but don't want to apply it with their fingers. It simply slides out of the tube; and if you pull it out too much, you can tap it on a table or other solid surface, but you don't have to push it in due to the big enough lid. If its consistency doesn't seem creamy enough, you can find a recommendation to drip some water on it; but I personally don't need it at all and I have no problem applying it.

I bought my deodorant in a package-free shop in Zlín, but you can buy it on their eshop. They ffer several varieties — and those who are sensitive to bicarbonate soda can also find something for them because Ponio already produces deodorants without this ingredient.

So far, I'm absolutely satisfied with it and honestly I have bad to say about it. I've only been using it for less than a month, so I can't tell if I'm going to be pleased with it in the long run, but I think Mylo has found strong competition.


advantages creamy consistency, easy to use, lovely scent
disadvantages none
price online — 7.50 €
rating 10/10


Skúšala som už tuhý dezodorant od Mylo (a to obe verzie, ktoré momentálne ponúkajú — Kvetinovú pazušku i Grepovú pazušku), a mala som hneď niekoľko balení, pretože som s ním bola veľmi spokojná. Krásne voňal, dlho vydržal a svoju úlohu plnil na jednotku. Potom som testovala i dezodorant od Soaphorie, ktorý som dostala ako darček, a hoci som sa zo začiatku trochu bála, pretože obsahuje sódu bikarbónu a tá nesadne úplne každému; nemala som mu čo vytknúť.

V testovaní tuhých dezodorantov od lokálnych značiek ale pokračujeme; a na rad prišiel konečne Ponio — značka, ktorá počas minulého roka získala veľa pozornosti i nadšených zákazníkov. Vyberanie vône bolo pre mňa veľmi jednoduché a siahla som po čajovníku a citrónovej tráve.
O značke

Ponio je slovenská kozmetická značka, za ktorou stojí Ivana Zuzinová zo Zvolena. Značka sa sústredí na výrobu prírodných mydiel, tuhých šampónov a kondicionérov, masážnych kociek či dezodorantov. Cieľom Ponio je vyrábať kvalitné produkty so zrozumiteľným zložením a látkami, ktoré sú pre telo prospešné a nezávadné. Všetky produkty vyrábajú ručne, v malých dávkach a podľa vlastných osvedčených receptúr.

Výrobky kúpite buď bez obalu, alebo zabalené v papieri, ktorý je ľahko kompostovateľný a rozložiteľný. Okrem toho nie sú testované na zvieratách a počas výroby i predaja sa prihliada aj na ekologické hľadisko.
Čajovník a citrónová tráva

Pazúch (ako ho nazývajú v Ponio) je predávaný v obale z recyklovaného papiera, ktorý je veľmi pevný a drží svoj tvar. Veľkou výhodou je, že sa nemusíte báť, že sa pri páde rozbije alebo výrazne poškodí. Má jednoduchý dizajn, ktorý je pohladením pre moju minimalistickú dušu. Dezodorant má objem 44 ml — teda je to pomerne veľké balenie, pri ktorom je už na prvý pohľad jasné, že vydrží dlho, ale zároveň je dostatočne malý na to, aby sa vošiel i do kabelky.

Samotný pazúch má svetlú, takmer bielu farbu; a krásne krémovú konzistenciu (vďaka olejom, ktoré sa v ňom nachádzajú), vďaka čomu sa ľahko a jednoducho nanáša. Za mňa je obrovským plusom jeho vôňa — kombinácia čajovníka a citrónovej trávy patrí medzi moje najobľúbenejšie, a hoci je v dezodorante výrazná, nie je ohromujúca. Jednoducho — tak akurát.

Ako už nájdete napísané na obale, neobsahuje žiadne syntetické vône, farbivá alebo konzervanty; a jeho zloženie je stručné a zrozumiteľné vďaka prekladu do slovenčiny.
Zloženie

Základ pazúchu tvorí bikarbonát sodný a kombinácia troch druhov olejov. Obsahuje:

Použitie a dostupnosť

Tento pazúch je to pravé pre tých, ktorí chcú siahnuť po tuhom dezodorante, no nechcú ho nanášať prstami. Jednoducho sa z tuby vysúva; a ak ho vysuniete príliš, poklepaním o stôl či inú pevnú podložku ho viete zasunúť späť, no vďaka dostatočne veľkému viečku ho zasúvať nemusíte vôbec. V prípade, že sa vám jeho konzistencia nebude zdať dostatočne krémová, na ich stránke nájdete odporúčanie naň pred použitím kvapnúť trošku vody; ale ja osobne to vôbec nepotrebujem a s nanášaním nemám žiaden problém.

Ja som svoj pazúch kúpila v bezobalovom obchode v Zlíne, ale nájdete ho v mnohých podobných predajniach; alebo ho môžete kúpiť aj cez ich eshop. V ponuke majú viacero druhov — a svoje nájdu aj tí, ktorí sú na sódu citliví, pretože Ponio už vyrába dezodoranty aj bez tejto zložky.

Zatiaľ som s ním maximálne spokojná a úprimne mu nemám čo vytknúť. Používam ho iba necelý mesiac, preto neviem povedať, či sa mi rovnako osvedčí aj z dlhodobého hľadiska, ale myslím, že Mylo našlo silnú konkurenciu.


plusy krémová konzistencia, jednoduché použitie, krásna vôňa
mínusy žiadne
cena online — 7.50 €
hodnotenie 10/10

Monday, January 27, 2020

SOLID DEODORANT BY PONIOI have already tried Mylo's solid deodorant (both versions that they currently offer — Kvetinová pazuška and Grepová pazuška), and I had several packages from them because I was very satisfied with it. It smells beautifully, lasts for a long time and fulfilled its role perfectly. Then I tested the deodorant from Soaphoria, which I received as a gift, and although I was a little scared at the beginning, because it contains bicarbonate soda and it's not for everyone; I had nothing bad to say about it.

However, I keep testing solid deodorants from local brands; and finally, it's Ponio's turn — the brand that received a lot of attention and happy customers last year. Choosing the scent was very easy for me and I reached for the tea tree and lemon grass one.
About The Brand

Ponio is a Slovak cosmetic brand, which was founded by Ivana Zuzinová from Zvolen. The brand focuses on the production of natural soaps, solid shampoos and conditioners, massage cubes or deodorants. Ponio's goal is to produce quality products with clear composition and substances that are beneficial and harmless to the body. All products are made by hand, in small batches and by their own proven recipes.

You can purchase products either unpackaged or wrapped in paper that is easily compostable and biodegradable. In addition, they are not tested on animals and environmental considerations are taken into account during production and marketing.
Tea Tree And Lemongrass

The deodorant is sold in a packaging from recycled paper that is very strong and keeps its shape. The big advantage is that you don't have to worry about it getting broken or severely damaged in a fall. It has a simple design that caresses my minimalist soul. Deodorant has a volume of 44 ml — a relatively large package and at first glance it's clear that it lasts long, but is small enough to fit in a bag.

The product itself has a light, almost white colour; and a beautiful creamy consistency (thanks to the oils in it), making it easy to apply. For me, the scent is a huge plus — the combination of tea tree and lemongrass is one of my favourites, and although it's strong in the deodorant, it's not overpowering. Simply — just enough.

As you will find on the packaging, it contains no synthetic fragrances, colourings or preservatives; and its composition is concise and understandable.
Ingredients

The basis of the deodorant is sodium bicarbonate and a combination of three types of oils. It contains:

 • sodium bicarbonate — absorbs moisture, neutralizes odor and prevents bacteria;
 • coconut oil — softens and strengthens the skin, is antimicrobial;
 • sunflower oil — has a smoothing, soothing and anti-inflammatory effect;
 • olive wax — stabilizer, restores natural skin protection;
 • kaolin — absorbs sebum and impurities;
 • olive butter — creates a barrier and acts as an emollient;
 • olive oil — regenerates, soothes and is antibacterial;
 • sunflower wax — hydrates and is a vegan alternative to beeswax;
 • diatomaceous earth — has detoxifying effects;
 • lemongras silica — adds aroma and moderates sebum production;
 • tea tree silica — adds aroma and prevents the development of infection, soothes;
 • rosemary extract — antiseptic, anti-inflammatory and antimicrobial;
 • substances which are naturally present in silicas.
Usage and availability

This deodoraant is right for those who want to reach for a solid deodorant but don't want to apply it with their fingers. It simply slides out of the tube; and if you pull it out too much, you can tap it on a table or other solid surface, but you don't have to push it in due to the big enough lid. If its consistency doesn't seem creamy enough, you can find a recommendation to drip some water on it; but I personally don't need it at all and I have no problem applying it.

I bought my deodorant in a package-free shop in Zlín, but you can buy it on their eshop. They ffer several varieties — and those who are sensitive to bicarbonate soda can also find something for them because Ponio already produces deodorants without this ingredient.

So far, I'm absolutely satisfied with it and honestly I have bad to say about it. I've only been using it for less than a month, so I can't tell if I'm going to be pleased with it in the long run, but I think Mylo has found strong competition.


advantages creamy consistency, easy to use, lovely scent
disadvantages none
price online — 7.50 €
rating 10/10


Skúšala som už tuhý dezodorant od Mylo (a to obe verzie, ktoré momentálne ponúkajú — Kvetinovú pazušku i Grepovú pazušku), a mala som hneď niekoľko balení, pretože som s ním bola veľmi spokojná. Krásne voňal, dlho vydržal a svoju úlohu plnil na jednotku. Potom som testovala i dezodorant od Soaphorie, ktorý som dostala ako darček, a hoci som sa zo začiatku trochu bála, pretože obsahuje sódu bikarbónu a tá nesadne úplne každému; nemala som mu čo vytknúť.

V testovaní tuhých dezodorantov od lokálnych značiek ale pokračujeme; a na rad prišiel konečne Ponio — značka, ktorá počas minulého roka získala veľa pozornosti i nadšených zákazníkov. Vyberanie vône bolo pre mňa veľmi jednoduché a siahla som po čajovníku a citrónovej tráve.
O značke

Ponio je slovenská kozmetická značka, za ktorou stojí Ivana Zuzinová zo Zvolena. Značka sa sústredí na výrobu prírodných mydiel, tuhých šampónov a kondicionérov, masážnych kociek či dezodorantov. Cieľom Ponio je vyrábať kvalitné produkty so zrozumiteľným zložením a látkami, ktoré sú pre telo prospešné a nezávadné. Všetky produkty vyrábajú ručne, v malých dávkach a podľa vlastných osvedčených receptúr.

Výrobky kúpite buď bez obalu, alebo zabalené v papieri, ktorý je ľahko kompostovateľný a rozložiteľný. Okrem toho nie sú testované na zvieratách a počas výroby i predaja sa prihliada aj na ekologické hľadisko.
Čajovník a citrónová tráva

Pazúch (ako ho nazývajú v Ponio) je predávaný v obale z recyklovaného papiera, ktorý je veľmi pevný a drží svoj tvar. Veľkou výhodou je, že sa nemusíte báť, že sa pri páde rozbije alebo výrazne poškodí. Má jednoduchý dizajn, ktorý je pohladením pre moju minimalistickú dušu. Dezodorant má objem 44 ml — teda je to pomerne veľké balenie, pri ktorom je už na prvý pohľad jasné, že vydrží dlho, ale zároveň je dostatočne malý na to, aby sa vošiel i do kabelky.

Samotný pazúch má svetlú, takmer bielu farbu; a krásne krémovú konzistenciu (vďaka olejom, ktoré sa v ňom nachádzajú), vďaka čomu sa ľahko a jednoducho nanáša. Za mňa je obrovským plusom jeho vôňa — kombinácia čajovníka a citrónovej trávy patrí medzi moje najobľúbenejšie, a hoci je v dezodorante výrazná, nie je ohromujúca. Jednoducho — tak akurát.

Ako už nájdete napísané na obale, neobsahuje žiadne syntetické vône, farbivá alebo konzervanty; a jeho zloženie je stručné a zrozumiteľné vďaka prekladu do slovenčiny.
Zloženie

Základ pazúchu tvorí bikarbonát sodný a kombinácia troch druhov olejov. Obsahuje:

Použitie a dostupnosť

Tento pazúch je to pravé pre tých, ktorí chcú siahnuť po tuhom dezodorante, no nechcú ho nanášať prstami. Jednoducho sa z tuby vysúva; a ak ho vysuniete príliš, poklepaním o stôl či inú pevnú podložku ho viete zasunúť späť, no vďaka dostatočne veľkému viečku ho zasúvať nemusíte vôbec. V prípade, že sa vám jeho konzistencia nebude zdať dostatočne krémová, na ich stránke nájdete odporúčanie naň pred použitím kvapnúť trošku vody; ale ja osobne to vôbec nepotrebujem a s nanášaním nemám žiaden problém.

Ja som svoj pazúch kúpila v bezobalovom obchode v Zlíne, ale nájdete ho v mnohých podobných predajniach; alebo ho môžete kúpiť aj cez ich eshop. V ponuke majú viacero druhov — a svoje nájdu aj tí, ktorí sú na sódu citliví, pretože Ponio už vyrába dezodoranty aj bez tejto zložky.

Zatiaľ som s ním maximálne spokojná a úprimne mu nemám čo vytknúť. Používam ho iba necelý mesiac, preto neviem povedať, či sa mi rovnako osvedčí aj z dlhodobého hľadiska, ale myslím, že Mylo našlo silnú konkurenciu.


plusy krémová konzistencia, jednoduché použitie, krásna vôňa
mínusy žiadne
cena online — 7.50 €
hodnotenie 10/10


Before we get into today's article, I would like to thank you for all of your beautiful comments and reactions to previous posts. You can't even imagine how much your words mean to me. Thank you so much.

You could already read an article on why I decided to go vegan and why I stick to it; and also a blog post on why I decided to live a more simple life, that is a minimalist lifestyle. Today, I would like to close this circle with an article on why I'm interested in zero waste, why I'm trying to reduce the amount of waste I produce and why I'm choosing greener alternatives.
because I want a change

I've watched several movies, documentaries, and TV series about how are plastic and waste damaging our planet, watched hundreds of videos, and seen about thousands of photos hat made my heart ache. And I felt bad. Because I realize that a small percentage of this is also my fault. Because some plastic straw in the ocean can be mine, too. Even I threw pounds of waste into the landfill. I'm also responsible for global warming.

And it's easy to change. Although the biggest impact have large companies and corporations that irresponsibly release chemicals and toxins into the water and air that harm the ecosystem, but if I continue to buy their products, I only support them. And I don't want to be the reason that forests and primeval forests burn, millions of years old glaciers disappear, that whole species of animals die.


read next: can one make a change?


because I want to live cleaner

Sometimes I feel sick when I see how often and how much garbage I take outside. And when I imagine it's only for one household, with millions of them in the world, I get a headache. Can you imagine how much waste we throw away each day? A lot. Too much.

All you have to do is walk around the neighbourhood and you can collect a good amount of garbage in the surrounding grass. In busy places and roads, it's even more. Wouldn't it be nice if we had clean cities? If at every step dodn't have to be overfilled bins? If the neighborhoods of flats didn't stink from the smell of rubbish? If you could enjoy a walk in the woods and not spot at least one garbage bag or carelessly thrown chocolate wrapper?
because I care

I don't want to be a person who contributes to the destruction of our planet. I don't want to be the reason why in 2050 there will be more plastic in the ocean than animals. I don't want to be responsible for climate change.

I want children, grandchildren and great-grandchildren can enjoy the beautiful and green planet. And generations after them. So that they can walk in the woods and get to know the nature. So that they can travel and see towns by the coast, and not have to think about them being underwater in a few years. So they don't have to learn about polar animals as extinct species. So they can laugh and shake their heads at the fact that we sometimes packed fruit and vegetables in useless plastic bags and bought water in plastic bottles. I care about preserving ecosystems. It matters to me that animals live in safety and in their natural environment, so that they don't have to worry about their life and run away from fire and floods.

And I know that I, too, can contribute by my actions to such a change. I know that my actions and decisions also make a difference and that any minor change counts. And that's why I'll continue to do what I do. Because I know it's worth it.


Ešte predtým, než sa pustíme do dnešného článku, by som sa vám chcela poďakovať za všetky vaše krásne komentáre a reakcie k predošlým príspevkom. Ani si neviete predstaviť, koľko pre mňa vaše slová znamenajú. Ďakujem.

Na blogu ste si už mohli prečítať článok o tom, prečo som sa rozhodla prejsť na vegánstvo a aj sa ho držím; a tiež príspevok zameraný na to, prečo som sa rozhodla žiť jednoduchšie, teda podľa minimalistického životného štýlu. Dnes by som tento kruh chcela uzavrieť článkom o tom, prečo sa zaujímam o zero waste, snažím za znížiť množstvo odpadu, ktorý vyprodukujem a volím zelenšie alternatívy.
lebo chcem zmenu

Pozerala som už niekoľko filmov, dokumentov a seriálov o tom, ako plast a odpad poškodzujú našu planétu, sledovala stovky videí a videla asi tisíce fotiek, pri ktorých ma zabolelo srdce. A cítila som sa zle. Pretože si uvedomujem, že isté drobné percento z toho je aj moja vina. Pretože niektorá plastová slamka v oceáne môže byť aj moja. Aj ja som na skládku prihodila kilá odpadu. Aj ja som zodpovedná za globálne otepľovanie.

A pri tom je jednoduché zo zmeniť. Hoci najväčší dopad majú veľké spoločnosti a korporácie, ktoré nezodpovedne vypúšťajú chemikálie a toxíny do vôd a ovzdušia, ktoré poškodzujú ekosystém, ale keď si ja budem naďalej kupovať ich výrobky, iba ich v tom podporujem. A nechcem byť dôvod toho, že nám horia lesy a pralesy, že miznú milióny rokov staré ľadovce, že zaradom hynú celé rody živočíchov.


čítaj ďalej: môže jeden spraviť zmenu?


lebo chcem žiť čistejšie

Samej mi je niekedy zle, keď vidím, ako často a koľko smetia odnášam ku kontajnerom. A keď si predstavím, že to je iba za jednu domácnosť, pričom na svete sú ich milióny, točí sa mi z toho čísla hlava. Viete si predstaviť, koľko odpadu vyhodíme každý deň? Veľa. Príliš veľa.

Stačí sa len prejsť po sídlisku a v okolitej tráve nazbierate slušné množstvo odpadkov. Na frekventovaných miestach a cestách je to ešte viac. Nebolo by pekné, keby sme mali čisté mestá? Keby na každom kroku nemuseli byť preplnené odpadkové koše? Keby okolia bytoviek nesmrdeli od zápachu z kontajnerov? Keby ste si mohli užiť prechádzku po lese a nenarazili aspoň na jedno vrecko s odpadkami či nedbalo pohodeným obalom od čokolády?
lebo mi na tom záleží

Nechcem byť človek, ktorý prispieva k tomu, že našu planétu vedieme k záhube. Nechcem byť dôvodom, prečo v roku 2050 bude v oceáne viac plastu ako živočíchov. Nechcem byť zodpovedaná za klimatické zmeny.

Záleží mi na tom, aby si krásnu a zelenú planétu mohli užívať aj moje deti, vnúčatá a pravnúčatá. A generácie po nich. Aby sa aj oni mohli prejsť po lese a spoznávať prírodu. Aby mohli cestovať a vidieť mestá pri pobreží, a nemuseli premýšľať nad tým, že o pár rokov budú pod vodou. Aby sa nemuseli učiť o polárnych zvieratách ako o vyhynutých druhoch. Aby sa mohli veselo smiať a krútiť hlavou nad tým, že sme my niekedy balili ovocie a zeleninu do zbytočných plastových vreciek a kupovali vodu v plastových fľašiach. Záleží mi na tom, aby sa zachovali ekosystémy. Záleží mi na tom, aby zvieratá žili v bezpečí a vo svojom prirodzenom prostredí, aby sa nemuseli báť o holý život a utekať pred požiarom a povodňami.

A viem, že aj ja viem prispieť svojim konaním k takejto zmene. Viem, že aj moje činy a rozhodnutia majú zmysel a že každá drobná zmena sa počíta. A preto budem pokračovať v tom, čo robím. Pretože viem, že to za to stojí.

Friday, January 24, 2020

WHY I LIVE A ZERO WASTE LIFEBefore we get into today's article, I would like to thank you for all of your beautiful comments and reactions to previous posts. You can't even imagine how much your words mean to me. Thank you so much.

You could already read an article on why I decided to go vegan and why I stick to it; and also a blog post on why I decided to live a more simple life, that is a minimalist lifestyle. Today, I would like to close this circle with an article on why I'm interested in zero waste, why I'm trying to reduce the amount of waste I produce and why I'm choosing greener alternatives.
because I want a change

I've watched several movies, documentaries, and TV series about how are plastic and waste damaging our planet, watched hundreds of videos, and seen about thousands of photos hat made my heart ache. And I felt bad. Because I realize that a small percentage of this is also my fault. Because some plastic straw in the ocean can be mine, too. Even I threw pounds of waste into the landfill. I'm also responsible for global warming.

And it's easy to change. Although the biggest impact have large companies and corporations that irresponsibly release chemicals and toxins into the water and air that harm the ecosystem, but if I continue to buy their products, I only support them. And I don't want to be the reason that forests and primeval forests burn, millions of years old glaciers disappear, that whole species of animals die.


read next: can one make a change?


because I want to live cleaner

Sometimes I feel sick when I see how often and how much garbage I take outside. And when I imagine it's only for one household, with millions of them in the world, I get a headache. Can you imagine how much waste we throw away each day? A lot. Too much.

All you have to do is walk around the neighbourhood and you can collect a good amount of garbage in the surrounding grass. In busy places and roads, it's even more. Wouldn't it be nice if we had clean cities? If at every step dodn't have to be overfilled bins? If the neighborhoods of flats didn't stink from the smell of rubbish? If you could enjoy a walk in the woods and not spot at least one garbage bag or carelessly thrown chocolate wrapper?
because I care

I don't want to be a person who contributes to the destruction of our planet. I don't want to be the reason why in 2050 there will be more plastic in the ocean than animals. I don't want to be responsible for climate change.

I want children, grandchildren and great-grandchildren can enjoy the beautiful and green planet. And generations after them. So that they can walk in the woods and get to know the nature. So that they can travel and see towns by the coast, and not have to think about them being underwater in a few years. So they don't have to learn about polar animals as extinct species. So they can laugh and shake their heads at the fact that we sometimes packed fruit and vegetables in useless plastic bags and bought water in plastic bottles. I care about preserving ecosystems. It matters to me that animals live in safety and in their natural environment, so that they don't have to worry about their life and run away from fire and floods.

And I know that I, too, can contribute by my actions to such a change. I know that my actions and decisions also make a difference and that any minor change counts. And that's why I'll continue to do what I do. Because I know it's worth it.


Ešte predtým, než sa pustíme do dnešného článku, by som sa vám chcela poďakovať za všetky vaše krásne komentáre a reakcie k predošlým príspevkom. Ani si neviete predstaviť, koľko pre mňa vaše slová znamenajú. Ďakujem.

Na blogu ste si už mohli prečítať článok o tom, prečo som sa rozhodla prejsť na vegánstvo a aj sa ho držím; a tiež príspevok zameraný na to, prečo som sa rozhodla žiť jednoduchšie, teda podľa minimalistického životného štýlu. Dnes by som tento kruh chcela uzavrieť článkom o tom, prečo sa zaujímam o zero waste, snažím za znížiť množstvo odpadu, ktorý vyprodukujem a volím zelenšie alternatívy.
lebo chcem zmenu

Pozerala som už niekoľko filmov, dokumentov a seriálov o tom, ako plast a odpad poškodzujú našu planétu, sledovala stovky videí a videla asi tisíce fotiek, pri ktorých ma zabolelo srdce. A cítila som sa zle. Pretože si uvedomujem, že isté drobné percento z toho je aj moja vina. Pretože niektorá plastová slamka v oceáne môže byť aj moja. Aj ja som na skládku prihodila kilá odpadu. Aj ja som zodpovedná za globálne otepľovanie.

A pri tom je jednoduché zo zmeniť. Hoci najväčší dopad majú veľké spoločnosti a korporácie, ktoré nezodpovedne vypúšťajú chemikálie a toxíny do vôd a ovzdušia, ktoré poškodzujú ekosystém, ale keď si ja budem naďalej kupovať ich výrobky, iba ich v tom podporujem. A nechcem byť dôvod toho, že nám horia lesy a pralesy, že miznú milióny rokov staré ľadovce, že zaradom hynú celé rody živočíchov.


čítaj ďalej: môže jeden spraviť zmenu?


lebo chcem žiť čistejšie

Samej mi je niekedy zle, keď vidím, ako často a koľko smetia odnášam ku kontajnerom. A keď si predstavím, že to je iba za jednu domácnosť, pričom na svete sú ich milióny, točí sa mi z toho čísla hlava. Viete si predstaviť, koľko odpadu vyhodíme každý deň? Veľa. Príliš veľa.

Stačí sa len prejsť po sídlisku a v okolitej tráve nazbierate slušné množstvo odpadkov. Na frekventovaných miestach a cestách je to ešte viac. Nebolo by pekné, keby sme mali čisté mestá? Keby na každom kroku nemuseli byť preplnené odpadkové koše? Keby okolia bytoviek nesmrdeli od zápachu z kontajnerov? Keby ste si mohli užiť prechádzku po lese a nenarazili aspoň na jedno vrecko s odpadkami či nedbalo pohodeným obalom od čokolády?
lebo mi na tom záleží

Nechcem byť človek, ktorý prispieva k tomu, že našu planétu vedieme k záhube. Nechcem byť dôvodom, prečo v roku 2050 bude v oceáne viac plastu ako živočíchov. Nechcem byť zodpovedaná za klimatické zmeny.

Záleží mi na tom, aby si krásnu a zelenú planétu mohli užívať aj moje deti, vnúčatá a pravnúčatá. A generácie po nich. Aby sa aj oni mohli prejsť po lese a spoznávať prírodu. Aby mohli cestovať a vidieť mestá pri pobreží, a nemuseli premýšľať nad tým, že o pár rokov budú pod vodou. Aby sa nemuseli učiť o polárnych zvieratách ako o vyhynutých druhoch. Aby sa mohli veselo smiať a krútiť hlavou nad tým, že sme my niekedy balili ovocie a zeleninu do zbytočných plastových vreciek a kupovali vodu v plastových fľašiach. Záleží mi na tom, aby sa zachovali ekosystémy. Záleží mi na tom, aby zvieratá žili v bezpečí a vo svojom prirodzenom prostredí, aby sa nemuseli báť o holý život a utekať pred požiarom a povodňami.

A viem, že aj ja viem prispieť svojim konaním k takejto zmene. Viem, že aj moje činy a rozhodnutia majú zmysel a že každá drobná zmena sa počíta. A preto budem pokračovať v tom, čo robím. Pretože viem, že to za to stojí.


Worst material from which clothing can be made? Polyester. And the best material? Cotton. This is how most people would answer these two questions; and only because of the information on social media, the internet and from regular conversations.

But it's hard to tell which type of fabric is the worst — because polyester also has its advantages. It dries quickly, keeps its shape for a long time, is easy to wash in a washing machine, is durable and mostly it's very cheap. However, this is not worth the ecological footprint it leaves behind. That's why more people are reaching for more sustainable materials — such as cotton or linen. However, even these are not completely innocent; and often hide behind the ugly facts of high water consumption, air pollution or the depletion of land needed for production.

In today's article, however, I would like to focus on the best of the best — materials that we can say are the most sustainable and have the lowest impact on the environment. And not only that; I will also tell you about their advantages and disadvantages and what to watch out for when shopping.
Organic and recycled cotton

Although we consider cotton to be the best fabric from which clothing can be made, it's not quite true — cotton cultivation requires huge amounts of water and pesticides that remain in the plant, soil and groundwater; and they continue to pollute the nature. Therefore, it's much better to reach for organic cotton, which has a much lower ecological footprint. Organic cotton, also referred to as BIO cotton, is grown in "live soil" and free from pesticides and chemical fertilizers, the soil is enriched with natural compost and processed in accordance with international standards.

The main advantage of organic cotton is its low environmental impact; and when you reach for pieces and brands that have a GOTS or Soil Association label, you can be 100% sure that your clothing has been sustainably made. In addition, the fabric is softer, more durable and breathable. Organic cotton also does not cause any allergic reactions. All this, however, is reflected in its price — clothes made from organic cotton can be several times more expensive than from the conventional, mass-grown cotton. Such cultivation also requires more laborious and costly work. This is also the reason why the total market share of organic cotton products is currently less than one percent.


read next: Don't Buy Clothes From Polyester


Even more sustainable than organic cotton is recycled cotton. This is obtained by converting the fabric or finished clothing back into a fiber, which can be reused in textile products. In this way, unused scraps or old and unwanted cotton clothes get a new life — and don't end up in a landfill. The process is also environmentally friendly, as there is no need to re-grow the plant, saving both water and energy.

The main disadvantage of recycled cotton is its reduced quality. To produce a recycled cotton product, it's first necessary to mechanically sort the collected materials by colour; and the fabrics then travel through a machine that transforms them into yarn and fibers again — creating a relatively high weight on the fiber that can be damaged or torn. And since this process is still relatively new, it's also costly.
Organic linen

We currently grow flax for flax seed; and thus the fiber is a by-product. Flax as a plant requires a relatively small amount of water and pesticides, and can even grow on poor soil. It's a naturally strong fiber that is lightweight, withstands high temperatures and absorbs moisture without retaining bacteria.

Although linen itself can be described as sustainable, organic linen is even more environmentally friendly. In its cultivation, more consideration is given to energy and resource saving; and no pesticides or other chemical treatments are used.


Hemp

Hemp is one of the oldest used plants; and is still widely used in cosmetics, construction industry, as food, but also as a material for the production of clothing. Hemp doesn't need a lot of water, no pesticides and naturally enriches the soil in which it grows. In addition, it needs less space to grow — and we can grow up to three times more hemp fiber than cotton on the same area.
Materials of the future

Thanks to the experiments of many scientists around the world, new materials that are sustainable and environmentally friendly are gradually entering the market and in the attention of people. These include Tencel made from cellulose — it can absorb up to 50% more water than cotton, needs less energy and water to produce, and is antibacterial. The second example is Pinatex, an alternative to leather made of pineapple leaves. Since leaves are a by-product (the plant is grown for fruits), the material is sustainable and reduces the amount of waste produced.


Which material do you think is most sustainable?


Najhorší materiál, z ktorého môže byť vyrobené oblečenie? Polyester. A najlepší materiál? Bavlna. Asi takto by na tieto dve otázky odpovedala väčšina ľudí; a to vďaka informáciám zo sociálnych sietí, internetu a z bežných rozhovorov.

No je ťažké označiť, ktorý druh tkaniny je najhorší — pretože aj polyester má svoje výhody. Rýchlo schne, dlho drží svoj tvar, ľahko ho vieme vyprať v práčke, je odolný a hlavne veľmi lacný. To však nestojí za ekologickú stopu, ktorú za sebou zanecháva. Preto v poslednej dobe siahame čoraz viac po udržateľnejších materiáloch — ako je bavlna alebo ľan. Avšak ani tie nie sú úplne nevinné; a často sa za nimi skrývajú nepekné fakty týkajúce sa vysokej spotreby vody, znečisťovania ovzdušia alebo vyčerpávanie pôdy potrebnej na produkciu.

V dnešnom článku by som sa však chcela zamerať na tie najlepšie z najlepších — teda materiály, o ktorých môžeme povedať, že sú najviac udržateľné a majú najmenší dopad na životné prostredie. A nielen to; poviem vám aj o ich výhodách a nevýhodách a na čo si pri nakupovaní dávať pozor.
Organická a recyklovaná bavlna

Hoci bavlnu vnímame ako najlepšiu látku, z ktorej môže byť vyrobené oblečenie, nie je to úplne tak — na pestovanie bavlny je potrebné obrovské množstvo vody a pesticídov, ktoré ostávajú v rastline, pôde i podzemných vodách; a tie ďalej znečisťujú prírodu. Preto je oveľa lepšie siahnuť po organickej bavlne, ktorá má oveľa nižšiu ekologickú stopu. Organická bavlna, označovaná aj ako BIO bavlna, je pestovaná v "živej pôde" a bez pesticídov a chemických hnojív, pôda je obohacovaná prírodným kompostom a je spracovaná v súlade s medzinárodnými normami.

Hlavnou výhodou BIO bavlny je jej nízky dopad na životné prostredie; a ak siahnete po kúskoch a značkách, ktoré majú GOTS alebo Soil Association označenie, môžete si byť na sto percent istý, že bolo vaše oblečenie udržateľne vyrobené. Okrem toho je látka jemnejšia, odolnejšia a priedušnejšia. Organická bavlna tiež nespôsobuje žiadne alergické reakcie. To všetko sa však odráža na jej cene — oblečenie z BIO bavlny môže byť až niekoľkonásobne drahšie ako z bežnej, hromadne-pestovanej bavlny. Takéto pestovanie si tiež vyžaduje namáhavejšiu a finančne náročnejšiu prácu. Aj kvôli tomu je v súčasnosti celkový podiel produktov z organickej bavlny na trhu menší ako jedno percento.


čítaj ďalej: Nekupuj oblečenie z polyesteru


Ešte udržateľnejšia ako organická bavlna je recyklovaná bavlna. Tá sa získava premenou látky alebo hotového oblečenia späť na vlákno, ktoré sa môže opätovne použiť v textilných výrobkoch. Takýmto spôsobom dostávajú nevyužité útržky alebo staré a nechcené oblečenie z bavlny nový život — a neskončia na skládke. Proces je tiež šetrný voči životnému prostrediu, pretože nie je potrebné opätovné pestovanie rastliny, šetrí sa vodou i energiou.

Hlavnou nevýhodou recyklovanej bavlny je jej znížená kvalita. Na vytvorenie produktu z recyklovanej bavlny je potrebné najprv mechanicky roztriediť zozbierané látky podľa farby; a textílie potom putujú strojom, ktorý ich opäť transformuje na priadzu a na vlákna — čo vytvára pomerne veľkú záťaž na vlákno, ktoré sa môže zničiť alebo pretrhnúť. A keďže je tento proces stále pomerne nový, je aj finančne náročný.
Organický ľan

V súčasnosti ľan pestujeme pre ľanové semeno; a teda vlákno je vedľajším produktom. Ľan ako rastlina vyžaduje pomerne malé množstvo vody a pesticídov, a dokonca vie rásť aj na nekvalitnej pôde. Je to prirodzene silné vlákno, ktoré je ľahké, vydrží vysoké teploty a absorbuje vlhkosť bez zadržiavania baktérií.

Hoci ľan samotný môžeme označiť ako udržateľný, organický ľan je k prírode ešte šetrnejší. Pri jeho pestovaní sa viac prihliada na šetrenie so zdrojmi i energiou; a nie sú použité žiadne pesticídy či iné chemické ošetrovacie látky.


Konope

Konope patrí medzi najstaršie využívané rastliny; a dodnes má široké využite v kozmetike, stavebnom priemysle, ako potravina, ale aj ako materiál na výrobu oblečenia. Konope nepotrebuje veľa vody, žiadne pesticídy a prirodzene hnojí pôdu, v ktorej rastie. Okrem toho potrebuje menej miesta na rast — a na rovnakej ploche dokážeme vypestovať až trikrát viac konopného vlákna ako bavlneného.
Materiály budúcnosti

Vďaka experimentom mnohých vedcov po celom svete sa na trh a do pozornosti ľudí postupne dostávajú aj nové materiály, ktoré sú udržateľné a šetrné k prírode. K takým patrí napríklad Tencel vyrábaný z celulózy — dokáže absorbovať až 50% viac vody ako bavlna, na produkciu potrebuje menej energie a vody a je antibakteriálny. Druhým príkladom je Pinatex, alternatíva kože z listov ananásovníka. Keďže listy sú vedľajší produkt (rastlinu pestujeme pre plody), materiál je udržateľný a znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu.


Ktorý materiál je podľa vás najviac udržateľný?

Monday, January 20, 2020

SUSTAINABLE CLOTHING MATERIALSWorst material from which clothing can be made? Polyester. And the best material? Cotton. This is how most people would answer these two questions; and only because of the information on social media, the internet and from regular conversations.

But it's hard to tell which type of fabric is the worst — because polyester also has its advantages. It dries quickly, keeps its shape for a long time, is easy to wash in a washing machine, is durable and mostly it's very cheap. However, this is not worth the ecological footprint it leaves behind. That's why more people are reaching for more sustainable materials — such as cotton or linen. However, even these are not completely innocent; and often hide behind the ugly facts of high water consumption, air pollution or the depletion of land needed for production.

In today's article, however, I would like to focus on the best of the best — materials that we can say are the most sustainable and have the lowest impact on the environment. And not only that; I will also tell you about their advantages and disadvantages and what to watch out for when shopping.
Organic and recycled cotton

Although we consider cotton to be the best fabric from which clothing can be made, it's not quite true — cotton cultivation requires huge amounts of water and pesticides that remain in the plant, soil and groundwater; and they continue to pollute the nature. Therefore, it's much better to reach for organic cotton, which has a much lower ecological footprint. Organic cotton, also referred to as BIO cotton, is grown in "live soil" and free from pesticides and chemical fertilizers, the soil is enriched with natural compost and processed in accordance with international standards.

The main advantage of organic cotton is its low environmental impact; and when you reach for pieces and brands that have a GOTS or Soil Association label, you can be 100% sure that your clothing has been sustainably made. In addition, the fabric is softer, more durable and breathable. Organic cotton also does not cause any allergic reactions. All this, however, is reflected in its price — clothes made from organic cotton can be several times more expensive than from the conventional, mass-grown cotton. Such cultivation also requires more laborious and costly work. This is also the reason why the total market share of organic cotton products is currently less than one percent.


read next: Don't Buy Clothes From Polyester


Even more sustainable than organic cotton is recycled cotton. This is obtained by converting the fabric or finished clothing back into a fiber, which can be reused in textile products. In this way, unused scraps or old and unwanted cotton clothes get a new life — and don't end up in a landfill. The process is also environmentally friendly, as there is no need to re-grow the plant, saving both water and energy.

The main disadvantage of recycled cotton is its reduced quality. To produce a recycled cotton product, it's first necessary to mechanically sort the collected materials by colour; and the fabrics then travel through a machine that transforms them into yarn and fibers again — creating a relatively high weight on the fiber that can be damaged or torn. And since this process is still relatively new, it's also costly.
Organic linen

We currently grow flax for flax seed; and thus the fiber is a by-product. Flax as a plant requires a relatively small amount of water and pesticides, and can even grow on poor soil. It's a naturally strong fiber that is lightweight, withstands high temperatures and absorbs moisture without retaining bacteria.

Although linen itself can be described as sustainable, organic linen is even more environmentally friendly. In its cultivation, more consideration is given to energy and resource saving; and no pesticides or other chemical treatments are used.


Hemp

Hemp is one of the oldest used plants; and is still widely used in cosmetics, construction industry, as food, but also as a material for the production of clothing. Hemp doesn't need a lot of water, no pesticides and naturally enriches the soil in which it grows. In addition, it needs less space to grow — and we can grow up to three times more hemp fiber than cotton on the same area.
Materials of the future

Thanks to the experiments of many scientists around the world, new materials that are sustainable and environmentally friendly are gradually entering the market and in the attention of people. These include Tencel made from cellulose — it can absorb up to 50% more water than cotton, needs less energy and water to produce, and is antibacterial. The second example is Pinatex, an alternative to leather made of pineapple leaves. Since leaves are a by-product (the plant is grown for fruits), the material is sustainable and reduces the amount of waste produced.


Which material do you think is most sustainable?


Najhorší materiál, z ktorého môže byť vyrobené oblečenie? Polyester. A najlepší materiál? Bavlna. Asi takto by na tieto dve otázky odpovedala väčšina ľudí; a to vďaka informáciám zo sociálnych sietí, internetu a z bežných rozhovorov.

No je ťažké označiť, ktorý druh tkaniny je najhorší — pretože aj polyester má svoje výhody. Rýchlo schne, dlho drží svoj tvar, ľahko ho vieme vyprať v práčke, je odolný a hlavne veľmi lacný. To však nestojí za ekologickú stopu, ktorú za sebou zanecháva. Preto v poslednej dobe siahame čoraz viac po udržateľnejších materiáloch — ako je bavlna alebo ľan. Avšak ani tie nie sú úplne nevinné; a často sa za nimi skrývajú nepekné fakty týkajúce sa vysokej spotreby vody, znečisťovania ovzdušia alebo vyčerpávanie pôdy potrebnej na produkciu.

V dnešnom článku by som sa však chcela zamerať na tie najlepšie z najlepších — teda materiály, o ktorých môžeme povedať, že sú najviac udržateľné a majú najmenší dopad na životné prostredie. A nielen to; poviem vám aj o ich výhodách a nevýhodách a na čo si pri nakupovaní dávať pozor.
Organická a recyklovaná bavlna

Hoci bavlnu vnímame ako najlepšiu látku, z ktorej môže byť vyrobené oblečenie, nie je to úplne tak — na pestovanie bavlny je potrebné obrovské množstvo vody a pesticídov, ktoré ostávajú v rastline, pôde i podzemných vodách; a tie ďalej znečisťujú prírodu. Preto je oveľa lepšie siahnuť po organickej bavlne, ktorá má oveľa nižšiu ekologickú stopu. Organická bavlna, označovaná aj ako BIO bavlna, je pestovaná v "živej pôde" a bez pesticídov a chemických hnojív, pôda je obohacovaná prírodným kompostom a je spracovaná v súlade s medzinárodnými normami.

Hlavnou výhodou BIO bavlny je jej nízky dopad na životné prostredie; a ak siahnete po kúskoch a značkách, ktoré majú GOTS alebo Soil Association označenie, môžete si byť na sto percent istý, že bolo vaše oblečenie udržateľne vyrobené. Okrem toho je látka jemnejšia, odolnejšia a priedušnejšia. Organická bavlna tiež nespôsobuje žiadne alergické reakcie. To všetko sa však odráža na jej cene — oblečenie z BIO bavlny môže byť až niekoľkonásobne drahšie ako z bežnej, hromadne-pestovanej bavlny. Takéto pestovanie si tiež vyžaduje namáhavejšiu a finančne náročnejšiu prácu. Aj kvôli tomu je v súčasnosti celkový podiel produktov z organickej bavlny na trhu menší ako jedno percento.


čítaj ďalej: Nekupuj oblečenie z polyesteru


Ešte udržateľnejšia ako organická bavlna je recyklovaná bavlna. Tá sa získava premenou látky alebo hotového oblečenia späť na vlákno, ktoré sa môže opätovne použiť v textilných výrobkoch. Takýmto spôsobom dostávajú nevyužité útržky alebo staré a nechcené oblečenie z bavlny nový život — a neskončia na skládke. Proces je tiež šetrný voči životnému prostrediu, pretože nie je potrebné opätovné pestovanie rastliny, šetrí sa vodou i energiou.

Hlavnou nevýhodou recyklovanej bavlny je jej znížená kvalita. Na vytvorenie produktu z recyklovanej bavlny je potrebné najprv mechanicky roztriediť zozbierané látky podľa farby; a textílie potom putujú strojom, ktorý ich opäť transformuje na priadzu a na vlákna — čo vytvára pomerne veľkú záťaž na vlákno, ktoré sa môže zničiť alebo pretrhnúť. A keďže je tento proces stále pomerne nový, je aj finančne náročný.
Organický ľan

V súčasnosti ľan pestujeme pre ľanové semeno; a teda vlákno je vedľajším produktom. Ľan ako rastlina vyžaduje pomerne malé množstvo vody a pesticídov, a dokonca vie rásť aj na nekvalitnej pôde. Je to prirodzene silné vlákno, ktoré je ľahké, vydrží vysoké teploty a absorbuje vlhkosť bez zadržiavania baktérií.

Hoci ľan samotný môžeme označiť ako udržateľný, organický ľan je k prírode ešte šetrnejší. Pri jeho pestovaní sa viac prihliada na šetrenie so zdrojmi i energiou; a nie sú použité žiadne pesticídy či iné chemické ošetrovacie látky.


Konope

Konope patrí medzi najstaršie využívané rastliny; a dodnes má široké využite v kozmetike, stavebnom priemysle, ako potravina, ale aj ako materiál na výrobu oblečenia. Konope nepotrebuje veľa vody, žiadne pesticídy a prirodzene hnojí pôdu, v ktorej rastie. Okrem toho potrebuje menej miesta na rast — a na rovnakej ploche dokážeme vypestovať až trikrát viac konopného vlákna ako bavlneného.
Materiály budúcnosti

Vďaka experimentom mnohých vedcov po celom svete sa na trh a do pozornosti ľudí postupne dostávajú aj nové materiály, ktoré sú udržateľné a šetrné k prírode. K takým patrí napríklad Tencel vyrábaný z celulózy — dokáže absorbovať až 50% viac vody ako bavlna, na produkciu potrebuje menej energie a vody a je antibakteriálny. Druhým príkladom je Pinatex, alternatíva kože z listov ananásovníka. Keďže listy sú vedľajší produkt (rastlinu pestujeme pre plody), materiál je udržateľný a znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu.


Ktorý materiál je podľa vás najviac udržateľný?


Five years ago I decided to definitely stop eating meat. After a few days I found out how easy this step was, and I started playing with the idea that I would exclude all animal products from my diet — but it took me a long time. At the time, I was very discouraged by the fact that I didn't have many choices — I ate lunch in the school canteen and there was no one in my family who was interested in the same diet change.

Everything is different today — you can buy vegan alternatives to milk, but also cheese, yoghurt, or even meat in regular supermarkets; and many restaurants offer animal-free meals, or there are many bistros where you won't find other then vegan meals. Plant-based diet and vegan lifestyle are becoming more and more popular, and most people realize why this is a healthier choice for both humans and the planet.

But did you know these interesting facts about veganism?
1. Each vegan saves 30 animals per year. By reducing the demand for animal products, vegans save thirty innocent animals every year. And although 150 million animals die every day, which is more than 54 billion a year, and compared to it 30 seems to be a negligible figure — if we count how many people are gradually switching to plant-based food, it's not nothing anymore. In addition, rejection of meat and milk helps protect animals and fight against their abuse.

2. Vegans live longer. According to The Mayo clinic study, the plant diet adds up to four years of life.

3. Vegans are less likely to die of cardiovascular disease. If you were wondering at the previous point how can vegans live longer, this is one reason — vegans and vegetarians are up to 32 percent less likely to get a heart disease than carnivores.


read next: How To Go Vegan


4. Vegans are less likely to have a stroke. And the reason number two — those who eat more fruits and vegetables are 30 percent less likely to have a stroke.

5. Vegans save 20 kilograms of grain every day. In many countries, most of the grain produced is used to feed (and over-feed) animals in the meat industry. Thanks to the plant-based diet this crop can be used more efficiently; or over-cultivation can be reduced to protect soil and water resources and not so many chemicals are used.

6. A vegan diet could end the hunger in the world. Grain is not the only one that is widely used to feed animals. And if crops were used directly as human food, we could feed four billion more people.
7. Vegans have by a half smaller carbon footprint. As I wrote in the meat industry article, livestock is responsible for 15% of greenhouse gases, which is more than the gases produced by cars, buses and planes together. Leaving animal products out of your diet immediately halves your carbon footprint — helping to protect the environment.

8. Vegans save 4000 liters of water every day. In addition to the production of carbon gases, the meat industry also negatively affects the environment by using up to a third of all drinking water. And four billion people on Earth don't have enough.

9. Most of the food poisoning is due to infected meat. Thus, for more than 80% of all cases of food poisoning is responsible meat that has been affected, infected or treated poorly.

10. Each vegan saves up to 4000 square meters of forest each year. One of the main causes of deforestation is the creation of new pastures and land for growing forage crops. Thanks to the plant diet you help protect the precious forest.


What facts did you find most interesting?


Pred piatimi rokmi som sa rozhodla definitívne prestať jesť mäso. Po pár dňoch, keď som zistila, aký bol tento krok jednoduchý, som sa začala pohrávať s myšlienkou, že by som z jedálnička vylúčila všetky živočíšne produkty — no tento krok mi trval ešte dlho. V tej dobe ma veľmi odrádzalo to, že som nemala veľa možností — obedy som jedla v školskej jedálni a v mojej rodine nebol nikto, kto by sa zaujímal o rovnakú zmenu stravovania.

Dnes je už všetko iné — už aj v bežných supermarketoch kúpite vegánske alternatívy mlieka, ale aj syrov, jogurtov, či dokonca mäsa; a mnohé reštaurácie ponúkajú jedlá bez živočíšnych produktov, alebo dokonca sú bistrá, kde iné ako vegánske jedlá ani nenájdete. Rastlinná strava a vegánsky životný štýl sa stávajú čoraz populárnejšími a väčšina ľudí si uvedomuje, prečo je to zdravšia voľba pre človeka i planétu.

Ale vedeli ste o vegánske tieto zaujímavé fakty?
1. Každý vegán ročne zachráni 30 zvierat. Vďaka tomu, že vegáni znižujú dopyt po živočíšnych produktoch, každý rok ušetria život tridsiatich nevinných zvierat. A hoci každý jeden deň umrie 150 miliónov zvierat, čo je ročne viac ako 54 miliárd ročne, oproti čomu sa 30 zdá byť ako zanedbateľné číslo — ak si spočítame, koľko ľudí postupne prechádza na rastlinnú stravu, už to nie je tak málo. Navyše, odmietanie mäsa a mlieka pomáha chrániť zvieratá a bojuje s ich týraním.

2. Vegáni žijú dlhšie. Podľa štúdie The Mayo clinic vám rastlinná strava pridá až štyri roky života.

3. Vegáni majú nižšiu pravdepodobnosť, že zomrú na srdcovocievne choroby. Ak vás pri predošlom bode zaujímalo, ako je možné, že vegáni žijú dlhšie, tak toto je jeden z dôvodov — vegáni a vegetariáni majú až o 32 percent nižšiu pravdepodobnosť ako mäsožrúti, že podľahnú srdcovým chorobám.


čítaj ďalej: Ako prejsť na vegánstvo


4. Vegáni majú menšiu pravdepodobnosť výskytu mŕtvice. A dôvod číslo dva — tí, čo jedia viac ovocia a zeleniny majú o 30 percent menšiu pravdepodobnosť, že budú mať mozgovú mŕtvicu.

5. Vegáni ušetria 20 kilogramov obilia každý deň. V mnohých krajinách putuje väčšina vypestovaného obilia na kŕmenie (a prekrmovanie) zvierat v mäsopriemysle. Vďaka rastlinnej strave môže byť táto plodina efektívnejšie využitá; alebo môže byť znížené nadmerné pestovanie a tým chránená pôda a zdroje vody a nepoužíva sa toľko chemikálií.

6. Vegánska strava by dokázala ukončiť hlad vo svete. Obilie totiž nie je jediné, ktoré sa vo veľkej miere využíva na kŕmenie zvierat. A ak by sa plodiny využívali priamo ako strava ľudí, mohli by sme zasýtiť o štyri miliardy ľudí viac.
7. Vegáni majú o polovicu menšiu uhlíkovú stopu. Ako som už písala v článku o mäsopriemysle, hospodárske zvieratá sú zodpovedné za 15 % skleníkových plynov, čo je viac ako sú plyny vyprodukované autami, autobusmi a lietadlami dokopy. Vynechanie živočíšnych výrobkov v jedálničku okamžite zníži vašu uhlíkovú stopu na polovicu — a vďaka tomu pomáhate chrániť životné prostredie.

8. Vegáni každý deň ušetria 4000 litrov vody. Okrem produkcie uhlíkových plynov mäsopriemysel negatívne vplýva na životné prostredie aj tak, že využíva až tretinu všetkej pitnej vody. A to štyri miliardy ľudí na Zemi jej nemajú dostatok.

9. Za väčšinu otráv jedlom môže infikované mäso. Teda za viac ako 80% všetkých prípadov otravy jedlom môže mäso, ktoré bolo nejakým spôsobom napadnuté, infikované alebo zle ošetrené.

10. Každý vegán ušetrí až 4000 metrov štvorcových lesa každý rok. Jedna z hlavných príčin deforestácie je vytváranie nových pasienkov a pôdy na pestovanie kŕmnych plodín. Vďaka rastlinnej strave pomáhate chrániť vzácny les.


Aké fakty vás zaujali najviac?

Friday, January 17, 2020

DID YOU KNOW *THIS* ABOUT VEGANISM?Five years ago I decided to definitely stop eating meat. After a few days I found out how easy this step was, and I started playing with the idea that I would exclude all animal products from my diet — but it took me a long time. At the time, I was very discouraged by the fact that I didn't have many choices — I ate lunch in the school canteen and there was no one in my family who was interested in the same diet change.

Everything is different today — you can buy vegan alternatives to milk, but also cheese, yoghurt, or even meat in regular supermarkets; and many restaurants offer animal-free meals, or there are many bistros where you won't find other then vegan meals. Plant-based diet and vegan lifestyle are becoming more and more popular, and most people realize why this is a healthier choice for both humans and the planet.

But did you know these interesting facts about veganism?
1. Each vegan saves 30 animals per year. By reducing the demand for animal products, vegans save thirty innocent animals every year. And although 150 million animals die every day, which is more than 54 billion a year, and compared to it 30 seems to be a negligible figure — if we count how many people are gradually switching to plant-based food, it's not nothing anymore. In addition, rejection of meat and milk helps protect animals and fight against their abuse.

2. Vegans live longer. According to The Mayo clinic study, the plant diet adds up to four years of life.

3. Vegans are less likely to die of cardiovascular disease. If you were wondering at the previous point how can vegans live longer, this is one reason — vegans and vegetarians are up to 32 percent less likely to get a heart disease than carnivores.


read next: How To Go Vegan


4. Vegans are less likely to have a stroke. And the reason number two — those who eat more fruits and vegetables are 30 percent less likely to have a stroke.

5. Vegans save 20 kilograms of grain every day. In many countries, most of the grain produced is used to feed (and over-feed) animals in the meat industry. Thanks to the plant-based diet this crop can be used more efficiently; or over-cultivation can be reduced to protect soil and water resources and not so many chemicals are used.

6. A vegan diet could end the hunger in the world. Grain is not the only one that is widely used to feed animals. And if crops were used directly as human food, we could feed four billion more people.
7. Vegans have by a half smaller carbon footprint. As I wrote in the meat industry article, livestock is responsible for 15% of greenhouse gases, which is more than the gases produced by cars, buses and planes together. Leaving animal products out of your diet immediately halves your carbon footprint — helping to protect the environment.

8. Vegans save 4000 liters of water every day. In addition to the production of carbon gases, the meat industry also negatively affects the environment by using up to a third of all drinking water. And four billion people on Earth don't have enough.

9. Most of the food poisoning is due to infected meat. Thus, for more than 80% of all cases of food poisoning is responsible meat that has been affected, infected or treated poorly.

10. Each vegan saves up to 4000 square meters of forest each year. One of the main causes of deforestation is the creation of new pastures and land for growing forage crops. Thanks to the plant diet you help protect the precious forest.


What facts did you find most interesting?


Pred piatimi rokmi som sa rozhodla definitívne prestať jesť mäso. Po pár dňoch, keď som zistila, aký bol tento krok jednoduchý, som sa začala pohrávať s myšlienkou, že by som z jedálnička vylúčila všetky živočíšne produkty — no tento krok mi trval ešte dlho. V tej dobe ma veľmi odrádzalo to, že som nemala veľa možností — obedy som jedla v školskej jedálni a v mojej rodine nebol nikto, kto by sa zaujímal o rovnakú zmenu stravovania.

Dnes je už všetko iné — už aj v bežných supermarketoch kúpite vegánske alternatívy mlieka, ale aj syrov, jogurtov, či dokonca mäsa; a mnohé reštaurácie ponúkajú jedlá bez živočíšnych produktov, alebo dokonca sú bistrá, kde iné ako vegánske jedlá ani nenájdete. Rastlinná strava a vegánsky životný štýl sa stávajú čoraz populárnejšími a väčšina ľudí si uvedomuje, prečo je to zdravšia voľba pre človeka i planétu.

Ale vedeli ste o vegánske tieto zaujímavé fakty?
1. Každý vegán ročne zachráni 30 zvierat. Vďaka tomu, že vegáni znižujú dopyt po živočíšnych produktoch, každý rok ušetria život tridsiatich nevinných zvierat. A hoci každý jeden deň umrie 150 miliónov zvierat, čo je ročne viac ako 54 miliárd ročne, oproti čomu sa 30 zdá byť ako zanedbateľné číslo — ak si spočítame, koľko ľudí postupne prechádza na rastlinnú stravu, už to nie je tak málo. Navyše, odmietanie mäsa a mlieka pomáha chrániť zvieratá a bojuje s ich týraním.

2. Vegáni žijú dlhšie. Podľa štúdie The Mayo clinic vám rastlinná strava pridá až štyri roky života.

3. Vegáni majú nižšiu pravdepodobnosť, že zomrú na srdcovocievne choroby. Ak vás pri predošlom bode zaujímalo, ako je možné, že vegáni žijú dlhšie, tak toto je jeden z dôvodov — vegáni a vegetariáni majú až o 32 percent nižšiu pravdepodobnosť ako mäsožrúti, že podľahnú srdcovým chorobám.


čítaj ďalej: Ako prejsť na vegánstvo


4. Vegáni majú menšiu pravdepodobnosť výskytu mŕtvice. A dôvod číslo dva — tí, čo jedia viac ovocia a zeleniny majú o 30 percent menšiu pravdepodobnosť, že budú mať mozgovú mŕtvicu.

5. Vegáni ušetria 20 kilogramov obilia každý deň. V mnohých krajinách putuje väčšina vypestovaného obilia na kŕmenie (a prekrmovanie) zvierat v mäsopriemysle. Vďaka rastlinnej strave môže byť táto plodina efektívnejšie využitá; alebo môže byť znížené nadmerné pestovanie a tým chránená pôda a zdroje vody a nepoužíva sa toľko chemikálií.

6. Vegánska strava by dokázala ukončiť hlad vo svete. Obilie totiž nie je jediné, ktoré sa vo veľkej miere využíva na kŕmenie zvierat. A ak by sa plodiny využívali priamo ako strava ľudí, mohli by sme zasýtiť o štyri miliardy ľudí viac.
7. Vegáni majú o polovicu menšiu uhlíkovú stopu. Ako som už písala v článku o mäsopriemysle, hospodárske zvieratá sú zodpovedné za 15 % skleníkových plynov, čo je viac ako sú plyny vyprodukované autami, autobusmi a lietadlami dokopy. Vynechanie živočíšnych výrobkov v jedálničku okamžite zníži vašu uhlíkovú stopu na polovicu — a vďaka tomu pomáhate chrániť životné prostredie.

8. Vegáni každý deň ušetria 4000 litrov vody. Okrem produkcie uhlíkových plynov mäsopriemysel negatívne vplýva na životné prostredie aj tak, že využíva až tretinu všetkej pitnej vody. A to štyri miliardy ľudí na Zemi jej nemajú dostatok.

9. Za väčšinu otráv jedlom môže infikované mäso. Teda za viac ako 80% všetkých prípadov otravy jedlom môže mäso, ktoré bolo nejakým spôsobom napadnuté, infikované alebo zle ošetrené.

10. Každý vegán ušetrí až 4000 metrov štvorcových lesa každý rok. Jedna z hlavných príčin deforestácie je vytváranie nových pasienkov a pôdy na pestovanie kŕmnych plodín. Vďaka rastlinnej strave pomáhate chrániť vzácny les.


Aké fakty vás zaujali najviac?


In the last article — How To Stay Organized — at the beginning I talked about the New Year's resolutions; and how we promise that in the new year we will finally get our lives together. This is also related to fighting procrastination — something that each of us has a problem with. There are days when there's too much to do, and just looking at your to-do list gives you a headache; but there's no motivation, the bed never looked more comfortable, and every few minutes we end up scrolling through social media and playing games on the phone.

Being productive is something most of us have to learn. And it's not an easy way; especially because, according to recent studies, a person can only pay attention for eight seconds — then he's distracted. And that's very short. Therefore, today I will share with you my three essential tips on how to increase your productivity and ensure that your to-do list is empty by evening.
Time Blocking

Time blocking — a method where you plan exactly in what sequence you'll do tasks and how much time you spend on each of them. To be honest, I don't like time blocking — because I look at the clock every few seconds to make sure I keep up with my schedule, and if I can't stick to it, I'm a bit stressed about not being able to keep up with all the other tasks; but over ninety percent of the times, it works for me.

Important is to be rational and objectively determine how much time you need for which task. Writing a blog article takes me an hour or two (depending on what topic I'm going to focus on and whether I need other materials), installing a template about thirty minutes, I need at least a quarter of an hour to write emails, and I want to focus on coding a new template for my Etsy store for three hours. I know what I can do in the morning and what's left for the afternoon, inbetween which tasks I'll have lunch, and when and how long my breaks will be. Thanks to that I can do what I need, but I don't feel like I'm working non-stop and I have time for one or two episodes of a TV show or occasional Instagram checks.


read next: How To Achieve Your Goals


Calm, clean, and prepared place

You certainly don't want to clean your desk when you know how many duties await you, but it's worth it. An organized job place helps you be more productive — because it can't happen that you'll get distracted by a random paper or a book you're currently reading. Clean desk can also motivate you to work with energy, and you'll accomplish one task after another.

This also includes "getting ready" for any other things that may distract you later — that is, opening the window in your room, bringing a glass or a bottle of water, and turning off your phone notifications before you sit down.
Rewards

The thought of a reward can be the greatest source of motivation to complete a task. It can only be a few minutes' break to get some fresh air on the balcony to clear your head or check your social media. It can also be a reward in the form of food — if you have a chocolate bar in your kitchen cabinet, yesterday you bought your favourite ice cream or you want a cake, it can also encourage you to finish your tasks. Or tell yourself that if you now pay all your attention to your responsibilities, in the evening you'll watch a film you really wnt to see, or an episode of your favourite TV show that will be a sweet treat after a day full of hard work.


What are your tips how to be productive?


Images are from unsplash.com.


V poslednom článku — Ako zostať organizovaný — som hneď v úvode hovorila o novoročných predsavzatiach; a tom, ako si v novom roku sľubujeme, že svoj život dáme konečne dokopy. S tým súvisí aj boj s prokrastináciou — niečo, s čím má problém asi každý z nás. Sú dni, kedy je povinností príliš veľa a už len pri pohľade na zoznam úloh, ktoré musíme v daný deň splniť, sa točí hlava; no motivácie niet, posteľ sa nikdy nezdala byť pohodlnejšia a každých pár minút akosi skončíme pri sociálnych sieťach a hrách v mobile.

Byť produktívny je totiž niečo, čo sa väčšina z nás musí naučiť. A nie je to jednoduchá cesta; najmä preto, že podľa posledných štúdií dokáže človek udržať pozornosť len osem sekúnd — potom ho už niečo rozptýli. A to je veľmi málo. Preto sa dnes s vami podelím o moje tri zásadné tipy, ako zvýšiť svoju produktivitu a zaručiť, že do večera bude i váš to-do list prázdny.
Plánovanie dňa

Time blocking — metóda, pri ktorej si presne rozvrhnete, v akej postupnosti budete vykonávať úlohy a koľko času venujete každej z nich. Ak mám byť úprimná, nemám rada time blocking — pretože môj pohľad každých pár sekúnd uteká k hodinkám, aby som si bola istá, že dodržiavam svoj plán, a ak sa mi nedarí držať sa ho, som v menšom strese z toho, že nebudem vedieť dodržať ani všetky ďalšie úlohy; ale aj tak u mňa funguje na viac ako deväťdesiat percent.

Dôležité je byť racionálny a objektívne si určiť, koľko času potrebujete na ktorú úlohu. Písanie článku na blog mi trvá hodinu až dve (záleží od toho, k akej téme sa idem vyjadriť a či k tomu potrebujem aj iné materiály), inštalovanie šablóny približne tridsať minút, na odpisovanie emailov potrebujem minimálne štvrťhodinku a tri hodiny sa chcem venovať príprave a kódovaniu novej šablóny pre môj Etsy obchod. Podľa toho viem, čo môžem urobiť ráno a čo mi odstane na poobedie, medzi ktorými úlohami si dám obed a kedy a aké dlhé budú moje prestávky. Vďaka tomu stihnem spraviť to, čo potrebujem, no nemám pocit, že pracujem non-stop a ostane mi čas aj na jeden či dva diely seriálu alebo občasnú kontrolu Instagramu.


čítaj ďalej: Ako dosiahnuť svoje ciele


Pokojné, čisté a pripravené miesto

Určite sa vám nechce upratovať stôl, keď viete, koľko povinností vás čaká, ale stojí to za to. Organizované pracovné miesto vám pomôže byť viac produktívny — pretože sa nestane, že vás rozptýli nejaký pohodený papier alebo rozčítaná kniha. Poriadok na stole tiež dokáže namotivovať k tomu, aby ste sa do práce pustili s chuťou a energiou, a lepšie sa vám bude spĺňať jednu úlohu za druhou.

Pod tento bod patrí aj to, aby ste sa "pripravili" na všetky ďalšie veci, ktoré vás môžu rozptýliť neskôr — teda predtým, než si sadnete, v izbe vyvetrajte, prineste si pohár alebo fľašu vody a vypnite upozornenia v mobile.
Odmeny

Vidina odmeny môže byť najväčším zdrojom motivácie k dokončeniu nejakej úlohy. Môže to byť iba párminútová prestávka, počas ktorej sa pôjdete nadýchať čerstvého vzduchu na balkón, aby sa vám prečistila hlava, alebo skontrolujete sociálne siete. Tiež to môže byť odmena v podobe jedla — ak sa vám v skrinke v kuchyni skrýva tabuľka čokolády, včera ste si kúpili svoju obľúbenú zmrzlinu alebo máte chuť na koláč, aj to vás môže povzbudiť k dokončeniu povinností. Alebo si povedzte, že ak teraz venujete všetku svoju pozornosť povinnostiam, večer si pustíte film, na ktorý sa neviete dočkať, alebo diel obľúbeného seriálu, ktorý bude sladkou bodkou za dňom plným namáhavej práce.


Aké sú vaše tipy na to, ako byť produktívny?


Fotografie sú z unsplash.com.

Monday, January 13, 2020

3 BIG PRODUCTIVITY HACKSIn the last article — How To Stay Organized — at the beginning I talked about the New Year's resolutions; and how we promise that in the new year we will finally get our lives together. This is also related to fighting procrastination — something that each of us has a problem with. There are days when there's too much to do, and just looking at your to-do list gives you a headache; but there's no motivation, the bed never looked more comfortable, and every few minutes we end up scrolling through social media and playing games on the phone.

Being productive is something most of us have to learn. And it's not an easy way; especially because, according to recent studies, a person can only pay attention for eight seconds — then he's distracted. And that's very short. Therefore, today I will share with you my three essential tips on how to increase your productivity and ensure that your to-do list is empty by evening.
Time Blocking

Time blocking — a method where you plan exactly in what sequence you'll do tasks and how much time you spend on each of them. To be honest, I don't like time blocking — because I look at the clock every few seconds to make sure I keep up with my schedule, and if I can't stick to it, I'm a bit stressed about not being able to keep up with all the other tasks; but over ninety percent of the times, it works for me.

Important is to be rational and objectively determine how much time you need for which task. Writing a blog article takes me an hour or two (depending on what topic I'm going to focus on and whether I need other materials), installing a template about thirty minutes, I need at least a quarter of an hour to write emails, and I want to focus on coding a new template for my Etsy store for three hours. I know what I can do in the morning and what's left for the afternoon, inbetween which tasks I'll have lunch, and when and how long my breaks will be. Thanks to that I can do what I need, but I don't feel like I'm working non-stop and I have time for one or two episodes of a TV show or occasional Instagram checks.


read next: How To Achieve Your Goals


Calm, clean, and prepared place

You certainly don't want to clean your desk when you know how many duties await you, but it's worth it. An organized job place helps you be more productive — because it can't happen that you'll get distracted by a random paper or a book you're currently reading. Clean desk can also motivate you to work with energy, and you'll accomplish one task after another.

This also includes "getting ready" for any other things that may distract you later — that is, opening the window in your room, bringing a glass or a bottle of water, and turning off your phone notifications before you sit down.
Rewards

The thought of a reward can be the greatest source of motivation to complete a task. It can only be a few minutes' break to get some fresh air on the balcony to clear your head or check your social media. It can also be a reward in the form of food — if you have a chocolate bar in your kitchen cabinet, yesterday you bought your favourite ice cream or you want a cake, it can also encourage you to finish your tasks. Or tell yourself that if you now pay all your attention to your responsibilities, in the evening you'll watch a film you really wnt to see, or an episode of your favourite TV show that will be a sweet treat after a day full of hard work.


What are your tips how to be productive?


Images are from unsplash.com.


V poslednom článku — Ako zostať organizovaný — som hneď v úvode hovorila o novoročných predsavzatiach; a tom, ako si v novom roku sľubujeme, že svoj život dáme konečne dokopy. S tým súvisí aj boj s prokrastináciou — niečo, s čím má problém asi každý z nás. Sú dni, kedy je povinností príliš veľa a už len pri pohľade na zoznam úloh, ktoré musíme v daný deň splniť, sa točí hlava; no motivácie niet, posteľ sa nikdy nezdala byť pohodlnejšia a každých pár minút akosi skončíme pri sociálnych sieťach a hrách v mobile.

Byť produktívny je totiž niečo, čo sa väčšina z nás musí naučiť. A nie je to jednoduchá cesta; najmä preto, že podľa posledných štúdií dokáže človek udržať pozornosť len osem sekúnd — potom ho už niečo rozptýli. A to je veľmi málo. Preto sa dnes s vami podelím o moje tri zásadné tipy, ako zvýšiť svoju produktivitu a zaručiť, že do večera bude i váš to-do list prázdny.
Plánovanie dňa

Time blocking — metóda, pri ktorej si presne rozvrhnete, v akej postupnosti budete vykonávať úlohy a koľko času venujete každej z nich. Ak mám byť úprimná, nemám rada time blocking — pretože môj pohľad každých pár sekúnd uteká k hodinkám, aby som si bola istá, že dodržiavam svoj plán, a ak sa mi nedarí držať sa ho, som v menšom strese z toho, že nebudem vedieť dodržať ani všetky ďalšie úlohy; ale aj tak u mňa funguje na viac ako deväťdesiat percent.

Dôležité je byť racionálny a objektívne si určiť, koľko času potrebujete na ktorú úlohu. Písanie článku na blog mi trvá hodinu až dve (záleží od toho, k akej téme sa idem vyjadriť a či k tomu potrebujem aj iné materiály), inštalovanie šablóny približne tridsať minút, na odpisovanie emailov potrebujem minimálne štvrťhodinku a tri hodiny sa chcem venovať príprave a kódovaniu novej šablóny pre môj Etsy obchod. Podľa toho viem, čo môžem urobiť ráno a čo mi odstane na poobedie, medzi ktorými úlohami si dám obed a kedy a aké dlhé budú moje prestávky. Vďaka tomu stihnem spraviť to, čo potrebujem, no nemám pocit, že pracujem non-stop a ostane mi čas aj na jeden či dva diely seriálu alebo občasnú kontrolu Instagramu.


čítaj ďalej: Ako dosiahnuť svoje ciele


Pokojné, čisté a pripravené miesto

Určite sa vám nechce upratovať stôl, keď viete, koľko povinností vás čaká, ale stojí to za to. Organizované pracovné miesto vám pomôže byť viac produktívny — pretože sa nestane, že vás rozptýli nejaký pohodený papier alebo rozčítaná kniha. Poriadok na stole tiež dokáže namotivovať k tomu, aby ste sa do práce pustili s chuťou a energiou, a lepšie sa vám bude spĺňať jednu úlohu za druhou.

Pod tento bod patrí aj to, aby ste sa "pripravili" na všetky ďalšie veci, ktoré vás môžu rozptýliť neskôr — teda predtým, než si sadnete, v izbe vyvetrajte, prineste si pohár alebo fľašu vody a vypnite upozornenia v mobile.
Odmeny

Vidina odmeny môže byť najväčším zdrojom motivácie k dokončeniu nejakej úlohy. Môže to byť iba párminútová prestávka, počas ktorej sa pôjdete nadýchať čerstvého vzduchu na balkón, aby sa vám prečistila hlava, alebo skontrolujete sociálne siete. Tiež to môže byť odmena v podobe jedla — ak sa vám v skrinke v kuchyni skrýva tabuľka čokolády, včera ste si kúpili svoju obľúbenú zmrzlinu alebo máte chuť na koláč, aj to vás môže povzbudiť k dokončeniu povinností. Alebo si povedzte, že ak teraz venujete všetku svoju pozornosť povinnostiam, večer si pustíte film, na ktorý sa neviete dočkať, alebo diel obľúbeného seriálu, ktorý bude sladkou bodkou za dňom plným namáhavej práce.


Aké sú vaše tipy na to, ako byť produktívny?


Fotografie sú z unsplash.com.


For several years in a row, as one of my New Year's resolutions, I set that I'll be more organized. The school, the afternoon activities, my part-time job, the blog, and other duties that I had to get done every day as their toll demanded that my room and personal belongings were often a complete mess. And when I finally get into cleaning it up, it took me a whole afternoon; and it was pretty much useless because on the next day it looked like it was never clean at all.

This has been a second year in a row when I didn't have go set this as a resolution — because I don't need it anymore. Finally, I came to the point where I'm absolutely satisfied with what my flat and life look like, you won't find a mess in my home (even in the top shelf in the closet or the last drawer), I don't forget my duties and I can honestly say that there's more or less no room for improvement.

Today I would like to share with you tips that are not about how to get organized, but rather how to make it stay organized all the time. Because that's the hard part.
A to-Do List for every day

Today you can buy such beautiful planners with a variety of focuses and a large selection of sizes; but surely you already have one at home somewhere. So use it! Keep it near you all the time and write down even the smallest task you think you'll remember. In this way, something won't fall out of your head and you forget it; but it'll also make it easier to plan your free time — if you look at the planner on Saturday morning at a list of responsibilities that you have to do in a day, you'll know if you can stay in bed for an extra hour or it's time to get up and start a new day right away.


Put away after use

This is a bad habit that many have a problem with. I too, for many years didn't care about the advice to put away everything after I'm done using it — clothes, notebooks, little things. The worst thing about this bad habit is that it gets out of hand very easily — when you get home you throw your sweater you were wearing over the back of the chair; and, as if miraculously, all things are suddenly out of place. If you also have a problem with this, as one of the goals for the New Year, tell yourself you'll put it back. It will take you a while to learn not to leave stuff here and there; but at one point you'll realize it has become a second nature to you.


read next: how to achieve your goals


Ten minutes in the morning

Although I always try to put everything away where it belongs, some things remain forgotten. That's why I spend a few minutes cleaning every morning. I start by cleaning up what is not in place; then I move on to something that needs to be cleaned — like a kitchen stove or a bathroom mirror. My goal is not to clean up the whole flat — but only to effectively use a few minutes in the morning. This makes me feel good about cleaning something, but it only took me a moment. If you want to start with this habit, from my own experience I recommend setting the alarm for five, seven, or ten minutes (this depends on you and how much time you are willing to spend in the morning) — and start cleaning. Once the alarm rings, complete the activity and that's enough for the day. What you missed will be done next morning.


Minimalize

Any tips to help and achieve more organization can be great; but the most important thing is to minimize. Put away what you no longer need, it has lost its purpose and only takes up space. This means all the clothes that you no longer wear and throw out of the closet every time you look for something to wear. Old school notebooks that just sit in the drawer, even though you'll never need them again. Dozens of different papers that are scattered around the room. Because the less you have, the less clutter you can create. Of course, I'm not saying you have to throw away everything you own; not at all. But the next time you clean up a room, think about how many times you use that thing, whether you really need it and whether you can get by without it.


What are your tips on how to stay organized?


Niekoľko rokov po sebe som si ako jedno z mojich novoročných predsavzatí dávala, že budem viac organizovaná. Škola, poobedňajšie aktivity, brigáda, blog a ďalšie povinnosti, ktoré som deň čo deň musela stíhať si ako svoju daň vyžiadali to, že moja izba a osobné veci boli často hore nohami. Keď som sa raz pustila do upratovania, trvalo mi to celé popoludnie; a aj tak to bolo viac-menej zbytočné, pretože na ďalší deň už nebolo po poriadku ani stopy.

Už je to druhý rok po sebe, čo som si toto predsavzatie dať nemusela — pretože už ho nepotrebujem. Konečne som došla do bodu, kedy som maximálne spokojná s tým, ako vyzerá môj byt i život, neporiadok u mňa nenájdete (ani v tej najvrchnejšej polici v skrini či poslednej zásuvke), na povinnosti nezabúdam a úprimne môžem povedať, že mi už neostáva takmer žiaden priestor na zlepšovanie.

Dnes by som sa s vami chcela podeliť o tipy, ktoré sa ale netýkajú toho, ako zorganizovať svoj život; ale ako dosiahnuť, aby ostal zorganizovaný stále. Pretože to je tá najťažšia časť.
Zoznam úloh na každý deň

Dnes už kúpite skutočne nádherné diáre s rôznym zameraním a vo veľkom výbere veľkostí; no určite vám doma nejaký už kdesi sedí. Tak ho využívajte! Majte ho stále poruke a píšte si doň aj tú najmenšiu úlohu, o ktorej si myslíte, že si ju zapamätáte. Takto sa nestane, že vám niečo vypadne z hlavy a zabudnete na to; ale tiež sa vám bude jednoduchšie plánovať voľný čas — ak sa v sobotu ráno pozriete do diára na zoznam povinností, ktoré musíte za deň stihnúť, hneď budete vedieť, či môžete ostať v posteli ešte hodinku navyše alebo je najvyšší čas vstať a pustiť sa do nového dňa.


Odložiť hneď po používaní

Toto je zlozvyk, s ktorým majú mnohí problém. I ja som dlhé roky zvysoka kašľala na radu, aby som všetko odložila na svoje miesto po tom, čo danú vec už nepoužívam — oblečenie, zošity do školy, maličkosti. Na tomto zlozvyku je totiž najhoršie to, že sa veľmi ľahko vymkne z rúk — po príchode domov prehodíte sveter, ktorý ste mali na sebe, cez operadlo stoličky; a akoby zázrakom sú zrazu všetky veci mimo miesta, kde patria. Ak aj vy máte s týmto problém, ako jeden z cieľov do nového roka si dajte to, že veci budete dávať späť. Chvíľu vám bude trvať, pokiaľ sa odnaučíte nechávať ich kade-tade; ale ani sa nenazdáte a budete to brať ako samozrejmosť.


čítaj ďalej: ako splniť svoje ciele


Ranná desaťminútovka

Aj keď sa vždy snažím všetko odložiť tam, kde to patrí, niektoré veci aj tak ostanú zabudnuté. Preto každé ráno venujem pár minút upratovaniu. Začnem tým, že upracem to, čo nie je na svojom mieste; a tak sa presuniem na niečo, čo treba vyčistiť — ako je varná doska v kuchyni či zrkadlo v kúpeľni. Mojim cieľom nie je upratať celý byt — ale iba efektívne využiť pár minút hneď zrána. Takto mám dobrý pocit z toho, že som niečo upratala, no trvalo mi to iba chvíľku. Ak s týmto zvykom chcete začať, z vlastných skúseností odporúčam nastaviť si budík na päť, sedem či desať minút (to záleží už na vás a na tom, koľko času ráno ste tomu ochotní venovať) — a pustite sa do upratovania. Len čo zazvoní budík, dokončite aktivitu a daný deň to stačí. Čo ste nestihli, spravíte budúce ráno.


Minimalizovať

Akékoľvek tipy, ako pomôcť a dosiahnuť viac organizácie môžu byť super; ale najkľúčovejšie je minimalizovať. Dať preč všetko, čo už nepotrebujete, stratilo to svoj účel a iba to zaberá miesto. Teda všetko oblečenie, ktoré už nenosíte a vyhodíte ho zo skrine zakaždým, keď hľadáte niečo na seba. Staré zošity zo školy, ktoré iba stoja v zásuvke, hoci ich už nikdy nebudete potrebovať. Desiatky rôznych papierikov, ktoré sa vám váľajú po celej izbe. Pretože čím menej toho máte, tým menej neporiadku môžete vytvoriť. Samozrejme, nehovorím, že máte vyhodiť preč všetko, čo vlastníte; to vôbec nie. Ale keď budete najbližšie upratovať izbu, zamyslite sa nad tým, koľkokrát danú vec používate, či vám už vážne treba a či sa náhodou neviete zaobstarať bez nej.


Aké sú vaše tipy, ako ostať organizovaný?

Friday, January 10, 2020

HOW TO STAY ORGANIZEDFor several years in a row, as one of my New Year's resolutions, I set that I'll be more organized. The school, the afternoon activities, my part-time job, the blog, and other duties that I had to get done every day as their toll demanded that my room and personal belongings were often a complete mess. And when I finally get into cleaning it up, it took me a whole afternoon; and it was pretty much useless because on the next day it looked like it was never clean at all.

This has been a second year in a row when I didn't have go set this as a resolution — because I don't need it anymore. Finally, I came to the point where I'm absolutely satisfied with what my flat and life look like, you won't find a mess in my home (even in the top shelf in the closet or the last drawer), I don't forget my duties and I can honestly say that there's more or less no room for improvement.

Today I would like to share with you tips that are not about how to get organized, but rather how to make it stay organized all the time. Because that's the hard part.
A to-Do List for every day

Today you can buy such beautiful planners with a variety of focuses and a large selection of sizes; but surely you already have one at home somewhere. So use it! Keep it near you all the time and write down even the smallest task you think you'll remember. In this way, something won't fall out of your head and you forget it; but it'll also make it easier to plan your free time — if you look at the planner on Saturday morning at a list of responsibilities that you have to do in a day, you'll know if you can stay in bed for an extra hour or it's time to get up and start a new day right away.


Put away after use

This is a bad habit that many have a problem with. I too, for many years didn't care about the advice to put away everything after I'm done using it — clothes, notebooks, little things. The worst thing about this bad habit is that it gets out of hand very easily — when you get home you throw your sweater you were wearing over the back of the chair; and, as if miraculously, all things are suddenly out of place. If you also have a problem with this, as one of the goals for the New Year, tell yourself you'll put it back. It will take you a while to learn not to leave stuff here and there; but at one point you'll realize it has become a second nature to you.


read next: how to achieve your goals


Ten minutes in the morning

Although I always try to put everything away where it belongs, some things remain forgotten. That's why I spend a few minutes cleaning every morning. I start by cleaning up what is not in place; then I move on to something that needs to be cleaned — like a kitchen stove or a bathroom mirror. My goal is not to clean up the whole flat — but only to effectively use a few minutes in the morning. This makes me feel good about cleaning something, but it only took me a moment. If you want to start with this habit, from my own experience I recommend setting the alarm for five, seven, or ten minutes (this depends on you and how much time you are willing to spend in the morning) — and start cleaning. Once the alarm rings, complete the activity and that's enough for the day. What you missed will be done next morning.


Minimalize

Any tips to help and achieve more organization can be great; but the most important thing is to minimize. Put away what you no longer need, it has lost its purpose and only takes up space. This means all the clothes that you no longer wear and throw out of the closet every time you look for something to wear. Old school notebooks that just sit in the drawer, even though you'll never need them again. Dozens of different papers that are scattered around the room. Because the less you have, the less clutter you can create. Of course, I'm not saying you have to throw away everything you own; not at all. But the next time you clean up a room, think about how many times you use that thing, whether you really need it and whether you can get by without it.


What are your tips on how to stay organized?


Niekoľko rokov po sebe som si ako jedno z mojich novoročných predsavzatí dávala, že budem viac organizovaná. Škola, poobedňajšie aktivity, brigáda, blog a ďalšie povinnosti, ktoré som deň čo deň musela stíhať si ako svoju daň vyžiadali to, že moja izba a osobné veci boli často hore nohami. Keď som sa raz pustila do upratovania, trvalo mi to celé popoludnie; a aj tak to bolo viac-menej zbytočné, pretože na ďalší deň už nebolo po poriadku ani stopy.

Už je to druhý rok po sebe, čo som si toto predsavzatie dať nemusela — pretože už ho nepotrebujem. Konečne som došla do bodu, kedy som maximálne spokojná s tým, ako vyzerá môj byt i život, neporiadok u mňa nenájdete (ani v tej najvrchnejšej polici v skrini či poslednej zásuvke), na povinnosti nezabúdam a úprimne môžem povedať, že mi už neostáva takmer žiaden priestor na zlepšovanie.

Dnes by som sa s vami chcela podeliť o tipy, ktoré sa ale netýkajú toho, ako zorganizovať svoj život; ale ako dosiahnuť, aby ostal zorganizovaný stále. Pretože to je tá najťažšia časť.
Zoznam úloh na každý deň

Dnes už kúpite skutočne nádherné diáre s rôznym zameraním a vo veľkom výbere veľkostí; no určite vám doma nejaký už kdesi sedí. Tak ho využívajte! Majte ho stále poruke a píšte si doň aj tú najmenšiu úlohu, o ktorej si myslíte, že si ju zapamätáte. Takto sa nestane, že vám niečo vypadne z hlavy a zabudnete na to; ale tiež sa vám bude jednoduchšie plánovať voľný čas — ak sa v sobotu ráno pozriete do diára na zoznam povinností, ktoré musíte za deň stihnúť, hneď budete vedieť, či môžete ostať v posteli ešte hodinku navyše alebo je najvyšší čas vstať a pustiť sa do nového dňa.


Odložiť hneď po používaní

Toto je zlozvyk, s ktorým majú mnohí problém. I ja som dlhé roky zvysoka kašľala na radu, aby som všetko odložila na svoje miesto po tom, čo danú vec už nepoužívam — oblečenie, zošity do školy, maličkosti. Na tomto zlozvyku je totiž najhoršie to, že sa veľmi ľahko vymkne z rúk — po príchode domov prehodíte sveter, ktorý ste mali na sebe, cez operadlo stoličky; a akoby zázrakom sú zrazu všetky veci mimo miesta, kde patria. Ak aj vy máte s týmto problém, ako jeden z cieľov do nového roka si dajte to, že veci budete dávať späť. Chvíľu vám bude trvať, pokiaľ sa odnaučíte nechávať ich kade-tade; ale ani sa nenazdáte a budete to brať ako samozrejmosť.


čítaj ďalej: ako splniť svoje ciele


Ranná desaťminútovka

Aj keď sa vždy snažím všetko odložiť tam, kde to patrí, niektoré veci aj tak ostanú zabudnuté. Preto každé ráno venujem pár minút upratovaniu. Začnem tým, že upracem to, čo nie je na svojom mieste; a tak sa presuniem na niečo, čo treba vyčistiť — ako je varná doska v kuchyni či zrkadlo v kúpeľni. Mojim cieľom nie je upratať celý byt — ale iba efektívne využiť pár minút hneď zrána. Takto mám dobrý pocit z toho, že som niečo upratala, no trvalo mi to iba chvíľku. Ak s týmto zvykom chcete začať, z vlastných skúseností odporúčam nastaviť si budík na päť, sedem či desať minút (to záleží už na vás a na tom, koľko času ráno ste tomu ochotní venovať) — a pustite sa do upratovania. Len čo zazvoní budík, dokončite aktivitu a daný deň to stačí. Čo ste nestihli, spravíte budúce ráno.


Minimalizovať

Akékoľvek tipy, ako pomôcť a dosiahnuť viac organizácie môžu byť super; ale najkľúčovejšie je minimalizovať. Dať preč všetko, čo už nepotrebujete, stratilo to svoj účel a iba to zaberá miesto. Teda všetko oblečenie, ktoré už nenosíte a vyhodíte ho zo skrine zakaždým, keď hľadáte niečo na seba. Staré zošity zo školy, ktoré iba stoja v zásuvke, hoci ich už nikdy nebudete potrebovať. Desiatky rôznych papierikov, ktoré sa vám váľajú po celej izbe. Pretože čím menej toho máte, tým menej neporiadku môžete vytvoriť. Samozrejme, nehovorím, že máte vyhodiť preč všetko, čo vlastníte; to vôbec nie. Ale keď budete najbližšie upratovať izbu, zamyslite sa nad tým, koľkokrát danú vec používate, či vám už vážne treba a či sa náhodou neviete zaobstarať bez nej.


Aké sú vaše tipy, ako ostať organizovaný?


You could read a few articles about natural cosmetics on the blog so far — the last article in this category was about harmful substances found in common cosmetic products, I introduced you some of my favourite Slovak brands and I shared some reviews with you on products containing only natural substances.

And taking into account the impact of social media, I have no doubt that you have heard anything about natural cosmetics; maybe you were considering buying some of these products, or you even have one standing on the shelf in the bathroom. Interest in natural cosmetics has only increased over the past year — and I am delighted to see people around me choose this alternative.

But today I would like to tell you four reasons why natural cosmetics are better for you and for nature, and why you should reach for such brands.
Safe substances

Do you know what's in the products you use every day? According to a 2006 study by the Environmental Working Group, most cosmetics contain substances that are proven to be carcinogens and toxins, and chemicals that cause serious illnesses. The most dangerous substances are parabens that disrupt hormonal balance and can cause breast cancer, triclosan (a known carcinogen) or substances that are masked under the term "perfume".

Up to 80% of ingredients in cosmetic products have never been tested for safety. And since the skin, the largest organ of the human body, absorbs up to 60% of the substances we put on it, it is very important to be careful what products we use. Natural cosmetics contain no synetically produced substances; and most of these brands have as a priority the use of ingredients that are high quality, 100% safe and good to use. In addition, the list of ingredients used is easy to understand — and you can quickly find out exactly what is in the skin serum or cleansing soap.


read next: harmful substances in cosmetics


Not tested on animals

I cannot speak for all brands (because there are too many to know all of them and know about their procedures), but most natural brands also carry the cruelty-free label — that is, they have not been tested on animals; neither the final product nor the individual components. We don't even have to talk about why animal testing is bad — and by buying a product from a brand that is against testing, you are helping to save the innocent lives of animals.
Sustainability

Waste, deforestation, inefficient production chains, irresponsible use of chemicals and toxins that are dangerous to humans and the environment, water and air pollution. All these terms apply to many cosmetic corporations. The use of synthetic substances, petroleum derivatives and abrasive surfactants is dangerous not only for the skin but also for nature, soil and groundwater, where all these substances end up.

By supporting brands that use natural ingredients and taking into account their impact on the environment, both in the production process and in the selection of packaging in which products are packed, you help protect our Earth.


Better for health

No synthetically made substances, no dangerous ingredients that cause more harm than good, no doubtful ingredients. Only natural extracts — that really help. Our grandmothers did not need creams with a composition longer than a thesis; and we don't need them either. Dozens of studies have shown that plants and flowers are actively helping to heal and care for our skin.
I'm also a proof that natural cosmetics work. For years I have been struggling with acne that couldn't disappear, I tried many products and nothing worked at all. But when I switched to natural cosmetics, my skin cleared up. I can count the number of products I use daily on the fingers of one hand; and they all work, they perform their role perfectly and I'm fully satisfied with them.

Give natural cosmetics a chance. When your skin is accustomed to "ordinary" products full of chemistry, your body will need a while to get used to it; but believe me, it's worth it. Because the results are amazing.


Na blogu ste si mohli prečítať už niekoľko príspevkov, ktoré sa venujú prírodnej kozmetike — posledný článok v tejto kategórii sa týkal škodlivých látok, ktoré nájdeme v bežných kozmetických produktoch, predstavila som vám zopár mojich obľúbených slovenských značiek a zdieľala som s vami aj viacero recenzií na produkty, ktoré obsahujú iba prírodné látky.

A ak do úvahy vezmem aj to, aký vplyv majú sociálne siete, ani nepochybujem o tom, že ste o prírodnej kozmetike už niečo počuli; možno ste zvažovali kúpu nejakých takýchto produktov alebo vám dokonca niektorý stojí na poličke v kúpeľni. Záujem o prírodnú kozmetiku počas minulého roka iba narastal — a mňa nesmierne teší, keď vidím, ako ľudia v mojom okolí volia túto alternatívu.

Dnes by som vám však rada povedala štyri dôvody, prečo je prírodná kozmetika lepšia pre vás i pre prírodu a prečo by ste aj vy mali siahnuť po takýchto značkách.
Bezpečné látky

Viete, čo sa vôbec nachádza v produktoch, ktoré dennodenne používate? Podľa štúdie Environmental Working Group z roku 2006 väčšina kozmetiky obsahuje látky, ktoré sú preukázané ako karcinogény a toxíny, a chemikálie, ktoré spôsobujú vážne ochorenia. Medzi najnebezpečnejšie látky patria parabény, ktoré narúšajú hormonálnu rovnováhu a môžu zapríčiniť až rakovinu prsníka, triklosan (patrí medzi známe karcinogény) alebo látky, ktoré sú na obaloch zamaskované pod pojmom "parfum".

Až 80% ingrediencií v kozmetických produktoch nikdy neboli testované z hľadiska bezpečnosti. A keďže koža, najväčší orgán ľudského tela, absorbuje až 60% látok, ktoré na ňu dáme, je veľmi dôležité dávať si pozor, aké produkty používame. Prírodná kozmetika neobsahuje žiadne synteticky vyrobené látky; a väčšina takýchto značiek má ako svoju prioritu používanie ingrediencií, ktoré sú vysoko kvalitné, stopercentne bezpečné a nezávadné. Navyše, zoznam použitých látok je ľahko zrozumiteľný — a aj sami rýchlo zistíte, čo presne sa nachádza v pleťovom sére alebo čistiacom mydle.


čítaj ďalej: škodlivé látky v kozmetike


Netestované na zvieratách

Nemôžem hovoriť za všetky značky (pretože ich je príliš veľa na to, aby som ich všetky poznala a mala preskúmané ich postupy), ale väčšina prírodnej kozmetiky nesie aj označenie cruelty-free — teda nebola testovaná na zvieratách; a to ani finálny produkt, ani jednotlivé zložky. Asi sa ani nemusíme baviť o tom, prečo je testovanie na zvieratách zlé — a tým, že si kúpite produkt od značky, ktorá je proti testovaniu, pomáhate zachrániť aj nevinné životy zvierat.
Udržateľnosť

Plytvanie, odlesňovanie, neefektívne výrobné závody, nezodpovedné používanie chemikálií a toxínov, ktoré sú nebezpečné pre ľudí a pre životné prostredie, znečisťovanie vody a ovzdušia. Všetky tieto pojmy sa vzťahujú na mnohé kozmetické korporácie. Používanie syntetických látok, ropných derivátov a drsných povrchovo aktívnych látok je nebezpečné nielen pre pokožku, ale aj pre prírodu, pôdu a podzemné vody, kde končia všetky tieto látky.

Tým, že budete podporovať značky, ktoré používajú prírodné zložky a prihliadajú aj na svoj dopad na životné prostredie ako v procese výroby, tak aj pri výbere obalov, v ktorých sú výrobky zabalené, pomáhate chrániť našu Zem.


Lepšie pre zdravie

Žiadne umelo vytvorené látky, žiadne nebezpečné zložky, ktoré spôsobia viac škody ako úžitku, žiadne pochybné ingrediencie. Iba prírodné extrakty — ktoré skutočne pomáhajú. Naše staré mamy nepotrebovali krémy so zložením dlhším ako diplomová práca; a nepotrebujeme ich ani my. Desiatky štúdií dokázali, že rastliny a kvety aktívne pomáhajú liečiť a starajú sa o našu pokožku.
I ja som dôkazom toho, že prírodná kozmetika funguje. Dlhé roky som bojovala s akné, ktoré nie a nie zmiznúť, skúšala som mnoho produktov a vôbec nič nefungovalo. No keď som prešla na prírodnú kozmetiku, moja pleť sa vyčistila. Počet produktov, ktoré denne používam, viem spočítať na prstoch jednej ruky; a všetky fungujú, svoju úlohu plnia na jednotku a som s nimi maximálne spokojná.

Dajte prírodnej kozmetike šancu. Keď je vaša pokožka zvyknutá na "bežné" produkty plné chémie, bude vaše telo potrebovať chvíľu, aby si odvyklo; ale verte mi, stojí to za to. Lebo výsledky sú úžasné.

Monday, January 06, 2020

4 REASONS TO SWITCH TO NATURAL BEAUTYYou could read a few articles about natural cosmetics on the blog so far — the last article in this category was about harmful substances found in common cosmetic products, I introduced you some of my favourite Slovak brands and I shared some reviews with you on products containing only natural substances.

And taking into account the impact of social media, I have no doubt that you have heard anything about natural cosmetics; maybe you were considering buying some of these products, or you even have one standing on the shelf in the bathroom. Interest in natural cosmetics has only increased over the past year — and I am delighted to see people around me choose this alternative.

But today I would like to tell you four reasons why natural cosmetics are better for you and for nature, and why you should reach for such brands.
Safe substances

Do you know what's in the products you use every day? According to a 2006 study by the Environmental Working Group, most cosmetics contain substances that are proven to be carcinogens and toxins, and chemicals that cause serious illnesses. The most dangerous substances are parabens that disrupt hormonal balance and can cause breast cancer, triclosan (a known carcinogen) or substances that are masked under the term "perfume".

Up to 80% of ingredients in cosmetic products have never been tested for safety. And since the skin, the largest organ of the human body, absorbs up to 60% of the substances we put on it, it is very important to be careful what products we use. Natural cosmetics contain no synetically produced substances; and most of these brands have as a priority the use of ingredients that are high quality, 100% safe and good to use. In addition, the list of ingredients used is easy to understand — and you can quickly find out exactly what is in the skin serum or cleansing soap.


read next: harmful substances in cosmetics


Not tested on animals

I cannot speak for all brands (because there are too many to know all of them and know about their procedures), but most natural brands also carry the cruelty-free label — that is, they have not been tested on animals; neither the final product nor the individual components. We don't even have to talk about why animal testing is bad — and by buying a product from a brand that is against testing, you are helping to save the innocent lives of animals.
Sustainability

Waste, deforestation, inefficient production chains, irresponsible use of chemicals and toxins that are dangerous to humans and the environment, water and air pollution. All these terms apply to many cosmetic corporations. The use of synthetic substances, petroleum derivatives and abrasive surfactants is dangerous not only for the skin but also for nature, soil and groundwater, where all these substances end up.

By supporting brands that use natural ingredients and taking into account their impact on the environment, both in the production process and in the selection of packaging in which products are packed, you help protect our Earth.


Better for health

No synthetically made substances, no dangerous ingredients that cause more harm than good, no doubtful ingredients. Only natural extracts — that really help. Our grandmothers did not need creams with a composition longer than a thesis; and we don't need them either. Dozens of studies have shown that plants and flowers are actively helping to heal and care for our skin.
I'm also a proof that natural cosmetics work. For years I have been struggling with acne that couldn't disappear, I tried many products and nothing worked at all. But when I switched to natural cosmetics, my skin cleared up. I can count the number of products I use daily on the fingers of one hand; and they all work, they perform their role perfectly and I'm fully satisfied with them.

Give natural cosmetics a chance. When your skin is accustomed to "ordinary" products full of chemistry, your body will need a while to get used to it; but believe me, it's worth it. Because the results are amazing.


Na blogu ste si mohli prečítať už niekoľko príspevkov, ktoré sa venujú prírodnej kozmetike — posledný článok v tejto kategórii sa týkal škodlivých látok, ktoré nájdeme v bežných kozmetických produktoch, predstavila som vám zopár mojich obľúbených slovenských značiek a zdieľala som s vami aj viacero recenzií na produkty, ktoré obsahujú iba prírodné látky.

A ak do úvahy vezmem aj to, aký vplyv majú sociálne siete, ani nepochybujem o tom, že ste o prírodnej kozmetike už niečo počuli; možno ste zvažovali kúpu nejakých takýchto produktov alebo vám dokonca niektorý stojí na poličke v kúpeľni. Záujem o prírodnú kozmetiku počas minulého roka iba narastal — a mňa nesmierne teší, keď vidím, ako ľudia v mojom okolí volia túto alternatívu.

Dnes by som vám však rada povedala štyri dôvody, prečo je prírodná kozmetika lepšia pre vás i pre prírodu a prečo by ste aj vy mali siahnuť po takýchto značkách.
Bezpečné látky

Viete, čo sa vôbec nachádza v produktoch, ktoré dennodenne používate? Podľa štúdie Environmental Working Group z roku 2006 väčšina kozmetiky obsahuje látky, ktoré sú preukázané ako karcinogény a toxíny, a chemikálie, ktoré spôsobujú vážne ochorenia. Medzi najnebezpečnejšie látky patria parabény, ktoré narúšajú hormonálnu rovnováhu a môžu zapríčiniť až rakovinu prsníka, triklosan (patrí medzi známe karcinogény) alebo látky, ktoré sú na obaloch zamaskované pod pojmom "parfum".

Až 80% ingrediencií v kozmetických produktoch nikdy neboli testované z hľadiska bezpečnosti. A keďže koža, najväčší orgán ľudského tela, absorbuje až 60% látok, ktoré na ňu dáme, je veľmi dôležité dávať si pozor, aké produkty používame. Prírodná kozmetika neobsahuje žiadne synteticky vyrobené látky; a väčšina takýchto značiek má ako svoju prioritu používanie ingrediencií, ktoré sú vysoko kvalitné, stopercentne bezpečné a nezávadné. Navyše, zoznam použitých látok je ľahko zrozumiteľný — a aj sami rýchlo zistíte, čo presne sa nachádza v pleťovom sére alebo čistiacom mydle.


čítaj ďalej: škodlivé látky v kozmetike


Netestované na zvieratách

Nemôžem hovoriť za všetky značky (pretože ich je príliš veľa na to, aby som ich všetky poznala a mala preskúmané ich postupy), ale väčšina prírodnej kozmetiky nesie aj označenie cruelty-free — teda nebola testovaná na zvieratách; a to ani finálny produkt, ani jednotlivé zložky. Asi sa ani nemusíme baviť o tom, prečo je testovanie na zvieratách zlé — a tým, že si kúpite produkt od značky, ktorá je proti testovaniu, pomáhate zachrániť aj nevinné životy zvierat.
Udržateľnosť

Plytvanie, odlesňovanie, neefektívne výrobné závody, nezodpovedné používanie chemikálií a toxínov, ktoré sú nebezpečné pre ľudí a pre životné prostredie, znečisťovanie vody a ovzdušia. Všetky tieto pojmy sa vzťahujú na mnohé kozmetické korporácie. Používanie syntetických látok, ropných derivátov a drsných povrchovo aktívnych látok je nebezpečné nielen pre pokožku, ale aj pre prírodu, pôdu a podzemné vody, kde končia všetky tieto látky.

Tým, že budete podporovať značky, ktoré používajú prírodné zložky a prihliadajú aj na svoj dopad na životné prostredie ako v procese výroby, tak aj pri výbere obalov, v ktorých sú výrobky zabalené, pomáhate chrániť našu Zem.


Lepšie pre zdravie

Žiadne umelo vytvorené látky, žiadne nebezpečné zložky, ktoré spôsobia viac škody ako úžitku, žiadne pochybné ingrediencie. Iba prírodné extrakty — ktoré skutočne pomáhajú. Naše staré mamy nepotrebovali krémy so zložením dlhším ako diplomová práca; a nepotrebujeme ich ani my. Desiatky štúdií dokázali, že rastliny a kvety aktívne pomáhajú liečiť a starajú sa o našu pokožku.
I ja som dôkazom toho, že prírodná kozmetika funguje. Dlhé roky som bojovala s akné, ktoré nie a nie zmiznúť, skúšala som mnoho produktov a vôbec nič nefungovalo. No keď som prešla na prírodnú kozmetiku, moja pleť sa vyčistila. Počet produktov, ktoré denne používam, viem spočítať na prstoch jednej ruky; a všetky fungujú, svoju úlohu plnia na jednotku a som s nimi maximálne spokojná.

Dajte prírodnej kozmetike šancu. Keď je vaša pokožka zvyknutá na "bežné" produkty plné chémie, bude vaše telo potrebovať chvíľu, aby si odvyklo; ale verte mi, stojí to za to. Lebo výsledky sú úžasné.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.