Social Media

4 REASONS TO SWITCH TO NATURAL BEAUTYYou could read a few articles about natural cosmetics on the blog so far — the last article in this category was about harmful substances found in common cosmetic products, I introduced you some of my favourite Slovak brands and I shared some reviews with you on products containing only natural substances.

And taking into account the impact of social media, I have no doubt that you have heard anything about natural cosmetics; maybe you were considering buying some of these products, or you even have one standing on the shelf in the bathroom. Interest in natural cosmetics has only increased over the past year — and I am delighted to see people around me choose this alternative.

But today I would like to tell you four reasons why natural cosmetics are better for you and for nature, and why you should reach for such brands.
Safe substances

Do you know what's in the products you use every day? According to a 2006 study by the Environmental Working Group, most cosmetics contain substances that are proven to be carcinogens and toxins, and chemicals that cause serious illnesses. The most dangerous substances are parabens that disrupt hormonal balance and can cause breast cancer, triclosan (a known carcinogen) or substances that are masked under the term "perfume".

Up to 80% of ingredients in cosmetic products have never been tested for safety. And since the skin, the largest organ of the human body, absorbs up to 60% of the substances we put on it, it is very important to be careful what products we use. Natural cosmetics contain no synetically produced substances; and most of these brands have as a priority the use of ingredients that are high quality, 100% safe and good to use. In addition, the list of ingredients used is easy to understand — and you can quickly find out exactly what is in the skin serum or cleansing soap.


read next: harmful substances in cosmetics


Not tested on animals

I cannot speak for all brands (because there are too many to know all of them and know about their procedures), but most natural brands also carry the cruelty-free label — that is, they have not been tested on animals; neither the final product nor the individual components. We don't even have to talk about why animal testing is bad — and by buying a product from a brand that is against testing, you are helping to save the innocent lives of animals.
Sustainability

Waste, deforestation, inefficient production chains, irresponsible use of chemicals and toxins that are dangerous to humans and the environment, water and air pollution. All these terms apply to many cosmetic corporations. The use of synthetic substances, petroleum derivatives and abrasive surfactants is dangerous not only for the skin but also for nature, soil and groundwater, where all these substances end up.

By supporting brands that use natural ingredients and taking into account their impact on the environment, both in the production process and in the selection of packaging in which products are packed, you help protect our Earth.


Better for health

No synthetically made substances, no dangerous ingredients that cause more harm than good, no doubtful ingredients. Only natural extracts — that really help. Our grandmothers did not need creams with a composition longer than a thesis; and we don't need them either. Dozens of studies have shown that plants and flowers are actively helping to heal and care for our skin.
I'm also a proof that natural cosmetics work. For years I have been struggling with acne that couldn't disappear, I tried many products and nothing worked at all. But when I switched to natural cosmetics, my skin cleared up. I can count the number of products I use daily on the fingers of one hand; and they all work, they perform their role perfectly and I'm fully satisfied with them.

Give natural cosmetics a chance. When your skin is accustomed to "ordinary" products full of chemistry, your body will need a while to get used to it; but believe me, it's worth it. Because the results are amazing.


Na blogu ste si mohli prečítať už niekoľko príspevkov, ktoré sa venujú prírodnej kozmetike — posledný článok v tejto kategórii sa týkal škodlivých látok, ktoré nájdeme v bežných kozmetických produktoch, predstavila som vám zopár mojich obľúbených slovenských značiek a zdieľala som s vami aj viacero recenzií na produkty, ktoré obsahujú iba prírodné látky.

A ak do úvahy vezmem aj to, aký vplyv majú sociálne siete, ani nepochybujem o tom, že ste o prírodnej kozmetike už niečo počuli; možno ste zvažovali kúpu nejakých takýchto produktov alebo vám dokonca niektorý stojí na poličke v kúpeľni. Záujem o prírodnú kozmetiku počas minulého roka iba narastal — a mňa nesmierne teší, keď vidím, ako ľudia v mojom okolí volia túto alternatívu.

Dnes by som vám však rada povedala štyri dôvody, prečo je prírodná kozmetika lepšia pre vás i pre prírodu a prečo by ste aj vy mali siahnuť po takýchto značkách.
Bezpečné látky

Viete, čo sa vôbec nachádza v produktoch, ktoré dennodenne používate? Podľa štúdie Environmental Working Group z roku 2006 väčšina kozmetiky obsahuje látky, ktoré sú preukázané ako karcinogény a toxíny, a chemikálie, ktoré spôsobujú vážne ochorenia. Medzi najnebezpečnejšie látky patria parabény, ktoré narúšajú hormonálnu rovnováhu a môžu zapríčiniť až rakovinu prsníka, triklosan (patrí medzi známe karcinogény) alebo látky, ktoré sú na obaloch zamaskované pod pojmom "parfum".

Až 80% ingrediencií v kozmetických produktoch nikdy neboli testované z hľadiska bezpečnosti. A keďže koža, najväčší orgán ľudského tela, absorbuje až 60% látok, ktoré na ňu dáme, je veľmi dôležité dávať si pozor, aké produkty používame. Prírodná kozmetika neobsahuje žiadne synteticky vyrobené látky; a väčšina takýchto značiek má ako svoju prioritu používanie ingrediencií, ktoré sú vysoko kvalitné, stopercentne bezpečné a nezávadné. Navyše, zoznam použitých látok je ľahko zrozumiteľný — a aj sami rýchlo zistíte, čo presne sa nachádza v pleťovom sére alebo čistiacom mydle.


čítaj ďalej: škodlivé látky v kozmetike


Netestované na zvieratách

Nemôžem hovoriť za všetky značky (pretože ich je príliš veľa na to, aby som ich všetky poznala a mala preskúmané ich postupy), ale väčšina prírodnej kozmetiky nesie aj označenie cruelty-free — teda nebola testovaná na zvieratách; a to ani finálny produkt, ani jednotlivé zložky. Asi sa ani nemusíme baviť o tom, prečo je testovanie na zvieratách zlé — a tým, že si kúpite produkt od značky, ktorá je proti testovaniu, pomáhate zachrániť aj nevinné životy zvierat.
Udržateľnosť

Plytvanie, odlesňovanie, neefektívne výrobné závody, nezodpovedné používanie chemikálií a toxínov, ktoré sú nebezpečné pre ľudí a pre životné prostredie, znečisťovanie vody a ovzdušia. Všetky tieto pojmy sa vzťahujú na mnohé kozmetické korporácie. Používanie syntetických látok, ropných derivátov a drsných povrchovo aktívnych látok je nebezpečné nielen pre pokožku, ale aj pre prírodu, pôdu a podzemné vody, kde končia všetky tieto látky.

Tým, že budete podporovať značky, ktoré používajú prírodné zložky a prihliadajú aj na svoj dopad na životné prostredie ako v procese výroby, tak aj pri výbere obalov, v ktorých sú výrobky zabalené, pomáhate chrániť našu Zem.


Lepšie pre zdravie

Žiadne umelo vytvorené látky, žiadne nebezpečné zložky, ktoré spôsobia viac škody ako úžitku, žiadne pochybné ingrediencie. Iba prírodné extrakty — ktoré skutočne pomáhajú. Naše staré mamy nepotrebovali krémy so zložením dlhším ako diplomová práca; a nepotrebujeme ich ani my. Desiatky štúdií dokázali, že rastliny a kvety aktívne pomáhajú liečiť a starajú sa o našu pokožku.
I ja som dôkazom toho, že prírodná kozmetika funguje. Dlhé roky som bojovala s akné, ktoré nie a nie zmiznúť, skúšala som mnoho produktov a vôbec nič nefungovalo. No keď som prešla na prírodnú kozmetiku, moja pleť sa vyčistila. Počet produktov, ktoré denne používam, viem spočítať na prstoch jednej ruky; a všetky fungujú, svoju úlohu plnia na jednotku a som s nimi maximálne spokojná.

Dajte prírodnej kozmetike šancu. Keď je vaša pokožka zvyknutá na "bežné" produkty plné chémie, bude vaše telo potrebovať chvíľu, aby si odvyklo; ale verte mi, stojí to za to. Lebo výsledky sú úžasné.

Post a comment

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.