Social MediaI've been writing about minimalism on this blog for almost two years. During that time, I have shared many tips with you — on how to get started with minimalism, I have mentioned one essential tip for all those who are getting started with his lifestyle, I wrote my advice on topics like staying organized, how to live simply, or how to prevent clutter.

I call myself a minimalist, and that's how call me many people around me or on social media. And yet this is not true, because I will never be a minimalist.
There is the same problem in a zero waste lifestyle, veganism and even minimalism — some kind of unjustified pressure to be absolutely perfect. Anyone who is interested in reducing waste and plastic consumption, or trying to exclude animal products from their diet, the society expects him be on top of the game in a few days or weeks. Which is, of course, completely unrealistic.

And the same is true for minimalism — a person who is interested in this lifestyle and decides to simplify his life because he seeks inner peace, wants to be more organized or wants to fight against consumerism, suddenly faces pressure. Because a minimalist owns only what he absolutely needs to survive. On some things, making decisions is easy — today we no longer need hundreds of books and magazines, because we only need a cell phone and a e-book reader, and simplifying the wardrobe for many is also not a difficult task. But what about things that have deeper value for us? Should we just throw them out because, by the definition of minimalism, we can live without them, even if we know we will miss them?


read more: Why be a minimalist


I'll never be a minimalist because there are things I don't want to give up.

These include books. I don't have a lot of them anymore, I gave away many of them, but there are books I want to keep. These are the books I like to come back to, which somehow influenced me, and I know that if I didn't have them at home, I would miss them. Then there are photos that I have had for years — old polaroids from holidays that sit in a box in the closet, but whenever I come across or remember them, they make a smile on my face. I kept old postcards, letters we wrote with Monika at one point and graduation announcements. I have notebooks from childhood, even the ones we wrote to each other at the end of high school. I have all my old and new diaries. I have one whole binder in which I put all the memory things from high school — it's huge and heavy, but it's one of the most important things in my life because it sums up the most beautiful period. But it's not just sentimental things — I use makeup and still own more clothes than I really need.
According to the idea of perfect minimalism, I should throw away all these things. One year ago, I was already ready put them all in garbage one day — I had that I idea so deep under my skin. But then, thankfully, I stopped myself.

I've said it a million times, but I'll say it again — minimalism is for everyone, but to everyone it looks different. And you still are/can be a minimalist when you don't want to give up some things that have inner value for you. The goal is to find the border and find out what's important to you to keep it, and what you can live without with no problem. Minimalism will help you slow down, enjoy the present, achieve the organization we are all looking for — so don't be influenced by the ideals of perfection that are not true.


Už takmer dva roky vám na tomto blogu píšem o minimalizme. Za tú dobu som s vami zdieľala mnoho tipov — o tom, ako s minimalizmom začať, spomenula som vám jeden zásadný tip, na ktorý by mali myslieť všetci tí, ktorí sa k tomuto životnému štýlu dostávajú, spísala som moje rady k témam ako dosiahnutie organizovanosti, ako žiť jednoduchšie alebo ako zabrániť neporiadku.

Samej o sebe hovorím ako o minimalistke, a takto ma označujú aj mnohí ľudia v mojom okolí alebo na sociálnych sieťach. A predsa to nie je pravda, pretože ja minimalistkou nikdy nebudem.
Pri bezodpadovom životom štýle, vegánstve a aj pri minimalizme je rovnaký problém — akýsi neopodstatnený nátlak, ktorý núti byť úplne dokonalý. Od každého, kto sa zaujíma o zníženie produkcie odpadu a spotreby plastov alebo sa snaží o vylúčenie živočíšnych produktov z jedálnička spoločnosť očakáva, že v priebehu pár dní alebo týždňov bude v tomto smere na vrchole. Čo je, samozrejme, úplne nereálne.

A to isté je aj pri minimalizme — človek, ktorého zaujíma tento životný štýl a rozhodne sa zjednodušiť svoj život preto, lebo hľadá vnútorný pokoj, chce byť viac organizovaný alebo chce takto bojovať proti konzumnému spôsobu života, zrazu čelí tlaku. Lebo minimalista vlastní len to, čo nevyhnutne potrebuje k životu. Pri niektorých veciach je rozhodovanie ľahké — dnes už nepotrebujeme stovky kníh a časopisov, pretože nám stačí mobil a čítačka, a zjednodušenie šatníka pre mnohých tiež nie je ťažkým orieškom. Ale čo s vecami, ktoré majú pre nás vnútornú hodnotu? Máme ich vyhodiť iba preto, lebo podľa definície minimalizmu sa vieme obísť aj bez nich, aj keď vieme, že nám budú chýbať?


čítaj ďalej: Prečo byť minimalistom


Nikdy nebudem minimalistom, lebo sú veci, ktorých sa nechcem vzdať.

Medzi to patria napríklad knihy. Nemám ich už veľmi veľa, mnohé som posunula ďalej, ale sú diela, ktoré si chcem nechať. Sú to knihy, ku ktorým sa rada vraciam, ktoré ma nejako ovplyvnili a viem, že ak by som ich doma nemala, chýbali by mi. Potom to sú fotografie, ktoré mám už roky — staré polaroidy z dovoleniek, ktoré síce sedia v obale v skrini, ale vždy, keď na nich narazím alebo si na nich spomeniem, vyčaria mi úsmev na tvári. Mám odložené aj staré pohľadnice, listy, ktoré sme si jeden čas písali s Monikou a maturitné oznámenia. Pamätníky z detstva, aj ten, ktorý sme si písali navzájom na konci strednej. Mám všetky svoje staré i nové denníky. Mám jeden celý zakladač, do ktorého som si dávala všetky spomienkové veci zo strednej — je obrovský a ťažký, ale je to jedna z najdôležitejších vecí v mojom živote, lebo zhŕňa to najkrajšie obdobie. Ale nie sú to iba sentimentálne veci — používam make-up a stále vlastním viac oblečenia ako by som reálne potrebovala.
Podľa predstavy dokonalého minimalizmu by som všetky tieto veci mala vyhodiť. Rok dozadu som jeden deň už aj bola pripravená, že to pôjde do koša — tá myšlienka sa mi dostala až tak pod kožu. No potom som sa, našťastie, zastavila.

Povedala som to snáď už miliónkrát, ale poviem to znova — minimalizmus je pre všetkých, ale u každého vyzerá inak. A stále môžete/ste minimalistom, keď sa nechcete vzdať niektorých vecí, ktoré pre vás majú vnútornú hodnotu. Cieľom je nájsť hranicu a zistiť, čo je pre vás natoľko dôležité, aby ste si to nechali, a bez čoho sa bez problémov zaobídete. Minimalizmus vám pomôže spomaliť, užívať si prítomnosť, dosiahnuť organizáciu, ktorú všetci hľadáme — tak sa nenechajte ovplyvniť predstavami o dokonalosti, ktoré nie sú pravdivé.

Monday, March 30, 2020

WHY I'LL NEVER BE A MINIMALISTI've been writing about minimalism on this blog for almost two years. During that time, I have shared many tips with you — on how to get started with minimalism, I have mentioned one essential tip for all those who are getting started with his lifestyle, I wrote my advice on topics like staying organized, how to live simply, or how to prevent clutter.

I call myself a minimalist, and that's how call me many people around me or on social media. And yet this is not true, because I will never be a minimalist.
There is the same problem in a zero waste lifestyle, veganism and even minimalism — some kind of unjustified pressure to be absolutely perfect. Anyone who is interested in reducing waste and plastic consumption, or trying to exclude animal products from their diet, the society expects him be on top of the game in a few days or weeks. Which is, of course, completely unrealistic.

And the same is true for minimalism — a person who is interested in this lifestyle and decides to simplify his life because he seeks inner peace, wants to be more organized or wants to fight against consumerism, suddenly faces pressure. Because a minimalist owns only what he absolutely needs to survive. On some things, making decisions is easy — today we no longer need hundreds of books and magazines, because we only need a cell phone and a e-book reader, and simplifying the wardrobe for many is also not a difficult task. But what about things that have deeper value for us? Should we just throw them out because, by the definition of minimalism, we can live without them, even if we know we will miss them?


read more: Why be a minimalist


I'll never be a minimalist because there are things I don't want to give up.

These include books. I don't have a lot of them anymore, I gave away many of them, but there are books I want to keep. These are the books I like to come back to, which somehow influenced me, and I know that if I didn't have them at home, I would miss them. Then there are photos that I have had for years — old polaroids from holidays that sit in a box in the closet, but whenever I come across or remember them, they make a smile on my face. I kept old postcards, letters we wrote with Monika at one point and graduation announcements. I have notebooks from childhood, even the ones we wrote to each other at the end of high school. I have all my old and new diaries. I have one whole binder in which I put all the memory things from high school — it's huge and heavy, but it's one of the most important things in my life because it sums up the most beautiful period. But it's not just sentimental things — I use makeup and still own more clothes than I really need.
According to the idea of perfect minimalism, I should throw away all these things. One year ago, I was already ready put them all in garbage one day — I had that I idea so deep under my skin. But then, thankfully, I stopped myself.

I've said it a million times, but I'll say it again — minimalism is for everyone, but to everyone it looks different. And you still are/can be a minimalist when you don't want to give up some things that have inner value for you. The goal is to find the border and find out what's important to you to keep it, and what you can live without with no problem. Minimalism will help you slow down, enjoy the present, achieve the organization we are all looking for — so don't be influenced by the ideals of perfection that are not true.


Už takmer dva roky vám na tomto blogu píšem o minimalizme. Za tú dobu som s vami zdieľala mnoho tipov — o tom, ako s minimalizmom začať, spomenula som vám jeden zásadný tip, na ktorý by mali myslieť všetci tí, ktorí sa k tomuto životnému štýlu dostávajú, spísala som moje rady k témam ako dosiahnutie organizovanosti, ako žiť jednoduchšie alebo ako zabrániť neporiadku.

Samej o sebe hovorím ako o minimalistke, a takto ma označujú aj mnohí ľudia v mojom okolí alebo na sociálnych sieťach. A predsa to nie je pravda, pretože ja minimalistkou nikdy nebudem.
Pri bezodpadovom životom štýle, vegánstve a aj pri minimalizme je rovnaký problém — akýsi neopodstatnený nátlak, ktorý núti byť úplne dokonalý. Od každého, kto sa zaujíma o zníženie produkcie odpadu a spotreby plastov alebo sa snaží o vylúčenie živočíšnych produktov z jedálnička spoločnosť očakáva, že v priebehu pár dní alebo týždňov bude v tomto smere na vrchole. Čo je, samozrejme, úplne nereálne.

A to isté je aj pri minimalizme — človek, ktorého zaujíma tento životný štýl a rozhodne sa zjednodušiť svoj život preto, lebo hľadá vnútorný pokoj, chce byť viac organizovaný alebo chce takto bojovať proti konzumnému spôsobu života, zrazu čelí tlaku. Lebo minimalista vlastní len to, čo nevyhnutne potrebuje k životu. Pri niektorých veciach je rozhodovanie ľahké — dnes už nepotrebujeme stovky kníh a časopisov, pretože nám stačí mobil a čítačka, a zjednodušenie šatníka pre mnohých tiež nie je ťažkým orieškom. Ale čo s vecami, ktoré majú pre nás vnútornú hodnotu? Máme ich vyhodiť iba preto, lebo podľa definície minimalizmu sa vieme obísť aj bez nich, aj keď vieme, že nám budú chýbať?


čítaj ďalej: Prečo byť minimalistom


Nikdy nebudem minimalistom, lebo sú veci, ktorých sa nechcem vzdať.

Medzi to patria napríklad knihy. Nemám ich už veľmi veľa, mnohé som posunula ďalej, ale sú diela, ktoré si chcem nechať. Sú to knihy, ku ktorým sa rada vraciam, ktoré ma nejako ovplyvnili a viem, že ak by som ich doma nemala, chýbali by mi. Potom to sú fotografie, ktoré mám už roky — staré polaroidy z dovoleniek, ktoré síce sedia v obale v skrini, ale vždy, keď na nich narazím alebo si na nich spomeniem, vyčaria mi úsmev na tvári. Mám odložené aj staré pohľadnice, listy, ktoré sme si jeden čas písali s Monikou a maturitné oznámenia. Pamätníky z detstva, aj ten, ktorý sme si písali navzájom na konci strednej. Mám všetky svoje staré i nové denníky. Mám jeden celý zakladač, do ktorého som si dávala všetky spomienkové veci zo strednej — je obrovský a ťažký, ale je to jedna z najdôležitejších vecí v mojom živote, lebo zhŕňa to najkrajšie obdobie. Ale nie sú to iba sentimentálne veci — používam make-up a stále vlastním viac oblečenia ako by som reálne potrebovala.
Podľa predstavy dokonalého minimalizmu by som všetky tieto veci mala vyhodiť. Rok dozadu som jeden deň už aj bola pripravená, že to pôjde do koša — tá myšlienka sa mi dostala až tak pod kožu. No potom som sa, našťastie, zastavila.

Povedala som to snáď už miliónkrát, ale poviem to znova — minimalizmus je pre všetkých, ale u každého vyzerá inak. A stále môžete/ste minimalistom, keď sa nechcete vzdať niektorých vecí, ktoré pre vás majú vnútornú hodnotu. Cieľom je nájsť hranicu a zistiť, čo je pre vás natoľko dôležité, aby ste si to nechali, a bez čoho sa bez problémov zaobídete. Minimalizmus vám pomôže spomaliť, užívať si prítomnosť, dosiahnuť organizáciu, ktorú všetci hľadáme — tak sa nenechajte ovplyvniť predstavami o dokonalosti, ktoré nie sú pravdivé.


During my journey of zero waste and looking for alternatives to conventional products and cosmetics, I began to look for a substitute for common toothpaste. I wanted to find something that was vegan, only from natural ingredients and packed in reusable or recycled packaging, or completely unpackaged.

At first, I made my toothpaste at home myself — by combining baking soda, coconut oil and peppermint oil, but I personally don't recommend this toothpaste because it didn't work very well. I also tested various dental tablets with which I was very satisfied; but I also found some tooth powders — and I told myself I should gve them a chance. My attention caught this tooth powder Žiarivý úsmev (Radiant smile) with activated charcoal and turmeric from a brand Kvitok.
About the brand

Kvitok is a Slovak brand of natural cosmetics that was previously called Navia. Their aim is to produce products from the best quality substances. Their offer includes shampoos, deodorants, skin serums, creams, massage oils, masks and much more; while most products contain only natural ingredients, making them suitable for vegans, some products also include honey or goat's milk, but they meet the highest standards.

On the blog you may have seen a review of their solid shampoo Tea Tree, designed for oily hair.
Žiarivý úsmev

So far, Kvitok offers two types of tooth powders — herbal and Žiarivý úsmev powder, which is a new addition and immediately caught my eye. The paper box hides a small jar from dark glass. A big plus is the solid lid that seals tightly (because no one wants powder all over the bathroom or cosmetic bag); and after opening we find a plastic cover — this is to maintain the quality of the product during transport or storage.

The powder has a light gray colour and a pleasant fresh minty aroma. Of course, it's a powder, so you have to be careful with it, because it can take very little and it'll be everywehere; but just be careful — and I personally have no problems with it.


read next: 4 reasons to switch to natural beauty


Žiarivý úsmev has two main components — activated charcoal and turmeric. Activated charcoal is known for its detoxifying effects, thanks to which it thoroughly removes dirt and dental plaque, and helps to achieve a radiant and clean teeth. Turmeric has antibacterial and anti-inflammatory properties and supports teeth whitening, making it a perfect complement to charcoal and creating an ideal pair.

In addition, it helps neutralize pH in your oral cavity and reduces the incidence of inflammation and tooth decay.
Ingredients

As is the case with products made from natural ingredients, even in the Žiarivý úsmev tooth powder we find only a few quality ingredients, each fulfilling its role. There are no parabens, silicones, preservatives and synthetic perfumes. The powder contains:

 • calcium powder — has abrasive properties, removes dirt and sediments from teeth,
 • bentonite clay — detoxifies, removes stains and has a preventive effect on tartar formation,
 • activated charcoal — removes dirt and dental plaque, acts as a detoxifier,
 • turmeric — prevents inflammation, is antibacterial and supports teeth whitening,
 • coconut oil surfactant — a fine lather, helps to remove impurities but does not dry,
 • Sage essential oil — heals inflammations while helping to prevent them,
 • Mint essential oil — adds a fresh scent and has an antibacterial effect,
 • Cinnamon essential oil — fights bad breath and is anti-inflammatory,
 • and substances naturally present in essential oils such as Limonene, Geraniol, Linalool and Eugenol.
Usage, availability and my rating

If you are used to using toothpaste and are afraid that you will not be able to work with tooth powder, I will quickly tell you — there's not much difference between them. Once the powder is mixed with water, it has a consistency very similar to paste.

As for use, you will find information on Kvitok.sk and on the product packaging that with a spoon, for example, you should put a small amount of powder on a wet toothbrush; but I personally prefer the option of dipping the wet bristles into the powder — and pick up the product this way. That's how I like it and I have absolutely no problems with it. At first I wasn't a big fan of the flavor, because since the main ingredient is bentonite clay, the powder tastes exactly as you imagine it now, but I got used to it very quickly and I don't mind it at all. Personally, I would have liked it to have a more pronounced taste of mint — but otherwise I don't consider it as a minus.

If you're still wondering if I see any visible differences after a month of using it and if the powder justified its name "Radiant Smile," I can say yes. Of course, there's not a crazy change, after all, we cannot expect that natural substances will be as effective in whitening teeth as chemical; but there is definitely an improvement. If you would be interested, I'll gladly give you an update after a few months, if the difference is more visible.

I bought my tooth powder in a zero waste store in my hometown called Alchemilka, but you can buy it on their eshop kvitok.sk.


advantages glass packaging, nice scent, cleans deeply
disadvantages the mint taste could be more pronounced
price online — 6.90 € / 25 g packaging
rating 9/10


Počas mojej cesty zero waste a hľadania alternatív na bežné produkty a kozmetiku som sa začala obzerať aj po náhrade klasickej zubnej pasty. Chcela som nájsť niečo, čo by bolo vegánske, iba z prírodných surovín a zabalené v znovupoužiteľných alebo recyklovaných obaloch, prípadne úplne bez obalu.

Zo začiatku som si zubnú pastu robila doma sama — zmiešaním sódy bikarbóny, kokosového oleja a pepermintového oleja, ale osobne túto pastu veľmi neodporúčam, pretože veľmi nefungovala. Testovala som aj rôzne zubné tablety, s ktorými som bola veľmi spokojná; no narazila som aj na zubný prášok — a povedala si, že mu dám šancu. Do oka mi padol tento zubný prášok Žiarivý úsmev s aktívnym uhlím a kurkumou od značky Kvitok.
O značke

Ak vám značka Kvitok nič nehovorí, je to pravdepodobne preto, lebo doteraz na trhu vystupovala pod názvom Navia. Kvitok je slovenská značka prírodnej kozmetiky, ktorej cieľom je vyrábať produkty z látok najlepšej kvality. Ich ponuka zahŕňa šampóny, dezodoranty, pleťové séra, krémy, masážne oleje, masky a mnoho ďalšieho; pričom väčšina produktov obsahuje iba prírodné suroviny, vďaka čomu sú vhodné pre vegánov, niektoré výrobky v sebe majú aj včelí med alebo kozie mlieko, no tie spĺňajú najvyššie štandardy.

Na blogu ste sa mohli stretnúť už s recenziou na ich tuhý šampón Čajovník, ktorý je určený na mastné vlasy.
Žiarivý úsmev

Kvitok má v ponuke zatiaľ dva druhý zubného prášku — a to bylinkový a prášok Žiarivý úsmev, ktorý je novinkou a hneď ma zaujal. V papierovej škatuľke sa skrýva malá dóza z tmavého skla. Veľkým plusom je pevné viečko, ktoré dobre tesní (pretože určite nikto nechce prášok po celej kúpeľni alebo kozmetickej taštičke); a po otvorení nájdeme ešte krycie viečko z plastu — to má za úlohu zachovať kvalitu produktu pri preprave alebo uskladnení.

Prášok má svetlosivú farbu a príjemnú sviežu mätovú vôňu. Samozrejme, je to prášok, takže pri ňom musíte byť opatrní, pretože stačí veľmi málo a bude všade okolo; ale stačí si dávať pozor — a ja osobne nemám žiadne problémy.


čítaj ďalej: 4 dôvody prečo prejsť na prírodnú kozmetiku


Žiarivý úsmev má dve hlavné zložky — aktívne uhlie a kurkumu. Aktívne čierne uhlie je známe pre svoje detoxikačné účinky, vďaka ktorým dôkladne odstraňuje nečistoty a zubný povlak, a pomáha k dosiahnutiu žiarivého a čistého chrupu. Kurkuma má antibakteriálne a protizápalové schopnosti a podporuje bielenie zubov, vďaka čomu sa s uhlím skvelo dopĺňajú a tvoria ideálnu dvojicu.

Okrem toho pomáha neutralizovať pH v ústnej dutine a znižuje výskyt zápalov a tvorby zubného kazu.
Zloženie

Ako to už pri produktoch z prírodných zložiek býva, aj v zubnom prášku Žiarivý úsmev nájdeme iba pár kvalitných surovín, kde každá spĺňa svoju úlohu. Nie sú v ňom žiadne parabény, silikóny, konzervanty a syntetické parfumy. Prášok obsahuje:

Použitie, dostupnosť a moje hodnotenie

Ak ste zvyknutí na používanie zubnej pasty a obávate sa, že so zubným práškom nebudete vedieť pracovať, tak vás rýchlo vyvediem z omylu — vôbec to nie je veľký rozdiel. Len čo sa prášok zmieša s vodou, získa konzistenciu veľmi podobnú paste.

Čo sa používania týka, na stránke Kvitok.sk i na obale produktu nájdete informáciu, že napríklad lyžičkou nanesiete malé množstvo prášku na navlčenú zubnú kefku; no ja osobne preferujem možnosť, pri ktorej navlhčené štetinky kefky ponorím do prášku — a tak produkt naberiem. Takto mi to vyhovuje a nemám s tým absolútne žiadne problémy. Spočiatku som nebola veľkým fanúšikom príchute, pretože tým, že je hlavnou zložkou bentonit íl, tak prášok chutí presne tak, ako si to asi teraz predstavujete, ale aj na to som si veľmi rýchlo zvykla a už mi to vôbec neprekáža. Osobne by som privítala, keby bola výraznejšia chuť mäty — ale inak to nepovažujem ako mínus.

Ak vás ešte zaujíma, či po mesiaci používania vidím nejaké viditeľné rozdiely a prášok obhájil svoj názov "Žiarivý úsmev", tak môžem povedať, že áno. Samozrejme, nie je to nejaká závratná zmena, koniec-koncov nemôžeme čakať, že prírodné látky budú rovnako efektívne pri bielení zubov ako chemické; ale zlepšenie tam určite je. Ak by bol záujem, určite vás rada po pár mesiacoch update-ujem, či je rozdiel viac viditeľný.

Ja som svoj zubný prášok kúpila v Alchemilke v Prešove, ale zoženiete ho v mnohých obchodoch po celom Slovensku, ktoré sa sústredia na predaj bezobalových potravín, ekologickej drogérie a prírodnej kozmetiky. Okrem toho ho je aj na eshope kvitok.sk.


plusy sklenené balenie, príjemná vôňa, dôkladne čistí
mínusy mätová príchuť by mohla byť výraznejšia
cena online — 6.90 € / 25 g balenie
hodnotenie 9/10

Friday, March 27, 2020

TOOTH POWDER BY KVITOKDuring my journey of zero waste and looking for alternatives to conventional products and cosmetics, I began to look for a substitute for common toothpaste. I wanted to find something that was vegan, only from natural ingredients and packed in reusable or recycled packaging, or completely unpackaged.

At first, I made my toothpaste at home myself — by combining baking soda, coconut oil and peppermint oil, but I personally don't recommend this toothpaste because it didn't work very well. I also tested various dental tablets with which I was very satisfied; but I also found some tooth powders — and I told myself I should gve them a chance. My attention caught this tooth powder Žiarivý úsmev (Radiant smile) with activated charcoal and turmeric from a brand Kvitok.
About the brand

Kvitok is a Slovak brand of natural cosmetics that was previously called Navia. Their aim is to produce products from the best quality substances. Their offer includes shampoos, deodorants, skin serums, creams, massage oils, masks and much more; while most products contain only natural ingredients, making them suitable for vegans, some products also include honey or goat's milk, but they meet the highest standards.

On the blog you may have seen a review of their solid shampoo Tea Tree, designed for oily hair.
Žiarivý úsmev

So far, Kvitok offers two types of tooth powders — herbal and Žiarivý úsmev powder, which is a new addition and immediately caught my eye. The paper box hides a small jar from dark glass. A big plus is the solid lid that seals tightly (because no one wants powder all over the bathroom or cosmetic bag); and after opening we find a plastic cover — this is to maintain the quality of the product during transport or storage.

The powder has a light gray colour and a pleasant fresh minty aroma. Of course, it's a powder, so you have to be careful with it, because it can take very little and it'll be everywehere; but just be careful — and I personally have no problems with it.


read next: 4 reasons to switch to natural beauty


Žiarivý úsmev has two main components — activated charcoal and turmeric. Activated charcoal is known for its detoxifying effects, thanks to which it thoroughly removes dirt and dental plaque, and helps to achieve a radiant and clean teeth. Turmeric has antibacterial and anti-inflammatory properties and supports teeth whitening, making it a perfect complement to charcoal and creating an ideal pair.

In addition, it helps neutralize pH in your oral cavity and reduces the incidence of inflammation and tooth decay.
Ingredients

As is the case with products made from natural ingredients, even in the Žiarivý úsmev tooth powder we find only a few quality ingredients, each fulfilling its role. There are no parabens, silicones, preservatives and synthetic perfumes. The powder contains:

 • calcium powder — has abrasive properties, removes dirt and sediments from teeth,
 • bentonite clay — detoxifies, removes stains and has a preventive effect on tartar formation,
 • activated charcoal — removes dirt and dental plaque, acts as a detoxifier,
 • turmeric — prevents inflammation, is antibacterial and supports teeth whitening,
 • coconut oil surfactant — a fine lather, helps to remove impurities but does not dry,
 • Sage essential oil — heals inflammations while helping to prevent them,
 • Mint essential oil — adds a fresh scent and has an antibacterial effect,
 • Cinnamon essential oil — fights bad breath and is anti-inflammatory,
 • and substances naturally present in essential oils such as Limonene, Geraniol, Linalool and Eugenol.
Usage, availability and my rating

If you are used to using toothpaste and are afraid that you will not be able to work with tooth powder, I will quickly tell you — there's not much difference between them. Once the powder is mixed with water, it has a consistency very similar to paste.

As for use, you will find information on Kvitok.sk and on the product packaging that with a spoon, for example, you should put a small amount of powder on a wet toothbrush; but I personally prefer the option of dipping the wet bristles into the powder — and pick up the product this way. That's how I like it and I have absolutely no problems with it. At first I wasn't a big fan of the flavor, because since the main ingredient is bentonite clay, the powder tastes exactly as you imagine it now, but I got used to it very quickly and I don't mind it at all. Personally, I would have liked it to have a more pronounced taste of mint — but otherwise I don't consider it as a minus.

If you're still wondering if I see any visible differences after a month of using it and if the powder justified its name "Radiant Smile," I can say yes. Of course, there's not a crazy change, after all, we cannot expect that natural substances will be as effective in whitening teeth as chemical; but there is definitely an improvement. If you would be interested, I'll gladly give you an update after a few months, if the difference is more visible.

I bought my tooth powder in a zero waste store in my hometown called Alchemilka, but you can buy it on their eshop kvitok.sk.


advantages glass packaging, nice scent, cleans deeply
disadvantages the mint taste could be more pronounced
price online — 6.90 € / 25 g packaging
rating 9/10


Počas mojej cesty zero waste a hľadania alternatív na bežné produkty a kozmetiku som sa začala obzerať aj po náhrade klasickej zubnej pasty. Chcela som nájsť niečo, čo by bolo vegánske, iba z prírodných surovín a zabalené v znovupoužiteľných alebo recyklovaných obaloch, prípadne úplne bez obalu.

Zo začiatku som si zubnú pastu robila doma sama — zmiešaním sódy bikarbóny, kokosového oleja a pepermintového oleja, ale osobne túto pastu veľmi neodporúčam, pretože veľmi nefungovala. Testovala som aj rôzne zubné tablety, s ktorými som bola veľmi spokojná; no narazila som aj na zubný prášok — a povedala si, že mu dám šancu. Do oka mi padol tento zubný prášok Žiarivý úsmev s aktívnym uhlím a kurkumou od značky Kvitok.
O značke

Ak vám značka Kvitok nič nehovorí, je to pravdepodobne preto, lebo doteraz na trhu vystupovala pod názvom Navia. Kvitok je slovenská značka prírodnej kozmetiky, ktorej cieľom je vyrábať produkty z látok najlepšej kvality. Ich ponuka zahŕňa šampóny, dezodoranty, pleťové séra, krémy, masážne oleje, masky a mnoho ďalšieho; pričom väčšina produktov obsahuje iba prírodné suroviny, vďaka čomu sú vhodné pre vegánov, niektoré výrobky v sebe majú aj včelí med alebo kozie mlieko, no tie spĺňajú najvyššie štandardy.

Na blogu ste sa mohli stretnúť už s recenziou na ich tuhý šampón Čajovník, ktorý je určený na mastné vlasy.
Žiarivý úsmev

Kvitok má v ponuke zatiaľ dva druhý zubného prášku — a to bylinkový a prášok Žiarivý úsmev, ktorý je novinkou a hneď ma zaujal. V papierovej škatuľke sa skrýva malá dóza z tmavého skla. Veľkým plusom je pevné viečko, ktoré dobre tesní (pretože určite nikto nechce prášok po celej kúpeľni alebo kozmetickej taštičke); a po otvorení nájdeme ešte krycie viečko z plastu — to má za úlohu zachovať kvalitu produktu pri preprave alebo uskladnení.

Prášok má svetlosivú farbu a príjemnú sviežu mätovú vôňu. Samozrejme, je to prášok, takže pri ňom musíte byť opatrní, pretože stačí veľmi málo a bude všade okolo; ale stačí si dávať pozor — a ja osobne nemám žiadne problémy.


čítaj ďalej: 4 dôvody prečo prejsť na prírodnú kozmetiku


Žiarivý úsmev má dve hlavné zložky — aktívne uhlie a kurkumu. Aktívne čierne uhlie je známe pre svoje detoxikačné účinky, vďaka ktorým dôkladne odstraňuje nečistoty a zubný povlak, a pomáha k dosiahnutiu žiarivého a čistého chrupu. Kurkuma má antibakteriálne a protizápalové schopnosti a podporuje bielenie zubov, vďaka čomu sa s uhlím skvelo dopĺňajú a tvoria ideálnu dvojicu.

Okrem toho pomáha neutralizovať pH v ústnej dutine a znižuje výskyt zápalov a tvorby zubného kazu.
Zloženie

Ako to už pri produktoch z prírodných zložiek býva, aj v zubnom prášku Žiarivý úsmev nájdeme iba pár kvalitných surovín, kde každá spĺňa svoju úlohu. Nie sú v ňom žiadne parabény, silikóny, konzervanty a syntetické parfumy. Prášok obsahuje:

Použitie, dostupnosť a moje hodnotenie

Ak ste zvyknutí na používanie zubnej pasty a obávate sa, že so zubným práškom nebudete vedieť pracovať, tak vás rýchlo vyvediem z omylu — vôbec to nie je veľký rozdiel. Len čo sa prášok zmieša s vodou, získa konzistenciu veľmi podobnú paste.

Čo sa používania týka, na stránke Kvitok.sk i na obale produktu nájdete informáciu, že napríklad lyžičkou nanesiete malé množstvo prášku na navlčenú zubnú kefku; no ja osobne preferujem možnosť, pri ktorej navlhčené štetinky kefky ponorím do prášku — a tak produkt naberiem. Takto mi to vyhovuje a nemám s tým absolútne žiadne problémy. Spočiatku som nebola veľkým fanúšikom príchute, pretože tým, že je hlavnou zložkou bentonit íl, tak prášok chutí presne tak, ako si to asi teraz predstavujete, ale aj na to som si veľmi rýchlo zvykla a už mi to vôbec neprekáža. Osobne by som privítala, keby bola výraznejšia chuť mäty — ale inak to nepovažujem ako mínus.

Ak vás ešte zaujíma, či po mesiaci používania vidím nejaké viditeľné rozdiely a prášok obhájil svoj názov "Žiarivý úsmev", tak môžem povedať, že áno. Samozrejme, nie je to nejaká závratná zmena, koniec-koncov nemôžeme čakať, že prírodné látky budú rovnako efektívne pri bielení zubov ako chemické; ale zlepšenie tam určite je. Ak by bol záujem, určite vás rada po pár mesiacoch update-ujem, či je rozdiel viac viditeľný.

Ja som svoj zubný prášok kúpila v Alchemilke v Prešove, ale zoženiete ho v mnohých obchodoch po celom Slovensku, ktoré sa sústredia na predaj bezobalových potravín, ekologickej drogérie a prírodnej kozmetiky. Okrem toho ho je aj na eshope kvitok.sk.


plusy sklenené balenie, príjemná vôňa, dôkladne čistí
mínusy mätová príchuť by mohla byť výraznejšia
cena online — 6.90 € / 25 g balenie
hodnotenie 9/10


It's been more than a week since we're home. Some are at home for much longer. And since this is not a situation that we had time to prepare for, it probably hit everyone quite badly. We are used to living quite fast lives — tens of duties await us every day, we're chasing the deadlines, balancing school with work, trying to engage in some hobbies or leisure activities so that no one can say that we are doing nothing for our self-development. This sudden change was an unexpected shock — and everything turned a hundred and eighty degrees. An alarm clock at six in the morning suddenly is not necessary, we can also enjoy breakfast in peace, and our calendars somehow emptied.

But we're not at home for no reason. It is now very important that we follow the precautions, are causious, careful and responsible. Because just by being at home and washing our hands can we save ourselves and others.

But since our everyday stereotype looked completely different, being locked up between the four walls will quickly get tiring. That's why I have prepared a list of 17 things you can do during quarantine — and use this free time.
1. Clear out your junk drawer. You go around it every day saying that you'll put it in order — and now is the time. Throw away everything you don't need; and find home for other things.

2. Declutter your wardrobe. You will be surprised at what treasures you will find there. And on the blog you will also find an article on how to effectively clean your wardrobe.

3. Try a new recipe. You certainly have bookmarks on social media with recipes that look amazing and delicious. Whether it's an interesting cake or vegan treats — get the whole family involved and experiment in the kitchen.

4. Call family and friends. Be at least in touch with those you cannot see now; and especially connect with loved ones who are home alone.

5. Finish the book that has been on your bedside table for months. Right now, when you have no duties and tasks, you can finally sit in a chair with a cup of warm tea and an interesting book in hand.

6. Move the furniture in the room. Just replace the bed and table, and suddenly the whole room looks different.


read next: Recycling Glass — How, Why and More!


7. Clear your online world. Organize your photos, documents and bookmarks, stop following profiles that you don't like, and finally open all your emails. There is also a separate article on digital minimalism.

8. Support small business. The most affected by the current situation are the self-employed — cafes, hairdressers, cosmetics or small local brands. And even if you can't take advantage of their services now, buying gift vouchers will help them survive — and you'll treat yourself or someone else after everything is back to normal.

9. Learn something new. Do you want to speak French, do a handstand, solve a Rubik's cube or play chess? Now is the perfect time.

10. Start blogging. Share your thoughts, insights, recipes or photos with the world.

11. See an interesting documentary. On Netflix you can find hundreds of them — about nature and animals, various industries, the past and the future. You can find six documentaries worth your attention in this article.
12. Play a board game. Certainly at home you will find Monopoly, Twister, or joker cards. And with your game you can enjoy the new cake you have tried.

13. Take a moment for yourself. Fill up a bath, make a manicure, and finally use the hair mask that you have been putting away for months.

14. Create a moodboard. A collage of images and goals you want to accomplish will give you motivation and inspiration.

15. Try yoga. Or meditate for a while. Or turn your living room into a mini fitness studio, turn on some YouTube tutorial and get the whole family involved.

16. Start writing a book. You may find a writer in you. And even if you don't, you'll have something to laugh about in a year's time.

17. Do the thing you have been putting off for months. You know what I'm talking about. And you certainly don't want to get into it, but believe me, it's worth it.


Už je to viac ako týždeň, čo sme doma. Niektorí sú doma aj oveľa dlhšie. A keďže toto nie je situácia, na ktorú sme mali čas sa nejako pripraviť, asi každého zasiahla dosť výrazne. Sme zvyknutí žiť pomerne rýchle životy — každý deň nás čakajú desiatky povinností, naháňame sa za deadlinom, striedame školu s prácou, do toho sa snažíme zapojiť aj nejaké koníčky alebo voľnočasové aktivity, aby sa nepovedalo, že nič nerobíme pre svoj sebarozvoj. Táto náhla zmena bola nečakaným šokom — a všetko sa otočilo o stoosemdesiat stupňov. Budík o šiestej ráno zrazu nie je potrebný, aj raňajky si vieme vychutnať v pokoji, a kalendáre sa akosi vyprázdnili.

Ale nie sme doma len tak. Teraz je veľmi dôležité, aby sme sa riadili bezpečnostnými opatreniami, boli obozretní, opatrní a zodpovední. Lebo už len tým, že budeme doma a budeme si umývať ruky, dokážeme zachrániť seba i ostatných.

No keďže náš každodenný stereotyp vyzeral úplne inak, byť zatvorený medzi štyrmi stenami veľmi rýchlo omrzí. Preto som pre vás pripravila zoznam 17 vecí, ktoré môžete robiť počas karantény — a využiť tento voľný čas.
1. Upracte zásuvku, do ktorej dávate všetky veci, ktoré nemajú svoje miesto. Každý deň ju obchádzate s tým, že raz ju dáte do poriadku — a presne teraz je na to čas. Vyhoďte všetko, čo nepotrebujete; a ostatným veciam nájdite domov.

2. Vytrieďte si šatník. Určite budete prekvapení, aké poklady tam nájdete. A na blogu nájdete aj článok zameraný na to, ako efektívne upratať svoju skriňu.

3. Vyskúšajte nový recept. Aj vy máte určite na sociálnych sieťach záložky s receptami, ktoré vyzerajú úžasne a chutne. Či už je to zaujímavý koláč alebo vegánske dobroty — zapojte celú rodinu a experimentujte v kuchyni.

4. Zavolajte rodine a kamarátom. Buďte aspoň takto v kontakte s tými, ktorých teraz nemôžete vidieť; a hlavne sa spojte s blízkymi, ktorí sú doma sami.

5. Dočítajte tú knihu, ktorú máte na nočnom stolíku už mesiace. Práve teraz, keď nemáte žiadne povinnosti a úlohy, si konečne môžete bez výčitiek sadnúť do kresla so šálkou teplého čaju a zaujímavou knižkou v ruke.

6. Presuňte nábytok v izbe. Stačí len zameniť posteľ a stolík, a zrazu celá miestnosť vyzerá inak.


čítaj ďalej: Recyklovanie skla — Ako, prečo a viac!


7. Vyčistite svoj online svet. Urobte poriadok vo fotografiách, dokumentoch a záložkách, prestaňte sledovať profily, ktoré vás nebavia, a konečne otvorte všetky maily. Aj o digitálnom minimalizme nájdete osobitný článok.

8. Podporte malý biznis. Tí, ktorých momentálna situácia zasiahla asi najviac, sú živnostníci — kaviarne, kaderníčky, kozmetičky alebo malé lokálne značky. A hoci služby mnohých teraz nevyužijete, kúpou darčekových kupónov im pomôžete prežiť — a seba či niekoho iného potešíte, keď sa všetko dá opäť do poriadku.

9. Naučte sa niečo nové. Túžite po tom hovoriť po francúzsky, vedieť spraviť stojku, poskladať rubikovú kocku alebo hrať šach? Teraz je na to ideálny čas.

10. Začnite blogovať. Zdieľajte svoje myšlienky, postrehy, recepty či fotografie so svetom.

11. Pozrite si zaujímavý dokument. Na Netflixe ich nájdete stovky — o prírode a zvieratách, rôznych priemyselných odvetviach, o minulosti i budúcnosti. Šesť dokumentov, ktoré určite stoja za vašu pozornosť, nájdete v tomto článku.
12. Zahrajte si spoločenskú hru. Určite doma nájdete Monopoly, Twister, človeče alebo žolíkové karty. A k hre si môžete pochutnať na tom novom koláči, ktorý ste vyskúšali.

13. Spravte si chvíľku iba pre seba. Napustite si vaňu, spravte manikúru, konečne využite sú masku na vlasy, ktorú si odkladáte už mesiace.

14. Vytvorte si moodboard. Koláž s obrázkami a cieľmi, ktoré chcete splniť, vám dodá motiváciu a inšpiráciu.

15. Vyskúšajte jógu. Alebo chvíľu meditujte. Alebo premeňte obývačku na mini fitnes štúdio, zapnite nejaký tréning na YouTube a zapojte celú rodinu.

16. Začnite písať knihu. Možno v sebe objavíte spisovateľa. A aj keď nie, budete sa mať takto o rok na čom smiať.

17. Spravte tú vec, ktorú odkladáte už mesiace. Vy viete, o čom hovorím. A určite sa vám nechce do toho pustiť, ale verte mi, stojí to za to.

Monday, March 23, 2020

17 THINGS TO DO IN QUARANTINEIt's been more than a week since we're home. Some are at home for much longer. And since this is not a situation that we had time to prepare for, it probably hit everyone quite badly. We are used to living quite fast lives — tens of duties await us every day, we're chasing the deadlines, balancing school with work, trying to engage in some hobbies or leisure activities so that no one can say that we are doing nothing for our self-development. This sudden change was an unexpected shock — and everything turned a hundred and eighty degrees. An alarm clock at six in the morning suddenly is not necessary, we can also enjoy breakfast in peace, and our calendars somehow emptied.

But we're not at home for no reason. It is now very important that we follow the precautions, are causious, careful and responsible. Because just by being at home and washing our hands can we save ourselves and others.

But since our everyday stereotype looked completely different, being locked up between the four walls will quickly get tiring. That's why I have prepared a list of 17 things you can do during quarantine — and use this free time.
1. Clear out your junk drawer. You go around it every day saying that you'll put it in order — and now is the time. Throw away everything you don't need; and find home for other things.

2. Declutter your wardrobe. You will be surprised at what treasures you will find there. And on the blog you will also find an article on how to effectively clean your wardrobe.

3. Try a new recipe. You certainly have bookmarks on social media with recipes that look amazing and delicious. Whether it's an interesting cake or vegan treats — get the whole family involved and experiment in the kitchen.

4. Call family and friends. Be at least in touch with those you cannot see now; and especially connect with loved ones who are home alone.

5. Finish the book that has been on your bedside table for months. Right now, when you have no duties and tasks, you can finally sit in a chair with a cup of warm tea and an interesting book in hand.

6. Move the furniture in the room. Just replace the bed and table, and suddenly the whole room looks different.


read next: Recycling Glass — How, Why and More!


7. Clear your online world. Organize your photos, documents and bookmarks, stop following profiles that you don't like, and finally open all your emails. There is also a separate article on digital minimalism.

8. Support small business. The most affected by the current situation are the self-employed — cafes, hairdressers, cosmetics or small local brands. And even if you can't take advantage of their services now, buying gift vouchers will help them survive — and you'll treat yourself or someone else after everything is back to normal.

9. Learn something new. Do you want to speak French, do a handstand, solve a Rubik's cube or play chess? Now is the perfect time.

10. Start blogging. Share your thoughts, insights, recipes or photos with the world.

11. See an interesting documentary. On Netflix you can find hundreds of them — about nature and animals, various industries, the past and the future. You can find six documentaries worth your attention in this article.
12. Play a board game. Certainly at home you will find Monopoly, Twister, or joker cards. And with your game you can enjoy the new cake you have tried.

13. Take a moment for yourself. Fill up a bath, make a manicure, and finally use the hair mask that you have been putting away for months.

14. Create a moodboard. A collage of images and goals you want to accomplish will give you motivation and inspiration.

15. Try yoga. Or meditate for a while. Or turn your living room into a mini fitness studio, turn on some YouTube tutorial and get the whole family involved.

16. Start writing a book. You may find a writer in you. And even if you don't, you'll have something to laugh about in a year's time.

17. Do the thing you have been putting off for months. You know what I'm talking about. And you certainly don't want to get into it, but believe me, it's worth it.


Už je to viac ako týždeň, čo sme doma. Niektorí sú doma aj oveľa dlhšie. A keďže toto nie je situácia, na ktorú sme mali čas sa nejako pripraviť, asi každého zasiahla dosť výrazne. Sme zvyknutí žiť pomerne rýchle životy — každý deň nás čakajú desiatky povinností, naháňame sa za deadlinom, striedame školu s prácou, do toho sa snažíme zapojiť aj nejaké koníčky alebo voľnočasové aktivity, aby sa nepovedalo, že nič nerobíme pre svoj sebarozvoj. Táto náhla zmena bola nečakaným šokom — a všetko sa otočilo o stoosemdesiat stupňov. Budík o šiestej ráno zrazu nie je potrebný, aj raňajky si vieme vychutnať v pokoji, a kalendáre sa akosi vyprázdnili.

Ale nie sme doma len tak. Teraz je veľmi dôležité, aby sme sa riadili bezpečnostnými opatreniami, boli obozretní, opatrní a zodpovední. Lebo už len tým, že budeme doma a budeme si umývať ruky, dokážeme zachrániť seba i ostatných.

No keďže náš každodenný stereotyp vyzeral úplne inak, byť zatvorený medzi štyrmi stenami veľmi rýchlo omrzí. Preto som pre vás pripravila zoznam 17 vecí, ktoré môžete robiť počas karantény — a využiť tento voľný čas.
1. Upracte zásuvku, do ktorej dávate všetky veci, ktoré nemajú svoje miesto. Každý deň ju obchádzate s tým, že raz ju dáte do poriadku — a presne teraz je na to čas. Vyhoďte všetko, čo nepotrebujete; a ostatným veciam nájdite domov.

2. Vytrieďte si šatník. Určite budete prekvapení, aké poklady tam nájdete. A na blogu nájdete aj článok zameraný na to, ako efektívne upratať svoju skriňu.

3. Vyskúšajte nový recept. Aj vy máte určite na sociálnych sieťach záložky s receptami, ktoré vyzerajú úžasne a chutne. Či už je to zaujímavý koláč alebo vegánske dobroty — zapojte celú rodinu a experimentujte v kuchyni.

4. Zavolajte rodine a kamarátom. Buďte aspoň takto v kontakte s tými, ktorých teraz nemôžete vidieť; a hlavne sa spojte s blízkymi, ktorí sú doma sami.

5. Dočítajte tú knihu, ktorú máte na nočnom stolíku už mesiace. Práve teraz, keď nemáte žiadne povinnosti a úlohy, si konečne môžete bez výčitiek sadnúť do kresla so šálkou teplého čaju a zaujímavou knižkou v ruke.

6. Presuňte nábytok v izbe. Stačí len zameniť posteľ a stolík, a zrazu celá miestnosť vyzerá inak.


čítaj ďalej: Recyklovanie skla — Ako, prečo a viac!


7. Vyčistite svoj online svet. Urobte poriadok vo fotografiách, dokumentoch a záložkách, prestaňte sledovať profily, ktoré vás nebavia, a konečne otvorte všetky maily. Aj o digitálnom minimalizme nájdete osobitný článok.

8. Podporte malý biznis. Tí, ktorých momentálna situácia zasiahla asi najviac, sú živnostníci — kaviarne, kaderníčky, kozmetičky alebo malé lokálne značky. A hoci služby mnohých teraz nevyužijete, kúpou darčekových kupónov im pomôžete prežiť — a seba či niekoho iného potešíte, keď sa všetko dá opäť do poriadku.

9. Naučte sa niečo nové. Túžite po tom hovoriť po francúzsky, vedieť spraviť stojku, poskladať rubikovú kocku alebo hrať šach? Teraz je na to ideálny čas.

10. Začnite blogovať. Zdieľajte svoje myšlienky, postrehy, recepty či fotografie so svetom.

11. Pozrite si zaujímavý dokument. Na Netflixe ich nájdete stovky — o prírode a zvieratách, rôznych priemyselných odvetviach, o minulosti i budúcnosti. Šesť dokumentov, ktoré určite stoja za vašu pozornosť, nájdete v tomto článku.
12. Zahrajte si spoločenskú hru. Určite doma nájdete Monopoly, Twister, človeče alebo žolíkové karty. A k hre si môžete pochutnať na tom novom koláči, ktorý ste vyskúšali.

13. Spravte si chvíľku iba pre seba. Napustite si vaňu, spravte manikúru, konečne využite sú masku na vlasy, ktorú si odkladáte už mesiace.

14. Vytvorte si moodboard. Koláž s obrázkami a cieľmi, ktoré chcete splniť, vám dodá motiváciu a inšpiráciu.

15. Vyskúšajte jógu. Alebo chvíľu meditujte. Alebo premeňte obývačku na mini fitnes štúdio, zapnite nejaký tréning na YouTube a zapojte celú rodinu.

16. Začnite písať knihu. Možno v sebe objavíte spisovateľa. A aj keď nie, budete sa mať takto o rok na čom smiať.

17. Spravte tú vec, ktorú odkladáte už mesiace. Vy viete, o čom hovorím. A určite sa vám nechce do toho pustiť, ale verte mi, stojí to za to.


We have already talked about recycling plastic and why sorting them out is important for protecting the environment, and we also talked about recycling paper — how this process works, what are its advantages and disadvantages. Today, we will continue this mini-series and together we will look at the material that we all know and meet every day, but somehow it disappears from the supermarket shelves, although it has huge benefits.

Recycling glass is not anything new — and by the container for plastic and paper are often joined by a green bin. Separating glass from municipal waste is equally important; and below you'll learn why glass is the best commercially available material.
What Is Glass

Glass is a transparent, solid, yet brittle material consisting of a mixture of silica, calcium oxide and sodium oxide. It's resistant to wear and is biologically inactive, which means it doesn't rot, is not affected by water or sunlight and cannot be composted.


read next: Recycling Paper


The first glass was used in ancient Egypt to produce small objects; today's technologies are much more advanced and more widespread. We know three main types of liquid glass processing — blowing (this is how different decorations, glasses, decanters or chemical glass are produced), casting (for bottles, plates, glasses) and stamping (like sheet glass production).

Glass accounts for approximately 10% of the weight of the waste; but in Slovakia the recycling rate is only 50%, which is low compared to the European average (up to 70%). But not because the Slovaks don't know how to separate glass — but because we stopped buying food in glass and we prefer plastic and cans.
Recycling Glass

In Slovakia, glass recycling is handled by the company Vetropack based in Nemšová. This process consists of four phases:

 1. sorting,
 2. crushing,
 3. separation,
 4. return to production.


The most important thing, however, is the correct sorting. Not only should the intended container not include other materials, but it's especially important to be careful what kind glass you throw. In some cities or villages they collec white and coloured glass separately; and although white glass doesn't affect the quality of the coloured glass, if the coloured glass blends between white glass, it only makes it difficult to workers in the factory.

At the sorting stage, line workers sort out everything that's not glass, including other types of glass and non-recyclable glass. This is followed by thorough cleaning, where the glass gets rid of food and drink residues, lids, caps and labels. Then the glass is crushed into smaller pieces; and again, they control it several times to check that there are no pieces of metal, dirt and so on. Only then can the glass be returned to production — a blend of primary raw materials is mixed with the mixture, it's melted at a temperature of up to 1600 °C and formed into the desired need.
Advantages and disadvantages

The great advantage of glass is that theoretically it can be recycled indefinitely. In practice, of course, this is a bit more complicated and in the vast majority of cases, the raw material must also be added to the recycled mixture; but glass doesn't lose any of its properties in the process of recycling and its quality is not reduced. Recycling also saves energy — compared to primary production, we save up to 25% energy by separating glass.

Recycling glass has no drawbacks as such — the main drawback is that we don't properly sort glass. The green container can't include ceramics, porcelain, mirrors, bulbs and tubes, car glass or monitors; and as I mentioned, it's important to be careful whether white and coloured glass is collected together or separately in your city.

Compared to other materials, the glass has a lead by the fact that it can be reused and is harmless. Glass returnable containers are the lowest burden on the environment — they just need to be washed and refilled — and that's why returnable bottles and packaging should come back into large food chains.


Hovorili sme už o recyklácii plastov a prečo je ich triedenie dôležité pre ochranu životného prostredia, a rovnako sme sa bavili aj o recyklácii papiera — ako tento proces prebieha, aké sú jeho výhody a nevýhody. Dnes budeme v tejto minisérii pokračovať a spoločne sa pozrieme na materiál, ktorý tiež všetci dobre poznáme a stretávame sa s ním každý deň, no predsa z pultov supermarketov akosi mizne, hoci má obrovské plusy.

Recyklovanie skla nie je žiadna novinka — a pri žltom kontajneri na plasty a modrom na papier sa často nachádza aj zelená nádoba. Separovanie skla od komunálneho odpadu je rovnako dôležité; a nižšie sa dozviete, prečo je sklo najlepším bežne dostupným materiálom.
Čo je sklo

Sklo je priehľadný, pevný, a zároveň krehký materiál, ktorý pozostáva zo zmesi oxidu kremičitého, oxidu vápenatého a oxidu sodného. Je odolné voči opotrebeniu a je biologicky neaktívne, čo znamená, že nehnije, nijako naň nevplýva voda či slnečné žiarenie a nedá sa skompostovať.


čítaj ďalej: Recyklovanie papiera


Prvé sklo používali už v starovekom Egypte na výrobu malých predmetov; dnešné technológie sú oveľa pokročilejšie a širšie je i jeho využitie. Poznáme tri hlavné druhy spracovania tekutej skloviny — fúkanie (takto sa vyrábajú rôzne dekorácie, poháre, karafy alebo chemické sklo), liatie (fľaše, taniere, poháre) a lisovanie (výroba tabuľového skla).

Sklo tvorí približne 10 % hmotnosti odpadu; no na Slovensku dosahuje miera recyklácie len 50 %, čo je oproti európskemu priemeru (až 70 %) málo. Ale nie preto, že by Slováci nevedeli sklo separovať — ale preto, že sme prestali kupovať potraviny v skle a dávame prednosť plastom a plechovkám.
Recyklovanie skla

Na Slovensku sa recykláciou skla zaoberá firma Vetropack so sídlom v Nemšovej. Tento proces pozostáva zo štyroch fáz:

 1. triedenie,
 2. drvenie,
 3. separácia,
 4. návrat do výroby.


Najdôležitejšie je však správne triedenie. Nielenže do určeného kontajnera nepatria iné materiály, ale hlavne je dôležité dávať si pozor, aké sklo kam hádžete. Na niektorých sídliskách či v obciach separujú osobitne biele a osobitne farebné sklo; a hoci biele sklo neovplyvní kvalitu farebného, ak sa farebné sklo zamieša medzi biele, iba to sťaží prácu v továrni.

Vo fáze triedenia pracovníci na linke vytriedia všetko, čo medzi sklo nepatrí, vrátane iných druhov skla a skla, ktoré sa nedá recyklovať. Nasleduje dôkladné čistenie, kde sklo zbavia zvyškov jedla a nápojov, vrchnákov, viečok a etikiet. Tak sklo rozdrvia na menšie kúsky; a opäť no niekoľkokrát kontrolujú, aby v ňom neostali kúsky kovov, nečistôt a podobne. Až potom sa sklo môže vrátiť do výroby — k zmesi primiešajú istý pomer primárnych surovín, roztavia ho pri teplote až 1600 °C a formujú do žiadanej potreby.
Výhody a nevýhody

Obrovskou výhodou skla je to, že teoreticky je možné ho recyklovať donekonečna. V praxi je to, samozrejme, trochu komplikovanejšie a v drvivej väčšine prípadov sa do recyklovanej zmesi musí pridávať aj primárna surovina; ale sklo v procese recyklovania nestráca žiadne svoje vlastnosti a neznižuje sa jeho kvalita. Recyklovaním šetríme aj energiu — oproti výrobe z primárnych zdrojov ušetríme separáciou skla až 25 % energie.

Recyklovanie skla nevýhody ako také nemá — hlavnou nevýhodou je to, že my nevieme správne triediť sklo. Do zeleného kontajnera nepatrí keramika, porcelán, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, sklo z automobilov či monitory; a ako som už spomínala, dôležité je dávať si pozor, či sa vo vašom meste zbiera biele a farebné sklo spolu alebo samostatne.

Oproti iným materiálom má sklo náskok i tým, že je možné ho opakovane používať a je nezávadné. Vratné nádoby zo skla predstavujú najnižšiu záťaž pre životné prostredie — stačí ich len umyť a opäť naplniť — a práve vratné fľaše a obaly by sme mali opäť zaviesť aj vo veľkých reťazcoch.

Friday, March 20, 2020

RECYCLING GLASS — HOW, WHY AND MORE!We have already talked about recycling plastic and why sorting them out is important for protecting the environment, and we also talked about recycling paper — how this process works, what are its advantages and disadvantages. Today, we will continue this mini-series and together we will look at the material that we all know and meet every day, but somehow it disappears from the supermarket shelves, although it has huge benefits.

Recycling glass is not anything new — and by the container for plastic and paper are often joined by a green bin. Separating glass from municipal waste is equally important; and below you'll learn why glass is the best commercially available material.
What Is Glass

Glass is a transparent, solid, yet brittle material consisting of a mixture of silica, calcium oxide and sodium oxide. It's resistant to wear and is biologically inactive, which means it doesn't rot, is not affected by water or sunlight and cannot be composted.


read next: Recycling Paper


The first glass was used in ancient Egypt to produce small objects; today's technologies are much more advanced and more widespread. We know three main types of liquid glass processing — blowing (this is how different decorations, glasses, decanters or chemical glass are produced), casting (for bottles, plates, glasses) and stamping (like sheet glass production).

Glass accounts for approximately 10% of the weight of the waste; but in Slovakia the recycling rate is only 50%, which is low compared to the European average (up to 70%). But not because the Slovaks don't know how to separate glass — but because we stopped buying food in glass and we prefer plastic and cans.
Recycling Glass

In Slovakia, glass recycling is handled by the company Vetropack based in Nemšová. This process consists of four phases:

 1. sorting,
 2. crushing,
 3. separation,
 4. return to production.


The most important thing, however, is the correct sorting. Not only should the intended container not include other materials, but it's especially important to be careful what kind glass you throw. In some cities or villages they collec white and coloured glass separately; and although white glass doesn't affect the quality of the coloured glass, if the coloured glass blends between white glass, it only makes it difficult to workers in the factory.

At the sorting stage, line workers sort out everything that's not glass, including other types of glass and non-recyclable glass. This is followed by thorough cleaning, where the glass gets rid of food and drink residues, lids, caps and labels. Then the glass is crushed into smaller pieces; and again, they control it several times to check that there are no pieces of metal, dirt and so on. Only then can the glass be returned to production — a blend of primary raw materials is mixed with the mixture, it's melted at a temperature of up to 1600 °C and formed into the desired need.
Advantages and disadvantages

The great advantage of glass is that theoretically it can be recycled indefinitely. In practice, of course, this is a bit more complicated and in the vast majority of cases, the raw material must also be added to the recycled mixture; but glass doesn't lose any of its properties in the process of recycling and its quality is not reduced. Recycling also saves energy — compared to primary production, we save up to 25% energy by separating glass.

Recycling glass has no drawbacks as such — the main drawback is that we don't properly sort glass. The green container can't include ceramics, porcelain, mirrors, bulbs and tubes, car glass or monitors; and as I mentioned, it's important to be careful whether white and coloured glass is collected together or separately in your city.

Compared to other materials, the glass has a lead by the fact that it can be reused and is harmless. Glass returnable containers are the lowest burden on the environment — they just need to be washed and refilled — and that's why returnable bottles and packaging should come back into large food chains.


Hovorili sme už o recyklácii plastov a prečo je ich triedenie dôležité pre ochranu životného prostredia, a rovnako sme sa bavili aj o recyklácii papiera — ako tento proces prebieha, aké sú jeho výhody a nevýhody. Dnes budeme v tejto minisérii pokračovať a spoločne sa pozrieme na materiál, ktorý tiež všetci dobre poznáme a stretávame sa s ním každý deň, no predsa z pultov supermarketov akosi mizne, hoci má obrovské plusy.

Recyklovanie skla nie je žiadna novinka — a pri žltom kontajneri na plasty a modrom na papier sa často nachádza aj zelená nádoba. Separovanie skla od komunálneho odpadu je rovnako dôležité; a nižšie sa dozviete, prečo je sklo najlepším bežne dostupným materiálom.
Čo je sklo

Sklo je priehľadný, pevný, a zároveň krehký materiál, ktorý pozostáva zo zmesi oxidu kremičitého, oxidu vápenatého a oxidu sodného. Je odolné voči opotrebeniu a je biologicky neaktívne, čo znamená, že nehnije, nijako naň nevplýva voda či slnečné žiarenie a nedá sa skompostovať.


čítaj ďalej: Recyklovanie papiera


Prvé sklo používali už v starovekom Egypte na výrobu malých predmetov; dnešné technológie sú oveľa pokročilejšie a širšie je i jeho využitie. Poznáme tri hlavné druhy spracovania tekutej skloviny — fúkanie (takto sa vyrábajú rôzne dekorácie, poháre, karafy alebo chemické sklo), liatie (fľaše, taniere, poháre) a lisovanie (výroba tabuľového skla).

Sklo tvorí približne 10 % hmotnosti odpadu; no na Slovensku dosahuje miera recyklácie len 50 %, čo je oproti európskemu priemeru (až 70 %) málo. Ale nie preto, že by Slováci nevedeli sklo separovať — ale preto, že sme prestali kupovať potraviny v skle a dávame prednosť plastom a plechovkám.
Recyklovanie skla

Na Slovensku sa recykláciou skla zaoberá firma Vetropack so sídlom v Nemšovej. Tento proces pozostáva zo štyroch fáz:

 1. triedenie,
 2. drvenie,
 3. separácia,
 4. návrat do výroby.


Najdôležitejšie je však správne triedenie. Nielenže do určeného kontajnera nepatria iné materiály, ale hlavne je dôležité dávať si pozor, aké sklo kam hádžete. Na niektorých sídliskách či v obciach separujú osobitne biele a osobitne farebné sklo; a hoci biele sklo neovplyvní kvalitu farebného, ak sa farebné sklo zamieša medzi biele, iba to sťaží prácu v továrni.

Vo fáze triedenia pracovníci na linke vytriedia všetko, čo medzi sklo nepatrí, vrátane iných druhov skla a skla, ktoré sa nedá recyklovať. Nasleduje dôkladné čistenie, kde sklo zbavia zvyškov jedla a nápojov, vrchnákov, viečok a etikiet. Tak sklo rozdrvia na menšie kúsky; a opäť no niekoľkokrát kontrolujú, aby v ňom neostali kúsky kovov, nečistôt a podobne. Až potom sa sklo môže vrátiť do výroby — k zmesi primiešajú istý pomer primárnych surovín, roztavia ho pri teplote až 1600 °C a formujú do žiadanej potreby.
Výhody a nevýhody

Obrovskou výhodou skla je to, že teoreticky je možné ho recyklovať donekonečna. V praxi je to, samozrejme, trochu komplikovanejšie a v drvivej väčšine prípadov sa do recyklovanej zmesi musí pridávať aj primárna surovina; ale sklo v procese recyklovania nestráca žiadne svoje vlastnosti a neznižuje sa jeho kvalita. Recyklovaním šetríme aj energiu — oproti výrobe z primárnych zdrojov ušetríme separáciou skla až 25 % energie.

Recyklovanie skla nevýhody ako také nemá — hlavnou nevýhodou je to, že my nevieme správne triediť sklo. Do zeleného kontajnera nepatrí keramika, porcelán, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, sklo z automobilov či monitory; a ako som už spomínala, dôležité je dávať si pozor, či sa vo vašom meste zbiera biele a farebné sklo spolu alebo samostatne.

Oproti iným materiálom má sklo náskok i tým, že je možné ho opakovane používať a je nezávadné. Vratné nádoby zo skla predstavujú najnižšiu záťaž pre životné prostredie — stačí ich len umyť a opäť naplniť — a práve vratné fľaše a obaly by sme mali opäť zaviesť aj vo veľkých reťazcoch.


I already wrote two blog posts about brands that focus on producing ethically and sustainably made clothes. Everlane, Reformation, People Tree or Creéme sound great — their pieces are made of certified materials, while making sure that they have the lowest impact on the environment, and their employees have a fair salary. The biggest disadvantage, however, is the price of clothing.

We have become too used to the fact that clothing is cheap. Even our parents remember times when shopping for clothes was not considered a leisure activity, when the wardrobe consisted of only a few pieces, and when each hole first received a patch and a new replacement was purchased only when it was really necessary. But with the advent of fast fashion, which gave us the feeling that it was a shame to walk two seasons in the same things, to have only ten pairs of shoes and to wear the same piece twice on special occasions, our perception of clothing changed completely. Prices dropped significantly, and we did not mind that the quality dropped, too — at least we have an excuse to buy new clothes.

That's why clothing from slow fashion brands seems expensive. However, if we look at where this money goes, the final amount is understandable — the fabric is from sustainable and responsible sources, more environmentally sound practices are used in production, and employee wages are not far below survival. However, since we are still used to fact that a T-shirt costs two euros and pants about five, and wanting to show what we are through clothing, it's hard to put money for ethical and sustainable fashion. Therefore, today I want to share with you some of my tips on how to support slow fashion with a low budget.
Invest in basics

Every minimalist or capsule wardrobe is based on a few pieces that are timeless, simple and easy to combine. These include white and black t-shirts, white blouse / shirt and well-fitting jeans. Therefore, it's worth investing in these things. Money will quickly come back — because you buy clothes that are made of comfortable materials, great quality and you'll feel good in them.

Let's take a basic white T-shirt without print — you can buy it on Everlane for 17.00 €, which is not that much. For classic trousers the price is around 80 €. And white blouses cost up to 50 €. The point is that the price of the pieces that form the basis of the wardrobe and which you wear regularly, is not at all as high as it seems to us— and it really pays off for that quality.

The same goes for underwear. Yes, I know, it's expensive. But that's just because we've got used to the fast-fashion underwear, where one panties costs one euro, and that's exactly what they look like. After the second wash, the threads start to pop out from each side and the colour doesn't even resemble the one we bought. High-quality underwear can work wonders — and although nobody sees it, it will give you confidence, make you feel good, and above all, it will be several times better for your body. So invest a few euros more in it.


read next: where to buy ethical clothing part 02


Second hand

Today you will find a good thrift store on every corner. Not everyone has patience and time, but you can buy clothes that are well-preserved and at a great price; and revive your wardrobe. But you will have to accept the fact that you'll often leave empty-handed, which many see as a disadvantage — but this way you'll really decide what you actually need. And you won't buy useless stuff.
Wear again and again

Where did the idea that we can't wear the same thing we already wore for an event come from? Is the goal to convince that we have enough money to never go out in the same clothes? This whole culture, which has been born over the last decades, is a complete disaster — not just for our wallet, because buying new clothes for a wedding, family celebration or graduation is not a cheap thing, but mainly for the nature. Moreover, such clothes only sit in the closet — we don't want to throw it away because we only had it once, but at the same time we don't want to wear it again, because everyone has seen us in it before. So please forget this whole idea, and we wear the clothes for which you paid the money. Wear what you like; no matter if you wear it thirty times. And let's focus on more important issues instead.


Finally, I would like to remind you that the point of slow fashion is to wear what we already have at home. Learn how to work with fewer pieces in your closet and try a capsule wardrobe — it will change your view on fashion and clothing in general. And please don't buy clothes you don't need. It's not good for anyone.


Na blogu už pribudli dva články o značkách, ktoré sa sústredia na produkciu eticky a udržateľne vyrobeného oblečenia. Everlane, Reformation, People Tree či Creéme znejú super — ich kúsky sú z certifikovaných materiálov, počas výroby si dávajú záležať na tom, aby mali čo najmenší dopad na životné prostredie a ich zamestnanci majú férový plat. Najväčšia nevýhoda je však v cene oblečenia.

Až príliš sme si zvykli na to, že oblečenie je lacné. Ešte naši rodičia si pamätajú na časy, kedy nakupovanie oblečenia nebolo považované za voľnočasovú aktivitu, kedy šatník pozostával iba z pár kúskov, a kedy na každú dieru najprv prišla záplata a nová náhrada sa kúpila až vtedy, keď to bolo naozaj nevyhnutné. No s príchodom rýchlej módy, vďaka ktorej sme získali pocit, že je hanba chodiť dve sezóny v tom istom, mať len desať párov topánok a nosiť na špeciálne príležitosti dvakrát to isté, sa naše vnímanie oblečenia úplne zmenilo. Ceny výrazne klesli, a nám ani nevadilo, že s tým klesla i kvalita — veď aspoň máme zámienku kúpiť si nové oblečenie.

Práve preto sa oblečenie od značiek pomalej módy zdá byť drahé. Ak sa však pozrieme, na čo tieto peniaze idú, je finálna suma pochopiteľná — látka je z udržateľných a zodpovedných zdrojov, pri produkcii sa používajú šetrnejšie postupy a mzdy zamestnancov nie sú ďaleko pod úrovňou prežitia. No keďže sme stále zvyknutí na to, že tričko stojí dve eurá a nohavice päť, a chceme prostredníctvom oblečenia prejaviť to, kým sme, na etickú a udržateľnú módu sa nám peniaze dávajú ťažko. Preto sa dnes chcem s vami podeliť o pár mojich tipov, ako podporiť pomalú módu aj s nízkym rozpočtom.
Investovať do základov

Základom každého minimalistického či kapsulového šatníka je pár kúskov, ktoré sú nadčasové, jednoduché a ľahko sa kombinujú. Medzi nich patrí napríklad biele a čierne tričko, biela blúzka/košeľa či dobre padnúce rifle. A preto sa do týchto vecí oplatí investovať. Peniaze sa vám rýchlo vrátia späť — pretože si kúpite oblečenie, ktoré je z pohodlných materiálov, je kvalitné a budete sa v ňom cítiť dobre.

Vezmime si napríklad obyčajné biele tričko bez potlače — na Everlane si ho kúpite za 17.00 €, čo vôbec nie je tak veľa. Pri klasických nohaviciach sa cena pohybuje okolo 80 €. A biele blúzky stoja aj do 50 €. Pointou je, že cena za kúsky, ktoré tvoria základ šatníka a ktoré budete nosiť pravidelne, vôbec nie je taká vysoká, ako sa nám zdá — a za tú kvalitu sa to skutočne oplatí.

To isté platí o spodnej bielizni. Áno, viem, je drahá. Ale to len preto, že sme si zvykli na bielizeň z fast fashion reťazcov, kde jedny nohavičky stoja euro, a presne tak aj vyzerajú. Po druhom praní začnú vykúkať z každej strany nitky a farba sa ani náhodou nepodobá na tú, akú sme si kúpili. Kvalitná spodná bielizeň dokáže divy — a hoci ju nikto nevidí, dodá vám sebavedomie, dobrý pocit, a hlavne bude niekoľkonásobne lepšia pre vaše telo. Tak do nej investujte o pár eur viac.


čítaj ďalej: kde kupovať etické oblečenie časť 02


Z druhej ruky

Dnes nájdete dobrý sekáč na každom rohu. Nie každý má na nich trpezlivosť a čas, ale viete takto kúpiť oblečenie, ktoré je zachovalé a za skvelú cenu; a oživiť si tak šatník. Budete sa ale musieť zmieriť s tým, že často odídete s prázdnymi rukami, čo mnohí vnímajú ako nevýhodu — ale vďaka tomu poriadne zvážite, čo skutočne potrebujete. A nebudete kupovať zbytočnosti.
Nosiť znova a znova

Odkiaľ sa nabrala predstava, že si na udalosť nemôžeme obliecť to isté, čo už sme raz mali na sebe? Je cieľom presvedčiť, že máme dosť peňazí na to, aby sme nikdy nechodili v tom istom? Celá táto "kultúra", ktorá sa zrodila v priebehu posledných desaťročí, je hotovou katastrofou — a to nielen pre našu peňaženku, pretože kupovať nové šaty na svadbu, rodinnú oslavu alebo promócie nie je lacná záležitosť, ale hlavne pre prírodu. Navyše, takéto oblečenie potom iba stojí k skrini — nechceme ho vyhodiť, pretože sme ho mali iba raz, ale zároveň si ho nechceme obliecť znova, lebo nás už tak všetci videli. Tak prosím, zabudnime na celú túto predstavu, a dookola nosme oblečenie, za ktoré sme dali peniaze. Noste to, čo sa vám páči; bez ohľadu na to, či si to oblečiete už po tridsiaty krát. A radšej sa sústreďme na dôležitejšie problémy.


Na záver by som rada pripomenula, že pointou pomalej módy je nosiť to, čo už máme doma. Naučte sa fungovať s nižším počtom kúskov v skrini a vyskúšajte kapsulový šatník — zmení vám pohľad na módu i na oblečenie ako také. A prosím, nekupujte si oblečenie, ktoré nepotrebujete. Nie je to dobré pre nikoho.

Monday, March 16, 2020

SLOW FASHION ON A BUDGETI already wrote two blog posts about brands that focus on producing ethically and sustainably made clothes. Everlane, Reformation, People Tree or Creéme sound great — their pieces are made of certified materials, while making sure that they have the lowest impact on the environment, and their employees have a fair salary. The biggest disadvantage, however, is the price of clothing.

We have become too used to the fact that clothing is cheap. Even our parents remember times when shopping for clothes was not considered a leisure activity, when the wardrobe consisted of only a few pieces, and when each hole first received a patch and a new replacement was purchased only when it was really necessary. But with the advent of fast fashion, which gave us the feeling that it was a shame to walk two seasons in the same things, to have only ten pairs of shoes and to wear the same piece twice on special occasions, our perception of clothing changed completely. Prices dropped significantly, and we did not mind that the quality dropped, too — at least we have an excuse to buy new clothes.

That's why clothing from slow fashion brands seems expensive. However, if we look at where this money goes, the final amount is understandable — the fabric is from sustainable and responsible sources, more environmentally sound practices are used in production, and employee wages are not far below survival. However, since we are still used to fact that a T-shirt costs two euros and pants about five, and wanting to show what we are through clothing, it's hard to put money for ethical and sustainable fashion. Therefore, today I want to share with you some of my tips on how to support slow fashion with a low budget.
Invest in basics

Every minimalist or capsule wardrobe is based on a few pieces that are timeless, simple and easy to combine. These include white and black t-shirts, white blouse / shirt and well-fitting jeans. Therefore, it's worth investing in these things. Money will quickly come back — because you buy clothes that are made of comfortable materials, great quality and you'll feel good in them.

Let's take a basic white T-shirt without print — you can buy it on Everlane for 17.00 €, which is not that much. For classic trousers the price is around 80 €. And white blouses cost up to 50 €. The point is that the price of the pieces that form the basis of the wardrobe and which you wear regularly, is not at all as high as it seems to us— and it really pays off for that quality.

The same goes for underwear. Yes, I know, it's expensive. But that's just because we've got used to the fast-fashion underwear, where one panties costs one euro, and that's exactly what they look like. After the second wash, the threads start to pop out from each side and the colour doesn't even resemble the one we bought. High-quality underwear can work wonders — and although nobody sees it, it will give you confidence, make you feel good, and above all, it will be several times better for your body. So invest a few euros more in it.


read next: where to buy ethical clothing part 02


Second hand

Today you will find a good thrift store on every corner. Not everyone has patience and time, but you can buy clothes that are well-preserved and at a great price; and revive your wardrobe. But you will have to accept the fact that you'll often leave empty-handed, which many see as a disadvantage — but this way you'll really decide what you actually need. And you won't buy useless stuff.
Wear again and again

Where did the idea that we can't wear the same thing we already wore for an event come from? Is the goal to convince that we have enough money to never go out in the same clothes? This whole culture, which has been born over the last decades, is a complete disaster — not just for our wallet, because buying new clothes for a wedding, family celebration or graduation is not a cheap thing, but mainly for the nature. Moreover, such clothes only sit in the closet — we don't want to throw it away because we only had it once, but at the same time we don't want to wear it again, because everyone has seen us in it before. So please forget this whole idea, and we wear the clothes for which you paid the money. Wear what you like; no matter if you wear it thirty times. And let's focus on more important issues instead.


Finally, I would like to remind you that the point of slow fashion is to wear what we already have at home. Learn how to work with fewer pieces in your closet and try a capsule wardrobe — it will change your view on fashion and clothing in general. And please don't buy clothes you don't need. It's not good for anyone.


Na blogu už pribudli dva články o značkách, ktoré sa sústredia na produkciu eticky a udržateľne vyrobeného oblečenia. Everlane, Reformation, People Tree či Creéme znejú super — ich kúsky sú z certifikovaných materiálov, počas výroby si dávajú záležať na tom, aby mali čo najmenší dopad na životné prostredie a ich zamestnanci majú férový plat. Najväčšia nevýhoda je však v cene oblečenia.

Až príliš sme si zvykli na to, že oblečenie je lacné. Ešte naši rodičia si pamätajú na časy, kedy nakupovanie oblečenia nebolo považované za voľnočasovú aktivitu, kedy šatník pozostával iba z pár kúskov, a kedy na každú dieru najprv prišla záplata a nová náhrada sa kúpila až vtedy, keď to bolo naozaj nevyhnutné. No s príchodom rýchlej módy, vďaka ktorej sme získali pocit, že je hanba chodiť dve sezóny v tom istom, mať len desať párov topánok a nosiť na špeciálne príležitosti dvakrát to isté, sa naše vnímanie oblečenia úplne zmenilo. Ceny výrazne klesli, a nám ani nevadilo, že s tým klesla i kvalita — veď aspoň máme zámienku kúpiť si nové oblečenie.

Práve preto sa oblečenie od značiek pomalej módy zdá byť drahé. Ak sa však pozrieme, na čo tieto peniaze idú, je finálna suma pochopiteľná — látka je z udržateľných a zodpovedných zdrojov, pri produkcii sa používajú šetrnejšie postupy a mzdy zamestnancov nie sú ďaleko pod úrovňou prežitia. No keďže sme stále zvyknutí na to, že tričko stojí dve eurá a nohavice päť, a chceme prostredníctvom oblečenia prejaviť to, kým sme, na etickú a udržateľnú módu sa nám peniaze dávajú ťažko. Preto sa dnes chcem s vami podeliť o pár mojich tipov, ako podporiť pomalú módu aj s nízkym rozpočtom.
Investovať do základov

Základom každého minimalistického či kapsulového šatníka je pár kúskov, ktoré sú nadčasové, jednoduché a ľahko sa kombinujú. Medzi nich patrí napríklad biele a čierne tričko, biela blúzka/košeľa či dobre padnúce rifle. A preto sa do týchto vecí oplatí investovať. Peniaze sa vám rýchlo vrátia späť — pretože si kúpite oblečenie, ktoré je z pohodlných materiálov, je kvalitné a budete sa v ňom cítiť dobre.

Vezmime si napríklad obyčajné biele tričko bez potlače — na Everlane si ho kúpite za 17.00 €, čo vôbec nie je tak veľa. Pri klasických nohaviciach sa cena pohybuje okolo 80 €. A biele blúzky stoja aj do 50 €. Pointou je, že cena za kúsky, ktoré tvoria základ šatníka a ktoré budete nosiť pravidelne, vôbec nie je taká vysoká, ako sa nám zdá — a za tú kvalitu sa to skutočne oplatí.

To isté platí o spodnej bielizni. Áno, viem, je drahá. Ale to len preto, že sme si zvykli na bielizeň z fast fashion reťazcov, kde jedny nohavičky stoja euro, a presne tak aj vyzerajú. Po druhom praní začnú vykúkať z každej strany nitky a farba sa ani náhodou nepodobá na tú, akú sme si kúpili. Kvalitná spodná bielizeň dokáže divy — a hoci ju nikto nevidí, dodá vám sebavedomie, dobrý pocit, a hlavne bude niekoľkonásobne lepšia pre vaše telo. Tak do nej investujte o pár eur viac.


čítaj ďalej: kde kupovať etické oblečenie časť 02


Z druhej ruky

Dnes nájdete dobrý sekáč na každom rohu. Nie každý má na nich trpezlivosť a čas, ale viete takto kúpiť oblečenie, ktoré je zachovalé a za skvelú cenu; a oživiť si tak šatník. Budete sa ale musieť zmieriť s tým, že často odídete s prázdnymi rukami, čo mnohí vnímajú ako nevýhodu — ale vďaka tomu poriadne zvážite, čo skutočne potrebujete. A nebudete kupovať zbytočnosti.
Nosiť znova a znova

Odkiaľ sa nabrala predstava, že si na udalosť nemôžeme obliecť to isté, čo už sme raz mali na sebe? Je cieľom presvedčiť, že máme dosť peňazí na to, aby sme nikdy nechodili v tom istom? Celá táto "kultúra", ktorá sa zrodila v priebehu posledných desaťročí, je hotovou katastrofou — a to nielen pre našu peňaženku, pretože kupovať nové šaty na svadbu, rodinnú oslavu alebo promócie nie je lacná záležitosť, ale hlavne pre prírodu. Navyše, takéto oblečenie potom iba stojí k skrini — nechceme ho vyhodiť, pretože sme ho mali iba raz, ale zároveň si ho nechceme obliecť znova, lebo nás už tak všetci videli. Tak prosím, zabudnime na celú túto predstavu, a dookola nosme oblečenie, za ktoré sme dali peniaze. Noste to, čo sa vám páči; bez ohľadu na to, či si to oblečiete už po tridsiaty krát. A radšej sa sústreďme na dôležitejšie problémy.


Na záver by som rada pripomenula, že pointou pomalej módy je nosiť to, čo už máme doma. Naučte sa fungovať s nižším počtom kúskov v skrini a vyskúšajte kapsulový šatník — zmení vám pohľad na módu i na oblečenie ako také. A prosím, nekupujte si oblečenie, ktoré nepotrebujete. Nie je to dobré pre nikoho.


Today I'm bringing you the fourth post in the mini serie What I Eat In A Day; and today it will be a little special because it's an example of what I eat when I'm at work. I eat breakfast, of course, at home, and I eat dinner at home as well, but when it comes to lunch, I prepare them for a few days in advance, because when I arrive home in the evening I don't want to spend another half hour in the kitchen and prepare something; and I also need food that can fill me up, but it's not too heavy.

I believe you will be interested in the recipes and you will try them — they are all very quick and easy to prepare. The peanut butter toast is ready in a few minutes, the bean chilli consists of ingredients that you can find at home and you can easily adapt to your taste; moreover, you won't get tired of it and it tastes great on the second or third day. And pea soup is the perfect meal when you come home after a long day at work, you don't want to think of anything that takes long, and you want something to warm up and feed you, but at the same time it's not too heavy. Of course, during the day (especially in the afternoon) I eat apple, banana or other fruits, and at work we sometimes have something sweet open, but of course I didn't include pictures of that.


Peanut Butter Toast

A quick breakfast that will fill you for the whole morning.


prep time 3 min for 1 person difficulty 1/5


INGREDIENTS


 • bread
 • peanut butter
 • 1 banana
 • Maple syrup
 • nuts
METHOD

 1. Toast the bread in a pan or a toaster.
 2. When it's still warm, spread some peanut butter on it, which will melt beautifully.
 3. Cut the banana into pieces and place them on the bread.
 4. Pour a little maple syrup over the toast and sprinkle with pieces of nuts (I like to use walnuts); and you can add other fruits like blueberries and raspberries.Bean chilli with rice

A hearty and simple lunch that you can easily adjust to your taste.


prep time 30 min for 2 people difficulty 2/5


INGREDIENTS

 • can of kidney beans
 • can of sliced ​​tomatoes
 • half an onion
 • clove of garlic
 • red bell pepper
 • salt, black pepper
 • sweet paprika
 • crushed cumin
 • chilli pepper
 • olive oil
 • rice
 • vegetable broth
METHOD

 1. Chop the onion and garlic finely and add it together with the olive oil to the hot pan.
 2. Add salt, pepper, sweet paprika, chili pepper and crushed cumin. Roast them for a few minutes until the spices release their aroma.
 3. Strain and wash the red kidney beans and add them to the pot along with the sliced ​​tomatoes. Add water if needed.
 4. Cut a smaller red bell pepper into cubes and mix well. Season with salt and black pepper.
 5. Cook the chilli for about 20 minutes until all the ingredients soften and the flavors are mixed.
 6. Cook the rice — in the ratio 1 : 2 in vegetable stock.
 7. Serve with fresh herbs, lemon or lime juice or avocado cubes.Simple pea soup

Ideal for cold evenings when you want something light and warm.


prep time 15 min for 2 people difficulty 2/5


INGREDIENTS

 • frozen peas
 • half onion
 • vegetable broth
 • oil
 • salt and black pepper
METHOD

 1. Chop a half of an onion into cubes and roast in oil until soft.
 2. Add a pack of frozen peas and cover with vegetable stock.
 3. Add salt and black pepper to taste.
 4. Cook the soup until the peas soften.
 5. When the soup is done, wait a few minutes for it to cool down a bit; and then blend it — either to a creamy consistency or you can leave a few bigger bits.
 6. Serve with bread or other pastries.What kind of recipes would you like to see next?


Dnes vám prinášam v poradí štvrtý článok z mini kategórie What I Eat In A Day; a dnes bude trochu špeciálny, pretože je to ukážka toho, čo jem, keď som v práci. Raňajkujem, samozrejme doma, a doma jem aj večeru, ale čo sa obedov týka, tie si pripravujem aj na niekoľko dní dopredu, pretože keď večer prídem domov, nechce sa mi ďalšiu polhodinu stáť v kuchyni a niečo vymýšľať; a tiež potrebujem jedlo, ktoré ma zasýti, ale nie je ťažké.

Verím, že vás recepty zaujmú a vyskúšate ich — všetky sú veľmi rýchle a jednoduché na prípravu. Toast s arašidovým maslom je hotový za pár minút, fazuľové chilli pozostáva z ingrediencií, ktoré určite nájdete doma a ľahko si ho viete upraviť podľa toho, čo vám chutí; navyše neomrzí a skvelo chutí aj na druhý či tretí deň. A hrášková polievka je ideálnym jedlom, keď prídete domov po celom dni v práci, nechce sa vám nič dlho vymýšľať, a chcete niečo, čo vám zahreje a zasýti, ale zároveň nie je príliš ťažké a dlho tráviteľné. Samozrejme, počas dňa (najmä teda poobede) ešte zjem jablko, banán alebo iné ovocie, a v práci máme občas otvorené aj niečo sladké, no to som, pochopiteľne, nefotila.


Toast s arašidovým maslom

Rýchle raňajky, ktoré zasýtia na celé dopoludnie.


príprava 3 min pre 1 osobu náročnosť 1/5


INGREDIENCIE

 • chlieb
 • arašidové maslo
 • 1 banán
 • javorový sirup
 • orechy
POSTUP

 1. Chlieb opražte na panvici alebo v hriankovači.
 2. Pokiaľ je stále teplý, namažte ho arašidovým maslom, ktoré sa krásne rozpustí.
 3. Banán nakrájajte na kolieska a poukladajte ich na chlieb.
 4. Toast polejte troškou javorového sirupu a posypte kúskami orechov (ja používam najčastejšie vlašské); a pridať môžete aj iné ovocie ako sú čučoriedky či maliny.Fazuľové chilli s ryžou

Výdatný a jednoduchý obed, ktorý si ľahko upravíte podľa vlastnej chuti.


príprava 30 min pre 2 osoby náročnosť 2/5


INGREDIENCIE

 • plechovka červenej fazule
 • plechovka krájaných paradajok
 • polovica cibule
 • strúčik cesnaku
 • červená paprika
 • soľ, čierne korenie
 • sladká paprika
 • drvená rasca
 • chilli korenie
 • olivový olej
 • ryža natural
 • zeleninový vývar
POSTUP

 1. Nakrájajte cibuľu a cesnak nadrobno a spolu s olivovým olejom ich pridajte do rozohriateho hrnca.
 2. Pridajte soľ, čierne korenie, sladkú papriku, chilli korenie a drvenú rascu. Pražte ich pár minút, pokiaľ korenie uvoľní svoju arómu.
 3. Sceďte a premyte červenú fazuľu a pridajte ju do hrnca spolu s krájanými paradajkami. Pridajte vodu podľa potreby.
 4. Nakrájajte menšiu červenú papriku na kocky a všetko poriadne premiešajte. Dochuťte soľou a čiernym korením.
 5. Chilli varte približne 20 minút, pokiaľ všetky ingrediencie nezmäknú a chute sa neprepoja.
 6. Zatiaľ uvarte ryžu — v pomere 1:2 spolu so zeleninovým vývarom.
 7. Servírujte spolu s čerstvými bylinkami, citrónovou alebo limetkovou šťavou či kockami avokáda.Jednoduchá hrášková polievka

Ideálna na chladné večery, kedy máte chuť na niečo ľahké a teplé.


príprava 15 min pre 2 osoby náročnosť 2/5


INGREDIENCIE

 • mrazený hrášok
 • polovica cibule
 • zeleninový vývar
 • olej
 • soľ a čierne korenie
POSTUP

 1. Polovicu menšej cibule nakrájajte na kocky a pražte v hrnci domäkka na oleji.
 2. Pridajte balenie mrazeného hrášku a zalejte ho zeleninovým vývarom — len tak, aby bol celý hrášok ponorený.
 3. Podľa chuti pridajte soľ a čierne korenie.
 4. Polievku varte, pokým hrášok nezmäkne.
 5. Keď je polievka hotová, nechajte ju trošku vychladnúť; a potom ju rozmixujte — buď na úplne krémovú konzistenciu alebo môžete nechať aj väčšie kúsky hrášku.
 6. Servírujte s chlebom alebo iným pečivom.Aké recepty by ste chceli vidieť najbližšie?

Friday, March 13, 2020

WHAT I EAT IN A DAY PART 04Today I'm bringing you the fourth post in the mini serie What I Eat In A Day; and today it will be a little special because it's an example of what I eat when I'm at work. I eat breakfast, of course, at home, and I eat dinner at home as well, but when it comes to lunch, I prepare them for a few days in advance, because when I arrive home in the evening I don't want to spend another half hour in the kitchen and prepare something; and I also need food that can fill me up, but it's not too heavy.

I believe you will be interested in the recipes and you will try them — they are all very quick and easy to prepare. The peanut butter toast is ready in a few minutes, the bean chilli consists of ingredients that you can find at home and you can easily adapt to your taste; moreover, you won't get tired of it and it tastes great on the second or third day. And pea soup is the perfect meal when you come home after a long day at work, you don't want to think of anything that takes long, and you want something to warm up and feed you, but at the same time it's not too heavy. Of course, during the day (especially in the afternoon) I eat apple, banana or other fruits, and at work we sometimes have something sweet open, but of course I didn't include pictures of that.


Peanut Butter Toast

A quick breakfast that will fill you for the whole morning.


prep time 3 min for 1 person difficulty 1/5


INGREDIENTS


 • bread
 • peanut butter
 • 1 banana
 • Maple syrup
 • nuts
METHOD

 1. Toast the bread in a pan or a toaster.
 2. When it's still warm, spread some peanut butter on it, which will melt beautifully.
 3. Cut the banana into pieces and place them on the bread.
 4. Pour a little maple syrup over the toast and sprinkle with pieces of nuts (I like to use walnuts); and you can add other fruits like blueberries and raspberries.Bean chilli with rice

A hearty and simple lunch that you can easily adjust to your taste.


prep time 30 min for 2 people difficulty 2/5


INGREDIENTS

 • can of kidney beans
 • can of sliced ​​tomatoes
 • half an onion
 • clove of garlic
 • red bell pepper
 • salt, black pepper
 • sweet paprika
 • crushed cumin
 • chilli pepper
 • olive oil
 • rice
 • vegetable broth
METHOD

 1. Chop the onion and garlic finely and add it together with the olive oil to the hot pan.
 2. Add salt, pepper, sweet paprika, chili pepper and crushed cumin. Roast them for a few minutes until the spices release their aroma.
 3. Strain and wash the red kidney beans and add them to the pot along with the sliced ​​tomatoes. Add water if needed.
 4. Cut a smaller red bell pepper into cubes and mix well. Season with salt and black pepper.
 5. Cook the chilli for about 20 minutes until all the ingredients soften and the flavors are mixed.
 6. Cook the rice — in the ratio 1 : 2 in vegetable stock.
 7. Serve with fresh herbs, lemon or lime juice or avocado cubes.Simple pea soup

Ideal for cold evenings when you want something light and warm.


prep time 15 min for 2 people difficulty 2/5


INGREDIENTS

 • frozen peas
 • half onion
 • vegetable broth
 • oil
 • salt and black pepper
METHOD

 1. Chop a half of an onion into cubes and roast in oil until soft.
 2. Add a pack of frozen peas and cover with vegetable stock.
 3. Add salt and black pepper to taste.
 4. Cook the soup until the peas soften.
 5. When the soup is done, wait a few minutes for it to cool down a bit; and then blend it — either to a creamy consistency or you can leave a few bigger bits.
 6. Serve with bread or other pastries.What kind of recipes would you like to see next?


Dnes vám prinášam v poradí štvrtý článok z mini kategórie What I Eat In A Day; a dnes bude trochu špeciálny, pretože je to ukážka toho, čo jem, keď som v práci. Raňajkujem, samozrejme doma, a doma jem aj večeru, ale čo sa obedov týka, tie si pripravujem aj na niekoľko dní dopredu, pretože keď večer prídem domov, nechce sa mi ďalšiu polhodinu stáť v kuchyni a niečo vymýšľať; a tiež potrebujem jedlo, ktoré ma zasýti, ale nie je ťažké.

Verím, že vás recepty zaujmú a vyskúšate ich — všetky sú veľmi rýchle a jednoduché na prípravu. Toast s arašidovým maslom je hotový za pár minút, fazuľové chilli pozostáva z ingrediencií, ktoré určite nájdete doma a ľahko si ho viete upraviť podľa toho, čo vám chutí; navyše neomrzí a skvelo chutí aj na druhý či tretí deň. A hrášková polievka je ideálnym jedlom, keď prídete domov po celom dni v práci, nechce sa vám nič dlho vymýšľať, a chcete niečo, čo vám zahreje a zasýti, ale zároveň nie je príliš ťažké a dlho tráviteľné. Samozrejme, počas dňa (najmä teda poobede) ešte zjem jablko, banán alebo iné ovocie, a v práci máme občas otvorené aj niečo sladké, no to som, pochopiteľne, nefotila.


Toast s arašidovým maslom

Rýchle raňajky, ktoré zasýtia na celé dopoludnie.


príprava 3 min pre 1 osobu náročnosť 1/5


INGREDIENCIE

 • chlieb
 • arašidové maslo
 • 1 banán
 • javorový sirup
 • orechy
POSTUP

 1. Chlieb opražte na panvici alebo v hriankovači.
 2. Pokiaľ je stále teplý, namažte ho arašidovým maslom, ktoré sa krásne rozpustí.
 3. Banán nakrájajte na kolieska a poukladajte ich na chlieb.
 4. Toast polejte troškou javorového sirupu a posypte kúskami orechov (ja používam najčastejšie vlašské); a pridať môžete aj iné ovocie ako sú čučoriedky či maliny.Fazuľové chilli s ryžou

Výdatný a jednoduchý obed, ktorý si ľahko upravíte podľa vlastnej chuti.


príprava 30 min pre 2 osoby náročnosť 2/5


INGREDIENCIE

 • plechovka červenej fazule
 • plechovka krájaných paradajok
 • polovica cibule
 • strúčik cesnaku
 • červená paprika
 • soľ, čierne korenie
 • sladká paprika
 • drvená rasca
 • chilli korenie
 • olivový olej
 • ryža natural
 • zeleninový vývar
POSTUP

 1. Nakrájajte cibuľu a cesnak nadrobno a spolu s olivovým olejom ich pridajte do rozohriateho hrnca.
 2. Pridajte soľ, čierne korenie, sladkú papriku, chilli korenie a drvenú rascu. Pražte ich pár minút, pokiaľ korenie uvoľní svoju arómu.
 3. Sceďte a premyte červenú fazuľu a pridajte ju do hrnca spolu s krájanými paradajkami. Pridajte vodu podľa potreby.
 4. Nakrájajte menšiu červenú papriku na kocky a všetko poriadne premiešajte. Dochuťte soľou a čiernym korením.
 5. Chilli varte približne 20 minút, pokiaľ všetky ingrediencie nezmäknú a chute sa neprepoja.
 6. Zatiaľ uvarte ryžu — v pomere 1:2 spolu so zeleninovým vývarom.
 7. Servírujte spolu s čerstvými bylinkami, citrónovou alebo limetkovou šťavou či kockami avokáda.Jednoduchá hrášková polievka

Ideálna na chladné večery, kedy máte chuť na niečo ľahké a teplé.


príprava 15 min pre 2 osoby náročnosť 2/5


INGREDIENCIE

 • mrazený hrášok
 • polovica cibule
 • zeleninový vývar
 • olej
 • soľ a čierne korenie
POSTUP

 1. Polovicu menšej cibule nakrájajte na kocky a pražte v hrnci domäkka na oleji.
 2. Pridajte balenie mrazeného hrášku a zalejte ho zeleninovým vývarom — len tak, aby bol celý hrášok ponorený.
 3. Podľa chuti pridajte soľ a čierne korenie.
 4. Polievku varte, pokým hrášok nezmäkne.
 5. Keď je polievka hotová, nechajte ju trošku vychladnúť; a potom ju rozmixujte — buď na úplne krémovú konzistenciu alebo môžete nechať aj väčšie kúsky hrášku.
 6. Servírujte s chlebom alebo iným pečivom.Aké recepty by ste chceli vidieť najbližšie?


Hello!

After a long time I coming at you again in this form — because it's probably time to bring you a little update from my life. Today it's exactly four months since I moved to Zlín; and I don't want to believe how fast it went by, because only recently I was sitting in my old bedroom looking for an apartment I like. And today I sit in that apartment, in the city that has become my home.

Zlín has a special place in my heart. I have already mentioned it on my Instagram, but I will say it now as well — I found everything I was looking for here. It combines peace and quiet together with various events and attractions, so there is no time to get bored. There's absolutely everything I need — including a package-free shop or a sidewalk along a river, and I can't wait for spring, blooming trees, and the days when it's warm enough to sit down with the book in hand and forget about reality.

At the end of the article Moving, Fighting Sadness And Starting Over, I wrote that I hope I will be happy with my new job. To be honest, in December, I thought I'll run out of there before they can even get used to me; but now I'm very glad I was patient and gave it time. After all, coming to a new city and an functioning team is not easy, and for me as an introvert with social anxiety it's particularly difficult, but it was worth it. Because even though this job is far from my dream job, I found people in it that I can call friends even after such a short time. And I'm very grateful for them, because sometimes I really don't know what I would do without them.
I am still in the process of decorating my apartment — and it's slower than I would like, because I don't want to buy impulsively everything I see just to get everything done as soon as possible. I'm going slowly, I like to think over every single purchase. And also, I don't have much time for long walks in the shops, because I'm at work four days a week, and I want to relax during the remaining three (which are rarely in a row). Or preparing articles for a blog — although you've already noticed that I haven't added very regularly lately. Sometimes it becomes too much even for me and I have to reconsider my priorities.

As far as Berenica Designs goes, a new template called Fittonia — inspired by my dear Veronika — was added last week after a long time. I have already started to prepare others and I think you have something to look forward to! Overall, I have a lot of plans for this year, and so far I can proudly say that I'm working on them, and we will see how it goes.

If you have any questions for me, I will be happy to answer them in the comments or on any social media!


Ahojte!

Po dlhšej dobe sa vám opäť prihováram takouto formou — pretože už je asi načase, aby som vám priniesla menší update z môjho života. Dnes to sú presne štyri mesiace, odkedy som sa presťahovala do Zlína; a samej sa mi nechce veriť, ako rýchlo to ubehlo, pretože len nedávno som sedela v starej detskej izbe a hľadala byt, ktorý by sa mi páčil. A dnes sedím v onom byte, v meste, ktoré sa stalo mojim domovom.

Zlín mi veľmi prirástol k srdcu. Spomínala som to už aj na mojom Instagrame, ale poviem to i teraz — našla som tu všetko, čo som hľadala. Dokonalo sa tu spája ticho a pokoj spolu s rôznymi udalosťami a atrakciami, takže nie je čas nudiť sa. Je tu úplne všetko, čo potrebujem — a to vrátane bezobalového obchodu či chodníku popri rieke, a ja sa už neviem dočkať jari, rozkvitnutých stromov a dní, kedy bude dostatočne teplo na to, aby som si mohla ísť sadnúť k vode s knihou v ruke a zabudnúť na realitu.

V závere článku Moving, Fighting Sadness And Starting Over som písala, že dúfam, že budem spokojná s mojou novou prácou. Ak mám byť úprimná, v decembri som zvažovala, že odtiaľ zutekám skôr, než si na mňa vôbec stihnú zvyknúť; ale teraz som veľmi rada, že som bola trpezlivá a dala som tomu čas. Koniec-koncov, prísť do nového mesta a zabehnutého kolektívu nie je jednoduché, a pre mňa ako introverta so sociálnou fóbiou je to obzvlášť ťažké, ale stálo to za to. Lebo hoci má táto práca ďaleko od môjho dream job, našla som v nej ľudí, ktorých už aj po tak krátkom čase môžem nazývať kamošmi. A som za nich veľmi vďačná, lebo niekedy fakt neviem, čo by som bez nich robila.
Stále som v procese zariaďovania bytu — a ide to pomalšie, ako by som chcela, lebo nechcem impulzívne kúpiť všetko, čo vidím len preto, aby bolo všetko čo najskôr hotové. Idem na to pomaly, radšej každú jednu kúpu poriadne zvážim. A aj tak nemám veľmi veľa času na dlhé prechádzky po obchodoch, pretože štyri dni v týždni som v práci, a počas tých zvyšných troch (ktoré sú len málokedy hneď po sebe) si chcem oddýchnuť. Alebo pripravovať články na blog — hoci ste si už i vy určite všimli, že v poslednej dobe nepridávam veľmi pravidelne. I na mňa je toho niekedy dosť a musím prehodnotiť svoje priority.

Čo sa Berenica Designs týka, minulý týždeň po dlhej dobe opäť pribudla nová šablóna s názvom Fittonia — inšpirovaná mojou drahou Veronikou. Už som sa pustila do prípravy ďalších a myslím, že sa máte na čo tešiť! Na tento rok mám celkovo veľmi veľa plánov, a zatiaľ môžem hrdo povedať, že mnohé sa mi darí i plniť, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.

Ak máte na mňa nejaké otázky, veľmi rada vám na nich odpoviem v komentároch alebo na akejkoľvek sociálnej sieti!

Monday, March 09, 2020

WHAT I'VE BEEN UP TOHello!

After a long time I coming at you again in this form — because it's probably time to bring you a little update from my life. Today it's exactly four months since I moved to Zlín; and I don't want to believe how fast it went by, because only recently I was sitting in my old bedroom looking for an apartment I like. And today I sit in that apartment, in the city that has become my home.

Zlín has a special place in my heart. I have already mentioned it on my Instagram, but I will say it now as well — I found everything I was looking for here. It combines peace and quiet together with various events and attractions, so there is no time to get bored. There's absolutely everything I need — including a package-free shop or a sidewalk along a river, and I can't wait for spring, blooming trees, and the days when it's warm enough to sit down with the book in hand and forget about reality.

At the end of the article Moving, Fighting Sadness And Starting Over, I wrote that I hope I will be happy with my new job. To be honest, in December, I thought I'll run out of there before they can even get used to me; but now I'm very glad I was patient and gave it time. After all, coming to a new city and an functioning team is not easy, and for me as an introvert with social anxiety it's particularly difficult, but it was worth it. Because even though this job is far from my dream job, I found people in it that I can call friends even after such a short time. And I'm very grateful for them, because sometimes I really don't know what I would do without them.
I am still in the process of decorating my apartment — and it's slower than I would like, because I don't want to buy impulsively everything I see just to get everything done as soon as possible. I'm going slowly, I like to think over every single purchase. And also, I don't have much time for long walks in the shops, because I'm at work four days a week, and I want to relax during the remaining three (which are rarely in a row). Or preparing articles for a blog — although you've already noticed that I haven't added very regularly lately. Sometimes it becomes too much even for me and I have to reconsider my priorities.

As far as Berenica Designs goes, a new template called Fittonia — inspired by my dear Veronika — was added last week after a long time. I have already started to prepare others and I think you have something to look forward to! Overall, I have a lot of plans for this year, and so far I can proudly say that I'm working on them, and we will see how it goes.

If you have any questions for me, I will be happy to answer them in the comments or on any social media!


Ahojte!

Po dlhšej dobe sa vám opäť prihováram takouto formou — pretože už je asi načase, aby som vám priniesla menší update z môjho života. Dnes to sú presne štyri mesiace, odkedy som sa presťahovala do Zlína; a samej sa mi nechce veriť, ako rýchlo to ubehlo, pretože len nedávno som sedela v starej detskej izbe a hľadala byt, ktorý by sa mi páčil. A dnes sedím v onom byte, v meste, ktoré sa stalo mojim domovom.

Zlín mi veľmi prirástol k srdcu. Spomínala som to už aj na mojom Instagrame, ale poviem to i teraz — našla som tu všetko, čo som hľadala. Dokonalo sa tu spája ticho a pokoj spolu s rôznymi udalosťami a atrakciami, takže nie je čas nudiť sa. Je tu úplne všetko, čo potrebujem — a to vrátane bezobalového obchodu či chodníku popri rieke, a ja sa už neviem dočkať jari, rozkvitnutých stromov a dní, kedy bude dostatočne teplo na to, aby som si mohla ísť sadnúť k vode s knihou v ruke a zabudnúť na realitu.

V závere článku Moving, Fighting Sadness And Starting Over som písala, že dúfam, že budem spokojná s mojou novou prácou. Ak mám byť úprimná, v decembri som zvažovala, že odtiaľ zutekám skôr, než si na mňa vôbec stihnú zvyknúť; ale teraz som veľmi rada, že som bola trpezlivá a dala som tomu čas. Koniec-koncov, prísť do nového mesta a zabehnutého kolektívu nie je jednoduché, a pre mňa ako introverta so sociálnou fóbiou je to obzvlášť ťažké, ale stálo to za to. Lebo hoci má táto práca ďaleko od môjho dream job, našla som v nej ľudí, ktorých už aj po tak krátkom čase môžem nazývať kamošmi. A som za nich veľmi vďačná, lebo niekedy fakt neviem, čo by som bez nich robila.
Stále som v procese zariaďovania bytu — a ide to pomalšie, ako by som chcela, lebo nechcem impulzívne kúpiť všetko, čo vidím len preto, aby bolo všetko čo najskôr hotové. Idem na to pomaly, radšej každú jednu kúpu poriadne zvážim. A aj tak nemám veľmi veľa času na dlhé prechádzky po obchodoch, pretože štyri dni v týždni som v práci, a počas tých zvyšných troch (ktoré sú len málokedy hneď po sebe) si chcem oddýchnuť. Alebo pripravovať články na blog — hoci ste si už i vy určite všimli, že v poslednej dobe nepridávam veľmi pravidelne. I na mňa je toho niekedy dosť a musím prehodnotiť svoje priority.

Čo sa Berenica Designs týka, minulý týždeň po dlhej dobe opäť pribudla nová šablóna s názvom Fittonia — inšpirovaná mojou drahou Veronikou. Už som sa pustila do prípravy ďalších a myslím, že sa máte na čo tešiť! Na tento rok mám celkovo veľmi veľa plánov, a zatiaľ môžem hrdo povedať, že mnohé sa mi darí i plniť, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej.

Ak máte na mňa nejaké otázky, veľmi rada vám na nich odpoviem v komentároch alebo na akejkoľvek sociálnej sieti!


I have two younger sisters; and I was a role model for them since I was a kid. I was the first to go to school, to write the exam, to get an A. And because I wanted my parents to be proud of me, I wanted to be perfect in everything. At school I was sitting at the first desk so I wouldn't miss anything, I read everything that came to my hand, I did my homework without hesitation, and all my projects had to be just perfect. The reward were straight As, certificates and diplomas, and praise from the whole family.

But it quickly got out of my control — and I wasn't happy with anything unless it met my standards. Every B or C hurt very much, I could redo my papers to school a few times, and when I wasn't the first at something, I felt like I failed.
This obsession has spread to my adult life, too — and that's one of the reasons I was so unhappy at uni. Looking around and seeing my classmates who had already had a job or an internship, they attended the lectures with enthusiasm and it was obvious that they were really interested in what we were learning, my mood was kept going down — because I couldn't force myself to enjoy journalism and be perfect in it.


read next: Living With Social Anxiety


I see the same thing everywhere else. I write this blog because I like creating it and I like to share my tips with you, and yet I often feel it isn't perfect. And it is not, certainly there are many things that could be changed. And Instagram? I don't post as often there, because I don't know how to create a feed that is be perfect and where all photos match together. Not to mention my thoughts when I look at my reflection in the mirror. The media and social media have given us the idea that you must have perfect measures, long and shiny hair, smooth and clean skin.

But nothing is perfect. No job is perfect, no school or degree. No blog or social account. And no human being at all. This was summed up by Ivanna in a post Instagram Ideals, which I highly recommend.


What I want to say with this article is that we should forget the idea of perfection. Let's forget that everything we enjoy must be absolutely perfect. If you enjoy learning a foreign language, you don't have to master it in a month as if you were a native speaker. If you enjoy dancing in front of a mirror, dance — and don't think that there are better dancers than you. If you enjoy taking pictures of things that make you happy, take them. Because they may not be perfect. Let's do what full-fills us and makes our days more beautiful. Let's stop comparing ourselves to others and go at our own pace. Because perfection simply does not exist.


Mám dve mladšie sestry; a odmala som bola pre nich akýmsi vzorom. Bola som prvá, ktorá chodila do školy, ktorá písala písomku, ktorá dostala jednotku. A keďže som chcela, aby boli na mňa rodičia hrdí, chcela som byť vo všetkom dokonalá. V škole som sedávala v prvej lavici, aby mi nič neušlo, čítala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, bez váhania som robila domáce úlohy a všetky moje projekty museli byť jednoducho perfektné. Odmenou boli pre mňa čisté jednotky, vysvedčenia a diplomy, a chvála od celej rodiny.

Lenže rýchlo sa mi to vymklo spod kontroly — a ja som s ničím nebola spokojná, pokiaľ to nespĺňalo moje štandardy. Každá dvojka alebo trojka veľmi bolela, práce do školy som bola schopná prerábať aj niekoľkokrát, a keď som nebola v niečom prvá, vnímala som to ako prehru.
Táto posadnutosť sa preniesla aj do môjho dospeláckeho života — a aj to je jeden z dôvodov, prečo som na výške bola taká nešťastná. Keď som sa obzrela okolo seba a videla mojich spolužiakov, ktorí už mali brigádu alebo prax v odbore, na prednášky chodili s nadšením a bolo vidieť, že ich skutočne zaujíma, o čom sa učíme, moja nálada iba klesala — pretože som sa nevedela donútiť, aby ma žurnalistika bavila, a aby som v nej bola dokonalá.


čítaj ďalej: Život so sociálnou fóbiou


To isté vidím aj všade inde. Píšem tento blog preto, že ma baví a rada s vami zdieľam moje tipy, a predsa mám často dojem, že nie je úplne dokonalý. A aj nie je, určite je mnoho vecí, čo by sa na ňom dalo zmeniť. A Instagram? Na ten už tak často nepridávam, pretože neviem, ako vytvoriť feed, ktorý by bol perfektný a všetky fotky by k sebe ladili. A to ani nehovorím o mojich myšlienkach, keď sa dívam na svoj odraz v zrkadle. Médiá a sociálne siete nám do hlavy vsugerovali predstavu, že musíte mať dokonalé miery, dlhé a lesklé vlasy, hladkú a čistú pokožku.

Lenže nič nie je dokonalé. Žiadne zamestnanie nie je perfektné, ani žiadna škola či titul. Ani žiaden blog či účet na sociálnej sieti. A už vôbec nie žiaden človek. To pekne zhrnula Ivanna v článku Instagramové ideály, ktorý vrelo odporúčam.


Týmto článkom chcem povedať len toľko, že zabudnime na predstavu dokonalosti. Zabudnime na to, že všetko, čo nás baví, musí byť úplne perfektné. Ak vás baví učiť sa cudzí jazyk, nemusíte ho do mesiaca ovládať akoby bol vás materinský. Ak vás baví tancovať pred zrkadlom, tancujte — a nemyslite na to, že sú lepší tanečníci ako vy. Ak vás baví fotiť veci, ktoré vás robia šťastným, tak ich foťte. Lebo nemusia byť dokonalé. Robme to, čo nás napĺňa a čo robí naše dni krajšími. Neporovnávajme sa s ostatnými a choďme vlastným tempom. Lebo dokonalosť jednoducho neexistuje.

Friday, March 06, 2020

STOP TRYING TO BE PERFECTI have two younger sisters; and I was a role model for them since I was a kid. I was the first to go to school, to write the exam, to get an A. And because I wanted my parents to be proud of me, I wanted to be perfect in everything. At school I was sitting at the first desk so I wouldn't miss anything, I read everything that came to my hand, I did my homework without hesitation, and all my projects had to be just perfect. The reward were straight As, certificates and diplomas, and praise from the whole family.

But it quickly got out of my control — and I wasn't happy with anything unless it met my standards. Every B or C hurt very much, I could redo my papers to school a few times, and when I wasn't the first at something, I felt like I failed.
This obsession has spread to my adult life, too — and that's one of the reasons I was so unhappy at uni. Looking around and seeing my classmates who had already had a job or an internship, they attended the lectures with enthusiasm and it was obvious that they were really interested in what we were learning, my mood was kept going down — because I couldn't force myself to enjoy journalism and be perfect in it.


read next: Living With Social Anxiety


I see the same thing everywhere else. I write this blog because I like creating it and I like to share my tips with you, and yet I often feel it isn't perfect. And it is not, certainly there are many things that could be changed. And Instagram? I don't post as often there, because I don't know how to create a feed that is be perfect and where all photos match together. Not to mention my thoughts when I look at my reflection in the mirror. The media and social media have given us the idea that you must have perfect measures, long and shiny hair, smooth and clean skin.

But nothing is perfect. No job is perfect, no school or degree. No blog or social account. And no human being at all. This was summed up by Ivanna in a post Instagram Ideals, which I highly recommend.


What I want to say with this article is that we should forget the idea of perfection. Let's forget that everything we enjoy must be absolutely perfect. If you enjoy learning a foreign language, you don't have to master it in a month as if you were a native speaker. If you enjoy dancing in front of a mirror, dance — and don't think that there are better dancers than you. If you enjoy taking pictures of things that make you happy, take them. Because they may not be perfect. Let's do what full-fills us and makes our days more beautiful. Let's stop comparing ourselves to others and go at our own pace. Because perfection simply does not exist.


Mám dve mladšie sestry; a odmala som bola pre nich akýmsi vzorom. Bola som prvá, ktorá chodila do školy, ktorá písala písomku, ktorá dostala jednotku. A keďže som chcela, aby boli na mňa rodičia hrdí, chcela som byť vo všetkom dokonalá. V škole som sedávala v prvej lavici, aby mi nič neušlo, čítala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, bez váhania som robila domáce úlohy a všetky moje projekty museli byť jednoducho perfektné. Odmenou boli pre mňa čisté jednotky, vysvedčenia a diplomy, a chvála od celej rodiny.

Lenže rýchlo sa mi to vymklo spod kontroly — a ja som s ničím nebola spokojná, pokiaľ to nespĺňalo moje štandardy. Každá dvojka alebo trojka veľmi bolela, práce do školy som bola schopná prerábať aj niekoľkokrát, a keď som nebola v niečom prvá, vnímala som to ako prehru.
Táto posadnutosť sa preniesla aj do môjho dospeláckeho života — a aj to je jeden z dôvodov, prečo som na výške bola taká nešťastná. Keď som sa obzrela okolo seba a videla mojich spolužiakov, ktorí už mali brigádu alebo prax v odbore, na prednášky chodili s nadšením a bolo vidieť, že ich skutočne zaujíma, o čom sa učíme, moja nálada iba klesala — pretože som sa nevedela donútiť, aby ma žurnalistika bavila, a aby som v nej bola dokonalá.


čítaj ďalej: Život so sociálnou fóbiou


To isté vidím aj všade inde. Píšem tento blog preto, že ma baví a rada s vami zdieľam moje tipy, a predsa mám často dojem, že nie je úplne dokonalý. A aj nie je, určite je mnoho vecí, čo by sa na ňom dalo zmeniť. A Instagram? Na ten už tak často nepridávam, pretože neviem, ako vytvoriť feed, ktorý by bol perfektný a všetky fotky by k sebe ladili. A to ani nehovorím o mojich myšlienkach, keď sa dívam na svoj odraz v zrkadle. Médiá a sociálne siete nám do hlavy vsugerovali predstavu, že musíte mať dokonalé miery, dlhé a lesklé vlasy, hladkú a čistú pokožku.

Lenže nič nie je dokonalé. Žiadne zamestnanie nie je perfektné, ani žiadna škola či titul. Ani žiaden blog či účet na sociálnej sieti. A už vôbec nie žiaden človek. To pekne zhrnula Ivanna v článku Instagramové ideály, ktorý vrelo odporúčam.


Týmto článkom chcem povedať len toľko, že zabudnime na predstavu dokonalosti. Zabudnime na to, že všetko, čo nás baví, musí byť úplne perfektné. Ak vás baví učiť sa cudzí jazyk, nemusíte ho do mesiaca ovládať akoby bol vás materinský. Ak vás baví tancovať pred zrkadlom, tancujte — a nemyslite na to, že sú lepší tanečníci ako vy. Ak vás baví fotiť veci, ktoré vás robia šťastným, tak ich foťte. Lebo nemusia byť dokonalé. Robme to, čo nás napĺňa a čo robí naše dni krajšími. Neporovnávajme sa s ostatnými a choďme vlastným tempom. Lebo dokonalosť jednoducho neexistuje.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.