Social MediaExactly a year ago, I was in Bratislava with my best friend, we were waiting together for midnight and out lout I sang song 22 by Taylor Swift. Today I'm somewhere completely different; in Zlín, in my own apartment, alone. And I'm twenty-three.

A few days ago, I came back to the article I wrote 365 days ago, and at the end of it I wrote that this year will be a turning point for me. It was; and more than I ever expected. I completed a bachelor's degree in journalism, successfully defended my final thesis and finished school with results which I was sincerely satisfied with. But it wasn't easy; and in addition to learning and finals, I had to make quite an effort to make it through, which only confirmed that my decision not to proceed to the next level is only right. At the beginning of the summer, I hit my own rock bottom; but I picked myself up, fought with my fear, and overcame myself. August was exactly what I needed — and I enjoyed a two-week vacation in Italy, Slovenia and Croatia to the fullest. I got to know new places, read books, enjoy the cold sea, the salty air and evening walks through the narrow streets. A piece of my heart remained in Venice and I hope that someday I will be able to visit this beautiful city again. But the summer was over — and saying goodbye to Bratislava was harder than I thought. Even though I was not happy in the capital city, I have countless good memories of it. The following moving to Prešov, which was supposed to be only for a few days, lasted for two months, during which I found out many things — that it is okay to take a step back, that I have to think mainly about myself, and that I have to listen to my own heart, which told me I wasn't ready to move to England yet. And when I look back on the sleepless nights in October, when I was overthinking whether I did the right thing, I would like to go back in time and tell myself that it was the best decision I could ever make. So in the first half of November I moved to Zlín — a city from which I had no expectations and I only took it as a stop before a big dream, but here I found everything I was looking for and needed. I only live here for less than half a year, but those six months are the happiest in my whole life.

But I wouldn't be so happy if I didn't have the ones I have around me. Whether it's family, friends from high school or university, with whom I'm still in touch, girls with whom we have known for years thanks to the online world. But I'm thankful especially for those who came into my life during the last year. I believe that life brings us the people we need most at the moment. They change us, they teach us something about ourselves, they teach us something about people, they broaden our horizons, inspire us. Or they allow us to be ourselves, bring us inner peace and a sense of security — and sometimes that's exactly what we need most, even though we didn't even know it.
What are my plans for this year? I don't know myself. When I was twenty-two, I knew exactly what I wanted to accomplish and achieve; but now I'm going with the flow. Right now, I kind of don't even need to know what stops are waiting for me, and I'm more so enjoying the journey. I follow my own heart, which always knows what is right; and I know it will keep me happy. Whatever that happiness is.


Presne pred rokom som bola v Bratislave s mojou najlepšou kamarátkou, spoločne sme čakali na odbitie polnoci a na plnú hlasitosť som si spievala pesničku 22 od Taylor Swift. Dnes som niekde úplne inde; v Zlíne, vo vlastnom byte, sama. A už mám dvadsaťtri.

Pred pár dňami som sa vrátila k článku, ktorý som písala 365 dní dozadu, a v jeho závere som písala, že tento rok bude pre mňa prelomový. Bol; a viac, než som kedy čakala. Dokončila som bakalárske štúdium na žurnalistike, úspešne obhájila svoju záverečnú prácu a skončila školu s výsledkami, s ktorými som bola úprimne spokojná. No nebolo to jednoduché; a popri učení a skúškach som mala čo robiť, aby som to zvládla, čo ma len utvrdilo v tom, že moje rozhodnutie nepokračovať na ďalšom stupni je iba správne. Začiatkom leta som padla na vlastné dno; no pozbierala som sa, zabojovala so strachom a prekonala samú seba. August bol presne to, čo som potrebovala — a dvojtýžňovú dovolenku v Taliansku, Slovinsku a Chorvátsku som si užila plnými dúškami. Spoznala som nové miesta, čítala knihy, vychutnávala si studené more, slaný vzduch a večerné prechádzky úzkymi uličkami. Kúsok môjho srdca ostal v Benátkach a ja verím, že ešte niekedy sa mi toto nádherné mesto podarí navštíviť znova. No leto sa skončilo — a lúčenie sa s Bratislavou bolo ťažšie ako som myslela. I napriek tomu, že som v hlavnom meste nebola šťastná, mám na ňu nespočetne veľa dobrých spomienok. Následné sťahovanie sa do Prešova, ktoré malo byť len na pár dní, sa pretiahlo na dva mesiace, počas ktorých som zistila mnoho vecí — že je v poriadku spraviť krok späť, že musím myslieť hlavne na seba, a že mám počúvať vlastné srdce, ktoré mi hovorilo, že na sťahovanie do Anglicka ešte nie som pripravená. A keď sa spätne pozriem na prebdené októbrové noci, kedy som premýšľala o tom, či som spravila správne, rada by som sa vrátila v čase a povedala samej sebe, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som kedy mohla spraviť. Tak som sa v prvej polovici novembra presťahovala do Zlína — mesta, od ktorého som nemala žiadne očakávania a brala som ho iba ako zastávku pred väčším snom, no našla som tu všetko, čo som hľadala a potrebovala. Bývam tu iba necelý polrok, no tých šesť mesiacov je najšťastnejších v celom mojom živote.

Ale nebola by som taká šťastná, ak by som nemala okolo seba tých, ktorých mám. Či už je to rodina, priatelia zo strednej či z výšky, s ktorými som pravidelne v kontakte, dievčatá, s ktorými sa vďaka online svetu poznáme už roky. No ďakujem hlavne za tých, ktorí prišli do môjho života počas posledného roka. Verím v to, že život nám prináša ľudí, ktorých v danom momente najviac potrebujeme. Zmenia nás, naučia niečo o sebe, naučia nás niečo o ľuďoch, rozšíria nám obzory, inšpirujú nás. Alebo nám dovolia byť samým sebou, prinesú nám vnútorný pokoj a pocit bezpečia — a niekedy je to presne to, čo nám treba najviac, hoci sme to ani nevedeli.
Aké sú moje plány na tento rok? Sama neviem. Keď som mala dvadsaťdva, presne som vedela, čo všetko chcem splniť a dokázať; no teraz sa nechávam unášať. Momentálne akosi ani nepotrebujem vedieť, aké zastávky ma čakajú, a viac si vychutnávam samotnú cestu. Riadim sa vlastným srdcom, ktoré vždy vie, čo je správne; a viem, že ma bude ďalej viesť k šťastiu. Nech je to šťastie akékoľvek.

Tuesday, April 28, 2020

TURNING 23Exactly a year ago, I was in Bratislava with my best friend, we were waiting together for midnight and out lout I sang song 22 by Taylor Swift. Today I'm somewhere completely different; in Zlín, in my own apartment, alone. And I'm twenty-three.

A few days ago, I came back to the article I wrote 365 days ago, and at the end of it I wrote that this year will be a turning point for me. It was; and more than I ever expected. I completed a bachelor's degree in journalism, successfully defended my final thesis and finished school with results which I was sincerely satisfied with. But it wasn't easy; and in addition to learning and finals, I had to make quite an effort to make it through, which only confirmed that my decision not to proceed to the next level is only right. At the beginning of the summer, I hit my own rock bottom; but I picked myself up, fought with my fear, and overcame myself. August was exactly what I needed — and I enjoyed a two-week vacation in Italy, Slovenia and Croatia to the fullest. I got to know new places, read books, enjoy the cold sea, the salty air and evening walks through the narrow streets. A piece of my heart remained in Venice and I hope that someday I will be able to visit this beautiful city again. But the summer was over — and saying goodbye to Bratislava was harder than I thought. Even though I was not happy in the capital city, I have countless good memories of it. The following moving to Prešov, which was supposed to be only for a few days, lasted for two months, during which I found out many things — that it is okay to take a step back, that I have to think mainly about myself, and that I have to listen to my own heart, which told me I wasn't ready to move to England yet. And when I look back on the sleepless nights in October, when I was overthinking whether I did the right thing, I would like to go back in time and tell myself that it was the best decision I could ever make. So in the first half of November I moved to Zlín — a city from which I had no expectations and I only took it as a stop before a big dream, but here I found everything I was looking for and needed. I only live here for less than half a year, but those six months are the happiest in my whole life.

But I wouldn't be so happy if I didn't have the ones I have around me. Whether it's family, friends from high school or university, with whom I'm still in touch, girls with whom we have known for years thanks to the online world. But I'm thankful especially for those who came into my life during the last year. I believe that life brings us the people we need most at the moment. They change us, they teach us something about ourselves, they teach us something about people, they broaden our horizons, inspire us. Or they allow us to be ourselves, bring us inner peace and a sense of security — and sometimes that's exactly what we need most, even though we didn't even know it.
What are my plans for this year? I don't know myself. When I was twenty-two, I knew exactly what I wanted to accomplish and achieve; but now I'm going with the flow. Right now, I kind of don't even need to know what stops are waiting for me, and I'm more so enjoying the journey. I follow my own heart, which always knows what is right; and I know it will keep me happy. Whatever that happiness is.


Presne pred rokom som bola v Bratislave s mojou najlepšou kamarátkou, spoločne sme čakali na odbitie polnoci a na plnú hlasitosť som si spievala pesničku 22 od Taylor Swift. Dnes som niekde úplne inde; v Zlíne, vo vlastnom byte, sama. A už mám dvadsaťtri.

Pred pár dňami som sa vrátila k článku, ktorý som písala 365 dní dozadu, a v jeho závere som písala, že tento rok bude pre mňa prelomový. Bol; a viac, než som kedy čakala. Dokončila som bakalárske štúdium na žurnalistike, úspešne obhájila svoju záverečnú prácu a skončila školu s výsledkami, s ktorými som bola úprimne spokojná. No nebolo to jednoduché; a popri učení a skúškach som mala čo robiť, aby som to zvládla, čo ma len utvrdilo v tom, že moje rozhodnutie nepokračovať na ďalšom stupni je iba správne. Začiatkom leta som padla na vlastné dno; no pozbierala som sa, zabojovala so strachom a prekonala samú seba. August bol presne to, čo som potrebovala — a dvojtýžňovú dovolenku v Taliansku, Slovinsku a Chorvátsku som si užila plnými dúškami. Spoznala som nové miesta, čítala knihy, vychutnávala si studené more, slaný vzduch a večerné prechádzky úzkymi uličkami. Kúsok môjho srdca ostal v Benátkach a ja verím, že ešte niekedy sa mi toto nádherné mesto podarí navštíviť znova. No leto sa skončilo — a lúčenie sa s Bratislavou bolo ťažšie ako som myslela. I napriek tomu, že som v hlavnom meste nebola šťastná, mám na ňu nespočetne veľa dobrých spomienok. Následné sťahovanie sa do Prešova, ktoré malo byť len na pár dní, sa pretiahlo na dva mesiace, počas ktorých som zistila mnoho vecí — že je v poriadku spraviť krok späť, že musím myslieť hlavne na seba, a že mám počúvať vlastné srdce, ktoré mi hovorilo, že na sťahovanie do Anglicka ešte nie som pripravená. A keď sa spätne pozriem na prebdené októbrové noci, kedy som premýšľala o tom, či som spravila správne, rada by som sa vrátila v čase a povedala samej sebe, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som kedy mohla spraviť. Tak som sa v prvej polovici novembra presťahovala do Zlína — mesta, od ktorého som nemala žiadne očakávania a brala som ho iba ako zastávku pred väčším snom, no našla som tu všetko, čo som hľadala a potrebovala. Bývam tu iba necelý polrok, no tých šesť mesiacov je najšťastnejších v celom mojom živote.

Ale nebola by som taká šťastná, ak by som nemala okolo seba tých, ktorých mám. Či už je to rodina, priatelia zo strednej či z výšky, s ktorými som pravidelne v kontakte, dievčatá, s ktorými sa vďaka online svetu poznáme už roky. No ďakujem hlavne za tých, ktorí prišli do môjho života počas posledného roka. Verím v to, že život nám prináša ľudí, ktorých v danom momente najviac potrebujeme. Zmenia nás, naučia niečo o sebe, naučia nás niečo o ľuďoch, rozšíria nám obzory, inšpirujú nás. Alebo nám dovolia byť samým sebou, prinesú nám vnútorný pokoj a pocit bezpečia — a niekedy je to presne to, čo nám treba najviac, hoci sme to ani nevedeli.
Aké sú moje plány na tento rok? Sama neviem. Keď som mala dvadsaťdva, presne som vedela, čo všetko chcem splniť a dokázať; no teraz sa nechávam unášať. Momentálne akosi ani nepotrebujem vedieť, aké zastávky ma čakajú, a viac si vychutnávam samotnú cestu. Riadim sa vlastným srdcom, ktoré vždy vie, čo je správne; a viem, že ma bude ďalej viesť k šťastiu. Nech je to šťastie akékoľvek.


It's been a while since the last post where I showed you what's new at my Etsy store Berenica Designs. And a lot has changed since then! The store has its own website www.berenicadesigns.com, where you will find all installation instructions, tips on how to improve the template and the latest updates. The number of templates has multiplied — several times! There were only five in September, there are an incredible sixteen today; and that's far from the end, because I'm already working on more and I have new ideas every day.

I'm very proud and happy with the way the store is moving — since August we have more than 600 satisfied purchases, a hundred people have added the store to their favourites, and reviews with five stars are only increasing. To be honest, I never expected my templates to be so successful (after all, I'm still a bit new to coding and graphic design). And therefore, from the bottom of my heart, I thank each of you who supported me with the purchase!

Today I'm going to show you four templates that have been added to the store in the last two months — you may like some of them!


Fittonia
demo blogbuy theme


minimalist template
simple top menu with three levels
slider with the latest posts
right sidebar with basic widgets
Instagram and subscription box at the footer of the template


A template whose name and colour palette were chosen by Veronika — and the whole template is a bit inspired by her. It's in a very simple, minimalist and clean vibe, which can be seen in the top menu, the slider with the latest or selected posts, and the modern layout of the articles. Of course, there are elements such as a widget with related posts at the end of the article, own space for new photos on Instagram, or all your favourite widgets in the sidebar, which are carried in the same style as the rest of the template.


Bellflower
demo blogbuy theme


combination of simplicity and practicality
full-width slider
space to welcome readers
clear post layout
elegant and modern fonts


The ideal choice for those who want a simple and clean design that will be functional, easy to navigate and practical. Right at the beginning, it draws the reader's eye to the latest posts and offers a special space for introducing the author and focus of the blog. The left sidebar includes widgets such as the author's profile, links to social media, popular posts, the search bar, featured post, the archive, and recent pins from Pinterest.


Buttercup
demo blogbuy theme


inspired by Nora
detailed and professional design
feminine touch
free logo
separate space for YouTube videos


The Buttercup template was created in collaboration with Nora, which you will definitely know thanks to her blog Brinora.sk or her Instagram @norabrinn. Not only did she choose the name and colours for Buttercup, but she also designed the entire layout — from the top menu and slider with posts, through the author's profile, quick links to top categories, to the latest YouTube videos and popular posts. As always — you can easily change the colors in the template yourself; and adapt the design to your needs and brand.


Daisy
demo blogbuy theme


designed by Ivanna
modern and clean look
links to top categories
interesting post layout
author profile at the bottom of the page


Daisy was designed by Ivanna Malik (she blogs on ivannamalik.blogspot.com and can be found on Instagram as @ivannamalik_); and since Ivanna and I have a similar style, I was especially looking forward to this collaboration! The template doesn't miss the top menu, where in addition to links in three levels, you will also find a search bar and icons with social media, a panel for subscribing to the newsletter or an Instagram widget. And you will also receive your own custom logo same as it's on the demo blog completely free!


Which template interested you the most?


Od posledného článku, kde som vám ukázala, čo nové pribudlo na mojom Etsy obchode Berenica Designs, ubehla už nejaká tá chvíľa. A za tú chvíľu sa teda veľa zmenilo! Obchodu pribudla vlastná webstránka www.berenicadesigns.com, kde nájdete všetky návody na inštaláciu, tipy, ako vylepšiť šablónu a posledné aktualizácie. Počet šablón sa znásobil — a to hneď niekoľkokrát! V septembri ich bolo len päť, dnes ich je neuveriteľných šestnásť; a to ešte ani zďaleka nie je koniec, pretože už pracujem na ďalších a nápady iba pribúdajú.

Som veľmi hrdá a šťastná, akou cestou sa obchod posúva — od augusta máme viac ako 600 spokojných nákupov, sto ľudí pridalo obchod medzi svoje obľúbené, a recenzie s piatimi hviezdičkami iba pribúdajú. Ak mám byť úprimná, vôbec som nečakala, že moje šablóny zoženú taký úspech (predsa len som v kódovaní a grafickom dizajne stále tak trochu nováčik). A preto z hĺbky srdca ďakujem každému z vás, kto ma podporil kúpou!

Dnes vám ukážem štyri šablóny, ktoré v obchode pribudli počas posledných dvoch mesiacov — možno sa vám niektoré zapáčia!


Fittonia
demo blogkúpiť šablónu


minimalistická šablóna
jednoduché horné menu s troma úrovňami
slider z najnovšími príspevkami
pravý bočný panel so základnými widgetmi
Instagram a prihlásenie na odber v päte šablóny


Šablóna, ktorej názov i farebnú škálu vybrala Veronika — a celá šablóna je ňou trochu inšpirovaná. Je vo veľmi jednoduchom, minimalistickom a čistom duchu, čo vidieť v hornom menu, kolotoči s najnovšími alebo vybranými príspevkami i modernom rozložení článkov. Samozrejme, nechýbajú prvky ako widget s podobnými príspevkami na konci článku, vlastný priestor na nové fotky na Instagrame či všetky obľúbené widgety v bočnom paneli, ktoré sa nesú v rovnakom štýle ako zvyšok šablóny.


Bellflower
demo blogkúpiť šablónu


spojenie jednoduchosti a praktickosti
slider na celú šírku strany
priestor na privítanie čitateľov
prehľadné rozloženie článkov
elegantné a moderné písma


Ideálna voľba pre toho, kto chce jednoduchý a prehľadný dizajn, ktorý bude funkčný, ľahko navigovateľný a praktický. Hneď v úvode pritiahne oko čitateľa na najnovšie články a ponúka osobitný priestor na predstavenie autora a zameranie blogu. V ľavom bočnom paneli nechýbajú widgety ako profil autora, odkazy na sociálne siete, populárne články, vyhľadávač, vybraný článok, archív a posledné piny na Pintereste.


Buttercup
demo blogkúpiť šablónu


inšpirovaná Norou
prepracovaný a profesionálny dizajn
dievčenský nádych
logo zadarmo
osobitný priestor pre YouTube videá


Šablóna Buttercup vznikla v spolupráci s Norou, ktorú určite poznáte vďaka jej blogu Brinora.sk alebo jej Instagramu @norabrinn. Nielenže Buttercup vybrala meno i farby, ale navrhla aj celé rozloženie — od horného menu a kolotoča s príspevkami, cez profil autora, rýchle odkazy na hlavné kategórie až po najnovšie videá z YouTube a populárne články. Ako vždy — farby v šablóne si ľahko viete zmeniť i sami; a prispôsobiť tak dizajn vaším potrebám a značke.


Daisy
demo blogkúpiť šablónu


navrhnutá Ivannou
moderný a prehľadný vzhľad
odkazy na hlavné kategórie
zaujímavé rozloženie článkov
autorský profil v päte stránky


Daisy navrhla Ivanna Malik (bloguje na ivannamalik.blogspot.com a na Instagrame ju nájdete ako @ivannamalik_); a keďže máme s Ivannou podobný štýl, na túto spoluprácu som sa obzvlášť tešila! Šablóne nechýba horné menu, kde okrem odkazov v troch úrovniach nájdete aj panel na vyhľadávanie a ikony so sociálnymi sieťami, panel na prihlásenie k odberu článkov či widget Instagramu. A ku kúpe dostanete aj vlastné logo rovnaké ako je na demo blogu úplne zadarmo!


Ktorá šablóna vás zaujala najviac?

Friday, April 24, 2020

BERENICA DESIGNS — NEW INIt's been a while since the last post where I showed you what's new at my Etsy store Berenica Designs. And a lot has changed since then! The store has its own website www.berenicadesigns.com, where you will find all installation instructions, tips on how to improve the template and the latest updates. The number of templates has multiplied — several times! There were only five in September, there are an incredible sixteen today; and that's far from the end, because I'm already working on more and I have new ideas every day.

I'm very proud and happy with the way the store is moving — since August we have more than 600 satisfied purchases, a hundred people have added the store to their favourites, and reviews with five stars are only increasing. To be honest, I never expected my templates to be so successful (after all, I'm still a bit new to coding and graphic design). And therefore, from the bottom of my heart, I thank each of you who supported me with the purchase!

Today I'm going to show you four templates that have been added to the store in the last two months — you may like some of them!


Fittonia
demo blogbuy theme


minimalist template
simple top menu with three levels
slider with the latest posts
right sidebar with basic widgets
Instagram and subscription box at the footer of the template


A template whose name and colour palette were chosen by Veronika — and the whole template is a bit inspired by her. It's in a very simple, minimalist and clean vibe, which can be seen in the top menu, the slider with the latest or selected posts, and the modern layout of the articles. Of course, there are elements such as a widget with related posts at the end of the article, own space for new photos on Instagram, or all your favourite widgets in the sidebar, which are carried in the same style as the rest of the template.


Bellflower
demo blogbuy theme


combination of simplicity and practicality
full-width slider
space to welcome readers
clear post layout
elegant and modern fonts


The ideal choice for those who want a simple and clean design that will be functional, easy to navigate and practical. Right at the beginning, it draws the reader's eye to the latest posts and offers a special space for introducing the author and focus of the blog. The left sidebar includes widgets such as the author's profile, links to social media, popular posts, the search bar, featured post, the archive, and recent pins from Pinterest.


Buttercup
demo blogbuy theme


inspired by Nora
detailed and professional design
feminine touch
free logo
separate space for YouTube videos


The Buttercup template was created in collaboration with Nora, which you will definitely know thanks to her blog Brinora.sk or her Instagram @norabrinn. Not only did she choose the name and colours for Buttercup, but she also designed the entire layout — from the top menu and slider with posts, through the author's profile, quick links to top categories, to the latest YouTube videos and popular posts. As always — you can easily change the colors in the template yourself; and adapt the design to your needs and brand.


Daisy
demo blogbuy theme


designed by Ivanna
modern and clean look
links to top categories
interesting post layout
author profile at the bottom of the page


Daisy was designed by Ivanna Malik (she blogs on ivannamalik.blogspot.com and can be found on Instagram as @ivannamalik_); and since Ivanna and I have a similar style, I was especially looking forward to this collaboration! The template doesn't miss the top menu, where in addition to links in three levels, you will also find a search bar and icons with social media, a panel for subscribing to the newsletter or an Instagram widget. And you will also receive your own custom logo same as it's on the demo blog completely free!


Which template interested you the most?


Od posledného článku, kde som vám ukázala, čo nové pribudlo na mojom Etsy obchode Berenica Designs, ubehla už nejaká tá chvíľa. A za tú chvíľu sa teda veľa zmenilo! Obchodu pribudla vlastná webstránka www.berenicadesigns.com, kde nájdete všetky návody na inštaláciu, tipy, ako vylepšiť šablónu a posledné aktualizácie. Počet šablón sa znásobil — a to hneď niekoľkokrát! V septembri ich bolo len päť, dnes ich je neuveriteľných šestnásť; a to ešte ani zďaleka nie je koniec, pretože už pracujem na ďalších a nápady iba pribúdajú.

Som veľmi hrdá a šťastná, akou cestou sa obchod posúva — od augusta máme viac ako 600 spokojných nákupov, sto ľudí pridalo obchod medzi svoje obľúbené, a recenzie s piatimi hviezdičkami iba pribúdajú. Ak mám byť úprimná, vôbec som nečakala, že moje šablóny zoženú taký úspech (predsa len som v kódovaní a grafickom dizajne stále tak trochu nováčik). A preto z hĺbky srdca ďakujem každému z vás, kto ma podporil kúpou!

Dnes vám ukážem štyri šablóny, ktoré v obchode pribudli počas posledných dvoch mesiacov — možno sa vám niektoré zapáčia!


Fittonia
demo blogkúpiť šablónu


minimalistická šablóna
jednoduché horné menu s troma úrovňami
slider z najnovšími príspevkami
pravý bočný panel so základnými widgetmi
Instagram a prihlásenie na odber v päte šablóny


Šablóna, ktorej názov i farebnú škálu vybrala Veronika — a celá šablóna je ňou trochu inšpirovaná. Je vo veľmi jednoduchom, minimalistickom a čistom duchu, čo vidieť v hornom menu, kolotoči s najnovšími alebo vybranými príspevkami i modernom rozložení článkov. Samozrejme, nechýbajú prvky ako widget s podobnými príspevkami na konci článku, vlastný priestor na nové fotky na Instagrame či všetky obľúbené widgety v bočnom paneli, ktoré sa nesú v rovnakom štýle ako zvyšok šablóny.


Bellflower
demo blogkúpiť šablónu


spojenie jednoduchosti a praktickosti
slider na celú šírku strany
priestor na privítanie čitateľov
prehľadné rozloženie článkov
elegantné a moderné písma


Ideálna voľba pre toho, kto chce jednoduchý a prehľadný dizajn, ktorý bude funkčný, ľahko navigovateľný a praktický. Hneď v úvode pritiahne oko čitateľa na najnovšie články a ponúka osobitný priestor na predstavenie autora a zameranie blogu. V ľavom bočnom paneli nechýbajú widgety ako profil autora, odkazy na sociálne siete, populárne články, vyhľadávač, vybraný článok, archív a posledné piny na Pintereste.


Buttercup
demo blogkúpiť šablónu


inšpirovaná Norou
prepracovaný a profesionálny dizajn
dievčenský nádych
logo zadarmo
osobitný priestor pre YouTube videá


Šablóna Buttercup vznikla v spolupráci s Norou, ktorú určite poznáte vďaka jej blogu Brinora.sk alebo jej Instagramu @norabrinn. Nielenže Buttercup vybrala meno i farby, ale navrhla aj celé rozloženie — od horného menu a kolotoča s príspevkami, cez profil autora, rýchle odkazy na hlavné kategórie až po najnovšie videá z YouTube a populárne články. Ako vždy — farby v šablóne si ľahko viete zmeniť i sami; a prispôsobiť tak dizajn vaším potrebám a značke.


Daisy
demo blogkúpiť šablónu


navrhnutá Ivannou
moderný a prehľadný vzhľad
odkazy na hlavné kategórie
zaujímavé rozloženie článkov
autorský profil v päte stránky


Daisy navrhla Ivanna Malik (bloguje na ivannamalik.blogspot.com a na Instagrame ju nájdete ako @ivannamalik_); a keďže máme s Ivannou podobný štýl, na túto spoluprácu som sa obzvlášť tešila! Šablóne nechýba horné menu, kde okrem odkazov v troch úrovniach nájdete aj panel na vyhľadávanie a ikony so sociálnymi sieťami, panel na prihlásenie k odberu článkov či widget Instagramu. A ku kúpe dostanete aj vlastné logo rovnaké ako je na demo blogu úplne zadarmo!


Ktorá šablóna vás zaujala najviac?


Quiet Sunday evening. You made yourself a bath or you have a hot water running in the shower, you brought a few scented candles to the bathroom, and you put on some quiet music. What else is missing? Of course, a face mask that soothes, moisturizes or deep cleans the skin. And as the title of the article suggests, you can easily and quickly make these face mask at home. And you don't have to go far — everything you need to prepare them can be found at home.
Cleansing Mask From Soda Bicarbonate

Ingredients soda bicarbonate, water
Preparation Put some soda in your palm and add water drop by drop — until you get a solid slurry that you apply to your skin. After it dries, wash it off with warm water.

It works like a miracle. Its main advantages are that everyone has soda at home, so you can prepare it at any time; it dries very quickly on the skin and actually works. I use it whenever there is a pimple or redness on my skin — the mask soothes inflammation, cleanses the skin and the next day any imperfections are completely gone or at least less visible. It can be used on the whole face and only in specific places.


read more: 4 Reasons To Switch To Natural Beauty


Regenerating banana mask

Ingredients banana
Preparation Mash one ripe medium-sized banana, apply, leave for about fifteen minutes and wash with cold water.

Bananas contain vitamins A, B, E, C and potassium, which are great not only for our body and health, but also skin. Vitamin A helps to soften the skin and lightens dark areas (such as circles under the eyes), vitamin E reduces the appearance of wrinkles, vitamin C acts as an antioxidant and neutralizes free radicals, and vitamin B and potassium hydrate. After this mask the skin is beautifully soft and radiant.
Soothing mask from oatmeal

Ingredients oats, water
Preparation Pour hot water over a third of a cup of oats, and let the oats bloom and cool for a while. Apply to the face, after ten to fifteen minutes wash with warm water.

This mask is exactly what you need after a long and busy day. It's very easy to prepare; and in addition to soothing, it's helping with acne and dry skin, cleans, promotes proper circulation and removes dead cells. Another advantage is that you can easily customize it to your own needs — and add two tablespoons of white yoghurt to help with redness, two tablespoons of honey (which is naturally antibacterial) or even an egg white. But when washing, be careful not to clog the sink.


Which mask did you like the most?


Pokojný nedeľný večer. Napustili ste si vaňu alebo vám v sprche už tečie horúca voda, do kúpeľne ste so sebou priniesli zopár vonných sviečok, do toho vám hrá pokojná hudba. Čo k tomu ešte chýba? Predsa maska na tvár, ktorá pleť upokojí, dodá jej hydratáciu alebo ju hĺbkovo vyčistí. A ako je už podľa názvu článku jasné, masku na tvár si môžete ľahko a rýchlo vyrobiť aj doma. A nemusíte chodiť ďaleko — všetko, čo na ich prípravu potrebujete, určite nájdete aj doma.
Čistiaca maska zo sódy bikarbóny

Ingrediencie sóda bikarbóna, voda
Príprava Do dlane si nasypte trochu sódy a po kvapkách pridávajte vodu — pokiaľ vám nevznikne tuhá kaša, ktorú nanesiete na pleť. Po uschnutí umyte teplou vodou.

Funguje ako zázrak. Jej hlavné výhody sú tie, že sódu má doma každý, takže si ju môžete pripraviť kedykoľvek; veľmi rýchlo na pleti schne a skutočne funguje. Ja ju používam vždy, keď sa mi na pleti objaví nejaká vyrážka alebo začervenanie — maska upokojí zápal, pleť vyčistí a na druhý deň sú akékoľvek nedokonalosti úplne preč alebo sú aspoň menej viditeľné. Používať ju môžete na celú tvár i len na konkrétne miesta.


čítať ďalej: 4 Dôvody Prečo Prejsť Na Prírodnú Kozmetiku


Regenerujúca banánová maska

Ingrediencie banán
Príprava Stredne veľký zrelý banán popučte na kašu, aplikujte, nechajte účinkovať asi pätnásť minút a zmyte studenou vodou.

Banány obsahujú vitamíny A, B, E, C a draslík, ktoré nie sú dobré len pre naše telo a zdravie, ale i pleť. Vitamín A pomáha zjemniť pokožku a zosvetľuje tmavé miesta (ako napríklad kruhy pod očami), vitamín E redukuje viditeľnosť vrások, vitamín C funguje ako antioxidant a neutralizuje voľné radikály, a vitamín B a draslík hydratujú. Po tejto maske je pleť krásne jemná a žiarivá.
Upokojujúca maska z ovsených vločiek

Ingrediencie ovsené vločky, voda
Príprava Tretinu hrnčeka ovsených vločiek zalejte horúcou vodou, vločky nechajte chvíľu napučať a vychladnúť. Naneste na tvár, po desiatich až pätnástich minútach umyte teplou vodou.

Táto maska je presne to, čo potrebujete po dlhom a náročnom dni. Je veľmi jednoduchá na prípravu; a okrem toho, že upokojuje, pomáha aj pri akné alebo suchej pleti, čistí, podporuje správnu cirkuláciu a odstraňuje mŕtve bunky. Jej ďalšou výhodou je to, že si ju ľahko viete prispôsobiť podľa vlastných potrieb — a pridať dve lyžice bieleho jogurtu, ktorý pomáha pri začervenaní, dve lyžice medu (je prirodzene antibakteriálny) alebo i vaječné bielko. No pri zmývaní si dávajte pozor, aby ste neupchali umývadlo.


Ktorá maska vás naviac zaujala?

Monday, April 20, 2020

DIY NATURAL FACE MASKS (THAT ACTUALLY WORK)Quiet Sunday evening. You made yourself a bath or you have a hot water running in the shower, you brought a few scented candles to the bathroom, and you put on some quiet music. What else is missing? Of course, a face mask that soothes, moisturizes or deep cleans the skin. And as the title of the article suggests, you can easily and quickly make these face mask at home. And you don't have to go far — everything you need to prepare them can be found at home.
Cleansing Mask From Soda Bicarbonate

Ingredients soda bicarbonate, water
Preparation Put some soda in your palm and add water drop by drop — until you get a solid slurry that you apply to your skin. After it dries, wash it off with warm water.

It works like a miracle. Its main advantages are that everyone has soda at home, so you can prepare it at any time; it dries very quickly on the skin and actually works. I use it whenever there is a pimple or redness on my skin — the mask soothes inflammation, cleanses the skin and the next day any imperfections are completely gone or at least less visible. It can be used on the whole face and only in specific places.


read more: 4 Reasons To Switch To Natural Beauty


Regenerating banana mask

Ingredients banana
Preparation Mash one ripe medium-sized banana, apply, leave for about fifteen minutes and wash with cold water.

Bananas contain vitamins A, B, E, C and potassium, which are great not only for our body and health, but also skin. Vitamin A helps to soften the skin and lightens dark areas (such as circles under the eyes), vitamin E reduces the appearance of wrinkles, vitamin C acts as an antioxidant and neutralizes free radicals, and vitamin B and potassium hydrate. After this mask the skin is beautifully soft and radiant.
Soothing mask from oatmeal

Ingredients oats, water
Preparation Pour hot water over a third of a cup of oats, and let the oats bloom and cool for a while. Apply to the face, after ten to fifteen minutes wash with warm water.

This mask is exactly what you need after a long and busy day. It's very easy to prepare; and in addition to soothing, it's helping with acne and dry skin, cleans, promotes proper circulation and removes dead cells. Another advantage is that you can easily customize it to your own needs — and add two tablespoons of white yoghurt to help with redness, two tablespoons of honey (which is naturally antibacterial) or even an egg white. But when washing, be careful not to clog the sink.


Which mask did you like the most?


Pokojný nedeľný večer. Napustili ste si vaňu alebo vám v sprche už tečie horúca voda, do kúpeľne ste so sebou priniesli zopár vonných sviečok, do toho vám hrá pokojná hudba. Čo k tomu ešte chýba? Predsa maska na tvár, ktorá pleť upokojí, dodá jej hydratáciu alebo ju hĺbkovo vyčistí. A ako je už podľa názvu článku jasné, masku na tvár si môžete ľahko a rýchlo vyrobiť aj doma. A nemusíte chodiť ďaleko — všetko, čo na ich prípravu potrebujete, určite nájdete aj doma.
Čistiaca maska zo sódy bikarbóny

Ingrediencie sóda bikarbóna, voda
Príprava Do dlane si nasypte trochu sódy a po kvapkách pridávajte vodu — pokiaľ vám nevznikne tuhá kaša, ktorú nanesiete na pleť. Po uschnutí umyte teplou vodou.

Funguje ako zázrak. Jej hlavné výhody sú tie, že sódu má doma každý, takže si ju môžete pripraviť kedykoľvek; veľmi rýchlo na pleti schne a skutočne funguje. Ja ju používam vždy, keď sa mi na pleti objaví nejaká vyrážka alebo začervenanie — maska upokojí zápal, pleť vyčistí a na druhý deň sú akékoľvek nedokonalosti úplne preč alebo sú aspoň menej viditeľné. Používať ju môžete na celú tvár i len na konkrétne miesta.


čítať ďalej: 4 Dôvody Prečo Prejsť Na Prírodnú Kozmetiku


Regenerujúca banánová maska

Ingrediencie banán
Príprava Stredne veľký zrelý banán popučte na kašu, aplikujte, nechajte účinkovať asi pätnásť minút a zmyte studenou vodou.

Banány obsahujú vitamíny A, B, E, C a draslík, ktoré nie sú dobré len pre naše telo a zdravie, ale i pleť. Vitamín A pomáha zjemniť pokožku a zosvetľuje tmavé miesta (ako napríklad kruhy pod očami), vitamín E redukuje viditeľnosť vrások, vitamín C funguje ako antioxidant a neutralizuje voľné radikály, a vitamín B a draslík hydratujú. Po tejto maske je pleť krásne jemná a žiarivá.
Upokojujúca maska z ovsených vločiek

Ingrediencie ovsené vločky, voda
Príprava Tretinu hrnčeka ovsených vločiek zalejte horúcou vodou, vločky nechajte chvíľu napučať a vychladnúť. Naneste na tvár, po desiatich až pätnástich minútach umyte teplou vodou.

Táto maska je presne to, čo potrebujete po dlhom a náročnom dni. Je veľmi jednoduchá na prípravu; a okrem toho, že upokojuje, pomáha aj pri akné alebo suchej pleti, čistí, podporuje správnu cirkuláciu a odstraňuje mŕtve bunky. Jej ďalšou výhodou je to, že si ju ľahko viete prispôsobiť podľa vlastných potrieb — a pridať dve lyžice bieleho jogurtu, ktorý pomáha pri začervenaní, dve lyžice medu (je prirodzene antibakteriálny) alebo i vaječné bielko. No pri zmývaní si dávajte pozor, aby ste neupchali umývadlo.


Ktorá maska vás naviac zaujala?


There are several reasons why more and more people are interested in minimalism and a simpler lifestyle. We live in a very fast and hectic world where duties and daily tasks are only increasing, high expectations are placed on us, and everyone wants to see results — and minimalism helps slow down and bring peace to life. With fast living also comes in hand mess — we don't have time to clean up, things are accumulating and we never know where anything is; therefore, minimalism is an ideal way for those seeking harmony and organization. And someone is on the path of a more sustainable life, minimalism is one of the first steps. But only a few change to minimalism to save money. And is it even possible — save up thanks to minimalism?

I will tell you straight away that it is a clear yes.
I don't buy what I don't need

Have you ever thought about how much money you spend each month on things you don't even need? And that includes clothes that you buy just because it caught your eye and it was discounted, but a similar piece is already hanging in your closet, cosmetics that have an appealing package and an interesting description, but you have ten of the same products in your bathroom already, books that collect dust on the shelves, and room and flat decorations that have no inner value?

As a teenager, my monthly pocket money always "got lost" in the very first week; and I never learned how to save. When I stopped shopping headlessly, I was shocked at how much money I had at the end of the month. And for the money I saved, I could then buy more expensive and better quality items that until then were just an unreachable item from my wishlist.


read next: The Essential Tip For Beginner Minimalists


I use things in several ways

Remember when you were small and saw a variety of fruit and vegetable slicers, amazing sets of pots or home-cleaning inventions in teleshopping ads — and how you said "I'll buy it when I'm older"? Thanks to the media and social media, which show us great gadgets every day that will remove all problems from our lives, we feel we have to have them at home right away. But believe me — you really don't need that avocado slicer. Learn how to use what you have at home; and always ask yourself before you go to the store if you really need the thing and if you can't replace it somehow. Or if anyone can lend it to you.
I need less space

As you already know, I currently live in Zlín in a small studio flat; and not once I have said to myself "I wish this flat was bigger". Since I don't have many things, I don't need a large flat or large storage space. I even have empty cabinets because I just have nothing to put in them! So I don't have to buy storage systems under the bed or live in a larger and more expensive flat.


More expensive and higher-quality things are cheaper

It certainly doesn't seem like it at first, but it's true. If you buy things that are designed to get damaged after a few months, a few washes, or just after the warranty expires, and then replace them with the same poor quality products, you end up paying more money for them than buying a good quality item, that will serve you for years and will never let you down.


How do you perceive the link between minimalism and money saving?


Dôvodov, prečo sa čoraz viac ľudí začína zaujímať o minimalizmus a jednoduchší životný štýl, je niekoľko. Žijeme vo veľmi rýchlom a hektickom svete, kde počet povinností a denných úloh iba narastá, kladú sa na nás vysoké očakávania a každý chce vidieť výsledky — a práve minimalizmus pomáha spomaliť a priniesť do života pokoj. S rýchlym životom súvisí aj neporiadok — nemáme čas na upratovanie, veci sa hromadia a nikdy nevieme nič nájsť; preto je minimalizmus ideálnou cestou pre tých, ktorí hľadajú harmóniu a organizovanosť. A ak niekto kráča cestou udržateľnejšieho života, minimalizmus je jedným z prvých krokov. No len málokto prejde na minimalizmus s cieľom ušetrenia peňazí. A je to vôbec možné — šetriť vďaka minimalizmu?

Rovno vám prezradím, že je to jednoznačné áno.
Nekupujem to, čo mi netreba

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko peňazí mesačne dáte na veci, ktoré ani nepotrebujete? A pod to spadá oblečenie, ktoré si kúpite len preto, že vám padlo do oka a bolo v zľave, no podobný kúsok vám už visí v skrini, kozmetiku, ktorá má lákavé balenie a zaujímavý popis, no rovnakých produktov máte v kúpeľni už desať, knihy, ktoré na poličkách zapadajú prachom, a dekorácie do izby a do bytu, ktoré nemajú žiadnu vnútornú hodnotu?

Ako mladšej sa moje mesačné vreckové vždy rozkotúľalo v hneď prvý týždeň; a nikdy som sa nenaučila šetriť. Keď som ja prestala bezhlavo nakupovať, bola som až v šoku z toho, koľko peňazí mi ostalo na konci mesiaca. A za tie ušetrené peniaze som si potom mohla kúpiť drahšie a kvalitnejšie veci, ktoré boli dovtedy iba ako nedosiahnuteľná položka z môjho wishlistu.


čítaj ďalej: Kľúčový tip pre minimalistov-začiatočníkov


Využívam veci viacerými spôsobmi

Pamätáte si na to, keď ste boli malí a v teleshoppingu ste videli rôzne krájače na ovocie a zeleninu, úžasné sady hrncov alebo vynálezy na čistenie domácnosti — a ako ste si hovorili "to si kúpim, keď budem veľká"? Vďaka médiám a sociálnym sieťam, ktoré nám každý deň ukazujú parádne hračky, ktoré nám zo života odstránia všetky problémy, máme pocit, že ich musíme mať hneď doma. No verte mi — ten krájač na avokádo vám naozaj netreba. Naučte sa využívať to, čo doma máte; a vždy pred tým, ako pôjdete do obchodu, sa spýtajte sami seba, či danú vec skutočne potrebujete a či ju neviete nejako nahradiť. Alebo či vám ju nemôže niekto požičať.
Potrebujem menej miesta

Ako už iste viete, momentálne bývam v Zlíne v malom studio apartment; a ešte ani raz som si nepovedala "kiežby bol tento byt väčší". Vďaka tomu, že nemám veľa vecí, nepotrebujem ani veľký byt či veľké úložné priestory. Dokonca mám aj prázdne skrinky, pretože dnu jednoducho nemám čo dať! A tak nemusím kupovať úložné systémy pod posteľ či bývať vo väčšom a drahšom byte.


Drahšie a kvalitnejšie veci sú lacnejšie

Čo sa nám zo začiatku určite nezdá, ale je to tak. Ak si kupujete veci, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa po pár mesiacoch, pár praniach alebo rovno po skončení záruky rozpadli, a potom ich nahrádzate rovnako nekvalitnými výrobkami, v konečnom dôsledku za nich zaplatíte viac peňazí ako keby ste si rovno kúpili kvalitnú vec, ktorá vám bude slúžiť roky a nikdy vás nesklame.


Ako vnímate prepojenie minimalizmu a šetrenia peňazí vy?

Friday, April 17, 2020

CAN MINIMALISM SAVE MONEY?There are several reasons why more and more people are interested in minimalism and a simpler lifestyle. We live in a very fast and hectic world where duties and daily tasks are only increasing, high expectations are placed on us, and everyone wants to see results — and minimalism helps slow down and bring peace to life. With fast living also comes in hand mess — we don't have time to clean up, things are accumulating and we never know where anything is; therefore, minimalism is an ideal way for those seeking harmony and organization. And someone is on the path of a more sustainable life, minimalism is one of the first steps. But only a few change to minimalism to save money. And is it even possible — save up thanks to minimalism?

I will tell you straight away that it is a clear yes.
I don't buy what I don't need

Have you ever thought about how much money you spend each month on things you don't even need? And that includes clothes that you buy just because it caught your eye and it was discounted, but a similar piece is already hanging in your closet, cosmetics that have an appealing package and an interesting description, but you have ten of the same products in your bathroom already, books that collect dust on the shelves, and room and flat decorations that have no inner value?

As a teenager, my monthly pocket money always "got lost" in the very first week; and I never learned how to save. When I stopped shopping headlessly, I was shocked at how much money I had at the end of the month. And for the money I saved, I could then buy more expensive and better quality items that until then were just an unreachable item from my wishlist.


read next: The Essential Tip For Beginner Minimalists


I use things in several ways

Remember when you were small and saw a variety of fruit and vegetable slicers, amazing sets of pots or home-cleaning inventions in teleshopping ads — and how you said "I'll buy it when I'm older"? Thanks to the media and social media, which show us great gadgets every day that will remove all problems from our lives, we feel we have to have them at home right away. But believe me — you really don't need that avocado slicer. Learn how to use what you have at home; and always ask yourself before you go to the store if you really need the thing and if you can't replace it somehow. Or if anyone can lend it to you.
I need less space

As you already know, I currently live in Zlín in a small studio flat; and not once I have said to myself "I wish this flat was bigger". Since I don't have many things, I don't need a large flat or large storage space. I even have empty cabinets because I just have nothing to put in them! So I don't have to buy storage systems under the bed or live in a larger and more expensive flat.


More expensive and higher-quality things are cheaper

It certainly doesn't seem like it at first, but it's true. If you buy things that are designed to get damaged after a few months, a few washes, or just after the warranty expires, and then replace them with the same poor quality products, you end up paying more money for them than buying a good quality item, that will serve you for years and will never let you down.


How do you perceive the link between minimalism and money saving?


Dôvodov, prečo sa čoraz viac ľudí začína zaujímať o minimalizmus a jednoduchší životný štýl, je niekoľko. Žijeme vo veľmi rýchlom a hektickom svete, kde počet povinností a denných úloh iba narastá, kladú sa na nás vysoké očakávania a každý chce vidieť výsledky — a práve minimalizmus pomáha spomaliť a priniesť do života pokoj. S rýchlym životom súvisí aj neporiadok — nemáme čas na upratovanie, veci sa hromadia a nikdy nevieme nič nájsť; preto je minimalizmus ideálnou cestou pre tých, ktorí hľadajú harmóniu a organizovanosť. A ak niekto kráča cestou udržateľnejšieho života, minimalizmus je jedným z prvých krokov. No len málokto prejde na minimalizmus s cieľom ušetrenia peňazí. A je to vôbec možné — šetriť vďaka minimalizmu?

Rovno vám prezradím, že je to jednoznačné áno.
Nekupujem to, čo mi netreba

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko peňazí mesačne dáte na veci, ktoré ani nepotrebujete? A pod to spadá oblečenie, ktoré si kúpite len preto, že vám padlo do oka a bolo v zľave, no podobný kúsok vám už visí v skrini, kozmetiku, ktorá má lákavé balenie a zaujímavý popis, no rovnakých produktov máte v kúpeľni už desať, knihy, ktoré na poličkách zapadajú prachom, a dekorácie do izby a do bytu, ktoré nemajú žiadnu vnútornú hodnotu?

Ako mladšej sa moje mesačné vreckové vždy rozkotúľalo v hneď prvý týždeň; a nikdy som sa nenaučila šetriť. Keď som ja prestala bezhlavo nakupovať, bola som až v šoku z toho, koľko peňazí mi ostalo na konci mesiaca. A za tie ušetrené peniaze som si potom mohla kúpiť drahšie a kvalitnejšie veci, ktoré boli dovtedy iba ako nedosiahnuteľná položka z môjho wishlistu.


čítaj ďalej: Kľúčový tip pre minimalistov-začiatočníkov


Využívam veci viacerými spôsobmi

Pamätáte si na to, keď ste boli malí a v teleshoppingu ste videli rôzne krájače na ovocie a zeleninu, úžasné sady hrncov alebo vynálezy na čistenie domácnosti — a ako ste si hovorili "to si kúpim, keď budem veľká"? Vďaka médiám a sociálnym sieťam, ktoré nám každý deň ukazujú parádne hračky, ktoré nám zo života odstránia všetky problémy, máme pocit, že ich musíme mať hneď doma. No verte mi — ten krájač na avokádo vám naozaj netreba. Naučte sa využívať to, čo doma máte; a vždy pred tým, ako pôjdete do obchodu, sa spýtajte sami seba, či danú vec skutočne potrebujete a či ju neviete nejako nahradiť. Alebo či vám ju nemôže niekto požičať.
Potrebujem menej miesta

Ako už iste viete, momentálne bývam v Zlíne v malom studio apartment; a ešte ani raz som si nepovedala "kiežby bol tento byt väčší". Vďaka tomu, že nemám veľa vecí, nepotrebujem ani veľký byt či veľké úložné priestory. Dokonca mám aj prázdne skrinky, pretože dnu jednoducho nemám čo dať! A tak nemusím kupovať úložné systémy pod posteľ či bývať vo väčšom a drahšom byte.


Drahšie a kvalitnejšie veci sú lacnejšie

Čo sa nám zo začiatku určite nezdá, ale je to tak. Ak si kupujete veci, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa po pár mesiacoch, pár praniach alebo rovno po skončení záruky rozpadli, a potom ich nahrádzate rovnako nekvalitnými výrobkami, v konečnom dôsledku za nich zaplatíte viac peňazí ako keby ste si rovno kúpili kvalitnú vec, ktorá vám bude slúžiť roky a nikdy vás nesklame.


Ako vnímate prepojenie minimalizmu a šetrenia peňazí vy?


I lived in Bratislava for three years — and although I learned a lot of useful things thanks to university and journalism, I gained a lot of knowledge and broadened my horizons, met dozens of interesting people who enriched me and are still my very good friends, and got to know our capital city — this time of my life was not very happy. I lost myself in Bratislava, I didn't know where my path was going, and every day I woke up sad and dissatisfied.

About a year and a half ago, just after the beginning of the second-to-last semester at the bachelor's degree, I finally realized that something was wrong. Not every day can be the best day of my life; but when I looked back and saw how many good and bad days I had in the last year, I realized I need to change something. And soon.

I finished my bachelor's degree, packed my things, and moved to Zlín. I have changed my life from the bottom — and I have never been happier.
Suddenly leaving something you know is not easy. And not at all am I the kind of adventurous person who isn't afraid to try new things and face challenges. I'm the opposite of this type. But my big motivation was just that I was afraid if I could manage the next two years in uni and in Bratislava — mentally. Now, after a while, I can say that I wouldn't handle them — it would totally put me down.


I had a plan and followed it

But let me tell you right now that my first plan, my first dream, failed — also because in my head I planned in detail something that was not very realistic. That is why my second dream and goal were easier to fulfill — and when it had exceeded my expectations, I was even happier.

And when the challenges came, I didn't give up. I have social anxiety, I hate to meet new people, and it takes me a long time to trust someone enough to allow them to get closer to me, so my beginnings were difficult, costing me a lot of internal strength and often required several attempts. But again — it was all worth it and without hesitation I would do them again.


read next: Stop Trying To Be Perfect


I changed my mindset

And that is what has changed my whole life. I've always been a little pessimistic — it was my protective system, because by expecting the worst, I wasn't disappointed by a failure. And while I certainly can't say I'm optimistic now, I look at the world with different eyes. In every situation I try to see some pluses, learn from my own mistakes and I don't apologize for who I am. I am thankful. For everything — for the city I live in, for people who have been in my life for years, and for those who have just came into it. I am grateful for every new day full of possibilities.

That is my luck. I love Zlín, I love my job, I love the people that the job gave me. I love this new beginning — because now when I compare how many good and bad days I've had since moving here, the ratio is exactly the opposite of when I was in Bratislava.

Changing your life is not easy. It will never be easy. But it's worth it. Trust me.


Tri roky som bývala v Bratislave — a hoci som sa na univerzite a vďaka žurnalistike naučila mnoho užitočných vecí, získala som veľa vedomostí a výrazne som rozšírila svoje obzory, spoznala som desiatky zaujímavých ľudí, ktorí ma obohatili a dodnes sú mojimi dobrými kamarátmi, a spoznala som naše hlavné mesto — toto obdobie môjho života neoznačujem ako veľmi šťastné. V Bratislave som stratila samú seba, nevedela som, kam vedie moja cesta, a každý deň som sa budila smutná a nespokojná.

Približne pred rokom a pol, tesne po začiatku predposledného semestra v bakalárskom stupni, som si konečne uvedomila, že niečo nie je v poriadku. Nie každý deň môže byť najlepší deň môjho života; ale keď som sa ohliadla späť a videla, koľko dobrých a koľko zlých dní som mala za posledný rok, došlo mi, že asi musím spraviť nejakú zmenu. A lepšie skôr ako neskoro.

Dokončila som bakalársky stupeň, zbalila si veci, a presťahovala sa do Zlína. Od základov som zmenila svoj život — a nikdy som nebola šťastnejšia.
Len tak opustiť niečo, čo poznáte, nie je jednoduché. A ja vôbec nie som ten dobrodružný typ človeka, ktorý sa nebojí skúšať nové veci a čeliť výzvam. Ja som úplný opak tohoto typu. No mojou veľkou motiváciou bolo práve to, že som sa bála, či by som zvládla ďalšie dva roky na výške a v Bratislave — po psychickej stránke. Teraz z odstupom času viem povedať, že by som ich nezvládla — úplne by ma to položilo.


Mala som predstavu a išla som za ňou

Ale rovno vám poviem, že moja prvá predstava, môj prvý sen, zlyhal — aj preto, lebo som si v hlave do detailov naplánovala niečo, čo nebolo veľmi reálne. Preto bol môj druhý sen a cieľ viac splniteľný — a keď sa aj prekonali moje očakávania, o to som bola šťastnejšia.

A keď prišla výzva, nevzdávala som sa. Mám sociálnu fóbiu, nerada sa stretávam s novými ľuďmi a dlho mi trvá, pokiaľ začnem niekomu veriť natoľko, aby som si ho k sebe pustila bližšie, preto boli moje začiatky ťažké, stáli ma veľa vnútornej sily a často si vyžiadali aj niekoľko pokusov. Ale opäť — všetky stáli za to a bez váhania by som ich spravila znova.


čítaj ďalej: Nesnaž sa byť dokonalý


Zmenila som svoj spôsob myslenia

A to je práve to, čo zmenilo celý môj život. Vždy som bola tak trochu pesimistka — bol to môj ochranný systém, lebo tým, že som čakala to najhoršie, som nebola sklamaná z neúspechu. A hoci určite nemôžem povedať, že by som bola teraz optimistka, pozerám sa na svet inými očami. V každej situácii sa snažím vidieť nejaké plusy, učím sa z vlastných chýb a neospravedlňujem sa za to, kto som. Som vďačná. Za všetko — za mesto, v ktorom bývam, za ľudí, ktorí sú v mojom živote už roky i za tých, ktorí doň prišli len nedávno. Som vďačná za každý nový deň plný možností.

Z toho pramení moje šťastie. Milujem Zlín, milujem svoju prácu, milujem ľudí, ktorých mi tá práca dala. Milujem tento môj nový začiatok — lebo keď teraz porovnám, koľko dobrých a zlých dní som mala odkedy som sa sem presťahovala, tak je ten pomer presne opačne, ako keď som bola v Bratislave.

Zmeniť svoj život nie je ľahké. Nikdy to nebude ľahké. Ale stojí to za to. Verte mi.

Monday, April 13, 2020

HOW I CHANGED MY LIFEI lived in Bratislava for three years — and although I learned a lot of useful things thanks to university and journalism, I gained a lot of knowledge and broadened my horizons, met dozens of interesting people who enriched me and are still my very good friends, and got to know our capital city — this time of my life was not very happy. I lost myself in Bratislava, I didn't know where my path was going, and every day I woke up sad and dissatisfied.

About a year and a half ago, just after the beginning of the second-to-last semester at the bachelor's degree, I finally realized that something was wrong. Not every day can be the best day of my life; but when I looked back and saw how many good and bad days I had in the last year, I realized I need to change something. And soon.

I finished my bachelor's degree, packed my things, and moved to Zlín. I have changed my life from the bottom — and I have never been happier.
Suddenly leaving something you know is not easy. And not at all am I the kind of adventurous person who isn't afraid to try new things and face challenges. I'm the opposite of this type. But my big motivation was just that I was afraid if I could manage the next two years in uni and in Bratislava — mentally. Now, after a while, I can say that I wouldn't handle them — it would totally put me down.


I had a plan and followed it

But let me tell you right now that my first plan, my first dream, failed — also because in my head I planned in detail something that was not very realistic. That is why my second dream and goal were easier to fulfill — and when it had exceeded my expectations, I was even happier.

And when the challenges came, I didn't give up. I have social anxiety, I hate to meet new people, and it takes me a long time to trust someone enough to allow them to get closer to me, so my beginnings were difficult, costing me a lot of internal strength and often required several attempts. But again — it was all worth it and without hesitation I would do them again.


read next: Stop Trying To Be Perfect


I changed my mindset

And that is what has changed my whole life. I've always been a little pessimistic — it was my protective system, because by expecting the worst, I wasn't disappointed by a failure. And while I certainly can't say I'm optimistic now, I look at the world with different eyes. In every situation I try to see some pluses, learn from my own mistakes and I don't apologize for who I am. I am thankful. For everything — for the city I live in, for people who have been in my life for years, and for those who have just came into it. I am grateful for every new day full of possibilities.

That is my luck. I love Zlín, I love my job, I love the people that the job gave me. I love this new beginning — because now when I compare how many good and bad days I've had since moving here, the ratio is exactly the opposite of when I was in Bratislava.

Changing your life is not easy. It will never be easy. But it's worth it. Trust me.


Tri roky som bývala v Bratislave — a hoci som sa na univerzite a vďaka žurnalistike naučila mnoho užitočných vecí, získala som veľa vedomostí a výrazne som rozšírila svoje obzory, spoznala som desiatky zaujímavých ľudí, ktorí ma obohatili a dodnes sú mojimi dobrými kamarátmi, a spoznala som naše hlavné mesto — toto obdobie môjho života neoznačujem ako veľmi šťastné. V Bratislave som stratila samú seba, nevedela som, kam vedie moja cesta, a každý deň som sa budila smutná a nespokojná.

Približne pred rokom a pol, tesne po začiatku predposledného semestra v bakalárskom stupni, som si konečne uvedomila, že niečo nie je v poriadku. Nie každý deň môže byť najlepší deň môjho života; ale keď som sa ohliadla späť a videla, koľko dobrých a koľko zlých dní som mala za posledný rok, došlo mi, že asi musím spraviť nejakú zmenu. A lepšie skôr ako neskoro.

Dokončila som bakalársky stupeň, zbalila si veci, a presťahovala sa do Zlína. Od základov som zmenila svoj život — a nikdy som nebola šťastnejšia.
Len tak opustiť niečo, čo poznáte, nie je jednoduché. A ja vôbec nie som ten dobrodružný typ človeka, ktorý sa nebojí skúšať nové veci a čeliť výzvam. Ja som úplný opak tohoto typu. No mojou veľkou motiváciou bolo práve to, že som sa bála, či by som zvládla ďalšie dva roky na výške a v Bratislave — po psychickej stránke. Teraz z odstupom času viem povedať, že by som ich nezvládla — úplne by ma to položilo.


Mala som predstavu a išla som za ňou

Ale rovno vám poviem, že moja prvá predstava, môj prvý sen, zlyhal — aj preto, lebo som si v hlave do detailov naplánovala niečo, čo nebolo veľmi reálne. Preto bol môj druhý sen a cieľ viac splniteľný — a keď sa aj prekonali moje očakávania, o to som bola šťastnejšia.

A keď prišla výzva, nevzdávala som sa. Mám sociálnu fóbiu, nerada sa stretávam s novými ľuďmi a dlho mi trvá, pokiaľ začnem niekomu veriť natoľko, aby som si ho k sebe pustila bližšie, preto boli moje začiatky ťažké, stáli ma veľa vnútornej sily a často si vyžiadali aj niekoľko pokusov. Ale opäť — všetky stáli za to a bez váhania by som ich spravila znova.


čítaj ďalej: Nesnaž sa byť dokonalý


Zmenila som svoj spôsob myslenia

A to je práve to, čo zmenilo celý môj život. Vždy som bola tak trochu pesimistka — bol to môj ochranný systém, lebo tým, že som čakala to najhoršie, som nebola sklamaná z neúspechu. A hoci určite nemôžem povedať, že by som bola teraz optimistka, pozerám sa na svet inými očami. V každej situácii sa snažím vidieť nejaké plusy, učím sa z vlastných chýb a neospravedlňujem sa za to, kto som. Som vďačná. Za všetko — za mesto, v ktorom bývam, za ľudí, ktorí sú v mojom živote už roky i za tých, ktorí doň prišli len nedávno. Som vďačná za každý nový deň plný možností.

Z toho pramení moje šťastie. Milujem Zlín, milujem svoju prácu, milujem ľudí, ktorých mi tá práca dala. Milujem tento môj nový začiatok — lebo keď teraz porovnám, koľko dobrých a zlých dní som mala odkedy som sa sem presťahovala, tak je ten pomer presne opačne, ako keď som bola v Bratislave.

Zmeniť svoj život nie je ľahké. Nikdy to nebude ľahké. Ale stojí to za to. Verte mi.


Although I have been interested in a zero waste lifestyle for quite a long time, and over the past two years I have made many changes in my life that have reduced my waste and significantly reduced my plastic consumption, yet I still find interesting replacements for everyday products that I hadn't thought of before.

Therefore, I have prepared for you an article where you'll find up to 33 tips on how to support the zero waste initiative. Of course, not every substitute is possible for everyone (whether in terms of availability or price) and I don't force anyone to make these changes at once and immediately — take it as an inspiration.
Bathroom

 1. Bamboo toothbrush. Personally, I recommend the Slovak brand Ecoheart — it has a beautiful design and soft bristles.
 2. Solid shampoo. Brands like Musk or Navia offer options for all hair types, so you can easily find one that fits you perfectly.
 3. Stainless steel razor. It's an investment, but you'll get your money back quickly, because the body of the razor will last for years and replacement blades cost a few cents.
 4. Dental tablets. Or Tooth Powder — you can find a review on a tooth powder Žiarivý úsmev on the blog.


read next: Why I Live A Zero Waste Life


 1. Solid soap. This will replace both hand soap and shower gel.
 2. Cotton rounds. They are soft, washable and much nicer than their one-time alternative.
 3. Menstrual cup. I would like to write a review on it soon. But I highly recommend it.
 4. Compostable dental floss. Made of bamboo charcoal, mint flavored and also suitable for vegans.
 5. Wooden hair brush. And if you didn't know, the wood can absorb grease into it and distribute it better along the entire length of your hair, allowing you to get one extra day without washing.
 6. Compostable ear buds. Or a Last Swab silicone bud that you can use over and over again.
 7. Wooden toilet brush with a stand. Isn't she beautiful?
Kitchen

 1. Cotton bag. I don't even need to mention that one — but it's just a small reminder to not forget it at home.
 2. Reusable bags. You can buy them online or easily make them at home from old curtains.
 3. Lufa. A handy dishwashing helper that you can compost at the end of its life.
 4. Beeswax packaging. For packing lunch for school or work and for storing leftovers.
 5. Glass waterbottle. Glass is the best material because it doesn't release any substances and chemicals into the water.
 6. Metal straw. Or glass. Or bamboo.
 7. Coffee filter from organic cotton. If you can't imagine a morning without a cup of coffee, with these filters it'll certainly taste even better.
 8. Dish brush. Bacteria and dirt are held in plastic sponges. This beauty will last much longer and will never start to smell.
 9. Spork. Small enough to take it with you everywhere, and you'll never have to use plastic cutlery again.
 10. Compostable dishcloth. Its advantage? When it's dirty, you can throw it in the washing machine and it will be like new again.
 11. Stainless steel snack box. With practical dividers and in different sizes and shapes.
 12. Food covers. Breathable, waterproof and can be used again and again.
 13. Thermo coffee mug. You can choose from glass, bamboo or recycled materials.
 14. Silicone baking mat. They will last for years, so you never have to worry about not having baking paper at home.
 15. Cloth napkins. If you need a napkin to eat, you can simply replace it with a cloth napkin that you wash after use.
 16. Tea strainer. Tea bags often contain plastic — and this is certainly not something you want to drink.
Cleaning and washing

 1. Compostable garbage bags. Much better alternative for nature than classic plastic. But you won't see the difference.
 2. Cotton towels. Even after use, you can easily wash them. And if not even a washing machine can save them, they will be decomposed in nature.
 3. Wooden dirt remover. This brush will replace all adhesive rollers.
 4. Egg for the dryer. It will reduce drying time and make the laundry softer and more fragrant.
 5. Broom and scoop. Made of stainless steel and wood.
 6. Wooden clothes pegs. Their main advantage is that they last much longer and then you can compost them.


Do you know any more simple swaps?


Hoci sa o bezodpadový životný štýl zaujímam už dosť dlho a v priebehu posledných dvoch rokov som spravila vo svojom živote mnoho zmien, ktorými som znížila moje množstvo vyprodukovaného odpadu a výrazne obmedzila moju spotrebu plastov, aj tak sa dodnes stretávam so zaujímavými náhradami každodenných produktov, nad ktorými som dovtedy neuvažovala.

Preto som si pre vás pripravila článok, kde nájdete až 33 tipov, ako podporiť zero waste iniciatívu. Samozrejme, nie každá náhrada je možná pre všetkých (či už z hľadiska dostupnosti alebo ceny) a už vôbec nikoho nenútim, aby tieto zmeny vykonal naraz a okamžite — berte to skôr ako inšpiráciu.
Kúpeľňa

 1. Bambusová zubná kefka. Osobne odporúčam slovenskú značku Ecoheart — má krásny design a mäkké štetinky.
 2. Tuhý šampón. Značky ako Musk alebo Navia ponúkajú možnosti pre všetky typy vlasov, takže určite ľahko nájdete nejaký, ktorý vám bude dokonale vyhovovať.
 3. Nerezový holiaci strojček. Je to investícia, ale peniaze sa vám rýchlo vrátia, pretože telo strojčeka vám vydrží roky a náhradné žiletky stoja pár centov.
 4. Zubné tablety. Alebo zubný prášok — na prášok Žiarivý úsmev nájdete aj recenziu na blogu.


čítaj ďalej: Prečo žijem Zero Waste život


 1. Tuhé mydlo. To vám nahradí aj mydlo na ruky, aj sprchový gél.
 2. Bavlnené odličovacie tampóny. Sú mäkké, prateľné a oveľa krajšie ako ich jednorazová alternatíva.
 3. Menštruačný kalíšok. V blízkej dobe by som naň chcela napísať recenziu. Ale vrelo odporúčam.
 4. Kompostovateľná dentálna niť. Z bambusového uhlia, príchuťou mäty a je vhodná aj pre vegánov.
 5. Drevená kefa na vlasy. A ak ste nevedeli, drevo do seba dokáže pohltiť mastnotu a lepšie ju roznáša po celej dĺžke vlasov, vďaka čomu vám dokáže kúpiť jeden extra deň bez umývania navyše.
 6. Kompostovateľné tyčinky do uší. Alebo silikónová tyčinka Last Swab, ktorú môžete používať znova a znova.
 7. Drevená WC kefa so stojanom. No nie je krásna?
Kuchyňa

 1. Bavlnená taška. Tú už asi ani nemusím spomínať — ale je to len malá pripomienka na to, aby ste ju nezabúdali doma.
 2. Znovupoužiteľné vrecká. Kúpiť si ich môžete online alebo si ich ľahko vyrobíte i doma zo starých záclon.
 3. Lufa. Šikovná pomocníčka pri umývaní riadu, ktorú po skončení jej životnej púte môžete skompostovať.
 4. Obal z včelieho vosku. Na balenie desiaty do školy či do práce i na uskladnenie zvyškov jedla.
 5. Sklenená fľaša. Sklo je najlepší materiál, pretože nevypúšťa do vody žiadne látky a chemikálie.
 6. Kovová slamka. Alebo sklenená. Alebo bambusová.
 7. Filter na kávu z biobavlny. Ak nedáte dopustiť na rannú šálku kávy, s týmito filtrami bude určite chutiť ešte lepšie.
 8. Kefa na riad. V plastových hubkách sa držia baktérie a nečistoty. Táto kráska vám vydrží oveľa dlhšie a nikdy nezačne zapáchať.
 9. Lyžičkovidlička. Je dostatočne malá na to, aby ste ju mohli brať všade so sebou, a tak už nikdy nebudete musieť používať plastový príbor.
 10. Kompostovateľná hubka. Jej výhoda? Keď je špinavá, hodíte ju do práčky a bude opäť ako nová.
 11. Nerezový box na desiatu. S praktickými rozdeľovačmi i v rôznych veľkostiach a tvaroch.
 12. Kryt na potraviny. Je priedušný, vodeodolný a môžete ho používať znova a znova.
 13. Termohrnček na kávu. Vybrať si môžete sklenený, bambusový, i z recyklovaných materiálov.
 14. Silikónová podložka na pečenie. Vydrží vám roky, takže už nikdy sa vám nestane, že nebudete mať doma papier na pečenie.
 15. Látkové obrúsky. Ak k jedlu potrebujete servítku, tak tú viete jednoducho nahradiť látkovým obrúskom, ktorý po použití vyperiete.
 16. Sitko na sypaný čaj. Čajové vrecúška často obsahujú aj plast — a to určite nie je niečo, čo chcete piť.
Čistenie a pranie

 1. Kompostovateľné vrecia do koša. Oveľa lepšia alternatíva pre prírodu ako klasické plastové. Ale vy nepoznáte žiaden rozdiel.
 2. Utierky z bavlny. Aj tie po použití ľahko vyperiete. A keď ich už nezachráni ani práčka, tak sa v prírode rozložia.
 3. Drevený odstraňovač nečistôt. Táto kefa nahradí všetky lepiace valčeky.
 4. Vajíčko do sušičky. Skráti čas sušenia a bielizeň bude mäkšia a voňavejšia.
 5. Zmeták a lopatka. Z nerezu a dreva.
 6. Drevené štipce na bielizeň. Ich hlavná výhoda je tá, že vydržia oveľa dlhšie a potom ich môžete skompostovať.


Poznáte ešte ďalšie jednoduché náhrady?

Friday, April 10, 2020

33 EASY ZERO WASTE SWAPSAlthough I have been interested in a zero waste lifestyle for quite a long time, and over the past two years I have made many changes in my life that have reduced my waste and significantly reduced my plastic consumption, yet I still find interesting replacements for everyday products that I hadn't thought of before.

Therefore, I have prepared for you an article where you'll find up to 33 tips on how to support the zero waste initiative. Of course, not every substitute is possible for everyone (whether in terms of availability or price) and I don't force anyone to make these changes at once and immediately — take it as an inspiration.
Bathroom

 1. Bamboo toothbrush. Personally, I recommend the Slovak brand Ecoheart — it has a beautiful design and soft bristles.
 2. Solid shampoo. Brands like Musk or Navia offer options for all hair types, so you can easily find one that fits you perfectly.
 3. Stainless steel razor. It's an investment, but you'll get your money back quickly, because the body of the razor will last for years and replacement blades cost a few cents.
 4. Dental tablets. Or Tooth Powder — you can find a review on a tooth powder Žiarivý úsmev on the blog.


read next: Why I Live A Zero Waste Life


 1. Solid soap. This will replace both hand soap and shower gel.
 2. Cotton rounds. They are soft, washable and much nicer than their one-time alternative.
 3. Menstrual cup. I would like to write a review on it soon. But I highly recommend it.
 4. Compostable dental floss. Made of bamboo charcoal, mint flavored and also suitable for vegans.
 5. Wooden hair brush. And if you didn't know, the wood can absorb grease into it and distribute it better along the entire length of your hair, allowing you to get one extra day without washing.
 6. Compostable ear buds. Or a Last Swab silicone bud that you can use over and over again.
 7. Wooden toilet brush with a stand. Isn't she beautiful?
Kitchen

 1. Cotton bag. I don't even need to mention that one — but it's just a small reminder to not forget it at home.
 2. Reusable bags. You can buy them online or easily make them at home from old curtains.
 3. Lufa. A handy dishwashing helper that you can compost at the end of its life.
 4. Beeswax packaging. For packing lunch for school or work and for storing leftovers.
 5. Glass waterbottle. Glass is the best material because it doesn't release any substances and chemicals into the water.
 6. Metal straw. Or glass. Or bamboo.
 7. Coffee filter from organic cotton. If you can't imagine a morning without a cup of coffee, with these filters it'll certainly taste even better.
 8. Dish brush. Bacteria and dirt are held in plastic sponges. This beauty will last much longer and will never start to smell.
 9. Spork. Small enough to take it with you everywhere, and you'll never have to use plastic cutlery again.
 10. Compostable dishcloth. Its advantage? When it's dirty, you can throw it in the washing machine and it will be like new again.
 11. Stainless steel snack box. With practical dividers and in different sizes and shapes.
 12. Food covers. Breathable, waterproof and can be used again and again.
 13. Thermo coffee mug. You can choose from glass, bamboo or recycled materials.
 14. Silicone baking mat. They will last for years, so you never have to worry about not having baking paper at home.
 15. Cloth napkins. If you need a napkin to eat, you can simply replace it with a cloth napkin that you wash after use.
 16. Tea strainer. Tea bags often contain plastic — and this is certainly not something you want to drink.
Cleaning and washing

 1. Compostable garbage bags. Much better alternative for nature than classic plastic. But you won't see the difference.
 2. Cotton towels. Even after use, you can easily wash them. And if not even a washing machine can save them, they will be decomposed in nature.
 3. Wooden dirt remover. This brush will replace all adhesive rollers.
 4. Egg for the dryer. It will reduce drying time and make the laundry softer and more fragrant.
 5. Broom and scoop. Made of stainless steel and wood.
 6. Wooden clothes pegs. Their main advantage is that they last much longer and then you can compost them.


Do you know any more simple swaps?


Hoci sa o bezodpadový životný štýl zaujímam už dosť dlho a v priebehu posledných dvoch rokov som spravila vo svojom živote mnoho zmien, ktorými som znížila moje množstvo vyprodukovaného odpadu a výrazne obmedzila moju spotrebu plastov, aj tak sa dodnes stretávam so zaujímavými náhradami každodenných produktov, nad ktorými som dovtedy neuvažovala.

Preto som si pre vás pripravila článok, kde nájdete až 33 tipov, ako podporiť zero waste iniciatívu. Samozrejme, nie každá náhrada je možná pre všetkých (či už z hľadiska dostupnosti alebo ceny) a už vôbec nikoho nenútim, aby tieto zmeny vykonal naraz a okamžite — berte to skôr ako inšpiráciu.
Kúpeľňa

 1. Bambusová zubná kefka. Osobne odporúčam slovenskú značku Ecoheart — má krásny design a mäkké štetinky.
 2. Tuhý šampón. Značky ako Musk alebo Navia ponúkajú možnosti pre všetky typy vlasov, takže určite ľahko nájdete nejaký, ktorý vám bude dokonale vyhovovať.
 3. Nerezový holiaci strojček. Je to investícia, ale peniaze sa vám rýchlo vrátia, pretože telo strojčeka vám vydrží roky a náhradné žiletky stoja pár centov.
 4. Zubné tablety. Alebo zubný prášok — na prášok Žiarivý úsmev nájdete aj recenziu na blogu.


čítaj ďalej: Prečo žijem Zero Waste život


 1. Tuhé mydlo. To vám nahradí aj mydlo na ruky, aj sprchový gél.
 2. Bavlnené odličovacie tampóny. Sú mäkké, prateľné a oveľa krajšie ako ich jednorazová alternatíva.
 3. Menštruačný kalíšok. V blízkej dobe by som naň chcela napísať recenziu. Ale vrelo odporúčam.
 4. Kompostovateľná dentálna niť. Z bambusového uhlia, príchuťou mäty a je vhodná aj pre vegánov.
 5. Drevená kefa na vlasy. A ak ste nevedeli, drevo do seba dokáže pohltiť mastnotu a lepšie ju roznáša po celej dĺžke vlasov, vďaka čomu vám dokáže kúpiť jeden extra deň bez umývania navyše.
 6. Kompostovateľné tyčinky do uší. Alebo silikónová tyčinka Last Swab, ktorú môžete používať znova a znova.
 7. Drevená WC kefa so stojanom. No nie je krásna?
Kuchyňa

 1. Bavlnená taška. Tú už asi ani nemusím spomínať — ale je to len malá pripomienka na to, aby ste ju nezabúdali doma.
 2. Znovupoužiteľné vrecká. Kúpiť si ich môžete online alebo si ich ľahko vyrobíte i doma zo starých záclon.
 3. Lufa. Šikovná pomocníčka pri umývaní riadu, ktorú po skončení jej životnej púte môžete skompostovať.
 4. Obal z včelieho vosku. Na balenie desiaty do školy či do práce i na uskladnenie zvyškov jedla.
 5. Sklenená fľaša. Sklo je najlepší materiál, pretože nevypúšťa do vody žiadne látky a chemikálie.
 6. Kovová slamka. Alebo sklenená. Alebo bambusová.
 7. Filter na kávu z biobavlny. Ak nedáte dopustiť na rannú šálku kávy, s týmito filtrami bude určite chutiť ešte lepšie.
 8. Kefa na riad. V plastových hubkách sa držia baktérie a nečistoty. Táto kráska vám vydrží oveľa dlhšie a nikdy nezačne zapáchať.
 9. Lyžičkovidlička. Je dostatočne malá na to, aby ste ju mohli brať všade so sebou, a tak už nikdy nebudete musieť používať plastový príbor.
 10. Kompostovateľná hubka. Jej výhoda? Keď je špinavá, hodíte ju do práčky a bude opäť ako nová.
 11. Nerezový box na desiatu. S praktickými rozdeľovačmi i v rôznych veľkostiach a tvaroch.
 12. Kryt na potraviny. Je priedušný, vodeodolný a môžete ho používať znova a znova.
 13. Termohrnček na kávu. Vybrať si môžete sklenený, bambusový, i z recyklovaných materiálov.
 14. Silikónová podložka na pečenie. Vydrží vám roky, takže už nikdy sa vám nestane, že nebudete mať doma papier na pečenie.
 15. Látkové obrúsky. Ak k jedlu potrebujete servítku, tak tú viete jednoducho nahradiť látkovým obrúskom, ktorý po použití vyperiete.
 16. Sitko na sypaný čaj. Čajové vrecúška často obsahujú aj plast — a to určite nie je niečo, čo chcete piť.
Čistenie a pranie

 1. Kompostovateľné vrecia do koša. Oveľa lepšia alternatíva pre prírodu ako klasické plastové. Ale vy nepoznáte žiaden rozdiel.
 2. Utierky z bavlny. Aj tie po použití ľahko vyperiete. A keď ich už nezachráni ani práčka, tak sa v prírode rozložia.
 3. Drevený odstraňovač nečistôt. Táto kefa nahradí všetky lepiace valčeky.
 4. Vajíčko do sušičky. Skráti čas sušenia a bielizeň bude mäkšia a voňavejšia.
 5. Zmeták a lopatka. Z nerezu a dreva.
 6. Drevené štipce na bielizeň. Ich hlavná výhoda je tá, že vydržia oveľa dlhšie a potom ich môžete skompostovať.


Poznáte ešte ďalšie jednoduché náhrady?


Before we get into the post itself, I would like to thank you all so so much. Over the past few weeks, which have not been easy for anyone, you have continued to surprise me with your huge support. Thank you for every single message, questions about how I am, whether I'm fine and whether I manage to be alone and away from my family; but also for every single comment and click on a post, every heart on Instagram, and last but not least, every purchase of one of my templates and support on Berenica Designs. It means a lot to me.

Less than three weeks ago, the spring began — my favourite season. I love watching nature gradually wake up after a long winter, as the days get longer, the rays of the sun are finally warm, and as everything begins to bloom and play with colours. I love thick sweaters, winter boots and my brown coat; but I adore even more when I can put them all in the closet and pull out the pieces that sat in the shelves all winter waiting for their time.
If you're hearing about the capsule wardrobe for the first time, let me briefly introduce it to you — it's a collection of approximately thirty pieces one wears during one season. The goal is to simplify the process of choosing what to wear in the morning, engaging creativity, and not be afraid to wear the same thing again. It's also a great way to combat consumerism and promote slow fashion.

That is why I have prepared an inspiration for you with pieces that I think should not be missing in the spring capsule wardrobe. It's a base consisting of basic pieces that can be easily combined to form the starting point of the outfit and will find the most use during this time of year. Simply add what is hidden in your closet to create a collection that represents you and your style.


All images in the collage are from everlane.com.


01. White T-shirt. This should be the foundation of any wardrobe. You can't go wrong with it, it can be worn in combination with a skirt and pants, and is the ideal first layer on colder days.

02. Top with long sleeves. Although warm weather is typical for the second half of spring, you won't be able to go out without long sleeves during rainy April.

03. Blouse or shirt. You can also wear it for more formal events, or style it with ordinary jeans and sneakers. Just find the right cut and material, and it will be your go-to piece.

04. Jumper. The ideal is a thinner one that's easier to layer — and so on days when it's cold in the morning but warmer around lunchtime, you will be ready for any weather.

05. Denim jacket. A classic that never gets boring and never goes out of fashion.

06. Trenchcoat. I adore my own! It warms you up, but isn't too warm, it's easy to layer and elevates any outfit to a more sophisticated level in seconds.


read next: How To Create A Capsule Wardrobe


07. Blue jeans. These are a part of almost every wardrobe. But don't be afraid to experiment with shades and cuts — lately, more casual variants have taken the first place from the skinny jeans.

08. Pants. Not just the classic ones with ironed pucks — now you can get trousers with elastic or comfortable high waist. If they don't yet have an honorable place in your closet, fix it as soon as possible!

09. Skirt. You don't have to wait until the summer! Just combine it well with a warmer sweater, trench coat and stockings. And if you do not like skirts, do not be afraid to take out summer dresses.

10. Mules. Or moccasins. Or flats. Any shoe that is comfortable but makes it look like you have thought about the outfit for a long time.

11. Sneakers. We used to wear them only for sport activities, today they are the everyday shoes. And it's no wonder — they're comfortable, easy to combine, and are ideal for a coffee break with friends and a long walk in the park.

12. Small handbag. For the greatest necessities. The black colour does not ruin anything and matches with everything, but you can also experiment with more colourful shades and patterns. There are no limits in spring!

What do you think should not be missing in the spring wardrobe?


Ešte predtým, než sa pustíme do samotného článku, by som sa vám všetkým rada poďakovala. V priebehu posledných pár týždňov, ktoré neboli pre nikoho jednoduché, ma neprestávate prekvapovať svojou obrovskou podporou. Ďakujem za každú jednu správu, otázky, ako sa mám, či som v pohode a či zvládam byť sama a ďaleko od rodiny; ale aj každý jeden komentár a kliknutie na článok, každé srdiečko na Instagrame, a v neposlednom rade i ja každú kúpu jednej z mojich šablón a podporu Berenica Designs. Veľmi veľa to pre mňa znamená.

Pred necelými troma týždňami sa začala jar — moje obľúbené ročné obdobie. Milujem sledovať, ako sa príroda postupne prebúdza po dlhej zime, ako sa predlžujú dni, lúče slnka sú konečne teplé a hrejivé, a ako všetko začína kvitnúť a hrať farbami. Zbožňujem hrubé svetre, zimné topánky a svoj hnedý kabát; ale ešte viac zbožňujem moment, kedy ich všetky môžem odložiť do skrine a vytiahnuť kúsky, ktoré celú zimu sedeli v skrini a čakali na svoj čas.
Ak o kapsulovom šatníku počujete prvýkrát, rada vám ho stručne priblížim — jedná sa o kolekciu približne tridsiatich kúskov určených na nosenie počas jedného ročného obdobia. Cieľom je zjednodušiť proces ranného vyberania, čo si obliecť, zapojiť kreativitu a nebáť sa nosiť to isté. Je to tiež skvelý spôsob ako bojovať s konzumným spôsobom života a podporiť pomalú módu.

Preto som si pre vás pripravila inšpiráciu s kúskami, ktoré by podľa mňa nemali chýbať v jarnom kapsulovom šatníku. Je to základ pozostávajúci z basic kúskov, ktoré sa ľahko kombinujú tvoria začiatočný bod outfitu a počas tohto ročného obdobia nájdu najväčšie využitie. Jednoducho k nim doplníte to, čo sa schováva vo vašej skrini, a vytvoríte tak kolekciu, ktorá reprezentuje vás a váš štýl.


All images in the collage are from everlane.com.


01. Biele tričko. To by mal byť základ každého šatníka. Nič s ním nepokazíte, nosiť sa dá v kombinácii so sukňou i nohavicami, a je ideálnou prvou vrstvou počas chladnejších dní.

02. Top s dlhým rukávom. Hoci je pre druhú polovicu jari príznačné teplé počasie, počas daždivého apríla sa bez dlhých rukávov ešte nezaobídete.

03. Blúzka alebo košeľa. Aj tú si môžete obliecť na formálnejšie udalosti, alebo ju doplniť obyčajnými riflami a botaskami. Už len nájsť správny strih a materiál, a bude vašim go-to kúskom.

04. Sveter. Ideálny je tenší, ktorý sa jednoducho vrství — a teda počas dní, kedy je ráno ešte chladno, ale okolo obeda sa oteplí, budete pripravení na každé počasie.

05. Denimová bunda. Klasika, ktorá nikdy neomrzí a nikdy nevyjde z módy.

06. Trenčkot. Ja ten svoj neviem vynachváliť! Zahreje, ale nie je v ňom príliš teplo, ľahko sa vrství a behom sekundy povýši akýkoľvek outfit na sofistikovanejšiu úroveň.


čítaj ďalej: Ako vytvoriť kapsulový šatník


07. Modré rifle. Tie sú súčasťou asi každého šatníka. No nebojte sa experimentovať s odtieňmi a strihom — v poslednej dobe prvenstvo skinny rifliam preberajú ležérnejšie varianty.

08. Nohavice. Vôbec to nemusia byť klasické s nažehlenými pukmi — dnes už zoženiete aj nohavice s gumou či pohodlným vysokým pásom. Ak ešte nemajú čestné miesto vo vašej skrini, tak to čo najskôr napravte!

09. Sukňa. Nemusíte čakať až do leta! Stačí ju len dobre skombinovať s teplejším svetrom, trenčkotom a pančuchami. A ak sukne nemusíte, nebojte sa vytiahnuť aj letné šaty.

10. Mules. Alebo mokasíny. Alebo poltopánky. Akákoľvek obuv, ktorá je pohodlná, ale vďaka nej vyzeráte, že ste nad outfitom dlho premýšľali.

11. Tenisky. Kedysi sme ich nosili len na športové aktivity, dnes sú každodennou obuvou. A niet sa čomu diviť — sú pohodlné, ľahko sa kombinujú a sú ideálnou možnosťou na posedenie pri káve s kamarátmi i dlhú prechádzku po parku.

12. Malá kabelka. Na tie najväčšie nevyhnutnosti. Čiernou farbou nič nepokazíte a hodí sa ku všetkému, ale experimentovať môžete aj s výraznejšími odtieňmi a vzormi. Počas jari sa žiadne medze nekladú!

Čo podľa vás nesmie chýbať v jarnom šatníku?

Monday, April 06, 2020

SPRING CAPSULE WARDROBEBefore we get into the post itself, I would like to thank you all so so much. Over the past few weeks, which have not been easy for anyone, you have continued to surprise me with your huge support. Thank you for every single message, questions about how I am, whether I'm fine and whether I manage to be alone and away from my family; but also for every single comment and click on a post, every heart on Instagram, and last but not least, every purchase of one of my templates and support on Berenica Designs. It means a lot to me.

Less than three weeks ago, the spring began — my favourite season. I love watching nature gradually wake up after a long winter, as the days get longer, the rays of the sun are finally warm, and as everything begins to bloom and play with colours. I love thick sweaters, winter boots and my brown coat; but I adore even more when I can put them all in the closet and pull out the pieces that sat in the shelves all winter waiting for their time.
If you're hearing about the capsule wardrobe for the first time, let me briefly introduce it to you — it's a collection of approximately thirty pieces one wears during one season. The goal is to simplify the process of choosing what to wear in the morning, engaging creativity, and not be afraid to wear the same thing again. It's also a great way to combat consumerism and promote slow fashion.

That is why I have prepared an inspiration for you with pieces that I think should not be missing in the spring capsule wardrobe. It's a base consisting of basic pieces that can be easily combined to form the starting point of the outfit and will find the most use during this time of year. Simply add what is hidden in your closet to create a collection that represents you and your style.


All images in the collage are from everlane.com.


01. White T-shirt. This should be the foundation of any wardrobe. You can't go wrong with it, it can be worn in combination with a skirt and pants, and is the ideal first layer on colder days.

02. Top with long sleeves. Although warm weather is typical for the second half of spring, you won't be able to go out without long sleeves during rainy April.

03. Blouse or shirt. You can also wear it for more formal events, or style it with ordinary jeans and sneakers. Just find the right cut and material, and it will be your go-to piece.

04. Jumper. The ideal is a thinner one that's easier to layer — and so on days when it's cold in the morning but warmer around lunchtime, you will be ready for any weather.

05. Denim jacket. A classic that never gets boring and never goes out of fashion.

06. Trenchcoat. I adore my own! It warms you up, but isn't too warm, it's easy to layer and elevates any outfit to a more sophisticated level in seconds.


read next: How To Create A Capsule Wardrobe


07. Blue jeans. These are a part of almost every wardrobe. But don't be afraid to experiment with shades and cuts — lately, more casual variants have taken the first place from the skinny jeans.

08. Pants. Not just the classic ones with ironed pucks — now you can get trousers with elastic or comfortable high waist. If they don't yet have an honorable place in your closet, fix it as soon as possible!

09. Skirt. You don't have to wait until the summer! Just combine it well with a warmer sweater, trench coat and stockings. And if you do not like skirts, do not be afraid to take out summer dresses.

10. Mules. Or moccasins. Or flats. Any shoe that is comfortable but makes it look like you have thought about the outfit for a long time.

11. Sneakers. We used to wear them only for sport activities, today they are the everyday shoes. And it's no wonder — they're comfortable, easy to combine, and are ideal for a coffee break with friends and a long walk in the park.

12. Small handbag. For the greatest necessities. The black colour does not ruin anything and matches with everything, but you can also experiment with more colourful shades and patterns. There are no limits in spring!

What do you think should not be missing in the spring wardrobe?


Ešte predtým, než sa pustíme do samotného článku, by som sa vám všetkým rada poďakovala. V priebehu posledných pár týždňov, ktoré neboli pre nikoho jednoduché, ma neprestávate prekvapovať svojou obrovskou podporou. Ďakujem za každú jednu správu, otázky, ako sa mám, či som v pohode a či zvládam byť sama a ďaleko od rodiny; ale aj každý jeden komentár a kliknutie na článok, každé srdiečko na Instagrame, a v neposlednom rade i ja každú kúpu jednej z mojich šablón a podporu Berenica Designs. Veľmi veľa to pre mňa znamená.

Pred necelými troma týždňami sa začala jar — moje obľúbené ročné obdobie. Milujem sledovať, ako sa príroda postupne prebúdza po dlhej zime, ako sa predlžujú dni, lúče slnka sú konečne teplé a hrejivé, a ako všetko začína kvitnúť a hrať farbami. Zbožňujem hrubé svetre, zimné topánky a svoj hnedý kabát; ale ešte viac zbožňujem moment, kedy ich všetky môžem odložiť do skrine a vytiahnuť kúsky, ktoré celú zimu sedeli v skrini a čakali na svoj čas.
Ak o kapsulovom šatníku počujete prvýkrát, rada vám ho stručne priblížim — jedná sa o kolekciu približne tridsiatich kúskov určených na nosenie počas jedného ročného obdobia. Cieľom je zjednodušiť proces ranného vyberania, čo si obliecť, zapojiť kreativitu a nebáť sa nosiť to isté. Je to tiež skvelý spôsob ako bojovať s konzumným spôsobom života a podporiť pomalú módu.

Preto som si pre vás pripravila inšpiráciu s kúskami, ktoré by podľa mňa nemali chýbať v jarnom kapsulovom šatníku. Je to základ pozostávajúci z basic kúskov, ktoré sa ľahko kombinujú tvoria začiatočný bod outfitu a počas tohto ročného obdobia nájdu najväčšie využitie. Jednoducho k nim doplníte to, čo sa schováva vo vašej skrini, a vytvoríte tak kolekciu, ktorá reprezentuje vás a váš štýl.


All images in the collage are from everlane.com.


01. Biele tričko. To by mal byť základ každého šatníka. Nič s ním nepokazíte, nosiť sa dá v kombinácii so sukňou i nohavicami, a je ideálnou prvou vrstvou počas chladnejších dní.

02. Top s dlhým rukávom. Hoci je pre druhú polovicu jari príznačné teplé počasie, počas daždivého apríla sa bez dlhých rukávov ešte nezaobídete.

03. Blúzka alebo košeľa. Aj tú si môžete obliecť na formálnejšie udalosti, alebo ju doplniť obyčajnými riflami a botaskami. Už len nájsť správny strih a materiál, a bude vašim go-to kúskom.

04. Sveter. Ideálny je tenší, ktorý sa jednoducho vrství — a teda počas dní, kedy je ráno ešte chladno, ale okolo obeda sa oteplí, budete pripravení na každé počasie.

05. Denimová bunda. Klasika, ktorá nikdy neomrzí a nikdy nevyjde z módy.

06. Trenčkot. Ja ten svoj neviem vynachváliť! Zahreje, ale nie je v ňom príliš teplo, ľahko sa vrství a behom sekundy povýši akýkoľvek outfit na sofistikovanejšiu úroveň.


čítaj ďalej: Ako vytvoriť kapsulový šatník


07. Modré rifle. Tie sú súčasťou asi každého šatníka. No nebojte sa experimentovať s odtieňmi a strihom — v poslednej dobe prvenstvo skinny rifliam preberajú ležérnejšie varianty.

08. Nohavice. Vôbec to nemusia byť klasické s nažehlenými pukmi — dnes už zoženiete aj nohavice s gumou či pohodlným vysokým pásom. Ak ešte nemajú čestné miesto vo vašej skrini, tak to čo najskôr napravte!

09. Sukňa. Nemusíte čakať až do leta! Stačí ju len dobre skombinovať s teplejším svetrom, trenčkotom a pančuchami. A ak sukne nemusíte, nebojte sa vytiahnuť aj letné šaty.

10. Mules. Alebo mokasíny. Alebo poltopánky. Akákoľvek obuv, ktorá je pohodlná, ale vďaka nej vyzeráte, že ste nad outfitom dlho premýšľali.

11. Tenisky. Kedysi sme ich nosili len na športové aktivity, dnes sú každodennou obuvou. A niet sa čomu diviť — sú pohodlné, ľahko sa kombinujú a sú ideálnou možnosťou na posedenie pri káve s kamarátmi i dlhú prechádzku po parku.

12. Malá kabelka. Na tie najväčšie nevyhnutnosti. Čiernou farbou nič nepokazíte a hodí sa ku všetkému, ale experimentovať môžete aj s výraznejšími odtieňmi a vzormi. Počas jari sa žiadne medze nekladú!

Čo podľa vás nesmie chýbať v jarnom šatníku?


In October, I published an article about my favourite dairy substitutes. You could read about what kind of plant-based milk I like to use, where I buy vegan cheese, what is nutritional yest, or what my favourite ice cream is. Today we will talk again about plant-based alternatives to animal products — but together we will look at egg substitutes.

Unlike milk, the exclusion of eggs by themselves from the diet is not such a big deal. Milk, or dairy products in particular, is a part of many dishes — from sauces to cakes to side dishes — as well as many foods such as chocolate, biscuits or even savory crackers. And since, according to several studies, cheese is one of the foods on which a relatively strong addiction can be grown, and since childhood they have taught us that milk is healthy and very beneficial for the body, giving up these foods is not quite easy. But if you're wondering how to stop eating dairy products or at least reduce their consumption — you can find a separate article on this blog.

But while not eating hard boiled eggs, scrambled eggs or omelettes is not such a challenge, a major obstacle is the replacement of eggs in cakes or desserts. And after all, we will start missing scrambled eggs just a bit some time. And today we will focus on the best egg substitutes.
Before we talk about the best egg substitute for your favourite cake, there are a few things I have to mention.

1. Never replace more than two eggs in a recipe. In most recipes, eggs serve as glue, something that brings other ingredients together. But if there are more than two eggs in the original recipe, then it also has some other role — it either adds texture, makes the cake spongy, or helps it rise. Unfortunately, none of the vegan alternatives mentioned below will replace this quality.

2. Test the recipe first. As you will find out below, there are several available substitutes and each behaves a little differently — so if you have the time, always try the recipe with the substitute first. And if it doesn't work out for you, give it a second chance with another alternative. The great-grandmother's recipe for cakes also took years to improve; and when you suddenly replace an egg with something else, the result may not be like the original.

3. Try originally vegan recipes. From my own experience, I recommend that you find a recipe that doesn't contain eggs in the first place, rather than replacing the original ones at home. Today, you can find thousands of recipes for vegan desserts on various blogs or YouTube — and I think it's an easier way.


read next: Egg Industry And Why Vegans Don't Eat Eggs


As I mentioned earlier, there are several ways to replace eggs in sweet recipes with a plant-based and vegan alternative, but they are primarily two groups — seeds and fruits.

Of the seeds are among the proven and most effective either flax or chia. To make an egg from flax seeds, you must crush or grind the seeds first — and then mix them in a ratio of 1 tablespoon of crushed seeds to 3 tablespoons of water. Let it sit for a while; and the mixture changes into a gelatinous consistency that you can mix into the recipe. You can also use chia seeds; but you can use them as a whole, too. The seed egg is great for various cakes, muffins, pancakes, waffles and other desserts.

And from the fruits, you can reach for a banana — after mushing it it will get a similar consistency to an egg (and works great in vegan pancakes — see the recipe in this article); for apple puree, which also serves as a healthier substitute for oil in recipes; or for an avocado — it may seem unexpected, but it will also replace oil in addition to the egg, and in healthy brownies, for example, you won't even know it's in it. In general, one egg can be exchanged for 1/4 cup of fruit alternative.
But eggs are also eaten outside of cakes, desserts and sweet treats — as hard-boiled, soft-boiled, scrambled, as an omelet, fried or poached. Here, too, there are several plant-based alternatives — the JUST egg brand has had a great success on the market, selling a blend from which you can quickly and easily prepare scrambled "eggs". And you can find dozens of recipes on the Internet or on YouTube how to prepare vegan had-boiled eggs at home; but I personally have no experience with them. To be honest, many seem too complicated to me and not worth the difficult preparation.

What is definitely worth trying is tofu scramble, which I showed you already on the blog. The preparation is very simple and you only need tofu and spices such as turmeric, paprika, salt and pepper. Plus, you can easily adjust the tofu scamble to your liking — my favourite combination is with red bell pepper and spring onion!


Ešte v októbri som zverejnila článok o tom, aké sú moje obľúbené náhrady mliečnych výrobkov. Prečítať ste si mohli o tom, aké rastlinné mlieko rada používam, kde kupujem vegánsky syr, čo je to lahôdkové droždie alebo aká je moja obľúbená zmrzlina. Dnes sa budeme opäť rozprávať o rastlinných alternatívach živočíšnych produktov — avšak spoločne sa pozrieme na náhrady vajec.

Na rozdiel od mlieka vylúčenie vajíčok ako takých z jedálnička nie je až taký veľký problém. Mlieko, respektíve hlavne mliečne výrobky, sú súčasťou mnohých jedál — od omáčok cez koláče až po prílohy —, a i viacerých potravín ako sú čokolády, keksy, či dokonca slané krekry. A keďže podľa viacerých štúdií patrí syr medzi jedlá, na ktorých sa dá vypestovať pomerne silná závislosť, a už od detstva nám vštepujú, že mlieko je zdravé a veľmi prospešné pre telo, vzdanie sa tieto skupiny nie je úplne jednoduché. Ale ak vás zaujíma, ako prestať jesť mliečne výrobky alebo aspoň ako znížiť ich konzumáciu — na blogu nájdete o tom samostatný článok.

Lenže hoci nejesť vajíčka natvrdo, praženicu alebo omeletu nie je taká výzva, väčšou prekážkou je nahradenie vajec v koláčoch alebo dezertoch. A koniec-koncov aj tá praženica nám po čase začne trošku chýbať. A na tie najlepšie náhrady vajec sa dnes budeme sústrediť.
Ešte predtým, než si povieme ideálnu náhradu vajíčka do vašej obľúbenej torty je potrebné podotknúť pár vecí.

1. Nikdy nenahrádzajte viac ako dva vajíčka v recepte. Vo väčšine receptov slúži vajce ako lepidlo, niečo, čo spojí ostatné ingrediencie dokopy. Ale ak sú v pôvodom recepte viac ako dve vajcia, potom má aj nejakú inú úlohu — buď dodáva štruktúru, nadýchanosť alebo pomáha koláču rásť. Bohužiaľ ani jedna z nižšie spomenutých vegánskych alternatív vám túto vlastnosť nenahradí.

2. Najprv recept otestujte. Ako sa dozviete nižšie, dostupných náhrad je niekoľko a každá sa správa trochu inak — preto ak máte čas, vždy radšej recept s náhradou vajec najprv vyskúšajte. A ak nevyjde podľa vašich predstáv, dajte mu ešte šancu s inou alternatívou. Aj prababičkin recept na bábovku potreboval roky na zdokonalenie; a keď zrazu nahradíte vajíčko niečím iným, výsledok nemusí byť ako originál.

3. Radšej skúšajte priamo vegánske recepty. Z vlastných skúseností vám odporúčam radšej si nájsť recept, ktorý vajíčka neobsahuje, ako doma nahrádzať recepty pôvodné. Dnes už na rôznych blogoch alebo na YouTube nájdete tisíce receptov na vegánske dezerty — a podľa mňa je to jednoduchšia cesta.


čítaj ďalej: Vaječný priemysel a prečo vegáni nejedia vajcia


Ako som už spomínala, možností, ako nahradiť vajcia v sladkých receptoch rastlinnou a vegánskou alternatívou je viacero, no primárne sa jedná o dve skupiny — o semienka a o ovocie.

Zo semienok patria medzi overené a najúčinnejšie buď ľanové alebo chia. Na vytvorenie vajíčka z ľanových semienok musíte najprv semienka podrviť alebo rozmlieť — a potom ich zmiešate v pomere 1 polievková lyžica drvených semienok k 3 lyžiciam vody. To necháte chvíľu postáť; a zmes získa želatínovú konzistenciu, ktorú môžete primiešať do receptu. Rovnako môžete použiť aj chia semienka; ale tie môžete použiť aj vcelku. Semienkové vajíčko sa skvelo hodí do rôznych koláčov, muffinov, palaciniek, waflí a ďalších dezertov.

Z ovocia môžete siahnuť po banáne — ten po rozpučení získa podobnú konzistenciu ako vajce (a funguje vynikajúco vo vegánskych palacinkách — recept nájdete v tomto článku); po jablkovom pyré, ktoré tiež slúži ako zdravšia náhrada oleja v receptoch; alebo po avokáde — to sa vám môže zdať byť nečakané, ale tiež nahradí okrem vajíčka aj olej, a napríklad v zdravom brownie ani nespoznáte, že v ňom je. Všeobecne platí, že jedno vajce viete zameniť za 1/4 hrnčeka ovocnej alternatívy.
No vajíčka jeme aj mimo koláčov, dezertov a sladkých dobrôt — a to natvrdo, namäkko, ako praženicu, omeletu, volské oko či ako pošírované. Aj tu existuje niekoľko rastlinných alternatív — na trhu získala veľký úspech značka JUST egg, ktorá predáva zmes, z ktorej si doma ľahko a rýchlo pripravíte "praženicu". A na internete alebo na YouTube nájdete desiatky receptov, ako si pripraviť vegánske vajce natvrdo i doma; no ja osobne s nimi nemám žiadne skúsenosti. Ak mám byť úprimná, mnohé sa mi zdajú až príliš komplikované a nestoja za tú náročnú prípravu.

Čo však určite stojí za vyskúšanie je tofu scramble, ktorý som vám ukazovala už aj na blogu. Príprava je veľmi jednoduchá a potrebujete na to iba tofu a koreniny ako je kurkuma, sladká paprika, soľ a čierne korenie. Plusom je to, že si tofu praženicu viete ľahko upraviť podľa svojej chuti — moja obľúbená kombinácia je s červenou paprikou a jarnou cibuľkou!

Friday, April 03, 2020

THE BEST EGG SUBSTITUTESIn October, I published an article about my favourite dairy substitutes. You could read about what kind of plant-based milk I like to use, where I buy vegan cheese, what is nutritional yest, or what my favourite ice cream is. Today we will talk again about plant-based alternatives to animal products — but together we will look at egg substitutes.

Unlike milk, the exclusion of eggs by themselves from the diet is not such a big deal. Milk, or dairy products in particular, is a part of many dishes — from sauces to cakes to side dishes — as well as many foods such as chocolate, biscuits or even savory crackers. And since, according to several studies, cheese is one of the foods on which a relatively strong addiction can be grown, and since childhood they have taught us that milk is healthy and very beneficial for the body, giving up these foods is not quite easy. But if you're wondering how to stop eating dairy products or at least reduce their consumption — you can find a separate article on this blog.

But while not eating hard boiled eggs, scrambled eggs or omelettes is not such a challenge, a major obstacle is the replacement of eggs in cakes or desserts. And after all, we will start missing scrambled eggs just a bit some time. And today we will focus on the best egg substitutes.
Before we talk about the best egg substitute for your favourite cake, there are a few things I have to mention.

1. Never replace more than two eggs in a recipe. In most recipes, eggs serve as glue, something that brings other ingredients together. But if there are more than two eggs in the original recipe, then it also has some other role — it either adds texture, makes the cake spongy, or helps it rise. Unfortunately, none of the vegan alternatives mentioned below will replace this quality.

2. Test the recipe first. As you will find out below, there are several available substitutes and each behaves a little differently — so if you have the time, always try the recipe with the substitute first. And if it doesn't work out for you, give it a second chance with another alternative. The great-grandmother's recipe for cakes also took years to improve; and when you suddenly replace an egg with something else, the result may not be like the original.

3. Try originally vegan recipes. From my own experience, I recommend that you find a recipe that doesn't contain eggs in the first place, rather than replacing the original ones at home. Today, you can find thousands of recipes for vegan desserts on various blogs or YouTube — and I think it's an easier way.


read next: Egg Industry And Why Vegans Don't Eat Eggs


As I mentioned earlier, there are several ways to replace eggs in sweet recipes with a plant-based and vegan alternative, but they are primarily two groups — seeds and fruits.

Of the seeds are among the proven and most effective either flax or chia. To make an egg from flax seeds, you must crush or grind the seeds first — and then mix them in a ratio of 1 tablespoon of crushed seeds to 3 tablespoons of water. Let it sit for a while; and the mixture changes into a gelatinous consistency that you can mix into the recipe. You can also use chia seeds; but you can use them as a whole, too. The seed egg is great for various cakes, muffins, pancakes, waffles and other desserts.

And from the fruits, you can reach for a banana — after mushing it it will get a similar consistency to an egg (and works great in vegan pancakes — see the recipe in this article); for apple puree, which also serves as a healthier substitute for oil in recipes; or for an avocado — it may seem unexpected, but it will also replace oil in addition to the egg, and in healthy brownies, for example, you won't even know it's in it. In general, one egg can be exchanged for 1/4 cup of fruit alternative.
But eggs are also eaten outside of cakes, desserts and sweet treats — as hard-boiled, soft-boiled, scrambled, as an omelet, fried or poached. Here, too, there are several plant-based alternatives — the JUST egg brand has had a great success on the market, selling a blend from which you can quickly and easily prepare scrambled "eggs". And you can find dozens of recipes on the Internet or on YouTube how to prepare vegan had-boiled eggs at home; but I personally have no experience with them. To be honest, many seem too complicated to me and not worth the difficult preparation.

What is definitely worth trying is tofu scramble, which I showed you already on the blog. The preparation is very simple and you only need tofu and spices such as turmeric, paprika, salt and pepper. Plus, you can easily adjust the tofu scamble to your liking — my favourite combination is with red bell pepper and spring onion!


Ešte v októbri som zverejnila článok o tom, aké sú moje obľúbené náhrady mliečnych výrobkov. Prečítať ste si mohli o tom, aké rastlinné mlieko rada používam, kde kupujem vegánsky syr, čo je to lahôdkové droždie alebo aká je moja obľúbená zmrzlina. Dnes sa budeme opäť rozprávať o rastlinných alternatívach živočíšnych produktov — avšak spoločne sa pozrieme na náhrady vajec.

Na rozdiel od mlieka vylúčenie vajíčok ako takých z jedálnička nie je až taký veľký problém. Mlieko, respektíve hlavne mliečne výrobky, sú súčasťou mnohých jedál — od omáčok cez koláče až po prílohy —, a i viacerých potravín ako sú čokolády, keksy, či dokonca slané krekry. A keďže podľa viacerých štúdií patrí syr medzi jedlá, na ktorých sa dá vypestovať pomerne silná závislosť, a už od detstva nám vštepujú, že mlieko je zdravé a veľmi prospešné pre telo, vzdanie sa tieto skupiny nie je úplne jednoduché. Ale ak vás zaujíma, ako prestať jesť mliečne výrobky alebo aspoň ako znížiť ich konzumáciu — na blogu nájdete o tom samostatný článok.

Lenže hoci nejesť vajíčka natvrdo, praženicu alebo omeletu nie je taká výzva, väčšou prekážkou je nahradenie vajec v koláčoch alebo dezertoch. A koniec-koncov aj tá praženica nám po čase začne trošku chýbať. A na tie najlepšie náhrady vajec sa dnes budeme sústrediť.
Ešte predtým, než si povieme ideálnu náhradu vajíčka do vašej obľúbenej torty je potrebné podotknúť pár vecí.

1. Nikdy nenahrádzajte viac ako dva vajíčka v recepte. Vo väčšine receptov slúži vajce ako lepidlo, niečo, čo spojí ostatné ingrediencie dokopy. Ale ak sú v pôvodom recepte viac ako dve vajcia, potom má aj nejakú inú úlohu — buď dodáva štruktúru, nadýchanosť alebo pomáha koláču rásť. Bohužiaľ ani jedna z nižšie spomenutých vegánskych alternatív vám túto vlastnosť nenahradí.

2. Najprv recept otestujte. Ako sa dozviete nižšie, dostupných náhrad je niekoľko a každá sa správa trochu inak — preto ak máte čas, vždy radšej recept s náhradou vajec najprv vyskúšajte. A ak nevyjde podľa vašich predstáv, dajte mu ešte šancu s inou alternatívou. Aj prababičkin recept na bábovku potreboval roky na zdokonalenie; a keď zrazu nahradíte vajíčko niečím iným, výsledok nemusí byť ako originál.

3. Radšej skúšajte priamo vegánske recepty. Z vlastných skúseností vám odporúčam radšej si nájsť recept, ktorý vajíčka neobsahuje, ako doma nahrádzať recepty pôvodné. Dnes už na rôznych blogoch alebo na YouTube nájdete tisíce receptov na vegánske dezerty — a podľa mňa je to jednoduchšia cesta.


čítaj ďalej: Vaječný priemysel a prečo vegáni nejedia vajcia


Ako som už spomínala, možností, ako nahradiť vajcia v sladkých receptoch rastlinnou a vegánskou alternatívou je viacero, no primárne sa jedná o dve skupiny — o semienka a o ovocie.

Zo semienok patria medzi overené a najúčinnejšie buď ľanové alebo chia. Na vytvorenie vajíčka z ľanových semienok musíte najprv semienka podrviť alebo rozmlieť — a potom ich zmiešate v pomere 1 polievková lyžica drvených semienok k 3 lyžiciam vody. To necháte chvíľu postáť; a zmes získa želatínovú konzistenciu, ktorú môžete primiešať do receptu. Rovnako môžete použiť aj chia semienka; ale tie môžete použiť aj vcelku. Semienkové vajíčko sa skvelo hodí do rôznych koláčov, muffinov, palaciniek, waflí a ďalších dezertov.

Z ovocia môžete siahnuť po banáne — ten po rozpučení získa podobnú konzistenciu ako vajce (a funguje vynikajúco vo vegánskych palacinkách — recept nájdete v tomto článku); po jablkovom pyré, ktoré tiež slúži ako zdravšia náhrada oleja v receptoch; alebo po avokáde — to sa vám môže zdať byť nečakané, ale tiež nahradí okrem vajíčka aj olej, a napríklad v zdravom brownie ani nespoznáte, že v ňom je. Všeobecne platí, že jedno vajce viete zameniť za 1/4 hrnčeka ovocnej alternatívy.
No vajíčka jeme aj mimo koláčov, dezertov a sladkých dobrôt — a to natvrdo, namäkko, ako praženicu, omeletu, volské oko či ako pošírované. Aj tu existuje niekoľko rastlinných alternatív — na trhu získala veľký úspech značka JUST egg, ktorá predáva zmes, z ktorej si doma ľahko a rýchlo pripravíte "praženicu". A na internete alebo na YouTube nájdete desiatky receptov, ako si pripraviť vegánske vajce natvrdo i doma; no ja osobne s nimi nemám žiadne skúsenosti. Ak mám byť úprimná, mnohé sa mi zdajú až príliš komplikované a nestoja za tú náročnú prípravu.

Čo však určite stojí za vyskúšanie je tofu scramble, ktorý som vám ukazovala už aj na blogu. Príprava je veľmi jednoduchá a potrebujete na to iba tofu a koreniny ako je kurkuma, sladká paprika, soľ a čierne korenie. Plusom je to, že si tofu praženicu viete ľahko upraviť podľa svojej chuti — moja obľúbená kombinácia je s červenou paprikou a jarnou cibuľkou!

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.