Social MediaAt the beginning of this article, I wanted to ask you how you are. What interesting things have happened to you in the last few days that have made you happy? The weather is what has been making me happy lately — I am glad that the long but necessary rain has seemingly ended and it's beautiful and sunny outside. This summer will be different for me than the previous ones, because I will spend it in Zlín and at work, but I hope that I will be able to find time for a few short trips and exploring the surroundings.

But I wonder how you spend these wonderful days. And I will only be happy if you write them in the comments and share your experiences. I recently read older articles on this blog and I feel that the personality is being inadvertently lost, which I'm sorry about, and I would like to bring it back. And this could be the start.
We have already talked about Slovak and Czech brands focused on skin care products. And I plan even more similar articles, because we haven't exhausted all the possibilities yet and there are other interesting brands that I would like to tell you about, because they are worth your attention and support.

Today, however, I want to focus on the other side of cosmetics — decorative. When it comes to makeup, topics such as sustainability, ethical approach or vegan composition are nothing new, but brands dedicated to the development, production and sale of products that don't generate waste are smaller. We don't meet them in regular drugstores, but they exist! And today I will introduce three of them to you.
Pjur is a Slovak brand of lipsticks. The project was launched only recently, but it's already very popular. All lipsticks are vegan and not tested on animals. They have a natural composition based on vegetable oils and waxes and mineral pigments, and you can read directly on their website what the positive effects of each ingredient are and why they use it. They are produced in small quantities. The lipsticks are in tubes of recycled paper that can be composted or sorted again; and have a minimalist design. So far, their offer includes up to fifteen different shades — from classic nude to distinctive brick-red, so everyone can choose. And the names were chosen by interesting and inspiring women. What more could you want?


read next: Mango Zázvor By Ponio
If you are even a little interested in natural cosmetics, you have definitely seen products from the ZAO brand. You can easily recognize them thanks to their characteristic packaging. ZAO comes from France and was founded in 2012, but in a relatively short time it has brought a wide range of products to the whole world. It will appeal to those who feel that zero waste cosmetics cannot exist — they offer make-up, eye shadows, mascara and lipsticks, as well as bases, concealers, highlighters and blushes. They contain only good quality and natural ingredients; and rich and mineral pigments give them strong colours that do not smudge during the day and last all day. Most products are in bamboo packaging and the advantage is that after finishing the product, you can only buy a new refill, which significantly reduces the amount of waste generated and used packaging. The price may seem more expensive, especially if you are used to cheap and affordable brands, but with ZAO you pay extra for first-class quality.
Híling Zdravá krása is relatively small, for many perhaps an unknown brand. Behind her is Janka from Banská Štiavnica, whose dream was to bring to the market natural decorative cosmetics that are functional, chemical-free and in recyclable or reusable packaging. They are still only at the beginning of their journey and offer only two types of products — eye shadows in soft light and pink shades (which can also be used as blushers) and the first zero waste mascara made in Slovakia! It is based on a combination of activated carbon, bentonite clay, shea butter and castor oil. And by supporting Híling zdravá krása, you will please not only Janka, but also our environment.


Do you know any of the brands?


Na úvod tohto článku som sa vás chcela spýtať ako sa máte. Čo zaujímavé sa vám udialo v posledných dňoch, čo vás spravilo šťastnými? Mne dodáva dobrú náladu hlavne počasie — teším sa z toho, že dlhé, ale potrebné dažde zdanlivo skončili a vonku je krásne a slnečno. Toto leto bude pre mňa síce iné ako tie predošlé, pretože ho strávim v Zlíne a v práci, ale dúfam, že sa mi podarí nájsť si čas na zopár krátkych výletov a spoznávanie okolia.

No zaujíma ma, ako trávite tieto nádherné dni vy. A budem iba rada, ak sa rozpíšete v komentároch a budete zdieľať svoje zážitky. Nedávno som si čítala staršie články na tomto blogu a mám pocit, že sa nechcene vytráca jeho osobnosť, čo ma mrzí a rada by som ju priniesla späť. A toto by mohol byť začiatok.
O slovenských i českých značkách kozmetiky na starostlivosť o pleť sme si už povedali. A podobných článkov mám v pláne ešte viac, pretože všetky možnosti sme ešte nevyčerpali a sú ďalšie zaujímavé značky, o ktorých by som vám chcela povedať, pretože stoja za vašu pozornosť i podporu.

Dnes sa však chcem zamerať na druhú stránku kozmetiky — a to dekoratívnu. Čo sa makeupu týka, témy ako udržateľnosť, etický prístup alebo vegánske zloženie nie sú ničím novým, no značiek, ktoré by sa venovali vývoju, produkcii a predaju produktov, ktoré nevytvárajú odpad, je pomenej. V bežných drogériách sa s nimi nestretávame, no existujú! A dnes vám ich predstavím rovno tri.
Pjur je slovenská značka rúžov. Projekt bol spustený len nedávno, no už sa teší veľkej obľube. Všetky rúže sú vegánske a netestované na zvieratách. Majú prírodné zloženie založené na rastlinných olejoch a voskoch a minerálnych pigmentoch, a priamo na ich stránke si môžete prečítať, aké má každá zložka pozitívne účinky a prečo ju využívajú. Vyrábané sú v malých množstvách. Rúže sú v tubách z recyklovaného papiera, ktorý je možné skompostovať alebo opäť triediť; a majú minimalistický dizajn. Zatiaľ ich ponuka zahŕňa až pätnásť rôznych odtieňov — od klasických nude až po výrazné tehlovo-červené, takže vyberie si skutočne každý. A mená im vyberali zaujímavé a inšpiratívne ženy. Čo viac si priať?


čítať ďalej: Mango Zázvor By Ponio
Ak sa čo i len trochu zaujímate o prírodnú kozmetiku, určite ste produkty od značky ZAO už videli. Ľahko ich spoznáte vďaka ich charakteristickým obalom. ZAO pochádza z Francúzska a vznikla v roku 2012, no za pomerne krátku dobu priniesla širokú ponuku produktov do celého sveta. Zaujme tých, ktorí majú pocit, že bezobalová kozmetika nemôže existovať — ponúkajú make-up, očné tiene, riasenky a rúže, ale aj bázy, korektory, rozjasňovače a lícenky. Obsahujú len kvalitné a prírodné zložky; a sýte a výrazné farby im dodávajú minerálne pigmenty, ktoré sa počas dňa nerozmazávajú a vydržia celý deň. Väčšina produktov je v obale z bambusového dreva a výhodou je, že po spotrebovaní výrobku si môžete dokúpiť len novú náplň, čím sa výrazne znižuje množstvo vytvoreného odpadu a použitých obalov. Cena sa môže zdať byť drahšia, hlavne ak ste zvyknutí na lacné a dostupné značky, ale pri ZAO si priplácate sa prvotriednu kvalitu.
Híling Zdravá Krása je pomerne malá, pre mnohých možno neznáma značka. Stojí za ňou Janka z Banskej Štiavnice, ktorej snom bolo priniesť na trh prírodnú dekoratívnu kozmetiku, ktorá je funkčná, bez chémie a v recyklovateľných alebo znovupoužiteľných obaloch. Stále sú iba na začiatku svojej cesty a v ponuke majú zatiaľ len dva druhy produktov — očné tiene v jemných svetlých a ružových odtieňoch (ktoré je možné používať aj ako lícenky) a prvú zero waste riasenku vyrobenú na Slovensku! Tá je založená na kombinácii aktívneho uhlia, bentonitového ílu, bambuckého masla a ricínového oleja. A podporou Híling zdravej krásy potešíte nielen Janku, ale aj naše životné prostredie.


Poznáte niektorú zo značiek?

Monday, June 29, 2020

3 ZERO WASTE MAKEUP BRANDSAt the beginning of this article, I wanted to ask you how you are. What interesting things have happened to you in the last few days that have made you happy? The weather is what has been making me happy lately — I am glad that the long but necessary rain has seemingly ended and it's beautiful and sunny outside. This summer will be different for me than the previous ones, because I will spend it in Zlín and at work, but I hope that I will be able to find time for a few short trips and exploring the surroundings.

But I wonder how you spend these wonderful days. And I will only be happy if you write them in the comments and share your experiences. I recently read older articles on this blog and I feel that the personality is being inadvertently lost, which I'm sorry about, and I would like to bring it back. And this could be the start.
We have already talked about Slovak and Czech brands focused on skin care products. And I plan even more similar articles, because we haven't exhausted all the possibilities yet and there are other interesting brands that I would like to tell you about, because they are worth your attention and support.

Today, however, I want to focus on the other side of cosmetics — decorative. When it comes to makeup, topics such as sustainability, ethical approach or vegan composition are nothing new, but brands dedicated to the development, production and sale of products that don't generate waste are smaller. We don't meet them in regular drugstores, but they exist! And today I will introduce three of them to you.
Pjur is a Slovak brand of lipsticks. The project was launched only recently, but it's already very popular. All lipsticks are vegan and not tested on animals. They have a natural composition based on vegetable oils and waxes and mineral pigments, and you can read directly on their website what the positive effects of each ingredient are and why they use it. They are produced in small quantities. The lipsticks are in tubes of recycled paper that can be composted or sorted again; and have a minimalist design. So far, their offer includes up to fifteen different shades — from classic nude to distinctive brick-red, so everyone can choose. And the names were chosen by interesting and inspiring women. What more could you want?


read next: Mango Zázvor By Ponio
If you are even a little interested in natural cosmetics, you have definitely seen products from the ZAO brand. You can easily recognize them thanks to their characteristic packaging. ZAO comes from France and was founded in 2012, but in a relatively short time it has brought a wide range of products to the whole world. It will appeal to those who feel that zero waste cosmetics cannot exist — they offer make-up, eye shadows, mascara and lipsticks, as well as bases, concealers, highlighters and blushes. They contain only good quality and natural ingredients; and rich and mineral pigments give them strong colours that do not smudge during the day and last all day. Most products are in bamboo packaging and the advantage is that after finishing the product, you can only buy a new refill, which significantly reduces the amount of waste generated and used packaging. The price may seem more expensive, especially if you are used to cheap and affordable brands, but with ZAO you pay extra for first-class quality.
Híling Zdravá krása is relatively small, for many perhaps an unknown brand. Behind her is Janka from Banská Štiavnica, whose dream was to bring to the market natural decorative cosmetics that are functional, chemical-free and in recyclable or reusable packaging. They are still only at the beginning of their journey and offer only two types of products — eye shadows in soft light and pink shades (which can also be used as blushers) and the first zero waste mascara made in Slovakia! It is based on a combination of activated carbon, bentonite clay, shea butter and castor oil. And by supporting Híling zdravá krása, you will please not only Janka, but also our environment.


Do you know any of the brands?


Na úvod tohto článku som sa vás chcela spýtať ako sa máte. Čo zaujímavé sa vám udialo v posledných dňoch, čo vás spravilo šťastnými? Mne dodáva dobrú náladu hlavne počasie — teším sa z toho, že dlhé, ale potrebné dažde zdanlivo skončili a vonku je krásne a slnečno. Toto leto bude pre mňa síce iné ako tie predošlé, pretože ho strávim v Zlíne a v práci, ale dúfam, že sa mi podarí nájsť si čas na zopár krátkych výletov a spoznávanie okolia.

No zaujíma ma, ako trávite tieto nádherné dni vy. A budem iba rada, ak sa rozpíšete v komentároch a budete zdieľať svoje zážitky. Nedávno som si čítala staršie články na tomto blogu a mám pocit, že sa nechcene vytráca jeho osobnosť, čo ma mrzí a rada by som ju priniesla späť. A toto by mohol byť začiatok.
O slovenských i českých značkách kozmetiky na starostlivosť o pleť sme si už povedali. A podobných článkov mám v pláne ešte viac, pretože všetky možnosti sme ešte nevyčerpali a sú ďalšie zaujímavé značky, o ktorých by som vám chcela povedať, pretože stoja za vašu pozornosť i podporu.

Dnes sa však chcem zamerať na druhú stránku kozmetiky — a to dekoratívnu. Čo sa makeupu týka, témy ako udržateľnosť, etický prístup alebo vegánske zloženie nie sú ničím novým, no značiek, ktoré by sa venovali vývoju, produkcii a predaju produktov, ktoré nevytvárajú odpad, je pomenej. V bežných drogériách sa s nimi nestretávame, no existujú! A dnes vám ich predstavím rovno tri.
Pjur je slovenská značka rúžov. Projekt bol spustený len nedávno, no už sa teší veľkej obľube. Všetky rúže sú vegánske a netestované na zvieratách. Majú prírodné zloženie založené na rastlinných olejoch a voskoch a minerálnych pigmentoch, a priamo na ich stránke si môžete prečítať, aké má každá zložka pozitívne účinky a prečo ju využívajú. Vyrábané sú v malých množstvách. Rúže sú v tubách z recyklovaného papiera, ktorý je možné skompostovať alebo opäť triediť; a majú minimalistický dizajn. Zatiaľ ich ponuka zahŕňa až pätnásť rôznych odtieňov — od klasických nude až po výrazné tehlovo-červené, takže vyberie si skutočne každý. A mená im vyberali zaujímavé a inšpiratívne ženy. Čo viac si priať?


čítať ďalej: Mango Zázvor By Ponio
Ak sa čo i len trochu zaujímate o prírodnú kozmetiku, určite ste produkty od značky ZAO už videli. Ľahko ich spoznáte vďaka ich charakteristickým obalom. ZAO pochádza z Francúzska a vznikla v roku 2012, no za pomerne krátku dobu priniesla širokú ponuku produktov do celého sveta. Zaujme tých, ktorí majú pocit, že bezobalová kozmetika nemôže existovať — ponúkajú make-up, očné tiene, riasenky a rúže, ale aj bázy, korektory, rozjasňovače a lícenky. Obsahujú len kvalitné a prírodné zložky; a sýte a výrazné farby im dodávajú minerálne pigmenty, ktoré sa počas dňa nerozmazávajú a vydržia celý deň. Väčšina produktov je v obale z bambusového dreva a výhodou je, že po spotrebovaní výrobku si môžete dokúpiť len novú náplň, čím sa výrazne znižuje množstvo vytvoreného odpadu a použitých obalov. Cena sa môže zdať byť drahšia, hlavne ak ste zvyknutí na lacné a dostupné značky, ale pri ZAO si priplácate sa prvotriednu kvalitu.
Híling Zdravá Krása je pomerne malá, pre mnohých možno neznáma značka. Stojí za ňou Janka z Banskej Štiavnice, ktorej snom bolo priniesť na trh prírodnú dekoratívnu kozmetiku, ktorá je funkčná, bez chémie a v recyklovateľných alebo znovupoužiteľných obaloch. Stále sú iba na začiatku svojej cesty a v ponuke majú zatiaľ len dva druhy produktov — očné tiene v jemných svetlých a ružových odtieňoch (ktoré je možné používať aj ako lícenky) a prvú zero waste riasenku vyrobenú na Slovensku! Tá je založená na kombinácii aktívneho uhlia, bentonitového ílu, bambuckého masla a ricínového oleja. A podporou Híling zdravej krásy potešíte nielen Janku, ale aj naše životné prostredie.


Poznáte niektorú zo značiek?


I have had this post in my head for quite some time. But I kept putting it off. I'm not the type of person who writes his opinions on things or various topics on the Internet, who is actively involved in discussions or is not afraid to add fuel to the fire. I always try to be honest with people, but I see a huge difference between leaving a compliment and criticism or a negative comment. If I can, I avoid it.

But this is a topic I have to comment on. On the blog, I write a lot about a zero waste lifestyle, in some way it appears in almost every article; and although I have already made a special post where I told you why I live a zero waste life, I want to comment on it as a whole and comprehensively.
When I first heard about zero waste, I was thrilled. I have always been interested in protecting the environment, I have never considered myself a person to produce an excessive amount of waste and I have never thrown anything on the ground (unless we count bio-waste somewhere in nature where it decomposes by itself and has a positive impact on soil and plants). From the first moment, I liked the idea of not sending anything to landfills and recycling centers, which are already overstuffed and still do not solve the real problem. But when I became more interested in this serious and great change of life, it was only then that I realized that I was not going into completely easy waters.


read next: Zemito Haul — What I Bought


I said it like a hundred times, but I'll say it again — we live in a consumer world. We are used to a certain standard. To-go food is a common thing, we have garbage bins literally on every corner, in the store everything is wrapped in plastic and in general we're not very interested in where our garbage goes, because the only thing that is important for us is  that it doesn't stink in our homes and they take it away regularly from us in front of the apartment buildings. The only things sold without packaging in the supermarket are fruit, veg, and pastries. Everything else has a certain form of packaging, the purpose of which is to transport food or a product to our home. And it also has its hygienic reasons — we import many things and it is unimaginable that they would be stored loose.

And this is relatively difficult to combat. In many larger cities, there are package-free shops and their offer is really amazing — they try to bring customers a great selection of dry and durable foods, as well as dried fruits, nuts, spices, sweets and much more. It has its advantages — in many cases the price is cheaper, because you don't have to pay extra for packaging, food is often local, healthier and better quality, and you have the opportunity to get to know your seller, which returns more personal contact.

But it has one disadvantage — availability. There are one, maybe two such shops in the city; and supermarkets or smaller groceries are on every corner. Shopping without packaging requires time and planning ahead, because when you remember after work at eight in the evening that you need to buy pasta, you have no other choice.
Overall, the idea of ​​achieving zero waste is impossible for the vast majority of the population. There are people like Bea Johnson or Lauren Singer who have really managed to adapt their lives to the fact that their waste in the last few years will fit into a small jar, and it's very inspiring; but as I said — impossible for many. I myself would like to achieve this once, but at the moment I don't see it very realistically. Not because I'm lazy or that I don't want to, but there are many things that are very difficult to buy without packaging, or simply can't be bought without packaging. And then there are situations like the current one, when I also had to give up shopping package free, because I didn't consider it safe.

There are days when I feel bad about it. Mostly because I have a blog and I also share tips on social media on how to help reduce producing waste, plastic consumption or protect the environment, I don't show much of the times when I seem to go against what I believe in. There are days when I get hungry and I have to buy something outside. Foods like vegan cheese or my adored alpro desserts aren't sold without packaging. And when furnishing the apartment, I also had no way to avoid plastic. But I don't put it on the internet for a simple reason — I don't want to face criticism.

This is what discourages many people from zero waste. The idea came that everyone who is interested in this lifestyle, even just a little bit, must be perfect, came from who knows where. It's exactly what I wrote in the article Why I'll never be a minimalist. This pressure makes people think that if they don't throw away all the plastic things they have at home and don't live in unity with nature, then there is no point in even trying.

And that's a huge mistake! In zero waste, it means a lot more when a large number of people take a tiny step every day — instead of plastic-wrapped cookies, they buy paper ones, don't use disposable plastic gloves in the store, or start using solid soaps and shampoos — then one person who lives in perfect zero waste life. The goal of zero waste is not to make every human being an unmistakable being who will never use a plastic straw again in his life; but to show people that things can be done differently. And you don't need to go out of your comfort zone to do them, but it can have a big positive impact.
That makes me sad about zero waste the most. How unattainable this life looks, and how much negativity is around it. Instead of supporting each other, picking each other up, sharing tips and advice on how to do things better, where to buy cleaning products without packaging, which brand makes the best solid deodorants, or how to make reusable fruit and vegetable bags from old curtains, and be an inspiration to each other, we criticize, condemn, despise ourselves, and throw ourselves off for not doing more.

Let's stop that, please. And let's be good at ourselves. Let's focus on what is the real point of this movement — to save our planet until it is too late.


Tento článok mám v hlave už pomerne dlho. No odkladala som ho. Nie som ten typ človeka, ktorý na internete vypisuje svoje názory na veci či rôzne témy, ktorý sa aktívne zapája do diskusií či sa nebojí priliať olej do ohňa. K ľuďom sa vždy snažím byť úprimná, no vidím obrovský rozdiel medzi zanechaním príjemnej pochvaly a kritikou či negatívnom komentárom. Ak môžem, tak sa tomu okľukou vyhýbam.

No toto je téma, ku ktorej sa musím vyjadriť. Na blogu o bezodpadovom životnom štýle píšem veľa, nejakým spôsobom sa objavuje v takmer každom článku; a hoci som už venovala osobitný príspevok tomu, že som vám povedala, prečo žijem zero waste život, chcem sa k tomu vyjadriť aj celkovo a komplexne.
Keď som prvýkrát počula o zero waste, bola som nadšená. Vždy som sa zaujímala o ochranu životného prostredia, nikdy som samú seba nepovažovala za človeka, ktorý by produkoval nadmerné množstvo odpadu a nikdy som nič neodhodila na zem (ak nerátame bio odpad niekde v prírode, kde sa to samé rozloží a má to pozitívny dopad pre pôdu a rastliny). Od prvého momentu sa mi páčila predstava toho neposielať nič na skládku a do recyklačných centier, ktoré sú už teraz preplnené a aj tak neriešia skutočný problém. No keď som sa o túto serióznu a veľkú zmenu života začala viac zaujímať, až vtedy som zistila, že nejdem do úplne ľahkých vôd.


čítať ďalej: Zemito Haul — Čo som si kúpila


Písala som to už snáď stokrát, no napíšem to znova — žijeme v konzumnom svete. Sme zvyknutí na istý štandard. To-go jedlo je bežnou záležitosťou, odpadkové koše máme doslova na každom rohu, v obchode je všetko zabalené v plaste a vo všeobecnosti sa veľmi nezaujímame o to, kam ide naše smetie, lebo jediné, čo je pre nás podstatné je to, aby nám doma nesmrdelo a aby nám ho spred bytovky pravidelne odvážali. Jediné, čo sa v supermarkete predáva voľne je ovocie, zelenina a pečivo. Všetko ostatné má istú formu obalu, ktorého účelom pre prepraviť potravinu alebo výrobok k nám domov. A má to aj svoje hygienické dôvody — mnohé veci dovážame a nepredstaviteľné, že by boli uložené voľne.

A s týmto sa pomerne ťažko bojuje. V mnohých väčších mestách už sú bezobalové obchody a ich ponuka je skutočne úžasná — zákazníkom sa snažia priniesť skvelý výber suchých a trvanlivých potravín, ale i sušeného ovocia, orechov, korenín, sladkostí a mnoho iného. Má to svoje výhody — v mnohých prípadoch je i cena lacnejšia, pretože si nemusíte priplácať za obal, potraviny sú často lokálne, zdravšie a kvalitnejšie, a máte možnosť spoznať svojho predajcu, čím sa navracia viac osobný kontakt.

Má to ale jednu nevýhodu — dostupnosť. V meste je jeden, možno dva takéto obchody; a supermarkety či menšie potraviny sú na každom rohu. Nakupovať bezobalovo chce čas a plánovanie dopredu, pretože keď si po práci o ôsmej večer spomeniete na to, že potrebujete dokúpiť cestoviny, máte smolu.
Celkovo je predstava dosiahnutia nulového odpadu pre drvivú väčšinu populácie nemožná. Sú ľudia ako Bea Johnson alebo Lauren Singer, ktorým sa skutočne podarilo prispôsobiť svoj život tomu, že ich odpad za niekoľko posledných rokov sa zmestí do malého zaváraninového pohára, a je to veľmi inšpirujúce; ale ako som povedala — pre mnohých nemožné. I ja sama by som raz chcela toto dokázať, ale v súčasnosti to nevidím veľmi reálne. Nie preto, že by som bola lenivá alebo že by som nechcela, ale sú mnohé veci, ktoré sa bez obalu kupujú veľmi ťažko, prípadne sa bez obalu kúpiť jednoducho nedajú. A potom sú situácie ako momentálna, kedy som i ja od bezobalových nákupov musela upustiť, pretože som to nepovažovala za bezpečné.

Sú dni, kedy sa kvôli tomu cítim zle. Práve tým, že mám blog a i na sociálnych sieťach zdieľam tipy ako prispieť k znižovaniu produkcie odpadu, spotreby plastov alebo ochrane životného prostredia, veľmi neukazujem chvíle, kedy zdanlivo kráčam mimo toho, v čo verím. Sú dni, kedy dostanem hlad a musím si vonku niečo kúpiť. Potraviny ako vegánsky syr alebo moje zbožňované alpro bez obalu jednoducho nepredávajú. A pri zariaďovaní bytu som sa tiež nemala ako vyhnúť plastu. No na internet to nedávam z prostého dôvodu — nechcem čeliť kritike.

Práve to je to, čo mnohých ľudí od zero waste odrádza. Odniekiaľ sa vzala predstava, že každý, kto sa o tento životný štýl čo i len trochu zaujíma, musí byť dokonalý. Je to presne to isté, čo som písala v článku Prečo nikdy nebudem minimalistkou. Tento nátlak núti ľudí myslieť si, že keď nevyhodia všetky plastové veci, ktoré doma majú, a nebudú žiť v jednote s prírodou, tak nemá zmysel snažiť sa.

A to je obrovská chyba! Pri zero waste znamená oveľa viac, keď veľký počet ľudí každý deň spraví maličký krôčik — namiesto sušienok zabalených v plaste kúpi tie v papieri, v obchode nepoužije jednorazové rukavice na pečivo alebo začne používať tuhé mydlá a šampóny — ako jeden človek, ktorý žije dokonalý bezodpadový život. Cieľom zero waste nie je spraviť z každého človeka neomylnú bytosť, ktorý už nikdy v živote nepoužije plastovú slamku; ale ukázať ľuďom, že sa veci dajú robiť i inak. A človek na nich nepotrebuje vyvinúť veľa síl, no môže to mať veľký pozitívny dopad.
To ma na zero waste mrzí zo všetkého najviac. Ako nedosiahnuteľne tento život vyzerá, a koľko negativity okolo neho je. Namiesto toho, aby sme sa navzájom podporovali, vyzdvihovali jeden druhého, zdieľali tipy a rady ako robiť veci lepšie, kde sa dá kúpiť drogéria bez obalu, aká značka vyrába najlepšie tuhé dezodoranty alebo ako si vyrobiť znovupoužiteľné vrecká na ovocie a zeleninu zo starých záclon, a boli jeden pre druhého inšpiráciou, sa kritizujeme, odsudzujeme, opovrhujeme sebou a zhadzujeme sa za to, že nerobíme viac.

Prestaňme s tým, prosím. A buďme na seba dobrí. Sústreďme sa na to, čo je skutočnou pointou tohto hnutia — zachrániť našu planétu, kým nie je neskoro.

Monday, June 22, 2020

MY HONEST THOUGHTS ON ZERO WASTEI have had this post in my head for quite some time. But I kept putting it off. I'm not the type of person who writes his opinions on things or various topics on the Internet, who is actively involved in discussions or is not afraid to add fuel to the fire. I always try to be honest with people, but I see a huge difference between leaving a compliment and criticism or a negative comment. If I can, I avoid it.

But this is a topic I have to comment on. On the blog, I write a lot about a zero waste lifestyle, in some way it appears in almost every article; and although I have already made a special post where I told you why I live a zero waste life, I want to comment on it as a whole and comprehensively.
When I first heard about zero waste, I was thrilled. I have always been interested in protecting the environment, I have never considered myself a person to produce an excessive amount of waste and I have never thrown anything on the ground (unless we count bio-waste somewhere in nature where it decomposes by itself and has a positive impact on soil and plants). From the first moment, I liked the idea of not sending anything to landfills and recycling centers, which are already overstuffed and still do not solve the real problem. But when I became more interested in this serious and great change of life, it was only then that I realized that I was not going into completely easy waters.


read next: Zemito Haul — What I Bought


I said it like a hundred times, but I'll say it again — we live in a consumer world. We are used to a certain standard. To-go food is a common thing, we have garbage bins literally on every corner, in the store everything is wrapped in plastic and in general we're not very interested in where our garbage goes, because the only thing that is important for us is  that it doesn't stink in our homes and they take it away regularly from us in front of the apartment buildings. The only things sold without packaging in the supermarket are fruit, veg, and pastries. Everything else has a certain form of packaging, the purpose of which is to transport food or a product to our home. And it also has its hygienic reasons — we import many things and it is unimaginable that they would be stored loose.

And this is relatively difficult to combat. In many larger cities, there are package-free shops and their offer is really amazing — they try to bring customers a great selection of dry and durable foods, as well as dried fruits, nuts, spices, sweets and much more. It has its advantages — in many cases the price is cheaper, because you don't have to pay extra for packaging, food is often local, healthier and better quality, and you have the opportunity to get to know your seller, which returns more personal contact.

But it has one disadvantage — availability. There are one, maybe two such shops in the city; and supermarkets or smaller groceries are on every corner. Shopping without packaging requires time and planning ahead, because when you remember after work at eight in the evening that you need to buy pasta, you have no other choice.
Overall, the idea of ​​achieving zero waste is impossible for the vast majority of the population. There are people like Bea Johnson or Lauren Singer who have really managed to adapt their lives to the fact that their waste in the last few years will fit into a small jar, and it's very inspiring; but as I said — impossible for many. I myself would like to achieve this once, but at the moment I don't see it very realistically. Not because I'm lazy or that I don't want to, but there are many things that are very difficult to buy without packaging, or simply can't be bought without packaging. And then there are situations like the current one, when I also had to give up shopping package free, because I didn't consider it safe.

There are days when I feel bad about it. Mostly because I have a blog and I also share tips on social media on how to help reduce producing waste, plastic consumption or protect the environment, I don't show much of the times when I seem to go against what I believe in. There are days when I get hungry and I have to buy something outside. Foods like vegan cheese or my adored alpro desserts aren't sold without packaging. And when furnishing the apartment, I also had no way to avoid plastic. But I don't put it on the internet for a simple reason — I don't want to face criticism.

This is what discourages many people from zero waste. The idea came that everyone who is interested in this lifestyle, even just a little bit, must be perfect, came from who knows where. It's exactly what I wrote in the article Why I'll never be a minimalist. This pressure makes people think that if they don't throw away all the plastic things they have at home and don't live in unity with nature, then there is no point in even trying.

And that's a huge mistake! In zero waste, it means a lot more when a large number of people take a tiny step every day — instead of plastic-wrapped cookies, they buy paper ones, don't use disposable plastic gloves in the store, or start using solid soaps and shampoos — then one person who lives in perfect zero waste life. The goal of zero waste is not to make every human being an unmistakable being who will never use a plastic straw again in his life; but to show people that things can be done differently. And you don't need to go out of your comfort zone to do them, but it can have a big positive impact.
That makes me sad about zero waste the most. How unattainable this life looks, and how much negativity is around it. Instead of supporting each other, picking each other up, sharing tips and advice on how to do things better, where to buy cleaning products without packaging, which brand makes the best solid deodorants, or how to make reusable fruit and vegetable bags from old curtains, and be an inspiration to each other, we criticize, condemn, despise ourselves, and throw ourselves off for not doing more.

Let's stop that, please. And let's be good at ourselves. Let's focus on what is the real point of this movement — to save our planet until it is too late.


Tento článok mám v hlave už pomerne dlho. No odkladala som ho. Nie som ten typ človeka, ktorý na internete vypisuje svoje názory na veci či rôzne témy, ktorý sa aktívne zapája do diskusií či sa nebojí priliať olej do ohňa. K ľuďom sa vždy snažím byť úprimná, no vidím obrovský rozdiel medzi zanechaním príjemnej pochvaly a kritikou či negatívnom komentárom. Ak môžem, tak sa tomu okľukou vyhýbam.

No toto je téma, ku ktorej sa musím vyjadriť. Na blogu o bezodpadovom životnom štýle píšem veľa, nejakým spôsobom sa objavuje v takmer každom článku; a hoci som už venovala osobitný príspevok tomu, že som vám povedala, prečo žijem zero waste život, chcem sa k tomu vyjadriť aj celkovo a komplexne.
Keď som prvýkrát počula o zero waste, bola som nadšená. Vždy som sa zaujímala o ochranu životného prostredia, nikdy som samú seba nepovažovala za človeka, ktorý by produkoval nadmerné množstvo odpadu a nikdy som nič neodhodila na zem (ak nerátame bio odpad niekde v prírode, kde sa to samé rozloží a má to pozitívny dopad pre pôdu a rastliny). Od prvého momentu sa mi páčila predstava toho neposielať nič na skládku a do recyklačných centier, ktoré sú už teraz preplnené a aj tak neriešia skutočný problém. No keď som sa o túto serióznu a veľkú zmenu života začala viac zaujímať, až vtedy som zistila, že nejdem do úplne ľahkých vôd.


čítať ďalej: Zemito Haul — Čo som si kúpila


Písala som to už snáď stokrát, no napíšem to znova — žijeme v konzumnom svete. Sme zvyknutí na istý štandard. To-go jedlo je bežnou záležitosťou, odpadkové koše máme doslova na každom rohu, v obchode je všetko zabalené v plaste a vo všeobecnosti sa veľmi nezaujímame o to, kam ide naše smetie, lebo jediné, čo je pre nás podstatné je to, aby nám doma nesmrdelo a aby nám ho spred bytovky pravidelne odvážali. Jediné, čo sa v supermarkete predáva voľne je ovocie, zelenina a pečivo. Všetko ostatné má istú formu obalu, ktorého účelom pre prepraviť potravinu alebo výrobok k nám domov. A má to aj svoje hygienické dôvody — mnohé veci dovážame a nepredstaviteľné, že by boli uložené voľne.

A s týmto sa pomerne ťažko bojuje. V mnohých väčších mestách už sú bezobalové obchody a ich ponuka je skutočne úžasná — zákazníkom sa snažia priniesť skvelý výber suchých a trvanlivých potravín, ale i sušeného ovocia, orechov, korenín, sladkostí a mnoho iného. Má to svoje výhody — v mnohých prípadoch je i cena lacnejšia, pretože si nemusíte priplácať za obal, potraviny sú často lokálne, zdravšie a kvalitnejšie, a máte možnosť spoznať svojho predajcu, čím sa navracia viac osobný kontakt.

Má to ale jednu nevýhodu — dostupnosť. V meste je jeden, možno dva takéto obchody; a supermarkety či menšie potraviny sú na každom rohu. Nakupovať bezobalovo chce čas a plánovanie dopredu, pretože keď si po práci o ôsmej večer spomeniete na to, že potrebujete dokúpiť cestoviny, máte smolu.
Celkovo je predstava dosiahnutia nulového odpadu pre drvivú väčšinu populácie nemožná. Sú ľudia ako Bea Johnson alebo Lauren Singer, ktorým sa skutočne podarilo prispôsobiť svoj život tomu, že ich odpad za niekoľko posledných rokov sa zmestí do malého zaváraninového pohára, a je to veľmi inšpirujúce; ale ako som povedala — pre mnohých nemožné. I ja sama by som raz chcela toto dokázať, ale v súčasnosti to nevidím veľmi reálne. Nie preto, že by som bola lenivá alebo že by som nechcela, ale sú mnohé veci, ktoré sa bez obalu kupujú veľmi ťažko, prípadne sa bez obalu kúpiť jednoducho nedajú. A potom sú situácie ako momentálna, kedy som i ja od bezobalových nákupov musela upustiť, pretože som to nepovažovala za bezpečné.

Sú dni, kedy sa kvôli tomu cítim zle. Práve tým, že mám blog a i na sociálnych sieťach zdieľam tipy ako prispieť k znižovaniu produkcie odpadu, spotreby plastov alebo ochrane životného prostredia, veľmi neukazujem chvíle, kedy zdanlivo kráčam mimo toho, v čo verím. Sú dni, kedy dostanem hlad a musím si vonku niečo kúpiť. Potraviny ako vegánsky syr alebo moje zbožňované alpro bez obalu jednoducho nepredávajú. A pri zariaďovaní bytu som sa tiež nemala ako vyhnúť plastu. No na internet to nedávam z prostého dôvodu — nechcem čeliť kritike.

Práve to je to, čo mnohých ľudí od zero waste odrádza. Odniekiaľ sa vzala predstava, že každý, kto sa o tento životný štýl čo i len trochu zaujíma, musí byť dokonalý. Je to presne to isté, čo som písala v článku Prečo nikdy nebudem minimalistkou. Tento nátlak núti ľudí myslieť si, že keď nevyhodia všetky plastové veci, ktoré doma majú, a nebudú žiť v jednote s prírodou, tak nemá zmysel snažiť sa.

A to je obrovská chyba! Pri zero waste znamená oveľa viac, keď veľký počet ľudí každý deň spraví maličký krôčik — namiesto sušienok zabalených v plaste kúpi tie v papieri, v obchode nepoužije jednorazové rukavice na pečivo alebo začne používať tuhé mydlá a šampóny — ako jeden človek, ktorý žije dokonalý bezodpadový život. Cieľom zero waste nie je spraviť z každého človeka neomylnú bytosť, ktorý už nikdy v živote nepoužije plastovú slamku; ale ukázať ľuďom, že sa veci dajú robiť i inak. A človek na nich nepotrebuje vyvinúť veľa síl, no môže to mať veľký pozitívny dopad.
To ma na zero waste mrzí zo všetkého najviac. Ako nedosiahnuteľne tento život vyzerá, a koľko negativity okolo neho je. Namiesto toho, aby sme sa navzájom podporovali, vyzdvihovali jeden druhého, zdieľali tipy a rady ako robiť veci lepšie, kde sa dá kúpiť drogéria bez obalu, aká značka vyrába najlepšie tuhé dezodoranty alebo ako si vyrobiť znovupoužiteľné vrecká na ovocie a zeleninu zo starých záclon, a boli jeden pre druhého inšpiráciou, sa kritizujeme, odsudzujeme, opovrhujeme sebou a zhadzujeme sa za to, že nerobíme viac.

Prestaňme s tým, prosím. A buďme na seba dobrí. Sústreďme sa na to, čo je skutočnou pointou tohto hnutia — zachrániť našu planétu, kým nie je neskoro.


Fast fashion is a vicious circle. In the shop window we see a beautiful T-shirt for a few euros. The mannequin is wearing it together with well-fitting pants and a patterned jacket. And we immediately think "what would I look like in the same outfit?"; and we're already in the fitting room and we can't get enough of seeing how great it looks together. In a few minutes we leave the store with a bag full of clothes. It won't be until two months later that we find out that the T-shirt only looks good with those exact pants, and none of the ones we've had at home before; and that the jacket is only suitable for special occasions, therefore most of the time it's hanging by the end of the closet. And we get the feeling again that we have nothing to wear, we go to the shops, and the whole scenario repeats itself.
And that's exactly what slow fashion is trying to fight, ie fashion focused on fighting the consumerist way of life and consumption of clothing; also looking for ways to wear some pieces all the time and in various combinations, and which prefers quality over quantity. For those who are just starting out in slow fashion, it can feel a little restrictive and boring at first; and that's when any inspiration comes in handy. Today, I will show you to four of my favourite influencers on Instagram, which show on their profiles that even ethical, sustainable and slow fashion can be fun and diverse.


@shannydoots

Shannon, who lives with her husband in Chicago, shows an interesting contrast on her profile that fashion can be minimalist and simple, but at the same time interesting, and that size doesn't matter. She bases her wardrobe on a few universal pieces, which she's not afraid to combine with strong patterns or colours. Her feed is very pleasing to the eye and cat lovers will find something to their liking, because her hairy companions find their way into many of her photos.


@candicemtay

Candice is an inspiration in many areas. Her style is carried in a very modern and sophisticated spirit — in a timeless combination of white and black, complemented by neutral tones or shades of grey, and seeks harmony between formal and casual. In addition, she emphasizes sustainability, supports local and organic brands, lives in a minimalist style and shares her tips not only on Instagram, but also on a blog or YouTube.


read more: 15 Facts About Fast Fashion You Should Know@petraalexndra

The soul of a minimalist who inspires thousands with her lifestyle. On her Instagram, she shares fragments of her life, photos of her home and outfits, which are characterized by the fact that she alwaays takes photos of them in the same place. Her style can be described in just one word — comfortable. She subverts her followers to many interesting brands that deserve attention and support and shows how not to be afraid to wear your favourite jeans or sweater all the time.


@loeppkyslife

Delilah is a mother of two who lives with her husband in Canada; and although she focuses primarily on her YouTube channel, where she shares their lives and motherhood tips, if you're looking for inspiration in slow fashion, she's definitely worth following. In addition to her own outfits, she also shows what her children wear; and the wardrobe is based on ethical brands or pieces that are inherited or thrifted.


Do you know some profiles?


Rýchla móda je začarovaný kruh. Vo výlohe obchodu vidíme krásne tričko za pár eur. Figurína ho má oblečené spolu s dobre padnúcimi nohavicami a vzorovaným sakom. A nám hneď prebehne hlavou myšlienka "ako by som ja vyzerala v rovnakom outfite?"; a už sme v skúšobnej kabínke a nevieme sa vynadívať, ako super to spolu vyzerá. O pár minút už vychádzame von z obchodu s taškou plnou oblečenia. Až o dva mesiace doma zistíme, že tričko vyzerá dobre len s tými nohavicami a žiadne z tých, ktoré sme doma mali už pred tým, sa s ním nedajú kombinovať; a že sako je vhodné len na špeciálne príležitosti, preto väčšinu času visí zastrčené na konci skrine. A my opäť nadobudneme pocit, že nemáme čo nosiť, zamierime do obchodov, a celý scenár sa opakuje.
A práve s tým sa snaží bojovať slow fashion, teda pomalá móda zameraná na boj s konzumným spôsobom života a spotreby oblečenia, ktorá hľadá možnosti, ako nosiť niektoré kúsky stále dookola a v rôznych kombináciách, a ktorá dáva prednosť kvalite nad kvantitou. Pre tých, ktorí so slow fashion iba začínajú, môže byť spočiatku trochu obmedzujúca a nudná; a presne vtedy sa zíde akákoľvek inšpirácia. Ja vám dnes predstavím štyri moje obľúbené influencerky na Instagrame, ktoré na svojich profiloch ukazujú, že i etická, udržateľná a pomalá móda môže byť zábavná a rozmanitá.


@shannydoots

Shannon, ktorá býva s manželom v Chicagu, na svojom profile ukazuje zaujímavý kontrast toho, že móda môže byť minimalistická a jednoduchá, ale zároveň zaujímavá, a že na veľkosti nezáleží. Svoj šatník zakladá na pár univerzálnych kúskoch, ktoré sa nebojí kombinovať s výraznými vzormi alebo farbami. Jej feed veľmi lahodí oku a na svoje prídu i milovníci mačiek, lebo jej chlpatí spoločníci si nájdu cestu do mnohých jej fotiek.

@candicemtay

Candice je inšpiráciou v mnohých oblastiach. Jej štýl sa nesie vo veľmi modernom a sofistikovanom duchu — v nadčasovej kombinácii bielej a čiernej, ktorú dopĺňajú neutrálne tóny alebo odtiene sivej, a hľadá harmóniu medzi formálnym a ležérnym. Okrem toho poukazuje dôraz na udržateľnosť, podporuje lokálne a etické značky, žije v minimalistickom štýle a svoje tipy zdieľa nielen na Instagrame, ale i na blogu či YouTube.


čítať ďalej: 15 Faktov o Rýchlej móde, ktoré by si mal vedieť


@petraalexndra

Dušou minimalistka, ktorá svojim životným štýlom inšpiruje tisíce. Na svojom Instagrame zdieľa útržky zo života, fotografie svojho domova i outfity, ktoré sú príznačné tým, že ich fotí stále na rovnakom mieste. Jej štýl obliekania sa dá opísať len jedným slovom — pohodlnosť. Do podvedomia svojich sledovateľov dáva mnohé zaujímavé značky, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu a ukazuje, ako na nebáť nosiť obľúbené rifle či sveter stále dokola.


@loeppkyslife

Delilah je matka dvoch detí, ktorá žije s manželom v Kanade; a hoci sa primárne venuje svojmu YouTube kanálu, kde zdieľa svoj život a tipy o materstve, ak hľadáte inšpiráciu v téme pomalej módy, určite sa ju oplatí sledovať. Okrem vlastných outfitov ukazuje i to, čo nosia jej deti; a šatník majú založený na etických značkách alebo kúskoch, ktoré sú zdedené alebo z druhej ruky.


Poznáte niektoré profily?

Friday, June 19, 2020

4 SLOW FASHION INSTAGRAM INFLUENCERSFast fashion is a vicious circle. In the shop window we see a beautiful T-shirt for a few euros. The mannequin is wearing it together with well-fitting pants and a patterned jacket. And we immediately think "what would I look like in the same outfit?"; and we're already in the fitting room and we can't get enough of seeing how great it looks together. In a few minutes we leave the store with a bag full of clothes. It won't be until two months later that we find out that the T-shirt only looks good with those exact pants, and none of the ones we've had at home before; and that the jacket is only suitable for special occasions, therefore most of the time it's hanging by the end of the closet. And we get the feeling again that we have nothing to wear, we go to the shops, and the whole scenario repeats itself.
And that's exactly what slow fashion is trying to fight, ie fashion focused on fighting the consumerist way of life and consumption of clothing; also looking for ways to wear some pieces all the time and in various combinations, and which prefers quality over quantity. For those who are just starting out in slow fashion, it can feel a little restrictive and boring at first; and that's when any inspiration comes in handy. Today, I will show you to four of my favourite influencers on Instagram, which show on their profiles that even ethical, sustainable and slow fashion can be fun and diverse.


@shannydoots

Shannon, who lives with her husband in Chicago, shows an interesting contrast on her profile that fashion can be minimalist and simple, but at the same time interesting, and that size doesn't matter. She bases her wardrobe on a few universal pieces, which she's not afraid to combine with strong patterns or colours. Her feed is very pleasing to the eye and cat lovers will find something to their liking, because her hairy companions find their way into many of her photos.


@candicemtay

Candice is an inspiration in many areas. Her style is carried in a very modern and sophisticated spirit — in a timeless combination of white and black, complemented by neutral tones or shades of grey, and seeks harmony between formal and casual. In addition, she emphasizes sustainability, supports local and organic brands, lives in a minimalist style and shares her tips not only on Instagram, but also on a blog or YouTube.


read more: 15 Facts About Fast Fashion You Should Know@petraalexndra

The soul of a minimalist who inspires thousands with her lifestyle. On her Instagram, she shares fragments of her life, photos of her home and outfits, which are characterized by the fact that she alwaays takes photos of them in the same place. Her style can be described in just one word — comfortable. She subverts her followers to many interesting brands that deserve attention and support and shows how not to be afraid to wear your favourite jeans or sweater all the time.


@loeppkyslife

Delilah is a mother of two who lives with her husband in Canada; and although she focuses primarily on her YouTube channel, where she shares their lives and motherhood tips, if you're looking for inspiration in slow fashion, she's definitely worth following. In addition to her own outfits, she also shows what her children wear; and the wardrobe is based on ethical brands or pieces that are inherited or thrifted.


Do you know some profiles?


Rýchla móda je začarovaný kruh. Vo výlohe obchodu vidíme krásne tričko za pár eur. Figurína ho má oblečené spolu s dobre padnúcimi nohavicami a vzorovaným sakom. A nám hneď prebehne hlavou myšlienka "ako by som ja vyzerala v rovnakom outfite?"; a už sme v skúšobnej kabínke a nevieme sa vynadívať, ako super to spolu vyzerá. O pár minút už vychádzame von z obchodu s taškou plnou oblečenia. Až o dva mesiace doma zistíme, že tričko vyzerá dobre len s tými nohavicami a žiadne z tých, ktoré sme doma mali už pred tým, sa s ním nedajú kombinovať; a že sako je vhodné len na špeciálne príležitosti, preto väčšinu času visí zastrčené na konci skrine. A my opäť nadobudneme pocit, že nemáme čo nosiť, zamierime do obchodov, a celý scenár sa opakuje.
A práve s tým sa snaží bojovať slow fashion, teda pomalá móda zameraná na boj s konzumným spôsobom života a spotreby oblečenia, ktorá hľadá možnosti, ako nosiť niektoré kúsky stále dookola a v rôznych kombináciách, a ktorá dáva prednosť kvalite nad kvantitou. Pre tých, ktorí so slow fashion iba začínajú, môže byť spočiatku trochu obmedzujúca a nudná; a presne vtedy sa zíde akákoľvek inšpirácia. Ja vám dnes predstavím štyri moje obľúbené influencerky na Instagrame, ktoré na svojich profiloch ukazujú, že i etická, udržateľná a pomalá móda môže byť zábavná a rozmanitá.


@shannydoots

Shannon, ktorá býva s manželom v Chicagu, na svojom profile ukazuje zaujímavý kontrast toho, že móda môže byť minimalistická a jednoduchá, ale zároveň zaujímavá, a že na veľkosti nezáleží. Svoj šatník zakladá na pár univerzálnych kúskoch, ktoré sa nebojí kombinovať s výraznými vzormi alebo farbami. Jej feed veľmi lahodí oku a na svoje prídu i milovníci mačiek, lebo jej chlpatí spoločníci si nájdu cestu do mnohých jej fotiek.

@candicemtay

Candice je inšpiráciou v mnohých oblastiach. Jej štýl sa nesie vo veľmi modernom a sofistikovanom duchu — v nadčasovej kombinácii bielej a čiernej, ktorú dopĺňajú neutrálne tóny alebo odtiene sivej, a hľadá harmóniu medzi formálnym a ležérnym. Okrem toho poukazuje dôraz na udržateľnosť, podporuje lokálne a etické značky, žije v minimalistickom štýle a svoje tipy zdieľa nielen na Instagrame, ale i na blogu či YouTube.


čítať ďalej: 15 Faktov o Rýchlej móde, ktoré by si mal vedieť


@petraalexndra

Dušou minimalistka, ktorá svojim životným štýlom inšpiruje tisíce. Na svojom Instagrame zdieľa útržky zo života, fotografie svojho domova i outfity, ktoré sú príznačné tým, že ich fotí stále na rovnakom mieste. Jej štýl obliekania sa dá opísať len jedným slovom — pohodlnosť. Do podvedomia svojich sledovateľov dáva mnohé zaujímavé značky, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu a ukazuje, ako na nebáť nosiť obľúbené rifle či sveter stále dokola.


@loeppkyslife

Delilah je matka dvoch detí, ktorá žije s manželom v Kanade; a hoci sa primárne venuje svojmu YouTube kanálu, kde zdieľa svoj život a tipy o materstve, ak hľadáte inšpiráciu v téme pomalej módy, určite sa ju oplatí sledovať. Okrem vlastných outfitov ukazuje i to, čo nosia jej deti; a šatník majú založený na etických značkách alebo kúskoch, ktoré sú zdedené alebo z druhej ruky.


Poznáte niektoré profily?

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.