Social Media

SliderWorst material from which clothing can be made? Polyester. And the best material? Cotton. This is how most people would answer these two questions; and only because of the information on social media, the internet and from regular conversations.

But it's hard to tell which type of fabric is the worst — because polyester also has its advantages. It dries quickly, keeps its shape for a long time, is easy to wash in a washing machine, is durable and mostly it's very cheap. However, this is not worth the ecological footprint it leaves behind. That's why more people are reaching for more sustainable materials — such as cotton or linen. However, even these are not completely innocent; and often hide behind the ugly facts of high water consumption, air pollution or the depletion of land needed for production.

In today's article, however, I would like to focus on the best of the best — materials that we can say are the most sustainable and have the lowest impact on the environment. And not only that; I will also tell you about their advantages and disadvantages and what to watch out for when shopping.
Organic and recycled cotton

Although we consider cotton to be the best fabric from which clothing can be made, it's not quite true — cotton cultivation requires huge amounts of water and pesticides that remain in the plant, soil and groundwater; and they continue to pollute the nature. Therefore, it's much better to reach for organic cotton, which has a much lower ecological footprint. Organic cotton, also referred to as BIO cotton, is grown in "live soil" and free from pesticides and chemical fertilizers, the soil is enriched with natural compost and processed in accordance with international standards.

The main advantage of organic cotton is its low environmental impact; and when you reach for pieces and brands that have a GOTS or Soil Association label, you can be 100% sure that your clothing has been sustainably made. In addition, the fabric is softer, more durable and breathable. Organic cotton also does not cause any allergic reactions. All this, however, is reflected in its price — clothes made from organic cotton can be several times more expensive than from the conventional, mass-grown cotton. Such cultivation also requires more laborious and costly work. This is also the reason why the total market share of organic cotton products is currently less than one percent.


read next: Don't Buy Clothes From Polyester


Even more sustainable than organic cotton is recycled cotton. This is obtained by converting the fabric or finished clothing back into a fiber, which can be reused in textile products. In this way, unused scraps or old and unwanted cotton clothes get a new life — and don't end up in a landfill. The process is also environmentally friendly, as there is no need to re-grow the plant, saving both water and energy.

The main disadvantage of recycled cotton is its reduced quality. To produce a recycled cotton product, it's first necessary to mechanically sort the collected materials by colour; and the fabrics then travel through a machine that transforms them into yarn and fibers again — creating a relatively high weight on the fiber that can be damaged or torn. And since this process is still relatively new, it's also costly.
Organic linen

We currently grow flax for flax seed; and thus the fiber is a by-product. Flax as a plant requires a relatively small amount of water and pesticides, and can even grow on poor soil. It's a naturally strong fiber that is lightweight, withstands high temperatures and absorbs moisture without retaining bacteria.

Although linen itself can be described as sustainable, organic linen is even more environmentally friendly. In its cultivation, more consideration is given to energy and resource saving; and no pesticides or other chemical treatments are used.


Hemp

Hemp is one of the oldest used plants; and is still widely used in cosmetics, construction industry, as food, but also as a material for the production of clothing. Hemp doesn't need a lot of water, no pesticides and naturally enriches the soil in which it grows. In addition, it needs less space to grow — and we can grow up to three times more hemp fiber than cotton on the same area.
Materials of the future

Thanks to the experiments of many scientists around the world, new materials that are sustainable and environmentally friendly are gradually entering the market and in the attention of people. These include Tencel made from cellulose — it can absorb up to 50% more water than cotton, needs less energy and water to produce, and is antibacterial. The second example is Pinatex, an alternative to leather made of pineapple leaves. Since leaves are a by-product (the plant is grown for fruits), the material is sustainable and reduces the amount of waste produced.


Which material do you think is most sustainable?


Najhorší materiál, z ktorého môže byť vyrobené oblečenie? Polyester. A najlepší materiál? Bavlna. Asi takto by na tieto dve otázky odpovedala väčšina ľudí; a to vďaka informáciám zo sociálnych sietí, internetu a z bežných rozhovorov.

No je ťažké označiť, ktorý druh tkaniny je najhorší — pretože aj polyester má svoje výhody. Rýchlo schne, dlho drží svoj tvar, ľahko ho vieme vyprať v práčke, je odolný a hlavne veľmi lacný. To však nestojí za ekologickú stopu, ktorú za sebou zanecháva. Preto v poslednej dobe siahame čoraz viac po udržateľnejších materiáloch — ako je bavlna alebo ľan. Avšak ani tie nie sú úplne nevinné; a často sa za nimi skrývajú nepekné fakty týkajúce sa vysokej spotreby vody, znečisťovania ovzdušia alebo vyčerpávanie pôdy potrebnej na produkciu.

V dnešnom článku by som sa však chcela zamerať na tie najlepšie z najlepších — teda materiály, o ktorých môžeme povedať, že sú najviac udržateľné a majú najmenší dopad na životné prostredie. A nielen to; poviem vám aj o ich výhodách a nevýhodách a na čo si pri nakupovaní dávať pozor.
Organická a recyklovaná bavlna

Hoci bavlnu vnímame ako najlepšiu látku, z ktorej môže byť vyrobené oblečenie, nie je to úplne tak — na pestovanie bavlny je potrebné obrovské množstvo vody a pesticídov, ktoré ostávajú v rastline, pôde i podzemných vodách; a tie ďalej znečisťujú prírodu. Preto je oveľa lepšie siahnuť po organickej bavlne, ktorá má oveľa nižšiu ekologickú stopu. Organická bavlna, označovaná aj ako BIO bavlna, je pestovaná v "živej pôde" a bez pesticídov a chemických hnojív, pôda je obohacovaná prírodným kompostom a je spracovaná v súlade s medzinárodnými normami.

Hlavnou výhodou BIO bavlny je jej nízky dopad na životné prostredie; a ak siahnete po kúskoch a značkách, ktoré majú GOTS alebo Soil Association označenie, môžete si byť na sto percent istý, že bolo vaše oblečenie udržateľne vyrobené. Okrem toho je látka jemnejšia, odolnejšia a priedušnejšia. Organická bavlna tiež nespôsobuje žiadne alergické reakcie. To všetko sa však odráža na jej cene — oblečenie z BIO bavlny môže byť až niekoľkonásobne drahšie ako z bežnej, hromadne-pestovanej bavlny. Takéto pestovanie si tiež vyžaduje namáhavejšiu a finančne náročnejšiu prácu. Aj kvôli tomu je v súčasnosti celkový podiel produktov z organickej bavlny na trhu menší ako jedno percento.


čítaj ďalej: Nekupuj oblečenie z polyesteru


Ešte udržateľnejšia ako organická bavlna je recyklovaná bavlna. Tá sa získava premenou látky alebo hotového oblečenia späť na vlákno, ktoré sa môže opätovne použiť v textilných výrobkoch. Takýmto spôsobom dostávajú nevyužité útržky alebo staré a nechcené oblečenie z bavlny nový život — a neskončia na skládke. Proces je tiež šetrný voči životnému prostrediu, pretože nie je potrebné opätovné pestovanie rastliny, šetrí sa vodou i energiou.

Hlavnou nevýhodou recyklovanej bavlny je jej znížená kvalita. Na vytvorenie produktu z recyklovanej bavlny je potrebné najprv mechanicky roztriediť zozbierané látky podľa farby; a textílie potom putujú strojom, ktorý ich opäť transformuje na priadzu a na vlákna — čo vytvára pomerne veľkú záťaž na vlákno, ktoré sa môže zničiť alebo pretrhnúť. A keďže je tento proces stále pomerne nový, je aj finančne náročný.
Organický ľan

V súčasnosti ľan pestujeme pre ľanové semeno; a teda vlákno je vedľajším produktom. Ľan ako rastlina vyžaduje pomerne malé množstvo vody a pesticídov, a dokonca vie rásť aj na nekvalitnej pôde. Je to prirodzene silné vlákno, ktoré je ľahké, vydrží vysoké teploty a absorbuje vlhkosť bez zadržiavania baktérií.

Hoci ľan samotný môžeme označiť ako udržateľný, organický ľan je k prírode ešte šetrnejší. Pri jeho pestovaní sa viac prihliada na šetrenie so zdrojmi i energiou; a nie sú použité žiadne pesticídy či iné chemické ošetrovacie látky.


Konope

Konope patrí medzi najstaršie využívané rastliny; a dodnes má široké využite v kozmetike, stavebnom priemysle, ako potravina, ale aj ako materiál na výrobu oblečenia. Konope nepotrebuje veľa vody, žiadne pesticídy a prirodzene hnojí pôdu, v ktorej rastie. Okrem toho potrebuje menej miesta na rast — a na rovnakej ploche dokážeme vypestovať až trikrát viac konopného vlákna ako bavlneného.
Materiály budúcnosti

Vďaka experimentom mnohých vedcov po celom svete sa na trh a do pozornosti ľudí postupne dostávajú aj nové materiály, ktoré sú udržateľné a šetrné k prírode. K takým patrí napríklad Tencel vyrábaný z celulózy — dokáže absorbovať až 50% viac vody ako bavlna, na produkciu potrebuje menej energie a vody a je antibakteriálny. Druhým príkladom je Pinatex, alternatíva kože z listov ananásovníka. Keďže listy sú vedľajší produkt (rastlinu pestujeme pre plody), materiál je udržateľný a znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu.


Ktorý materiál je podľa vás najviac udržateľný?

Monday, January 20, 2020

SUSTAINABLE CLOTHING MATERIALSWorst material from which clothing can be made? Polyester. And the best material? Cotton. This is how most people would answer these two questions; and only because of the information on social media, the internet and from regular conversations.

But it's hard to tell which type of fabric is the worst — because polyester also has its advantages. It dries quickly, keeps its shape for a long time, is easy to wash in a washing machine, is durable and mostly it's very cheap. However, this is not worth the ecological footprint it leaves behind. That's why more people are reaching for more sustainable materials — such as cotton or linen. However, even these are not completely innocent; and often hide behind the ugly facts of high water consumption, air pollution or the depletion of land needed for production.

In today's article, however, I would like to focus on the best of the best — materials that we can say are the most sustainable and have the lowest impact on the environment. And not only that; I will also tell you about their advantages and disadvantages and what to watch out for when shopping.
Organic and recycled cotton

Although we consider cotton to be the best fabric from which clothing can be made, it's not quite true — cotton cultivation requires huge amounts of water and pesticides that remain in the plant, soil and groundwater; and they continue to pollute the nature. Therefore, it's much better to reach for organic cotton, which has a much lower ecological footprint. Organic cotton, also referred to as BIO cotton, is grown in "live soil" and free from pesticides and chemical fertilizers, the soil is enriched with natural compost and processed in accordance with international standards.

The main advantage of organic cotton is its low environmental impact; and when you reach for pieces and brands that have a GOTS or Soil Association label, you can be 100% sure that your clothing has been sustainably made. In addition, the fabric is softer, more durable and breathable. Organic cotton also does not cause any allergic reactions. All this, however, is reflected in its price — clothes made from organic cotton can be several times more expensive than from the conventional, mass-grown cotton. Such cultivation also requires more laborious and costly work. This is also the reason why the total market share of organic cotton products is currently less than one percent.


read next: Don't Buy Clothes From Polyester


Even more sustainable than organic cotton is recycled cotton. This is obtained by converting the fabric or finished clothing back into a fiber, which can be reused in textile products. In this way, unused scraps or old and unwanted cotton clothes get a new life — and don't end up in a landfill. The process is also environmentally friendly, as there is no need to re-grow the plant, saving both water and energy.

The main disadvantage of recycled cotton is its reduced quality. To produce a recycled cotton product, it's first necessary to mechanically sort the collected materials by colour; and the fabrics then travel through a machine that transforms them into yarn and fibers again — creating a relatively high weight on the fiber that can be damaged or torn. And since this process is still relatively new, it's also costly.
Organic linen

We currently grow flax for flax seed; and thus the fiber is a by-product. Flax as a plant requires a relatively small amount of water and pesticides, and can even grow on poor soil. It's a naturally strong fiber that is lightweight, withstands high temperatures and absorbs moisture without retaining bacteria.

Although linen itself can be described as sustainable, organic linen is even more environmentally friendly. In its cultivation, more consideration is given to energy and resource saving; and no pesticides or other chemical treatments are used.


Hemp

Hemp is one of the oldest used plants; and is still widely used in cosmetics, construction industry, as food, but also as a material for the production of clothing. Hemp doesn't need a lot of water, no pesticides and naturally enriches the soil in which it grows. In addition, it needs less space to grow — and we can grow up to three times more hemp fiber than cotton on the same area.
Materials of the future

Thanks to the experiments of many scientists around the world, new materials that are sustainable and environmentally friendly are gradually entering the market and in the attention of people. These include Tencel made from cellulose — it can absorb up to 50% more water than cotton, needs less energy and water to produce, and is antibacterial. The second example is Pinatex, an alternative to leather made of pineapple leaves. Since leaves are a by-product (the plant is grown for fruits), the material is sustainable and reduces the amount of waste produced.


Which material do you think is most sustainable?


Najhorší materiál, z ktorého môže byť vyrobené oblečenie? Polyester. A najlepší materiál? Bavlna. Asi takto by na tieto dve otázky odpovedala väčšina ľudí; a to vďaka informáciám zo sociálnych sietí, internetu a z bežných rozhovorov.

No je ťažké označiť, ktorý druh tkaniny je najhorší — pretože aj polyester má svoje výhody. Rýchlo schne, dlho drží svoj tvar, ľahko ho vieme vyprať v práčke, je odolný a hlavne veľmi lacný. To však nestojí za ekologickú stopu, ktorú za sebou zanecháva. Preto v poslednej dobe siahame čoraz viac po udržateľnejších materiáloch — ako je bavlna alebo ľan. Avšak ani tie nie sú úplne nevinné; a často sa za nimi skrývajú nepekné fakty týkajúce sa vysokej spotreby vody, znečisťovania ovzdušia alebo vyčerpávanie pôdy potrebnej na produkciu.

V dnešnom článku by som sa však chcela zamerať na tie najlepšie z najlepších — teda materiály, o ktorých môžeme povedať, že sú najviac udržateľné a majú najmenší dopad na životné prostredie. A nielen to; poviem vám aj o ich výhodách a nevýhodách a na čo si pri nakupovaní dávať pozor.
Organická a recyklovaná bavlna

Hoci bavlnu vnímame ako najlepšiu látku, z ktorej môže byť vyrobené oblečenie, nie je to úplne tak — na pestovanie bavlny je potrebné obrovské množstvo vody a pesticídov, ktoré ostávajú v rastline, pôde i podzemných vodách; a tie ďalej znečisťujú prírodu. Preto je oveľa lepšie siahnuť po organickej bavlne, ktorá má oveľa nižšiu ekologickú stopu. Organická bavlna, označovaná aj ako BIO bavlna, je pestovaná v "živej pôde" a bez pesticídov a chemických hnojív, pôda je obohacovaná prírodným kompostom a je spracovaná v súlade s medzinárodnými normami.

Hlavnou výhodou BIO bavlny je jej nízky dopad na životné prostredie; a ak siahnete po kúskoch a značkách, ktoré majú GOTS alebo Soil Association označenie, môžete si byť na sto percent istý, že bolo vaše oblečenie udržateľne vyrobené. Okrem toho je látka jemnejšia, odolnejšia a priedušnejšia. Organická bavlna tiež nespôsobuje žiadne alergické reakcie. To všetko sa však odráža na jej cene — oblečenie z BIO bavlny môže byť až niekoľkonásobne drahšie ako z bežnej, hromadne-pestovanej bavlny. Takéto pestovanie si tiež vyžaduje namáhavejšiu a finančne náročnejšiu prácu. Aj kvôli tomu je v súčasnosti celkový podiel produktov z organickej bavlny na trhu menší ako jedno percento.


čítaj ďalej: Nekupuj oblečenie z polyesteru


Ešte udržateľnejšia ako organická bavlna je recyklovaná bavlna. Tá sa získava premenou látky alebo hotového oblečenia späť na vlákno, ktoré sa môže opätovne použiť v textilných výrobkoch. Takýmto spôsobom dostávajú nevyužité útržky alebo staré a nechcené oblečenie z bavlny nový život — a neskončia na skládke. Proces je tiež šetrný voči životnému prostrediu, pretože nie je potrebné opätovné pestovanie rastliny, šetrí sa vodou i energiou.

Hlavnou nevýhodou recyklovanej bavlny je jej znížená kvalita. Na vytvorenie produktu z recyklovanej bavlny je potrebné najprv mechanicky roztriediť zozbierané látky podľa farby; a textílie potom putujú strojom, ktorý ich opäť transformuje na priadzu a na vlákna — čo vytvára pomerne veľkú záťaž na vlákno, ktoré sa môže zničiť alebo pretrhnúť. A keďže je tento proces stále pomerne nový, je aj finančne náročný.
Organický ľan

V súčasnosti ľan pestujeme pre ľanové semeno; a teda vlákno je vedľajším produktom. Ľan ako rastlina vyžaduje pomerne malé množstvo vody a pesticídov, a dokonca vie rásť aj na nekvalitnej pôde. Je to prirodzene silné vlákno, ktoré je ľahké, vydrží vysoké teploty a absorbuje vlhkosť bez zadržiavania baktérií.

Hoci ľan samotný môžeme označiť ako udržateľný, organický ľan je k prírode ešte šetrnejší. Pri jeho pestovaní sa viac prihliada na šetrenie so zdrojmi i energiou; a nie sú použité žiadne pesticídy či iné chemické ošetrovacie látky.


Konope

Konope patrí medzi najstaršie využívané rastliny; a dodnes má široké využite v kozmetike, stavebnom priemysle, ako potravina, ale aj ako materiál na výrobu oblečenia. Konope nepotrebuje veľa vody, žiadne pesticídy a prirodzene hnojí pôdu, v ktorej rastie. Okrem toho potrebuje menej miesta na rast — a na rovnakej ploche dokážeme vypestovať až trikrát viac konopného vlákna ako bavlneného.
Materiály budúcnosti

Vďaka experimentom mnohých vedcov po celom svete sa na trh a do pozornosti ľudí postupne dostávajú aj nové materiály, ktoré sú udržateľné a šetrné k prírode. K takým patrí napríklad Tencel vyrábaný z celulózy — dokáže absorbovať až 50% viac vody ako bavlna, na produkciu potrebuje menej energie a vody a je antibakteriálny. Druhým príkladom je Pinatex, alternatíva kože z listov ananásovníka. Keďže listy sú vedľajší produkt (rastlinu pestujeme pre plody), materiál je udržateľný a znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu.


Ktorý materiál je podľa vás najviac udržateľný?


Five years ago I decided to definitely stop eating meat. After a few days I found out how easy this step was, and I started playing with the idea that I would exclude all animal products from my diet — but it took me a long time. At the time, I was very discouraged by the fact that I didn't have many choices — I ate lunch in the school canteen and there was no one in my family who was interested in the same diet change.

Everything is different today — you can buy vegan alternatives to milk, but also cheese, yoghurt, or even meat in regular supermarkets; and many restaurants offer animal-free meals, or there are many bistros where you won't find other then vegan meals. Plant-based diet and vegan lifestyle are becoming more and more popular, and most people realize why this is a healthier choice for both humans and the planet.

But did you know these interesting facts about veganism?
1. Each vegan saves 30 animals per year. By reducing the demand for animal products, vegans save thirty innocent animals every year. And although 150 million animals die every day, which is more than 54 billion a year, and compared to it 30 seems to be a negligible figure — if we count how many people are gradually switching to plant-based food, it's not nothing anymore. In addition, rejection of meat and milk helps protect animals and fight against their abuse.

2. Vegans live longer. According to The Mayo clinic study, the plant diet adds up to four years of life.

3. Vegans are less likely to die of cardiovascular disease. If you were wondering at the previous point how can vegans live longer, this is one reason — vegans and vegetarians are up to 32 percent less likely to get a heart disease than carnivores.


read next: How To Go Vegan


4. Vegans are less likely to have a stroke. And the reason number two — those who eat more fruits and vegetables are 30 percent less likely to have a stroke.

5. Vegans save 20 kilograms of grain every day. In many countries, most of the grain produced is used to feed (and over-feed) animals in the meat industry. Thanks to the plant-based diet this crop can be used more efficiently; or over-cultivation can be reduced to protect soil and water resources and not so many chemicals are used.

6. A vegan diet could end the hunger in the world. Grain is not the only one that is widely used to feed animals. And if crops were used directly as human food, we could feed four billion more people.
7. Vegans have by a half smaller carbon footprint. As I wrote in the meat industry article, livestock is responsible for 15% of greenhouse gases, which is more than the gases produced by cars, buses and planes together. Leaving animal products out of your diet immediately halves your carbon footprint — helping to protect the environment.

8. Vegans save 4000 liters of water every day. In addition to the production of carbon gases, the meat industry also negatively affects the environment by using up to a third of all drinking water. And four billion people on Earth don't have enough.

9. Most of the food poisoning is due to infected meat. Thus, for more than 80% of all cases of food poisoning is responsible meat that has been affected, infected or treated poorly.

10. Each vegan saves up to 4000 square meters of forest each year. One of the main causes of deforestation is the creation of new pastures and land for growing forage crops. Thanks to the plant diet you help protect the precious forest.


What facts did you find most interesting?


Pred piatimi rokmi som sa rozhodla definitívne prestať jesť mäso. Po pár dňoch, keď som zistila, aký bol tento krok jednoduchý, som sa začala pohrávať s myšlienkou, že by som z jedálnička vylúčila všetky živočíšne produkty — no tento krok mi trval ešte dlho. V tej dobe ma veľmi odrádzalo to, že som nemala veľa možností — obedy som jedla v školskej jedálni a v mojej rodine nebol nikto, kto by sa zaujímal o rovnakú zmenu stravovania.

Dnes je už všetko iné — už aj v bežných supermarketoch kúpite vegánske alternatívy mlieka, ale aj syrov, jogurtov, či dokonca mäsa; a mnohé reštaurácie ponúkajú jedlá bez živočíšnych produktov, alebo dokonca sú bistrá, kde iné ako vegánske jedlá ani nenájdete. Rastlinná strava a vegánsky životný štýl sa stávajú čoraz populárnejšími a väčšina ľudí si uvedomuje, prečo je to zdravšia voľba pre človeka i planétu.

Ale vedeli ste o vegánske tieto zaujímavé fakty?
1. Každý vegán ročne zachráni 30 zvierat. Vďaka tomu, že vegáni znižujú dopyt po živočíšnych produktoch, každý rok ušetria život tridsiatich nevinných zvierat. A hoci každý jeden deň umrie 150 miliónov zvierat, čo je ročne viac ako 54 miliárd ročne, oproti čomu sa 30 zdá byť ako zanedbateľné číslo — ak si spočítame, koľko ľudí postupne prechádza na rastlinnú stravu, už to nie je tak málo. Navyše, odmietanie mäsa a mlieka pomáha chrániť zvieratá a bojuje s ich týraním.

2. Vegáni žijú dlhšie. Podľa štúdie The Mayo clinic vám rastlinná strava pridá až štyri roky života.

3. Vegáni majú nižšiu pravdepodobnosť, že zomrú na srdcovocievne choroby. Ak vás pri predošlom bode zaujímalo, ako je možné, že vegáni žijú dlhšie, tak toto je jeden z dôvodov — vegáni a vegetariáni majú až o 32 percent nižšiu pravdepodobnosť ako mäsožrúti, že podľahnú srdcovým chorobám.


čítaj ďalej: Ako prejsť na vegánstvo


4. Vegáni majú menšiu pravdepodobnosť výskytu mŕtvice. A dôvod číslo dva — tí, čo jedia viac ovocia a zeleniny majú o 30 percent menšiu pravdepodobnosť, že budú mať mozgovú mŕtvicu.

5. Vegáni ušetria 20 kilogramov obilia každý deň. V mnohých krajinách putuje väčšina vypestovaného obilia na kŕmenie (a prekrmovanie) zvierat v mäsopriemysle. Vďaka rastlinnej strave môže byť táto plodina efektívnejšie využitá; alebo môže byť znížené nadmerné pestovanie a tým chránená pôda a zdroje vody a nepoužíva sa toľko chemikálií.

6. Vegánska strava by dokázala ukončiť hlad vo svete. Obilie totiž nie je jediné, ktoré sa vo veľkej miere využíva na kŕmenie zvierat. A ak by sa plodiny využívali priamo ako strava ľudí, mohli by sme zasýtiť o štyri miliardy ľudí viac.
7. Vegáni majú o polovicu menšiu uhlíkovú stopu. Ako som už písala v článku o mäsopriemysle, hospodárske zvieratá sú zodpovedné za 15 % skleníkových plynov, čo je viac ako sú plyny vyprodukované autami, autobusmi a lietadlami dokopy. Vynechanie živočíšnych výrobkov v jedálničku okamžite zníži vašu uhlíkovú stopu na polovicu — a vďaka tomu pomáhate chrániť životné prostredie.

8. Vegáni každý deň ušetria 4000 litrov vody. Okrem produkcie uhlíkových plynov mäsopriemysel negatívne vplýva na životné prostredie aj tak, že využíva až tretinu všetkej pitnej vody. A to štyri miliardy ľudí na Zemi jej nemajú dostatok.

9. Za väčšinu otráv jedlom môže infikované mäso. Teda za viac ako 80% všetkých prípadov otravy jedlom môže mäso, ktoré bolo nejakým spôsobom napadnuté, infikované alebo zle ošetrené.

10. Každý vegán ušetrí až 4000 metrov štvorcových lesa každý rok. Jedna z hlavných príčin deforestácie je vytváranie nových pasienkov a pôdy na pestovanie kŕmnych plodín. Vďaka rastlinnej strave pomáhate chrániť vzácny les.


Aké fakty vás zaujali najviac?

Friday, January 17, 2020

DID YOU KNOW *THIS* ABOUT VEGANISM?Five years ago I decided to definitely stop eating meat. After a few days I found out how easy this step was, and I started playing with the idea that I would exclude all animal products from my diet — but it took me a long time. At the time, I was very discouraged by the fact that I didn't have many choices — I ate lunch in the school canteen and there was no one in my family who was interested in the same diet change.

Everything is different today — you can buy vegan alternatives to milk, but also cheese, yoghurt, or even meat in regular supermarkets; and many restaurants offer animal-free meals, or there are many bistros where you won't find other then vegan meals. Plant-based diet and vegan lifestyle are becoming more and more popular, and most people realize why this is a healthier choice for both humans and the planet.

But did you know these interesting facts about veganism?
1. Each vegan saves 30 animals per year. By reducing the demand for animal products, vegans save thirty innocent animals every year. And although 150 million animals die every day, which is more than 54 billion a year, and compared to it 30 seems to be a negligible figure — if we count how many people are gradually switching to plant-based food, it's not nothing anymore. In addition, rejection of meat and milk helps protect animals and fight against their abuse.

2. Vegans live longer. According to The Mayo clinic study, the plant diet adds up to four years of life.

3. Vegans are less likely to die of cardiovascular disease. If you were wondering at the previous point how can vegans live longer, this is one reason — vegans and vegetarians are up to 32 percent less likely to get a heart disease than carnivores.


read next: How To Go Vegan


4. Vegans are less likely to have a stroke. And the reason number two — those who eat more fruits and vegetables are 30 percent less likely to have a stroke.

5. Vegans save 20 kilograms of grain every day. In many countries, most of the grain produced is used to feed (and over-feed) animals in the meat industry. Thanks to the plant-based diet this crop can be used more efficiently; or over-cultivation can be reduced to protect soil and water resources and not so many chemicals are used.

6. A vegan diet could end the hunger in the world. Grain is not the only one that is widely used to feed animals. And if crops were used directly as human food, we could feed four billion more people.
7. Vegans have by a half smaller carbon footprint. As I wrote in the meat industry article, livestock is responsible for 15% of greenhouse gases, which is more than the gases produced by cars, buses and planes together. Leaving animal products out of your diet immediately halves your carbon footprint — helping to protect the environment.

8. Vegans save 4000 liters of water every day. In addition to the production of carbon gases, the meat industry also negatively affects the environment by using up to a third of all drinking water. And four billion people on Earth don't have enough.

9. Most of the food poisoning is due to infected meat. Thus, for more than 80% of all cases of food poisoning is responsible meat that has been affected, infected or treated poorly.

10. Each vegan saves up to 4000 square meters of forest each year. One of the main causes of deforestation is the creation of new pastures and land for growing forage crops. Thanks to the plant diet you help protect the precious forest.


What facts did you find most interesting?


Pred piatimi rokmi som sa rozhodla definitívne prestať jesť mäso. Po pár dňoch, keď som zistila, aký bol tento krok jednoduchý, som sa začala pohrávať s myšlienkou, že by som z jedálnička vylúčila všetky živočíšne produkty — no tento krok mi trval ešte dlho. V tej dobe ma veľmi odrádzalo to, že som nemala veľa možností — obedy som jedla v školskej jedálni a v mojej rodine nebol nikto, kto by sa zaujímal o rovnakú zmenu stravovania.

Dnes je už všetko iné — už aj v bežných supermarketoch kúpite vegánske alternatívy mlieka, ale aj syrov, jogurtov, či dokonca mäsa; a mnohé reštaurácie ponúkajú jedlá bez živočíšnych produktov, alebo dokonca sú bistrá, kde iné ako vegánske jedlá ani nenájdete. Rastlinná strava a vegánsky životný štýl sa stávajú čoraz populárnejšími a väčšina ľudí si uvedomuje, prečo je to zdravšia voľba pre človeka i planétu.

Ale vedeli ste o vegánske tieto zaujímavé fakty?
1. Každý vegán ročne zachráni 30 zvierat. Vďaka tomu, že vegáni znižujú dopyt po živočíšnych produktoch, každý rok ušetria život tridsiatich nevinných zvierat. A hoci každý jeden deň umrie 150 miliónov zvierat, čo je ročne viac ako 54 miliárd ročne, oproti čomu sa 30 zdá byť ako zanedbateľné číslo — ak si spočítame, koľko ľudí postupne prechádza na rastlinnú stravu, už to nie je tak málo. Navyše, odmietanie mäsa a mlieka pomáha chrániť zvieratá a bojuje s ich týraním.

2. Vegáni žijú dlhšie. Podľa štúdie The Mayo clinic vám rastlinná strava pridá až štyri roky života.

3. Vegáni majú nižšiu pravdepodobnosť, že zomrú na srdcovocievne choroby. Ak vás pri predošlom bode zaujímalo, ako je možné, že vegáni žijú dlhšie, tak toto je jeden z dôvodov — vegáni a vegetariáni majú až o 32 percent nižšiu pravdepodobnosť ako mäsožrúti, že podľahnú srdcovým chorobám.


čítaj ďalej: Ako prejsť na vegánstvo


4. Vegáni majú menšiu pravdepodobnosť výskytu mŕtvice. A dôvod číslo dva — tí, čo jedia viac ovocia a zeleniny majú o 30 percent menšiu pravdepodobnosť, že budú mať mozgovú mŕtvicu.

5. Vegáni ušetria 20 kilogramov obilia každý deň. V mnohých krajinách putuje väčšina vypestovaného obilia na kŕmenie (a prekrmovanie) zvierat v mäsopriemysle. Vďaka rastlinnej strave môže byť táto plodina efektívnejšie využitá; alebo môže byť znížené nadmerné pestovanie a tým chránená pôda a zdroje vody a nepoužíva sa toľko chemikálií.

6. Vegánska strava by dokázala ukončiť hlad vo svete. Obilie totiž nie je jediné, ktoré sa vo veľkej miere využíva na kŕmenie zvierat. A ak by sa plodiny využívali priamo ako strava ľudí, mohli by sme zasýtiť o štyri miliardy ľudí viac.
7. Vegáni majú o polovicu menšiu uhlíkovú stopu. Ako som už písala v článku o mäsopriemysle, hospodárske zvieratá sú zodpovedné za 15 % skleníkových plynov, čo je viac ako sú plyny vyprodukované autami, autobusmi a lietadlami dokopy. Vynechanie živočíšnych výrobkov v jedálničku okamžite zníži vašu uhlíkovú stopu na polovicu — a vďaka tomu pomáhate chrániť životné prostredie.

8. Vegáni každý deň ušetria 4000 litrov vody. Okrem produkcie uhlíkových plynov mäsopriemysel negatívne vplýva na životné prostredie aj tak, že využíva až tretinu všetkej pitnej vody. A to štyri miliardy ľudí na Zemi jej nemajú dostatok.

9. Za väčšinu otráv jedlom môže infikované mäso. Teda za viac ako 80% všetkých prípadov otravy jedlom môže mäso, ktoré bolo nejakým spôsobom napadnuté, infikované alebo zle ošetrené.

10. Každý vegán ušetrí až 4000 metrov štvorcových lesa každý rok. Jedna z hlavných príčin deforestácie je vytváranie nových pasienkov a pôdy na pestovanie kŕmnych plodín. Vďaka rastlinnej strave pomáhate chrániť vzácny les.


Aké fakty vás zaujali najviac?


In the last article — How To Stay Organized — at the beginning I talked about the New Year's resolutions; and how we promise that in the new year we will finally get our lives together. This is also related to fighting procrastination — something that each of us has a problem with. There are days when there's too much to do, and just looking at your to-do list gives you a headache; but there's no motivation, the bed never looked more comfortable, and every few minutes we end up scrolling through social media and playing games on the phone.

Being productive is something most of us have to learn. And it's not an easy way; especially because, according to recent studies, a person can only pay attention for eight seconds — then he's distracted. And that's very short. Therefore, today I will share with you my three essential tips on how to increase your productivity and ensure that your to-do list is empty by evening.
Time Blocking

Time blocking — a method where you plan exactly in what sequence you'll do tasks and how much time you spend on each of them. To be honest, I don't like time blocking — because I look at the clock every few seconds to make sure I keep up with my schedule, and if I can't stick to it, I'm a bit stressed about not being able to keep up with all the other tasks; but over ninety percent of the times, it works for me.

Important is to be rational and objectively determine how much time you need for which task. Writing a blog article takes me an hour or two (depending on what topic I'm going to focus on and whether I need other materials), installing a template about thirty minutes, I need at least a quarter of an hour to write emails, and I want to focus on coding a new template for my Etsy store for three hours. I know what I can do in the morning and what's left for the afternoon, inbetween which tasks I'll have lunch, and when and how long my breaks will be. Thanks to that I can do what I need, but I don't feel like I'm working non-stop and I have time for one or two episodes of a TV show or occasional Instagram checks.


read next: How To Achieve Your Goals


Calm, clean, and prepared place

You certainly don't want to clean your desk when you know how many duties await you, but it's worth it. An organized job place helps you be more productive — because it can't happen that you'll get distracted by a random paper or a book you're currently reading. Clean desk can also motivate you to work with energy, and you'll accomplish one task after another.

This also includes "getting ready" for any other things that may distract you later — that is, opening the window in your room, bringing a glass or a bottle of water, and turning off your phone notifications before you sit down.
Rewards

The thought of a reward can be the greatest source of motivation to complete a task. It can only be a few minutes' break to get some fresh air on the balcony to clear your head or check your social media. It can also be a reward in the form of food — if you have a chocolate bar in your kitchen cabinet, yesterday you bought your favourite ice cream or you want a cake, it can also encourage you to finish your tasks. Or tell yourself that if you now pay all your attention to your responsibilities, in the evening you'll watch a film you really wnt to see, or an episode of your favourite TV show that will be a sweet treat after a day full of hard work.


What are your tips how to be productive?


Images are from unsplash.com.


V poslednom článku — Ako zostať organizovaný — som hneď v úvode hovorila o novoročných predsavzatiach; a tom, ako si v novom roku sľubujeme, že svoj život dáme konečne dokopy. S tým súvisí aj boj s prokrastináciou — niečo, s čím má problém asi každý z nás. Sú dni, kedy je povinností príliš veľa a už len pri pohľade na zoznam úloh, ktoré musíme v daný deň splniť, sa točí hlava; no motivácie niet, posteľ sa nikdy nezdala byť pohodlnejšia a každých pár minút akosi skončíme pri sociálnych sieťach a hrách v mobile.

Byť produktívny je totiž niečo, čo sa väčšina z nás musí naučiť. A nie je to jednoduchá cesta; najmä preto, že podľa posledných štúdií dokáže človek udržať pozornosť len osem sekúnd — potom ho už niečo rozptýli. A to je veľmi málo. Preto sa dnes s vami podelím o moje tri zásadné tipy, ako zvýšiť svoju produktivitu a zaručiť, že do večera bude i váš to-do list prázdny.
Plánovanie dňa

Time blocking — metóda, pri ktorej si presne rozvrhnete, v akej postupnosti budete vykonávať úlohy a koľko času venujete každej z nich. Ak mám byť úprimná, nemám rada time blocking — pretože môj pohľad každých pár sekúnd uteká k hodinkám, aby som si bola istá, že dodržiavam svoj plán, a ak sa mi nedarí držať sa ho, som v menšom strese z toho, že nebudem vedieť dodržať ani všetky ďalšie úlohy; ale aj tak u mňa funguje na viac ako deväťdesiat percent.

Dôležité je byť racionálny a objektívne si určiť, koľko času potrebujete na ktorú úlohu. Písanie článku na blog mi trvá hodinu až dve (záleží od toho, k akej téme sa idem vyjadriť a či k tomu potrebujem aj iné materiály), inštalovanie šablóny približne tridsať minút, na odpisovanie emailov potrebujem minimálne štvrťhodinku a tri hodiny sa chcem venovať príprave a kódovaniu novej šablóny pre môj Etsy obchod. Podľa toho viem, čo môžem urobiť ráno a čo mi odstane na poobedie, medzi ktorými úlohami si dám obed a kedy a aké dlhé budú moje prestávky. Vďaka tomu stihnem spraviť to, čo potrebujem, no nemám pocit, že pracujem non-stop a ostane mi čas aj na jeden či dva diely seriálu alebo občasnú kontrolu Instagramu.


čítaj ďalej: Ako dosiahnuť svoje ciele


Pokojné, čisté a pripravené miesto

Určite sa vám nechce upratovať stôl, keď viete, koľko povinností vás čaká, ale stojí to za to. Organizované pracovné miesto vám pomôže byť viac produktívny — pretože sa nestane, že vás rozptýli nejaký pohodený papier alebo rozčítaná kniha. Poriadok na stole tiež dokáže namotivovať k tomu, aby ste sa do práce pustili s chuťou a energiou, a lepšie sa vám bude spĺňať jednu úlohu za druhou.

Pod tento bod patrí aj to, aby ste sa "pripravili" na všetky ďalšie veci, ktoré vás môžu rozptýliť neskôr — teda predtým, než si sadnete, v izbe vyvetrajte, prineste si pohár alebo fľašu vody a vypnite upozornenia v mobile.
Odmeny

Vidina odmeny môže byť najväčším zdrojom motivácie k dokončeniu nejakej úlohy. Môže to byť iba párminútová prestávka, počas ktorej sa pôjdete nadýchať čerstvého vzduchu na balkón, aby sa vám prečistila hlava, alebo skontrolujete sociálne siete. Tiež to môže byť odmena v podobe jedla — ak sa vám v skrinke v kuchyni skrýva tabuľka čokolády, včera ste si kúpili svoju obľúbenú zmrzlinu alebo máte chuť na koláč, aj to vás môže povzbudiť k dokončeniu povinností. Alebo si povedzte, že ak teraz venujete všetku svoju pozornosť povinnostiam, večer si pustíte film, na ktorý sa neviete dočkať, alebo diel obľúbeného seriálu, ktorý bude sladkou bodkou za dňom plným namáhavej práce.


Aké sú vaše tipy na to, ako byť produktívny?


Fotografie sú z unsplash.com.

Monday, January 13, 2020

3 BIG PRODUCTIVITY HACKSIn the last article — How To Stay Organized — at the beginning I talked about the New Year's resolutions; and how we promise that in the new year we will finally get our lives together. This is also related to fighting procrastination — something that each of us has a problem with. There are days when there's too much to do, and just looking at your to-do list gives you a headache; but there's no motivation, the bed never looked more comfortable, and every few minutes we end up scrolling through social media and playing games on the phone.

Being productive is something most of us have to learn. And it's not an easy way; especially because, according to recent studies, a person can only pay attention for eight seconds — then he's distracted. And that's very short. Therefore, today I will share with you my three essential tips on how to increase your productivity and ensure that your to-do list is empty by evening.
Time Blocking

Time blocking — a method where you plan exactly in what sequence you'll do tasks and how much time you spend on each of them. To be honest, I don't like time blocking — because I look at the clock every few seconds to make sure I keep up with my schedule, and if I can't stick to it, I'm a bit stressed about not being able to keep up with all the other tasks; but over ninety percent of the times, it works for me.

Important is to be rational and objectively determine how much time you need for which task. Writing a blog article takes me an hour or two (depending on what topic I'm going to focus on and whether I need other materials), installing a template about thirty minutes, I need at least a quarter of an hour to write emails, and I want to focus on coding a new template for my Etsy store for three hours. I know what I can do in the morning and what's left for the afternoon, inbetween which tasks I'll have lunch, and when and how long my breaks will be. Thanks to that I can do what I need, but I don't feel like I'm working non-stop and I have time for one or two episodes of a TV show or occasional Instagram checks.


read next: How To Achieve Your Goals


Calm, clean, and prepared place

You certainly don't want to clean your desk when you know how many duties await you, but it's worth it. An organized job place helps you be more productive — because it can't happen that you'll get distracted by a random paper or a book you're currently reading. Clean desk can also motivate you to work with energy, and you'll accomplish one task after another.

This also includes "getting ready" for any other things that may distract you later — that is, opening the window in your room, bringing a glass or a bottle of water, and turning off your phone notifications before you sit down.
Rewards

The thought of a reward can be the greatest source of motivation to complete a task. It can only be a few minutes' break to get some fresh air on the balcony to clear your head or check your social media. It can also be a reward in the form of food — if you have a chocolate bar in your kitchen cabinet, yesterday you bought your favourite ice cream or you want a cake, it can also encourage you to finish your tasks. Or tell yourself that if you now pay all your attention to your responsibilities, in the evening you'll watch a film you really wnt to see, or an episode of your favourite TV show that will be a sweet treat after a day full of hard work.


What are your tips how to be productive?


Images are from unsplash.com.


V poslednom článku — Ako zostať organizovaný — som hneď v úvode hovorila o novoročných predsavzatiach; a tom, ako si v novom roku sľubujeme, že svoj život dáme konečne dokopy. S tým súvisí aj boj s prokrastináciou — niečo, s čím má problém asi každý z nás. Sú dni, kedy je povinností príliš veľa a už len pri pohľade na zoznam úloh, ktoré musíme v daný deň splniť, sa točí hlava; no motivácie niet, posteľ sa nikdy nezdala byť pohodlnejšia a každých pár minút akosi skončíme pri sociálnych sieťach a hrách v mobile.

Byť produktívny je totiž niečo, čo sa väčšina z nás musí naučiť. A nie je to jednoduchá cesta; najmä preto, že podľa posledných štúdií dokáže človek udržať pozornosť len osem sekúnd — potom ho už niečo rozptýli. A to je veľmi málo. Preto sa dnes s vami podelím o moje tri zásadné tipy, ako zvýšiť svoju produktivitu a zaručiť, že do večera bude i váš to-do list prázdny.
Plánovanie dňa

Time blocking — metóda, pri ktorej si presne rozvrhnete, v akej postupnosti budete vykonávať úlohy a koľko času venujete každej z nich. Ak mám byť úprimná, nemám rada time blocking — pretože môj pohľad každých pár sekúnd uteká k hodinkám, aby som si bola istá, že dodržiavam svoj plán, a ak sa mi nedarí držať sa ho, som v menšom strese z toho, že nebudem vedieť dodržať ani všetky ďalšie úlohy; ale aj tak u mňa funguje na viac ako deväťdesiat percent.

Dôležité je byť racionálny a objektívne si určiť, koľko času potrebujete na ktorú úlohu. Písanie článku na blog mi trvá hodinu až dve (záleží od toho, k akej téme sa idem vyjadriť a či k tomu potrebujem aj iné materiály), inštalovanie šablóny približne tridsať minút, na odpisovanie emailov potrebujem minimálne štvrťhodinku a tri hodiny sa chcem venovať príprave a kódovaniu novej šablóny pre môj Etsy obchod. Podľa toho viem, čo môžem urobiť ráno a čo mi odstane na poobedie, medzi ktorými úlohami si dám obed a kedy a aké dlhé budú moje prestávky. Vďaka tomu stihnem spraviť to, čo potrebujem, no nemám pocit, že pracujem non-stop a ostane mi čas aj na jeden či dva diely seriálu alebo občasnú kontrolu Instagramu.


čítaj ďalej: Ako dosiahnuť svoje ciele


Pokojné, čisté a pripravené miesto

Určite sa vám nechce upratovať stôl, keď viete, koľko povinností vás čaká, ale stojí to za to. Organizované pracovné miesto vám pomôže byť viac produktívny — pretože sa nestane, že vás rozptýli nejaký pohodený papier alebo rozčítaná kniha. Poriadok na stole tiež dokáže namotivovať k tomu, aby ste sa do práce pustili s chuťou a energiou, a lepšie sa vám bude spĺňať jednu úlohu za druhou.

Pod tento bod patrí aj to, aby ste sa "pripravili" na všetky ďalšie veci, ktoré vás môžu rozptýliť neskôr — teda predtým, než si sadnete, v izbe vyvetrajte, prineste si pohár alebo fľašu vody a vypnite upozornenia v mobile.
Odmeny

Vidina odmeny môže byť najväčším zdrojom motivácie k dokončeniu nejakej úlohy. Môže to byť iba párminútová prestávka, počas ktorej sa pôjdete nadýchať čerstvého vzduchu na balkón, aby sa vám prečistila hlava, alebo skontrolujete sociálne siete. Tiež to môže byť odmena v podobe jedla — ak sa vám v skrinke v kuchyni skrýva tabuľka čokolády, včera ste si kúpili svoju obľúbenú zmrzlinu alebo máte chuť na koláč, aj to vás môže povzbudiť k dokončeniu povinností. Alebo si povedzte, že ak teraz venujete všetku svoju pozornosť povinnostiam, večer si pustíte film, na ktorý sa neviete dočkať, alebo diel obľúbeného seriálu, ktorý bude sladkou bodkou za dňom plným namáhavej práce.


Aké sú vaše tipy na to, ako byť produktívny?


Fotografie sú z unsplash.com.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.