Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj výrobkov na webovej stránke www.simplyberenica.com.
Obchodné podmienky sa môžu meniť podľa nášho výhradného uváženia, či už s upozornením alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Podmienky týkajúce sa vášho prístupu na túto webovú stránku a jej používania budú verziou, ktorá je aktuálna a zobrazuje sa na webovej stránke ku každému dátumu prístupu na webovú stránku.

Informácie o spoločnosti

Túto webovú stránku (www.simplyberenica.com) vlastní a prevádzkuje spoločnosť SimplyBerenica s.r.o. so sídlom T. G. Masaryka 1281, Zlín 760 01, Česká republika, identifikačné číslo 097 15 508, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spis C 120480. Na celom webe sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na SimplyBerenica.

Kúpna zmluva

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bolo oboznámený s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s ich obsahom v plnom rozsahu v procese prijatia, spracovania a odoslania objednávky tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.simplyberenica.com. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že mu boli poskytnuté údaje a informácie týkajúce sa hlavných vlastností tovaru, ceny vrátane balného a poštovného, informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy.
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka v platnom znení a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.
Ceny sú uvedené bez DPH, keďže nie sme platcami DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, popisu a cien tovaru podľa obchodných a prevádzkových potrieb.
Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, príp. z prevádzkových alebo iných dôvodov.
Tovar sa objednáva prostredníctvom internetového obchodu na www.simplyberenica.com. Objednávka je vytvorená vo forme formulára na webovom rozhraní a obsahuje informácie o objednanom tovare, objednanom počte, spôsobe platby, spôsobe dopravy a kontaktné údaje kupujúceho. Odoslaním objednávky bude objednávka spracovaná, a po potvrdení predávajúcim sa stáva záväznou, a kupujúci zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupujúci právo odstúpiť od kúplnej zmluvy do štrnástich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Podľa ustanovenia § 1837 občanského zákoníku ale nie je možné odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želaní kupujúceho alebo tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť.
Tovar je možné vrátiť na adresu SimplyBerenica s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín 760 01 po kontaktovaní zákazníckej podpory na info@simplyberenica.com so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie žiadosti najneskôr do jedného pracovného dňa. Kúpna zmluva sa týmto potvrdením od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený v lehote štrnástich dní od odoslania potvrdenia zo strany predávajúceho. Predávajúci je oprávnený vykonať dôkladnú kontrolu vráteného tovaru a skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu na strane kupujúceho. Ak tovar poškodený nebude, kupujúcemu bude vrátená plná výška ceny objednaného tovaru rovnakým spôsobom, akým predávajúci platbu prijal, s výnimkou všetkých nákladov na prepravu, tie hradí kupujúci sám. V prípade poškodenia vráteného tovaru na strane kupujúceho vzniká predávajúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody. Tento nárok na úhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

Cena tovaru a spôsob platby

Cenu tovaru a náklady spojené s dopravou môže kupujúci uhradiť:

  • vopred prevodom na účet predávajúceho vo Fio Banke — číslo účtu: 2401904376/2010, IBAN: CZ6020100000002401904376;
  • prostredníctvom služby PayPal;
  • bezhotovostne kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay.
V prípade platby prevodom na účet predávajúceho sa platba za tovar považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho, v prípade platby prostredníctvom služby PayPal alebo platobnej brány GoPay je to deň pripísania peňažných prostriedkov na účet na webovej stránke služby. Predávajúci nevyžaduje od kupujúceho žiadnu zálohu či inú platobnú obdobu. V prípade potreby na vyžiadanie od kupujúceho bude vystavený daňový doklad, ktorý bude zaslaný písomnej forme.
Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať. Všetky uvádzané ceny sú konečné.

Dodanie tovaru a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať správne množstvo i druh tovaru, a to v dohodnutej časovej lehote. Termín odoslania objednávky je do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky a prijatia platby predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť termín doručenia v prípade dovolenky alebo objednávky na mieru. V oboch prípadoch bude kupujúci oboznámený s dlhším termínom dodania. Pri objednávke na mieru môže byť termín dodania aj mesiac od zadania objednávky.
Spolu s tovarom bude odoslaná aj elektronická faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Táto faktúra bude doručená na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú pri tvorbe objednávky. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je nutné objednaný tovar doručiť opakovane alebo iným spôsob, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným alebo alternatívnym spôsobom doručenia v plnej výške.
Pri prevzatí objednávky je kupujúci povinný skontrolovať obsah a neporušenosť obalu, a v prípade akýchkoľvek nedostatkov je povinný neodkladne informovať prepravcu o tejto skutočnosti a nie je povinný objednávku prebrať. Podpisom dodacieho listu/potvrdenia o prevzatí objednávky kupujúci stvrdzuje, že obal i obsah boli neporušené.
Pri osobnom odbere objednávky bude tovar pripravený na vyzdvihnutie po dobu 30 dní odo dňa odoslania e-mailu o výzve na vyzdvihnutie. Tento tovar si môžete vyzdvihnúť na nám. T. G. Masaryka 1281 v Zlíne, ČR, alebo po dohode na inom mieste v Zlíne, príp. Otrokovicích.
Cena poštovného je uvedená na stránke Doprava a platby.

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný sa starať a uchovávať zakúpený tovar podľa inštrukcií od predávajúceho, ktoré mu sú doručené spolu s objednávkou, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom kontaktného formuláru na www.simplyberenica.com.

Vytvorenie užívateľského účtu

Kupujúci môže pri vytváraní objednávky požiadať o vytvorenie registrácie a užívateľského účtu. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke www.simplyberenica.com môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania a vykonávať a spravovať svoje objednávky. Pri registrácii je povinný zadať pravdivé údaje, ktoré má možnosť upraviť a aktualizovať podľa potreby pri akejkoľvek ich zmene. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený jedinečným prihlasovacím menom a heslom, ktoré si volí kupujúci a môže ho kedykoľvek zmeniť. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom svojho používateľského mena a hesla a nesmie ho poskytovať tretím osobám. Predávajúci je oprávnený používateľský účet zrušiť v prípade, ak tento používateľský účet nebol používaný viac ako päť rokov alebo ak kupujúci porušil povinnosť z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho používateľskú účet nemusí byť sprístupnený nepretržite, ale môže dôjsť k jeho obmedzeniu počas nutnej údržby na webovej stránke.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Českej republiky a najmä, ale nie výlučne, Obchodním zákoníkem. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu prostredníctvom príslušnej České obchodní inspekcie, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, webová adresa http://www.coi.cz. Kupujúci môže využiť online platformu pre riešenie sporov, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 3. júla 2021.