15 faktov o rýchlej móde, ktoré by ste mali vedieť

The issue of fast fashion was one of the topics that I became more interested in about three years ago. Until then, I knew that the fashion industry is far from ideal, that reality is different than we think, and that we live in one closed circle where we buy more and more, but like many people, I didn’t really care about it. I liked that clothing is cheap and easily available, and after all, the companies try to present themselves only in the best possible light every day, so we don’t normally see the truth. And what the eyes do not see, the heart does not hurt — and I happily kept shopping without thinking about what I was doing.
Then came the change — and my eyes opened. I had a time when I couldn’t stop looking for information about fast fashion. I watched the videos one after another, and read dozens of articles, shaking my head over myself, and how could I be so blind. But the problem is not that I purposefully ignored these facts. The problem is that they are not presented to us anywhere, and only if a person doesn’t start looking for them himself, he just doesn’t come into contact with them.
And as you can see from the title of the post, today I’m going to share with you fifteen facts about fast fashion — because these are numbers and information that we as consumers should all know.
1. The fast-fashion industry produces 1.2 billion tonnes of CO2 each year. That’s about 5% of all emissions — and more than emissions from international transportation and shipping combined.
2. We consume 80 billion new pieces of clothing every year. It’s an incredible 400% more than just two decades ago.
3. 7000 liters of water are needed to produce one pair of jeans. This is the equivalent of the water needed for one person to drink for up to six years.
4. And in 2015, the fashion industry consumed up to 80 billion cubic meters of drinking water. Just to give you an idea — this volume would fill 32,000 Olympic pools.
5. 85% of the plastic pollution in the oceans consists of microfibers, which are released from clothing during production, decomposition in landfills or even during washing.
read next: Why Choose Organic Cotton
6. Nine out of ten workers in fast fashion chains in Bangladesh cannot afford to buy food for themselves or their families.
7. On average, we wear one piece of clothing only seven times. Seven.
8. If workers in developing countries received a wage to cover their living costs, the price of clothing would rise by only one percent. Which is not such a big difference. And it says a lot about fast fashion companies.
9. The fast fashion industry is responsible for producing up to 20% of the world’s polluted water, which ends up in rivers, seas and oceans. This water also contains substances that are dangerous to aquatic animals and endangers the ecosystems.
10. Up to 63% of clothing is made from petrochemical products — they are fibers such as polyester, nylon and viscose. Compared to the year 2000, this is an increase of 157%.
11. Only one percent of the clothes that we send for recycling are actually recycled and used to produce new clothes.
12. Up to 18% of the consumption of all pesticides and 25% of insecticides are used for cotton cultivation alone. Traces of the toxic substances used remain in the fibers.
13. And up to 8,000 different types of chemicals are used to produce clothing from the cultivation to the product itself.
14. 97% of fast fashion clothing is produced in developing countries, where workers earn an average of $ 3 a day, work in poorly ventilated buildings for fourteen to sixteen hours a day, and often have to work without any breaks.
15. Almost 60% of new clothing ends up in landfills in the same year as it was made.
Problematika rýchlej módy bola jedna z tém, o ktorú som sa začala viac zaujímať pred približne troma rokmi. Dovtedy som síce vedela, že módny priemysel nie je ani zďaleka ideálny, že realita je iná, ako si myslíme, a že fungujeme v jednom začarovanom kruhu, kde kupujeme stále viac a viac, ale tak ako mnohí ľudia, ani ja som tieto veci veľmi neriešila. Vyhovovalo mi, že je oblečenie lacné a ľahko dostupné, a koniec-koncov sa reťazce každý deň snažia prezentovať iba v tom najlepšom možnom svetle, preto sa s pravdou bežne nestretávame. A čo oči nevidia, srdce nebolí — a veselo som nakupovala ďalej bez toho, aby som sa zamýšľala nad tým, čo spôsobujem.
Potom prišla zmena — a mne sa otvorili oči. Mala som obdobie, kedy som nevedela prestať hľadať informácie o rýchlej móde. Sledovala som videá jedno za druhým a čítala desiatky článkov, a krútila hlavou sama nad sebou, ako som mohla byť taká slepá. No problém nie je v tom, že by som tieto fakty cielene ignorovala. Problém je v tom, že nám nikde nie sú prezentované, a až pokiaľ si ich človek nezačne vyhľadávať sám, len tak s nimi do kontaktu nepríde.
A ako už vidíte podľa názvu článku, dnes sa s vami podelím o pätnásť faktov o rýchlej móde — pretože to sú čísla a informácie, ktoré by sme mali ako spotrebitelia vedieť všetci.
1. Priemysel s rýchlou módou vyprodukuje 1.2 miliardy ton CO2 každý rok. To je približne 5% všetkých emisií — a viac ako emisie vytvorené medzinárodnou leteckou a lodnou dopravou a prepravou dokopy.
2. Každý rok spotrebujeme 80 miliárd nových kúskov oblečenia. Je to o neuveriteľných 400% viac ako len pred dvoma desaťročiami.
3. Na produkciu jedných džínsov je potrebných 7 000 litrov vody. To je ekvivalent vody potrebnej na pitie pre jedného človeka na až šesť rokov.
4. A v roku 2015 spotreboval módny priemysel až 80 miliárd metrov kubických pitnej vody. Pre predstavu — tento objem by zaplnil 32 000 olympijských bazénov.
5. 85% plastového znečistenia v oceánoch tvoria mikrovlákna, ktoré sa uvoľňujú z oblečenia pri produkcii, pri rozklade na skládkach alebo aj pri praní.
čítaj ďalej: Prečo Voliť Organickú Bavlnu
6. Deväť z desiatich pracovníkov vo fast fashion reťazcoch v Bangladéši si nevie dovoliť kúpu jedla pre seba alebo svoje rodiny.
7. Jeden kúsok oblečenia nosíme v priemere len sedemkrát. Sedem.
8. Ak by dostali šičky v rozvojových krajinách mzdu, ktorá by im pokryla náklady na život, cena oblečenia by sa zdvihla iba o jedno percento. Čo nie je až taký veľký rozdiel. A o fast fashion spoločnostiach to hovorí dosť veľa.
9. Fast fashion priemysel je zodpovedný za produkciu až 20% znečistenej vody vo svete, ktorá končí v riekach, moriach a oceánoch. V tejto vode sa nachádzajú aj látky, ktoré sú nebezpečné pre vodné živočíchy a ohrozujú ekosystémy.
10. Až 63% oblečenia sa vyrába z petrochemických výrobkov — sú to vlákna ako polyester, nylon a viskóza. Oproti roku 2000 je to nárast o 157%.
11. Len jedno percento oblečenia, ktoré pošleme na recykláciu, sa aj reálne zrecykluje a využije na produkciu nového oblečenia.
12. Len na pestovanie bavlny sa využíva až 18% spotreby všetkých pesticídov a 25% insekticídov. Stopy používaných toxických látok ostávajú vo vláknach.
13. A na produkciu oblečenia od pestovania až po samotný výrobok sa používa až 8 000 rôznych druhov chemikálii.
14. 97% fast fashion oblečenia sa vyrába v rozvojových krajinách, kde pracovníci zarábajú v priemere 3 doláre denne, pracujú v zle vetraných budovách štrnásť až šestnásť hodín denne a často musia pracovať bez akejkoľvek prestávky.
15. Takmer 60% nového oblečenia skončí na skládke v rovnaký rok, ako bolo vyrobené.