Kde kupovať etické oblečenie / časť 01

The term “fast fashion” refers to clothing or more so brands and chains that offer the latest trends and come up with a new collection every week, while using ads, marketing campaigns and sales to force people to buy clothes again and again. Of course, to keep pace and produce thousands of pieces a day, the quality of clothing is lower, cheap materials and toxic dyes are used, and the chains use the factories in developing countries where the clothes are made by cheap labour.
The opposite is slow fashion, which in many areas is a complete contradiction. It doesn’t focus on time aspect – ie, to produce and sell as quickly as possible – but on quality. It achieves this through stronger materials, where it also focuses to be environmentally friendly and leave as little ecological footprint as possible, and during the manufacturing process, human approach, safety and adequate salary are also taken into account. However, the goal of slow fashion is to point to the consumerism of life, the importance of slowing down in shopping and presenting the latest trends, timelessness, awareness and purpose.
The slow fashion also includes ethical / fair fashion, which places particular importance on approach to employees, trying to create the best and safest conditions for working for which they get paid normally. In addition, we also know sustainable fashion, which focuses on the ecological aspect – that is, using the best materials, no chemicals and toxins, the lowest water consumption and so on.
Although it doesn’t seem like it, there are many ethical brands. However, by them being relatively new, only local, or producing only in small quantities, people don’t know much about them. So today I would like to introduce to you five brands that have personally attracted me the most and are certainly worth your attention.
read next: how to support slow fashion

Everlane

Everlane is an American brand that manufactures clothing for women and men, and also offers a big selection of accessories, bags, and shoes. They focus on finding the best factories and building relationships with the owners, the best quality materials and timelessness. Their philosophy is “radical transparency” – they believe the customer has the right to know how much it costs to produce a piece of clothing.

Such an approach may seem like it has to be reflected in the price; but I was surprised when I first visited their site. A T-shirts cost less than 20 €, pants are for 70 €, which is a low price considering the materials and how much their employees get paid.

People Tree

People Tree is based in London. It has existed for almost thirty years, and it focuses on fairness – to people and the nature. Their clothing factories are based in developing countries, but they help communities, provide ideal work conditions and wages; being a great example that cheap labour doesn’t need to be cheap. They use only natural and sustainable fabrics and are GOTS certified.

People Tree only makes clothes for women, but they offer everything. From simple T-shirts throught interesting dresses to underwear; from formal wear to exercise gear. Their prices are also very affordable, so don’t worry that the first purchase will clean your account.

Bagbet

Bagbet is a Slovak brand led by Alžbeta Irhová – one of the founders of the Institute for the Development of Sustainable Fashion. The main idea behind Bagbet is to minimize the waste of materials such as cotton, linen or hemp and to use textile waste that would otherwise end up in the bin. The clothes are made in Kežmarok from scraps from large factories or older pieces that’ll be given a second life.

You won’t find such pieces easily. Bagbet is best represented by original Fusion shirts, which are created by re-sewing men’s shirts, creating interesting pieces. Bagbet also sews trousers and dresses that are made in the same way as shirts, but all pieces are carried in one sense – comfort.

Créeme

Behind Créeme are two women – Soňa and Katarína, who agreed that there is no brand of organic underwear in Slovakia. The lingerie is sewn only from organic cotton that meets the highest standards, and uses its natural color, so the pieces aren’t coloured with any chemicals.

If you haven’t heard of Créeme yet, I definitely recommend checking out their site. Their pieces are beautiful. Simple, minimalist, natural. If we compare the price of them with fast fashion chains, it’s visibly higher, but underwear is something to splurge for. Did you know that dyes in underwear contain heavy metals that are carcinogenic? But you don’t have to worry about it with Créeme.

Organic Basics

Organic Basics – basic clothing for men and women made in Europe. They focus on producing high quality simple T-shirts, leggings and underwear including socks. Their aim is to sew everyday pieces that are – as it’s clear from the name of the brand – from organic fabrics. They also add silver fibers to the material, making the clothes labeled as SilverTech antibacterial and heat-regulating.

Another underwear brand that points out that comfort is the most important. They have a fairly big selection and a variety of cuts available, but what’s worth mentioning is that they also offer convenient packages to help you not only save, but also move to healthier underwear quicker.
If you liked in the article, I will be very happy if you let me know; as well, if you would like a part two! There are many other brands I would like to present to you.
All images in collages are from the official websites of mentioned store. All credits belong to the owners.
Pojem “rýchla móda” označuje oblečenie, respektíve značky a reťazce, ktoré ponúkajú najnovšie trendy a s novou kolekciou prichádzajú každý týždeň, pričom pomocou reklám, marketingových kampaní a výhodných cien nútia ľudí kupovať oblečenie stále dookola. Samozrejme, aby vôbec stíhali udržať krok a vyrábať tisíce kúskov deň čo deň, kvalita oblečenia je nižšia, používajú sa lacné materiály a toxické farbivá, a reťazce využívajú továrne v rozvojových krajinách, kde oblečenie šije lacná pracovná sila.
Opakom je pomalá móda, ktorá je v mnohých oblastiach úplným protikladom. Nesústredí sa na časové hľadisko – teda za čo najkratší čas vyrobiť a predať – ale na kvalitu. Tú dosahuje vďaka pevnejším materiálom, kde tiež prihliada na to, aby boli šetrné k prírode a zanechávali za sebou čo najmenšiu ekologickú stopu, a počas procesu výroby sa prihliada aj na ľudský prístup, bezpečnosť a personál dostáva za prácu adekvátnu mzdu. Cieľom pomalej módy je však poukázať na konzumný spôsob života, na dôležitosť spomalenia v nakupovaní a prezentovaní najnovších trendov, na nadčasovosť, uvedomelosť a účelovosť.
Pod pomalú módu spadá aj etická/férová móda, ktorá dôležitosť kladie najmä na prístup k zamestnancom, snaží sa vytvoriť im čo najlepšie a najbezpečnejšie podmienky na prácu, za ktorú dostanú normálne zaplatené. Okrem toho ešte poznáme aj udržateľnú módu, ktorá sa zase sústredí na ekologické hľadisko – teda používanie najlepších materiálov, žiadnych chemikálií a toxínov, na čo najnižšiu spotrebu vody a podobne.
Hoci sa to nezdá, etických značiek je naozaj dosť. Avšak tým, že sú buď pomerne nové, iba lokálne alebo vyrábajú len v malom množstve, ľudia o nich veľmi nevedia. Dnes by som vám preto chcela predstaviť päť značiek, ktoré mňa osobne najviac zaujali a určite stoja aj za vašu pozornosť.
čítaj ďalej: ako podporiť pomalú módu

Everlane

Everlane je americká značka, ktorá vyrába oblečenie pre ženy i mužov, a okrem toho ponúka aj bohatý výber doplnkov, tašiek a topánok. Sústredia sa na hľadanie najlepších fabrík a vybudovanie vzťahov s majiteľmi; na najkvalitnejšie materiály a nadčasovosť. Ich filozofiou je “radikálna transparentnosť” – veria, že zákazník má právo na to vedieť, koľko stojí výroba jedného kúsku oblečenia.

Môže sa zdať, že takýto prístup sa jasne odrazí na cene; avšak ja osobne som bola veľmi príjemne prekvapená, keď som prvýkrát navštívila ich stránku. Klasické tričká stoja pod 20 €, cena nohavíc sa pohybuje okolo 70 €, čo je na používané látky a mzdy ich zamestnancov, naozaj nízka suma.

People Tree

Značka People Tree sídli v Londýne. Existuje už takmer tridsať rokov a záleží jej na férovosti – k ľuďom aj k prírode. Ich fabriky na výrobu sídlia v rozvojových krajinách, ale pomáhajú komunitám, poskytujú ideálne pracovné podmienky a mzdu, čím sú úžasným príkladom toho, že lacná pracovná sila nemusí byť lacná. Používajú len prírodné a udržateľné tkaniny a majú certifikát GOTS.

People Tree vyrába iba oblečenie pre ženy, no ponúkajú naozaj všetko. Od jednoduchých tričiek, cez zaujímavé šaty až po bielizeň; od formálneho oblečenia až po úbor na cvičenie. Ich ceny sú rovnako veľmi dostupné, takže sa nemusíte báť, že vás nákup privedie na mizinu.

Bagbet

Bagbet je slovenská značka, ktorú vedie Alžbeta Irhová – jedna zo zakladateliek Inštitútu pre rozvoj udržateľnej módy. Hlavnou myšlienkou Bagbet je minimalizovať plytvanie látok z materiálov ako je bavlna, ľan a konope, a využívať textilný odpad, ktorý by inak skončil v koši. Oblečenie je ušité v Kežmarku z prebytkov z tovární alebo starších kúskov, ktoré tak získajú druhý život.

Podobné kúsky len tak nenájdete. Bagbet najlepšie reprezentujú originálne košele Fusion z pánskych košieľ, čím vznikajú zaujímavé výtvory. Bagbet šije aj nohavice a šaty, ktoré vznikajú rovnakým spôsobom ako košele, no všetky kúsky sa nesú v jednom zmysle – pohodlnosť.

Créeme

Za Créeme stoja dve ženy – Soňa a Katarína, ktoré sa zhodli na tom, že na Slovensku chýba značka s organickou spodnou bielizňou. Bielizeň šijú iba z bio bavlny, ktorá spĺňa najvyššie štandardy, a využívajú jej prirodzenú farbu, teda kúsky nefarbia žiadnymi chemikáliami.

Ak ste o Créeme ešte nepočuli, určite odporúčam pozrieť na ich stránku. Ich kúsky sú krásne. Jednoduché, minimalistické, prirodzené. Ak ich cenu porovnáme s reťazcami s rýchlou módou, je viditeľne vyššia, no práve spodná bielizeň je niečo, do čoho sa oplatí investovať. Vedeli ste, že farby v bielizni obsahujú ťažké kovy, ktoré sú rakovinotvorné? Pri Créeme sa toho ale nemusíte vôbec báť.

Organic Basics

Organic Basics – základné oblečenie pre mužov i ženy ušité v Európe. Sústredia sa na vyrábanie kvalitných tričiek, legín a bielizne vrátane ponožiek. Ich cieľom je šiť kúsky na každý deň, ktoré sú – ako je už z názvu značky jasné – z organických tkanín. Do materiálu pridávajú aj strieborné vlákna, vďaka čomu je bielizeň označená ako SilverTech antibakteriálna a má schopnosť regulovať teplo.

Ďalšia značka so spodnou bielizňou, ktorá poukazuje na to, že najdôležitejšia je pohodlnosť. Majú pomerne bohatý výber a viacero dostupných strihov, no čo určite stojí za zmienku je to, že ponúkajú aj výhodné balenia, vďaka ktorým nielen ušetríte, ale aj rýchlejšie prejdete na zdravšiu bielizeň.
Ak vás článok zaujal, budem veľmi rada, ak mi dáte vedieť; rovnako aj keby ste privítali pokračovanie! Je totiž mnoho ďalších značiek, ktoré by som vám rada predstavila.
Všetky fotografie v kolážach sú z oficiálnych stránok spomenutých obchodov. Všetky práva patria majiteľom.