5 vecí, ktoré dnes môžete upratať

For many, the idea of cleaning the whole home can be quite stressful. If you are someone who keeps things for years, has full drawers and can’t easily get rid of something personal, thorough cleaning and sorting requires a lot of time, energy and motivation. This is one of the reasons why many avoid it as much as possible and postpone it until later, which only makes things worse, because the clutter only accumulates — and the more clutter, the more time it takes to clean it.
That may not be the case at all. You don’t have to clean your whole home in one afternoon; and it’s enough to focus today on the five things I will mention in today’s article. It will only take you a few minutes, but the results will show right away and you will feel better.

Wallet

The necessity that we carry with us every day, we can’t go by without it easily, and the idea of losing it somewhere scares us. And yet it is a collection point for dozens of useless things that we don’t even know we still have and should have been in the garbage a long time ago. Discard any old cash receipts you don’t need (and the important ones keep in a safe place for future), make sure all coupons are still valid, and get rid of loyalty cards you never used.

Email

If there’s one thing I’m too sensitive to, and I think everyone should follow, it’s cleaning your emails regularly. If your number of received messages exceeds one hundred or even one thousand, how do you know if you’re not missing something important? Move all unnecessary emails to the bin; and sort the important ones into folders so you can return to them quickly and easily. And if you have an extra moment, unsubscribe from newsletters that you don’t use and that only fill your inbox.
read next: Can minimalism save money?

Junk Drawer

We can find it in almost every household. A drawer that had its own purpose a long time ago, but gradually things that don’t have their own spot but should be within reach, began to be added to it. And today there is one big chaos in it, in which no one can find anything. Cleaning such a drawer may take some time, but trust me, it’s worth it.

Fridge

We kind of forget about cleaning it, too. Although about ninety percent of its content is constantly changing, the remaining ten somehow remain forgotten. And so the refrigerator includes sauces and dressings, the expiration date of which was years ago, food that no longer looks as it should and is so hard that no one could eat it even if they wanted, or jams that no one eats, because no member of the household has any idea how long they have been sitting there. The advantage of cleaning the refrigerator is that you will finally have more space in it.

Socks

Yes, socks. Specifically, those that are at the very bottom of the drawer and have not seen the light of day for months. Pieces that have somehow lost their pair, but you keep them in the hope that the second sock will miraculously appear after two years; and all those with holes where you say you’ll sew them up someday. If you can fix them in a few minutes, use the evening when you’re watching TV to do so; but when they can no longer be saved, throw them out straight away.

Which area will you go to first?
Predstava upratovania celého domova vie byť pre mnohých celkom stresujúca. Ak ste niekto, kto celý život odkladá veci, má plné zásuvky a nie tak ľahko sa vie zbaviť niečoho osobného, dôkladné upratanie a triedenie vyžaduje veľa času, energie a motivácie. Aj preto sa mu mnohí oblúkom vyhýbajú a odkladajú ho na neskôr, čím však veci iba zhoršujú, pretože neporiadok sa iba hromadí — a čím viac neporiadku, tým viac času treba na jeho upratanie.
To tak to vôbec nemusí byť. Nemusíte upratať celý svoj domov za jedno popoludnie; a stačí, ak sa dnes zameriate na päť vecí, ktoré spomeniem v dnešnom článku. Bude vám to trvať iba pár minút, no výsledky sa hneď ukážu a budete mať lepší pocit.

Peňaženka

Nevyhnutnosť, ktorú so sebou nosíme každý deň pri sebe, len tak ľahko sa bez nej nezaobídeme a predstava, že by sme ju niekde stratili, nám naháňa strach. A predsa je zberným miestom desiatok zbytočností, o ktorých ani nevieme, že ich ešte stále máme a už dávno mali byť v koši. Vyhoďte všetky staré pokladničné bločky, ktoré nepotrebujete (a na bezpečné miesto uložte tie, ktoré sa vám môžu v budúcnosti hodiť), skontrolujte, či stále platia všetky kupóny, a zbavte sa vernostných kariet, ktoré ste ani raz nevyužili.

Email

Ak je jedna vec, na ktorú som až príliš citlivá a ktorú by podľa mňa mali dodržiavať všetci, tak je to pravidelné upratovanie emailovej schránky. Ak váš počet prijatých správ prekračuje stovku či dokonca tisícku, ako môžete vedieť, či vám neunikne niečo dôležité? Všetky emaily, ktoré nie sú potrebné, presuňte do koša; a tie dôležité roztrieďte do priečinkov, aby ste sa potom k nim mohli ľahko a rýchlo vrátiť. A ak máte chvíľku navyše, odhláste sa z newslettrov, ktoré nevyužívate a ktoré vám iba zapĺňajú inbox.
čítať ďalej: Môže minimalizmus šetriť peniaze?

Zásuvka na všetko

Nájdeme ju v takmer každej domácnosti. Zásuvka, ktorá mala kedysi dávno svoj vlastný účel, no postupne sa k nej začali pridávať veci, ktoré nemali vlastný domov, no mali ostať niekde poruke. A dnes je v nej jeden veľký chaos, v ktorom nikto nemôže nič nájsť. Upratovanie takejto zásuvky vám možno zaberie trošku času, no verte mi, stojí to za to.

Chladnička

I na jej upratovanie akosi zabúdame. Hoci asi deväťdesiat percent jej obsahu sa neustále mení, tých zvyšných desať akosi ostáva zabudnutých. A tak sa súčasťou chladničky stanú omáčky a dresingy, ktorých dátum spotreby bol pred rokmi, jedlo, ktoré už dávno nevyzerá tak, ako by malo a je také tvrdé, že by ho nikto nemohol zjesť ani keby chcel, či zaváraniny, ktoré nikto neje preto, lebo ani jeden člen domácnosti netuší, ako dlho tam sedia. Výhodou upratania chladničky je tiež to, že v nej konečne budete mať viac miesta.

Ponožky

Áno, ponožky. Konkrétne teda tie, ktoré sú na samom dne zásuvky a nevideli svetlo sveta už mesiace. Kusy, ktoré akosi stratili svoj pár, no nechávate si ich v nádeji, že sa druhá ponožka akýmsi zázrakom po dvoch rokoch predsa len objaví; a všetky tie s dierami, pri ktorých si hovoríte, že ich niekedy zašijete. Ak ich viete behom pár minút opraviť, využite večer pri televízii ich zašívaním; no keď sa už nedajú zachrániť, rovno ich vyhoďte.

Do ktorej oblasti sa najskôr pustíte vy?