Vedeli ste o vegánstve TOTO?

Five years ago I decided to definitely stop eating meat. After a few days I found out how easy this step was, and I started playing with the idea that I would exclude all animal products from my diet — but it took me a long time. At the time, I was very discouraged by the fact that I didn’t have many choices — I ate lunch in the school canteen and there was no one in my family who was interested in the same diet change.
Everything is different today — you can buy vegan alternatives to milk, but also cheese, yoghurt, or even meat in regular supermarkets; and many restaurants offer animal-free meals, or there are many bistros where you won’t find other then vegan meals. Plant-based diet and vegan lifestyle are becoming more and more popular, and most people realize why this is a healthier choice for both humans and the planet.
But did you know these interesting facts about veganism?
1. Each vegan saves 30 animals per year. By reducing the demand for animal products, vegans save thirty innocent animals every year. And although 150 million animals die every day, which is more than 54 billion a year, and compared to it 30 seems to be a negligible figure — if we count how many people are gradually switching to plant-based food, it’s not nothing anymore. In addition, rejection of meat and milk helps protect animals and fight against their abuse.
2. Vegans live longer. According to The Mayo clinic study, the plant diet adds up to four years of life.
3. Vegans are less likely to die of cardiovascular disease. If you were wondering at the previous point how can vegans live longer, this is one reason — vegans and vegetarians are up to 32 percent less likely to get a heart disease than carnivores.
read next: How To Go Vegan
4. Vegans are less likely to have a stroke. And the reason number two — those who eat more fruits and vegetables are 30 percent less likely to have a stroke.
5. Vegans save 20 kilograms of grain every day. In many countries, most of the grain produced is used to feed (and over-feed) animals in the meat industry. Thanks to the plant-based diet this crop can be used more efficiently; or over-cultivation can be reduced to protect soil and water resources and not so many chemicals are used.
6. A vegan diet could end the hunger in the world. Grain is not the only one that is widely used to feed animals. And if crops were used directly as human food, we could feed four billion more people.
7. Vegans have by a half smaller carbon footprint. As I wrote in the meat industry article, livestock is responsible for 15% of greenhouse gases, which is more than the gases produced by cars, buses and planes together. Leaving animal products out of your diet immediately halves your carbon footprint — helping to protect the environment.
8. Vegans save 4000 liters of water every day. In addition to the production of carbon gases, the meat industry also negatively affects the environment by using up to a third of all drinking water. And four billion people on Earth don’t have enough.
9. Most of the food poisoning is due to infected meat. Thus, for more than 80% of all cases of food poisoning is responsible meat that has been affected, infected or treated poorly.
10. Each vegan saves up to 4000 square meters of forest each year. One of the main causes of deforestation is the creation of new pastures and land for growing forage crops. Thanks to the plant diet you help protect the precious forest.
What facts did you find most interesting?
Pred piatimi rokmi som sa rozhodla definitívne prestať jesť mäso. Po pár dňoch, keď som zistila, aký bol tento krok jednoduchý, som sa začala pohrávať s myšlienkou, že by som z jedálnička vylúčila všetky živočíšne produkty — no tento krok mi trval ešte dlho. V tej dobe ma veľmi odrádzalo to, že som nemala veľa možností — obedy som jedla v školskej jedálni a v mojej rodine nebol nikto, kto by sa zaujímal o rovnakú zmenu stravovania.
Dnes je už všetko iné — už aj v bežných supermarketoch kúpite vegánske alternatívy mlieka, ale aj syrov, jogurtov, či dokonca mäsa; a mnohé reštaurácie ponúkajú jedlá bez živočíšnych produktov, alebo dokonca sú bistrá, kde iné ako vegánske jedlá ani nenájdete. Rastlinná strava a vegánsky životný štýl sa stávajú čoraz populárnejšími a väčšina ľudí si uvedomuje, prečo je to zdravšia voľba pre človeka i planétu.
Ale vedeli ste o vegánske tieto zaujímavé fakty?
1. Každý vegán ročne zachráni 30 zvierat. Vďaka tomu, že vegáni znižujú dopyt po živočíšnych produktoch, každý rok ušetria život tridsiatich nevinných zvierat. A hoci každý jeden deň umrie 150 miliónov zvierat, čo je ročne viac ako 54 miliárd ročne, oproti čomu sa 30 zdá byť ako zanedbateľné číslo — ak si spočítame, koľko ľudí postupne prechádza na rastlinnú stravu, už to nie je tak málo. Navyše, odmietanie mäsa a mlieka pomáha chrániť zvieratá a bojuje s ich týraním.
2. Vegáni žijú dlhšie. Podľa štúdie The Mayo clinic vám rastlinná strava pridá až štyri roky života.
3. Vegáni majú nižšiu pravdepodobnosť, že zomrú na srdcovocievne choroby. Ak vás pri predošlom bode zaujímalo, ako je možné, že vegáni žijú dlhšie, tak toto je jeden z dôvodov — vegáni a vegetariáni majú až o 32 percent nižšiu pravdepodobnosť ako mäsožrúti, že podľahnú srdcovým chorobám.
čítaj ďalej: Ako prejsť na vegánstvo
4. Vegáni majú menšiu pravdepodobnosť výskytu mŕtvice. A dôvod číslo dva — tí, čo jedia viac ovocia a zeleniny majú o 30 percent menšiu pravdepodobnosť, že budú mať mozgovú mŕtvicu.
5. Vegáni ušetria 20 kilogramov obilia každý deň. V mnohých krajinách putuje väčšina vypestovaného obilia na kŕmenie (a prekrmovanie) zvierat v mäsopriemysle. Vďaka rastlinnej strave môže byť táto plodina efektívnejšie využitá; alebo môže byť znížené nadmerné pestovanie a tým chránená pôda a zdroje vody a nepoužíva sa toľko chemikálií.
6. Vegánska strava by dokázala ukončiť hlad vo svete. Obilie totiž nie je jediné, ktoré sa vo veľkej miere využíva na kŕmenie zvierat. A ak by sa plodiny využívali priamo ako strava ľudí, mohli by sme zasýtiť o štyri miliardy ľudí viac.
7. Vegáni majú o polovicu menšiu uhlíkovú stopu. Ako som už písala v článku o mäsopriemysle, hospodárske zvieratá sú zodpovedné za 15 % skleníkových plynov, čo je viac ako sú plyny vyprodukované autami, autobusmi a lietadlami dokopy. Vynechanie živočíšnych výrobkov v jedálničku okamžite zníži vašu uhlíkovú stopu na polovicu — a vďaka tomu pomáhate chrániť životné prostredie.
8. Vegáni každý deň ušetria 4000 litrov vody. Okrem produkcie uhlíkových plynov mäsopriemysel negatívne vplýva na životné prostredie aj tak, že využíva až tretinu všetkej pitnej vody. A to štyri miliardy ľudí na Zemi jej nemajú dostatok.
9. Za väčšinu otráv jedlom môže infikované mäso. Teda za viac ako 80% všetkých prípadov otravy jedlom môže mäso, ktoré bolo nejakým spôsobom napadnuté, infikované alebo zle ošetrené.
10. Každý vegán ušetrí až 4000 metrov štvorcových lesa každý rok. Jedna z hlavných príčin deforestácie je vytváranie nových pasienkov a pôdy na pestovanie kŕmnych plodín. Vďaka rastlinnej strave pomáhate chrániť vzácny les.
Aké fakty vás zaujali najviac?