Prvé kroky k zero waste

Over the last couple of months, the trend of a zero waste lifestyle arrived to Slovakia – or more so, more and more people are finally talking about it. Slowly but surely, across the whole country are being opened stores where you can buy package-free, on social media even celebrities remind you the importance of reducing waste, through petitions everyone can help to ban disposable plastics.
The idea of life without any waste, however, seems to be unrealistic to ordinary people – especially when we look around and see the lunch that we bought packaged in a polystyrene box, the trash bins are filled with garbage, and everything in the fridge is wrapped in a plastic packaging. Many of us throw out full bags to garbage bins twice a week.
As you clicked on this article, I assume that wou are interested in this topic, too. From the beginning, it seemed to me that this lifestyle was hardly believable and time-consuming; therefore I would like to show you in today’s article how to begin a zero-waste life – and it’s much easier than you think.
Source: HERE. Edited.

More important than it seems

Only in Slovakia, there are over a hundred landfills. And every year ten million tonnes of waste end up in these landfills. Considering how small is our country with the rest of the world, the number is too high. But what is worse – the number of landfills is only raising and their capacity keeps growing; despite the fact that there are more and more recycling bins.
But what is even worse, we don’t know what to do with this waste – so we dump it into the ocean. Every one minute, one truck filled with garbage ends up in the Pacific ocean. That’s one that a billion pounds a year. We can not even imagine this amount.
The problem is that recycling does not help much. We aren’t fast enough to recycle all of it, and a lot of things we use every day can not even be recycled – and they end up in landfills or oceans.
If we do not change our behavior and habits, we will literally drown in our own garbage.

It requires time

Although it would be amazing and wonderful to switch to a zero waste lifestyle in one day, it is impossible. Personally, this has frustrated me the most – I had the desire to throw everything out and buy better alternatives without plastic. But that’s the opposite of zero waste.
The transition to life without waste takes a lot of time. It’s hard to break the habits that we’ve had for years, or to learn how to take your own bags to the store. We are a consumer society that wants everything right now and quickly. Everyday we use things that are designed for single use – from tissues to Q-tips. Basically, all products that we would otherwise have to clean or wash are easily available in a one-time alternative that we can throw in the bin after use.
But believe me, that the time and effort you put into this lifestyle, is worth it. Big time. Especially in the form of a good feeling that you are doing something for a better future.
Source: HERE. Edited.

Five steps

A zero waste lifestyle consists on a hierarchy of five steps, that together form a pyramid. In English language, they are labeled as 5R.
The most important part, as you can see, is refusing. Even if you ask for a drink without a straw or not to pack your items into a bag at the cashiers, you don’t create more waste. As I said before, it takes time to get used to having your own bags, jars, bottles or other containers always with you, but by rejecting what would end up in the bin that day, you will greatly help the environment.
The second step is to reduce waste, and to find better alternatives (in this section you will find tips and options how to replace everyday items with products that will last for you much longer); as the third is reusing. Zero waste alternatives are mainly products that are intended for using them again and again.
Recycling is the fourth step – and in the near future I’ll tell you why recycling is not enough. It is far from reliable, as if we would hope. Waste sorting itself therefore does not solve the problem of excessive waste – but it is better than throwing it into the ordinary container. The last one is composting everything that’s left – and it should be just organic stuff (fruit and vegetable peels or paper).
Source: HERE. Edited.

Keep looking

There is an alternative to any disposable item that you can use again, without any plastic, and it can be composted. It is by no means more expensive; and after a while, this “investment” will pay off. So far I will not rant about all the possible alternatives, because otherwise this article would be infinite, but if you look around yourself, surely you will find some substitutes at home as well.
Shopping package free may seem a little harder, but it’s not impossible. Even in the classic supermarket you can buy basic food without packaging, and there are zero waste stores being openes all over the world. Sometimes, you need to get out of your comfort zone, but it’s worth it.
If you don’t know, where you can find a shop where you can buy things package free, simply Google it!
Although a zero waste lifestyle looks a bit tricky, just the fact that you apply “minor” changes to life, will have a big impact on the environment – of course, only positive.
V priebehu posledných pár mesiacov aj na Slovensko prišiel trend bezodpadového života – respektíve sa o tomto životnom štýle začalo oveľa viac hovoriť. Po celej krajine sa pomaly otvárajú obchodíky, kde si môžete nakúpiť bez obalu, na sociálnych sieťach aj známe osobnosti upozorňujú na dôležitosť zníženia odpadu, prostredníctvom petícií každý môže pomôcť zakázať jednorazové plasty.
Predstava života bez akéhokoľvek odpadu sa však bežnému človeku zdá byť úplne nereálna – hlavne, keď sa pozrieme okolo seba a vidíme obed, ktorý sme si priniesli zabalený v polystyrénovej dóze, koše nám prekypujú odpadkami a úplne všetko v chladničke je zabalené v plastovom obale. Mnohí vynášame plné vrecia ku kontajnerom aj dvakrát do týždňa.
Keďže ste klikli na tento článok, predpokladám, že táto téma zaujíma aj vás. Mne samej sa zo začiatku zdal byť tento životný štýl ťažko uveriteľný a namáhavý (hlavne časovo); preto by som vám v dnešnom článku rada priblížila, ako s bezodpadovým životom začať – a je to oveľa jednoduchšie, než si myslíte.
Zdroj: TU. Upravené.

Dôležitejšie než sa zdá

Na Slovensku máme viac ako sto skládok odpadu. A každým rokom skončí na týchto skládkach desať miliónov ton odpadu. Na to, aké drobná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta, je to až príliš vysoké číslo. No čo je horšie – počet skládok iba narastá a ich kapacita sa zvyšuje; a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch len pribúdajú kontajnery na recyklovanie.
No čo je ešte horšie, už nevieme, čo s týmto odpadom máme robiť – preto ho sypeme do oceánu. Každú minútu skončí v Pacifiku jedno nákladné auto so smetím. Ročne je to viac ako pol miliardy kilogramov. Toto množstvo si ani nedokážeme predstaviť.
Problém je v tom, že recyklovanie už veľmi nepomôže. Toľko odpadu ani nestíhame recyklovať, navyše značné množstvo vecí, ktoré denne používame, sa ani recyklovať nedá – a preto končia na skládkach alebo oceánoch.
Ak svoje správanie a zvyky nezmeníme, doslova sa utopíme vo vlastných odpadkoch.

Chce to čas

Hoci by bolo úžasné a nádherné prejsť zo dňa na deň na bezodpadový životný štýl, je to nemožné. Mňa osobne práve toto frustrovalo najviac – mala som chuť všetko vyhodiť a nakúpiť lepšie alternatívy bez plastu. No to je opak toho, o čom zero waste je.
Prechod na život bez odpadu trvá dosť dlho. Je ťažké zlomiť zvyky, ktoré máme zaužívané už odmalička, alebo sa naučiť nosiť do obchodu vlastné tašky a vrecúška. Sme konzumná spoločnosť, ktorá chce všetko hneď teraz a rýchlo. Denne využívame veci, ktoré sú určené len na jedno použitie – od hygienických vreckoviek až po vatové tyčinky. V podstate všetky produkty, ktoré by sme inak museli umyť alebo vyprať, sú ľahko dostupné v jednorazovej alternatíve, ktorú môžeme po použití hodiť do koša.
No verte, že čas a úsilie, ktoré vložíte do tohto životného štýlu, sa vám vráti. A niekoľkonásobne. Hlavne v podobe dobrého pocitu z toho, že prispievate k lepšej budúcnosti.
Zdroj: TU. Upravené.

Päť krokov

Bezodpadový životný štýl je “postavený” na piatich krokoch, ktoré vytvárajú pyramídu. V angličtine sú označované ako 5R, v slovenčine ich poznáme ako 5Z.
Najdôležitejšou časťou, ako môžete vidieť, je zamietanie. Už tým, že si poprosíte nápoj bez slamky alebo aby vám nebalili veci pri pokladni do tašky, nespôsobíte viac odpadu. Ako som už hovorila, chce to čas na zvyknutie nosenia vlastných tašiek, dóz, fliaš alebo iných nádob, ale tým, že odmietnete niečo, čo by ešte v ten deň skončilo v koši, veľmi pomôžete životnému prostrediu.
Druhým krokom je zredukovanie odpadu, a teda hľadanie alternatív (v tejto rubrike budú len pribúdať tipy a možnosti, ako nahradiť každodenné veci za produkty, ktoré vám vydržia oveľa dlhšie); ako tretie je používanie znova. Práve bezodpadové alternatívy tvoria prevažne produkty, ktoré sú určené na opätovné používanie.
Až na štvrtej priečke je zrecyklovanie – a v blízkej dobe vám poviem, prečo recyklovanie nestačí. Nie je ani zďaleka také spoľahlivé, ako by sme dúfali. Samotné triedenie odpadu preto problém nadmerného odpadu nevyrieši – no aj tak je to lepšie ako hádzanie smetia do obyčajného kontajneru. Posledné je skompostovanie zvyšku – a mali by to byť už len organické zvyšky (šupky z ovocia a zeleniny alebo papier).
Zdroj: TU. Upravené.

Treba len hľadať

Na každú jednorazovú vec existuje alternatíva, ktorú môžete používať dookola, neobsahuje plast a môžete ju skompostovať. Ani náhodou nie je niekoľkonásobne drahšia; a po čase sa vám takáto “investícia” vráti. Zatiaľ sa tu o všetkých možných alternatívach nebudem rozpisovať, lebo inak by bol tento článok nekonečný, no ak sa rozhliadnete okolo seba, určite zopár náhrad nájdete aj doma.
Nakupovanie bez obalu možno vyzerá byť o čosi ťažšie, no nie je to nemožné. Aj v klasickom supermarkete môžete nakúpiť základné potraviny bez obalu, a v súčasnosti už po celom Slovensku otvárajú zero waste obchodíky. Občas treba vyjsť z komfortnej zóny, ale stojí to za to.
Ak neviete, kde vo vašom okolí nájdete obchod, v ktorom nakúpite bez obalu potraviny alebo drogériu, tuto nájdete mapu.
Hoci bezodpadový životný štýl vyzerá namáhavo, už len to, že do života aplikujete “menšie” zmeny, urobí veľký dopad na prostredie – samozrejme, len pozitívny.