Ako eliminovať vizuálny neporiadok

If you want to start with minimalism, first I recommend you to read the posts What is Minimalism, First Steps to Minimalism and Decluttering with KonMari, where I introduced you to the technique of cleaning and organizing according to Marie Kondo and I’m convinced that this is the most effective way how to put your home in order.
However, even if you get rid of the clothes you don’t wear, give away books that you will no longer return to, and say goodbye to sentimental stuff, your home may not yet seem tidy. This demotivates many who are only at the beginning of their journey in minimalism — they put time and energy into decluttering, but the desired result does not come. And what prevents it is the visual clutter.

What Is Visual Clutter

Visual clutter is all things that at first glance don’t seem to be a mess at all. These are the things we use every day — keys, a handbag, a skin serum, a book. What we need and use; and that is why we are in sight.
And that’s where the problem comes from. Because it’s something we have in our hands several times a day, these things somehow have no place. When we get home, we throw the keys on the first table so that we don’t have to look for them the next morning, the backpack also ends up somewhere by the door. We leave the most used cosmetics on an open shelf above the sink. And the bedside table is filled with various things from a mobile phone charger to hand cream.
read next: 7 Things I Still Buy As A Minimalist
But finding a way to keep all these things easily accessible, but not creating unnecessary clutter with them, is not easy. It often takes time and patience to try what works for you and what doesn’t; but it’s worth it, because thanks to the elimination of visual clutter, you will feel that your home is clean, airy and harmonious.

How To Eliminate It?

1. No unnecessary decor. If you are someone who loves candles or photo frames, it will be difficult to say goodbye to them. But you don’t have to throw them all away right away — just limit the amount that’s right in front of your eyes. Leave only one, at most two candles, out and don’t be afraid to use them up; and replace dozens of frames with an album. And you can also approach other decor items in the same way.
2. Clean the worktop in the kitchen. The main reason why the kitchen seems messy is that there are too many things on the worktop. Try to find a place for all the appliances you don’t use every day, put the utensils and knives in the drawers, and the chopping boards and cookbooks should go away, too. Reduce it to an absolute minimum — the fewer things you can see, the cleaner the kitchen will look.
3. Bins and baskets. Put items that you use together or that fall into the same category in one basket. These can be, for example, baking foods such as baking powder, food colouring and various toppings; headphones and chargers; or small items such as keys, a wallet and sunglasses that you throw in a bag in the morning.
4. Hide all cables. These are very disruptive. If you can hide them behind or under furniture, or otherwise mask their presence, make sure to do so. It also includes the fact that if you are not currently using any chargers or appliances, put them away.
5. Away with words and sayings. Today you can find them on everything — on decorative pillows, a box with handkerchiefs or flower pots. In addition, they are also on paintings or art that we put on the walls. And even though they look nice, they attract too much attention, which makes the space look disorganized and unmerged.
These are just a few tips how to eliminate visual clutter; but you have to find out for yourself what works best for you. Don’t be afraid to try and find out if you can take out the toaster from a cupboard several times a week, or if you need to have it directly on the worktop, or if things from the bedside table can’t get their own place.
And if you have any other tips, I’ll be happy if you share them in the comments!
Ak chcete začať s minimalizmom, ako prvé vám odporúčam prečítať si články Čo je to minimalizmus, Prvé kroky k minimalizmu a Upratovanie s KonMari, kde som vám priblížila techniku upratovania a organizovania podľa Marie Kondo a som presvedčená o tom, že je to najúčinnejší spôsob, ako dať svoj domov do poriadku.
Avšak i keď sa zbavíte oblečenia, ktoré nenosíte, knihy, ku ktorým sa už nebudete vracať, posuniete ďalej, a rozlúčite sa so sentimentálnymi drobnosťami, váš domov sa ešte nemusí zdať byť uprataný. To demotivuje mnohých, ktorí sú iba na začiatku svojej cesty minimalizmom — do upratovania vložia čas a energiu, no žiadaný výsledok sa nedostaví. A to, čo mu bráni, je práve vizuálny neporiadok.

Čo je vizuálny neporiadok?

Vizuálny neporiadok sú všetky veci, ktoré sa na prvý pohľad vôbec nezdajú byť neporiadkom. Sú to veci, ktoré každý deň používame — kľúče, kabelka, pleťové sérum, rozčítaná kniha. To, čo potrebujeme a využívame; a preto i máme na očiach.
A práve tu prichádza ten problém. Tým, že je to niečo, čo máme v rukách i niekoľkokrát denne, tieto veci akosi nemajú svoje miesto. Po príchode domov hodíme kľúče na prvý stolík, aby sme ich nasledujúce ráno nemuseli hľadať, ruksak skončí tiež kdesi pri dverách. Najpoužívanejšiu kozmetiku nechávame na otvorenej poličke nad umývadlom. A nočný stolík je preplnený rôznymi drobnosťami od nabíjačky na mobil až po krém na ruky.
čítaj ďalej: 7 vecí ktoré stále kupujem ako minimalistka
No nájsť spôsob, ako mať všetky tieto veci stále ľahko dostupné, ale nevytvárať nimi zbytočný neporiadok, nie je práve jednoduché. Často to chce čas a trpezlivosť, skúšať, čo pre vás funguje a čo nie; no stojí to za to, lebo práve vďaka eliminovaniu vizuálneho neporiadku budete mať pocit, že je váš domov čistý, vzdušný a harmonický.

Ako ho eliminovať?

1. Žiadne zbytočné dekorácie. Ak ste niekto, kto miluje sviečky alebo rámčeky s fotkami, rozlúčiť sa s nimi bude ťažké. No nemusíte ich hneď všetky vyhodiť — len obmedzte množstvo, ktoré je rovno na očiach. Von nechajte len jednu, najviac dve sviečky, a nebojte sa ich spotrebovať; a desiatky rámčekov nahraďte albumom. A rovnako môžete pristúpiť aj k ostatným dekoráciám.
2. Uprac pracovnú dosku v kuchyni. Hlavný dôvod, prečo sa kuchyňa zdá byť neuprataná, je ten, že na pracovnej doske je príliš veľa vecí. Snažte sa nájsť miesto pre všetky spotrebiče, ktoré nevyužívate každý deň, do zásuviek odložte varešky i nože, a i dosky na krájanie a kuchárske knihy by mali ísť preč. Zredukujte to na úplné minimum — čím menej vecí budete mať na očiach, tým čistejšie bude kuchyňa vyzerať.
3. Koše a košíky. Veci, ktoré používate spoločne alebo spadajú do rovnakej kategórie, dajte do jedného košíka. To môžu byť napríklad potraviny na pečenie ako kypriaci prášok, potravinárske farby a rôzne ozdoby, slúchadlá a nabíjačky, či drobnosti ako kľúče, peňaženka a slnečné okuliare, ktoré ráno hádžete do tašky.
4. Skry všetky káble. Tie pôsobia veľmi rušivo. Ak ich viete schovať za alebo pod nábytok, či akokoľvek inak zamaskovať ich prítomnosť, určite tak urobte. Pod to tiež spadá to, že ak práve nepoužívate nejaké nabíjačky alebo spotrebiče, odložte ich.
5. Preč s nápismi. Dnes ich už nájdete na všetkom — na dekoračných vankúšoch, krabici s vreckovkami či kvetináčoch. Okrem toho sú aj na obrazoch či umení, ktoré dávame na steny. A hoci vyzerajú pekne, priťahujú na seba príliš veľa pozornosti, vďaka čomu potom priestor vyzerá neorganizovane a nesúrodo.
Toto je len zopár tipov, ako eliminovať vizuálny neporiadok; no už sami musíte zistiť, čo pre vás funguje najlepšie. Nebojte sa skúšať a zisťovať, či viete hriankovač vyťahovať zo skrinky niekoľkokrát do týždňa alebo ho potrebujete mať priamo na doske, alebo či veci z nočného stolíka nemôžu dostať svoje vlastné miesto.
A ak máte ďalšie tipy, budem rada, ak sa o nich podelíte v komentároch!