Ako sa zbaviť závislosti na nakupovaní

Shopping is no longer just an activity necessary to get some important stuff. A few centuries back, there were no shops we know today – goods were exchanged between neighbors, and what they couldn’t get was bought on the market. But no one saw shopping as a leisure activity, a hobby, a way to spend an afternoon after work or a free Saturday.
Although I would not say that I myself would ever have a problem with a shopping addiction, there were times when I was looking forward to walking through the shops and was willing to spend the whole paycheck for cheap clothes. But as a person who worked in a clothing store for a long time, I can tell you that the addiction to shopping is real and more common than you think.
The problem of excessive and unnecessary shopping is reflected not only in the (empty) wallet and the fact that, as a result, there won’t be money for other, often more important things; but, above all, it has a negative impact on the ecosystem, as thousands of liters of water, toxic dyes and hectares of soil are needed to produce just one piece of clothing, not to mention the harmful fumes released into the air; but also to people in developing countries who have no choice and are forced to work in terrible conditions for a wage that we cannot even imagine.
However, this problem can be solved; even to get rid of it completely. How?

1. Avoiding

What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over. And it is true – if you completely avoid shopping centers, you won’t be so tempted to shop. If you don’t even enter a store, nothing will entice you to buy something, you won’t know where they have discounts, or what new collection has arrived at the store.

2. Unsubscribing from newsletters and deleting apps

Today, the shops will find us themselves. If you regularly receive information via email about when the summer sale is running or if you receive a discount coupon as a “gift”, unsubscribe from such messages – there must be a link at the end of the email where you can do so, and it only takes a few seconds. The same is true of applications or bookmarks in the browser. Delete them so they don’t entice you to open them.
read next: how to support slow fashion

3. Pay in cash

It is scientifically proven that paying in cash causes more pain than paying by card. The fact that we don’t see the money physically makes us feel as if it wasn’t ours or we don’t perceive that we don’t have it anymore; while when paying by cash, you can feel your wallet becoming lighter. Removing money from your wallet and hiding it in a drawer or envelope at home can also help – if you don’t carry it with you, you can’t spend it.

4. Budget

If you haven’t tried making a monthly budget, I only recommend it. As soon as you receive your paycheck (or pocket money), write down the amount you have earned in a separate notebook or a note on your phone – and plan how much you can spend and how much you want to save. This way you’ll know at the beginning of the month how much you can spend shopping – and you’ll decide whether you can afford to shop aimlessly or if you prefer to save your money for more expensive shoes you need.

5. Replacement

Find a replacement for shopping. Nothing is better than replacing one habit with another. If you used to go shopping every Saturday afternoon, think of another way to spend this time – organize a short trip, go swimming or visit an exhibition you have been planning to do so for months. If you only shop out of boredom, for example, at school, go to the library or have a coffee with a friend. Find what works best for you.

6. Goal

If you are afraid that you won’t succeed and soon return to old tracks from the beginning, try to set yourself a goal. It doesn’t have to be anything huge – realistically consider how long you can survive without shopping. A week? A month? Half a year? Challenge yourself; and try not only to meet it, but to overcome it. The reward can be any; unless you go back to the old habit.

7. Why

But before embarking on this change, ask yourself why you are doing it at all. Because you realize it’s unhealthy? Because you know what impact has fast fashion on the planet and society and you don’t want to support it anymore? Because you’re fed up with the fact that at the end of the month you don’t have any money left to put aside and save for something you have longed for years? If you say at the beginning why you chose to stop excessive shopping, this idea will motivate you throughout the journey. And believe me, not buying will bring you the same enjoyment as wandering around shops.
Nakupovanie už dávno nie je len činnosť nutná na zaobstaranie dôležitostí. Pár storočí dozadu neexistovali obchody, aké poznáme dnes – tovar si menili susedia medzi sebou, a to, čo takto získať nemohli, kúpili na trhu. Ale nikto nepovažoval nakupovanie za voľnočasovú aktivitu, za hobby, za spôsob, ako stráviť popoludnie po práci alebo voľnú sobotu.
Hoci by som nepovedala, že ja sama by som niekedy mala problém so závislosťou na nakupovaní, boli časy, kedy som sa na prechádzanie po obchodoch nesmierne tešila a za lacné oblečenie bola ochotná minúť aj celú výplatu. Ale ako človek, ktorý dosť dlhú dobu pracoval v obchode s oblečením vám môžem povedať, že závislosť na nakupovaní je skutočná a viac častá, ako si myslíte.
Problém nadmerného a zbytočného nakupovania sa odráža nielen v (prázdnej) peňaženke a fakte, že kvôli tomu už neostanú financie na iné, mnohokrát aj dôležitejšie veci; ale hlavne to má negatívny vplyv na ekosystém, keďže na produkciu čo i len jedného kúsku oblečenia sú potrebné tisíce litrov vody, toxické farbivá a hektáre pôdy, nehovoriac o škodlivých výparoch vypúšťaných do ovzdušia; ale aj na ľudí v rozvojových krajinách, ktorí nemajú na výber a sú nútení pracovať v hrozných podmienkach za mzdu, ktorú si my ani len nedokážeme predstaviť.
Avšak tento problém je možné vyriešiť; ba až sa ho úplne zbaviť. Ako?

1. Vyhýbanie sa

Čo oko nevidí, to srdce nebolí. A je to pravda – ak sa budete úplne vyhýbať obchodným centrám, nebude sa vám tak za nakupovaním cnieť. Ak do žiadneho obchodu ani len nevstúpite, nič vás nebude lákať k tomu, aby ste ti niečo kúpili, nebudete vedieť, kde majú zľavy alebo aká nová kolekcia dorazila do predajne.

2. Odhlásenie z odberu a vymazanie aplikácií

Dnes si nás už obchody nájdu aj samy. Ak vám do e-mailovej schránky pravidelne chodia informácie o tom, kedy prebieha letný výpredaj alebo ako “darček” dostanete kupón na zľavu, odhláste sa z odberu takýchto správ – na konci takéhoto e-mailu musí byť uvedený odkaz, kde takto môžete urobiť, a trvá to len pár sekúnd. To isté platí i o aplikáciách či záložkách v prehliadači. Vymažte ich, nech vás nelákajú k tomu, aby ste ich otvorili.
čítaj ďalej: ako podporiť pomalú módu

3. Platby v hotovosti

Je vedecky dokázané, že platenie v hotovosti nám spôsobuje väčšiu bolesť ako platba kartou. To, že peniaze fyzicky nevidíme, v nás vyvoláva dojem, akoby ani neboli naše, respektíve nevnímame, že nám odišli z účtu; zatiaľ čo pri platbe hotovosťou sa nevyhneme tomu, že po každom nákupe je peňaženka ľahšia. Pomôcť môže aj vybratie peňazí z peňaženky a schovanie doma v zásuvke alebo obálke – keď ich nebudete mať pri sebe, nemôžete ich minúť.

4. Rozpočet

Ak ste ešte nevyskúšali vedenie si mesačného rozpočtu, iba to odporúčam. Len čo dostanete výplatu (alebo vreckové), do osobitného zošita alebo poznámky v mobile si napíšte, aká čiastka vám pribudla – a rovno si rozplánujte, koľko môžete minúť a koľko chcete odložiť. Takto budete už na začiatku mesiaca vedieť, aká suma vám ostane na nakupovanie – a podľa toho usúdite, či si môžete dovoliť bezcieľne nakupovanie alebo si peniaze radšej odložíte na drahšie topánky, ktoré nutne potrebujete.

5. Náhrada

Nájdite si namiesto nakupovania nejakú náhradu. Nič nie je lepšie ako nahradiť jeden zvyk iným. Ak ste doteraz chodili nakupovať každú sobotu poobede, vymyslíte iný spôsob, ako stráviť tento čas – zorganizujte krátky výlet, choďte si zaplávať alebo navštívte výstavu, na ktorú sa chystáte už celé mesiace. Ak nakupujete iba z nudy, napríklad medzi prednáškami v škole, choďte do knižnice alebo na kávu s kamarátkou. Nájdite to, čo najviac vyhovuje vám.

6. Cieľ

Ak sa už na začiatku obávate toho, že neuspejete a čoskoro sa vrátite do starých koľají, skúste si dať cieľ. Nemusí to byť nič obrovské – realisticky zvážte, ako dlho viete prežiť bez nakupovania. Týždeň? Mesiac? Pol roka? Dajte samému sebe výzvu; a skúste ju nielen splniť, ale až prekonať. Odmena môže byť hocijaká; pokiaľ sa teda nevrátite k starému zlozvyku.

7. Prečo

Ale ešte predtým, než sa do tejto zmenu pustíte, si položte otázku, prečo to vôbec robíte. Lebo si uvedomujete, že je to nezdravé? Lebo viete, aký má rýchla móda dopad na planétu a spoločnosť a nechcete to ďalej podporovať? Lebo už máte plné zuby toho, že vám na konci mesiaca neostanú žiadne peniaze, ktoré by ste si mohli odložiť bokom a našetriť na niečo, po čom túžite už roky? Ak si hneď na začiatku poviete, prečo ste sa rozhodli skončiť s nadmerným nakupovaním, táto myšlienka vás bude motivovať počas celej cesty. A verte mi, že nenakupovanie vám prinesie rovnaký pôžitok, ako blúdenie po obchodoch.