Dokumenty, ktoré by ste si mali pozrieť

Some people love documentaries, others avoid it completely. But we cannot deny that they are full of useful information and (in many cases) have better and more interesting approach than super long articles.
Today you will find a documentary about everything – about a healthy lifestyle, about World War II, about house plants, about fashion, about the future, about meerkats. And of course, there are also documentaries on minimalism, veganism and zero waste. Over the past few years, several have been made; and in today’s article I would like to introduce you to those that caught my attention, and it’s definitely worth seeing them.

Cowspiracy

The film Cowspiracy – The Sustainability Secret is from 2014 and follows Kip Anderson with a question why the world’s environmental organizations are not talking about the greatest environmental threat – the animal industry. The film brings not only interesting, in many cases striking statistics that really make you think that you usually eat, but also interviews with members of environmental organizations who are asked why they are not telling the truth. Cowspiracy is about an hour and a half long, it’s on Netflix and YouTube, and I guarantee you’ll have a bee in your bonnet.

Dominion

The two-hour long Australian documentary Dominion dates back to 2018, and I suggest you not to make a snack while watching it, because you will be disgusted. About the society, about yourself, about what you eat, but mainly about the meat industry and how people behave towards animals. Everybody should see Dominion – so you know at what price you get to enjoy a juicy burger or chicken wings.

The True Cost

Fast fashion and the fashion industry are among the dirtiest in the world. Not only does the planet suffer from pollution of the rivers, the air and the earth, but also suffer the people in developing countries who sew clothing for the biggest fashion companies. The True Cost brings sad shots of the lives of those who work up to sixteen hours a day, in appalling conditions and for three dollars a day. It’s not easy to watch, but it’s important to know that cheap T-shirts aren’t as amazing as they seem.

Wasted

Food waste is a much bigger problem than we think – we’re wasting valuable resources, money, human work and polluting the ecosystem. Movie Wasted! The Story of Food Waste points out why we should all think about this problem, but it also focuses on how to avoid wasting food.

Minimalism

The title Minimalism: A Documentary About the Important Things says it all – the documentary follows a duo – Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus – who live in a minimalist style. The documentary is very simple, it’s not full of numbers and statistics, so it’s also suitable for a simple evening chilling, but you will take a lot from it. The authors talk about their childhood, growing up and personal stories, which are followed by conversations with other enthusiasts of such a life.

Happy

We are chasing happiness our whole lives – and that’s also what the Happy documentary is about, where you walk around the world and meet people from different countries who answer the question of what makes them happy. Perhaps it’s not surprising that they most often mention family and loved ones. At first glance, the documentary may not seem it’s about minimalism, but the opposite is true – when you watch it, you realize that material things rarely bring us lasting and real happiness; and that less is really more.
What documents have caught your eye lately?
Niekto dokumenty miluje, iný sa im zase oblúkom vyhýba. Nemôžeme ale poprieť to, že sú plné užitočných informácií a (v mnohých prípadoch) majú lepšie a zaujímavejšie spracovanie ako dlhočizné články.
Dnes už nájdete dokument snáď o všetkom – o zdravom životnom štýle, o druhej svetovej vojne, o domácich rastlinách, o móde, o budúcnosti, o surikatách. A samozrejme, nechýbajú ani dokumenty o minimalizme, vegánstve a zero waste. V priebehu posledných pár rokov sa ich nazbieralo hneď niekoľko; a v dnešnom článku by som vám stručne chcela predstaviť tie, ktoré si získali moju pozornosť a určite stoja za to, aby ste si ich pozreli aj vy.

Cowspiracy

Film Cowspiracy – Kľúč k udržateľnosti je z roku 2014 a sleduje Kipa Andersona s otázkou, prečo svetové organizácie zamerané na ochranu životného prostredia nehovoria o najväčšej ekologickej hrozbe – živočíšnom priemysle. Film prináša nielen zaujímavé, v mnohých prípadoch zarážajúce štatistiky, ktoré vás naozaj prinútia zamyslieť sa, že bežne jete, ale aj rozhovory s členmi environmentálnych organizácií, ktorých sa priamo pýta, prečo nehovoria pravdu. Cowspiracy má približne hodinu a pol, nájdete ho na Netflixe i na YouTube, a zaručujem vám, že vám dá chrobáka do hlavy.

Dominion

Dvojhodinový austrálsky dokument Dominion (u nás známy ako Nadvláda) je z roku 2018 a už dopredu vám odporúčam si k nemu nechystať žiaden snack, lebo budete znechutený. Zo spoločnosti, zo seba, z toho, čo jedávate, no hlavne z mäsopriemyslu a toho, ako ľudia narábajú so zvieratami. Dominion by mal vidieť úplne každý – nech viete, za akú cenu si vychutnávate šťavnatý burger alebo kuracie krídelká.

The True Cost

Fast fashion a módny priemysel patria medzi najšpinavšie na svete. Netrpí len planéta, ktorú stojí znečisťovanie riek, ovzdušia a zeme nemalé úsilie, ale aj ľudí v rozvojových krajinách, ktorí šijú oblečenie pre najväčšie módne spoločnosti. The True Cost prináša smutné zábery na životy tých, ktorí pracujú až šestnásť hodín denne, v otrasných podmienkach a za tri doláre denne. Nie je ľahké si ho pozrieť, ale je dôležité, aby sme vedeli, že lacné tričká nie sú také úžasné, ako sa zdá.

Wasted

Plytvanie jedlom je oveľa väčší problém, ako si myslíme – plytvá cennými zdrojmi, peniazmi, ľudskou prácou a znečisťuje ekosystém. Film Wasted! The Story of Food Waste síce poukazuje na to, prečo by sme sa mali všetci zamyslieť nad týmto problémom, ale hlavne sa sústredí na to, ako sa plytvaniu jedlom vyhnúť.

Minimalism

Názov Minimalism: A Documentary About the Important Things hovorí za všetko – dokument sleduje dvojicu – Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus – ktorí žijú minimalistickým štýlom. Dokument je veľmi jednoduchý, nie je plný čísel a štatistík, takže sa hodí aj na bežné večerné posedenie, no odnesiete si z neho veľa. Autori rozprávajú o svojom detstve, dospievaní a osobných príbehoch, ktoré ozvláštňujú rozhovory s ďalšími nadšencami takéhoto života.

Happy

Celý život sa naháňame za šťastím – a o tom je aj dokument Happy, v ktorom si prejdete cestou po svete a stretnete sa s ľuďmi z rôznych krajín, ktorí odpovedajú na otázku, čo ich robí šťastnými. Asi nie je prekvapením, že najčastejšie spomínajú rodinu a blízkych. Na prvý pohľad sa možno nezdá, že by sa dokument nejako dotýkal minimalizmu, ale opak je pravdou – pri pozeraní si aj vy uvedomíte to, že hmotné veci nám len málokedy môžu priniesť trvalé a skutočné šťastie; a že menej je naozaj viac.
Aké dokumenty v poslednej dobe zaujali vás?