Pomalá vs. etická vs. udržateľná móda

Finally, we’re in the time when people are starting to resist fast fashion. Even in Slovakia, SWAP’s became very popular over the last year (where you can replace your “old” clothes for “new” clothes, which actually brought someone else) and more and more individuals stop shopping in large clothing chains and prefer to buy clothes second-hand.
This also results in an increase in interest in alternative options – such as slow fashion. And sustainable fashion. And ethical fashion. Isn’t that the same? No. These three terms are very often confused and misapplied – mainly because they are pretty similar. But they have some differences. And today we look at them.

Slow fashion

Slow fashion is the opposite of fast fashion, which is based on the fact that clothing is made quickly and for the purpose of fast selling. It’s cheap, influenced by recent trends, and the only goal is for the customer to buy it; and for him to come back in a week because he still won’t have enough.
The definition of slow fashion is based on the nature of slow living – where the name says it all. The point is to slow down, relax, find inner peace and harmony; and this is also reflected in clothing and fashion. Slow fashion is not influenced by trends, but rather relies on timelessness, classics and practicality. The goal is not to make a quick sale and profit, but to create clothes in which people feel comfortable, good and it performs their purpose. The point of slow fashion is also the slowing down the shopping process – shopping is not a leisure activity, but just a matter of getting what we really need. Therefore, the emphasis is on the use of quality and durable materials that can withstand the daily wear, wash and time; clothing is supposed to last for years, not just weeks. Quality is clearly winning over quantity.
read next: how to support slow fashion

Ethical fashion

Fast fashion is… fast. And if you want to produce as many clothes as possible in the shortest time and at the cheapest price, it has to be reflected somewhere – and besides the environment, it’s the staff that will take it the most. People in developing countries who work in fashion chains work fourteen to sixteen hours a day, in poor conditions, often horrific, for an average of three dollars a day.
Ethical fashion, which we also call fair, is the opposite. It focuses on human rights – and such brands are committed to ensuring that employees in the manufacturing process have the best working conditions to work in a comfortable and ventilated environment, have normal working hours, sufficient breaks, and fair pay. Something like slavery, torture, humiliation, child labor or binding contracts that make people unable to escape such a job are out of the question.

Sustainable fashion

As I mentioned earlier, not only staff but also the environment suffer in fast fashion. Since such a large amount of clothing requires a huge amount of cotton, it’s necessary to ensure that plants grow fast and aren’t destroyed by pests. This is guaranteed by pesticides, but they are not the only chemicals that enter the production process – it’s proven that fabric dyes cause rashes, eczema, but also breathing problems or cancer. A huge amount of water enters the garment production process – did you know that nearly seven thousand liters of water is needed to produce one pair of jeans?
While ethical fashion takes in a human perspective, sustainable focuses on the environment. The brands included here take into account the use of materials that are organic and recyclable for the production of clothing, while significantly restricting the use of pesticides, toxic dyes and chemicals. It’s also focused on reducing the amount of water and energy consumed to produce clothes, as well as reducing waste. Generally, the point is to choose options with low impact on nature wherever possible.
Konečne prichádza obdobie, kedy sa ľudia začínajú vzpierať voči rýchlej móde. Za posledný rok sa aj na Slovensku veľmi rozšírili SWAP-y (kde môžete svoje “staré” oblečenie vymeniť za “nové”, ktoré doniesol niekto iný) a čoraz viac jednotlivcov prestáva nakupovať vo veľkých reťazcoch s oblečením a radšej vyhľadáva second-handy.
To má za následok aj nárast v záujme o alternatívne možnosti – akou je pomalá móda. A udržateľná móda. A aj etická móda. A nie je to to isté? Nie. Tieto tri pojmy sú v praxi veľmi často zamieňané a zle používané – a príčinou je najmä to, že sú v značnej miere dosť podobné. Ale majú sebou isté rozdiely. A dnes sa na nich pozrieme.

Pomalá móda

Pomalá móda je opakom rýchlej módy, ktorá je založená na tom, že je oblečenie vyrábané rýchlo a s účelom rýchleho predaja. Je lacné, ovplyvnené poslednými trendami a jediným cieľom je to, aby si ho zákazník kúpil; a o týždeň prišiel znova, pretože stále nebude mať dosť.
Definícia pomalej módy vychádza z podstaty pomalého životného štýlu – kde názov hovorí za všetko. Zmyslom je spomaliť, uvoľniť sa, nájsť vnútorný pokoj a harmóniu; a to sa odráža aj na oblečení a móde. Pomalá móda nie je ovplyvnená trendami, ale naopak, spolieha sa na nadčasovosť, klasiku a praktickosť. Cieľom nie je rýchly predaj a zisk, ale vytvorenie oblečenia, v ktorom sa ľudia cítia pohodlne, dobre a ktoré vykonáva svoj účel. Pointou pomalej módy je aj spomalenie procesu nakupovania – nakupovanie nemá byť voľnočasovou aktivitou, ale iba záležitosťou potrebnou na zaobstaranie toho, čo naozaj potrebujeme. Preto sa dôraz kladie na používanie kvalitných a odolných materiálov, ktoré vydržia pod náporom každodenného nosenia, prania a času; oblečenie má vydržať roky, nie iba týždne. Jednoznačne vyhráva kvalita nad kvantitou.
čítaj ďalej: ako podporiť pomalú módu

Etická móda

Rýchla móda je… rýchla. A keď chcete vyprodukovať čo najviac oblečenia za čo najkratší čas a čo najlacnejšie, niekde sa to musí odraziť – a okrem životného prostredia je to aj personál, ktorý si to odnesie najviac. Ľudia v rozvojových krajinách, ktorí sú zamestnancami módnych reťazcov, pracujú štrnásť až šestnásť hodín denne, v nevyhovujúcich, často až otrasných podmienkach, a to za priemerne tri doláre denne.
Etická móda, ktorú nazývame aj férová, je opakom. Sústredí sa na ľudské práva – a takéto značky si dávajú záležať na tom, aby mali zamestnanci vo výrobnom procese čo najlepšie podmienky na prácu, aby pracovali v pohodlnom a ventilovanom prostredí, majú normálny pracovný čas, dostatočný počet prestávok a férovú mzdu. Niečo ako otroctvo, týranie, ponižovanie, detská práca alebo záväzné zmluvy, kvôli ktorým ľudia nemôžu takémuto zamestnaniu ani uniknúť, neprichádzajú do úvahy.

Udržateľná móda

Ako som už spomínala, pri rýchlej móde trpí nielen personál, ale aj životné prostredie. Keďže na také množstvo oblečenia je potrebné obrovské kvantum bavlny, je nutné zabezpečiť, aby rastliny rástli rýchlo a neboli ničené škodcami. To zaručia pesticídy, avšak nie sú to jediné chemikálie, ktoré vstupujú do procesu výroby – je dokázané, že farby v oblečení spôsobujú vyrážky, ekzémy, ale aj dýchacie problémy či rakovinu. Do procesu výroby oblečenia vstupuje aj obrovské množstvo vody – vedeli ste, že na produkciu jedných džínsov je potrebných takmer sedemtisíc litrov vody?
Zatiaľ čo etická móda prihliada na ľudské hľadisko, udržateľná sa sústredí na životné prostredie. Značky sem spadajúce prihliadajú na to, aby sa na produkciu oblečenia používali materiály, ktoré sú organické a recyklovateľné, pričom sa značne limituje používanie pesticídov, toxických farieb a chemikálií. Základom je aj zníženie množstva spotrebovanej vody a energie potrebnej na produkciu oblečenia, ako aj redukciu vzniknutého odpadu. Všeobecne – pointou je výber možností s nízkym dopadom na prírodu všade, kde je to možné.