Social MediaMinimalism is an area in which, even after three years, I still feel like a newcomer. I'm familiar with the basics, I have read countless articles and seen perhaps an even greater number of videos, series or documentaries on the subject; and yet I feel that I'm still at the beginning of my journey.

I grew up surrounded by a huge number of material things. We are three sisters very close to each other — and we had a lot, but a lot of toys, books, crayons. From an early age, I tended to put everything away, I had drawers full of notebooks, drawings and papers of various kinds. And the same was with clothes, as we inherited a lot from family and relatives and I felt bad to throw something away or pass it along, books that I have never read to this day, and so on.

When I came across minimalism and started to learn more about it, it was immediately clear to me that it was something I wanted to implement in my life. And the first step was a thorough sorting of what I own. But it wasn't until later that I discovered that minimalism isn't just decluttering.
Decluttering = one-time activity


Hand up all those who said on Saturday morning that they were going to declutter everything thoroughly from the closet to the boxes under the bed, and it took them all weekend because there was too much stuff. Or they didn't even clean everything, after a few hours they wrapped it up and went to do something more meaningful.

When you have a lot of things, decluttering can take a lot of time. And even if you clean and sort things out every week, it's still just a one-time thing. You will clean up what you used during the week — leaflets and mail from the mailbox, food, clothes you wore, plates and pots used to prepare lunch and dinner, a book you read before going to bed yesterday, a document holder in which you were looking for some old paper. But it's still just a one-time decluttering. Activity. You declutter over the weekend, and from Monday, the creation of the mess starts again.


read next: How To Eliminate Visual Clutter


Minimalism = lifestyle


Minimalism is a lifestyle based on the fact that a person owns only what they really need and what brings them happiness. Minimalism looks different for everyone — there are extreme minimalists who can pack everything they own into one backpack, travel around the world and do not stay anywhere for too long, but there are also those who, at first glance, live a completely normal life, have a family, a job, a home.

For everyone, decluttering is the first step to a minimalist life. Removing all distractions, saying goodbye to what we don't need, looking for compromises. But it doesn't end there. Repeated decluttering will not make you a minimalist.

It's about a change of mindset. From childhood we have been forced to think that the one who has more is happy and successful. Only those who have a big house, an expensive car and walk in a luxury suit have really achieved something in life. Movies, books, media, ads — it all gives us the feeling that if we buy, we will live better.

Minimalism fights against all this, looks for harmony, simplicity and inner peace. It learns not to compare yourself with others, forces you to focus on your own priorities. It shows how free and easy it is to live, when you don't have every corner full of unnecessary things, when you return to a tidy home in the evening. How much time do you save when you are getting ready for work in the morning, when you are packing for a vacation or when you are cooking Sunday lunch. How great you feel when you listen to your own body, you do what you enjoy and love, and you don't get distracted.

And while decluttering will give you a sense of peace and balance for just a moment, minimalism builts a whole life on this.


Minimalizmus je oblasť, v ktorej sa i po troch rokoch stále cítim ako nováčik. Základy sú mi známe, čítala som už nespočetne veľa článkov a videla snáď ešte väčšie množstvo videí, seriálov alebo dokumentov na túto tému; a predsa mám pocit, že stále stojím iba na začiatku svojej cesty.

Vyrastala som obklopená obrovským množstvom hmotných vecí. Sme tri sestry vekovo veľmi blízko pri sebe — a mali sme veľa, ale skutočne veľa hračiek, kníh, farbičiek. Odmala som mala tendenciu všetko si odkladať, mala som zásuvky preplnené zápisníkmi, kresbami a papiermi rôzneho druhu. A to isté bolo aj v oblečení, keďže veľa sme toho podedili od rodiny a známych a bolo mi ľúto niečo vyhodiť alebo posunúť ďalej, knižkách, ktoré som dodnes nikdy nečítala, a podobne.

Keď som sa narazila na minimalizmus a začala si o ňom zisťovať viac, hneď mi bolo jasné, že je to niečo, čo chcem implementovať do svojho života. A prvým krokom bolo dôkladné pretriedenie toho, čo vlastním. No až neskôr som zistila, že minimalizmus nie je len upratovanie.
Upratovanie = jednorazová záležitosť

Ruku hore všetci tí, ktorí si v sobotu ráno povedali, že idú dôkladne upratať všetko od skrine až po škatule pod posteľou a zabralo im to celý víkend, lebo toho bolo príliš veľa. Alebo ani neupratali všetko, po pár hodinách to zabalili a šli robiť niečo zmysluplnejšie.

Keď toho máte veľa, upratovanie dokáže zabrať veľmi veľa času. A aj keď by ste upratovali a triedili veci každý týždeň, stále je to iba jednorazová vec. Upratujete to, čo ste počas týždňa používali — letáky a poštu zo schránky, jedlo, oblečenie, ktoré ste mali na sebe, taniere a hrnce použité an prípravu obedov a večere, knihu, ktorú ste včera čítali pred spaním, odkladač s dokumentami, v ktorých ste hľadali nejaký starý papier. Ale stále je to len jednorazové upratovanie. Činnosť. Cez víkend upracete, a od pondelka začína vytváranie neporiadku znova.


čítaj ďalej: Ako eliminovať vizuálny neporiadok


Minimalizmus = životný štýl


Minimalizmus je životný štýl založený na tom, že človek vlastní len to, čo skutočne potrebuje a čo mu prináša šťastie. Pre každého vyzerá minimalizmus inak — sú extrémni minimalisti, ktorí všetko, čo vlastnia, vedia zbaliť do jedného batohu, cestujú po svete a nikde sa nezdržia príliš dlho, no sú aj tí, ktorí na prvý pohľad žijú úplne bežným životom, majú rodinu, prácu, domov.

Pre všetkých je upratovanie prvým krokom k minimalistickému životu. Odstránenie všetkých rušivých elementov, rozlúčenie sa s tým, čo nepotrebujeme, hľadanie kompromisov. Lenže tam to nekončí. Opakované upratovanie z vás minimalistu nespraví.

Je to o zmene myslenia. Už z detstva máme natlačené do hlavy, že ten, kto má viac, je šťastný a úspešný. Len ten, kto má veľký dom, drahé auto a chodí v luxusnom obleku, v živote skutočne niečo dokázal. Filmy, knihy, médiá, reklamy — to všetko nám dáva pocit, že pokiaľ budeme kupovať, budeme sa mať lepšie.

Minimalizmus proti tomuto všetkému bojuje, hľadá harmóniu, jednoduchosť a vnútorný pokoj. Učí neporovnávať sa s ostatnými, núti sústrediť sa na vlastné priority. Ukazuje, ako voľne a ľahko sa žije, keď nemáte každý kút preplnený zbytočnosťami, keď sa večer vrátite do uprataného domova. Koľko času ušetríte, keď sa ráno chystáte do práce, keď sa balíte na dovolenku alebo keď varíte nedeľný obed. Ako skvelo sa cítite, keď počúvate vlastné telo, robíte to, čo vás baví a čo milujete, a nenecháte sa rozptyľovať.

A zatiaľ čo upratovanie vám prinesie pocit pokoja a rovnováhy len na chvíľku, minimalizmus vám na tom postaví celý život.

Monday, August 31, 2020

MINIMALISM IS NOT DECLUTTERINGMinimalism is an area in which, even after three years, I still feel like a newcomer. I'm familiar with the basics, I have read countless articles and seen perhaps an even greater number of videos, series or documentaries on the subject; and yet I feel that I'm still at the beginning of my journey.

I grew up surrounded by a huge number of material things. We are three sisters very close to each other — and we had a lot, but a lot of toys, books, crayons. From an early age, I tended to put everything away, I had drawers full of notebooks, drawings and papers of various kinds. And the same was with clothes, as we inherited a lot from family and relatives and I felt bad to throw something away or pass it along, books that I have never read to this day, and so on.

When I came across minimalism and started to learn more about it, it was immediately clear to me that it was something I wanted to implement in my life. And the first step was a thorough sorting of what I own. But it wasn't until later that I discovered that minimalism isn't just decluttering.
Decluttering = one-time activity


Hand up all those who said on Saturday morning that they were going to declutter everything thoroughly from the closet to the boxes under the bed, and it took them all weekend because there was too much stuff. Or they didn't even clean everything, after a few hours they wrapped it up and went to do something more meaningful.

When you have a lot of things, decluttering can take a lot of time. And even if you clean and sort things out every week, it's still just a one-time thing. You will clean up what you used during the week — leaflets and mail from the mailbox, food, clothes you wore, plates and pots used to prepare lunch and dinner, a book you read before going to bed yesterday, a document holder in which you were looking for some old paper. But it's still just a one-time decluttering. Activity. You declutter over the weekend, and from Monday, the creation of the mess starts again.


read next: How To Eliminate Visual Clutter


Minimalism = lifestyle


Minimalism is a lifestyle based on the fact that a person owns only what they really need and what brings them happiness. Minimalism looks different for everyone — there are extreme minimalists who can pack everything they own into one backpack, travel around the world and do not stay anywhere for too long, but there are also those who, at first glance, live a completely normal life, have a family, a job, a home.

For everyone, decluttering is the first step to a minimalist life. Removing all distractions, saying goodbye to what we don't need, looking for compromises. But it doesn't end there. Repeated decluttering will not make you a minimalist.

It's about a change of mindset. From childhood we have been forced to think that the one who has more is happy and successful. Only those who have a big house, an expensive car and walk in a luxury suit have really achieved something in life. Movies, books, media, ads — it all gives us the feeling that if we buy, we will live better.

Minimalism fights against all this, looks for harmony, simplicity and inner peace. It learns not to compare yourself with others, forces you to focus on your own priorities. It shows how free and easy it is to live, when you don't have every corner full of unnecessary things, when you return to a tidy home in the evening. How much time do you save when you are getting ready for work in the morning, when you are packing for a vacation or when you are cooking Sunday lunch. How great you feel when you listen to your own body, you do what you enjoy and love, and you don't get distracted.

And while decluttering will give you a sense of peace and balance for just a moment, minimalism builts a whole life on this.


Minimalizmus je oblasť, v ktorej sa i po troch rokoch stále cítim ako nováčik. Základy sú mi známe, čítala som už nespočetne veľa článkov a videla snáď ešte väčšie množstvo videí, seriálov alebo dokumentov na túto tému; a predsa mám pocit, že stále stojím iba na začiatku svojej cesty.

Vyrastala som obklopená obrovským množstvom hmotných vecí. Sme tri sestry vekovo veľmi blízko pri sebe — a mali sme veľa, ale skutočne veľa hračiek, kníh, farbičiek. Odmala som mala tendenciu všetko si odkladať, mala som zásuvky preplnené zápisníkmi, kresbami a papiermi rôzneho druhu. A to isté bolo aj v oblečení, keďže veľa sme toho podedili od rodiny a známych a bolo mi ľúto niečo vyhodiť alebo posunúť ďalej, knižkách, ktoré som dodnes nikdy nečítala, a podobne.

Keď som sa narazila na minimalizmus a začala si o ňom zisťovať viac, hneď mi bolo jasné, že je to niečo, čo chcem implementovať do svojho života. A prvým krokom bolo dôkladné pretriedenie toho, čo vlastním. No až neskôr som zistila, že minimalizmus nie je len upratovanie.
Upratovanie = jednorazová záležitosť

Ruku hore všetci tí, ktorí si v sobotu ráno povedali, že idú dôkladne upratať všetko od skrine až po škatule pod posteľou a zabralo im to celý víkend, lebo toho bolo príliš veľa. Alebo ani neupratali všetko, po pár hodinách to zabalili a šli robiť niečo zmysluplnejšie.

Keď toho máte veľa, upratovanie dokáže zabrať veľmi veľa času. A aj keď by ste upratovali a triedili veci každý týždeň, stále je to iba jednorazová vec. Upratujete to, čo ste počas týždňa používali — letáky a poštu zo schránky, jedlo, oblečenie, ktoré ste mali na sebe, taniere a hrnce použité an prípravu obedov a večere, knihu, ktorú ste včera čítali pred spaním, odkladač s dokumentami, v ktorých ste hľadali nejaký starý papier. Ale stále je to len jednorazové upratovanie. Činnosť. Cez víkend upracete, a od pondelka začína vytváranie neporiadku znova.


čítaj ďalej: Ako eliminovať vizuálny neporiadok


Minimalizmus = životný štýl


Minimalizmus je životný štýl založený na tom, že človek vlastní len to, čo skutočne potrebuje a čo mu prináša šťastie. Pre každého vyzerá minimalizmus inak — sú extrémni minimalisti, ktorí všetko, čo vlastnia, vedia zbaliť do jedného batohu, cestujú po svete a nikde sa nezdržia príliš dlho, no sú aj tí, ktorí na prvý pohľad žijú úplne bežným životom, majú rodinu, prácu, domov.

Pre všetkých je upratovanie prvým krokom k minimalistickému životu. Odstránenie všetkých rušivých elementov, rozlúčenie sa s tým, čo nepotrebujeme, hľadanie kompromisov. Lenže tam to nekončí. Opakované upratovanie z vás minimalistu nespraví.

Je to o zmene myslenia. Už z detstva máme natlačené do hlavy, že ten, kto má viac, je šťastný a úspešný. Len ten, kto má veľký dom, drahé auto a chodí v luxusnom obleku, v živote skutočne niečo dokázal. Filmy, knihy, médiá, reklamy — to všetko nám dáva pocit, že pokiaľ budeme kupovať, budeme sa mať lepšie.

Minimalizmus proti tomuto všetkému bojuje, hľadá harmóniu, jednoduchosť a vnútorný pokoj. Učí neporovnávať sa s ostatnými, núti sústrediť sa na vlastné priority. Ukazuje, ako voľne a ľahko sa žije, keď nemáte každý kút preplnený zbytočnosťami, keď sa večer vrátite do uprataného domova. Koľko času ušetríte, keď sa ráno chystáte do práce, keď sa balíte na dovolenku alebo keď varíte nedeľný obed. Ako skvelo sa cítite, keď počúvate vlastné telo, robíte to, čo vás baví a čo milujete, a nenecháte sa rozptyľovať.

A zatiaľ čo upratovanie vám prinesie pocit pokoja a rovnováhy len na chvíľku, minimalizmus vám na tom postaví celý život.


I haven't had a very good period lately. I was in Slovakia at the beginning of July — we were at the cottage with my family in Lipovce. I was really looking forward to this moment, seeing everyone after five months was just amazing. Lipovce is one of my favourite places. Time always stops there, the world around you, problems or responsibilities are not important, and all that matters is enjoying the sun, dancing to old songs, eating delicious food, playing games and being together.

But when I returned home from Lipovice, suddenly there were a few changes at my job and I had a much greater responsibility, which I did not have time to prepare for. On the one hand, I really appreciate that others believe in me so much and don't doubt that I won't be able to do it. But I doubt myself. I had a week to learn to do dozens of new things and find a way to lead others. It's better now, but at first I thought about every single step I was and I wasn't sure about anything.

Suddenly, everything started to revolve only around work. Getting up early, all day on your feet, running from one end to the other, constantly making phone calls, solving dozens of problems. In the evening I went home completely exhausted. On the brink of strength. All the things I had done with love until then — writing blog posts, coding, but also reading or evening yoga — had to go to the side because I had no energy or time left. And I didn't even want to do it.
I lost motivation for everything. The only thing that pushed me forward was always the vision of a day or two off between tiring shifts at work. But I always took advantage of this free day by doing the most necessary things, and then just watched the time pass between my fingers. I didn't have the slightest desire to go out, enjoy the lovely warm weather, watch a funny movie or sit down and create something. Nothing. What I felt was complete emptiness.

It wasn't until the day I reached my absolute bottom when the most important person in my life reminded me that I was not alone. I'm not the only one who sometimes feels this way, who sometimes feels that everything seems a bit gray.


read more: When You Feel Lost


So I told myself it had to stop. Either I'll feel bad, lie in bed until twelve and waste time, or I'll gather and push myself a bit. Fake it till you make it. It's not easy — to tell yourself that everything is great. But sometimes it's necessary; and that's exactly what kicks you to do what you've put off for so long.
And so here I am. Again, I'm looking for motivation for everyday activities. I'm searching for myself again — the always happy and cheerful me. Again, I write posts with love and enthusiasm. For the next two months, I have come up with and planned posts that I sincerely look forward to and believe you will like as well. Again, I'm coding new designs and templates, listening to my favourite albums and watching enthusiastically something I'm proud of come up before my eyes. I read books again in the evenings and I don't focus on what awaits me tomorrow. Again, even small things make me happy.

It's okay not to be okay. Let yourself feel the sadness to the fullest. Spend a whole day in bed, watch your favourite show and eat the food you adore without regrets. But don't let that feeling control your whole life. You can start over at any time and change something. And be happy.


V poslednej dobe som nemala veľmi dobré obdobie. Ešte začiatkom júla som bola na Slovensku — spolu s rodinou sme boli v Lipovciach na chate. Na tento moment som sa nesmierne tešila, vidieť všetkých po piatich mesiacoch bolo jednoducho úžasné. Lipovce patria medzi jedno z mojich najobľúbenejších miest. Čas sa tam vždy zastaví, okolitý svet, problémy alebo povinnosti nie sú podstatné, a jediné, na čom záleží, je užívať si slnko, tancovať na staré pesničky, jesť vynikajúce jedlo, hrať hry a byť spolu.

No keď som sa z Lipoviec vrátila domov, v práci zrazu nastalo niekoľko zmien a na mňa pripadla oveľa väčšia zodpovednosť, na ktorú som sa nestihla nijako pripraviť. Na jednu stranu si nesmierne cením, že ostatní vo mňa tak veľmi veria a nepochybujú o tom, že to nezvládnem. Lenže ja v seba pochybujem. Mala som týždeň na to, aby som sa naučila robiť desiatky nových vecí a našla v sebe stránku viesť ostatných. Teraz je to už lepšie, ale spočiatku som niekoľkokrát premýšľala o každom jednom svojom kroku a ničím som si nebola istá.

Zrazu sa všetko začalo točiť iba okolo práce. Skoré vstávanie, celý deň na nohách, pobehovanie z jedného konca na druhý, neustále telefonáty, riešenie desiatok problémov. Večer som chodila domov úplne vyčerpaná. Na pokraji síl. Všetky veci, ktoré som dovtedy robila s láskou — písanie článkov, kódovanie, ale aj čítanie alebo večerná jóga — museli ísť bokom, lebo mi na nich neostávala ani energia, ani čas. A ani chuť.
Stratila som motiváciu do všetkého. Jediné, čo ma hnalo vpred, bola vždy vidina voľného dňa či dvoch dní medzi únavnými směnami v práci. No tento voľný deň som i tak vždy využila tým, že som spravila to najpotrebnejšie, a potom sa len dívala, ako mi uteká čas medzi prstami. Nemala som ani najmenšiu chuť ísť von, užiť si príjemne teplé počasie, pustiť si vtipný film alebo si sadnúť a niečo vytvoriť. Nič. To, čo som cítila, bolo úplne prázdno.

Až v deň, kedy som dosiahla svoje absolútne dno, mi najdôležitejší človek v mojom živote pripomenul, že nie som sama. Nie som jediná, ktorá sa takto občas cíti, ktorá má občas pocit, že všetko je akési šedé.


čítaj ďalej: Keď sa cítiš stratený


A tak som si povedala, že to musí prestať. Buď sa budem cítiť zle, ležať v posteli do dvanástej a mrhať časom, alebo sa pozbieram a trochu premôžem. Fake it till you make it. Nie je to ľahké — nahovoriť samému sebe, že všetko je super. Ale niekedy je to potrebné; a je to práve to, čo vás nakopne k robeniu toho, čo ste tak dlho odkladali.
A tak som tu. Opäť hľadám motiváciu do každodenných činností. Opäť hľadám samú seba — tú večne šťastnú a veselú mňa. Opäť píšem články s láskou a nadšením. Na budúce dva mesiace som vymyslela a naplánovala príspevky, na ktoré sa úprimne teším a verím, že sa budú páčiť aj vám. Opäť kódujem nové dizajny a šablóny, pri tom počúvam svoje obľúbené albumy a nadšene sa dívam, ako mi pred očami vzniká niečo, na čo som hrdá. Opäť po večeroch čítam knihy a nesústredím sa na to, čo ma zajtra čaká. Opäť ma robia šťastnou i maličkosti.

Je v poriadku nebyť v poriadku. Dovoľte samému sebe naplno cítiť ten smútok. Strávte jeden celý deň v posteli, pustite si svoj obľúbený seriál a bez výčitiek jedzte jedlo, ktoré zbožňujete. Ale nenechajte, aby vám tento pocit ovládol celý život. Kedykoľvek môžete začať odznova a niečo zmeniť. A byť šťastný.

Friday, August 28, 2020

FEELING UNMOTIVATEDI haven't had a very good period lately. I was in Slovakia at the beginning of July — we were at the cottage with my family in Lipovce. I was really looking forward to this moment, seeing everyone after five months was just amazing. Lipovce is one of my favourite places. Time always stops there, the world around you, problems or responsibilities are not important, and all that matters is enjoying the sun, dancing to old songs, eating delicious food, playing games and being together.

But when I returned home from Lipovice, suddenly there were a few changes at my job and I had a much greater responsibility, which I did not have time to prepare for. On the one hand, I really appreciate that others believe in me so much and don't doubt that I won't be able to do it. But I doubt myself. I had a week to learn to do dozens of new things and find a way to lead others. It's better now, but at first I thought about every single step I was and I wasn't sure about anything.

Suddenly, everything started to revolve only around work. Getting up early, all day on your feet, running from one end to the other, constantly making phone calls, solving dozens of problems. In the evening I went home completely exhausted. On the brink of strength. All the things I had done with love until then — writing blog posts, coding, but also reading or evening yoga — had to go to the side because I had no energy or time left. And I didn't even want to do it.
I lost motivation for everything. The only thing that pushed me forward was always the vision of a day or two off between tiring shifts at work. But I always took advantage of this free day by doing the most necessary things, and then just watched the time pass between my fingers. I didn't have the slightest desire to go out, enjoy the lovely warm weather, watch a funny movie or sit down and create something. Nothing. What I felt was complete emptiness.

It wasn't until the day I reached my absolute bottom when the most important person in my life reminded me that I was not alone. I'm not the only one who sometimes feels this way, who sometimes feels that everything seems a bit gray.


read more: When You Feel Lost


So I told myself it had to stop. Either I'll feel bad, lie in bed until twelve and waste time, or I'll gather and push myself a bit. Fake it till you make it. It's not easy — to tell yourself that everything is great. But sometimes it's necessary; and that's exactly what kicks you to do what you've put off for so long.
And so here I am. Again, I'm looking for motivation for everyday activities. I'm searching for myself again — the always happy and cheerful me. Again, I write posts with love and enthusiasm. For the next two months, I have come up with and planned posts that I sincerely look forward to and believe you will like as well. Again, I'm coding new designs and templates, listening to my favourite albums and watching enthusiastically something I'm proud of come up before my eyes. I read books again in the evenings and I don't focus on what awaits me tomorrow. Again, even small things make me happy.

It's okay not to be okay. Let yourself feel the sadness to the fullest. Spend a whole day in bed, watch your favourite show and eat the food you adore without regrets. But don't let that feeling control your whole life. You can start over at any time and change something. And be happy.


V poslednej dobe som nemala veľmi dobré obdobie. Ešte začiatkom júla som bola na Slovensku — spolu s rodinou sme boli v Lipovciach na chate. Na tento moment som sa nesmierne tešila, vidieť všetkých po piatich mesiacoch bolo jednoducho úžasné. Lipovce patria medzi jedno z mojich najobľúbenejších miest. Čas sa tam vždy zastaví, okolitý svet, problémy alebo povinnosti nie sú podstatné, a jediné, na čom záleží, je užívať si slnko, tancovať na staré pesničky, jesť vynikajúce jedlo, hrať hry a byť spolu.

No keď som sa z Lipoviec vrátila domov, v práci zrazu nastalo niekoľko zmien a na mňa pripadla oveľa väčšia zodpovednosť, na ktorú som sa nestihla nijako pripraviť. Na jednu stranu si nesmierne cením, že ostatní vo mňa tak veľmi veria a nepochybujú o tom, že to nezvládnem. Lenže ja v seba pochybujem. Mala som týždeň na to, aby som sa naučila robiť desiatky nových vecí a našla v sebe stránku viesť ostatných. Teraz je to už lepšie, ale spočiatku som niekoľkokrát premýšľala o každom jednom svojom kroku a ničím som si nebola istá.

Zrazu sa všetko začalo točiť iba okolo práce. Skoré vstávanie, celý deň na nohách, pobehovanie z jedného konca na druhý, neustále telefonáty, riešenie desiatok problémov. Večer som chodila domov úplne vyčerpaná. Na pokraji síl. Všetky veci, ktoré som dovtedy robila s láskou — písanie článkov, kódovanie, ale aj čítanie alebo večerná jóga — museli ísť bokom, lebo mi na nich neostávala ani energia, ani čas. A ani chuť.
Stratila som motiváciu do všetkého. Jediné, čo ma hnalo vpred, bola vždy vidina voľného dňa či dvoch dní medzi únavnými směnami v práci. No tento voľný deň som i tak vždy využila tým, že som spravila to najpotrebnejšie, a potom sa len dívala, ako mi uteká čas medzi prstami. Nemala som ani najmenšiu chuť ísť von, užiť si príjemne teplé počasie, pustiť si vtipný film alebo si sadnúť a niečo vytvoriť. Nič. To, čo som cítila, bolo úplne prázdno.

Až v deň, kedy som dosiahla svoje absolútne dno, mi najdôležitejší človek v mojom živote pripomenul, že nie som sama. Nie som jediná, ktorá sa takto občas cíti, ktorá má občas pocit, že všetko je akési šedé.


čítaj ďalej: Keď sa cítiš stratený


A tak som si povedala, že to musí prestať. Buď sa budem cítiť zle, ležať v posteli do dvanástej a mrhať časom, alebo sa pozbieram a trochu premôžem. Fake it till you make it. Nie je to ľahké — nahovoriť samému sebe, že všetko je super. Ale niekedy je to potrebné; a je to práve to, čo vás nakopne k robeniu toho, čo ste tak dlho odkladali.
A tak som tu. Opäť hľadám motiváciu do každodenných činností. Opäť hľadám samú seba — tú večne šťastnú a veselú mňa. Opäť píšem články s láskou a nadšením. Na budúce dva mesiace som vymyslela a naplánovala príspevky, na ktoré sa úprimne teším a verím, že sa budú páčiť aj vám. Opäť kódujem nové dizajny a šablóny, pri tom počúvam svoje obľúbené albumy a nadšene sa dívam, ako mi pred očami vzniká niečo, na čo som hrdá. Opäť po večeroch čítam knihy a nesústredím sa na to, čo ma zajtra čaká. Opäť ma robia šťastnou i maličkosti.

Je v poriadku nebyť v poriadku. Dovoľte samému sebe naplno cítiť ten smútok. Strávte jeden celý deň v posteli, pustite si svoj obľúbený seriál a bez výčitiek jedzte jedlo, ktoré zbožňujete. Ale nenechajte, aby vám tento pocit ovládol celý život. Kedykoľvek môžete začať odznova a niečo zmeniť. A byť šťastný.


I always like to discover new brands of natural cosmetics — I like to read stories about how they originated, why they founded them, who is behind the idea, why they chose the given name, how they expanded their offer and so on. And I love supporting such brands even more — because believe me, the feeling when you can make a dream come true, turn an idea into reality and people are happy with your products, is really priceless.
Natural cosmetics have many benefits. I have already wrote some out in the post 4 Reasons To Switch To Natural Beauty — and since I have made this change, I don't want to return to products from big companies. Therefore, today I want to show you a few more brands that were created in Slovakia, contain only natural ingredients, think about their environmental impact and try to do things better.Ponio

Behind the Ponio brand is Ivana Zuzinová from Zvolen. The goal is to produce quality natural beauty products — and this is ensured mainly by producing everything in small quantities, by hand, with maximum honesty, and using their own recipes, which they are constantly improving. The composition is simple and understandable, and in them you will find only ingredients that are really beneficial for the body and help it. You can buy their products either completely without packaging, or in cardboard tubes and boxes, which you can easily compost or recycle after consumption.

Their offer includes natural soaps that don't contain animal fats or palm oil, but instead have quality cocoa butter, and solid shampoos — and they have several types from both, so you can easily choose yours according to your skin or hair type. Cocoa butter is also contained in soft and creamy massage cubes. I use a solid deodorant from Ponio (you can find a review in the article Solid deodorant from Ponio) and also a Mango Ginger lip balm.Dulcia

Cosmetics with a Slovak soul. In perfect harmony, it combines "the best of the past", the power of healing natural substances that the generations before us have believed in, together with the knowledge of the modern world and research. All products contain only pure natural substances — most are BIO certified, or they are of the highest quality and meet strict rules. Minimalists will also get their money's worth — clean, white and simple packaging with fine details in the form of folklore patterns are a characteristic element of the brand.

The fact that Dulcia is relatively new, and I feel that among many even an unknown brand, their offer is really impressive. It includes a wide selection of body care in the form of moisturizing and regenerating creams, balms, various soaps, face masks, peelings, deodorants, serums or bath salts; and they also focus on special cosmetics for pregnant women, children and men.Two Cosmetics

Another young brand — Two Cosmetics was established in 2016 under the name 2SIS cosmetics as an experiment of two sisters who found a hobby in the production of beauty products. It has five attributes: it is natural because it doesn't use synthetic and dangerous chemicals, it's ecological because you won't find palm oil or petrochemical products in the products, it has a recycling program and compostable packaging, which makes it sustainable, it's caring (products have a simple composition and are produced in small batches) and is also original with its playful and attractive design and engaging story.

The brand offers solid shampoos and conditioners, body butters, lip balms, serums and creams, as well as shower jellies and bath bombs; but also a few tools for ecological and sustainable household, such as bamboo cotton swabs or reusable make-up cotton rounds, soap nuts and an original soap dish made of plastic packaging, which was created in cooperation with Umelohmotné, and helps reduce waste that would otherwise end up in landfills or nature.


Do you know any of the brands?


Vždy rada spoznávam nové značky prírodnej kozmetiky — čítam príbehy o tom, ako vznikli, prečo ich založili, kto stojí za nápadom, prečo vybrali dané meno, ako rozširovali svoju ponuku a podobne. A ešte radšej takéto značky aj podporujem — lebo verte mi, ten pocit, keď si môžete splniť sen, premeniť myšlienku na realitu a ľudia sú s vašimi výrobkami spokojní, je skutočne na nezaplatenie.
Prírodná kozmetika má veľa výhod. Tie som už spísala v článku 4 dôvody prečo prejsť na prírodnú kozmetiku — a odkedy som ja spravila túto zmenu, nechcem sa ku produktom od veľkých spoločností vrátiť. Preto vám dnes chcem predstaviť ďalších pár značiek, ktoré vznikli na Slovensku, obsahujú iba prírodné zložky, myslia na svoj ekologický dopad a snažia sa robiť veci lepšie.Ponio

Za značkou Ponio stojí Ivana Zuzinová zo Zvolena. Cieľom je vyrábať kvalitné prírodné produkty — a to zabezpečujú najmä tým, že všetko vyrábajú v malých množstvách, ručne, s maximálnou poctivosťou, a využívajú vlastné receptúry, ktoré neustále zdokonaľujú. Zloženie je jednoduché a zrozumiteľné, a nájdete v nich iba zložky, ktoré sú pre telo skutočne prospešné a pomáhajú mu. Ich produkty kúpite buď úplne bez obalu, alebo v kartónových tubách a škatuľkách, ktoré môžete po spotrebovaní ľahko skompostovať alebo hodiť do triedeného odpadu.

Ich ponuka zahŕňa prírodné mydlá, ktoré neobsahujú živočíšne tuky alebo palmový olej, ale namiesto toho v sebe majú kvalitné kakaové maslo, a tuhé šampóny nazývané šampúchy — a z oboch majú niekoľko druhov, preto si ľahko vyberiete ten svoj podľa typu pokožky alebo vlasov. Kakaové maslo obsahujú aj jemné a krémové masážne kocky. Ja od Ponio používam tuhý dezodorant (recenziu nájdete v článku Tuhý dezodorant od Ponio) a tiež tyčinku na pery Mango Zázvor.Dulcia

Kozmetika so slovenskou dušou. V dokonalej harmónii spája "to najlepšie z minulosti", teda silu liečivých prírodných látok, v ktoré verili generácie pred nami, spolu s poznatkami súčasného moderného sveta a výskumov. Všetky produkty obsahujú iba čisté prírodné látky — väčšina má certifikát BIO, alebo sú najvyššej kvality a spĺňajú prísne pravidlá. Na svoje prídu aj minimalisti — čisté, biele a jednoduché obaly s jemnými detailami v podobe folklórnych vzorov sú pre značku charakteristickým prvkom.

Na to, že Dulcia je pomerne nová, a mám pocit, že medzi mnohými aj neznáma značka, je ich ponuka skutočne úctyhodná. Zahŕňa široký výber starostlivosti o telo v podobe hydratačných a regeneračných krémov, balzamov, rôzne mydlá, pleťové masky, pílingy, dezodoranty, séra či soli do kúpeľa; a sústredia sa aj na špeciálnu kozmetiku pre budúce mamičky, pre deti a pre mužov.Two Cosmetics

Ďalšia mladá značka — Two Cosmetics vznikla v roku 2016 ešte pod názvom 2SIS cosmetics ako pokus dvoch sestier, ktoré našli záľubu vo výrobe kozmetiky. Má päť prívlastkov: je prírodná, pretože nepoužíva syntetické a nebezpečné chemické látky, ekologická vďaka tomu, že vo výrobkoch nenájdete ani palmový olej alebo petrochemické produkty, má recyklačný program a kompostovateľné obaly, čo ju robí udržateľnou, je starostlivá (produkty majú jednoduché zloženie a sú vyrábané v malých dávkach) a je tiež originálna svojim hravým a atraktívnym dizajnom a pútavým príbehom.

Značka ponúka tuhé šampóny a kondicionéry, telové maslá, balzamy na pery, séra a krémy, ale aj sprchové želé či šumivky do kúpeľa; ale aj zopár pomôcok do ekologickej a udržateľnej domácnosti ako sú bambusové vatové tyčinky či znovupoužiteľné odličovacie tampóny, mydlové orechy a originálnu mydelničku z plastových obalov, ktorá vznikla v spolupráci s Umelohmotné, a pomáha znižovať množstvo odpadov, ktoré by inak skončilo na skládke alebo v prírode.


Poznáte niektorú zo značiek?

Monday, August 24, 2020

SLOVAK NATURAL BEAUTY BRANDS PART 02I always like to discover new brands of natural cosmetics — I like to read stories about how they originated, why they founded them, who is behind the idea, why they chose the given name, how they expanded their offer and so on. And I love supporting such brands even more — because believe me, the feeling when you can make a dream come true, turn an idea into reality and people are happy with your products, is really priceless.
Natural cosmetics have many benefits. I have already wrote some out in the post 4 Reasons To Switch To Natural Beauty — and since I have made this change, I don't want to return to products from big companies. Therefore, today I want to show you a few more brands that were created in Slovakia, contain only natural ingredients, think about their environmental impact and try to do things better.Ponio

Behind the Ponio brand is Ivana Zuzinová from Zvolen. The goal is to produce quality natural beauty products — and this is ensured mainly by producing everything in small quantities, by hand, with maximum honesty, and using their own recipes, which they are constantly improving. The composition is simple and understandable, and in them you will find only ingredients that are really beneficial for the body and help it. You can buy their products either completely without packaging, or in cardboard tubes and boxes, which you can easily compost or recycle after consumption.

Their offer includes natural soaps that don't contain animal fats or palm oil, but instead have quality cocoa butter, and solid shampoos — and they have several types from both, so you can easily choose yours according to your skin or hair type. Cocoa butter is also contained in soft and creamy massage cubes. I use a solid deodorant from Ponio (you can find a review in the article Solid deodorant from Ponio) and also a Mango Ginger lip balm.Dulcia

Cosmetics with a Slovak soul. In perfect harmony, it combines "the best of the past", the power of healing natural substances that the generations before us have believed in, together with the knowledge of the modern world and research. All products contain only pure natural substances — most are BIO certified, or they are of the highest quality and meet strict rules. Minimalists will also get their money's worth — clean, white and simple packaging with fine details in the form of folklore patterns are a characteristic element of the brand.

The fact that Dulcia is relatively new, and I feel that among many even an unknown brand, their offer is really impressive. It includes a wide selection of body care in the form of moisturizing and regenerating creams, balms, various soaps, face masks, peelings, deodorants, serums or bath salts; and they also focus on special cosmetics for pregnant women, children and men.Two Cosmetics

Another young brand — Two Cosmetics was established in 2016 under the name 2SIS cosmetics as an experiment of two sisters who found a hobby in the production of beauty products. It has five attributes: it is natural because it doesn't use synthetic and dangerous chemicals, it's ecological because you won't find palm oil or petrochemical products in the products, it has a recycling program and compostable packaging, which makes it sustainable, it's caring (products have a simple composition and are produced in small batches) and is also original with its playful and attractive design and engaging story.

The brand offers solid shampoos and conditioners, body butters, lip balms, serums and creams, as well as shower jellies and bath bombs; but also a few tools for ecological and sustainable household, such as bamboo cotton swabs or reusable make-up cotton rounds, soap nuts and an original soap dish made of plastic packaging, which was created in cooperation with Umelohmotné, and helps reduce waste that would otherwise end up in landfills or nature.


Do you know any of the brands?


Vždy rada spoznávam nové značky prírodnej kozmetiky — čítam príbehy o tom, ako vznikli, prečo ich založili, kto stojí za nápadom, prečo vybrali dané meno, ako rozširovali svoju ponuku a podobne. A ešte radšej takéto značky aj podporujem — lebo verte mi, ten pocit, keď si môžete splniť sen, premeniť myšlienku na realitu a ľudia sú s vašimi výrobkami spokojní, je skutočne na nezaplatenie.
Prírodná kozmetika má veľa výhod. Tie som už spísala v článku 4 dôvody prečo prejsť na prírodnú kozmetiku — a odkedy som ja spravila túto zmenu, nechcem sa ku produktom od veľkých spoločností vrátiť. Preto vám dnes chcem predstaviť ďalších pár značiek, ktoré vznikli na Slovensku, obsahujú iba prírodné zložky, myslia na svoj ekologický dopad a snažia sa robiť veci lepšie.Ponio

Za značkou Ponio stojí Ivana Zuzinová zo Zvolena. Cieľom je vyrábať kvalitné prírodné produkty — a to zabezpečujú najmä tým, že všetko vyrábajú v malých množstvách, ručne, s maximálnou poctivosťou, a využívajú vlastné receptúry, ktoré neustále zdokonaľujú. Zloženie je jednoduché a zrozumiteľné, a nájdete v nich iba zložky, ktoré sú pre telo skutočne prospešné a pomáhajú mu. Ich produkty kúpite buď úplne bez obalu, alebo v kartónových tubách a škatuľkách, ktoré môžete po spotrebovaní ľahko skompostovať alebo hodiť do triedeného odpadu.

Ich ponuka zahŕňa prírodné mydlá, ktoré neobsahujú živočíšne tuky alebo palmový olej, ale namiesto toho v sebe majú kvalitné kakaové maslo, a tuhé šampóny nazývané šampúchy — a z oboch majú niekoľko druhov, preto si ľahko vyberiete ten svoj podľa typu pokožky alebo vlasov. Kakaové maslo obsahujú aj jemné a krémové masážne kocky. Ja od Ponio používam tuhý dezodorant (recenziu nájdete v článku Tuhý dezodorant od Ponio) a tiež tyčinku na pery Mango Zázvor.Dulcia

Kozmetika so slovenskou dušou. V dokonalej harmónii spája "to najlepšie z minulosti", teda silu liečivých prírodných látok, v ktoré verili generácie pred nami, spolu s poznatkami súčasného moderného sveta a výskumov. Všetky produkty obsahujú iba čisté prírodné látky — väčšina má certifikát BIO, alebo sú najvyššej kvality a spĺňajú prísne pravidlá. Na svoje prídu aj minimalisti — čisté, biele a jednoduché obaly s jemnými detailami v podobe folklórnych vzorov sú pre značku charakteristickým prvkom.

Na to, že Dulcia je pomerne nová, a mám pocit, že medzi mnohými aj neznáma značka, je ich ponuka skutočne úctyhodná. Zahŕňa široký výber starostlivosti o telo v podobe hydratačných a regeneračných krémov, balzamov, rôzne mydlá, pleťové masky, pílingy, dezodoranty, séra či soli do kúpeľa; a sústredia sa aj na špeciálnu kozmetiku pre budúce mamičky, pre deti a pre mužov.Two Cosmetics

Ďalšia mladá značka — Two Cosmetics vznikla v roku 2016 ešte pod názvom 2SIS cosmetics ako pokus dvoch sestier, ktoré našli záľubu vo výrobe kozmetiky. Má päť prívlastkov: je prírodná, pretože nepoužíva syntetické a nebezpečné chemické látky, ekologická vďaka tomu, že vo výrobkoch nenájdete ani palmový olej alebo petrochemické produkty, má recyklačný program a kompostovateľné obaly, čo ju robí udržateľnou, je starostlivá (produkty majú jednoduché zloženie a sú vyrábané v malých dávkach) a je tiež originálna svojim hravým a atraktívnym dizajnom a pútavým príbehom.

Značka ponúka tuhé šampóny a kondicionéry, telové maslá, balzamy na pery, séra a krémy, ale aj sprchové želé či šumivky do kúpeľa; ale aj zopár pomôcok do ekologickej a udržateľnej domácnosti ako sú bambusové vatové tyčinky či znovupoužiteľné odličovacie tampóny, mydlové orechy a originálnu mydelničku z plastových obalov, ktorá vznikla v spolupráci s Umelohmotné, a pomáha znižovať množstvo odpadov, ktoré by inak skončilo na skládke alebo v prírode.


Poznáte niektorú zo značiek?


The post about my favourite zero waste purchases was more successful than I expected. Originally, I didn't plan to make a part 02, but after its writing and publication, a couple of times I thought about some other things that I have at home, with the proviso that I could include it in the article. But when I see how much you liked the original post, I have prepared the second part for you — this time with five more of my favourite products designed to make the sustainable lifestyle easier.
Tote bag

Tote bags are no longer anything special and probably everyone has one at home. I have three of them, I use them all the same and I try to have at least one with me at all times. It takes up a minimum of space in a backpack and is light, but when I go to the store after work or I don't want to carry some things in my hand, I know I always have it on hand. I can't even count how many times I didn't have to buy a plastic bag because of it. My latest addition, which you can also see in the first photo, is from Two Friends Slovakia (which is no longer working, but you can support one of the friends — Ivka — in her own Etsy shop Ivanna Malik Design) — and my beloved sunflowers are on it along with lyrics from one of my favourite songs; and the bag is so beautiful that I still can't get enough of it.


Stainless steel razor

Back in an post about my zero waste bathroom, which came out a year ago, I showed you a Wilkinson razor. I bought it when I was just at the beginning of my zero waste journey, and honestly, I was a little sceptical about switching to this type of razor, because I also heard some horror stories about scary cuts during my research. But I got used to using it very quickly. I had it for about two years and it was already visible on it that it needed an upgrade — and I reached for this beautiful razor from the German brand Mühle. It's a bit more expensive, but it's very good quality, surprisingly light, it fits beautifully in my hand and lasts for years. I definitely only recommend!
Spray bottles

I wanted them for about three years, but only recently I finally bought them — mainly because I couldn't find them anywhere, and I didn't want to buy them from the USA, where their carbon footprint would be too high and it wouldn't be worth it. These are from a small Etsy shop based in the UK, they were quite cheap and I adore them. They are the perfect size, fit perfectly in a basket from IKEA for my other cleaning products, and they are simply beautiful. And in the near future, I will show you some "recipes" for home cleaners, including a universal cleaner, for which this spray is perfect.


read next: My Favourtie Zero Waste Purchases


Spork

Oh, why didn't I know about this thing when I was in high school? At that time, I still carried a small teaspoon with me (and everyone in the class knew I had it and took full advantage of it) because I often had yoghurts for snack. After starting uni, I took the spoon out of my bag because I didn't need it so often, but since then it has happened to me a few times that I wished I had it with me, including dinner at the hotel in January, when I forgot to grab a spoon from the cafe downstairs and I had to eat my beloved alpro with a folded lid — so I ordered two sporks from Zemito.cz. They are small and easy to store, but functional and light (as they are made of bamboo).
Glass food containers

Although I really like the look of stainless steel containers, their price is sometimes too high and I don't want to spend twenty euros for one. These glass ones are from IKEA and are great. They are available in several sizes — for storing food at home, but also for lunch at work, in addition, they are also suitable for a dishwasher or oven (so you can bake in them, which I have tried). You can choose from three different types of lids — glass or bamboo with silicone seal or plastic with handles on all sides, which I prefer, because I don't have to worry about the seal accidentally coming loose. And for their price, they're totally worth it.


What caught your attention?


Článok o mojich obľúbených zero waste produktoch zožal väčší úspech ako som čakala. Pôvodne som neplánovala jeho pokračovanie, no po jeho dopísaní a zverejnení som sa párkrát pozastavila nad nejakou ďalšou vecou, ktorú mám doma s tým, že i to som mohla zaradiť do článku. No keď vidím, ako veľmi sa vám článok páčil, pripravila som pre vás jeho druhú časť — tentoraz s piatimi výrobkami určenými na uľahčenie udržateľného životného štýlu, ktoré patria medzi moje najobľúbenejšie.
Plátená taška

Plátené tašky dnes už nie sú ničím výnimočným a asi každý doma nejakú má. Ja ich mám tri, všetky ich rovnako využívam a snažím sa mať aspoň jednu stále pri sebe. V batohu zaberá minimum miesta a je ľahká, no keď po práci skočím do obchodu alebo sa mi nechce niesť nejaké veci v ruke, viem, že ju mám vždy po ruke. Ani nedokážem spočítať, koľkokrát som tak ušetrila kúpu igelitovej tašky. Môj najnovší prírastok, ktorý môžete vidieť aj na úvodnej fotke, je od Two Friends Slovakia (ktorý už síce momentálne nefunguje, ale jednu z kamošiek — Ivku — môžete podporiť na jej vlastnom Etsy shope Ivanna Malik Design) — a sú na nej moje milované slnečnice spolu s textom z jednej z mojich najobľúbenejších pesničiek; a taška je taká nádherná, že sa na ňu dodnes neviem vynadívať.


Žiletka z nerezovej ocele

Ešte v článku o mojej bezodpadovej kúpeľni, ktorý vyšiel rok dozadu, som vám ukazovala holiaci strojček od značky Wilkinson. Kupovala som ho ešte v čase, kedy som bola iba na začiatku svojej zero waste cesty a úprimne, prechodu na tento typ žiletiek som sa trochu obávala, pretože počas svojho prieskumu som počula aj niekoľko hororových príbehov o nepríjemných porezaniach. No na jeho používanie som si veľmi rýchlo zvykla. Mala som ho asi dva roky a už na ňom bolo vidieť, že potrebuje upgrade — a siahla som po tomto nádhernom strojčeku od nemeckej značky Mühle. Je trochu drahší, ale je veľmi kvalitný, prekvapivo ľahký, krásne sedí do ruky a vydrží mi roky. Jednoznačne iba odporúčam!
Rozprašovače z tmavého skla

Túžila som po nich asi tri roky, no až nedávno som si ich konečne kúpila — hlavne teda z toho dôvodu, že som ich nikde nevedela nájsť, a nechcela som ich kupovať z USA, kde by bola ich uhlíková stopa príliš vysoká a neoplatilo by sa to. Tieto sú z malého Etsy shopu zo sídlom vo Veľkej Británii, boli celkom lacné a zbožňujem ich. Majú ideálnu veľkosť, perfektne sa zmestia do košíka z IKEA na ďalšie moje čistiace produkty, a sú jednoducho krásne. A v blízkej budúcnosti vám ukážem aj niekoľko "receptov" na domáce čističe vrátane univerzálneho čistiaceho prostriedku, na ktorý je tento rozprašovač dokonalý.


čítaj ďalej: Moje obľúbené Zero Waste produkty


Lyžičkovidlička

Ach, prečo som o tejto vychytávke nevedela ešte v časoch, kedy som bola na strednej? Vtedy som pri sebe stále nosila malú čajovú lyžičku (a všetci v triede vedeli, že ju mám a plne to využívali), lebo na raňajky/desiatu som často mávala jogurty alebo detské výživy. Po prechode na výšku som lyžičku z tašky vyhodila, pretože som ju už tak často nepotrebovala, no odvtedy sa mi párkrát stalo, že som si priala, že by som ju mala pri sebe, vrátane večera na hoteli ešte v januári, kedy som si zabudla z kaviarne uchmatnúť lyžičku a moje milované alpro som musela jesť poskladaným vrchnákom — a tak som si zo Zemito.cz objednala rovno dve lyžičkovidličky. Sú malé a ľahko skladné, ale funkčné a ľahučké (keďže sú z bambusu).
Sklenené dózy na jedlo

Hoci sa mi veľmi páči vzhľad dóz z nerezovej ocele, ich cena je niekedy až príliš vysoká a nechce sa mi utrácať dvadsať eur za jednu misku. Tieto sklenené sú z IKEA a sú skvelé. Dostupné sú v niekoľkých veľkostiach — na uskladnenie potravín doma, ale aj na obed do práce, okrem toho sú vhodné i do umývačky alebo do rúry (takže v nich môžete aj piecť, čo mám aj odskúšané). Vybrať si môžete z troch rôznych druhov viečok — sklenené alebo bambusové so silikónovým tesnením alebo plastové s úchytkami po všetkých stranách, ktoré aj preferujem, pretože tak sa nemusím báť, že by sa tesnenie náhodou nejako uvoľnilo. Za tú cenu sa jednoznačne oplatia.


Čo vás zaujalo najviac?

Monday, August 17, 2020

MY FAVOURITE ZERO WASTE PURCHASES PART 02The post about my favourite zero waste purchases was more successful than I expected. Originally, I didn't plan to make a part 02, but after its writing and publication, a couple of times I thought about some other things that I have at home, with the proviso that I could include it in the article. But when I see how much you liked the original post, I have prepared the second part for you — this time with five more of my favourite products designed to make the sustainable lifestyle easier.
Tote bag

Tote bags are no longer anything special and probably everyone has one at home. I have three of them, I use them all the same and I try to have at least one with me at all times. It takes up a minimum of space in a backpack and is light, but when I go to the store after work or I don't want to carry some things in my hand, I know I always have it on hand. I can't even count how many times I didn't have to buy a plastic bag because of it. My latest addition, which you can also see in the first photo, is from Two Friends Slovakia (which is no longer working, but you can support one of the friends — Ivka — in her own Etsy shop Ivanna Malik Design) — and my beloved sunflowers are on it along with lyrics from one of my favourite songs; and the bag is so beautiful that I still can't get enough of it.


Stainless steel razor

Back in an post about my zero waste bathroom, which came out a year ago, I showed you a Wilkinson razor. I bought it when I was just at the beginning of my zero waste journey, and honestly, I was a little sceptical about switching to this type of razor, because I also heard some horror stories about scary cuts during my research. But I got used to using it very quickly. I had it for about two years and it was already visible on it that it needed an upgrade — and I reached for this beautiful razor from the German brand Mühle. It's a bit more expensive, but it's very good quality, surprisingly light, it fits beautifully in my hand and lasts for years. I definitely only recommend!
Spray bottles

I wanted them for about three years, but only recently I finally bought them — mainly because I couldn't find them anywhere, and I didn't want to buy them from the USA, where their carbon footprint would be too high and it wouldn't be worth it. These are from a small Etsy shop based in the UK, they were quite cheap and I adore them. They are the perfect size, fit perfectly in a basket from IKEA for my other cleaning products, and they are simply beautiful. And in the near future, I will show you some "recipes" for home cleaners, including a universal cleaner, for which this spray is perfect.


read next: My Favourtie Zero Waste Purchases


Spork

Oh, why didn't I know about this thing when I was in high school? At that time, I still carried a small teaspoon with me (and everyone in the class knew I had it and took full advantage of it) because I often had yoghurts for snack. After starting uni, I took the spoon out of my bag because I didn't need it so often, but since then it has happened to me a few times that I wished I had it with me, including dinner at the hotel in January, when I forgot to grab a spoon from the cafe downstairs and I had to eat my beloved alpro with a folded lid — so I ordered two sporks from Zemito.cz. They are small and easy to store, but functional and light (as they are made of bamboo).
Glass food containers

Although I really like the look of stainless steel containers, their price is sometimes too high and I don't want to spend twenty euros for one. These glass ones are from IKEA and are great. They are available in several sizes — for storing food at home, but also for lunch at work, in addition, they are also suitable for a dishwasher or oven (so you can bake in them, which I have tried). You can choose from three different types of lids — glass or bamboo with silicone seal or plastic with handles on all sides, which I prefer, because I don't have to worry about the seal accidentally coming loose. And for their price, they're totally worth it.


What caught your attention?


Článok o mojich obľúbených zero waste produktoch zožal väčší úspech ako som čakala. Pôvodne som neplánovala jeho pokračovanie, no po jeho dopísaní a zverejnení som sa párkrát pozastavila nad nejakou ďalšou vecou, ktorú mám doma s tým, že i to som mohla zaradiť do článku. No keď vidím, ako veľmi sa vám článok páčil, pripravila som pre vás jeho druhú časť — tentoraz s piatimi výrobkami určenými na uľahčenie udržateľného životného štýlu, ktoré patria medzi moje najobľúbenejšie.
Plátená taška

Plátené tašky dnes už nie sú ničím výnimočným a asi každý doma nejakú má. Ja ich mám tri, všetky ich rovnako využívam a snažím sa mať aspoň jednu stále pri sebe. V batohu zaberá minimum miesta a je ľahká, no keď po práci skočím do obchodu alebo sa mi nechce niesť nejaké veci v ruke, viem, že ju mám vždy po ruke. Ani nedokážem spočítať, koľkokrát som tak ušetrila kúpu igelitovej tašky. Môj najnovší prírastok, ktorý môžete vidieť aj na úvodnej fotke, je od Two Friends Slovakia (ktorý už síce momentálne nefunguje, ale jednu z kamošiek — Ivku — môžete podporiť na jej vlastnom Etsy shope Ivanna Malik Design) — a sú na nej moje milované slnečnice spolu s textom z jednej z mojich najobľúbenejších pesničiek; a taška je taká nádherná, že sa na ňu dodnes neviem vynadívať.


Žiletka z nerezovej ocele

Ešte v článku o mojej bezodpadovej kúpeľni, ktorý vyšiel rok dozadu, som vám ukazovala holiaci strojček od značky Wilkinson. Kupovala som ho ešte v čase, kedy som bola iba na začiatku svojej zero waste cesty a úprimne, prechodu na tento typ žiletiek som sa trochu obávala, pretože počas svojho prieskumu som počula aj niekoľko hororových príbehov o nepríjemných porezaniach. No na jeho používanie som si veľmi rýchlo zvykla. Mala som ho asi dva roky a už na ňom bolo vidieť, že potrebuje upgrade — a siahla som po tomto nádhernom strojčeku od nemeckej značky Mühle. Je trochu drahší, ale je veľmi kvalitný, prekvapivo ľahký, krásne sedí do ruky a vydrží mi roky. Jednoznačne iba odporúčam!
Rozprašovače z tmavého skla

Túžila som po nich asi tri roky, no až nedávno som si ich konečne kúpila — hlavne teda z toho dôvodu, že som ich nikde nevedela nájsť, a nechcela som ich kupovať z USA, kde by bola ich uhlíková stopa príliš vysoká a neoplatilo by sa to. Tieto sú z malého Etsy shopu zo sídlom vo Veľkej Británii, boli celkom lacné a zbožňujem ich. Majú ideálnu veľkosť, perfektne sa zmestia do košíka z IKEA na ďalšie moje čistiace produkty, a sú jednoducho krásne. A v blízkej budúcnosti vám ukážem aj niekoľko "receptov" na domáce čističe vrátane univerzálneho čistiaceho prostriedku, na ktorý je tento rozprašovač dokonalý.


čítaj ďalej: Moje obľúbené Zero Waste produkty


Lyžičkovidlička

Ach, prečo som o tejto vychytávke nevedela ešte v časoch, kedy som bola na strednej? Vtedy som pri sebe stále nosila malú čajovú lyžičku (a všetci v triede vedeli, že ju mám a plne to využívali), lebo na raňajky/desiatu som často mávala jogurty alebo detské výživy. Po prechode na výšku som lyžičku z tašky vyhodila, pretože som ju už tak často nepotrebovala, no odvtedy sa mi párkrát stalo, že som si priala, že by som ju mala pri sebe, vrátane večera na hoteli ešte v januári, kedy som si zabudla z kaviarne uchmatnúť lyžičku a moje milované alpro som musela jesť poskladaným vrchnákom — a tak som si zo Zemito.cz objednala rovno dve lyžičkovidličky. Sú malé a ľahko skladné, ale funkčné a ľahučké (keďže sú z bambusu).
Sklenené dózy na jedlo

Hoci sa mi veľmi páči vzhľad dóz z nerezovej ocele, ich cena je niekedy až príliš vysoká a nechce sa mi utrácať dvadsať eur za jednu misku. Tieto sklenené sú z IKEA a sú skvelé. Dostupné sú v niekoľkých veľkostiach — na uskladnenie potravín doma, ale aj na obed do práce, okrem toho sú vhodné i do umývačky alebo do rúry (takže v nich môžete aj piecť, čo mám aj odskúšané). Vybrať si môžete z troch rôznych druhov viečok — sklenené alebo bambusové so silikónovým tesnením alebo plastové s úchytkami po všetkých stranách, ktoré aj preferujem, pretože tak sa nemusím báť, že by sa tesnenie náhodou nejako uvoľnilo. Za tú cenu sa jednoznačne oplatia.


Čo vás zaujalo najviac?


Over half a year has past since the post Where to buy ethical clothing part 02; and it's probably time for me to bring you another sequel to this mini series. There are many brands on the Slovak, Czech or global market that focus on the production of clothing that is produced in accordance with ethical approaches, with regard to the environment and its protection, and minimization of carbon footprint — but since they are relatively small brands, people don't know about them. Therefore, I hope that the third part on ethical fashion will broaden your horizons even more and show you brands that are definitely worth supporting.
As in the previous two parts, today I will show you a little bit of everything — brands that recycle already made materials, create a complex wardrobe, or even one that makes shoes.


ArmedAngeles


based in Germany
focused on women's and men's clothing
goal combine modern and timeless design
price €€


The German brand ArmedAngels was founded by two friends — Anton Jurina and Martin Höfeler in 2007 with the aim of presenting an alternative to fast fashion. They combine modern design with timelessness, use sustainable materials (mostly organic cotton) and place great emphasis on fair working conditions for employees. They try to show that ethical fashion can be interesting, original and diverse, but at the same time timeless, simple and minimalist. The project among friends quickly grew into a brand backed by a team of 50; and is one of the most important producers of ethical and sustainable fashion not only in Germany but also in the whole of Europe. Their offer includes a rich selection of pieces for women and men — T-shirts, blouses, shirts, sweaters, dresses and skirts, pants and jackets.


Ushyte


based in Slovakia
focused on women's clothing
goal uniqueness and originality
price €€


Ushyte (a play on a slovak word for sewn) is a small brand of ethical and sustainable fashion, behind which stands Johana. She turned her love of sewing into a creative studio, which combines minimalism and functionality in clothing with unique patterns and playfulness. Johanka's goal is to create pieces that are light, universal and with a touch of femininity. Probably the most famous piece is a dress with the KVINNA pattern, which you can also see in the picture and aptly characterizes the whole brand. Ushyte is a small studio, so only a few pieces are always available at the e-shop, and Johana sews more often directly to order.


Circlle


based in the Czech Republic
focused on women's sportswear
goal move towards circular thinking
price €€-€€€


The Czech brand Circlle focuses on the production of sustainable and ethically produced sportswear for women. They offer leggings, T-shirts, crop-tops, sports bras and swimwear. In addition to an ethical approach, they place great emphasis on the environment — they make clothes from the unique material ECONYL (made from recycled nylon from fishing nets, which form the primary plastic waste in the oceans), which they obtain from Italy, use compostable packaging and aim to create a circular system throughout the process from production to delivery. Other values they espouse are sustainability, transparency and authenticity. The price of pieces from Circlle is comparable to better quality brands of sportswear.


Will's Vegan Shoes


based in Great Britain
focused on women's and men's shoes
goal not to cause suffering to humans or animals
price €€


Timeless, high-quality and stylish shoes at affordable prices, which are also vegan, ethical and sustainable? This is what offers the British brand Will's Vegan Shoes, which was founded in 2012 by Will Green with the aim of not causing unnecessary pain and suffering to animals and people who make shoes. They are an example of the fact that even ethical and sustainable footwear can be at the prices we are used to thanks to fast fashion chains. Their wide range includes sandals, loafers, flats, boots, and sneakers, as well as accessories such as handbags, bags, wallets, backpacks and belts, and clothing — sweaters and jackets. The shoes are made in Portugal and offer the possibility of return or exchange within 365 days completely free of charge.


Thought Clothing


based in Great Britain
focused on women's and men's clothing
goal sustainable and timeless fashion
price €-€€


Like Everlane, People Tree or Reformation, Thought Clothing is a fashion brand as we know them; and brings a diverse range of clothing for men and women — simple and timeless t-shirts and pants, formal blouses, shirts, skirts and dresses, as well as sportswear, pajamas and underwear. And all from natural materials such as organic cotton, bamboo and hemp. Their philosophy includes an ethical approach and the protection of employees, the creation of partnerships with suppliers, the protection of the environment and the reduction of waste production. They believe that every small change can make a difference.


Do you know any of the brands?


All images in collages are from the official websites of mentioned store. All credits belong to the owners.


Od článku Kde kúpiť etické oblečenie časť 02 už ubehlo viac ako pol roka; a asi je na čase, aby som vám priniesla ďalšie pokračovanie tejto mini série. Značiek na slovenskom, českom či svetovom trhu, ktoré sa zameriavajú na produkciu oblečenia, ktoré je vyrobené v súlade s etickými prístupmi, s ohľadom na životné prostredie a jeho ochranu a minimalizáciu vzniku uhlíkovej stopy, nie je málo — no keďže to sú pomerne malí výrobcovia, nie sú tak v povedomí ľudí. Preto dúfam, že tretí diel o etickej móde vám ešte viac rozšíri obzory a ukáže značky, ktoré sa určite oplatí podporiť.
Ako v predošlých dvoch častiach, i dnes vám ukážem "z každého rožku trošku" — značky, ktoré recyklujú už vyrobené materiály, vytvárajú komplexný šatník, či dokonca i takú, ktorá vyrába obuv.


ArmedAngeles


pôvod v Nemecku
zameranie dámske i pánske oblečenie
cieľ spojiť moderný a nadčasový dizajn
cena €€


Nemeckú značku ArmedAngels založili dvaja priatelia — Anton Jurina a Martin Höfeler ešte v roku 2007 s cieľom predstaviť alternatívu k rýchlej móde. Spájajú moderný dizajn s nadčasovosťou, používajú udržateľné materiály (prevažne organickú bavlnu) a veľký dôraz kladú na férové pracovné podmienky pre zamestnancov. Snažia sa ukázať, že etická móda môže byť zaujímavá, originálna a rozmanitá, ale zároveň nadčasová, jednoduchá a minimalistická. Projekt medzi kamarátmi sa rýchlo rozrástol na značku, za ktorou stojí päťdesiatčlenný tím; a patrí medzi najvýznamnejších producentov etickej a udržateľnej módy nielen v Nemecku, ale i v celej Európe. Ich ponuka zahŕňa bohatý výber kúskov pre ženy i mužov — tričká, blúzky, košele, svetre, šaty a sukne, nohavice či bundy.


Ushyte


pôvod na Slovensku
zameranie dámske oblečenie
cieľ jedinečnosť a originalita
cena €€


Ushyte (teda slovná hračka od slova ušité) je malá značka etickej a udržateľnej módy, za ktorou stojí Johana. Svoju lásku k šitiu premenila na kreatívne štúdio, ktoré v oblečení spája minimalizmus a funkčnosť s unikátnymi vzormi a hravosťou. Cieľom Johanky je vytvárať kúsky, ktoré sú ľahké, univerzálne a so štipkou ženskosti. Asi najznámejším kúskom sú šaty so vzorom KVINNA, ktorý môžete vidieť i na obrázku vľavo a výstižne charakterizuje celú značku. Ushyte je drobné štúdio, preto na eshope je dostupných vždy len zopár kúskov, a Johana šije častejšie priamo na zakázku.


Circlle


pôvod v Českej republike
zameranie dámske športové oblečenie
cieľ nasmerovať k cirkulárnemu mysleniu
cena €€-€€€


Na produkciu udržateľného a eticky vyrobeného športového oblečenia pre ženy sa zameriava česká značka Circlle. Ponúkajú legíny, tričká, crop-topy, športové podprsenky a plavky. Okrem etického prístupu kladú veľký dôraz i na životné prostredie — oblečenie vyrábajú z unikátneho materiálu ECONYL (vyrábaný z recyklovaného nylonu z rybárských sietí, ktoré tvoria primárny plastový odpad v oceánoch), ktorý získavajú z Talianska, používajú kompostovateľné obaly a ich cieľom je vytvoriť cirkulárny systém v celom procese od výroby po dodanie. Ďalšie hodnoty, ktoré vyznávajú, sú udržateľnosť, transparentnosť a autenticita. Cena kúskov od Circlle je porovnateľná s kvalitnejšími značkami športového oblečenia.


Will's Vegan Shoes


pôvod Veľká Británia
zameranie dámska a pánska obuv
cieľ nespôsobovať utrpenie ľuďom ani zvieratám
cena €€


Nadčasové, kvalitné a štýlové topánky za dostupné ceny, ktoré sú navyše aj vegánske, etické a udržateľné? Práve to ponúka britská značka Will's Vegan Shoes, ktorú v roku 2012 založil Will Green s cieľom nespôsobovať zvieratám a ľuďom, ktorí topánky vyrábajú, zbytočnú bolesť a utrpenie. Sú príkladom toho, že i etická a udržateľná obuv môže byť v cenách, na ktoré sme zvyknutí vďaka reťazcom s rýchlou módou. Ich široká ponuka zahŕňa sandále, poltopánky, mokasíny, čižmy, kozačky a tenisky, ale aj doplnky ako kabelky, tašky, peňaženky, batohy a opasky, a oblečenie — svetre a bundy. Topánky vyrábajú v Portugalsku a ponúkajú možnosť vrátenia alebo výmeny do 365 dní úplne zadarmo.


Thought Clothing


pôvod Veľká Británia
zameranie dámske a pánske oblečenie
cieľ udržateľná a nadčasová móda
cena €-€€


Podobne ako Everlane, People Tree alebo Reformation, aj Thought Clothing predstavuje módnu značku tak, ako ich poznáme; a prináša rozmanitú ponuku oblečenia pre mužov i ženy — jednoduché a nadčasové tričká a nohavice, formálne blúzky, košele, sukne a šaty, i športové oblečenie, pyžamá a spodnú bielizeň. A to všetko z prírodných materiálov ako je organická bavlna, bambus a konope. Ich filozofia zahŕňa etický prístup a ochranu zamestnancov, vytváranie partnerstiev s dodávateľmi, ochrana životného prostredia a znižovanie produkcie odpadu. Veria, že každá malá zmena dokáže spraviť rozdiel.


Poznáte niektorú zo značiek?


Všetky fotografie v kolážach sú z oficiálnch stránok spomenutých obchodov. Všetky práva patria majiteľom.

Friday, August 14, 2020

WHERE TO BUY ETHICAL CLOTHING PART 03Over half a year has past since the post Where to buy ethical clothing part 02; and it's probably time for me to bring you another sequel to this mini series. There are many brands on the Slovak, Czech or global market that focus on the production of clothing that is produced in accordance with ethical approaches, with regard to the environment and its protection, and minimization of carbon footprint — but since they are relatively small brands, people don't know about them. Therefore, I hope that the third part on ethical fashion will broaden your horizons even more and show you brands that are definitely worth supporting.
As in the previous two parts, today I will show you a little bit of everything — brands that recycle already made materials, create a complex wardrobe, or even one that makes shoes.


ArmedAngeles


based in Germany
focused on women's and men's clothing
goal combine modern and timeless design
price €€


The German brand ArmedAngels was founded by two friends — Anton Jurina and Martin Höfeler in 2007 with the aim of presenting an alternative to fast fashion. They combine modern design with timelessness, use sustainable materials (mostly organic cotton) and place great emphasis on fair working conditions for employees. They try to show that ethical fashion can be interesting, original and diverse, but at the same time timeless, simple and minimalist. The project among friends quickly grew into a brand backed by a team of 50; and is one of the most important producers of ethical and sustainable fashion not only in Germany but also in the whole of Europe. Their offer includes a rich selection of pieces for women and men — T-shirts, blouses, shirts, sweaters, dresses and skirts, pants and jackets.


Ushyte


based in Slovakia
focused on women's clothing
goal uniqueness and originality
price €€


Ushyte (a play on a slovak word for sewn) is a small brand of ethical and sustainable fashion, behind which stands Johana. She turned her love of sewing into a creative studio, which combines minimalism and functionality in clothing with unique patterns and playfulness. Johanka's goal is to create pieces that are light, universal and with a touch of femininity. Probably the most famous piece is a dress with the KVINNA pattern, which you can also see in the picture and aptly characterizes the whole brand. Ushyte is a small studio, so only a few pieces are always available at the e-shop, and Johana sews more often directly to order.


Circlle


based in the Czech Republic
focused on women's sportswear
goal move towards circular thinking
price €€-€€€


The Czech brand Circlle focuses on the production of sustainable and ethically produced sportswear for women. They offer leggings, T-shirts, crop-tops, sports bras and swimwear. In addition to an ethical approach, they place great emphasis on the environment — they make clothes from the unique material ECONYL (made from recycled nylon from fishing nets, which form the primary plastic waste in the oceans), which they obtain from Italy, use compostable packaging and aim to create a circular system throughout the process from production to delivery. Other values they espouse are sustainability, transparency and authenticity. The price of pieces from Circlle is comparable to better quality brands of sportswear.


Will's Vegan Shoes


based in Great Britain
focused on women's and men's shoes
goal not to cause suffering to humans or animals
price €€


Timeless, high-quality and stylish shoes at affordable prices, which are also vegan, ethical and sustainable? This is what offers the British brand Will's Vegan Shoes, which was founded in 2012 by Will Green with the aim of not causing unnecessary pain and suffering to animals and people who make shoes. They are an example of the fact that even ethical and sustainable footwear can be at the prices we are used to thanks to fast fashion chains. Their wide range includes sandals, loafers, flats, boots, and sneakers, as well as accessories such as handbags, bags, wallets, backpacks and belts, and clothing — sweaters and jackets. The shoes are made in Portugal and offer the possibility of return or exchange within 365 days completely free of charge.


Thought Clothing


based in Great Britain
focused on women's and men's clothing
goal sustainable and timeless fashion
price €-€€


Like Everlane, People Tree or Reformation, Thought Clothing is a fashion brand as we know them; and brings a diverse range of clothing for men and women — simple and timeless t-shirts and pants, formal blouses, shirts, skirts and dresses, as well as sportswear, pajamas and underwear. And all from natural materials such as organic cotton, bamboo and hemp. Their philosophy includes an ethical approach and the protection of employees, the creation of partnerships with suppliers, the protection of the environment and the reduction of waste production. They believe that every small change can make a difference.


Do you know any of the brands?


All images in collages are from the official websites of mentioned store. All credits belong to the owners.


Od článku Kde kúpiť etické oblečenie časť 02 už ubehlo viac ako pol roka; a asi je na čase, aby som vám priniesla ďalšie pokračovanie tejto mini série. Značiek na slovenskom, českom či svetovom trhu, ktoré sa zameriavajú na produkciu oblečenia, ktoré je vyrobené v súlade s etickými prístupmi, s ohľadom na životné prostredie a jeho ochranu a minimalizáciu vzniku uhlíkovej stopy, nie je málo — no keďže to sú pomerne malí výrobcovia, nie sú tak v povedomí ľudí. Preto dúfam, že tretí diel o etickej móde vám ešte viac rozšíri obzory a ukáže značky, ktoré sa určite oplatí podporiť.
Ako v predošlých dvoch častiach, i dnes vám ukážem "z každého rožku trošku" — značky, ktoré recyklujú už vyrobené materiály, vytvárajú komplexný šatník, či dokonca i takú, ktorá vyrába obuv.


ArmedAngeles


pôvod v Nemecku
zameranie dámske i pánske oblečenie
cieľ spojiť moderný a nadčasový dizajn
cena €€


Nemeckú značku ArmedAngels založili dvaja priatelia — Anton Jurina a Martin Höfeler ešte v roku 2007 s cieľom predstaviť alternatívu k rýchlej móde. Spájajú moderný dizajn s nadčasovosťou, používajú udržateľné materiály (prevažne organickú bavlnu) a veľký dôraz kladú na férové pracovné podmienky pre zamestnancov. Snažia sa ukázať, že etická móda môže byť zaujímavá, originálna a rozmanitá, ale zároveň nadčasová, jednoduchá a minimalistická. Projekt medzi kamarátmi sa rýchlo rozrástol na značku, za ktorou stojí päťdesiatčlenný tím; a patrí medzi najvýznamnejších producentov etickej a udržateľnej módy nielen v Nemecku, ale i v celej Európe. Ich ponuka zahŕňa bohatý výber kúskov pre ženy i mužov — tričká, blúzky, košele, svetre, šaty a sukne, nohavice či bundy.


Ushyte


pôvod na Slovensku
zameranie dámske oblečenie
cieľ jedinečnosť a originalita
cena €€


Ushyte (teda slovná hračka od slova ušité) je malá značka etickej a udržateľnej módy, za ktorou stojí Johana. Svoju lásku k šitiu premenila na kreatívne štúdio, ktoré v oblečení spája minimalizmus a funkčnosť s unikátnymi vzormi a hravosťou. Cieľom Johanky je vytvárať kúsky, ktoré sú ľahké, univerzálne a so štipkou ženskosti. Asi najznámejším kúskom sú šaty so vzorom KVINNA, ktorý môžete vidieť i na obrázku vľavo a výstižne charakterizuje celú značku. Ushyte je drobné štúdio, preto na eshope je dostupných vždy len zopár kúskov, a Johana šije častejšie priamo na zakázku.


Circlle


pôvod v Českej republike
zameranie dámske športové oblečenie
cieľ nasmerovať k cirkulárnemu mysleniu
cena €€-€€€


Na produkciu udržateľného a eticky vyrobeného športového oblečenia pre ženy sa zameriava česká značka Circlle. Ponúkajú legíny, tričká, crop-topy, športové podprsenky a plavky. Okrem etického prístupu kladú veľký dôraz i na životné prostredie — oblečenie vyrábajú z unikátneho materiálu ECONYL (vyrábaný z recyklovaného nylonu z rybárských sietí, ktoré tvoria primárny plastový odpad v oceánoch), ktorý získavajú z Talianska, používajú kompostovateľné obaly a ich cieľom je vytvoriť cirkulárny systém v celom procese od výroby po dodanie. Ďalšie hodnoty, ktoré vyznávajú, sú udržateľnosť, transparentnosť a autenticita. Cena kúskov od Circlle je porovnateľná s kvalitnejšími značkami športového oblečenia.


Will's Vegan Shoes


pôvod Veľká Británia
zameranie dámska a pánska obuv
cieľ nespôsobovať utrpenie ľuďom ani zvieratám
cena €€


Nadčasové, kvalitné a štýlové topánky za dostupné ceny, ktoré sú navyše aj vegánske, etické a udržateľné? Práve to ponúka britská značka Will's Vegan Shoes, ktorú v roku 2012 založil Will Green s cieľom nespôsobovať zvieratám a ľuďom, ktorí topánky vyrábajú, zbytočnú bolesť a utrpenie. Sú príkladom toho, že i etická a udržateľná obuv môže byť v cenách, na ktoré sme zvyknutí vďaka reťazcom s rýchlou módou. Ich široká ponuka zahŕňa sandále, poltopánky, mokasíny, čižmy, kozačky a tenisky, ale aj doplnky ako kabelky, tašky, peňaženky, batohy a opasky, a oblečenie — svetre a bundy. Topánky vyrábajú v Portugalsku a ponúkajú možnosť vrátenia alebo výmeny do 365 dní úplne zadarmo.


Thought Clothing


pôvod Veľká Británia
zameranie dámske a pánske oblečenie
cieľ udržateľná a nadčasová móda
cena €-€€


Podobne ako Everlane, People Tree alebo Reformation, aj Thought Clothing predstavuje módnu značku tak, ako ich poznáme; a prináša rozmanitú ponuku oblečenia pre mužov i ženy — jednoduché a nadčasové tričká a nohavice, formálne blúzky, košele, sukne a šaty, i športové oblečenie, pyžamá a spodnú bielizeň. A to všetko z prírodných materiálov ako je organická bavlna, bambus a konope. Ich filozofia zahŕňa etický prístup a ochranu zamestnancov, vytváranie partnerstiev s dodávateľmi, ochrana životného prostredia a znižovanie produkcie odpadu. Veria, že každá malá zmena dokáže spraviť rozdiel.


Poznáte niektorú zo značiek?


Všetky fotografie v kolážach sú z oficiálnch stránok spomenutých obchodov. Všetky práva patria majiteľom.

Follow

Contact Form

Name

Email *

Message *

from instagram @ simplyberenica

SIMPLY BERENICA. Theme by BD.