Kde kupovať etické oblečenie / časť 03

Over half a year has past since the post Where to buy ethical clothing part 02; and it’s probably time for me to bring you another sequel to this mini series. There are many brands on the Slovak, Czech or global market that focus on the production of clothing that is produced in accordance with ethical approaches, with regard to the environment and its protection, and minimization of carbon footprint — but since they are relatively small brands, people don’t know about them. Therefore, I hope that the third part on ethical fashion will broaden your horizons even more and show you brands that are definitely worth supporting.
As in the previous two parts, today I will show you a little bit of everything — brands that recycle already made materials, create a complex wardrobe, or even one that makes shoes.

ArmedAngeles


based in Germany
focused on women’s and men’s clothing
goal combine modern and timeless design
price €€

The German brand ArmedAngels was founded by two friends — Anton Jurina and Martin Höfeler in 2007 with the aim of presenting an alternative to fast fashion. They combine modern design with timelessness, use sustainable materials (mostly organic cotton) and place great emphasis on fair working conditions for employees. They try to show that ethical fashion can be interesting, original and diverse, but at the same time timeless, simple and minimalist. The project among friends quickly grew into a brand backed by a team of 50; and is one of the most important producers of ethical and sustainable fashion not only in Germany but also in the whole of Europe. Their offer includes a rich selection of pieces for women and men — T-shirts, blouses, shirts, sweaters, dresses and skirts, pants and jackets.

Ushyte


based in Slovakia
focused on women’s clothing
goal uniqueness and originality
price €€

Ushyte (a play on a slovak word for sewn) is a small brand of ethical and sustainable fashion, behind which stands Johana. She turned her love of sewing into a creative studio, which combines minimalism and functionality in clothing with unique patterns and playfulness. Johanka’s goal is to create pieces that are light, universal and with a touch of femininity. Probably the most famous piece is a dress with the KVINNA pattern, which you can also see in the picture and aptly characterizes the whole brand. Ushyte is a small studio, so only a few pieces are always available at the e-shop, and Johana sews more often directly to order.

Circlle


based in the Czech Republic
focused on women’s sportswear
goal move towards circular thinking
price €€-€€€

The Czech brand Circlle focuses on the production of sustainable and ethically produced sportswear for women. They offer leggings, T-shirts, crop-tops, sports bras and swimwear. In addition to an ethical approach, they place great emphasis on the environment — they make clothes from the unique material ECONYL (made from recycled nylon from fishing nets, which form the primary plastic waste in the oceans), which they obtain from Italy, use compostable packaging and aim to create a circular system throughout the process from production to delivery. Other values they espouse are sustainability, transparency and authenticity. The price of pieces from Circlle is comparable to better quality brands of sportswear.

Will’s Vegan Shoes


based in Great Britain
focused on women’s and men’s shoes
goal not to cause suffering to humans or animals
price €€

Timeless, high-quality and stylish shoes at affordable prices, which are also vegan, ethical and sustainable? This is what offers the British brand Will’s Vegan Shoes, which was founded in 2012 by Will Green with the aim of not causing unnecessary pain and suffering to animals and people who make shoes. They are an example of the fact that even ethical and sustainable footwear can be at the prices we are used to thanks to fast fashion chains. Their wide range includes sandals, loafers, flats, boots, and sneakers, as well as accessories such as handbags, bags, wallets, backpacks and belts, and clothing — sweaters and jackets. The shoes are made in Portugal and offer the possibility of return or exchange within 365 days completely free of charge.

Thought Clothing


based in Great Britain
focused on women’s and men’s clothing
goal sustainable and timeless fashion
price €-€€

Like Everlane, People Tree or Reformation, Thought Clothing is a fashion brand as we know them; and brings a diverse range of clothing for men and women — simple and timeless t-shirts and pants, formal blouses, shirts, skirts and dresses, as well as sportswear, pajamas and underwear. And all from natural materials such as organic cotton, bamboo and hemp. Their philosophy includes an ethical approach and the protection of employees, the creation of partnerships with suppliers, the protection of the environment and the reduction of waste production. They believe that every small change can make a difference.

Do you know any of the brands?

 

All images in collages are from the official websites of mentioned store. All credits belong to the owners.

Od článku Kde kúpiť etické oblečenie časť 02 už ubehlo viac ako pol roka; a asi je na čase, aby som vám priniesla ďalšie pokračovanie tejto mini série. Značiek na slovenskom, českom či svetovom trhu, ktoré sa zameriavajú na produkciu oblečenia, ktoré je vyrobené v súlade s etickými prístupmi, s ohľadom na životné prostredie a jeho ochranu a minimalizáciu vzniku uhlíkovej stopy, nie je málo — no keďže to sú pomerne malí výrobcovia, nie sú tak v povedomí ľudí. Preto dúfam, že tretí diel o etickej móde vám ešte viac rozšíri obzory a ukáže značky, ktoré sa určite oplatí podporiť.
Ako v predošlých dvoch častiach, i dnes vám ukážem “z každého rožku trošku” — značky, ktoré recyklujú už vyrobené materiály, vytvárajú komplexný šatník, či dokonca i takú, ktorá vyrába obuv.

ArmedAngeles


pôvod v Nemecku
zameranie dámske i pánske oblečenie
cieľ spojiť moderný a nadčasový dizajn
cena €€

Nemeckú značku ArmedAngels založili dvaja priatelia — Anton Jurina a Martin Höfeler ešte v roku 2007 s cieľom predstaviť alternatívu k rýchlej móde. Spájajú moderný dizajn s nadčasovosťou, používajú udržateľné materiály (prevažne organickú bavlnu) a veľký dôraz kladú na férové pracovné podmienky pre zamestnancov. Snažia sa ukázať, že etická móda môže byť zaujímavá, originálna a rozmanitá, ale zároveň nadčasová, jednoduchá a minimalistická. Projekt medzi kamarátmi sa rýchlo rozrástol na značku, za ktorou stojí päťdesiatčlenný tím; a patrí medzi najvýznamnejších producentov etickej a udržateľnej módy nielen v Nemecku, ale i v celej Európe. Ich ponuka zahŕňa bohatý výber kúskov pre ženy i mužov — tričká, blúzky, košele, svetre, šaty a sukne, nohavice či bundy.

Ushyte


pôvod na Slovensku
zameranie dámske oblečenie
cieľ jedinečnosť a originalita
cena €€

Ushyte (teda slovná hračka od slova ušité) je malá značka etickej a udržateľnej módy, za ktorou stojí Johana. Svoju lásku k šitiu premenila na kreatívne štúdio, ktoré v oblečení spája minimalizmus a funkčnosť s unikátnymi vzormi a hravosťou. Cieľom Johanky je vytvárať kúsky, ktoré sú ľahké, univerzálne a so štipkou ženskosti. Asi najznámejším kúskom sú šaty so vzorom KVINNA, ktorý môžete vidieť i na obrázku vľavo a výstižne charakterizuje celú značku. Ushyte je drobné štúdio, preto na eshope je dostupných vždy len zopár kúskov, a Johana šije častejšie priamo na zakázku.

Circlle


pôvod v Českej republike
zameranie dámske športové oblečenie
cieľ nasmerovať k cirkulárnemu mysleniu
cena €€-€€€

Na produkciu udržateľného a eticky vyrobeného športového oblečenia pre ženy sa zameriava česká značka Circlle. Ponúkajú legíny, tričká, crop-topy, športové podprsenky a plavky. Okrem etického prístupu kladú veľký dôraz i na životné prostredie — oblečenie vyrábajú z unikátneho materiálu ECONYL (vyrábaný z recyklovaného nylonu z rybárských sietí, ktoré tvoria primárny plastový odpad v oceánoch), ktorý získavajú z Talianska, používajú kompostovateľné obaly a ich cieľom je vytvoriť cirkulárny systém v celom procese od výroby po dodanie. Ďalšie hodnoty, ktoré vyznávajú, sú udržateľnosť, transparentnosť a autenticita. Cena kúskov od Circlle je porovnateľná s kvalitnejšími značkami športového oblečenia.

Will’s Vegan Shoes


pôvod Veľká Británia
zameranie dámska a pánska obuv
cieľ nespôsobovať utrpenie ľuďom ani zvieratám
cena €€

Nadčasové, kvalitné a štýlové topánky za dostupné ceny, ktoré sú navyše aj vegánske, etické a udržateľné? Práve to ponúka britská značka Will’s Vegan Shoes, ktorú v roku 2012 založil Will Green s cieľom nespôsobovať zvieratám a ľuďom, ktorí topánky vyrábajú, zbytočnú bolesť a utrpenie. Sú príkladom toho, že i etická a udržateľná obuv môže byť v cenách, na ktoré sme zvyknutí vďaka reťazcom s rýchlou módou. Ich široká ponuka zahŕňa sandále, poltopánky, mokasíny, čižmy, kozačky a tenisky, ale aj doplnky ako kabelky, tašky, peňaženky, batohy a opasky, a oblečenie — svetre a bundy. Topánky vyrábajú v Portugalsku a ponúkajú možnosť vrátenia alebo výmeny do 365 dní úplne zadarmo.

Thought Clothing


pôvod Veľká Británia
zameranie dámske a pánske oblečenie
cieľ udržateľná a nadčasová móda
cena €-€€

Podobne ako Everlane, People Tree alebo Reformation, aj Thought Clothing predstavuje módnu značku tak, ako ich poznáme; a prináša rozmanitú ponuku oblečenia pre mužov i ženy — jednoduché a nadčasové tričká a nohavice, formálne blúzky, košele, sukne a šaty, i športové oblečenie, pyžamá a spodnú bielizeň. A to všetko z prírodných materiálov ako je organická bavlna, bambus a konope. Ich filozofia zahŕňa etický prístup a ochranu zamestnancov, vytváranie partnerstiev s dodávateľmi, ochrana životného prostredia a znižovanie produkcie odpadu. Veria, že každá malá zmena dokáže spraviť rozdiel.

Poznáte niektorú zo značiek?

 

Všetky fotografie v kolážach sú z oficiálnych stránok spomenutých obchodov. Všetky práva patria majiteľom.