Veľký zoznam na upratovanie drobností

Checklists are a great help when it comes to cleaning. Thanks to them, you can easily organize your work or plan your time, the number of completed tasks is motivating and you know exactly how much more awaits you. And they will also help you clean up small things that are the biggest mess in many homes.
text: Berenica — photos: Berenica
For many, January means by decluttering — some start sorting, throwing and organizing right after the new year, college students are waiting for the midterms to end, others are motivated by storing the Christmas tree and decorations and clean up other cabinets or drawers. However, thorough cleaning requires a certain system; and the KonMari decluttering method according to Marie Kondo, for example, will help you with that.
However, if you do a lot of cleaning and sorting, don’t forget the little things. Almost no one thinks about them for long, because they don’t take up much space on their own, but contribute to the mess. One small thing to another, and suddenly the drawer is full of useless things. That is why today we bring you a big list of small stuff that can be found in every household. Cleaning them won’t take much time, but it will make a huge difference — your home will look more clean and minimalist.
read next: A Complete Guide To Minimalism
The list contains 50 tasks; these are divided according to the individual rooms, so that you can easily proceed from the beginning to the end of the list without having to run around the entire apartment. You can adapt it to yourself, and make it a small task for each day — and it will take you 50 days to complete.
What from the list will you clean first?
Odškrtávací zoznam je skvelým pomocníkom pri upratovaní. Vďaka nemu si ľahko zorganizujete prácu či naplánujete čas, počet splnených políčok je motivujúci a presne viete, koľko vás toho ešte čaká. A pomôže aj pri upratovaní malých vecí, ktoré v mnohých domovoch tvoria najväčší neporiadok.
text: Berenica — fotografie: Berenica
Pre mnohých sa január nesie v znamení upratovania — niektorí sa pustia do triedenia, vyhadzovania a organizovania hneď po novom roku, vysokoškoláci čakajú až na poskúškové obdobie, iných zase motivuje odkladanie vianočného stromčeka a dekorácií a rovno upracú aj iné skrine či zásuvky. Dôkladné upratovanie však vyžaduje istý systém; a v tom vám pomôže napríklad metóda upratovania KonMari podľa Marie Kondo.
Avšak ak sa pustíte do veľkého upratovania a triedenia vecí, nezabúdajte na drobnosti. Nad tými sa takmer nikto dlho nepozastavuje, pretože sami o sebe nezaberajú veľa miesta, ale prispievajú k neporiadku. Jedna drobnosť k druhej, a zrazu je z toho zásuvka plná zbytočností. Preto vám dnes prinášame veľký zoznam drobností, ktoré sa nájdu v každej domácnosti. Ich upratovanie nezaberie veľa času, ale spraví obrovský rozdiel — váš domov tak bude pôsobiť viac čisto a minimalisticky.
čítaj ďalej: Kompletný návod k minimalizmu
Zoznam obsahuje 50 položiek; tie sú rozdelené podľa jednotlivých miestností, aby ste mohli jednoducho postupovať od začiatku až po koniec zoznamu a nemuseli pri tom utekať po celom byte. Viete si ho prispôsobiť sebe, a spraviť z toho malú úlohu na každý deň — a dokončenie vám teda bude trvať 50 dní.
Čo zo zoznamu upracete ako prvé?