Kompletný návod ako na minimalizmus

Have you thought about what resolutions are you going to set for 2021? What would you like to do, what changes are you going to make, what are you expecting?
As we spent more time at home this year than ever before, many took unexpected time off for thorough cleaning and sorting. Many old and forgotten things went away, we removed unnecessary things from the closet and drawers, and all the rooms suddenly breathe cleanliness. Why not keep going?
Minimalism is a lifestyle that attracts many, but they don’t know how to start with it and how to take the first steps. Therefore, as one of the last articles this year, we have prepared a complete guide full of tips and steps on how to approach minimalism and implement it in every area of life.

What Is Minimalism?

The first step is to define what this lifestyle looks like. Minimalism means something different to everyone; which stems from the fact that everyone has different interests, different jobs, hobbies and needs. It’s impossible to define exactly what a good example of minimalist life looks like or what such a lifestyle involves and entails. The point is freedom from stress and consumption, achieving peace and harmony. Minimalism is about enjoying life, not things, and thus having only what we really need.

The Essential Tip For Beginner Minimalists

Before you make an idea of what minimalism looks like for you and how you can incorporate it into your life, don’t forget one essential tip. This is the key to success, it will make the journey through minimalism much easier and guarantee that you will reach your goal. And that is not to feel the pressure to be perfect, not to follow what minimalism looks like to others, what others have at home, what other minimalists do. Focus only on yourself and your needs.

Things To Get Rid Of

There is no exact list of things you should throw away immediately. In an article from July 2018, we put together a list of six categories, where you will definitely find useless things and things you don’t need. In the decluttering and organizing phase, make sure to check out the article Decluttering With KonMari, in which we introduced a technique from Marie Kondo, which will guide you through tips on how to clean effectively; and if you want to get started right now, the post 5 Things To Declutter Today can inspire you.

Digital Minimalism

An area that many forget or put off until the end. However, we pay extra attention to it. We’re surrounded by the digital world every day, we search for the necessary information, we share files, we use social media, we can’t move a step without a phone. By emptying your inbox, you will only follow the people you really want to follow and who benefit and inspire you, and you will erase everything you don’t need, you won’t be overwhelmed by the amount of information and notifications, and you’ll receive only what is necessary and valuable.

Minimalism Mistakes

Minimalism is a journey where you’ll also make a lot of mistakes. But you can avoid some — thanks to tips from which those before you have already learned. One of them, for example, is that it doesn’t make sense to throw away everything, because it’s quite possible that a few days or weeks later you’ll find out that you still need that thing. In this article, we also refute a few myths about minimalism that many think but are not true.

17 Minimalist Habits For Every Day

And finally, we share with you seventeen tips that you can easily incorporate into everyday life and help you get closer to a minimalist life. These are habits such as making the bed, creating a pocket wardrobe, monotasking, regular breaks and the like; the goal is to make them simple and not require too much effort, so you can master them quickly.

What is your goal for 2021?
Premýšľali ste už, aké predsavzatia a ciele si dáte do roku 2021? Čo všetko by ste chceli spraviť, na aké zmeny sa chystáte, čo všetko vás čaká?
Keďže tento rok sme strávili doma viac času ako kedykoľvek predtým, mnohí využili nečakané voľno na dôkladné upratovanie a triedenie. Mnoho starých a zabudnutých vecí šlo preč, zo šatníka i zásuviek sme odstránili zbytočnosti, a všetky miestnosti zrazu dýchajú čistotou. Prečo v tom ďalej nepokračovať?
Minimalizmus je životný štýl, ktorý mnohých láka, avšak nevedia, ako s ním začať a ako spraviť prvé kroky. Preto ako jeden z posledných článkov v tomto roku sme si pre vás pripravili kompletný návod plný tipov a krokov, ako sa k minimalizmu priblížiť a implementovať ho do každej oblasti života.

Čo je minimalizmus?

Prvým krokom je definovanie, čo ako tento životný štýl vyzerá. Minimalizmus znamená pre každého niečo iné; čo sa odvíja od toho, že každý má iné záujmy a záľuby, inú prácu, koníčky a potreby. Je nemožné presne vymedziť, ako vyzerá správny príklad minimalistického života alebo čo takýto životný štýl zahŕňa a obnáša. Pointou je sloboda od stresu a konzumu, dosiahnutie pokoja a harmónie. Minimalizmus je o tom tešiť sa zo života, nie z vecí, a teda ponechanie len toho, čo naozaj potrebujeme.

Kľúčový tip pre minimalistov-začiatočníkov

Ešte predtým, než si začnete vytvárať predstavu, ako vyzerá minimalizmus pre vás a ako ho viete zapojiť do svojho života, nezabúdajte na jeden zásadný tip. Ten je kľúčom k úspechu, vďaka nemu bude cesta minimalizmom oveľa jednoduchšia a zaručí, že sa dostanete k vášmu cieľu. A tým je necítiť tlak byť dokonalý, neriadiť sa tým, ako vyzerá minimalizmus pre iných, čo majú doma ostatní, čo robia iní minimalisti. Sústreďte sa iba na seba a na vaše potreby.

Veci, ktorých sa môžete zbaviť

Neexistuje presný zoznam vecí, ktoré by ste mali okamžite vyhodiť. V článku z júla 2018 sme dali dokopy zoznam šiestich kategórií, kde určite nájdete zbytočnosti a veci, ktoré nepotrebujete. Vo fáze triedenia a organizovania určite pozrite aj na článok Upratovanie s KonMari, v ktorom sme priblížili techniku od Marie Kondo, ktorá vás prevedie tipmi, ako upratovať hlavne efektívne; a ak chcete začať už hneď teraz, inšpirovať vás môže článok 5 vecí, ktoré môžete upratať dnes.

Digitálny minimalizmus

Oblasť, na ktorú mnohí zabúdajú alebo ju odkladajú až na koniec. My jej však venujeme extra pozornosť. Digitálnym svetom sme obklopení každý deň, vyhľadávame potrebné informácie, zdieľame súbory, využívame sociálne siete, bez mobilu sa nepohneme ani na krok. Tým, že si vyprázdnite inbox, budete sledovať len ľudí, ktorých naozaj sledovať chcete a sú pre vás prínosom a inšpiráciou a vymažete všetko to, čo nepotrebujete, nebudete zahltený množstvom informácií a upozornení, a bude sa k vám dostávať len to potrebné a hodnotné.

Chyby v minimalizme

Aj minimalizmus je cesta, počas ktorej spravíte nemálo chýb. Ale niektorým sa viete vyhnúť — vďaka tipom, z ktorých sa už poučili tí pred vami. Jedným z nich je napríklad to, že nemá zmysel všetko bezhlavo vyhadzovať, pretože je dosť možné, že pár dní či týždňov neskôr zistíte, že danú vec predsa len potrebujete. V tomto článku vyvraciame aj niekoľko mýtov o minimalizme, ktoré si mnohí myslia, avšak nie sú pravdivé.

17 Minimalistických zvykov na každý deň

A na záver sa s vami delíme o sedemnásť tipov, ktoré ľahko zaradíte do každodenného života a pomôžu vám sa k minimalistickému životu priblížiť. Sú to zvyky ako ustlanie postele, vytvorenie kapsulového šatníka, monotasking, pravidelné prestávky a podobne; cieľom je, aby boli jednoduché a nevyžadovali príliš veľa námahy, vďaka čomu si ich rýchlo osvojíte.

Aký je váš cieľ na rok 2021?