17 minimalistických zvykov na každý deň

Grey armchair with mustard coloured cushion and a plant.
Last week, on our Instagram (if you want daily inspiration about minimalism, zero waste tips or delicious vegan recipes, make sure to follow us), we asked you which area interests you the most — and minimalism won outright. We were not very surprised; we’re also fascinated by the minimalist and simple way of life and we like to learn more about it.
Although the idea of ​​minimalism is very tempting and the goal is clear — a peaceful and harmonious life without unnecessary things and stress — it’s difficult for many to start. As we wrote in Minimalism is not decluttering, this lifestyle is not based on sorting, organizing and throwing away, but on what you choose to keep and what brings value to you. Closely related to this are the daily activities we do and what we devote our time to. That is why we have prepared seventeen habits for you today, which you can easily incorporate into your day and that will help you get closer to a minimalist life.
Wooden bed frame with white sheets.
1. Don’t snooze the alarm. When it rings, turn it off and get out of bed straight away. If this is a problem for you, move your phone further, ideally to the other side of the room. Although it’s nice to lie down for an extra few minutes in a warm and soft bed, the only result will be that you will be even more tired.
2. Make your bed. It will only take a few seconds, but the whole room will look more tidy and clean. And in the evening you will sleep better.
3. Breakfast offline. Although the first meal of the day seems like a great time to check social media, put it aside and enjoy a slow and calm breakfast. Facebook will wait a few more minutes.
read next: Minimalism Is Not Decluttering
4. Create a capsule wardrobe. A closet full of clothing, and yet you feel like you have nothing to wear in the morning? A capsule wardrobe offers fewer options, quick choosing and no unnecessary stress. You can read more in the article How to create a capsule wardrobe.
5. Have a daily to-do list. Take a few minutes to write down everything you need to do that day. You won’t forget anything and your time will be better organized.
6. Do the most important thing in the morning. Do you have to go to the post office, handle an important phone call or go to the doctor? Do this task first — you won’t have to be stressed and in a hurry during the day.
Vase with water and a plant leaf.
7. Monotasking. We’re used to doing several activities at once, and the more, the better. But don’t be afraid to slow down, pay full attention to just one thing and fully focus on it. The result will be much better.
8. Only the necessary files. Digital minimalism also only brings benefits — everything is nicely organized and you will quickly find what you need. Delete any blurry and unnecessary photos, old notes, or school stuff you’ll never open again.
9. Don’t scroll. Social media are designed to make you spend hours on them. Checking them occasionally and seeing what’s new is one thing, but don’t get drawn into a rabbit hole.
10. Put things back in their place. If you no longer need to use something, learn to put it away it immediately. This will prevent clutter, and the tidy space will not distract you, but only motivate you to work.
11. Regular breaks. One of the best ways is to take a ten-minute break after fifty minutes of work, but you don’t have to follow this example. Find a system that works for you, but don’t forget to rest regularly.
12. Plan your meals in advance. It doesn’t matter if you plan in detail on Sunday what to eat next week for breakfast, lunch and dinner, or if you only have a vague idea of what you will be cooking. But planning makes shopping easier, you know how much time you need to prepare a meal, and most importantly, you won’t waste food that goes bad because it stayed forgotten in the back of the cupboard or on the last shelf in the fridge.
Zero waste and natural beauty products, soap, bamboo toothbrush, razor.
13. Wash the dishes immediately after eating. The kitchen is a place where clutter accumulates at high speed — and one plate suddenly becomes a full sink. The sooner you prevent this, the less time it will take you to wash the dishes.
14. Make time for yourself. After a day full of important things, tasks and work, set aside an hour just for yourself. No distractions, no regrets. And take a moment for something that makes you happy.
15. Simplify your skin care. Fewer products are more likely to force you to do all the steps in the evening. Listen to your skin and body and give it what it needs.
16. The same evening routine. A fixed sequence of activities such as shower, skin care, evening yoga and so on will help you gradually prepare for sleep. Your body will know that it’s time to relax and calm down, and you will fall asleep better.
17. No phone in the bed. Exchange Instagram, YouTube or Netflix for a book. Because if you have time to scroll the explore page or watch funny videos for half an hour before bed, instead you can read a few pages of a book that will naturally make you tired.
What are your tips for a more minimalist life? We will be happy if you share them in the comments!
Grey armchair with mustard coloured cushion and a plant.
Minulý týždeň sme sa vás na našom Instagrame (ak chcete každodennú inšpiráciu z oblasti minimalizmu, zero waste tipy alebo chutné vegánske recepty, určite nás sledujte) pýtali, ktorá oblasť vás zaujíma najviac — a s prehľadom vyhral minimalizmus. Veľmi nás to neprekvapilo; aj nás minimalistický a jednoduchý spôsob života fascinuje a radi sa o ňom učíme viac.
Hoci je predstava minimalizmu veľmi lákavá a cieľ je jasný — pokojný a harmonický život bez zbytočných vecí a stresu — pre mnohých je ťažké začať. Ako sme už písali v článku Minimalizmus nie je upratovanie, tento životný štýl nie je založený na triedení, organizovaní a vyhadzovaní, ale na tom, čo sa rozhodnete si nechať a čo má pre vás hodnotu. S tým úzko súvisia aj každodenné činnosti, ktoré robíme, a čomu venujeme svoj čas. Preto sme pre vás dnes pripravili sedemnásť zvykov, ktoré ľahko zakomponujete do svojho dňa, a pomôžu vám priblížiť sa k minimalistickému životu.
Wooden bed frame with white sheets.
1. Neodkladajte budík. Keď začne zvoniť, vypnite ho a rovno vstaňte z postele. Ak vám to robí menší problém, tak presuňte mobil ďalej, ideálne na druhú stranu miestnosti. I keď je fajn poležať si extra pár minút vo vyhriatej a mäkkej posteli, tak jediný výsledok to bude mať ten, že budete ešte viac unavení.
2. Ustlite posteľ. Zaberie to len pár sekúnd, ale celá izba bude vyzerať viac upratane a čisto. A aj večer sa vám bude lepšie zaspávať.
3. Raňajky offline. I keď sa prvé jedlo dňa zdá byť ako skvelý čas na kontrolovanie sociálnych sietí, odložte to, a radšej si vychutnajte raňajky v pokoji. Facebook ešte pár minút počká.
čítaj ďalej: Minimalizmus nie je upratovanie
4. Vytvorte si kapsulový šatník. Plná skriňa vecí, a predsa máte pocit, že si nemáte ráno čo obliecť? Kapsulový šatník ponúka menej možností, rýchle vyberanie a žiaden zbytočný stres. Viac si môžete prečítať v článku Ako si vytvoriť kapsulový šatník.
5. Majte denný zoznam úloh. Venujte pár minút tomu, že spíšete, čo všetko musíte daný deň stihnúť. Nič tak nezabudnete a lepšie sa vám bude organizovať čas.
6. Najdôležitejšie spravte hneď ráno. Musíte zájsť na poštu, vybaviť dôležitý telefonát alebo ísť k doktorovi? Túto povinnosť urobte ako prvú — počas dňa nebudete musieť byť v strese a ponáhľať sa.
Vase with water and a plant leaf.
7. Monotasking. Sme zvyknutí vykonávať niekoľko činností naraz, a čím viac, tým lepšie. Ale nebojte sa spomaliť, plne venovať iba jednej veci a venovať jej celú svoju pozornosť. Výsledok bude oveľa lepší.
8. Len potrebné súbory. Digitálny minimalizmus tiež prináša iba výhody — všetko je pekne zorganizované a rýchlo nájdete to, čo potrebujete. Vymažte všetky rozmazané a nepotrebné fotografie, staré poznámky či veci zo školy, ktoré už nikdy neotvoríte.
9. Nescrollujte. Sociálne siete sú navrhnuté tak, aby vás prinútili stráviť na nich hodiny. Občas ich skontrolovať a vidieť, čo je nové je jedna vec, ale nenechajte sa vtiahnuť do nekonečného kolotoča.
10. Vráťte veci na miesto. Ak niečo už nemusíte ďalej používať, naučte sa hneď to vrátiť na určené miesto. Zabránite tak vznikaniu neporiadku, a uprataný priestor vás nebude rušiť, ale iba motivovať k práci.
11. Pravidelné prestávky. Jeden z osvedčených spôsobov je dať si desaťminútovú pauzu po päťdesiatich minútach práce, ale nemusíte sa držať tohto príkladu. Nájdite systém, ktorý vyhovuje vám, hlavne nezabúdajte na pravidelný oddych.
12. Plánujte jedlá dopredu. Nezáleží, či si v nedeľu do detailov naplánujete, čo budete jesť nasledujúci týždeň na raňajky, obed a večeru, alebo či budete mať len matnú predstavu o tom, čo budete variť. Ale plánovanie uľahčuje nakupovanie, viete, koľko času potrebujete na prípravu jedla, a hlavne nebudete zbytočne plytvať potravinami, ktoré sa pokazia, lebo ostanú zabudnuté vzadu v skrinke alebo na poslednej poličke v chladničke.
Zero waste and natural beauty products, soap, bamboo toothbrush, razor.
13. Po jedle hneď umyte riad. Kuchyňa je miesto, kde sa neporiadok akumuluje veľkou rýchlosťou — a z jedného tanierika sa zrazu stane preplnený drez. Čím skôr tomu zabránite, tým menej času vám zaberie umývanie riadu.
14. Urobte si čas na seba. Po dni plnom povinností, úloh a práce si vyhraďte hodinku iba na seba. Žiadne rušivé elementy, žiadne výčitky. A doprajte si chvíľku na niečo, čo vás robí šťastnými.
15. Zjednodušte svoju starostlivosť o pleť. Menej produktov znamená vyššiu pravdepodobnosť, že sa večer donútite spraviť všetky kroky. Počúvajte svoju pleť a telo a doprajte mu to, čo potrebuje.
16. Rovnaká večerná rutina. Fixná postupnosť činností ako sprcha, starostlivosť o pleť, večerná jóga a podobne vám pomôže postupne pripraviť sa na spánok. Vaše telo bude vedieť, že je čas sa uvoľniť a upokojiť, a lepšie sa vám bude zaspávať.
17. Do postele bez mobilu. Vymeňte Instagram, YouTube alebo Netflix za knihu. Lebo ak máte čas pol hodiny pred spaním scrollovať v explore page alebo pozerať vtipné videá, môžete si namiesto toho prečítať zopár strán knihy, ktorá vás prirodzene unaví.
Aké sú vaše tipy pre minimalistickejší život? Budeme radi, keď sa o nich podelíte v komentároch!