Chyby, ktorým sa ako minimalista vyhnúť

Over the last year I fell in love with minimalism. And although I knew right away that it was a goal for me, it was clear that this would mostly be a journey that will take time. Certainly I can’t say that I am a minimalist now, but when I look at myself and my life a year ago, I see what a huge step I made during that time.
But when I started with minimalism, I made a few mistakes. I’m not really regretting them because they’ve taught me something, but I’m not the only one who did them. And since I’m not the last one to do them, I hope this article will help you avoid them; and you also rebut some myths about this lifestyle that are not true.

It’s not for me

As I mentioned earlier, when I became more interested in minimalism, I was totally excited about it. The freedom, cleanliness and peace that accompanied all the photos or videos focused on this topic fascinated me. But the more I found about it and searched for it, the higher were my doubts. Is it actually the right thing for me?
The answer is yes. Minimalism is for everyone. Because it means something different for everyone. The fact that someone can live out of one backpack doesn’t mean that you have to, too. The goal of minimalism is not to possess nothin but a few things; but to possess only what we really need. We are a consumer company and we feel that the more, the better – a big house, several cars, a wardrobe full of clothes, shelves filled with books, thousands of knick-knacks; this is our idea of ​​a happy life, and the companies themselves and the ads give us the impression that we don’t own enough. The basis of minimalism is not so completely to possess only a minimum (as the basis of the word suggests), but to possess only what we need, what we regularly use, what really matters to us. So if you love books, fashion or beauty products, you can still be a minimalist – and build a collection in which are only piece which you honestly love.

Throwing out everything right now

After reading articles, watching videos or even watching documentaries and series focused on minimalism, it’s very difficult not to want to get rid of everything completely. I threw out myself from some things without mercy; and then I later found out that I needed them or I missed them.
It’s a journey. A process that takes longer than one afternoon. It’s about finding out which items have a value for us, which we regularly use. Learning how to live without unnecessary things and looking for alternatives that can serve multiple functions. It’s also about getting to know yourself and finding what makes us happy.
So don’t try to get rid of with everything you have. Start where you have the most stuff – for most it’s the closet or cosmetics. And over time, you’ll find out what you can part ways with without regrets.

No shopping

The minimalism is not about never stepping a foot into a store ever again. Because even if you threw away everything seeminly unnecessary, in the (near) future you will find that you need new spring shoes, your favourite author published a new book, or that you really miss an apricot face mask.
Learning to not buy is important. We got used to cheap prices, endless choices and shipping home. But no one of us really needs everything they’re buying, and many things have been sitting untouched on a shelf for months. I want to focus on how to stop (mostly impulsive) shopping some other time (but you can expect an article soon!), but it’s one of the essential steps of minimalism.
But I repeat, it doesn’t mean you can never buy anything. Buy – but first think about whether you really need it and if it will make you happier.

Perfection

There is no perfect minimalism or a perfect minimalist. Firstly, it’s because my idea is completely different from yours, but mainly because we all need something different for our lives. Three T-shirts, trousers, two boots can be enough for someone, and everything will fit into their backpack. Others like plants, candles, frames with photos.
Minimalism is about simplification. Not about perfection or about setting a goal that is hard to achieve, and you will only be stressed by it. Don’t push yourself to throw something just because others don’t own it. If you need it and it means a lot to you, it’s absolutely okay to keep it.
Minimalism is not about what you throw away, but about what you keep. And about keeping things that make us happy.
Minimalizmus ma v priebehu minulého roka veľmi nadchol. A hoci som už hneď vedela, že je to pre mňa cieľ, bolo mi jasné, že to bude v prvom rade cesta, ktorá chvíľu potrvá. Určite o sebe nemôžem povedať, že som minimalistka, ale keď sa pozriem na seba a svoj život rok dozadu, vidím, aký obrovský krok som za tento čas urobila.
Keď som však s minimalizmom začínala, urobila som niekoľko chýb. Nie že by som ich nejako veľmi ľutovala, lebo ma niečo naučili, no určite nie som jediná, ktorá ich spravila. A keďže nie som ani posledná, ktorej sa prihodia, verím, vám tento článok pomôže a vyvarujete sa im; a tiež vám vyvráti isté mýty o tomto životnom štýle, ktoré nie sú pravdivé.

Nie je pre mňa

Ako som už spomínala, keď som sa o minimalizmus začala viac zaujímať, bola som z neho úplne nadšená. Voľnosť, čistota a pokoj, ktoré sprevádzali všetky fotografie alebo videá zamerané na túto tému, ma očarili. No čím viac som si o ňom zisťovala a hľadala, tým viac sa moje pochybnosti zvyšovali. Je určite pre mňa?
Odpoveď je áno. Minimalizmus je pre každého. Pretože pre každého znamená niečo iné. To, že niekto dokáže žiť z jedného ruksaku neznamená, že musíte aj vy. Cieľom minimalizmu nie je nevlastniť nič okrem pár vecí; ale vlastniť len to, čo naozaj potrebujeme. Sme konzumná spoločnosť a máme pocit, že čím viac, tým lepšie – veľký dom, niekoľko áut, šatník plný oblečenia, police preplnené knihami, tisíce drobností; toto je naša predstava spokojného života, aj samotné spoločnosti a reklamy v nás vyvolávajú dojem, že nevlastníme dosť. Základom minimalizmu nie je tak úplne vlastniť iba minimum (ako naznačuje základ slova), ale vlastniť len to, čo nám treba, čo bežne využívame, čo má pre nás naozaj význam. Preto ak milujete knihy, módu alebo kozmetiku, stále môžete byť minimalistom – a vybudovať si kolekciu, v ktorej sú len kúsky, ktoré úprimne milujete.

Rýchlo všetko preč

Po čítaní článkov, pozeraní videí či dokonca sledovaní dokumentov a seriálov zameraných na minimalizmus je veľmi ťažké nechcieť vyhádzať úplne všetko. Ja som sa tak zbavila niektorých vecí a bez milosti som ich dala preč; a potom som neskôr zistila, že ich potrebujem alebo že mi chýbajú.
Je to cesta. Proces, ktorý trvá dlhšie ako jedno popoludnie. Je to o tom zistiť, ktoré predmety majú pre nás hodnotu, ktoré pravidelne používame. Naučiť sa žiť bez zbytočností a hľadať alternatívy, ktoré vedia vykonať viacero funkcií. No tiež je to o spoznávaní samého seba a hľadaní, čo nám robí radosť.
Preto sa nesnažte hneď vyhádzať všetko, čo máte. Začnite tam, kde toho máte najviac – pre väčšinu je to šatník alebo kozmetika. A postupom času zistíte, čo všetko môžete dať bez výčitiek preč.

Zákaz nakupovania

Minimalizmus nie je o tom už nikdy v živote nevkročiť do obchodu. Lebo keď aj teraz všetko zdanlivo nepotrebné vyhodíte, v (blízkej) budúcnosti zistíte, že potrebujete nové prechodné topánky, vyšla kniha vášho obľúbeného autora alebo predsa len vám chýba marhuľová pleťová maska.
Naučiť sa nenakupovať je dôležité. Zvykli sme si na lacné ceny, nekonečný výber a dovoz až domov. No nikto z nás reálne nepotrebuje všetko, čo kupuje, a mnohé veci nám už mesiace sedia na polici bez dotknutia. Ako sa odnaučiť (hlavne impulzívnemu) nakupovaniu sa chcem venovať niekedy inokedy (článok ale čakajte čoskoro!), no je to jeden zo zásadných krokov minimalizmu.
Ale opakujem, to neznamená, že si nesmiete už nikdy nič kúpiť. Kupujte – ale najprv si poriadne premyslite, či to naozaj potrebujete a či vás to urobí šťastnejším.

Dokonalosť

Neexistuje dokonalý minimalizmus alebo ukážkový minimalista. Jednak preto, že moja predstava je úplne iná ako vaša, ale hlavne preto, že každý potrebujeme k životu niečo iné. Nikomu stačia tri tričká, nohavice, dvoje topánky a všetko sa to zmestí do batoha. Iný má rád rastlinky, sviečky, rámčeky s fotografiami.
Minimalizmus je o zjednodušení. Nie o dokonalosti alebo o zadaní cieľa, ktorý je ťažko splniteľný a budete kvôli nemu iba v strese. Netlačte sa k vyhodeniu niečoho len preto, lebo to iní nevlastnia. Ak danú vec potrebujete a veľa pre vás znamená, je absolútne v poriadku, keď si ju necháte.
Minimalizmus nie je o tom, čo vyhodíte, ale o tom, čo si necháte. A o tom nechať si veci, ktoré nás robia šťastným.