Návod na bezodpadové nakupovanie potravín

Switching to a lifestyle without creating any waste starts with shopping. That’s why many this lifestyle looks difficult and unachievable to many – from the moment we step into a supermarket, everything we see is wrapped in plastic. That’s why stop caring about some zero waste.
Shopping without packaging seems difficult, or even impossible. But let me tell you that it only seems like it. Even in Slovakia we already have hundreds of possibilities how to avoid unnecessary plastic in a form of packaging. In the beginning, you have to make a little effort, but it’ll return in the form of a good feeling that you did something good for our planet.
So how to buy without waste?

Preparation

We got used to the fact that at the store we don’t need anything else except our wallets. Almost every food has its own packaging, available are plastic produce bags, and a collection of different bags awaits you at the checkout, from which you can choose by material or size.
I wrote it a hundred times and I’ll write it again – bring your own bag with you. Whether you find a tote bag that you’ve had at home for years, you will carry a foldable bag from IKEA in your purse, or you’ll reuse all the plastic ones you bought in a completely different store; it doesn’t matter. My parents use crates they have bought long ago and they can carry much more. There are many possibilities.
Use cloth produce bags instead of plastic ones. You can easily make them at home in one evening; if you don’t have time for it, you can get it from Etsy. They’re not only pretty but also durable and strong. And nobody at the checkout has any problem with them.

Plastic free

Pretty much the only thing you can buy package free at a supermarket is fruit, vegetables and pastries. So use it! I don’t understand the trend of packing apples, potatoes or bananas into separate plastic packaging at a certain weight – especially when I see some people standing in the front of such fruit and veg for ten minutes, scrambling through all the packages to find the most beautiful one (so they don’t buy an ugly apple, God forbid), while they can pick up exactly what they like next to them.
This is only a result of how lazy we became as a society. Why is it easier to take a five-kilo pack of oranges out of the shelf, which we won’t eat at all, and half of them will go to the bin, because it goes bad, then buying just three that we can actually consume? After all, the nature gave them their own packaging. And we’ll wash all the fruits and vegetables at home.
The same applies to baked goods. They’re the best in a natural linen bag.
Source: HERE. Picture is cropped and edited.

Into your own

If you’re not ready to exclude dairy products and meat from your diet yet or don’t want to do so, because you like tem; even these you can buy without plastic. In most supermarkets there are fresh cheese, ham and meat counters – and they will be happy to put them in your packaging.
At home you’ll surely find some box – so bring it with you. Only a few workers will have a problem with it, but a smile and explanation can work wonders. And the benefits? No waste, no unnecessary packaging that can never be properly packed back, and you don’t have to transfer anything into the containers at home so that they don’t get stale in their paper and go wrong.

Package free shops

There has been a big boom with them and they are in every big city. I’m more than happy with this trend because they open possibilities that we haven’t had before.
You can buy everything in packaging-free shops. EVERYTHING. Flour, pasta, rice, legumes, cocoa or sugar, spices, teas, nuts, seeds, dried fruits, just everything. The cashiers are always nice and helpful and, in addition, bring back the human contact to the shopping, you have the opportunity to talk to the seller, they will advise you. I repeatedly go to U Dobrožrúta, who are in Bratislava, exactly for that reason – I know them, they know me, I know that they have chosen each food reliably and it’s of top quality. And I think you’d be surprised that food without packaging is often even cheaper than in a regular supermarket. What more do you want?

Minimalism

Minimalism and zero waste go hand in hand just because package free shops reduces options. The stuffed shelves in the stores are great only until you stand in front of them for a hundred years and you can’t choose. What pasta is the best – penne, macaroni, farfalle? And what about rice? And which brand?
Even package-free shops offer the opportunity to choose, but the options are much smaller. So attention is shifted to what really matters – the quality and the main point. After all, you came to buy pasta and not to think about which one is better, although you know they will taste the same.
Shopping without packaging also forces you not to buy uselessness. In the package-free shops you won’t find cheap chocolates or chrisps that aren’t beneficial in any way. Also, you won’t find hundreds of kinds of dressings, sauces, spice mixtures, flavored oils and anything else that you don’t need at home because you will only use it once. And in a few seconds you can also prepare it in your own kitchen.
Everything is just as difficult as you make it. And that also applies to package-free shopping. Initially, it requiers to make some effort, but then bringing your own bags, produce baggies or containers becomes commonplace.
And you do it for yourself, but especially for our planet. Which really needs it.
Prechod na život bez tvorenia odpadu začína nakupovaním. Práve preto pre mnohých vyzerá byť tento životný štýl náročný a nedosiahnuteľný – len čo vstúpime do supermarketu, všetko, čo vidíme, je zabalené v plaste. To má za následok to, že nad nejakým zero waste iba mávneme rukou.
Nakupovanie bez obalu sa zdá byť ťažké, ba až nemožné. No rovno vám poviem, že sa to len zdá. Aj na Slovensku už máme stovky možností ako sa vyhnúť zbytočnému plastu v podobe obalu. Zo začiatku to chce vyvinúť trochu úsilia, no vráti sa vám to v podobe dobrého pocitu, že ste spravili niečo dobré pre našu planétu.
Ako teda nakupovať bez odpadu?

Príprava

Zvykli sme si na to, že v obchode nám netreba vôbec nič okrem peňaženky. Takmer všetky potraviny sú vo vlastnom obale, k dispozícii sú mikroténové vrecká a pri pokladni vás čaká celá kolekcia rôznych tašiek, z ktorých si stačí vybrať podľa materiálu alebo veľkosti.
Písala som to už stokrát a napíšem to znova – noste so sebou svoju vlastnú tašku. Je jedno, či odniekiaľ vytiahnete plátennú, ktorú máte doma už roky, v kabelke budete nosiť skladaciu z IKEA alebo budete dookola používať plastovú, ktorú ste dostali k nákupu v úplne inom obchode. Moji rodičia používajú prepravky, ktoré kúpili už dávno a znesú toho oveľa viac. Možností je mnoho.
Namiesto mikroténových vreciek používajte látkové. Doma si ich jednoducho vyrobíte za jeden večer; ak na to nemáte čas, zoženiete ich napríklad aj od Dutky. Sú nielen pekné, ale aj odolné a pevné. A nikto pri pokladni s nimi nemá najmenší problém.

Bez plastu

Viac-menej jediné, čo dnes kúpite v supermarkete bez obalu, je ovocie, zelenina a pečivo. Tak to využite! Nechápem trend balenia jabĺk, zemiakov či banánov do samostatných plastových obalov v určitej hmotnosti – najmä keď vidím, ako niektorí ľudia stoja pri takto zabalenom ovocí a zelenine aj desať minút, prehrabávajú sa všetkými baleniami, aby našli to najkrajšie (veď nedajbože aby si kúpili trochu naťuknuté jablko, všakže), pritom hneď vedľa nich si môžu povyberať presne také potraviny, aké sa im páčia.
Toto je dôsledok len toho, ako veľmi sme ako spoločnosť zleniveli. Prečo je jednoduchšie vziať si z regálu päťkilový balík pomarančov, ktoré aj tak nezjeme a polovica poputuje do koša, lebo splesnivie, ako si vziať len tri, ktoré aj reálne skonzumujeme? Veď príroda im dala vlastný obal. Všetko ovocie a zeleninu doma aj tak poriadne poumývame.
To isté platí aj pri pečive. Najlepšie sa mu darí v prírodnom ľanovom vrecku.
Zdroj: TU. Obrázok je orezaný a upravený.

Do vlastného

Ak ešte nie ste pripravení vylúčiť z jedálnička mliečne výrobky a mäso alebo ani nechcete, lebo vám chutia; aj tie môžete kúpiť bez plastu. Vo väčšine supermarketov sú pulty s čerstvými syrmi, šunkami i mäsom – a aj tie vám radi dajú do svojho obalu.
Doma určite nájdete nejakú dózu – prineste ju teda so sebou. Len máloktorý pracovník s tým má problém, no úsmev a vysvetlenie dokáže divy. A výhody? Žiaden odpad, žiadne zbytočné obaly, ktoré sa aj tak nikdy nedajú poriadne zbaliť späť, a doma nemusíte nič prekladať do nádob, aby vám to v ich papieri neobschlo a nepokazilo sa.

Bezobalové obchody

Roztrhlo sa s nimi vrece a dnes sú už v každom väčšom meste. S tohto trendu som ja osobne viac než len nadšená, lebo otvárajú možnosti, ktoré sme tu doteraz fakt nemali.
V bezobalových obchodoch kúpite všetko. VŠETKO. Múku, cestoviny, ryžu, strukoviny, kakao alebo cukor, korenia, čaje, orechy, semiačka, sušené ovocie, jednoducho všetko. Obsluha je vždy milá a ochotná a okrem toho prinášajú nakupovaniu späť ľudský kontakt, s predajcom sa máte možnosť porozprávať, poradia vám. Ja opakovane chodím k Dobrožrútom, ktorí sú v Bratislave, presne z toho dôvodu – poznám ich, oni poznajú mňa, viem, že každú potravinu spoľahlivo vybrali a je prvotriednej kvality. A myslím, že by ste boli prekvapení, že potraviny bez obalu sú často ešte aj lacnejšie ako v bežnom supermarkete. Čo viac si priať?

Minimalizmus

Minimalizmus a zero waste idú ruka v ruke práve preto, že nakupovanie bez obalu znižuje možnosti. Preplnené regály v obchodoch sú super iba dovtedy, pokiaľ pred nimi nestojíte sto rokov a neviete si vybrať. Aké cestoviny sú najlepšie – penne, kolienka, mašličky, niťovky? A aká ryža? A ktorá značka?
Aj bezobalové obchody ponúkajú možnosť si vybrať, no tých možností je oveľa menej. Pozornosť sa tak presúva na to, na čom naozaj záleží – kvalita a samotná podstata. Veď ste si prišli kúpiť cestoviny a nie uvažovať o tom, či sú najlepšie jedny alebo druhé, hoci viete, že chutiť budú úplne rovnako.
Nakupovanie bez obalu tiež núti človeka nekupovať zbytočnosti. V bezobalovom obchode totiž nenájdete lacné čokolády alebo chipsy, ktoré aj tak nie sú v ničom prospešné. Tiež nenájdete stopäťdesiat druhov dresingov, omáčok, koreniacich zmesí, ochutených olejov a kadečoho možného, čo vám doma ani netreba, lebo to využijete len raz. A za pár sekúnd si to viete pripraviť aj vo vlastnej kuchyni.
Všetko je len také ťažké, ako si to urobíte. A to platí aj o nakupovaní bez obalu. Spočiatku to chce vynaložiť istú snahu, no potom sa nosenie vlastných tašiek, vreciek či nádob stane samozrejmosťou.
A robíte to aj pre seba, no hlavne pre našu planétu. Ktorá to naozaj potrebuje.