Zásadný tip pre minimalistov-začiatočníkov

Since you have opened this article, I assume that you are at least a bit interested in minimalism. Whether you are a passionate enthusiast and admirer of “barely” furnished homes, you’re on your way to a more sustainable life, or are looking for simplicity in everyday life, minimalism attracts you; but you don’t know how to start with it.
Last year, interest in a zero waste lifestyle, veganism and minimalist life increased significantly. In a world where we are rushing, running, and putting more and more duties on our shoulders, the idea of ​​slow living seems almost impossible. Especially if we look around our homes — drawers full of documents, old leaflets and papers we no longer need, wardrobes with hundreds of clothing (and many still with store tags), shelves full of books, forgotten magazines, decorations that have no meaning and value. And yet, something holds us down and prevents us from getting rid of it all.
Starting with minimalism can be difficult. But it doesn’t have to be. Therefore, in this article, I will give you one essential tip that will make this journey much easier and ensure that you get the desired result.
Thanks to the Internet and social media we have the idea that a minimalist is a person who lives alone in a small apartment, sleeps on a mattress on the ground and all his personal belongings can fit into one backpack. Of course, there are such minimalists, but it’s important to realize that this doesn’t mean that minimalism should look like that.
As I wrote in the article What is minimalism — minimalism means something different for everyone, because each of us is different, has a different job, different hobbies, different needs. Not everyone is attracted to the idea of constantly travelling the world with a backpack on their back; and to be happy, they need their soft bed, favourite cup, or a photo album, thanks to which a house becomes a home. And although this type owns much more than the first type of person, they are still a minimalist.
read next: First Steps To Minimalism
Therefore, my essential tip for beginners is not to feel the pressure to be perfect. Throw away the idea that you cannot own two black t-shirts, even though you adore them both a regularly wear them, or sentimental childhood things. Minimalism is not about being like Colin Wright, who has been living nowhere for several years, constantly moving and carrying all his things in two travel bags. Your goal will look completely different — because you’re not Colin. That’s why no specific lists of things that you should own will help you in your journey with minimalism. For example, many of the minimalist kitchen equipment lists include a coffee maker; but I don’t drink coffee and it would be completely useless. But there are other things I can’t imagine my life without; like a few photos or old diaries I brought with me to Zlín — and they are not on any list.
And why? Because the goal is to own only what you need. Whether it’s five blouses to work, three books that changed your life and love to come back to them, or decoration to the apartment bought as a souvenir on vacation ten years ago. If all these things bring you happiness and bring value to your life, don’t feel bad about keeping them.
The aim of minimalism is not to throw all material things out of life; but to create a place for those that are important to us.
Keďže ste otvorili tento článok, predpokladám, že vás do istej miery zaujíma minimalizmus. Či už ste vášnivý nadšenec a obdivovateľ stroho zariadených domovov, ste na ceste dosiahnutia udržateľnejšieho života alebo hľadáte jednoduchosť v každodennom živote, minimalizmus vás láka; no neviete, ako s ním začať.
V minulom roku značne vzrástol záujem o bezodpadový životný štýl, vegánstvo i minimalistický život. Vo svete, kde sa každý deň ženieme, utekáme a na plecia si kladieme viac a viac povinností, sa predstava pomalého žitia zdá byť až nedosiahnuteľná. Hlavne ak sa porozhliadneme po našich domovoch — zásuvkách plných dokumentov, starých letákov a papierov, ktoré už dávno nepotrebujeme, šatníkoch so stovkami kusov oblečenia (a mnohé ešte s visačkami z obchodu), police preplnené knihami, zabudnutými časopismi, dekoráciami, ktoré nemajú žiadny význam a hodnotu. A predsa len nás niečo drží a bráni nám v tom, aby sme sa toho všetkého zbavili.
Začať s minimalizmom môže byť ťažké. Ale nemusí. Preto vám v dnešnom článku poviem jeden zásadný tip, vďaka ktorému bude táto cesta oveľa ľahšia a zaručí, že sa dostanete k vytúženému výsledku.
Vďaka internetu a sociálnym sieťam máme predstavu, že minimalista je človek, ktorý býva sám v malom byte, spí na matraci položenom na zemi a všetky jeho osobné veci sa zmestia to jedného batohu. Samozrejme, že sú aj takíto minimalisti, ale je dôležité si uvedomiť, že to neznamená, že tak má aj minimalizmus vyzerať.
Ako som už písala v článku Čo je minimalizmus — minimalizmus znamená pre každého niečo iné, pretože každý z nás je iný, má inú prácu, iné koníčky, iné potreby. Nie každého láka predstava neustáleho cestovania po svete s ruksakom na chrbte; a k šťastiu potrebuje svoju mäkkú posteľ, obľúbenú šálku či album s fotografiami, vďaka ktorým sa dom stáva domovom. A hoci toho vlastní oveľa viac ako prvý typ spomenutej osoby, stále je aj ona minimalistom.
čítaj ďalej: Prvé kroky k minimalizmu
Preto je môj zásadný tip necítiť tlak byť dokonalý. Vyhoďte z hlavy predstavu toho, že nemôžete vlastniť dve čierne tričká, hoci obe zbožňujete a pravidelne nosíte, alebo sentimentálne veci z detstva. Minimalizmus nie je o tom žiť ako Colin Wright, ktorý už niekoľko rokov nebýva nikde, neustále sa sťahuje a všetky svoje veci nosí v dvoch cestovných taškách. Váš cieľ bude vyzerať úplne inak — pretože nie ste Colin. A práve preto vám pri ceste minimalizmom nepomôžu žiadne konkrétne zoznamy vecí, ktoré by ste mali vlastniť. Napríklad — na mnohých zoznamoch s vybavením minimalistickej kuchyne sa nachádza kávovar; no ja kávu nepijem a bol by mi úplne zbytočný. Ale sú iné veci, bez ktorých si neviem predstaviť svoj život; ako tých zopár fotografií či starých denníčkov, ktoré som si so sebou priniesla i do Zlína — a tie na žiadnom zozname nie sú.
A prečo? Pretože cieľom je vlastniť iba to, čo potrebujete vy. Či je to päť blúzok do práce, tri knihy, ktoré vám zmenili život a radi sa k nim vraciate, alebo dekorácia do bytu kúpená na ako suvenír na dovolenke pred desiatimi rokmi. Ak vám všetky tieto veci prinášajú šťastie a prinášajú hodnotu do vášho života, necíťte sa zle pre to, že si ich nechávate.
Cieľom minimalizmu nie je vyhodiť všetky hmotné veci zo života; ale vytvoriť miesto pre tie, ktoré sú pre nás dôležité.