Zoznam vecí, ktorých sa môžete zbaviť

I admire people who live a minimalist life, but I myself know that there are some things I just can not give up – whether these are books or small and old childhood things I have an emotional relationship with. Yet despite this, I try to go and get rid of what I do not need.
Whether you’re welcoming spring with a big cleaning or not, or you like to do a big clean out at the beginning of a summer holidays, it’s always a great time to get rid of all the unnecessary things you have gathered over the past few months.
In today’s article, you will find six categories of things you certainly do not need and you can get rid of.
CLOTHES. Each of us has in their wardrobe pieces that they do not wear – some are uncomfortable, others do not fit, we can find even some of those we bought impulsively just because they were on sale, but we really only had them on once. Get rid of all the clothes you have not wear for over a year. What you will be in good shape can offer to family and friends, sell or donate to charity, destroyed pieces can be recycled (H&M has boxes where they will gladly take such clothes). This also applies to shoes and handbags – keep the ones you use, the rest has to go.
BEAUTY PRODUCTS. Each beauty product has a date of consumption (labeled as this) – and it is important that you stick to it. After months of use, a change in scent, color or texture may occur, but mostly, bacteria and dirt accumulate there, which causes you much more damage than good when you later put it on your skin. If you do not know when you bought some products or they are sitting in your drawer for more than two years, it’s time to get rid of them. If you recently opened a product that did not fit you completely, gift it – maybe your best friend will fall in love with it.
BROKEN THINGS. If you by mistake broke or destroyed something and did not fix it right away, throw it away. Such things just sit unnecessarily in the drawer, and if you have not yet made time to put it together, you will never do it because you simply do not need it. The same applies to things that do not look like they used to, but you keep telling yourself that you should still give them the last chance.
OLD DOCUMENTS, PAPERS, AND NOTEBOOKS. The contract that you were taught about safety, they gave you at work you left three years ago, you really do not need. You also do not need the whole pile of papers that sits in your drawer, and your textbooks from geography from seventh grade. If you do not know something, google it.
USELESS THINGS IN THE KITCHEN. The first category is old food – packed ketchup from the restaurant and similar crap immediatelly throw away, products that you tasted, you didn’t like, but are are still good and edible, try giving to someone. Another category is stuff that you have multiples – like wooden spoons or tupperwares that you have not used for months (again – give it to someone!).
THINGS YOU DON’T USE. If you’ve bought or been gifted over the last few months something, which at first seemed awesome, but you did not hold it for months – give! Such things – books, kitchen utensils, or decorations – are in a good shape (since you’ve used them twice) and will be a good gift that will please and get more use than with you.
Do not be afraid of throwing things out. Getting rid of things that do not bring you pleasure can be very liberating – and you’ll have just what you like.
Just do not put everything straight into the bins – as I mentioned earlier, offer things to your close ones (or try to sell them), what is possible, give to charities, and recycle the last unusable stuff – you’ll find recycling trash bins in your near neighborhood, and in larger cities there are courtyards where tey will gladly take everything you do not need.
Obdivujem ľudí, ktorí žijú minimalistický život, no sama viem, že sú niektoré veci, ktorých sa jednoducho neviem vzdať – či už to sú knihy alebo niekoľkoročné maličkosti z detstva, ku ktorým mám citový vzťah. No aj napriek tomu sa touto cestou snažím ísť a zbavovať sa toho, čo nepotrebujem.
Či už príchod jari vítate veľký upratovaním alebo radi všetko poupratujete na začiatku letných prázdnin, vždy je správny čas na vyhodenie všetkých zbytočných vecí, ktoré sa vám za posledné mesiace nazbierali.
V dnešnom článku nájdete šesť kategórií vecí, ktoré určite nepotrebujete a môžete sa ich zbaviť.
OBLEČENIE. Každý z nás má v šatníku kúsky, ktoré nenosí – niektoré sú nepohodlné, iné nesedia, nájde sa aj zopár takých, ktoré sme si kúpili impulzívne len preto, lebo boli lacné, no v skutočnosti sme ich mali na sebe len raz. Všetko oblečenie, ktoré ste nemali oblečené viac ako rok, dajte preč. To, čo bude v dobrom stave, môžete ponúknuť rodine a kamarátom, predať alebo darovať charite; zničené kúsky sa dajú recyklovať (v H&M majú boxy, kde vám takéto oblečenie radi zoberú). Toto platí aj na topánky a kabelky – nechajte si tie, ktoré používate, zvyšok musí preč.
KOZMETIKA. Každý kozmetický výrobok má dátum spotreby (označený je takto) – a je dôležité, aby ste ho dodržali. Po mesiacoch používania môže dôjsť k zmene vône, farby či textúry, no hlavne sa v ňom nahromadia baktérie a nečistoty, ktoré keď si neskôr dáte na pokožku, spôsobia oveľa viac škody ako úžitku. Ak si neviete spomenúť, kedy ste si kúpili niektoré produkty alebo vám v zásuvke sedia už viac ako dva roky, je na čase zbaviť sa ich. Ak ste nedávno otvorili produkt, ktorý vám úplne nesedel, podarujte ho – možno si ho zamiluje vaša kamarátka.
ZNIČENÉ VECI. Ak sa vám omylom niečo rozbilo alebo zničilo, a hneď ste to neopravili, vyhoďte to. Takéto veci len zbytočne sedia v zásuvke, a pokiaľ ste sa doteraz nepozbierali k tomu, aby ste to dali dokopy, už tak nikdy nespravíte, lebo to jednoducho nepotrebujete. To isté platí aj o veciach, ktoré už nevyzerajú ako kedysi, no opakujete si, že im ešte dáte poslednú šancu.
STARÉ DOKUMENTY, PAPIERE, ZOŠITY. Zmluvu o tom, že ste boli poučení o bezpečnosti, ktorú vám dali v práci, z ktorej ste odišli pred troma rokmi, vám naozaj netreba. Rovnako nepotrebujete celú tú kopu papierov, ktorá vám sedí v zásuvke, a zošity zo zemepisu zo siedmeho ročníka na základnej. Ak niečo nebudete vedieť, vygooglite si to.
ZBYTOČNOSTI V KUCHYNI. Prvou kategóriou je staré jedlo – balený kečup z reštaurácie spred troch rokov a podobné zbytočnosti rovno vyhoďte; výrobky, ktoré ste ochutnali, nechutili vám, no stále sú dobré a jedlé, skúste niekomu podarovať. Ďalšou kategóriou sú veci, z ktorých máte viac kusov – ako varešky či dózy, ktoré ste nepoužili už mesiace (opäť – podarujte!).
VECI, KTORÉ NEPOUŽÍVATE.. Ak ste si za posledné mesiace kúpili alebo dostali niečo, čo spočiatku vyzeralo úžasne, no v ruke ste to nedržali celé mesiace – podarujte to! Takéto veci – knihy, kuchynské prístroje či dekorácie – sú v zachovalom stave (keďže ste ich použili najviac dvakrát) a budú dobrým darčekom, ktorý poteší a dostane viac využitia ako u vás.
Nebojte sa vyhadzovania. Zbavenie sa vecí, ktoré vám neprinášajú potešenie, vie byť veľmi oslobodzujúce – a vďaka tomu budete mať na očiach len to, čo máte radi.
No hlavne nehádžte všetko rovno do koša – ako som už spomínala, najprv veci ponúknite svojim blízkym (alebo ich skúste predať), čo sa dá, datujte charitám; a posledné nepoužiteľné veci recyklujte – vo vašom blízkom okolí určite nájdete koše na triedenie odpadu, a vo väčších mestách sú zberné dvory, kde vám tiež radi zoberú všetko, čo nepotrebujete.