Nebezpečné látky v kozmetike

Before I decided to switch to natural and vegan cosmetics that was not tested on animals, I was not at all interested in the composition of the products I used every day. I knew there would be ingredients in which would make me completely horrified and disgusted, so I decided to close my eyes, ignore it and live from day to day without remorse.
Mistake. As consumers, we have the right not only to know what is in the products (and in a understandable language), but also that all ingredients are safe. And, of course, they are often not, but since a large number of the population the names in small letters on the back of the pack say nothing, we simply don’t know what we put on our face and body.
Up to 82,000 ingredients are used in cosmetics – and according to studies, up to one eighth, meaning ten thousands substances, are industrial chemicals, including carcinogens, pesticides, reproductive toxins and hormonal disruptors. In today’s article, I would like to show you six ingredients that make up a common part of cosmetic products, explaining what these ingredients do, why are they harmful and why you should avoid them completely.

Parabens

Parabens are most commonly used as preservatives because they have antibacterial effects. Thanks to them, cosmetic products will last longer. However, they are toxic, they quickly enter the skin and disrupt the hormonal balance, causing various health problems, fertility disorders and increasing the risk of breast cancer.
They are labeled as ‘methylparaben’, ‘propylparaben’, ‘ethylparaben’ and so on, sometimes under the letter ‘E’, followed by a three-digit number. However, they are often disguised as “perfume”. They’re estimated to be in 75 to 90% of cosmetic products – most commonly shampoos, shower gels, make-up removers and creams.
Products that don’t contain parabens usually have this written on the package.

Triclosan

Triclosan is also used as an antibacterial preservative. However, it’s very dangerous because it belongs to carcinogens, it irritates the skin and eyes, it can accumulate in the body and it’s difficult to get out of the organism. According to studies and research, it affects reproduction and can cause cell death.
It’s found in deodorants, face cleansers, antibacterial soaps, toothpastes and mouthwashes.
It’s prohibited in Japan and Canada.
read next: zero waste skin care

Perfume

Even the word ‘perfume’ is very misleading, since it has almost no informative value. It can be a natural extract of plant origin, but also a label for a toxic substance. Quite often, however, they are synthetic components made from petroleum substances that are carcinogenic and toxic to the immune system, are potent allergens, can negatively affect the hormonal system, fertility and sensory organs.
Perfumes are used in many cosmetic products, so it’s better to avoid them as this label can conceal up to 300 different chemicals that have never been tested for safety.

SLS

You have surely heard about sodium lauryl sulfate. It’s produced synthetically and is most often used as a foamer and dirt remover, but it’s a potentially harmful substance. It’s irritating to eyes and lungs, but mainly the skin, while it changes the top layers of skin. It dries hair. It can accumulate in the body (most often in the brain, lungs and liver) and should be avoided by people with atopic eczema.
It comes in many shampoos, conditioners, soaps, toothpastes, hair dyes and cleansers.

DEA (diethanolamine)

It’s produced synthetically or from coconut (“Cocoamide DEA”) or palm (“Laurylamide DEA”) oil. It serves as a foaming agent and emulsifier. The EU classifies the ingredient as harmful and dangerous to human health, adding unconcentrated DEA is prohibited, but the use of derivatives is permitted despite being a carcinogen. It can cause burns, allergic reactions and impair the function of the kidneys, liver and nervous system. It’s irritating to eyes and respiratory system, is toxic and affects brain function.
DEA appears in shampoos, shower gels, soaps, bath foams, shaving products, sun creams, but also in decorative cosmetics.

Oxybenzone

We know two types of sunscreens – mineral and chemical. In chemical sunscreens is often used oxybenzone, which serves as an absorber of ultraviolet radiation. However, it’s known as a possible carcinogen and endocrine disruptor, causing skin allergies and, according to some research, it can also change thyroid function. It’s toxic to the immune system and harmful to development and reproduction.
In addition to sunscreen, it can also be found in makeup that contains a protective factor.
Check all the products you have at home for any of the above substances – and if they do, discard the product for safety reasons.
If you’re interested in other ingredients, I recommend you to visit the EWG Skin Deep Database page, where you will find a quick search engine in which you just write the name of the substance and find out what origin and category it belongs – whether it’s natural and harmless or you should avoid it.
Pred tým, než som sa rozhodla prejsť na prírodnú a vegánsku kozmetiku, ktorá nie je testovaná na zvieratách, som sa o zloženie produktov, ktoré som každý deň používala, vôbec nezaujímala. Vedela som, že v nich budú zložky, z ktorých budem úplne zhrozená a znechutená, preto som sa radšej rozhodla predtým zatvoriť oči, ignorovať to a žiť zo dňa na deň bez výčitiek.
Chyba. Ako spotrebitelia máme právo nielen vedieť, čo sa v produktoch nachádza (a v zrozumiteľnom jazyku), ale taktiež, aby boli všetky zložky nezávadné a bezpečné. A to, samozrejme, často nie sú, avšak keďže značnému množstvu populácie odborné názvy malými písmenkami na zadnej strane balenia nič nehovoria, ani len netušíme, čo si na tvár i telo dávame.
V kozmetike je používaných až 82.000 zložiek – a podľa výskumov je až osmina, teda desaťtisíc látok, patrí pod priemyselné chemikálie vrátane karcinogénov, pesticídov, reprodukčných toxínov a hormonálnych disruptorov. V dnešnom článku by som vám preto chcela ukázať šesť zložiek, ktoré tvoria bežnú súčasť kozmetických produktov, s vysvetlením, čo tieto ingrediencie spôsobujú, prečo škodia a prečo by ste sa im mali oblúkom vyhýbať.

Parabény

Parabény sa najčastejšie používajú ako konzervačné látky, pretože majú antibakteriálne účinky. Vďaka nim vydržia kozmetické výrobky dlhšiu dobu. Sú ale toxické, rýchlo sa dostávajú do pokožky a narúšajú hormonálnu rovnováhu, čím vyvolávajú rôzne zdravotné problémy, poruchy plodnosti a zvyšujú riziko rakoviny prsníka.
Na obale ich nájdeme označené ako „methylparaben“, „propylparaben“, „ethylparaben“ a podobne, niekedy aj pod písmenom „E“, ktoré nasleduje trojčíslie. Často sú však zamaskované aj pod označením „parfum“. Podľa odhadov sa nachádzajú v 75 až 90 % kozmetických výrobkov – najčastejšie to sú šampóny, sprchové gély, odličovadlá a krémy.
Produkty, ktoré parabény neobsahujú, to majú zvyčajne napísané rovno na obale.

Triklosan

Triklosan sa tiež používa ako antibakteriálna konzervačná látka. Je však veľmi nebezpečný, pretože sa radí sa medzi karcinogény, dráždi pokožku a oči, dokáže sa hromadiť v tele a ťažko sa z organizmu dostáva von. Podľa štúdií a výskumov má vplyv na reprodukciu a môže spôsobiť až smrť buniek.
Nachádza sa v dezodorantoch, čistiacich výrobkoch na tvár, antibakteriálnych mydlách, zubných pastách a ústnych vodách.
Je zakázaný v Japonsku a Kanade.
čítaj ďalej: zero waste starostlivosť o pleť

Parfém

Už samotné označenie „parfum“ je veľmi zavádzajúce, nakoľko nemá takmer žiadnu výpovednú hodnotu. Môže to byť prírodný extrakt rastlinného pôvodu, ale aj označenie pre toxickú látku. Pomerne často sa ale jedná o syntetické zložky vyrobené z ropných látok, ktoré sú rakovinotvorné a toxické pri imunitný systém,  sú silnými alergénmi, môžu negatívne ovplyvňovať hormonálnu sústavu, plodnosť a zmyslové orgány.
Parfumy sa používajú v mnohých kozmetických výrobkoch, preto je lepšie sa im vyhýbať, nakoľko toto označenie môže ukrývať až 300 rôznych chemikálií, ktoré nikdy neboli testované pre bezpečnosť.

SLS

O Laurylsulfáte sodnom ste už určite počuli. Vyrába sa synteticky a využíva sa najčastejšie ako penidlo a odstraňovač nečistôt, no patrí medzi potenciálne zdraviu škodlivé látky. Dráždi oči a pľúca, no hlave pokožku, pričom mení najvrchnejšie vrstvy kože. Vysušuje vlasy. Môže sa ukladať v tele (najčastejšie v mozgu, pľúcach a pečeni) a oblúkom by sa mu mali vyhýbať najmä ľudia s atopickým ekzémom.
Je v mnohých šampónoch, kondicionéroch, mydlách, zubných pastách, farbách na vlasy a čistiacich produktoch.

DEA (diethanolamine)

Vyrába sa synteticky alebo z kokosového („Cocoamide DEA“), prípadne palmového („Laurylamide DEA“) oleja. Slúži ako penidlo a emulgátor. EU klasifikuje zložku ako škodlivú a nebezpečnú pre ľudské zdravie, pridávanie nekoncentrovaného DEA je zakázané, no používanie derivátov je povolené aj napriek tomu, že je to karcinogén. Môže spôsobiť popáleniny, alergické reakcie a narušiť funkciu obličiek, pečene a nervového systému. Dráždi oči a dýchací systém, je toxický a ovplyvňuje mozgové funkcie.
DEA sa objavuje v šampónoch, sprchových géloch, mydlách, penách do kúpeľa, prostriedkoch na holenie, opaľovacích krémoch, ale aj v dekoratívnej kozmetike.

Oxybenzone

Poznáme dva druhy opaľovacích krémov – minerálne a chemické. A práve v chemických sa zvykne používať Oxybenzone, ktorý slúži ako pohlcovač ultrafialového žiarenia. Označuje sa však ako možný karcinogén a endokrinný disruptor, spôsobuje kožné alergie a podľa niektorých výskumov dokáže aj zmeniť funkciu štítnej žľazy. Je toxický pre imunitný systém a škodlivý pre vývoj a reprodukciu.
Okrem opaľovacích krémov sa môže nachádzať aj v make-upe, ktorý obsahuje ochranný faktor.
Prekontrolujte všetky produkty, ktoré doma máte, či náhodou neobsahujú niektorú z vyššie spomenutých látok – a ak náhodou áno, z bezpečnostných dôvodov výrobok radšej vyhoďte.
Ak vás zaujímajú ďalšie zložky, odporúčam navštíviť stránku encyklopedie.biooo.cz, kde nájdete rýchly vyhľadávač, do ktorého stačí napísať názov látky a dozviete sa, aká má pôvod a do akej kategórie patrí – či je prírodná a neškodná alebo sa jej máte radšej vyhýbať.