Zdravotné benefity rastlinnej stravy

The main reason why four years ago I decided to completely exclude meat and meat products from the diet, and why I stopped eating dairy products, eggs and honey a year and a few months ago, was that I didn’t want to and couldn’t live with the idea that because of me innocent animals are dying, I couldn’t eat lunch and not think about how the cow, the chicken or the pig had to suffer when they killed them; not to mention how they suffered during their short lives.
At that time, I didn’t look at any health aspects – not because I wasn’t interested in it, but I didn’t even care about my diet back then; whether it contained enough protein, whether I was eating too many carbohydrates, or missing some vitamins. It was only after I said goodbye to animal products that I found that plant-based diet has many health benefits – and I’ll share with you five of the most important ones today; and maybe they’ll convince you to do the same change of diet.

More varied diet

Only when I stopped eating all animal products I found out what I was actually eating – and that I was eating pretty much always the same things. One of the benefits of switching to plant-based diet is that you’re pretty much forced to eat more fruit and vegetables (only a few who eat “traditional foods” that contain milk, eggs and meat, actually eat the recommended amount of fruit and vegetables) and legumes rich in protein and B-group vitamins. In plant-based diet, one has to broaden their horizons and be more creative; which results in a more varied diet without unnecessary unhealthy foods, which you exclude from your diet because they contain animal products.

More fiber

Fiber inself is indigestible, but it’s a very important component of diet – which is found only in plant foods; such as legumes, fruits, vegetables, cereals, and nuts. It regulates the digestion of fats and carbohydrates, lowers cholesterol and blood sugar levels, binds water to itself (so it increases it’s volume and gives a feeling of being full) and “slows down” the absorption of toxins, which reduces the risk of developing tumors of the colon. This all helps to correct digestion and prevents the feeling of bloating and constipation.

Acne reduction

Plant-based diet contains healthy fats, vitamins, minerals, and phytochemicals (which are antioxidants and prevent many diseases) – they encourage the skin to be clear, bright and radiant. Lycopene in vegetables helps to protect the skin from sun damage and vitamin C (which is also only in plant foods) smoothes wrinkles, scars and stimulates collagen production. In contrast, animal products contain saturated fats that are known to clog pores; and I can confirm myself that since I don’t eat dairy products, my skin is much cleaner and more nice.

Better health

A number of studies show that people with only plant-based diet have less cholesterol (plants contain no cholesterol, even those with more saturated fats such as coconut or cocoa), fat, and sodium. Plant-based diet helps to prevent cardiovascular diseases, cancer, reduces blood pressure and the risk of diabetes and obesity.
Plus, eating more fruits and vegetables means you eat more vitamin C and are more resistant to common diseases.

More energy

Another benefit of a plant-based diet is having more energy. Processed foods, refined sugar, and white flour only make the body fatigued and cause large fluctuations in sugar levels – giving you plenty of energy for a while and then making you feel extremely tired. Foods that have not been processed and don’t contain any flavorings, aromas and artificial substances, maintain a stable energy levels. This is also something I can confirm myself, because when I compare myself four years back and today, it’s a big difference.
Hlavným dôvodom, prečo som sa pred štyrmi rokmi rozhodla úplne vylúčiť z jedálnička mäso a mäsové výrobky, a prečo som pred rokom a pár mesiacmi prestala jesť aj mliečne výrobky, vajcia a med, bolo to, že som nechcela a nemohla žiť z myšlienkou, že kvôli mne umierajú nevinné zvieratá, nevedela som jesť obed a nepremýšľať o tom, ako musela tá krava, sliepka alebo prasa trpieť, keď ho zabíjali; nehovoriac ani o tom, ako trpeli aj počas svojho krátkeho života.
Vtedy som sa na nejaké zdravotné hľadisko nepozerala – nie preto, že by ma to nezaujímalo, ale veľmi som neriešila ani stavbu môjho vtedajšieho jedálnička, teda či obsahuje dostatok bielkovín, či neprijímam príliš veľa sacharidov alebo či mi nechýbajú nejaké vitamíny. Až po tom, ako som sa rozlúčila so živočíšnymi produktami, som zistila, že rastlinná strava má veľmi veľa zdravotných benefitov – o päť najhlavnejších sa dnes s vami podelím; a možno vás presvedčia, aby ste rovnakú zmenu jedálnička spravili aj vy.

Pestrejší jedálniček

Až keď som prestala jesť všetky živočíšne produkty som zistila, čo som vlastne jedávala – a že som jedla viac-menej stále to isté. Jednou z výhod prechodu na rastlinnú stravu je to, že človek je v podstate nútený jesť viac ovocia a zeleniny (len málokto, kto je “tradičnú stravu”, ktorá obsahuje aj mlieko, vajcia a mäso, skutočne prijíma odporúčané množstvo ovocia a zeleniny) a strukovín bohatých na bielkoviny a vitamíny skupiny B. Pri rastlinnej strave musí človek trochu rozšíriť obzory a byť kreatívnejší; čo má za následok pestrejšiu stravu bez zbytočných nezdravých jedál, ktoré z jedálnička vylúčite preto, lebo obsahujú živočíšne produkty.

Viac vlákniny

Vláknina je sama o sebe síce nestráviteľná, ale je veľmi významnou zložkou potravy – ktorá sa nachádza len v rastlinných potravinách; ako sú strukoviny, ovocie, zelenina, obilniny a orechy. Reguluje trávenie tukov a sacharidov, znižuje cholesterol a hladinu cukru v krvi, viaže na seba vodu (čím naberá na objeme a vyvoláva pocit nasýtenia) a “brzdí” vstrebávanie toxínov, vďaka čomu znižuje riziko vzniku nádorov hrubého čreva. Týmto všetkým pomáha k správnemu tráveniu a predchádza pocitu nadúvania a zápche.

Redukcia akné

Rastlinná strava obsahuje zdravé tuky, vitamíny, minerály a fytochemikálie (ktoré sú antioxidantmi a zabraňujú mnohým chorobám) – tie podporujú, aby bola pleť čistá, jasná a žiarivá. Lykopén v zelenine pomáha chrániť pokožku pred poškodením slnkom a vitamín C (ktorý je tiež iba v rastlinnej strave) vyhladzuje vrásky, jazvy a stimuluje tvorbu kolagénu. Naopak – živočíšne produkty obsahujú nasýtené tuky, u ktorých je známe, že upchávajú póry; a sama môžem potvrdiť, že odkedy nejem mliečne produkty, je moja pleť oveľa čistejšia a krajšia.

Lepšie zdravie

Viacero štúdií dokazuje, že ľudia s výlučne rastlinnou stravou majú menej cholesterolu (rastliny neobsahujú žiaden cholesterol, ani tie s nasýtenými tukmi ako je kokos alebo kakao), tukov a sodíka. Rastlinná strava pomáha predísť kardiovaskulárnym chorobám, rakovine, znižuje krvný tlak a riziko vzniku cukrovky a obezity.
Plus to, že prijímate viac ovocia a zeleniny znamená, že jete aj viac vitamínu C a ste odolnejší voči bežným chorobám.

Viac energie

Ďalším benefitom rastlinnej stravy je pocit väčšieho množstva energie. Spracované jedlá, rafinovaný cukor a biela múka iba unavujú organizmus a spôsobujú veľké výkyvy hladiny cukru – vďaka čomu má človek chvíľu veľa energie a hneď na to pociťuje extrémnu únavu. Potraviny, ktoré neprešli spracovaním a neobsahujú kadejaké dochucovadlá, arómy a umelé látky, udržujú stabilnú hladinu energie. Toto je taktiež niečo, čo môžem sama potvrdiť, pretože keď porovnám seba štyri roky dozadu a dnes, je to veľký rozdiel.