Ako prejsť na vegánstvo

Although many think veganism is just about the structure of the diet, it’s not quite true. Someone can eat only plant based diet and not be vegan. The difference is that the concept of “plant based” really covers only diets – the rejection of animal products; while veganism is a complex lifestyle that is against the violence to animals. In addition to the diet, it includes a more strict selection of textiles, cosmetics and free-time activities. If you are interested in what vegans “cannot do”, let me know (and write it in the comments) and I will write a special article about it.
The transition to veganism is therefore a little longer, and in some areas it may be more demanding than switching to plant based food. But if it’s your goal, and you just don’t know where to start and how to stick to it, I hope today’s post will help you.

1.Educate yourself

The first step is definitely self-education. For many vegans, this is the main reason why they excluded animal products from their diet. The unpleasant facts that meat production and the dairy industry hide, (unfortunately or fortunately?) don’t jump on us on every corner and it’s not a topic that would be commonly discussed. But it’s certainly important to know where the food on your plate comes from. In the near future you can expect an article about reviews on the most famous documentaries on veganism, but I can recommend What the Health, Cowspiracy and Farm to Fridge, which is under twelve minutes and you can find it on YouTube.
In addition, it’s equally important to find out more about the diet itself. We are used to eating absolutely anything and we don’t care at all whether our food’s actually healthy and good for the body. Definitely learn more about proteins, carbohydrates and fats, vitamins and minerals, and especially what foods they are in, or what nutritional supplements you need.

2. Don’t support

We all know how the reality of the animals that appear in the circus looks – and so it’s perhaps clear why vegans don’t support them. But there is a similar problem in the zoos, where animals often don’t have ideal conditions for life and are closed in small cages for a whole day. The same applies to any animal races (such as bullfights or events that I really don’t understand –  running of the bulls) and, in general, any events where animals are hurt.
But we also support with our money. Live fur – fortunately – slowly disappears from the market and even large companies exclude them from their stores, but the real leather or suede remains unnoticed. Other such materials include silk, wool, cashmere and feathers – all of which are of animal origin. The same applies to beauty products – many products contain animal substances or are tested on animals.

3. Diet

When you will know more about veganism, then you can “clean up” your diet. This is often the mistake people make – one day they decide they to want to be vegan, but it lasts them for two or three days at most. It’s not easy to break all the habits at once. If you want your plant based diet to last without it becoming boring or you being hungry, you have to go slow.
First try to exclude the meat. Someone can do it for the first time and won’t return to these products, to someone else it takes more time. But it is important not to stop. If you miss a steak or your favourite salami after a week, have it. But gradually eliminate the meat; group by group. Only when you get to the point when you don’t miss these products at all, exclude milk, honey and eggs. But again – step by step.
It’s also important to find a suitable alternative for discarded products – otherwise, you’ll only eat potatoes and salad and believe me that you’ll be fed up with it very quickly. There are thousands of great recipes on YouTube or Pinterest – simple and complex, cheap and fancy, fast and those that require longer preparation.

4. Support

Finding support is just as important as the previous three steps. If no one around you is interested in veganism – don’t worry. You can find many groups on the internet, as well as inspiration. Don’t be afraid to share your progress, favourite recipes or what you had for breakfast; sometimes it’s exactly what moves us to go further.
Believe in yourself. The transition to veganism is just as difficult as you make it. It did’t take me any effort or trouble to switch; and I don’t miss animal products whatsoever and I don’t plan to return to their consumption. Take a step by step, don’t push yourself and trust me, that you’ll get to your goal sooner than you think. And it’s worth it.
Hoci si mnohí pod pojmom vegánstvo predstavujú iba zloženie jedálnička, nie je to úplne tak. Človek sa môže jesť iba výlučne rastlinnú stravu a nebyť pri tom vegánom. Rozdiel je totižto ten, že pojem “plant based” pokrýva naozaj len jedálniček – teda odmietanie živočíšnych výrobkov; zatiaľ čo vegánstvo je komplexný životný štýl, ktorý je proti násiliu na zvieratách. Okrem stravy zahŕňa aj striktnejší výber textílií, kozmetiky či voľnočasových aktivít. Ak by vás zaujímalo, čo všetko vegáni “nemôžu”, stačí povedať (respektíve napísať do komentárov) a rada vám o tom napíšem osobitný článok.
Prechod na vegánstvo je preto trochu dlhší a v niektorých oblastiach možno aj náročnejší ako prechod na rastlinnú stravu. Ak je ale vegánstvo vašim cieľom, len neviete, kde začať a ako sa toho držať, verím, že vám dnešný článok pomôže.

1. Vzdelaj sa

Prvým krokom je jednoznačne seba-vzdelávanie. Pre mnohých vegánov je práve to hlavný dôvod, prečo z jedálnička vylúčili živočíšne produkty. Nepríjemné fakty, ktoré produkcia mäsa a mliekárenský priemysel skrývajú, na nás (bohužiaľ alebo našťastie?) nevyskakujú na každom rohu a nie je to téma, o ktorej by sa bežne rozprávalo. No je určite dôležité vedieť odkiaľ jedlo na vašom tanieri pochádza. V blízkej dobe môžete čakať článok zameraný na recenzie na najznámejšie dokumenty zaoberajúce sa vegánstvom, no hneď na začiatok môžem odporučiť What the Health, Cowspiracy a jednoznačne Farm to Fridge, ktorý má necelých dvanásť minút a nájdete ho na YouTube.
Okrem toho je rovnako dôležité zistiť si viac o strave ako takej. Sme zvyknutí jesť absolútne hocičo a ani trochu nás nezaujíma či je naše jedlo vôbec zdravé a pre telo prospešné. Určite si naštudujte viac o bielkovinách, sacharidoch a tukoch, vitamínoch a mineráloch, a hlavne to, v akých potravinách sa nachádzajú, prípadne aké výživové doplnky potrebujete.

2. Nepodporuj

Všetci vieme, ako vyzerá realita zvierat, ktoré vystupujú v cirkuse – a preto je snáď jasné, prečo ich vegáni nepodporujú. No podobný problém je aj v zoologických záhradách, kde zvieratá tiež často nemajú ideálne podmienky na život a celé dni sú zatvorené v malom výbehu. To isté platí aj v kadejakých zvieracích závodoch (ako sú býčie zápasy alebo podujatie, ktoré skutočne nepochopím – utekanie pred býkom) a celkovo akýmkoľvek udalostiam, kde zvieratám ubližujú.
Podporujeme však aj svojimi peniazmi. Živé kožušiny – našťastie – pomaly z trhu miznú a aj veľké spoločnosti ich vylučujú z ponuky, no pravá koža či semiš ostáva bez povšimnutia. Medzi ďalšie takéto materiály patrí aj hodváb, vlna, kašmír a perie – všetky majú zvierací pôvod. Rovnako je to aj s kozmetikou – mnohé produkty obsahujú živočíšne látky alebo sú testované na zvieratách.

3. Jedálniček

Až keď budete o vegánstve vedieť viac, až vtedy “očistite” svoj jedálniček. Práve toto je často chyba, ktorú ľudia robia – zo dňa na deň sa rozhodnú, že chcú byť vegáni, no vydrží im to maximálne dva či tri dni. Nie je jednoduché naraz zlomiť všetky zaužívané zvyky. Ak chcete, aby vám rastlinná strava vydržala, nezačala vás nudiť a neboli ste hladní, musíte na to ísť pomaly.
Najprv skúste vylúčiť mäso. Niekto to zvládne na prvýkrát a už sa k týmto výrobkom nevráti, niekomu to trvá dlhšie. No dôležité je neprestať. Ak vám po týždni chýba rezeň alebo obľúbená paštéta, dajte si ju. No postupne vylučujte mäso; skupinu za skupinou. Až keď sa dostanete do bodu, že vám tieto produkty nebudú vôbec chýbať, vylúčte aj mlieko, med a vajíčka. No opäť – krok po kroku.
Rovnako dôležité je nájsť za vyradené produkty vhodnú alternatívu – inak budete dookola jesť iba zemiaky so šalátom a verte mi, že to vás rýchlo omrzí. Na YouTube alebo Pintereste nájdete tisíce vynikajúcich receptov – jednoduché aj zložitejšie, lacné aj fancy, rýchle aj tie, čo vyžadujú dlhšiu prípravu.

4. Podpora

Hľadanie podpory je rovnako dôležité ako predošlé tri kroky. Ak sa nikto vo vašom okolí o vegánstvo nezaujíma – nezúfajte. Na internete nájdete nielen množstvo skupín, ale hlavne aj inšpirácie. Nebojte sa zdieľať svoj progres, obľúbené recepty či čo ste mali na raňajky; niekedy je to práve to, čo nás posúva ísť ďalej.
Verte v samých seba. Prechod na vegánstvo je len taký ťažký, aký si ho urobíte. Mňa to nestálo žiadnu námahu ani žiadne trápenie; a živočíšne produkty mi absolútne nechýbajú a neplánujem sa vrátiť k ich konzumácii. Choďte krôčik po krôčiku, do ničoho sa nasilu netlačte a vedzte, že sa do cieľa dostanete za oveľa kratšiu dobu ako ste čakali. A stojí to za to.