Je mlieko zdravé?

A few weeks back I wrote about the dairy industry and what a cruel reality is hidden behind it. But when I was creating that article, I purposely avoided one topic because I knew I wanted to give it a closer look in a special post.
We have all heard many times that milk is healthy. There are various commercials where children drink milk from tall glasses and look super happy, at primary and secondary school we were offered milk programs, and I’m probably not the only one who used to drink a cup of cocoa every morning and night as a child. After I switched to a vegan diet, I heard many comments that milk is very important for a proper and healthy functioning of the body (and I only rolled my eyes at this).
Today, I would like to give you a closer look at how the things really are with cow’s milk – what are its pros, cons, but mostly if we really need to drink it every day.
And I point out the word “can” in advance – it doesn’t mean that milk gives you guaranteed results.
Milk contains a high amount of potassium, vitamin D, vitamin B12 and calcium. That is very important for proper functioning of the immune system, heart and neuromuscular contraction, but it is mainly the basis of bones and teeth. That is why the intake of this mineral is important, especially for children. In one cup of milk is up to a quarter of the daily requirement of calcium. Its deficiency leads to weak bones, their tendency to break, to osteoporosis. However, according to new researchs, milk leads to the opposite effect, and has a calcium-leaching effect in bones.
Milk can also help prevent cavities.
Milk contains a significant amount of protein that are essential for the proper functioning of all organs but also important for muscle building. Twenty percent of protein contained in milk is whey that quickly breaks down and enters the bloodstream and is ideal after exercise; eighty percent is casein that delivers proteins to the body gradually.
Fat contained in milk can help increase HDL, which is better known as “good cholesterol”, and is important in preventing heart stroke and cardiovascular diseases. According to the 2015 research, regular consumption of milk can reduce the risk of heart diseases by up to 13%. In this also helps vitamin D, calcium, potassium or magnesium contained in milk, which is shown to reduce blood pressure and help improve the lipid profile in the blood.
One of the main causes of acne is milk. It may be thanks to the hormones that are given to cows to increase their milk production, it may be due to growth hormones that are naturally found in cow’s milk; it may be due to the fact that when milk is combined with refined sugar and processed food, it disrupts insulin levels, making skin more prone to acne. And I can confirm this myself, because since I excluded dairy products from my diet, my skin looks much better.
Other than acne, milk can worsen eczema or rosacea.
According to a study from 2015, up to 75% of people have some form of lactose intolerance. This does not mean that three-fourths of the population will die when they drink a drop of milk. Lactose intolerance basically means that the body has a problem digesting lactose, that is, milk sugar. The symptoms and the forms of intolerance vary, but the most common are bloating, diarrhea or abdominal pain. That’s why many do not even know they have intolerance.
According to multiple studies, milk can cause ovarian and prostate cancer (while a diet without dairy products lowered the risk of developing this desease significant). In addition, another research, involving more than 12,000 children, has shown that milk consumption has led to weight gain – and the more milk they drink, the faster they gained weight. If you think about it, it makes sense: milk is primarily intended for calves and has the same role as breast milk – it supplies the newborn with the necessary nutrients and contains a high amount of calories (since it is the only source of food for them).
You have to make your own opinion about milk and dairy products. Either you weigh out the benefits – like high amount of calcium and protein (but here I remind you that calcium and proteins are also present in plant foods – you can read more about this here), or the negatives outfight them and you choose vegan alternatives like soy, almond or oat milk, soy yoghurt or vegan cheese. However, cow’s milk is not essential for a healthy organism.
Pár týždňov dozadu som Vám písala o mliekarenskom priemysle a aká krutá realita sa za ním skrýva. No pri tvorbe tohto článku som sa zámerne vyhýbala jednej téme, pretože som vedela, že sa jej chcem bližšie venovať v osobitnom príspevku.
Asi všetci sme už mnohokrát počuli, že mlieko je zdravé. Sú rôzne reklamy, kde deti pijú mlieko z vysokého pohára a priam sršia šťastím, na základných i stredných školách nám ponúkali mliečne programy, a snáď nie som jediná, ktorá ako malá vypila pohár granka každé ráno i večer. Po prechode na vegánstvo som si vypočula mnoho poznámok, že mlieko je veľmi dôležité pre správne a zdravé fungovanie organizmu (nad čím som len krútila očami).
Dnes by som vám teda chcela priblížiť, ako to s kravským mliekom naozaj je – aké sú jeho výhody, nevýhody, ale hlavne či ho naozaj potrebujeme piť každý deň.
A dopredu upozorňujem na slovko “môže” – to neznamená, že je zaručené, že mlieko prinesie určité výsledky.
Mlieko obsahuje veľa draslíka, vitamínu D, vitamínu B12 a vápnika. Ten je veľmi dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému, srdca a nervosvalovej kontrakcie, no hlavne je základom kostí a zubov. Práve preto je dostatočný príjem tohto minerálu dôležitý najmä u detí. V jednom pohári mlieka je až štvrtina denného príjmu vápnika. Jeho nedostatok vedie k slabým kostiam, ich náchylnosti k zlomeniu až osteoporóze. Avšak podľa nových výskumov mlieko vedie k opačnému efektu a vápnik z kostí skôr odbúrava.
Mlieko tiež môže pomôcť predísť zubným kazom.
Mlieko obsahuje značné množstvo bielkovín, ktoré sú potrebné hlavne pre správne fungovanie všetkých orgánov, ale tiež sú dôležité pri budovaní svalovej hmoty. Dvadsať percent proteínov obsiahnutých v mlieku je srvátka, ktorá sa rýchlo rozpadá a dostáva do krvného obehu, a je ideálna po cvičení; osemdesiat percent je kazeín, ktoré telu dodáva bielkoviny postupne.
Tuk obsiahnutý v mlieku môže pomáhať k zvýšeniu HDL, ktorý je viac známy ako “dobrý cholesterol” a je dôležitý v prevencii infarktu myokardu a kardiovaskulárnym chorobám. Podľa výskumu z roku 2015 pravidelná konzumácia mlieka môže znížiť riziko srdcových ochorení až o 13%. Tomuto pomáha aj vitamín D, vápnik, draslík alebo magnézium, ktoré sú obsiahnuté v mlieku a u ktorých je dokázané, že znižujú krvný tlak a pomáhajú zlepšiť profil lipidov v krvi.
Jednou z hlavných príčin akné je aj mlieko. Môže to byť vďaka hormónom, ktoré sú podávané kravám, aby sa zvýšila ich produkcia mlieka, môže to byť vďaka rastovým hormónom, ktoré sa v kravskom mlieku už prirodzene nachádzajú, môže to byť vďaka tomu, že keď sa mlieko skombinuje s rafinovaným cukrom a spracovanými potravinami, narušuje hladinu inzulínu, čím zvyšuje náchylnosť na akné. A toto vám môžem potvrdiť aj sama, pretože odkedy som vylúčila z jedálnička mliečne výrobky, moja pleť je na tom oveľa lepšie.
Okrem akné však mlieko môže zhoršovať ekzémy alebo rosaceu (ružovku).
Podľa štúdie z roku 2015 až 75% ľudí má nejakú formu intolerancie na laktózu. To neznamená, že tri štvrtiny populácie umrú, keď vypijú čo i len kvapku mlieka. Laktózová intolerancia v podstate znamená, že telo má problém stráviť laktózu, teda mliečny cukor. Prejavy i formy intolerancie sa líšia, no medzi najčastejšie patrí nafúknutie, hnačka alebo bolesti brucha. Preto mnohí ani nevedia, že intoleranciu majú.
Podľa viacerých výskumov môže mlieko spôsobovať rakovinu vaječníkov a prostaty (zatiaľ čo strava bez mliečnych produktov riziko vzniku tohto ochorenia výrazne znížila). Okrem toho, ďalší výskum, do ktorého bolo zapojených viac ako 12 000 detí dokázal, že konzumácia mlieka viedla k priberaniu – a čím viac mlieka deti pili, o toľko rýchlejšie priberali. Ak sa nad tým zamyslíte, dáva to zmysel: mlieko je primárne určené teliatkam a má rovnakú úlohu ako materské mlieko – dodáva novorodencom potrebné živiny a obsahuje vysoké množstvo kalórií (keďže je to pre nich jediný zdroj potravy).
Názor na mlieko a mliečne výrobky si už potom musíte urobiť sami. Buď u vás viac zavážia spomenuté benefity – ako vysoký obsah vápnika a bielkovín (ale tu pripomínam, že aj vápnik, aj proteíny, sú obsiahnuté i v rastlinnej strave – a viac sa o tomto dočítate TU), alebo ich prebijú negatíva a zvolíte vegánske alternatívy ako je sójové, mandľové alebo ovsené mlieko, sójové jogurty či vegánsky syr. Kravské mlieko však určite nie je pre zdravý organizmus nevyhnutné.