Moja bezodpadová zubná starostlivosť

As far as teeth cleaning and dental care are concerned, I have been used to the classics for many years – common toothpastes and plastic brushes, most often from a Swiss brand Curaprox. However, when I became more interested in a zero waste lifestyle, I knew I would have to make a big change in this area, since the paste contains all kinds of stuff and is in a plastic package, not to mention a toothbrush that is from the same material.
Of course, I knew about the possible alternatives and I didn’t have to make any reasearch about this, but since I didn’t have much experience with zero waste, my beginnings were not exactly successful either.
In today’s article, however, I want to present to you what has worked for me; products that I’m happy with and I believe this will only help you move to a zero waste life.

Tooth brush

I decided to choose a bamboo toothbrush; and I will stick with it. I know Curaprox brushes can be recycled (they cut off the bristle heads and melt the bottom to make a bin), but I personally think bamboo brushes are better for nature – bamboo grows in its natural environment, it’ll break down in the compost without problems; and if we compare the cost of transporting bamboo with the energy needed to extract and process (and also transport) plastic, bamboo wins.
read next: my zero waste bathroom
The first bamboo brush I reached was from Curanatura – specifically Health Soft, because I wanted soft bristles. However, over time, they didn’t seem soft enough to me; but besides that, I can’t say that the brush was bad.
That’s why I decided to try a Ecoheart brush. These brushes are made in Slovakia (but they import bamboo; precisely because it would not grow here at all). Its shape is very similar to Curaprox brushes, so if you are looking for an alternative to your toothbrush, I recommend this brand – you don’t have to get used to the new shape. It has soft bristles, it fits beautifully in your hand and lasts for a long time.

Toothpaste

In the article My Zero Waste Bathroom I mentioned that I make my toothpaste myself – from coconut oil, soda bicarbonate and a few drops of peppermint essential oil. The paste is very simple and relatively inexpensive to prepare, but over time I have encountered the problem that it doesn’t clean the teeth sufficiently.
So I found dental tablets as a replacement. You can buy them in bulk in many zero waste stores as well as on Amazon or specialized e-shops – so they don’t produce any waste. They’re easy to use – you chew the tablet and wash your teeth with the paste created. It took me a while to get used to the taste, but I immediately liked it. The tablets are small, easy to travel with and fully replace the classic toothpaste.
Another thing I want to buy is a tongue scraper – as there’s a huge amount of bacteria and dirt on the tongue. Therefore, if you know where I would find such a scraper (and not have to buy it online), you would help me a lot!
Čo sa týka čistenia zubov a dentálnej starostlivosti, aj ja som bola dlhé roky zvyknutá na klasiku – bežné zubné pasty a plastové kefky, najčastejšie od značky Curaprox. Avšak keď som sa začala viac zaujímať o bezodpadový životný štýl, vedela som, že v tejto oblasti budem musieť spraviť nemalú zmenu, keďže pasta obsahuje kadečo možné a je v plastovom obale, nehovoriac o zubnej kefke, ktorá je z rovnakého materiálu.
Samozrejme, o možných alternatívach som vedela a nemusela som si k tejto téme nič naštudovať alebo zistiť, avšak vzhľadom na to, že som nemala veľmi veľa skúseností so zero waste, aj moje začiatky neboli práve úspešné.
V dnešnom článku vám však chcem predstaviť, to, čo sa u mňa osvedčilo; produkty, s ktorými som spokojná a verím, že vám to v prechode na bezodpadový život iba pomôže.

Zubná kefka

Rozhodla som sa vybrať si bambusovú zubnú kefku; a pri nej aj ostanem. Viem, že kefky značky Curaprox je možné recyklovať (odstrihnú im hlavičky so štetinami a dolnú časť roztavia a vyrobia z nej kôš na odpadky), avšak ja osobne si myslím, že bambusové kefky sú pre prírodu v konečnom dôsledku lepšie – bambus rastie vo svojom prirodzenom prostredí, v komposte sa bez problémov rozpadne; a ak porovnáme náklady na prepravu bambusu s energiu potrebnou na ťažbu a spracovanie (a tiež prepravu) plastu, bambus vyhráva.
čítaj ďalej: moja zero waste kúpeľňa
Prvá bambusová kefka, po ktorej som siahla, bola od značky Curanatura – konkrétne Health Soft, pretože som chcela mäkké štetinky. Avšak aj napriek tomu sa mi po čase nezdali byť dostatočne mäkké; no okrem toho nemôžem povedať, že by bola kefka zlá.
Preto som sa rozhodla vyskúšať kefku od značky Ecoheart. Tieto kefky sú vyrábané na Slovensku (ale bambus dovážajú; práve preto, že u nás by sa mu vôbec nedarilo). Svojim tvarom je veľmi podobná kefkám Curaprox, preto ak hľadáte alternatívu svojej zubnej kefky, odporúčam práve túto značku – nemusíte si tak zvykať na nový tvar. Má mäkké štetinky, krásne sadne do ruky a vydrží naozaj dlho.

Zubná pasta

V článku Moja Zero Waste kúpeľňa som spomínala, že si zubnú pastu pripravujem sama – z kokosového oleja, sódy bikarbóny a pár kvapiek mätového oleja. Pasta je na prípravu veľmi jednoduchá a pomerne lacná, avšak po čase som narazila na problém, že zuby nečistí dostatočne.
A tak som ako náhradu našla zubné tablety. Tie kúpite na váhu v mnohých zero waste predajniach na Slovensku – teda neprodukujú žiaden odpad. Použitie je jednoduché – tabletu rozhryziete a vzniknutou pastou si umyjete zuby. Chvíľu mi trvalo zvyknúť si na chuť, ale okamžite som si ich obľúbila. Tablety sú malé, jednoducho prenosné a skutočne nahradia klasickú zubnú pastu.
Ďalšia vec, po ktorej túžim, je škrabka na jazyk – keďže práve na jazyku sa drží obrovské množstvo baktérií a nečistôt. Preto ak budete vedieť, kde by som takúto škrabku objavila (a nemusela ju zbytočne kupovať cez internet), veľmi by ste mi pomohli!