Udržateľné nakupovanie

Every change begins within ourselves; and continues in dedicated time and money. Mainly changes in lifestyle. Because what we choose to invest in has a huge impact. If we don’t even move a finger, we can’t expect everything to turn a hundred and eighty degrees. But if we put energy and savings into something that will affect our future and move us in the direction we want to go, the results will come soon.
Minimalism, veganism and zero waste start with shopping. The moment you stop buying useless stuff, animal products and poor quality plastic products, you will make a huge step.
And that’s what today’s article will be focused on – how to shop sustainably.

Do I really need it?

Ask this question every time before you put anything in the basket – and you’ll be surprised at your answer.
Online and physical stores are built to convince you to buy something. Either it’s a tempting prize, an indication that it’s the latest collection, examples, that something will completely change your life. And there’s a celebrity in the ad who says you need it. After all, who wouldn’t want to have the same shoes, coffee machine or night cream as the world famous actresses?
We buy without thinking about it. We don’t think we already have the same or a very similar thing at home, that we could use the money for something more necessary or important.
Let’s change it.

Second-hand

If you come into conclusion that you really need something, try to look for other ways to get it.
Second hand shopping has two huge advantages. First and foremost, you save money – you can find absolutely everything in thrifting shops or on Facebook or websites. It’s impulsive shopping that often leads us to accumulate things that we don’t need at home; and the ideal way to get rid of them is to get at least part of the money invested back. The thought that things from secondhand stores are of poor quality is not true – most of the products offered are brand new or very little used and the quality is still the same.
The second advantage is that you use things that are already made. When someone decides to discard a thing that they no longer use, it goes to landfill in most cases; and another person who needs it has to buy a new product, which is inefficient, as new sources of production are needed, while a functioning thing remains unused.
Therefore, before looking for fast fashion chains, try to go to a local second hand store, whether they have a winter jacket that exactly meets your requirements. Join groups on social networks and see if anyone sells exactly what you need. You use things that are already made, instead of encouraging the production of new ones.

Quality over quantity

We all know it, we all believe in it, and yet nobody follows it. The prices of clothing, cosmetics, appliances and furniture have fallen very low – but this has been reflected in their quality. Our parents often use things that are ten years old and work perfectly fine, but new ones last only a few months. On the one hand, it’s a marketing move to make us buy more and more, but mainly it’s because of the use of poor quality materials – especially plastic.
Yes, quality things are more expensive. But they only seem more expensive. Their price reflects what they’re made of and how much people got paid for it. The problem is that we compare these things with the ones we’re used to buy. It’s different whether a shirt costs twenty euros or two. But it’s also different that one is made of organic cotton, it wasn’t dyed with toxic chemicals, it wasn’t made in developing countries, and it’ll last for years, while the other is made of polyester, it releases fiber and chemicals into water which polutes the environment, it was made by a 15-year-old girl in Bangladesh, who gets a few euros a day, and after a few weeks it completely loses its shape and colour and ends up in a landfill.
Buying quality things is an investment that is totally worth it. And it will also make you buy what you only need.

Support locals

The origin of the things we buy also affects their quality. But it also has an impact on the environment. The constant import of things from developing countries creates a tremendous carbon footprint – which has a negative impact on the nature, air, water, all living organisms.
Cosmetics, clothing and furniture are also produced in our country. We grow fruit and vegetables. And because they’re often small companies, you also support them, their dreams, and the local economy. And you’re buying something that someone has given their time and love.
Think about what you put your money into. Whether you support what you believe in.
Každá zmena začína v našom vnútri; a pokračuje vo venovanom čase a peniazoch. Hlavne zmeny týkajúce sa životného štýlu. Lebo to, do čoho sa rozhodneme investovať, má obrovský vplyv. Ak nepohneme ani len prstom, nemôžeme čakať, že sa všetko otočí o stoosemdesiat stupňov. Ale ak vložíme energiu a úspory do niečoho, čo ovplyvní našu budúcnosť a posunie nás smerom, ktorým chceme ísť, výsledky sa dostavia čoskoro.
Minimalizmus, vegánstvo a zero waste začínajú pri nakupovaní. V momente, keď prestanete nakupovať zbytočnosti, živočíšne produkty a nekvalitné výrobky z plastu, spravíte obrovský krok.
A na to aj bude zameraný dnešný článok – ako nakupovať udržateľne.

Naozaj to potrebujem?

Túto otázku si položte vždy pred tým, ako vložíte niečo do košíka – a budete prekvapení nad svojou odpoveďou.
Internetové i kamenné obchody sú stavané tak, aby vás presvedčili, aby ste si niečo kúpili. Buď je to lákavá cena, označenie, že ide o najnovšiu kolekciu, príklady, že vám niečo také úplne zmení život. A v reklame sa na vás usmieva nejaká celebrita, ktorá vás prehovorí, že to potrebujete. Veď kto by nechcel mať rovnaké topánky, kávovar alebo nočný krém ako svetoznáme herečky?
Nakupujeme bez toho, aby sme o tom premýšľali. Nemyslíme na to, že rovnakú alebo veľmi podobnú vec už máme doma, že by sme dané peniaze mohli využiť na niečo potrebnejšie alebo dôležitejšie.
Tak to zmeňme.

Z druhej ruky

Ak už dôjdete k záveru, že danú vec naozaj potrebujete, skúste hľadať iné možnosti, ako si to zaobstarať.
Nakupovanie z druhej ruky má dve obrovské výhody. V prvom rade je to to, že výrazne ušetríte peniaze – v takto zameraných obchodoch alebo na Facebookových či internetových stránkach nájdete skutočne úplne všetko. Práve impulzívne nakupovanie často vedie k tomu, že sa nám doma hromadia veci, ktoré nepotrebujeme; a ideálnym spôsobom, ako sa ich zbaviť, je z nich získať aspoň časť investovaných peňazí. Predstava, že veci zo sekáčov alebo z bazošu sú nekvalitné, nie je pravdivá – väčšina ponúkaných výrobkov je úplne nová alebo veľmi málo používaná a kvalita je stále rovnaká.
Druhou výhodou je to, že využívate veci, ktoré sú už v obehu. Keď sa niekto rozhodne vyradiť vec, ktorú už nepoužíva, vo väčšine prípadov putuje na skládku; a iná osoba, ktorá ju potrebuje, si musí kúpiť nový výrobok, čo je neefektívne, nakoľko sú nutné nové zdroje na výrobu, zatiaľ čo fungujúca vec ostáva nevyužitá.
Preto predtým, než sa začnete obzerať po fast fashion reťazcoch, skúste skočiť do miestneho second handu, či nemajú zimnú bundu, ktorá presne spĺňa vaše požiadavky. Pripojte sa do skupín na sociálnych sieťach a prezrite, či niekto práve nepredáva niečo, čo potrebujete. Využívate veci, ktoré sú už vyrobené, namiesto toho, aby ste podporovali výrobu nových.

Kvalita nad kvantitou

Všetci to poznáme, všetci v to veríme, a predsa sa tým nikto neriadi. Ceny oblečenia, kozmetiky, prístrojov či nábytku klesli veľmi nízko – čo sa ale odzrkadlilo na ich kvalite. Ešte naši rodičia bežne používajú veci, ktoré sú staré aj desať rokov a krásne fungujú, no nové vydržia len pár mesiacov. Jednak je to marketingový ťah, aby sme si stále kupovali viac a viac, no hlavne je to tým, že sa používajú nekvalitné materiály – akým je najmä plast.
Áno, kvalitné veci sú drahšie. Ale drahšie sa iba zdajú byť. Ich cena zodpovedá tomu, z akého sú materiálu a koľko za ňu ľudia dostali zaplatené. Problém je totiž v tom, že tieto veci porovnávame s tými, ktoré sme si zvykli kupovať. Je rozdiel, či tričko stojí dvadsať eur alebo dve. No tiež je rozdiel v tom, že jedno je z organickej bavlny, nebolo farbené toxickými chemikáliami, nevyrobili ho v rozvojových krajinách, a vydrží nám roky, zatiaľ čo druhé je z polyesteru, pri každom praní do vody vypúšťa vlákna a látky, ktoré poškodzujú životné prostredie, vyrobilo ho pätnásťročné dievča v Bangladéši, ktoré za deň dostane pár eur, a po pár týždňoch úplne stratí svoj tvar a farbu a skončí na skládke.
Kupovanie kvalitných vecí je investícia, ktorá sa vráti. A tiež vás to donúti nakupovať len to, čo potrebujete.

Podpora lokálnych výrobcov

To, kde majú pôvod veci, ktoré kupujeme, má tiež vplyv na ich kvalitu. No tiež má vplyv na životné prostredie. Neustály dovoz vecí z rozvojových krajín vytvára obrovskú uhlíkovú stopu – ktorá zaťažuje prírodu, vzduch, vodu, všetky živé organizmy.
Aj v našej krajine sa vyrába kozmetika, oblečenie a nábytok. Pestuje sa ovocie a zelenina. A vzhľadom k tomu, že sa často jedná a malé spoločnosti, podporujete aj ich, ich sny, a slovenskú ekonomiku. A kupujete niečo, do čoho dal niekto svoj čas a lásku.
Premýšľajte nad tým, do čoho dávate zarobené peniaze. Či podporujete to, v čo veríte.