Čo je “greenwashing”?

If you have been interested in sustainability for a long time, you’ve certainly come across the word Greenwashing; but for many, the term is completely unknown — even if we come across it every day. This move is used by several large chains and companies, an thanks to it they get under the skin of ordinary people and increase their profit several times. They abuse the credibility of society; and so it’s important that you recognize and avoid it.
So what is Greenwashing and why is it bad?

What is Greenwashing

Greenwashing is the process of making a false impression and giving misleading information that a company or a product is eco-friendly. It’s a marketing move that aims to exploit people’s current growing interest in buying products that are less burdensome to the environment, contain natural ingredients, save resources and energy, or are ethical towards people, animals and the environment.
You have certainly noticed that hundreds, or even thousands of brands have launched products that carry the “natural” label last year or have launched a campaign in which they present their company as “environmentally friendly”. Although not the zero waste lifestyle is not possible for everyone, even more and more “ordinary” consumers are looking for alternatives that follow the trend of zero waste; and this group is the target for Greenwashing.
read next: Why I Live A Zero Waste Life

Greenwashing IRL & How To Spot It

Sometimes it’s quite difficult to determine what is only Greenwashing and what truly is the effort of being sustainable. But there are three signs you should notice in stores:
1. Green packaging. Green immediately evokes nature — freshly mown grass, meadows full of colourful flowers, dense forests. It brings a sense of inner peace and harmony; and when we see this color on the packaging of a fabric softener, for example, we feel that the product is more environmentally friendly.
2. Flowers and trees. If green is not enough, drawings and photographs of flowers, bushes, meadows, forests and mountains convince consumers that they’re buying an environmentally friendly product.
3. The label “natural”. Or “plant-based extracts”, “clean”, “eco-friendly”, “eco” and so on. There’re many names and attributes that can be found on the packaging.

Source

Companies that use Greenwashing rely mainly on the fact that a person doesn’t know the background of the brand, doesn’t have time to examine in detail whether the campaign is true, and also doesn’t want to read long descriptions on the back of the packaging. If they put two cleaners in front of you with identical composition but one in plain packaging and the other packaging was green, with a picture of a flowery meadow, and under the title would be labeled “with natural extracts”, which one would you take? The second one — because you wouldn’t even thought to read the composition, compare them, and find that they were exactly the same.
Many people are also willing to pay extra for products that are greener. This also increases the profit of companies that practice Greenwashing — the consumer will pay more for the product in the hope of doing a good thing and protecting the environment, but actually buying exactly what he used before.
Greenwashing also includes ads that give the impression that the company is eco-friendly and interested in the nature-ascpect. The example could be an ad for Fiji water — slow music, singing, little girl’s voice, shots of beautiful green mountains and a waterfall, and “untouched by man”. If you see such an ad on TV, there’s a good chance that you’ll throw a few bottles of Fiji water into your basket the next time you visit the store — it’s the best and cleanest water on the market, right? However, the truth is somewhere else — the production of plastic bottles is highly polluting the environment, demanding and long transport results in emissions and contributes to climate change. And to make matters worse, up to 47% of people living in Fiji don’t have access to clean drinking water.

Source

Why You Should Be Careful

Be careful and pay attention to what you’re buying. Not every product we give money in the hope of helping nature and the environment is really what it seems to be. Greenwashing, or companies that use this move, also overshadows smaller brands that don’t mislead and lie in their marketing practices. And as a consumer, you have the right to know what you are buying — whether a product that will benefit your body, home or nature, or the lies that make people rich.
Ak sa o udržateľnosť zaujímate už dlhšie, určite ste sa už stretli s pojmom Greenwashing; ale pre mnohých je tento termín úplne neznámy — aj keď sa s ním stretávame každý deň. Tento ťah využívajú viaceré veľké reťazce a spoločnosti, vďaka čomu sa bežným ľuďom dostávajú pod kožu a zvyšujú svoj zisk hneď niekoľkonásobne. Zneužívajú dôverčivosť spoločnosti; a preto je dôležité, aby ste ho vedeli rozpoznať a vyvarovať sa mu.
Čo teda Greenwashing je a prečo je zlý?

Čo je Greenwashing

Greenwashing je proces vyvolávania falošného dojmu a podávania zavádzajúcich informácií o tom, že je spoločnosť alebo produkt ekologický. Jedná sa o marketingový ťah sa zameriava na zneužívanie súčasného stále narastajúceho záujmu ľudí o kúpu produktov, ktoré menej zaťažujú životné prostredie, obsahujú prírodné zložky, šetria zdroje a energiu či sú etické voči ľuďom, zvieratám a životnému prostrediu.
Určite ste zaregistrovali, že stovky, ba až tisíce značiek v minulom roku priviedli na trh produkty, ktoré nesú označenie “prírodné”, alebo začali kampaň, v ktorej svoju spoločnosť predstavujú ako “šetrnú/uvedomelú k životnému prostrediu”. Hoci nie pre každého je úplne bezodpadový život možný, aj bežní spotrebitelia sa čoraz viac obzerajú po alternatívach, ktoré nasledujú trend zero waste; a práve táto skupina je pre Greenwashing cieľová.
čítaj ďalej: Prečo žijem Zero Waste život

Greenwashing v praxi & Ako ho odhaliť

Niekedy je pomerne ťažké určiť, čo je iba Greenwashing a čo je skutočne snaha značky o udržateľnosť. Ale sú tri znaky, ktoré by ste si v obchodoch mali všímať:
1. Zelené obaly. Zelená v nás hneď evokuje prírodu — čerstvo pokosenú trávu, lúky plné farebných kvetov, husté lesy. Prináša pocit vnútorného pokoja a harmóniu; a keď túto farbu vidíme napríklad na obale od aviváže, hneď máme pocit, že prostriedok je ekologickejší.
2. Kvety a stromy. Ak nestačí zelená, kresby a fotografie kvetov, kríkov, lúk, lesov a hôr spotrebiteľa presvedčia o tom, že si kupuje výrobok, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
3. Označenie “prírodný”. Alebo “výťažky z rastlín”, “čistý”, “eco-friendly”, “eko” a podobne. Pomenovaní a prívlastkov, ktoré môžeme nájsť na obale, je skutočne mnoho.

Zdroj

Spoločnosti, ktoré Greenwashing využívajú, sa spoliehajú najmä na to, že človek nepozná pozadie značky, nemá čas na podrobný prieskum, či je kampaň pravdivá, a tiež v obchode nechce čítať dlhé popisy na zadnej strane obalu. Ak by pred vás položili dva čistiace prostriedky, ktoré by mali identické zloženie, ale jeden by bol v obyčajnom obale, a obal druhého by bol zelenej farby, mal obrázok rozkvitnutej lúky a pod názvom by bolo označenie “s prírodnými výťažkami”, ktorý by ste si vzali? Druhý — pretože by vás ani nenapadlo prečítať si zloženie, porovnať ich a zistiť, že sú úplne rovnaké.
Mnohí ľudia sú ochotní si aj priplatiť za produkty, ktoré sú ekologickejšie. Aj to zvyšuje zisk spoločností, ktoré praktizujú Greenwashing — spotrebiteľ si priplatí za výrobok v nádeji, že robí dobrú vec a chráni životné prostredie, no v skutočnosti si kupuje presne to, čo používal dovtedy.
Greenwashing zahŕňa aj reklamy, ktoré vzbudzujú dojem, že je spoločnosť ekologická a zaujíma sa o prírodné hľadisko. Príkladom je reklama na vodu Fiji — pomalá hudba, spev, hlas malého dievčatka, zábery na krásne zelené hory a vodopád a označenie “nedotknutá človekom”. Ak v televízii uvidíte takúto reklamu, je veľká šanca, že si pri najbližšej návšteve obchodu hodíte do košíka aj pár fliaš Fiji vody — veď je to najlepšia a najčistejšia voda na trhu, nie? Pravda je však kdesi úplne inde — produkcia plastových fliaš výrazne znečisťuje životné prostredie, náročný a dlhý transport má za následok emisie a prispieva ku klimatickým zmenám. A aby toho nebolo málo, až 47% ľudí žijúcich na Fiji nemá prístup k čistej pitnej vode.

Zdroj

Prečo si dávať pozor?

Buďte obozretní a dávajte si pozor na to, čo kupujete. Nie každý produkt, za ktorý dáme peniaze v nádeji, že pomáhame prírode a životnému prostrediu je skutočne taký, akým sa javí byť. Greenwashing, respektíve spoločnosti, ktoré tento ťah využívajú, tiež zatieňujú menšie značky, ktoré v svojich marketingových postupoch neklamú a nezavádzajú. A ako spotrebiteľ máte právo vedieť, čo kupujete — či produkt, ktorý bude prospešný pre vaše telo, domov alebo prírodu, alebo klamstvo, na ktorých bohatnú ľudia.