Prečo žijem bezodpadový život

Before we get into today’s article, I would like to thank you for all of your beautiful comments and reactions to previous posts. You can’t even imagine how much your words mean to me. Thank you so much.
You could already read an article on why I decided to go vegan and why I stick to it; and also a blog post on why I decided to live a more simple life, that is a minimalist lifestyle. Today, I would like to close this circle with an article on why I’m interested in zero waste, why I’m trying to reduce the amount of waste I produce and why I’m choosing greener alternatives.

Because I want a change

I’ve watched several movies, documentaries, and TV series about how are plastic and waste damaging our planet, watched hundreds of videos, and seen about thousands of photos hat made my heart ache. And I felt bad. Because I realize that a small percentage of this is also my fault. Because some plastic straw in the ocean can be mine, too. Even I threw pounds of waste into the landfill. I’m also responsible for global warming.
And it’s easy to change. Although the biggest impact have large companies and corporations that irresponsibly release chemicals and toxins into the water and air that harm the ecosystem, but if I continue to buy their products, I only support them. And I don’t want to be the reason that forests and primeval forests burn, millions of years old glaciers disappear, that whole species of animals die.
read next: can one make a change?

Because I want to live cleaner

Sometimes I feel sick when I see how often and how much garbage I take outside. And when I imagine it’s only for one household, with millions of them in the world, I get a headache. Can you imagine how much waste we throw away each day? A lot. Too much.
All you have to do is walk around the neighbourhood and you can collect a good amount of garbage in the surrounding grass. In busy places and roads, it’s even more. Wouldn’t it be nice if we had clean cities? If at every step dodn’t have to be overfilled bins? If the neighborhoods of flats didn’t stink from the smell of rubbish? If you could enjoy a walk in the woods and not spot at least one garbage bag or carelessly thrown chocolate wrapper?

Because I care

I don’t want to be a person who contributes to the destruction of our planet. I don’t want to be the reason why in 2050 there will be more plastic in the ocean than animals. I don’t want to be responsible for climate change.
I want children, grandchildren and great-grandchildren can enjoy the beautiful and green planet. And generations after them. So that they can walk in the woods and get to know the nature. So that they can travel and see towns by the coast, and not have to think about them being underwater in a few years. So they don’t have to learn about polar animals as extinct species. So they can laugh and shake their heads at the fact that we sometimes packed fruit and vegetables in useless plastic bags and bought water in plastic bottles. I care about preserving ecosystems. It matters to me that animals live in safety and in their natural environment, so that they don’t have to worry about their life and run away from fire and floods.
And I know that I, too, can contribute by my actions to such a change. I know that my actions and decisions also make a difference and that any minor change counts. And that’s why I’ll continue to do what I do. Because I know it’s worth it.
Ešte predtým, než sa pustíme do dnešného článku, by som sa vám chcela poďakovať za všetky vaše krásne komentáre a reakcie k predošlým príspevkom. Ani si neviete predstaviť, koľko pre mňa vaše slová znamenajú. Ďakujem.
Na blogu ste si už mohli prečítať článok o tom, prečo som sa rozhodla prejsť na vegánstvo a aj sa ho držím; a tiež príspevok zameraný na to, prečo som sa rozhodla žiť jednoduchšie, teda podľa minimalistického životného štýlu. Dnes by som tento kruh chcela uzavrieť článkom o tom, prečo sa zaujímam o zero waste, snažím za znížiť množstvo odpadu, ktorý vyprodukujem a volím zelenšie alternatívy.

Lebo chcem zmenu

Pozerala som už niekoľko filmov, dokumentov a seriálov o tom, ako plast a odpad poškodzujú našu planétu, sledovala stovky videí a videla asi tisíce fotiek, pri ktorých ma zabolelo srdce. A cítila som sa zle. Pretože si uvedomujem, že isté drobné percento z toho je aj moja vina. Pretože niektorá plastová slamka v oceáne môže byť aj moja. Aj ja som na skládku prihodila kilá odpadu. Aj ja som zodpovedná za globálne otepľovanie.
A pri tom je jednoduché zo zmeniť. Hoci najväčší dopad majú veľké spoločnosti a korporácie, ktoré nezodpovedne vypúšťajú chemikálie a toxíny do vôd a ovzdušia, ktoré poškodzujú ekosystém, ale keď si ja budem naďalej kupovať ich výrobky, iba ich v tom podporujem. A nechcem byť dôvod toho, že nám horia lesy a pralesy, že miznú milióny rokov staré ľadovce, že zaradom hynú celé rody živočíchov.
čítaj ďalej: môže jeden spraviť zmenu?

Lebo chcem žiť čistejšie

Samej mi je niekedy zle, keď vidím, ako často a koľko smetia odnášam ku kontajnerom. A keď si predstavím, že to je iba za jednu domácnosť, pričom na svete sú ich milióny, točí sa mi z toho čísla hlava. Viete si predstaviť, koľko odpadu vyhodíme každý deň? Veľa. Príliš veľa.
Stačí sa len prejsť po sídlisku a v okolitej tráve nazbierate slušné množstvo odpadkov. Na frekventovaných miestach a cestách je to ešte viac. Nebolo by pekné, keby sme mali čisté mestá? Keby na každom kroku nemuseli byť preplnené odpadkové koše? Keby okolia bytoviek nesmrdeli od zápachu z kontajnerov? Keby ste si mohli užiť prechádzku po lese a nenarazili aspoň na jedno vrecko s odpadkami či nedbalo pohodeným obalom od čokolády?

Lebo mi na tom záleží

Nechcem byť človek, ktorý prispieva k tomu, že našu planétu vedieme k záhube. Nechcem byť dôvodom, prečo v roku 2050 bude v oceáne viac plastu ako živočíchov. Nechcem byť zodpovedaná za klimatické zmeny.
Záleží mi na tom, aby si krásnu a zelenú planétu mohli užívať aj moje deti, vnúčatá a pravnúčatá. A generácie po nich. Aby sa aj oni mohli prejsť po lese a spoznávať prírodu. Aby mohli cestovať a vidieť mestá pri pobreží, a nemuseli premýšľať nad tým, že o pár rokov budú pod vodou. Aby sa nemuseli učiť o polárnych zvieratách ako o vyhynutých druhoch. Aby sa mohli veselo smiať a krútiť hlavou nad tým, že sme my niekedy balili ovocie a zeleninu do zbytočných plastových vreciek a kupovali vodu v plastových fľašiach. Záleží mi na tom, aby sa zachovali ekosystémy. Záleží mi na tom, aby zvieratá žili v bezpečí a vo svojom prirodzenom prostredí, aby sa nemuseli báť o holý život a utekať pred požiarom a povodňami.
A viem, že aj ja viem prispieť svojim konaním k takejto zmene. Viem, že aj moje činy a rozhodnutia majú zmysel a že každá drobná zmena sa počíta. A preto budem pokračovať v tom, čo robím. Pretože viem, že to za to stojí.