Prečo začať praktizovať vďačnosť

We live in the materialistic world — we don’t even have to discus it. Physical things bring us happiness, the more we own, the higher we are in the eyes of others, and the size and furnishings of the home are directly proportional to how successful we consider someone. We laugh at Dudley from the first Harry Potter film and the scene where he’s raging because he only received 36 presents for his birthday, one less than the previous year; but honestly — who at least once didn’t imagine himself in his place, surrounded by packages? Who hasn’t envied their colleague’s, friend’s or neighbor’s new car, an expensive watch, or a widescreen TV they bought recently? Who didn’t think about what he would buy if he suddenly won a million euros?
We focus so much on what we might have had if… while we forget to show even a little gratitude for what we already have.
Two psychologists from the University of California conducted an experiment in which they divided the volunteers into three groups — the first had to write down each day for what they were grateful for, the second to write down what annoyed them on that day, and the third wrote everything that affected them regardless of whether it was positive or negative. After ten weeks they came to the conclusion that what we think has had an impact on our mental and physical health — those who wrote down for what they were grateful for felt better, were in a better mood, but also worked out more. Other similar studies have shown that people who regularly performed this exercise felt less stress and anxiety, the quality of their sleep improved as well as their immune system.
It’s no news that what we think about during the day and what attitude we take in everyday situations has a huge impact on how we perceive the world around us. If we look at everything in a pessimistic way, we cannot expect us to be in a good mood, that everything will be great, and the world will be like through pink glasses. On the contrary, if we look at every situations from a better perspective, we find something at least a bit good in everything and we are grateful for what we have, things turn one hundred and eighty degrees.
read next: Living With Social Anxiety

What To Be Thankful For?

I live in a state where, for most, hot water, fresh food, a soft bed, a wardrobe full of clothes and a roof overhead are a matter of course. And not just that — every day we can choose what we eat, what we wear in the morning, and when we are not happy, we go to the shops. We forget what a privilege is that we can study for free, that we receive medical help whenever we need it, and that traveling has never been easier. We forget to thank for family, friends and those who stand by our side when we need them.

How?

Basically, you don’t need anything at all. It’s up to you whether you decide to do this exercise in the morning or in the evening; whether it’s just in your head, you’ll dedicate it a separate journal or you can use an app (try a one called Presently), so you’ll be able to go back to previous days. Personally, before going to sleep I think about what I’m grateful for on a given day — for my family, my home, but also for the good cake I had in the afternoon, for the sun shining today, or for approaching Christmas time and how we’ll all be together again. The only rule is to be honest — after all, it’s only for you.
But I recommend everyone to spend a few minutes each day thinking about what they’re grateful for. Believe me, your mood will improve in a matter of seconds; but you’ll also become more aware of the little things around you, and even during the day you’ll wonder several times how lucky you are. Don’t take things around you for granted, because there are millions of people in the world who can only dream of your life — even your job that gives you sore legs, the school and the homework you always bitch about. And call your parents, grandparents, friends and all who are close to you; thank them for being with you and tell them how you love them.
Be grateful for everything. Even for the tiniest things.
Žijeme v materiálnom svete — o tom sa nemusíme ani rozprávať. Šťastie nám prinášajú hmotné veci, čím viac toho vlastníme, tým vyššie sme v očiach iných, a veľkosť a zariadenie domova je priamo úmerné tomu, za ako úspešného pokladáme človeka. Smejeme sa na Dudleym z prvého filmu o Harrym Potterovi a scéne, kde zúri, pretože na narodeniny dostal len 36 darčekov, teda o jeden menej ako predošlý rok; no pravdu — kto si aspoň raz nepredstavil seba na jeho mieste, obklopený balíčkami? Kto nezávidel kolegovi, kamarátovi alebo susedovi nové auto, drahé hodinky alebo širokouhlú televíziu, ktorou sa naposledy pochválil? Kto nepremýšľal nad tým, čo všetko by si kúpil, keby zrazu vyhral milión eur?
Tak veľmi sa sústredíme na to, čo všetko by sme mohli mať, keby…, a pritom zabúdame na to prejaviť čo i len trochu vďačnosti za to, čo máme.
Dvaja psychológovia z univerzity v Kalifornii vykonali experiment, v ktorom rozdelili dobrovoľníkov na tri skupiny — ľudia v prvej si mali každý deň zapisovať, za čo sú vďační, druhá skupina si zapisovala, čo ich v daný deň nahnevalo, a tretia zase všetko, čo na nich malo nejaký vplyv bez ohľadu na to, či to bolo kladné alebo záporné. Po desiatich týždňoch došli k záveru, že to, na čo myslíme má vplyv na naše mentálne i fyzické zdravie — tí, ktorí si zapisovali, za čo sú vďační, sa cítili lepšie, mali lepšiu náladu, ale aj viac cvičili. Ďalšie podobné štúdie ukázali, že ľudia, ktorí pravidelne vykonávali toto cvičenie, pociťovali menej stresu a úzkosti, zlepšila sa im kvalita spánku či dokonca odolnosť imunitného systému.
Nie je žiadnou novinkou, že to, na aké veci počas dňa myslíme a aký postoj zaujmeme v každodenných situáciách má obrovský vplyv na to, ako vnímame celý svet okolo seba. Ak sa na všetko pozeráme pesimisticky, nemôžeme predsa čakať, že budeme mať dobrú náladu, plnenie povinnosti nám pôjde od ruky a svet bude ako cez ružové okuliare. No naopak, ak sa budeme ma každú situáciu pozerať z toho lepšieho uhla, vo všetkom nájdeme aspoň niečo dobré a budeme vďační za to, čo máme, veci sa otočia o stoosemdesiat stupňov.
čítaj ďalej: Život so sociálnou fóbiou

Za čo byť vďačný?

Žijeme v štáte, kde je pre väčšinu teplá voda, čerstvé jedlo, mäkká posteľ, skriňa plná oblečenia a strecha nad hlavou úplnou samozrejmosťou. A nielen to — každý deň si môžeme vybrať, čo budeme jesť, čo si ráno oblečieme, a keď nie sme spokojní, vyrazíme do obchodov. Zabúdame to, aké privilégium je to, že môžeme zadarmo študovať, že lekársku pomoc dostaneme vždy, keď ju potrebujeme, a že cestovanie nikdy nebolo jednoduchšie. Zabúdame ďakovať za rodinu, priateľov a tých, ktorí stoja po našom boku, keď ich potrebujeme.

Ako na to?

V podstate nepotrebujete vôbec nič. Je na vás, či sa rozhodnete vykonávať toto cvičenie ráno alebo večer; či bude len vo vašej hlave, venujete tomu osobitný zošit alebo budete používať nejakú aplikáciu (napríklad Presently, vďaka ktorým sa budete môcť spätne vrátiť k predošlým dňom. Ja sa vždy pred spaním zamyslím nad tým, za čo som v daný deň vďačná — za rodinu, za domov, ale aj za ten dobrý koláč, ktorý som poobede mala, za to, že dnes svietilo slnko, či za to, že sa blížia Vianoce a opäť budeme spolu celá rodina. Jediné pravidlo je, aby to bolo úprimné — koniec-koncov, je to iba pre vás.
No všetkým odporúčam, aby pár minút z každého dňa obetovali tomu, aby sa zamysleli nad tým, za čo sú vďační. Verte mi, vaša nálada sa zlepší v priebehu pár sekúnd; no tiež si začnete viac uvedomovať drobnosti okolo seba, a i počas dňa sa niekoľkokrát pozastavíte nad myšlienkou, aké šťastie máte. Neberte veci okolo seba ako samozrejmosť, lebo na svete žijú milióny ľudí, ktorí môžu o vašom živote iba snívať — aj o práci, v ktorej vás bolia nohy, aj o škole a domácich úlohách, na ktoré iba nadávate. A zavolajte rodičom, starým rodičom, kamarátom a všetkým, ktorí vám sú blízki; poďakujte sa im za to, že pri vás sú a povedzte im, ako ich máte radi.
Buďte vďační za všetko. I za tie najmenšie maličkosti.