Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Dear friends, welcome to the last article in this calendar year. It went by too fast, huh? You’ve certainly seen a tweet on social media about how the first and second half of 2019 felt like two different years — and I can only agree. I entered January as a student and lived in Bratislava; now I have a Bc. in front of my name, I work and live in beautiful Zlín.
I managed to fulfill most of my plans and resolutions for this year — including finihsing uni successfully, launching Simply The Studio, visiting a new country (if you haven’t been to Italy, I recommend it!) or moving. 2019 was an exceptional year for me, full of changes, challenges and ideas, and I can honestly say that I’m proud of myself for how I dealt with many obstacles.
What represents this year? I summed it up into nineteen points — a number we have to say goodbye to in a few days (and I hope I’m not the only one who already knows that until March I’ll rewrite number one into two at the tens position):
 1. I wrote, submitted and defended my bachelor thesis, which cost me a lot of effort and torment, but I’m proud of it and I got a beautiful A for it;
 2. I officially launched my own shop on Etsy, created twelve templates and received over three hundred orders;
 3. I said goodbye to living in Bratislava, spent more than two months in Prešov and moved to Zlín, which I immediately fell in love with;
 4. celebrated my twenty-second birthday with those I love;
 5. spent a wonderful summer in Vienna, Italy and Croatia, saw beautiful places, relaxed and was with my beloved family;
 6. changed the blog title to Simply Berenica, and the blog went through several looks (this is clearly my favourite);
 7. met dozens of interesting and amazing people, strengthened friendships with those who have been in my life for years, and it has been confirmed several times that I have the best friends;
 8. found my way and focused on what I want to do in my life;
 9. ate vegan food, tried out new recipes, fell in love with tempeh, enjoyed delicious cakes, burgers and hot chocolate;
 10. learned to be myself without having to apologize for who I am;
 11. was on my first SWAP, explored the streets of Bratislava, skated on ice, was learning a new language, discovered Zlín, played board games, danced, laughed, was in Brno several times, went to exhibitions and returned to my favourite places;
 12. enjoyed the sun, the heat, but also the rain and the wind;
 13. traveled by train, bus and car, alone and with someone;
 14. dealt with my social anxiety and didn’t let it control my life and prevent me from fulfilling my goals (such as moving);
 15. read great books, watched educational and entertaining movies and TV shows, listened to interesting podcasts and followed inspirational blogs;
 16. lived with minimalism and zero waste, looked for greener alternatives, thought of nature, admired simplicity;
 17. felt the good in the world, love and friendship, and selfless help (and I thank everyone who contributed in any way to those whose gas explosion in my home Prešov hit most);
 18. was with those who have a special place in my heart, who stand by me whenever I need them, who help me, support me and love me — with my family;
 19. but mostly I lived every day to the fullest.
And from the bottom of my heart I thank everyone I could spend this wonderful year with. And thank you too — for your support. I wish you a wonderful Christmas and holidays, and hopefully you’ll enter the new year 2020 with the right foot.
— with love, Berenica
Kamoši, vítam vás pri poslednom článku v tomto kalendárnom roku. Ale zbehol, čo? Určite ste aj v na sociálnych sieťach zahliadli tweet o tom, ako prvá a druhá polovica roku 2019 boli ako dva rozdielne roky — a ja môžem iba súhlasiť. Do januára som vchádzala ako študentka a bývala som v Bratislave; teraz mi pred menom svieti titul Bc., pracujem a bývam v nádhernom Zlíne.
Väčšinu mojich plánov a predsavzatí na tento rok sa mi podarilo splniť — medzi nimi bolo aj úspešne doštudovať, spustiť Simply The Studio, navštíviť novú krajinu (ak ste ešte neboli v Taliansku, iba odporúčam!) či presťahovať sa. Rok 2019 bol pre mňa výnimočný a plný zmien, výziev a nápadov, a ja môžem úprimne povedať, že som hrdá sama na seba, ako som sa s mnohými prekážkami popasovala.
Čo vystihuje tento rok? To som zhrnula do devätnástich bodov — čísla, z ktorým sa o pár dní rozlúčime (a dúfam, že nie som jediná, ktorá už teraz vie, že až do marca bude prepisovať jednotku na dvojku na pozícii desiatok):
 1. napísala som, odovzdala a obhájila moju bakalársku prácu, ktorá ma stála veľa úsilia a trápenia, ale som na ňu hrdá a dostala som za ňu krásne A-čko;
 2. oficiálne som spustila svoj vlastný obchod na Etsy, vytvorila dvanásť šablón a prijala cez tristo objednávok;
 3. rozlúčila sa s bývaním v Bratislave, viac ako dva mesiace strávila v Prešove a presťahovala sa do Zlína, ktorý som si okamžite obľúbila;
 4. oslávila dvadsiate druhé narodeniny s tými, ktorých milujem;
 5. prežila nádherné leto vo Viedni, Taliansku a Chorvátsku, videla prekrásne miesta, oddýchla si a bola s mojou milovanou rodinou;
 6. zmenila názov blogu na Simply Berenica; a blog prešiel niekoľkými vzhľadmi (tento je jednoznačne môj najobľúbenejší);
 7. stretla desiatky zaujímavých a úžasných ľudí, spevnila priateľstvá s tými, ktorí v mojom živote sú už roky a niekoľkokrát sa mi potvrdilo, že mám tých najlepších kamošov;
 8. našla svoju cestu a sústredila sa na to, čo chcem v živote robiť;
 9. jedla vegánske jedlo, skúšala nové recepty, zaľúbila sa do tempehu, vychutnávala si dobroty v podobe koláčov, burgerov a horúcej čokolády;
 10. učila sa byť sama sebou bez toho, aby som sa musela ospravedlňovať za to, kým som;
 11. bola na svojom prvom SWAP-e, spoznávala zákutia Bratislavy, korčuľovala sa na ľade, učila sa nový jazyk, objavovala Zlín, hrala spoločenské hry, tancovala, smiala sa, bola niekoľkokrát v Brne, chodila na výstavy a vracala sa na moje obľúbené miesta;
 12. užívala si slnko, teplo, ale i dážď a vietor;
 13. cestovala — vlakmi, autobusom i autom, sama i s niekým;
 14. bojovala so svojou sociálnou fóbiou a nenechala ju, aby mi ovládala život a bránila mi v plnení mojich cieľov (ako bolo napríklad i sťahovanie);
 15. čítala skvelé knihy, pozerala poučné i zábavné filmy a seriály, počúvala zaujímavé podcasty a sledovala inšpirujúce blogy;
 16. žila minimalizmom a zero waste, hľadala zelenšie alternatívy, myslela na prírodu, obdivovala jednoduchosť;
 17. cítila dobro vo svete, lásku a priateľstvo a nezištnú pomoc (a ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli tým, ktorých výbuch plynu v mojom rodnom Prešove zasiahol najviac);
 18. bola s tými, ktorí majú v mojom srdci špeciálne miesto, ktorí pri mne stoja vždy, keď ich potrebujem, ktorí mi pomáhajú, sú pre mňa podporou a milujú ma — s mojou rodinou;
 19. ale hlavne žila každý deň naplno.
Zo srdca ďakujem všetkým, s ktorými som mohla prežiť tento nádherný rok. A ďakujem i vám — za vašu podporu. Prajem vám krásne Vianoce i sviatky, a nech do nového roka 2020 vstúpite tou správnou nohou.
— s láskou, Berenika