Plánovanie v Google kalendári

I’m a person who likes to know beforehand everything they have to do in a certain day. I dearly enjoy making to-do lists. As a result, I don’t forget anything and I can schedule my time better – in the morning I try to do the most important tasks that I cannot move to the next day, and during the day I try to alternate between small and larger tasks; this way I feel like I’m always doing something and I’m not stuck in doing one thing. This also motivates me to go on and fulfill everything to the last thing. That means – the more full and detailed to-do list, the greater the chance of fulfilling all of them.
Over the years, I have tried several types of writing down my tasks – and each has its advantages and disadvantages. However, I can proudly say that in the last six months I have managed to find the system that suits me the most and I’m fully satisfied with it. And as you guessed by the title of the post – yes, it’s a basic and ordinary Google calendar.

First planners

During elementary school I used to use simple planners. Initially the little ones for a few pennies from my local stationery store, but after moving to high school, and thus at a time when more tasks cam in, I found that four lines a day were definitelly not enough for me; and I got my first planner from a Czech brand Albi. With it I was (at that time) fully satisfied – it had a beautiful cover, various functions inside (such as a place to write birthdays, periodic table or various additional calendars) and a lot of space to write tasks from school.
By the time I finished high school, to Slovakia came the trend of Bullet Journals, a notebook in which you create your own planner according to your needs, and I didn’t hesitate. I could spend hours finding inspiration on Pinterest; and long before I ordered a Moleskine notebook I knew what I’d put in it.
However, over time I a few things in a Bullet Journal started to bother me. The first was that I couldn’t write anything personal inside because every time I pulled it out, people around me wanted to flip through to see how I decorated the pages; and I didn’t feel comfortable when some things were seen by others. Gluing pictures, drawing and inventing headers sometimes took hours – and since I wanted every page to be absolutely perfect and beautiful, I put on myself unnecessary stress. Another drawback was that such a notebook is quite large, takes up a lot of space in the handbag, and it was almost impossible to pull it out on a full bus when I accidentally remembered something I had to do on that day.
That’s why I threw out my Bullet Journal and started experimenting with other options. I still liked the idea of creating my own planner, so I tried to reconcile it with my phone – since I still have it with me and I don’t go around and show it to anyone. I tried every application, tried to create a planner on a tablet and draw in it, but none of it worked very well; and I settled down on making ordinary notes.
But now I have encountered other problems – the preparation of individual days still took me a lot of time, and when I was not prepared for a month, I had to write the tasks elsewhere. Most often into the application I had pre-installed on my phone and only opened it when I needed to check the date – Google Calendar. And I discovered all its advantages.
read next: zero waste back to school
Of course, it took me a while to get used to the new way of planning; and now I can’t imagine using anything else. Since it’s an app from Google, I can use it on my phone and laptop, but also sign in to it on any other device. I have it with me always and everywhere, the days are ready in advance and I don’t have to worry about not having anywhere to write something that will happen in half a year.

The advantages of Google Calendar

As a first advantage, I would like to say that you can plan your events and reminders separately – events can be for the all day or at the exact hour; and the reminders serve as a to-do list, and you can mark them as done.
Because you work online, you have as much space as you need. Quite often it happened to me that I couldn’t write down some tasks in the planner – simply there was no space. This goes hand in hand with the fact that events and reminders can be easily moved from day to day without leaving ugly scribbles and remorse.
Personally, I also like the fact that you can have more “calendars”, which I use for example when planning blog posts. When I don’t need to see them during the day, I simply turn off the “BLOG” calendar and I don’t see it, and vice versa – if Iplan what kinds of articles I want to write in the following month, I’m not distracted by my events and tasks. Plus, if it isn’t enough, events and tasks can be in different colors and you can create your own “sub-calendars”. You can share your calendar and tasks with others, making it easier to work on a team or sync schedules.
And of course, you can set a reminder on all the events – you won’t forget anything. Sometimes this is very helpful, because I can’t even count how many times I went home without stopping at a store or forgetting an important phone call.
Google Calendar also offers the ability to enter goals – you can choose from exercising, reading, learning a new language, running, tidying up, learning a musical instrument or yoga, but you can also create your own; and specify how many times a week or month you want to complete it.
So I guess it’s clear to see that I love Google Calendar – and frankly, a couple of years ago, when I used to decorate pages, draw and use a few colored pens, I wouldn’t even think I’d be content with something so ordinary and boring; but my minimalist soul has never been happier. I have everything I need, right at hand, I’m not afraid of nosey eyes or “imperfect” pages, smudged pen or canceled responsibilities.
If you’re looking for the ideal way to plan, I only recommend Google Calendar. Give it a chance and believe that you won’t be disappointed.
Som človek, ktorý rád dopredu vie, čo všetko musí v daný deň splniť. V to-do listoch sa doslova vyžívam. Vďaka tomu na nič nezabudnem a viem si lepšie rozvrhnúť čas – ráno sa snažím splniť tie najdôležitejšie úlohy, ktoré nemôžem presunúť na ďalší deň, a počas dňa sa snažím striedať malé a väčšie úlohy; mám tak pocit, že stále niečo robím a nezasekla som sa pri robení jednej povinnosti. To ma zároveň motivuje ísť ďalej a splniť všetko do poslednej položky. Preto u mňa platí – čím plnší a detailnejší zoznam úloh, tým väčšia šanca, že z nich všetky splním.
V priebehu rokov som vystriedala niekoľko druhov zapisovania povinností – a každá mala svoje výhody i nevýhody. Avšak s hrdosťou môžem povedať, že za posledný polrok sa mi podarilo nájsť systém, ktorý mi vyhovuje najviac a som s ním maximálne spokojná. A ako ste už odhadli podľa názvu článku – áno, je to bežný a obyčajný Google kalendár.

Prvé diáre

Ešte na základnej som používala diáre. Spočiatku tie malé za pár drobných v papiernictve Ševt, no po prechode na strednú, a teda v čase, keď sa povinnosti začínali kopiť, som zistila, že štyri riadky denne sú pre mňa ukrutne málo; a zaobstarala som si svoj prvý diár od Albi. S ním som bola (v tú dobu) maximálne spokojná – mal krásny obal, dnu rôzne funkcie (ako miesto na zapisovanie narodenín, periodickú tabuľku či rôzne doplnkové kalendáre) a veľa miesta na zapisovanie úloh zo školy.
V čase, keď som končila strednú, sa i k nám dostal Bullet Journal, teda zápisník, v ktorom si vy samy vytvárate vlastný diár podľa svojich potrieb, a neváhala som. Zbieraním inšpirácie na Pintereste som vedela stráviť celé hodiny; a už dávno predtým, ako som si objednala zošit od Moleskine som vedela, čo všetko doň dám.
Avšak po čase mi na Bullet Journal začalo prekážať niekoľko vecí. Prvou bolo to, že som si dnu nemohla zapisovať nič súkromné, keďže zakaždým, keď som ho vytiahla, si v ňom ľudia okolo mňa chceli prelistovať, aby videli, ako som si ozdobila stránky; a necítila som sa komfortne, keď niektoré veci videli i iní. Lepenie obrázkov, kreslenie a vymýšľanie nápisov i niekedy zabralo i hodiny – a keďže som chcela, aby bola každá stránka úplne dokonalá a nádherná, sama na seba som dávala zbytočný stres. Ďalšou nevýhodou bolo to, že takýto zošit je pomerne veľký, v kabelke zaberá veľa miesta a bolo takmer nemožné vytiahnuť ho len tak v plnom autobuse, keď som si náhodou spomenula na niečo, čo musím v daný deň spraviť.
A tak som svoj Bullet Journal vyhodila a začala experimentovať s inými možnosťami. Myšlienka vytvárania si vlastného diáru sa mi naďalej páčila, a tak som sa snažila skĺbiť ju s mobilom – keďže ten mám aj tak stále pri sebe a len tak nikomu neukazujem jeho obsah. Vyskúšala som kadejaké aplikácie, snažila som sa vytvárať si diár i na tablete a kresliť doň, avšak nič z toho veľmi nefungovalo; a usadila som sa pri obyčajnom poznámkovom bloku.
Ale teraz som narazila na iné problémy – príprava jednotlivých dní mi stále zaberala dosť času a keď som nejaký mesiac nemala nachystaný dopredu, musela som si úlohy zapísať inam. Najčastejšie do aplikácie, ktorú som mala vopred nainštalovanú v mobile a otvárala som ju len vtedy, keď som potrebovala skontrolovať dátum – Google Kalendár. A objavila som všetky jeho výhody.
čítaj ďalej: zero waste späť do školy
Samozrejme, že chvíľu mi trvalo, pokiaľ som si na nový spôsob plánovania zvykla; a teraz si už neviem predstaviť, že by som používala niečo iné. Keďže je to aplikácia od spoločnosti Google, viem ju využívať na mobile i notebooku, ale aj prihlásiť sa doň na akomkoľvek inom zariadení. Mám ho pri sebe vždy a všade, dni sú vopred pripravené a už sa nemusím zaoberať tým, že by som si nemala kam zapísať niečo, čo bude až o pol roka.

Výhody Google Kalendáru

Ako prvú výhodu by som uviedla to, že svoje udalosti a pripomienky viete plánovať osobitne – udalosti môžu byť celý deň i v presnú hodinu; a pripomienky slúžia ako to-do list, pričom ich viete zaškrtnúť ako hotové.
Vzhľadom na to, že pracujete v online priestore, máte miesta toľko, koľko potrebujete. Pomerne často sa mi totiž stávalo, že niektoré úlohy som si už do diára nemala kam zapísať – jednoducho nebolo kam. S tým ide ruka v ruke aj to, že úlohy a pripomienky sa dajú jednoducho presunúť zo dňa na deň bez toho, aby zanechali škaredú čmáranicu a výčitky svedomia.
Osobne mi veľmi vyhovuje aj to, že môžete mať viac “kalendárov”, čo ja využívam napríklad na plánovanie článkov. Keď ich počas bežného dňa nepotrebujem vidieť, jednoducho kalendár “BLOG” vypnem a nezobrazuje sa mi, a zase naopak – ak vymýšľam, aké príspevky by som chcela napísať v nasledujúcom mesiaci, nerozptyľujú ma moje udalosti a povinnosti. Plus, aby toho nebolo málo, úlohám a povinnostiam viete dávať rôzne farby a vytvárať si tak vlastné “pod-kalendáre”. Kalendár i úlohy môžete zdieľať s ostatnými, čo uľahčuje prácu v tíme alebo synchronizáciu rozvrhov a harmonogramov.
A samozrejme, na všetky udalosti si viete dať pripomienku – na nič tak nezabudnete. Čo sa niekedy veľmi zíde, pretože ani neviem spočítať, koľkokrát som došla domov bez toho, aby som sa zastavila v obchode alebo zabudla na dôležitý telefonát.
Google Kalendár zároveň ponúka možnosť zadávania cieľov – môžete si vybrať z ponuky cvičenia, čítania, učenia nového jazyka, behania, upratovania, učenia na hudobný nástroj alebo jógy, ale vytvoriť si môžete aj vlastné; a zadáte si, koľkokrát týždenne či mesačne chcete úlohu plniť.
Asi je teda jasne vidieť, že Google Kalendár milujem – a úprimne, pár rokov dozadu, keď som sa vyžívala v ozdobovaní stránok, kreslení a používaní niekoľkých farebných pier, by mi ani nenapadlo, že sa uspokojím s niečím tak obyčajným a nudným; ale moja minimalistická duša nikdy nebola šťastnejšia. Mám všetko, čo potrebujem, a to priamo po ruke, nemusím sa báť cudzích očí či “nedokonalých” stránok, rozmazaného pera alebo zrušených povinnostiach.
Ak hľadáte ideálny spôsob plánovania, Google kalendár iba odporúčam. Dajte mu šancu a verte, že nebudete sklamaní.