Recyklácia skla — ako, prečo a ešte viac

We have already talked about recycling plastic and why sorting them out is important for protecting the environment, and we also talked about recycling paper — how this process works, what are its advantages and disadvantages. Today, we will continue this mini-series and together we will look at the material that we all know and meet every day, but somehow it disappears from the supermarket shelves, although it has huge benefits.
Recycling glass is not anything new — and by the container for plastic and paper are often joined by a green bin. Separating glass from municipal waste is equally important; and below you’ll learn why glass is the best commercially available material.

What Is Glass

Glass is a transparent, solid, yet brittle material consisting of a mixture of silica, calcium oxide and sodium oxide. It’s resistant to wear and is biologically inactive, which means it doesn’t rot, is not affected by water or sunlight and cannot be composted.
read next: Recycling Paper
The first glass was used in ancient Egypt to produce small objects; today’s technologies are much more advanced and more widespread. We know three main types of liquid glass processing — blowing (this is how different decorations, glasses, decanters or chemical glass are produced), casting (for bottles, plates, glasses) and stamping (like sheet glass production).
Glass accounts for approximately 10% of the weight of the waste; but in Slovakia the recycling rate is only 50%, which is low compared to the European average (up to 70%). But not because the Slovaks don’t know how to separate glass — but because we stopped buying food in glass and we prefer plastic and cans.

Recycling Glass

In Slovakia, glass recycling is handled by the company Vetropack based in Nemšová. This process consists of four phases:
  1. sorting,
  2. crushing,
  3. separation,
  4. return to production.
The most important thing, however, is the correct sorting. Not only should the intended container not include other materials, but it’s especially important to be careful what kind glass you throw. In some cities or villages they collec white and coloured glass separately; and although white glass doesn’t affect the quality of the coloured glass, if the coloured glass blends between white glass, it only makes it difficult to workers in the factory.
At the sorting stage, line workers sort out everything that’s not glass, including other types of glass and non-recyclable glass. This is followed by thorough cleaning, where the glass gets rid of food and drink residues, lids, caps and labels. Then the glass is crushed into smaller pieces; and again, they control it several times to check that there are no pieces of metal, dirt and so on. Only then can the glass be returned to production — a blend of primary raw materials is mixed with the mixture, it’s melted at a temperature of up to 1600 °C and formed into the desired need.

Advantages and disadvantages

The great advantage of glass is that theoretically it can be recycled indefinitely. In practice, of course, this is a bit more complicated and in the vast majority of cases, the raw material must also be added to the recycled mixture; but glass doesn’t lose any of its properties in the process of recycling and its quality is not reduced. Recycling also saves energy — compared to primary production, we save up to 25% energy by separating glass.
Recycling glass has no drawbacks as such — the main drawback is that we don’t properly sort glass. The green container can’t include ceramics, porcelain, mirrors, bulbs and tubes, car glass or monitors; and as I mentioned, it’s important to be careful whether white and coloured glass is collected together or separately in your city.
Compared to other materials, the glass has a lead by the fact that it can be reused and is harmless. Glass returnable containers are the lowest burden on the environment — they just need to be washed and refilled — and that’s why returnable bottles and packaging should come back into large food chains.
Hovorili sme už o recyklácii plastov a prečo je ich triedenie dôležité pre ochranu životného prostredia, a rovnako sme sa bavili aj o recyklácii papiera — ako tento proces prebieha, aké sú jeho výhody a nevýhody. Dnes budeme v tejto minisérii pokračovať a spoločne sa pozrieme na materiál, ktorý tiež všetci dobre poznáme a stretávame sa s ním každý deň, no predsa z pultov supermarketov akosi mizne, hoci má obrovské plusy.
Recyklovanie skla nie je žiadna novinka — a pri žltom kontajneri na plasty a modrom na papier sa často nachádza aj zelená nádoba. Separovanie skla od komunálneho odpadu je rovnako dôležité; a nižšie sa dozviete, prečo je sklo najlepším bežne dostupným materiálom.

Čo je sklo

Sklo je priehľadný, pevný, a zároveň krehký materiál, ktorý pozostáva zo zmesi oxidu kremičitého, oxidu vápenatého a oxidu sodného. Je odolné voči opotrebeniu a je biologicky neaktívne, čo znamená, že nehnije, nijako naň nevplýva voda či slnečné žiarenie a nedá sa skompostovať.
čítaj ďalej: Recyklovanie papiera
Prvé sklo používali už v starovekom Egypte na výrobu malých predmetov; dnešné technológie sú oveľa pokročilejšie a širšie je i jeho využitie. Poznáme tri hlavné druhy spracovania tekutej skloviny — fúkanie (takto sa vyrábajú rôzne dekorácie, poháre, karafy alebo chemické sklo), liatie (fľaše, taniere, poháre) a lisovanie (výroba tabuľového skla).
Sklo tvorí približne 10 % hmotnosti odpadu; no na Slovensku dosahuje miera recyklácie len 50 %, čo je oproti európskemu priemeru (až 70 %) málo. Ale nie preto, že by Slováci nevedeli sklo separovať — ale preto, že sme prestali kupovať potraviny v skle a dávame prednosť plastom a plechovkám.

Recyklovanie skla

Na Slovensku sa recykláciou skla zaoberá firma Vetropack so sídlom v Nemšovej. Tento proces pozostáva zo štyroch fáz:
  1. triedenie,
  2. drvenie,
  3. separácia,
  4. návrat do výroby.
Najdôležitejšie je však správne triedenie. Nielenže do určeného kontajnera nepatria iné materiály, ale hlavne je dôležité dávať si pozor, aké sklo kam hádžete. Na niektorých sídliskách či v obciach separujú osobitne biele a osobitne farebné sklo; a hoci biele sklo neovplyvní kvalitu farebného, ak sa farebné sklo zamieša medzi biele, iba to sťaží prácu v továrni.
Vo fáze triedenia pracovníci na linke vytriedia všetko, čo medzi sklo nepatrí, vrátane iných druhov skla a skla, ktoré sa nedá recyklovať. Nasleduje dôkladné čistenie, kde sklo zbavia zvyškov jedla a nápojov, vrchnákov, viečok a etikiet. Tak sklo rozdrvia na menšie kúsky; a opäť no niekoľkokrát kontrolujú, aby v ňom neostali kúsky kovov, nečistôt a podobne. Až potom sa sklo môže vrátiť do výroby — k zmesi primiešajú istý pomer primárnych surovín, roztavia ho pri teplote až 1600 °C a formujú do žiadanej potreby.

Výhody a nevýhody

Obrovskou výhodou skla je to, že teoreticky je možné ho recyklovať donekonečna. V praxi je to, samozrejme, trochu komplikovanejšie a v drvivej väčšine prípadov sa do recyklovanej zmesi musí pridávať aj primárna surovina; ale sklo v procese recyklovania nestráca žiadne svoje vlastnosti a neznižuje sa jeho kvalita. Recyklovaním šetríme aj energiu — oproti výrobe z primárnych zdrojov ušetríme separáciou skla až 25 % energie.
Recyklovanie skla nevýhody ako také nemá — hlavnou nevýhodou je to, že my nevieme správne triediť sklo. Do zeleného kontajnera nepatrí keramika, porcelán, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, sklo z automobilov či monitory; a ako som už spomínala, dôležité je dávať si pozor, či sa vo vašom meste zbiera biele a farebné sklo spolu alebo samostatne.
Oproti iným materiálom má sklo náskok i tým, že je možné ho opakovane používať a je nezávadné. Vratné nádoby zo skla predstavujú najnižšiu záťaž pre životné prostredie — stačí ich len umyť a opäť naplniť — a práve vratné fľaše a obaly by sme mali opäť zaviesť aj vo veľkých reťazcoch.