17 vecí, ktoré môžete robiť počas lockdownu

It’s been more than a week since we’re home. Some are at home for much longer. And since this is not a situation that we had time to prepare for, it probably hit everyone quite badly. We are used to living quite fast lives — tens of duties await us every day, we’re chasing the deadlines, balancing school with work, trying to engage in some hobbies or leisure activities so that no one can say that we are doing nothing for our self-development. This sudden change was an unexpected shock — and everything turned a hundred and eighty degrees. An alarm clock at six in the morning suddenly is not necessary, we can also enjoy breakfast in peace, and our calendars somehow emptied.
But we’re not at home for no reason. It is now very important that we follow the precautions, are causious, careful and responsible. Because just by being at home and washing our hands can we save ourselves and others.
But since our everyday stereotype looked completely different, being locked up between the four walls will quickly get tiring. That’s why I have prepared a list of 17 things you can do during quarantine — and use this free time.
1. Clear out your junk drawer. You go around it every day saying that you’ll put it in order — and now is the time. Throw away everything you don’t need; and find home for other things.
2. Declutter your wardrobe. You will be surprised at what treasures you will find there. And on the blog you will also find an article on how to effectively clean your wardrobe.
3. Try a new recipe. You certainly have bookmarks on social media with recipes that look amazing and delicious. Whether it’s an interesting cake or vegan treats — get the whole family involved and experiment in the kitchen.
4. Call family and friends. Be at least in touch with those you cannot see now; and especially connect with loved ones who are home alone.
5. Finish the book that has been on your bedside table for months. Right now, when you have no duties and tasks, you can finally sit in a chair with a cup of warm tea and an interesting book in hand.
6. Move the furniture in the room. Just replace the bed and table, and suddenly the whole room looks different.
read next: Recycling Glass — How, Why and More!
7. Clear your online world. Organize your photos, documents and bookmarks, stop following profiles that you don’t like, and finally open all your emails. There is also a separate article on digital minimalism.
8. Support small business. The most affected by the current situation are the self-employed — cafes, hairdressers, cosmetics or small local brands. And even if you can’t take advantage of their services now, buying gift vouchers will help them survive — and you’ll treat yourself or someone else after everything is back to normal.
9. Learn something new. Do you want to speak French, do a handstand, solve a Rubik’s cube or play chess? Now is the perfect time.
10. Start blogging. Share your thoughts, insights, recipes or photos with the world.
11. Watch an interesting documentary. On Netflix you can find hundreds of them — about nature and animals, various industries, the past and the future. You can find six documentaries worth your attention in this article.
12. Play a board game. Certainly at home you will find Monopoly, Twister, or joker cards. And with your game you can enjoy the new cake you have tried.
13. Take a moment for yourself. Fill up a bath, make a manicure, and finally use the hair mask that you have been putting away for months.
14. Create a moodboard. A collage of images and goals you want to accomplish will give you motivation and inspiration.
15. Try yoga. Or meditate for a while. Or turn your living room into a mini fitness studio, turn on some YouTube tutorial and get the whole family involved.
16. Start writing a book. You may find a writer in you. And even if you don’t, you’ll have something to laugh about in a year’s time.
17. Do the thing you have been putting off for months. You know what I’m talking about. And you certainly don’t want to get into it, but believe me, it’s worth it.
Už je to viac ako týždeň, čo sme doma. Niektorí sú doma aj oveľa dlhšie. A keďže toto nie je situácia, na ktorú sme mali čas sa nejako pripraviť, asi každého zasiahla dosť výrazne. Sme zvyknutí žiť pomerne rýchle životy — každý deň nás čakajú desiatky povinností, naháňame sa za deadlinom, striedame školu s prácou, do toho sa snažíme zapojiť aj nejaké koníčky alebo voľnočasové aktivity, aby sa nepovedalo, že nič nerobíme pre svoj sebarozvoj. Táto náhla zmena bola nečakaným šokom — a všetko sa otočilo o stoosemdesiat stupňov. Budík o šiestej ráno zrazu nie je potrebný, aj raňajky si vieme vychutnať v pokoji, a kalendáre sa akosi vyprázdnili.
Ale nie sme doma len tak. Teraz je veľmi dôležité, aby sme sa riadili bezpečnostnými opatreniami, boli obozretní, opatrní a zodpovední. Lebo už len tým, že budeme doma a budeme si umývať ruky, dokážeme zachrániť seba i ostatných.
No keďže náš každodenný stereotyp vyzeral úplne inak, byť zatvorený medzi štyrmi stenami veľmi rýchlo omrzí. Preto som pre vás pripravila zoznam 17 vecí, ktoré môžete robiť počas karantény — a využiť tento voľný čas.
1. Upracte zásuvku, do ktorej dávate všetky veci, ktoré nemajú svoje miesto. Každý deň ju obchádzate s tým, že raz ju dáte do poriadku — a presne teraz je na to čas. Vyhoďte všetko, čo nepotrebujete; a ostatným veciam nájdite domov.
2. Vytrieďte si šatník. Určite budete prekvapení, aké poklady tam nájdete. A na blogu nájdete aj článok zameraný na to, ako efektívne upratať svoju skriňu.
3. Vyskúšajte nový recept. Aj vy máte určite na sociálnych sieťach záložky s receptami, ktoré vyzerajú úžasne a chutne. Či už je to zaujímavý koláč alebo vegánske dobroty — zapojte celú rodinu a experimentujte v kuchyni.
4. Zavolajte rodine a kamarátom. Buďte aspoň takto v kontakte s tými, ktorých teraz nemôžete vidieť; a hlavne sa spojte s blízkymi, ktorí sú doma sami.
5. Dočítajte tú knihu, ktorú máte na nočnom stolíku už mesiace. Práve teraz, keď nemáte žiadne povinnosti a úlohy, si konečne môžete bez výčitiek sadnúť do kresla so šálkou teplého čaju a zaujímavou knižkou v ruke.
6. Presuňte nábytok v izbe. Stačí len zameniť posteľ a stolík, a zrazu celá miestnosť vyzerá inak.
čítaj ďalej: Recyklovanie skla — Ako, prečo a viac!
7. Vyčistite svoj online svet. Urobte poriadok vo fotografiách, dokumentoch a záložkách, prestaňte sledovať profily, ktoré vás nebavia, a konečne otvorte všetky maily. Aj o digitálnom minimalizme nájdete osobitný článok.
8. Podporte malý biznis. Tí, ktorých momentálna situácia zasiahla asi najviac, sú živnostníci — kaviarne, kaderníčky, kozmetičky alebo malé lokálne značky. A hoci služby mnohých teraz nevyužijete, kúpou darčekových kupónov im pomôžete prežiť — a seba či niekoho iného potešíte, keď sa všetko dá opäť do poriadku.
9. Naučte sa niečo nové. Túžite po tom hovoriť po francúzsky, vedieť spraviť stojku, poskladať rubikovú kocku alebo hrať šach? Teraz je na to ideálny čas.
10. Začnite blogovať. Zdieľajte svoje myšlienky, postrehy, recepty či fotografie so svetom.
11. Pozrite si zaujímavý dokument. Na Netflixe ich nájdete stovky — o prírode a zvieratách, rôznych priemyselných odvetviach, o minulosti i budúcnosti. Šesť dokumentov, ktoré určite stoja za vašu pozornosť, nájdete v tomto článku.
12. Zahrajte si spoločenskú hru. Určite doma nájdete Monopoly, Twister, človeče alebo žolíkové karty. A k hre si môžete pochutnať na tom novom koláči, ktorý ste vyskúšali.
13. Spravte si chvíľku iba pre seba. Napustite si vaňu, spravte manikúru, konečne využite sú masku na vlasy, ktorú si odkladáte už mesiace.
14. Vytvorte si moodboard. Koláž s obrázkami a cieľmi, ktoré chcete splniť, vám dodá motiváciu a inšpiráciu.
15. Vyskúšajte jógu. Alebo chvíľu meditujte. Alebo premeňte obývačku na mini fitnes štúdio, zapnite nejaký tréning na YouTube a zapojte celú rodinu.
16. Začnite písať knihu. Možno v sebe objavíte spisovateľa. A aj keď nie, budete sa mať takto o rok na čom smiať.
17. Spravte tú vec, ktorú odkladáte už mesiace. Vy viete, o čom hovorím. A určite sa vám nechce do toho pustiť, ale verte mi, stojí to za to.