Príliš veľa plastu

First of all, I would like to say that I am delighted with all your reactions to the articles. I appreciate every single comment and it means a lot to me – especially when I see how many people are getting interested the environment; and when I read below the articles, how do you try to reduce waste and choose better alternatives, I am literally so so happy.
And even though the posts on how and with what you can replace ordinary things at home will keep adding up, today I would like to focus on why it is important to make these changes. Because when I started to get into a zero waste and minimalist lifestyle, only then I realized, how many plastic products I use daily. And I was horrified by myself.
Source: HERE. Picture is cropped and edited.
We are smothered in plastic. It’s everywhere. Everything is made out of it. From straws, cutlery, plates and cups, through pens, flower pots and wrappers, to tables and chairs. Probably everything is available in a plastic version – which is, of course, cheaper. And even though we know that such things don’ last for a long time (some are not even intended for a long-term use), we buy them.
Plastic is mainly made from petroleum, but the same substances needed for production are also found in coal and natural gas. Although the petroleum itself is not very cheap, the low price of plastic is determined mainly by the fact that it is light, so not much material is needed, it is easily and quickly shaped, since only some shaping mold is required and device for heating and cooling, and such machines are made of metal and last for decades, the overall production process is relatively short, therefore it is also fast; and by plastic being easily shaped, it has a versatile use.
And that’s exactly why everything is made of plastic. In a few seconds, a new plastic bottle is made, but also a chair. At a time when everything is too fast, manufacturers choose the options that are time and cost efficient for them – because if they want to keep customers, they have to be quick and cheap. Nobody is looking very much at the quality, because it is expected that the thing will soon be replaced by a new one.
Source: HERE. Picture is cropped and edited. And this is Slovakia, everyone.
Up to a third of the plastic products are used only once – and then end up in the rubbish. But the big problem is that plastic is not biodegradable, and over time it only breaks into smaller particles. The nature itself can’t get rid of them, becuase it didn’t make them.
Toxic chemicals that are found in plastics can be found in blood and tissue of every single person. The most dangerous substances are bisphenol A (BPA) and phthalatesBPA is mainly in plastic bottles, plates and food containers, phthalates in cosmetics (shampoos, various sprays and perfumes, soaps or nail polish). Several studies have confirmed that toxic substances in plastics cause cancer, immune system disorders, various birth defects, disrupt the endocrine system, and can cause many other diseases.
A significant number of plastics end up in the ocean, but also those that are taken to landfills, are a serious threat to the environment. These toxic substances enter the groundwater and then flow into rivers and lakes. Plastics, which are in the ocean, break into microplastics under the influence of impacts, waves, sun and animals – and they end up in the fish and birds that we then consume.
Source: HERE. Picture is cropped and edited.
Only 9 % of plastic products is recycled. The remaining 91 % often ends up in the ocean – and although it’s impossible to calculate how much plastic ends in the ocean each year, the number is estimated at 8 million. Eight million TON. YEARLY. That’s one lorry every minute. Not only is it difficult to imagine, but the predictions that by 2050, there’ll be more plastic than animals in the ocean is even more striking.
Right now, the Great Pacific garbage patch (plastic island in the Pacific) has more than 1,600,000 square kilometers. More than twice Texas. Three times Spain. Thirty-two times Slovakia. And while our little Slovakia seems like a tiny dot, go on a train and go from Košice to Bratislava – and you’ll see that it’s not that small. Can you imagine in burried in plastics? And thirty-two times bigger?
It is very easy to say “it does not affect me”. But this is a problem that affects all of us. Think about how many plastic packaging you throw into the rubbish every day. If one person does it, it may not be such a big problem, but there are seven billion people on Earth. And when everyone throws out just one plastic bottle a day, that’s seven billion bottles, and that’s impossible to imagine.
Therefore, the best option is to completely refuse plastics. Although everything is made of plastic, there is still an alternative from more sustainable materials such as glass, metal or wood that are healthier not only for us but also for nature. And rejecting plastic is much easier than you think.
Source of the first picture: HERE. Picture is cropped and edited.
V prvom rade by som chcela povedať, že ma nesmierne tešia všetky vaše reakcie ku článkom. Každý jeden komentár si nesmierne vážim a veľa pre mňa znamená – najmä keď vidím, koľko ľudí sa čoraz viac zaujíma o ochranu životného prostredia; a keď pod článkami čítam, ako sa aj vy snažíte redukovať odpad a voliť lepšie alternatívy, som doslova šťastím bez seba.
A hoci príspevky o tom, ako a čím môžete nahradiť bežné veci doma, budú len pribúdať, dnes by som sa chcela zamerať na to, prečo je vôbec dôležité tieto malé zmeny robiť. Pretože až keď som sa začala viac zaujímať o bezodpadový a minimalistický životný štýl, uvedomila som si, koľko plastových výrobkov denne využívam. A bola som sama zo seba zhrozená.
Zdroj: TU. Obrázok je orezaný a upravený.
Plastom sme úplne zasypaní. Je všade. Je z neho všetko. Od slamiek, príborov, tanierov a pohárov, cez perá, kvetináče a obaly na zošity, až po stoly a stoličky. Snáď všetko je dostupné v plastovej verzii – ktorá je, samozrejme, lacnejšia. A aj napriek tomu, že vieme, že takéto veci nám nevydržia dlho (niektoré ani nie sú určené na dlhodobé používanie), kupujeme si ich.
Plast je vyrábaný prevažne z ropy, ale rovnaké látky potrebné na výrobu sa nachádzajú aj v uhlí a zemnom plyne. A hoci ropa nie je sama o sebe taká lacná, nízku cenu plastu určuje najmä to, že je ľahký, teda na výrobu jedného produktu nie je potrebné až také veľké množstvo materiálu, je jednoducho a rýchlo tvarovateľný, keďže je potrebná len nejaká tvarovacia forma a prístroj na zahriatie a následné vychladenie, pričom takéto stroje sú vyrábané z kovu a vydržia desiatky rokov, celkový proces výroby je pomerne krátky, preto je aj rýchly; a práve tým, že sa ľahko tvaruje, má všestranné využitie.
A presne preto sa z plastu vyrába už úplne všetko. Za pár sekúnd je vyrobená nová plastová fľaša, ale aj stolička. V súčasnej dobe, kedy všetko ide akosi príliš rýchlo, výrobcovia volia možnosti, ktoré sú pre nich časovo a finančne najvýhodnejšie – pretože ak si chcú udržať zákazníkov, musia byť rýchly a lacný. Na kvalitu sa už nikto veľmi nepozerá, pretože sa očakáva, že danú vec aj tak čoskoro nahradí novou.
Zdroj: TU. Obrázok je orezaný a upravený. A je to zo Slovenska, vážení.
tretina plastových výrobkov je použitá iba raz – a následne skončí v koši. Veľkým problémom je ale to, že plast nie je biologicky rozložiteľný, a postupom času sa iba rozpadá na menšie a menšie čiastočky. Sama príroda sa ich nemá ako zbaviť, lebo ich nevyrobila.
Toxické látky, ktoré sa nachádzajú v plastoch, nájdeme v krvi a tkanive snáď každého jedného človeka. Medzi najnebezpečnejšie takéto látky patria bisfenol A (BPA) a ftalátyBPA je hlavne v plastových fľašiach, tanieroch a dózach na potraviny, ftaláty v kozmetike (šampónoch, rôznych sprejoch a parfumoch, mydle alebo lakoch na nechty). Viacerými štúdiami bolo potvrdené, že toxické látky v plastoch spôsobujú rakovinu, poruchy imunity, rôzne vrodené poruchy u detí, narušujú endokrinný systém a môžu za mnoho ďalších ochorení.
Značné množstvo plastov končí v oceáne, ale aj tie, ktoré sú odvezené na skládky, výrazne ohrozujú životné prostredie. Spomenuté toxické látky sa dostávajú do podzemných vôd a následne do riek a jazier. Plasty, ktoré sú v oceáne, sa pod vplyvom nárazov, vĺn, slnka a živočíchov rozpadajú na mikroplasty – a tie končia v rybách a vtákoch, ktoré následne konzumujeme.
Zdroj: TU. Obrázok je orezaný a upravený.
Len 9% vyhodených plastových výrobkov sa dočká recyklácie. Zvyšných 91% končí často v oceáne – a hoci je nemožné spočítať, koľko plastu každý rok skončí vo svetových vodách, číslo sa odhaduje na 8 miliónov. Osem miliónov TON. ROČNE. To je jedno nákladné auto plné plastov každú minútu. Nielenže je ťažké si to predstaviť, ale odhady, že do roku 2050 bude v oceánoch viac plastu ako živočíchov, je ešte viac zarážajúce.
Momentálne má Veľký pacifický kôš (plastový ostrov v Tichom oceáne) viac ako 1 600 000 kilometrov štvorcových. Viac ako dvakrát Texas. Trikrát Španielsko. Tridsať dvakrát Slovensko. A hoci sa naše malé Slovensko zdá byť ako maličká bodka, sadnite si do vlaku a zvezte sa z Košíc až do Bratislavy – a uvidíte, že zase také malé nie je. Viete si ho predstaviť celé zasypané plastom? A tridsať dvakrát väčšie?
Je veľmi jednoduché povedať si “mňa sa to netýka”. Ale toto je problém, ktorý sa týka každého z nás. Zamyslite sa nad tým, koľko plastových obalov hodíte do koša každý deň. Ak to spraví jedna osoba, možno to nie je taký veľký problém, ale na Zemi žije sedem miliárd ľudí. A keď každý vyhodí čo i len jednu plastovú fľašu denne, to je sedem miliárd fliaš, a to je priam nemožné si predstaviť.
Preto je najlepšou možnosťou plast úplne odmietať. Hoci sa z plastu vyrába všetko, stále existuje alternatíva z udržateľnejších materiálov, ako je sklo, kov alebo drevo, ktoré sú zdravšie nielen pre nás, ale aj pre prírodu. A odmietanie plastu je oveľa jednoduchšie, ako si myslíte.
Zdroj úvodného obrázku: TU. Obrázok je orezaný a upravený.