Zero waste, keď bývate s rodičmi

I first heard of a zero waste lifestyle while I was living with my parents and sisters. Although I watched a few videos on this topic and read a few articles, I closed off the whole topic saying that in my current situation such a life is impossible and I would rather wait until I live alone. The people I kept admiring silently had perfect homes – no plastic, only wood and glass, locally produced food, a composter. And the idea that zero waste could be combined with living with other people (parents, siblings, friends, roommates) who are not interested in this lifestyle seemed unimaginable.
But it is possible. And in today’s article I’ll tell you how.

The perception of perfection

Over the past year, more people begun to talk about the problem of excessive plastic waste and the zero waste trend. And we all have the same vision – perfect living, which is the goal on this road. Anyone who starts a zero waste life should (and in the shortest possible time, of course!) get to a point where they don’t own even the smallest piece of plastic.
But the reality is completely different. A zero waste lifestyle is still new; so we start from a certain point. We all have containers, cutlery or bags at home. And most likely they are not made of stainless steel, bamboo and organic cotton – but plastic. So why not use them again? Somehow, with zero waste, we forget that this life is not focused on using only ONLY things from renewable materials, but on not producing any waste. Both go hand in hand, because renewable materials are compostable or recyclable and therefore do not produce new waste, but that doesn’t mean that a plastic container from IKEA for a few pounds is worse than a set of stainless steel ones for fifty euros.
Using what we already have at home is the easiest thing we can do. Because we already own it and it doesn’t cost a penny.
read next: can one make a change?

Every step counts

Even the smallest thing can make a huge difference. And we forget it very often. It’s the perception of perfection that leads us to the fact that only the ones who have a perfect looking apartment, purchase locally, compost and so on, are the only ones who really can make a change; and that bringing a fabric bag to the store has absolutely no impact on the environment. Wrong! Because even this seemingly little thing results in one less plastic bag ending up in landfill or in the ocean.
Although living with parents or roommates who are not interested in zero waste may seem an unsuitable situation, it is not. Even if you buy food together, use common appliances and products, it doesn’t mean you can’t do anything.

Where to start?

The bathroom. This is where I recommend to start anyone who’s interested in zero waste – whether you live with someone or by yourself. In the bathroom, there’s a lot of unnecessary plastic – cosmetics packaging such as shampoos, shower gels, skin care, but also a hair brush or a razor; and disposable products (cotton buds and cotton rounds); and all of these products can be easily and quickly replaced by an alternative that is inexpensive, can be reused and produces no waste. Moreover – in many cases these are things that only you use, so they won’t affect other householders.
Disposable products. However, cotton buds and cotton rounds aren’t the only disposable products that we commonly use. For many, polystyrene food packaging or plastic cutlery are a commonplace – because they eat outside because of school or work. However, these can be easily replaced – with your own. Rejecting straws will also make a big difference; as well as carrying your own shopping bag, not using unnecessary plastic produce bags for fruits and vegetables or not buying plastic bottles.
Second hand. This doesn’t occur to many when mentioning zero waste, but buying things that are already in circulation also prevents unnecessary waste. Otherwise, such products would end up in landfill. In Slovakia, we have an extensive network of secondhand where you can get new and beautiful, but also vintage clothing at bargain prices; and the Internet offers an even greater range – and you can buy everything from cosmetics that someone bought by mistake, to still functioning appliances, gadgets or electronics for a fraction of the original price, to well-preserved furniture.

Education and communication

You may not even know that your sister or friend with whom you share an apartment is also interested in this issue. And you can only find out by talking to them.
Sit down with other household members and explain why is a zero waste lifestyle important to you, why you’re trying to reduce the amount of plastic you consume and look for alternatives better for the environment. Since this is a problem that we don’t actually see, because our cities and streets are relatively clean, many people aren’t very aware of the seriousness of the situation. However, if you and your roommates talk openly about whether they would be willing to contribute and participate, you will surely be surprised at the outcome. Package free shops are already in every bigger city, even a regular supermarket offers some shopping options without plastic (such as fruits, vegetables and bread) and many people aren’t very fond of using chemicals to clean the  household anyway.
It’s important to realize that living with your family or friends is not an obstacle and you cannot practice a zero waste lifestyle. Each of us has certain options – and every step towards a cleaner planet counts.
O bezodpadovom životnom štýle som prvýkrát počula ešte v čase, keď som bývala s rodičmi a sestrami. Hoci som si pustila pár videí zameraných na túto tému a prečítala niekoľko článkov, všetko som zavrela s tým, že v mojej aktuálnej situácii je takýto život nemožný a radšej si počkám, keď budem bývať sama. Ľudia, ktorých som aj naďalej ticho obdivovala, mali dokonalé domovy – žiaden plast, iba drevo a sklo, lokálne potraviny, kompostér. A predstava toho, že by sa zero waste dalo skĺbiť s bývaním s ostatnými ľuďmi (rodičmi, súrodencami, kamarátmi, spolubývajúcimi), ktorých tento životný štýl nezaujíma, sa zdala nepredstaviteľná.
Ale možné to je. A v dnešnom článku vám poviem, ako na to.

Predstava dokonalosti

V priebehu posledného roka sa o probléme nadmerného množstva plastového odpadu a trende zero waste začalo rozprávať viac. A všetkým sa nám do hlavy dostala rovnaká predstava – dokonalého bývania, ktorý je cieľom na tejto ceste. Kto s bezodpadovým životom začne, mal by sa (a za čo najkratšiu dobu, samozrejme!) dostať do bodu, kde nevlastní ani len najmenší kúsok plastu.
Lenže realita je úplne iná. Bezodpadový životný štýl je stále novinkou; a preto začíname z istého bodu. Všetci máme doma nejaké nádoby, príbor či tašky. A s veľkou pravdepodobnosťou nie sú z nerezu, bambusu a organickej bavlny – ale z plastu. Tak prečo ich nepoužívať znova? Pri zero waste akosi zabúdame na to, že sa tento život nesústredí na používanie vecí IBA z materiálov z obnoviteľných zdrojov, ale na neprodukovanie žiadneho odpadu. Oba síce idú ruka v ruke, pretože materiály z obnoviteľných zdrojov sú kompostovateľné alebo recyklovateľné, a teda neprodukujú nový odpad, ale to neznamená, že plastová dóza z IKEA za pár drobných je horšia ako set nerezových za päťdesiat eur.
Používanie toho, čo už máme doma, je to najjednoduchšie, čo môžeme urobiť. Pretože už to vlastníme a nestojí to ani cent.
čítaj ďalej: môže jeden spraviť zmenu?

Každý krok sa počíta

Aj najmenšia maličkosť vie spraviť obrovský rozdiel. A na to veľmi zabúdame. Práve predstava dokonalosti nás vedie k tomu, že len ten, kto má dokonale vyzerajúci byt, nakupuje lokálne, kompostuje a podobne, je ten, kto naozaj dokáže spraviť nejakú zmenu; a teda to, že si my do obchodu donesieme látkovú tašku, nemá absolútne žiaden dopad na životné prostredie. Omyl! Pretože aj táto zdanlivá maličkosť má ako výsledok to, že na skládke alebo v oceáne skončí o jednu plastovú tašku menej.
Aj keď sa bývanie s rodičmi či spolubývajúcimi, ktorí sa o zero waste nezaujímajú, môže javiť ako nevhodná situácia, nie je to tak. Aj keď si potraviny nakupujete spoločne, používate spoločné spotrebiče a výrobky, neznamená to, že nemôžete urobiť nič.

Kde začať?

Kúpeľňa. To je miesto, kde odporúčam začať každému, kto sa o zero waste zaujíma – bez ohľadu na to, či bývate s niekým alebo sami. Práve v kúpeľni je mnoho zbytočného plastu – obaly od kozmetiky ako sú šampóny, sprchové gély, starostlivosť o pleť, ale aj kefa na vlasy či žiletka; a produktov určených len na jedno použitie (vatové tyčinky a odličovacie tampóny); a všetky tieto produkty sa dajú ľahko a rýchlo nahradiť alternatívou, ktorá je lacná, môžete ju používať znova a neprodukuje žiaden odpad. Navyše – v mnohých prípadoch to sú aj tak veci, ktoré používate iba vy, a teda nijako nezasiahnu ostatných obyvateľov domácnosti.
Jednorazové produkty. Vatové tyčinky a odličovacie tampóny však nie sú jediné jednorazové produkty, ktoré bežne používame. Pre mnohých sú polystyrénové obaly na jedlo či plastový príbor bežnou samozrejmosťou – pretože sa kvôli škole alebo zamestnaniu stravujú vonku. Tie sa však dajú jednoducho nahradiť – vlastnými. Odmietanie slamiek tiež spraví veľký rozdiel; rovnako ako nosenie vlastnej tašky na nákupy, nepoužívanie zbytočných mikroténových vreciek na ovocie a zeleninu alebo nekupovanie plastových fliaš.
Z druhej ruky. To mnohých pri zero waste nenapadne, ale kupovanie vecí, ktoré sú už v obehu, tiež zabraňuje vzniku zbytočného odpadu. Inak by takéto výrobky skončili na skládke. Na Slovensku máme rozsiahlu sieť second handov, kde zoženiete aj nové a krásne, ale aj vintage oblečenie za výhodné ceny; a internet ponúka ešte väčšiu škálu – a kúpite všetko od kozmetiky, ktorú niekto kúpil omylom, cez stále funkčné spotrebiče, prístroje alebo elektroniku za zlomok pôvodnej ceny, až po zachovalý nábytok.

Vzdelávanie a komunikácia

Možno ani neviete o tom, že vaša sestra alebo kamarátka, s ktorou zdieľate byt, sa tiež zaujíma o túto problematiku. A to zistíte len tak, že sa s ňou o tom porozprávate.
Sadnite si s ostatnými členmi domácnosti a vysvetlite im, prečo je pre vás bezodpadový životný štýl dôležitý, prečo sa snažíte znížiť množstvo spotrebovaného plastu a vyhľadávate alternatívy lepšie pre životné prostredie. Vzhľadom na to, že je to problém, ktorý len tak nevidíme, pretože naše mestá a ulice sú pomerne čisté, mnoho ľudí si veľmi neuvedomuje závažnosť situácie. Ak sa však so spolubývajúcimi otvorene porozprávate o tom, či by boli ochotní prispieť a zapojiť sa, určite budete prekvapení výsledkom. Bezobalové obchody sú už v každom väčšom meste, aj bežný supermarket ponúka isté možnosti nakupovania bez plastu (ako je ovocie, zelenina a pečivo) a mnoho ľudí aj tak nie je favoritom používania chemikálií na čistenie domácnosti.
Dôležité je uvedomiť si, že to, že bývate s rodinou alebo kamarátmi, nie je prekážkou, vďaka čomu nemôžete praktizovať bezodpadový životný štýl. Každý z nás má k dispozícii isté možnosti – a každý krok k čistejšej planéte sa počíta.