Prečo nekupovať oblečenie z polyesteru

Polyester is one of the most widely used fabrics. Nowadays, there probably isn’t a person who wouldn’t have at least one piece from this synthetic fabric in the closet. Over the last century, the use of this cheap material has become widespread and today we can find every type of clothing made of polyester.
Polyester is essentially a type of plastic. And you have already heard in the media, on social networks or from a friend that polyester clothing is not good. But why should we avoid it?

What is polyester?

The term polyester labels a relatively large amount of synthetic polymer fibers; most often it’s polyethylene terephthalate, which is known as PET. Being synthetic means that it’s not of natural origin – and the polyester fiber was invented only in the 1940s in England. Since 1947 it has been manufactured industrially.
Polyester is from oil. And this guaranteed an increase in its popularity. It was at a time when the diversity of oil use was seen as a total miracle, the transformation of this amazing material into clothing opened up new possibilities. Oil is cheap, versatile and easy to use, which is also reflected in the clothing produced – everything from casual t-shirts through underwear to winter jackets, in various colors and, of course, at low prices is made from polyester.
One of the reasons why the use of polyester in the textile industry is so widespread is its positive properties. It lasts long and retains its shape, can be machine washed, but mainly it dries quickly and is resistant to creasing. Combined with its cheap price, it’s very understandable why it could enjoy great popularity.
At a time when polyester became a popular material, environmental considerations were largely ignored. However, the impact this material has on our environment only became apparent later.
read next: how to support slow fashion

Problems with polyester

First of all, polyester doesn’t degrade in nature. Since it’s a synthetically produced substance, that is, it was created by humans, the nature didn’t create any way to turn polyester into dirt or organic residues.
As far as energy consumption is concerned, the process of producing polyester clothing is very demanding. In addition, toxic dyes are needed to give the garment the look we want.
Worst of all, polyester clothing releases dangerous microfibers into the water. According to some studies, up to 4,500 microfibres are discharged into water from each gram of polyester fabric; during each wash. The problem is that these microfibers are invisible to the human eye because they are very small and don’t get trapped in the filter in the washing machine and remain in the water even after passing through the sewage treatment plants. They get into groundwater, rivers and oceans, where they disturb the ecosystem – because they are accidentally eaten by fish, plankton and other aquatic animals, and thus enter the food chain. This means that you probably have some microfibers inside you right now.
Over the past few years, when the interest in the environment has started increasing, the first pieces of clothing made of recycled polyester have appeared on the market. Five plastic bottles are required to produce one T-shirt. Doesn’t that sound amazing? We buy new clothes and at the same time help nature, because it relieves the burden of plastic. And maybe it sounds nice, the reality is much worse. Since the plastic from the bottle must undergo a relatively demanding process in order to turn it into a fiber used to make fabrics, its internal bonds are broken; and even more microfibres are released from the T-shirt than if it were a new polyester T-shirt.
When buying new clothes, choose natural materials such as organic cotton or linen. They are less burdensome for nature than cheap polyester things that never decompose, can kill the entire ecosystem and do more harm than good.
Polyester patrí medzi jedny z najpoužívanejších látok. V dnešnej dobe už asi niet človeka, ktorý by v skrini neschovával aspoň jeden kúsok z tejto syntetickej tkaniny. V priebehu posledného storočia sa používanie tohto lacného materiálu rozšírilo a dnes už nájdeme každý druh oblečenia práve z polyesteru.
Polyester je v podstate druh plastu. A určite ste už v médiách, na sociálnych sieťach alebo od kamošky počuli, že oblečenie z polyesteru nie je dobré. Ale prečo by sme sa mu mali vyhýbať?

Čo je polyester

Pomenovanie polyester označuje pomerne veľké množstvo syntetických polymérových vláken; najčastejšie je polyetyléntereftalát, ktorý poznáme pod skratkou PET. To, že je syntetický, znamená, že nemá prírodný pôvod – a vlákno z polyesteru bolo vynájdené až v štyridsiatych rokoch v Anglicku. Od roku 1947 sa vyrába priemyslovo.
Polyester je z ropy. A to zaručilo vzrast jeho popularity. Práve v čase, kedy bola rozmanitosť používania ropy považovaná za hotový zázrak, premena tohto úžasného materiálu na oblečenie otvárala nové možnosti. Ropa ju lacná, univerzálne použiteľná a ľahko sa s ňou pracuje, čo sa odrazilo aj na vyprodukovanom oblečení – z polyesteru je všetko od bežných tričiek cez po spodnú bielizeň až po zimné bundy, v rôznych farbách a, samozrejme, za nízke ceny.
Jedným z dôvodov, prečo sa používanie polyesteru v textilnom priemysle tak rozšírilo, sú aj jeho kladné vlastnosti. Dlho vydrží a zachováva si svoj tvar, je možné ho prať v práčke, ale hlavne rýchlo schne a je odolný voči pokrčeniu. V kombinácii s jeho lacnou cenou je preto veľmi pochopiteľné, prečo sa mohol tešiť veľkej obľube.
V čase, kedy sa stal polyester populárnym materiálom, sa na environmentálne hľadisko veľmi neprihliadalo. Avšak dopad, aký má tento materiál na naše životné prostredie, sa prejavil až neskôr.
čítaj ďalej: ako podporovať pomalú módu

Problémy polyesteru

V prvom rade, polyester sa v prírode nerozloží. Keďže je to synteticky vyrobená látka, teda ju stvorili ľudia, príroda nevymyslela žiaden spôsob, ako polyester premeniť na hlinu alebo organické zvyšky.
Čo sa spotreby energie týka, proces výroby oblečenia z polyesteru je veľmi náročný. Okrem toho sú potrebné toxické farbivá, ktoré takémuto oblečeniu dodávajú vzhľad, aký si želáme.
No čo je najhoršie, oblečenie vyrobené z polysteru vypúšťa do vody nebezpečné mikrovlákna. Podľa niektorých štúdií každý jeden gram látky z polyesteru vypustí do vody až 4 500 mikrovlákien; a to počas každého prania. Problémom je, že tieto mikrovlákna sú pre ľudské oko neviditeľné, pretože sú veľmi malé, a nezachytí ich filter v práčke a vo vode ostávajú aj po prechode čističkou vody. Dostávajú sa tak do podzemných vôd, riek a oceánov, kde narušujú ekosystém – pretože ich omylom zjedia ryby, planktón a ďalšie živočíchy žijúce vo vode, a tak sa dostávajú do potravinového reťazca. To znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou máte práve nejaké mikrovlákna už aj v sebe.
V priebehu posledných pár rokov, keď začal záujem o ochranu životného prostredia len vzrastať, sa na trhu objavili prvé kúsky oblečenia vyrobené z recyklovaného polyesteru. Na výrobu jedného trička je potrebných päť plastových fliaš. Neznie to úžasne? Kúpime si nové oblečenie a zároveň pomôžeme prírode, pretože ju zbavíme bremena v podobe plastu. A možno to znie pekne, realita je oveľa horšia. Keďže plast z fľaše musí prejsť pomerne náročným procesom, aby sa z neho mohlo stať vlákno použité na výrobu tkanín, narúšajú sa jeho vnútorné väzby; a z trička sa do vody uvoľňuje niekoľkonásobne viac mikrovláken ako keby bolo tričko z nového polyesteru.
Pri kupovaní nového oblečenia siahnite radšej po prírodných materiáloch ako je organická bavlna či ľan. Predstavujú pre prírodu menšiu záťaž ako lacné veci z polyesteru, ktoré sa nikdy nerozložia, dokážu zabiť celý ekosystém a napáchajú viac škody ako úžitku.