14 jednoduchých spôsobov, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu

Zero waste shopping, straw bag, mason jar, vegetables.
Carbon footprint is a name for the total amount of greenhouse gas emissions produced in all activities or production, use and consumption of products. It’s a trace left by human activity on the environment. These are primarily emissions of carbon dioxide, but also methane, nitrous oxide and fluorinated gases, which retain heat in the atmosphere and cause global warming and climate change.
In the article What is carbon footprint, you can read a more detailed introduction to this issue — an explanation of what carbon footprint is, how it’s calculated, as well as some examples comparing the amount of greenhouse gases produced in the production of different foods or different types of transportation.
In short, almost everything we do during the day, what we eat, how we dress, where and how we go, has carbon footprint. However, some activities or foods have a much higher carbon footprint; and that is why today we will share with you fourteen simple tips on how to reduce your carbon footprint.
Glass jars with food, zero waste.

Home

1. Recycle. And most importantly, recycle properly. This tip may seem unnecessary, but many people don’t sort waste properly and correctly. When shopping, pay attention to the mark on the back of the packaging, which will tell you which bin it belongs in, and try to avoid packaging that cannot be recycled. You can read more about what kind of waste belongs in which container in the article How to recycle.
2. Wash at a lower temperature. This will save up to 220 kilograms of carbon dioxide per year, as it won’t require such a high amount of energy to heat water. And don’t worry — your clothes will still be just as clean and fragrant; in addition, the enzymes in detergents are intended for use in cold water and will thus work better.
3. Replace the lightbulbs with LEDs. Most households have already undergone this change, but if you keep postponing it, I remind you of it now. LED bulbs are more expensive, but last up to 60 times longer, consume 80% less energy, and since they don’t contain any toxic elements, they don’t pollute water (unlike conventional light bulbs, which can contaminate up to 5,000 liters of water after consumption).
read next: What is carbon footprint
4. Switch off appliances that you’re not using. As soon as you no longer need them, unplug them and place them in a designated place. And this also applies to turning off the lights in rooms where no one is — learn to turn off the light behind you when you leave the room for even five minutes. It’s unnecessarily consumed electricity that results in CO2 emissions.
5. Reduce heating in winter. If you go to school, work or out, turn off the heater in all rooms; you can also reduce the heater at night, when the colder temperature in the room is more pleasant. But most importantly — before you turn on the radiator because you are cold, re-evaluate whether it’s not only because you’re underdressed. Sometimes it’s enough to put on socks or a sweatshirt.
A pile of clothing.

Buying

6. Do not throw away, fix it first. We’re so used to the fact that everything is cheap and easily available, that as soon as a product shows even the slightest sign of damage, we immediately throw it away and buy a new one. Whether it’s appliances, chipped mugs, clothes with holes or scratched furniture — before you go to the store to buy a new one, try to fix the thing you already have.
7. Buy less, wisely and responsibly. Don’t buy what you don’t need just because it’s on a discount or bargain, first consume what you have at home, then start looking for alternatives and mostly re-evaluate each purchase to see if you really need it. Support smaller and local producers who care about the environment and produce less waste.
8. Don’t support fast fashion. The point of fast fashion is to force the consumer to buy as many clothes as possible in the shortest period of time. These practices are very harmful to nature and resources, and hurt people in developing countries where such clothing is made. Instead, buy clothes made from sustainable materials that will last you much longer.
Vegan wrap with spinach, chickpeas and avocado.

Food

9. Consume less meat and dairy products. You don’t have to become a vegetarian or a vegan right away, but if you don’t eat such products just one day, you’ll save almost 4 kilograms of CO2, which is more than 1,300 kilograms a year. You will also find tasty and affordable substitutes for animal products in regular supermarkets, and you can find delicious plant-based recipes on our website, too, which will inspire you to make this change in your diet.
10. Don’t throw away food. According to some studies, we throw away an average of up to a third of food. The reasons are various — we buy a lot and don’t manage to eat it all, we don’t know how to store food properly, a lot is also thrown away by supermarkets that can’t sell food that is visibly damaged and doesn’t look as good. Plan your meals in advance and don’t be afraid to reach for an apple with a brown spot or dented carton of milk.
11. Buy locally. By buying food grown in your country, you reduce the amount of emissions produced by transport; by doing so, you also support local growers and help the economy.
12. Compost. When uneaten food (which makes up to a third of the household waste) goes to landfill with other mixed waste, it must decompose in an anaerobic environment, releasing methane into the atmosphere. There are several ways to compost at home — you can compost in the garden, buy an electric composter or set up a vermicomposter, where the leftovers will be taken care of by earthworms.
Road in autumn after rain.

Transportation

13. Limit driving your car. There are situations where transportation by car is the most fast and efficient. But when you can, try to exchange your car for another type of transport. Travelling by bus for the same distance produces up to half less greenhouse gases than travelling by car for one person. You can also prefer a train, bicycle or simply walk.
14. Travel less by plane. Of course, there are destinations where you can’t get there other than by plane. But if possible, try using trains, buses or cars — these have a much lower carbon footprint. Also try to reconsider whether the plane tickets to London for 20 €, which you buy just because they are at a discount, are so necessary or you can live without such a trip.
You don’t have to incorporate all the tips into your daily life right away. All you have to do is choose one at the beginning, gradually try to include more and more. Each step counts; and even a small change can have a big positive impact on the environment and reduce your carbon footprint.
Zero waste shopping, straw bag, mason jar, vegetables.
Uhlíková stopa je označenie pre celkové množstvo emisií skleníkových plynov vyprodukovaných pri činnostiach, aktivitách či výrobe, používaní i spotrebovaní produktov. Je to stopa, ktorú zanecháva pôsobenie človeka na životnom prostredí. Jedná sa primárne o emisie oxidu uhličitého, ale aj metánu, oxidu dusného a fluórovaných plynov, ktoré zadržiavajú teplo v atmosfére a spôsobujú tak globálne otepľovanie a klimatické zmeny.
V článku Čo je uhlíková stopa si môžete prečítať detailnejší úvod k tejto problematike — vysvetlenie o tom, čo uhlíková stopa vôbec je, podľa čoho sa počíta, ako aj nejaké príklady porovnávajúce množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov pri produkcii rôznych potravín či pri rôznych druhov dopravy a prepravy.
V skratke — uhlíkovú stopu má takmer všetko, čo počas dňa robíme, to, čo jeme, ako sa obliekame, kam a ako chodíme. Avšak niektoré činnosti či jedlo majú oveľa vyššiu uhlíkovú stopu; a preto sa dnes s vami podelíme o štrnásť jednoduchých tipov, ako svoju uhlíkovú stopu znížiť.
Glass jars with food, zero waste.

Domácnosť

1. Recyklujte. A hlavne recyklujte správne. Tento tip sa môže zdať byť zbytočný, avšak mnoho ľudí netriedi odpad dostatočne a správne. Už pri nakupovaní si všímajte značku na zadnej strane obalu, ktorá vám napovie, do akého kontajnera patrí, a snažte sa vyhýbať obalom, ktoré sa recyklovať nedajú. Viac o tom, aký druh odpadu patrí do ktorého kontajnera, si môžete prečítať v článku Ako recyklovať.
2. Perte na nižšej teplote. To ušetrí až 220 kilogramov oxidu uhličitého ročne, pretože nebude potrebné tak vysoké množstvo energie na ohrev vody. A nebojte sa — vaše oblečenie bude stále rovnako čisté a voňavé; navyše enzýmy v pracích prostriedkoch sú určené na používanie v studenej vode, a budú tak fungovať lepšie.
3. Vymeňte žiarovky za LED. Väčšina domácností už prešla na túto zmenu, ale ak to vy stále odkladáte, tak vám to týmto pripomínam. LED žiarovky sú síce drahšie, ale majú až 60x dlhšiu životnosť, spotrebujú o 80% menej energie, a keďže neobsahujú žiadne toxické prvky, neznečisťujú vodu (na rozdiel od klasickej žiarovky, ktorá po spotrebovaní môže kontaminovať až 5000 litrov vody).
čítať ďalej: Čo je uhlíková stopa
4. Vypnite spotrebiče, ktoré nepoužívate. Hneď, ako ich už nepotrebujete, ich vytiahnite zo zásuvky a odložte na určené miesto. A to platí aj o zhasínaní svetiel v miestnostiach, kde nikto nie je — naučte sa za sebou vypínať svetlo, keď odchádzate z izby čo i len na päť minút. Je to zbytočne spotrebovaná elektrina, ktorá má za následok emisie CO2.
5. V zime znížte kúrenie. Ak odchádzate do školy, do práce alebo niekam von, vypnite kúrenie vo všetkých miestnostiach; kúrenie môžete znížiť aj na noc, kedy je chladnejšia teplota v miestnosti príjemnejšia. No hlavne — ešte predtým, než zapnete radiátor s tým, že je vám zima, prehodnoťte, či to nie je tým, že nie ste dostatočne teplo oblečení. Niekedy si stačí nasadiť ponožky alebo obliecť mikinu.
A pile of clothing.

Nakupovanie

6. Nevyhadzujte, najprv opravte. Tak veľmi sme si zvykli na to, že všetko je lacné a ľahko dostupné, že len čo nejaký výrobok prejaví čo i len najmenšie známky poškodenia, hneď ho vyhadzujeme a kupujeme nový. Či už to sú spotrebiče, obité hrnčeky, oblečenie s dierou alebo poškriabaný nábytok — ešte predtým, než pobežíte do obchodu kúpiť nový, skúste danú vec opraviť.
7. Kupujte menej, rozumne a zodpovedne. Nekupujte to, čo nepotrebujete len preto, že je to v zľave alebo výhodnej akcii, najprv spotrebujte to, čo máte doma, až tak sa začnite rozhliadať po alternatívach a každú kúpu predtým prehodnoťte, či vám to naozaj treba. Podporujte menších a lokálnych výrobcov, ktorí dbajú na ochranu životného prostredia a produkujú menej odpadu.
8. Nepodporujte rýchlu módu. Podstatou rýchlej módy je donútiť spotrebiteľa, aby si kupoval čo najväčšie množstvo oblečenia v čo najkratšom čase. Tieto praktiky sú veľmi škodlivé voči prírode a zdrojom, a ubližujú ľuďom v rozvojových krajinách, kde sa takéto oblečenie vyrába. Namiesto toho kupujte oblečenie z udržateľných materiálov, ktoré vám vydrží oveľa dlhšie.
Vegan wrap with spinach, chickpeas and avocado.

Jedlo

9. Konzumujte menej mäsa a mliečnych výrobkov. Nemusíte sa hneď stať vegetariánmi alebo vegánmi, avšak ak jeden deň nebudete jesť tieto potraviny, ušetríte takmer 4 kilogramy CO2, čo je viac ako 1300 kilogramov ročne. Aj v bežných supermarketoch nájdete chutné a cenovo dostupné náhrady živočíšnych produktov, a i na našom webe nájdete recepty iba z rastlinných surovín, ktoré vás k tejto zmene jedálnička inšpirujú.
10. Nevyhadzujte jedlo. Podľa niektorých štúdií vyhodíme v priemere až tretinu jedla. Dôvody sú rôzne — kupujeme veľa a nestíhame jesť, nevieme potraviny správe uskladniť, veľa vyhadzujú aj supermarkety, ktoré nevedia predať jedlo, ktoré je viditeľne poškodené a nepekné. Plánujte svoje jedlá dopredu a nebojte sa siahnuť aj po trochu obitom jablku alebo preliačenom kartóne mlieka.
11. Kupujte lokálne. Tým, že kupujete potraviny vypestované vo vašej krajine znižujete množstvo emisií vyprodukovaných transportom; podporujete tým aj lokálnych pestovateľov a pomáhate ekonomike.
12. Kompostujte. Keď nezjedené zvyšky jedla (ktoré tvoria až tretinu odpadu vyprodukovaného domácnosťami) putujú spolu s ostatným zmesovým odpadom na skládku, musia sa rozkladať v anaeróbnom prostredí, čím sa vylučuje do ovzdušia metán. Je viacero spôsobov, ako kompostovať doma — môžete kompostovať na záhrade, kúpiť si elektrický kompostér alebo zriadiť vermikompostér, kde sa o zvyšky potravy postarajú dážďovky.
Road in autumn after rain.

Doprava

13. Obmedzte cesty autom. Sú situácie, kedy je preprava autom najviac rýchla a efektívna. Ale vo chvíľach, kedy sa to dá, skúste vymeniť auto za iný druh dopravy. Cesta autobusom na rovnakú vzdialenosť vyprodukuje až o polovicu menej skleníkových plynov ako cesta autom pre jednu osobu. Uprednostniť môžete aj vlak, bicykel alebo choďte jednoducho pešo.
14. Menej cestujte lietadlom. Samozrejme, sú destinácie, kde sa inak ako lietadlom nedostanete. Ale pokiaľ je to možné, skúste využiť vlaky, autobusy alebo autá — tie majú oveľa nižšiu uhlíkovú stopu. Tiež skúste prehodnotiť, či letenky do Londýna za 20 €, ktoré kupujete len preto, lebo sú práve v zľave, sú také nevyhnutné alebo sa obídete aj bez takéhoto krátkeho výletu.
Nemusíte zaradiť všetky tipy do svojho každodenného života hneď. Stačí, ak si na začiatok vyberiete jeden, postupne skúsite zaradiť ďalší a ďalší. Každý krok sa počíta; a aj malá zmena môže mať veľký pozitívny dopad na životné prostredie a zníženie vašej uhlíkovej stopy.