7 vecí, ktoré stále kupujem ako minimalistka

About seven months ago, I posted a blog post on twelve things I stopped buying after I started living more minimalist and simple. A few days ago, I came across this post again and began to think about what things I continue to buy as a minimalist; until it created a list of seven things whose purchases I don’t want to give up in the near future.
Of course, there is not food, ordinary consumer drugstore products (such as soap or washing powder) and bus tickets on the list.

New things for my flat

Although I have been living here since November, I still cannot say that my flat is furnished exactly according to my ideas. I’m quite close, I’m only missing a few small details, but I still have to add this point to the list. Over the last few months, I’ve been buying a new armchair, rug, blankets and pillows or various decorations — which certainly can’t be considered “minimalist”.

Plants

I like living plants. Cactuses, herbs, cut flowers — they bring life, harmony and peace to every room. In the winter, I didn’t buy flowers for my new apartment at all, because I didn’t see the point in it (they probably wouldn’t get caught and freeze anyway), but now I’m making up for it properly. And they make me happy, so I won’t stop buying them.

Subscriptions

Every month I pay for Spotify, which I can’t praise enough (and I don’t even want to imagine that I would use the free version, sorry), Netflix, which shortens my long evenings, is a companion for lunch or a long day off at work, and I’m also subscribed to Adobe Photoshop, which I use to edit photos for the blog and create graphics for Simply The Studio. It may seem like a lot, unnecessary and non-minimalist to some, but I make full use of all these services and I am satisfied with them.
read next: Minimalist Habits To Start Today

Clothing

I know that I have included this point in the article on the twelve things I do not buy anymore. And I mentioned in it that I only buy clothes when I need them — and that’s why I can’t not include this on this list. Of course, I don’t buy clothes to the same extent as before and new pieces are added to my wardrobe only very rarely, but it would be hypocritical to say that I don’t buy them at all. Since some things have been hanging in my closet for years and their quality is not the best, sometimes there comes a time when they simply need a replacement.

Makeup and cosmetics

According to many, these do not fall under the definition of minimalism. One can easily survive without beauty and skin care products. Even the collection I have at home, I could still nicely declutter and reduce. But I don’t plan to because I’m happy with the products I use. And if I go through them, I’ll buy another packaging.

Gifts for others

I myself keep telling everyone that they don’t have to buy absolutely anything for me on my birthday or holiday, and I stand by it, because I already have everything I need, or I can buy it myself; but when it comes to others, I like to give. I always try to make the gifts useful and do they don’t end up covered in dust, but I don’t want to limit myself in this area.

Unconventional food

Many see veganism as very limiting and restrictive — and it can be if you only see options in regular supermarkets. I like to taste substitutes for various animal products, try new recipes and combinations, and I’m willing to pay more for quality vegan cheeses or yoghurts. This approach may not seem very minimalist to some. But Alpro tastes too good to me and vegan cheddar is simply perfection.

What do you as a minimalist buy?
Približne sedem mesiacov dozadu som na blogu zverejňovala článok o dvanástich veciach, ktoré som prestala kupovať po tom, čo som začala žiť minimalisticky a jednoduchšie. Pred pár dňami som na tento príspevok narazila znova a začala som sa zamýšľať nad tým, ktoré veci ako minimalistka kupujem naďalej; až z toho vznikol zoznam siedmych vecí, ktorých kúpy sa v blízkej dobe nechcem vzdávať.
Pochopiteľne, v zozname nie je jedlo, bežná spotrebná drogéria (ako mydlo alebo prášok na pranie) a lístky na autobus.

Nové veci do bytu

Hoci tu bývam už od novembra, ešte stále nemôžem povedať, že by bol môj byt zariadený presne podľa mojich predstáv. Som k tomu už pomerne blízko, chýba mi už len pár malých detailov, ale i tak musím tento bod zaradiť do zoznamu. V priebehu posledných pár mesiacov som kupovala nové kreslo, koberec, deky a vankúše či rôzne dekorácie — čo sa za “minimalistické” určite považovať nedá.

Rastliny

Mám rada živé rastliny. Kaktusy, bylinky, rezané kvety — do každej miestnosti prinesú život, harmóniu a pokoj. V zime som kvety do nového bytu vôbec nekupovala, pretože som v tom nevidela zmysel (aj tak by sa asi neuchytili a zamrzli by), ale teraz si to vynahrádzam. A robia ma šťastnou, preto ich kupovať neprestanem.

Predplatné

Každý mesiac si platím Spotify, na ktoré nedám dopustiť (a nechcem si ani len predstaviť, že by som mala využívať free verziu, pardon), Netflix, ktorý mi kráti dlhé večery, je spoločníkom počas obeda alebo odreagovaním do dlhom dni v práci, a predplácam si aj Adobe Photoshop, ktorý využívam na úpravu fotiek na blog a tvorbu grafiky pre Simply The Studio. Niekomu sa to môže zdať ako veľa, zbytočné a neminimalistické, ale ja všetky tieto služby plne využívam a som s nimi spokojná.
čítať ďalej: Minimalistické zvyky, ktoré môžeš začať dnes

Oblečenie

Viem, že v článku o dvanástich veciach, ktoré nekupujem, som zahrnula i tento bod. A pri ňom som spomenula, že oblečenie kupujem len vtedy, keď ho potrebujem — a preto mi nedá zahrnúť ho i do tohto zoznamu. Samozrejme, že oblečenie nekupujem v takej miere ako kedysi a nové kúsky do môjho šatníka pribúdajú len veľmi výnimočne, ale bolo by pokrytecké povedať, že ho nekupujem vôbec. Keďže niektoré veci mi visia v skrini už roky a ich kvalita nie je bohvieaká, občas príde chvíľa, kedy jednoducho potrebujú náhradu.

Makeup a kozmetika

Tie podľa mnohých nespadajú pod definíciu minimalizmu. Bez dekoratívnej kozmetiky a produktov na starostlivosť o pleť sa dá bez problémov prežiť. Dokonca i tú zbierku, ktorú doma mám, by som vedela ešte pekne okresať a zredukovať. Ale nemám to v pláne, pretože som spokojná s produktami, ktoré používam. A keď ich miniem, budem si kupovať ďalšie balenie.

Darčeky pre iných

Ja sama stále všetkým hovorím, že mi na narodeniny alebo sviatok nemusia absolútne nič kupovať a aj si za tým stojím, pretože všetko, čo potrebujem, už mám alebo si to viem kúpiť i sama; ale keď ide o iných, rada rozdávam a obdarujem. Vždy sa snažím, aby boli darčeky užitočné a nezapadali prachom, ale v tejto oblasti sa nechcem limitovať.

“Netradičné” jedlo

Mnohí vidia vegánstvo ako veľmi limitujúce a obmedzujúce — a môže ním byť, ak vidíte možnosti iba v bežných supermarketoch. Rada ochutnávam náhrady rôznych živočíšnych produktov, skúšam nové recepty a kombinácie, a som ochotná si priplatiť viac za kvalitné vegánske syry alebo jogurty. Tento prístup sa niektorým môže zdať byť nie veľmi minimalistický. Ale mne Alpro príliš chutí a vegánsky cheddar je jednoducho dokonalosť.

Čo ako minimalisti kupujete vy?