Minimalistické zvyky, ktoré môžete začať dnes

Minimalism is not just about throwing out all unnecessary things. It’s a lifestyle based on simplification, which aims to achieve harmony and inner peace. And each of us should take something from it; and to fight the chaos and consumption we face every day. This, of course, doesn’t mean that everyone has to become a minimalist — not at all. But there are a few habits that are easy and quick to form, and that will bring a bit of balance to your life.

Think twice before buying

Probably every one of us succumbed to it. Red signs indicating amazing sales, tempting offers, ads at every corner. And when we see on the price tag how much we save from the original price, it’s hard to say no and not think about what a pity it would be not to use it. And then in the closet, on the shelf or somewhere at the bottom of the drawer, we end up with things that we don’t need, we will never use, but we feel guilty even when thinking about throwing it out.
Therefore, think carefully before every purchase. Do you really need it? Don’t you have something at home that can easily replace it? Isn’t there another way to buy it — for example, buy it second-hand or borrow it from family, friends or neighbors? In many cases, you will find that if you didn’t look for other alternatives, you would only waste money unnecessarily.
read next: 5 things to declutter today

Clean up as you go

I’ve mentioned it several times on the blog, but I can’t help but include it in this article, because it’s a tip that I personally recommend. Clean up as you go. It has three great advantages — you will avoid a big Saturday cleaning, when someone comes to visit you unexpectedly, you won’t have to be ashamed of the mess, and most importantly, you won’t have dozens of things that will only discourage you from doing putting them away. Therefore, in the evening or in the morning, clean up a few things that you used during the day and you’ll see how much cleaner and calmer your home will look.

Have a system and stick to it

Everything should have its own place. All the books have their place on the shelf, each piece in the wardrobe hangs on its own hanger, nothing just lays around. Thanks to the fact that every thing will have its home, you guarantee that it will be easier for you to stick to the previous point — and you will clean up faster. And this applies to all areas — including drawers in the kitchen or folders in the laptop.

Regular decluttering

Let me tell you — decluttering things is addictive. I haven’t stopped since I first cleaned out my closet four years ago. Once every few months, I always open it and think about what I haven’t worn for a long time and what I can give away; I’m looking for new owners for my books and checking all the storage spaces to see if the things haven’t piled up there and don’t need to be cleared out. Not only do I enjoy it, but it feels very liberating.

Be grateful

One quality that many people lack — gratitude. Since childhood, we have been complaining about everything we don’t have, envying siblings and classmates at school and crying at home about what they have and we don’t, and going through the profiles of the people on Instagram who live our dream lives. But let’s be grateful for what we have. That we’re healthy, we have a warm home, comfort, a loving family and wonderful friends. That we can go to school, learn, work. See, hear and walk.
Every night, think for a few minutes about what you were grateful for during the day. And if you need a tool or a reminder, I recommend the Presently app, where you can write down everything that puts a smile on your face and warms your heart every day. It’s beautiful to look back at your notes. And most importantly, it will remind you how happy you are in life and what you can thank for.
Minimalizmus nie je len o vyhodení všetkých nepotrebných vecí. Je to životný štýl založený na zjednodušovaní, ktorého cieľom je dosiahnuť harmóniu a vnútorný pokoj. A každý z nás by si z neho niečo mal vziať; a bojovať tak proti chaosu a konzumu, ktorému každý deň čelíme. To, samozrejme, neznamená, že každý sa musí stať minimalistom — vôbec nie. Ale je pár zvykov, ktoré sú jednoduché a rýchle na osvojenie, a ktoré prinesú i do vášho života kúsok rovnováhy.

Kúpu si dvakrát premysli

Asi každý z nás tomu podľahol. Červené nápisy označujúce úžasné výpredaje, lákavé ponuky, reklamy na každom kroku. A keď na cenovke vidíme, koľko z pôvodnej ceny ušetríme, je ťažké povedať nie a nemyslieť na to, aká škoda by bola nevyužiť to. A potom nám v skrini, na poličke alebo kdesi na dne zásuvky skončia veci, ktoré nepotrebujeme, nikdy nevyužijeme, no máme výčitky svedomia už len z predstavy vyhodiť ich.
Preto si každý nákup poriadne premyslite. Určite to potrebujete? Nemáte doma niečo, čím sa to dá bez problémov nahradiť? Neexistuje iná možnosť, ako si to zaobstarať — napríklad kúpiť z druhej ruky alebo požičať od rodiny, kamarátov alebo susedov? V mnohých prípadoch zistíte, že ak by ste nehľadali iné alternatívy, iba by ste zbytočne minuli peniaze.
čítaj ďalej: 5 vecí, ktoré môžeš upratať dnes

Upratuj za pochodu

Na blogu som to spomínala už niekoľkokrát, no nedá mi nezahrnúť to i do tohto článku, pretože je to tip, ktorý vám osobne len a len odporúčam. Upratujte za pochodu. Má to tri veľké výhody — vyhnete sa tak veľkému sobotňajšiemu upratovaniu, keď k vám niekto nečakane príde na návštevu, nebudete sa musieť hanbiť za ten neporiadok, a hlavne sa nestane, že sa vám niekde nakopia desiatky vecí, ktoré vás budú iba odrádzať od toho, aby ste ich dali dokopy. Preto hneď večer alebo ráno upracte pár vecí, ktoré ste počas dňa používali a uvidíte, o koľko čistejšie a pokojnejšie bude váš domov vyzerať.

Maj systém a drž sa ho

Všetko má mať vlastné miesto. Všetky knihy majú svoje miesto na poličke, každá kúsok v šatníku visí na vlastnom vešiaku, nič sa len tak neváľa. Práve vďaka tomu, že každá vec bude mať svoj domov zaručíte, že sa vám bude jednoduchšie držať predošlého bodu — a upratovanie vám pôjde rýchlejšie. A to platí na všetky oblasti — aj zásuvky v kuchyni či priečinky v notebooku.

Pravidelné upratovanie

Rovno vám poviem — triedenie vecí je návykové. Odkedy som pred štyrmi rokmi prvýkrát pretriedila svoj šatník, som s tým doteraz neprestala. Raz za pár mesiacov ho vždy otvorím a premýšľam, čo som už dlho nemala na sebe a čo viem posunúť ďalej; pre knihy hľadám nových majiteľov a kontrolujem všetky úložné priestory, či sa mi kdesi nenakopili veci, ktoré potrebujú preriediť. Nielenže ma to baví, ale pôsobí to veľmi oslobodzujúco.

Buď vďačný

Jedna vlastnosť, ktorá mnohým ľuďom chýba — vďačnosť. Už od detstva sa sťažujeme na všetko, čo nemáme, závidíme súrodencom a spolužiakom v škole a doma plačeme, čo všetko oni majú a my nie, a do noci prechádzame profily ľudí na Instagrame, ktorí žijú náš vysnený život. No buďme vďační za to, čo máme. Že sme zdraví, máme teplý domov, pohodlie, milujúcu rodinu a úžasných priateľov. Že môžeme chodiť do školy, vzdelávať sa, pracovať. Vidieť, počuť a chodiť.
Každý večer sa na pár minút zamyslite nad tým, za čo ste boli počas dňa vďační. A ak potrebujete nejakú pomôcku alebo pripomienku, odporúčam vám aplikáciu Presently, kde si môžete každý deň zaznamenať všetko, čo vám vyčarilo úsmev na tvári a zahrialo pri srdci. Je krásne sa potom dívať spätne na svoje zápisky. A hlavne vám to pripomenie, aké šťastie v živote máte a za čo všetko môžete ďakovať.