Nebezpečné látky v kozmetike / časť 02

The use of hundreds of substances in cosmetics is banned, others are not used the brands themselves, because they cause negative effects for many consumers, but there are several substances that we commonly find in products, but we should avoid them.
text: Berenica — photos: Berenica
Every cosmetic product must have its composition on the packaging, because the consumer has the right to know what is in the product. The only exceptions are products distributed as samples, products for professional or institutional use (in hospitals, schools, etc.). The names of the substances used should be given in “common” names, or are the names that are used — as “aqua” instead of “water” or “perfume” instead of “fragrance / aroma”. However, for the average person, printed names have no descriptive value; and few people make the effort to find out what is really in the products they use every day.
The European Union has passed a law according to which up to 1,371 substances may not be included in cosmetic products sold because they are labeled as defective, toxic or even harmful and carcinogenic. We talked about some dangerous substances in the first part of this article Harmful substances in cosmetics, but today we have prepared a continuation for you, because there are many more substances that have a bad effect on health.

Aluminum

We all know aluminum very well, so the mere idea that it should also be found in cosmetic products, which we put on the body with a good conscience, seems crazy. But under the names ALUMINIUM CHLORIDE, ALUMINIUM CITRATE or ALUMINIUM CHLOROHYDRATE, they tend to be part of many deodorants and antiperspirants. It has disinfectant and antiperspirant effects, and although it doesn’t irritate the skin, with long-term use it begins to accumulate in the body and can cause nervous system problems, kidney disease or have a negative effect on fertility.
If you use deodorants or antiperspirants that contain aluminum, we recommend the natural cream deodorants from Mylo or solid deodorants in a cardboard tube from Ponio, which don’t contain bicarbonate soda.

Formaldehyde

Formaldehyde is very well known for its dangerous properties. The International Agency for Research on Cancer describes it as a category 1 carcinogen (Proven Human Carcinogen) and its use in the food industry is prohibited in the Czech Republic. However, for incomprehensible reasons, this doesn’t apply to its use in cosmetics, where it is permitted in a concentration of 0.6%. Formaldehyde can cause an allergic reaction, irritates the mucous membranes when inhaled and is one of the possible causes of atopic eczema and allergies. In addition, it irritates the eyes, skin, respiratory tract and can damage the central nervous system.
It’s most often used as a preservative or as part of nail polishes. You can also find it in the composition under the names FORMALIN, METHANAL, or METHYL ALDEHYDE.
read next: Harmful substances in cosmetics

Silicones

You have probably heard about the presence (or more so absence) of silicones from ads for various shampoos. It’s in hair cosmetics that they occur most often — they promise softness and shine and “protect” damaged hair. However, this is only temporary and has the opposite effect with prolonged use. Silicones are stored on the scalp and cannot be washed with water or shampoo, and by forming a thin layer, they prevent the release of other substances that are beneficial. The skin begins to itch, is drier, and the hair is more brittle.
In stores and drugstores, look for shampoos marked “silicone free” or reach for products from natural ingredients. If you have been using shampoos with silicones for a long time, it will take a while for your hair to adjust and the layer of silicone to wash off your scalp; but it’s definitely worth it, because then their condition will only start to improve.

Toluene

Another substance you should to avoid when buying hair products is toluen. It tends to be a part of hair dyes, but sometimes it also occurs in nail polishes. This ingredient, which also occurs in markers, solvents, cement or even glue, can be toxic to the immune system and is especially dangerous in pregnant women because it can cause various birth defects and deformities in a baby. In addition, it etches the mucous membranes and smells unpleasant.
How do you know if your hair dye contains toluene? You will read in the instructions that the product should only be used in a well-ventilated room. But you better not buy such cosmetics at all and look for better alternatives.

Paraffin

Paraffin is a part of many candles and it’s also a substance that we would not expect in cosmetics, but the opposite is true. Paraffin is formed as a side product of petroleum production and is used in cosmetics mainly because it’s cheap, does not oxidize, does not leave a greasy feeling and gives the skin softness. However, it’s deceptive because it forms an airtight layer and clogs the pores, so the skin cannot get rid of harmful substances. This leads to various rashes, problems or worsening of acne.
In the composition of the products, you will find it as LIQUID PARAFFIN, WHITE PETROLATUM or even PETROLEUM, but avoid them.
Did you find a product at home that contains any of the above ingredients?
Používanie stoviek látok v kozmetike je zakázané, iné nepoužívajú i samotné značky, lebo u mnohých spotrebiteľov vyvolávajú negatívne účinky, ale je viacero látok, ktoré bežne nájdeme v produktoch, no mali by sme sa im vyhýbať.
text: Berenica — fotografie: Berenica
Každý kozmetický produkt musí mať na obale uvedené svoje zloženie, pretože spotrebiteľ má právo vedieť, čo sa v produkte nachádza. Výnimku majú iba produkty distribuované ako vzorky, produkty na profesionálne alebo inštitucionálne využitie (v nemocniciach, školách a podobne). Názvy použitých látok majú byť uvedené v “bežných” názvoch, prípadne sú názvy, ktoré sú zaužívané — ako označenie “aqua” namiesto “voda” alebo “parfum” namiesto “vôňa/aróma”. Avšak pre bežného človeka nemajú uvedené názvy žiadnu výpovednú hodnotu; a len málokto si dá tú námahu, aby zistil, čo sa v produktoch, ktoré používa každý deň, skutočne nachádza.
Európska únia schválila zákon, podľa ktorého až 1 371 látok nesmie byť obsiahnutých v predávaných kozmetických produktoch, pretože sú označené ako závadné, toxické alebo až zdraviu škodlivé a karcinogénne. O niektorých nebezpečných látkach sme hovorili už v prvej časti tohto článku Škodlivé látky v kozmetike, ale dnes sme si pre vás pripravili jeho pokračovanie, keďže látok, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zdravie, je oveľa viac.

Hliník

Hliník všetci veľmi dobre poznáme, preto sa už len predstava, že by sa mal nachádzať aj v kozmetických produktoch, ktoré si s dobrým svedomím dávame na telo, zdá byť šialená. Ale pod názvami ALUMINIUM CHLORIDE, ALUMINIUM CITRATE alebo ALUMINIUM CHLOROHYDRATE zvyknú byť súčasťou mnohých dezodorantov a antiperspirantov. Má dezinfekčné a antiperspiračné účinky, a aj keď pokožku nedráždi, pri dlhodobom používaní sa začne ukladať v tele a môže spôsobiť problémy nervového systému, ochorenia obličiek alebo mať negatívny vplyv na plodnosť.
Ak používate dezorodanty alebo antiperspiranty, ktoré obsahujú hliník, odporúčame vám prírodné krémové dezodoranty Kvetinová pazuška od Mylo alebo tuhé dezodoranty v kartónovej tube od Ponio, ktoré neobsahujú sódu.

Formaldehyd

Formaldehyd je veľmi známy svojimi nebezpečnými vlastnosťami. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ho označuje ako karcinogén kategórie 1 (Preukázaný karcinogén pre človeka) a v Českej republike je jeho používanie v potravinárskom priemysle zakázané. To sa však — z nepochopiteľných dôvodov — nevzťahuje na jeho používanie v kozmetike, kde je povolený až v koncentrácii 0.6%. Formaldehyd môže vyvolať alergickú reakciu, pri vdychovaní dráždi sliznicu a je jednou z možných príčin atopického ekzému a alergie. Okrem toho dráždi oči, kožu, dýchacie cesty a môže aj poškodiť centrálnu nervovú sústavu.
Najčastejšie sa používa ako konzervačná látka alebo ako súčasť lakov na nechty. V zložení ho nájdete aj pod názvami FORMALIN, METHANAL, METHYL ALDEHYDE alebo ALDEHYD MRAVENCI.
čítaj ďalej: Nebezpečné látky v kozmetike

Silikóny

O prítomnosti, respektíve neprítomnosti silikónov ste už určite počuli z reklám na rôzne šampóny. Práve vo vlasovej kozmetike sa vyskytujú najčastejšie — sľubujú hebkosť a lesk a “chránia” poškodené vlasy. Tento efekt je ale len dočasný a pri dlhšom používaní má opačný výsledok. Na pokožke hlavy sa silikóny ukladajú a nedajú sa umyť ani vodou či šampónom, a tým, že vytvárajú tenkú vrstvu, zabraňujú prepúšťaniu iných látok, ktoré sú prospešné. Pokožka začne svrbieť, je suchšia, a vlasy sú viac lámavé.
V obchodoch a drogériách hľadajte šampóny s označením “silicone free” alebo siahnite po produktoch z prírodných zložiek. Ak už dlhšie používate šampóny, ktoré silikóny obsahujú, bude vašim vlasom chvíľku trvať, pokiaľ sa prispôsobia a z pokožky hlavy sa vám zmyje vrstva silikónov; ale určite to stojí za to, lebo potom sa začne ich stav iba zlepšovať.

Toluén

Ďalšia látka, ktorej sa radšej vyhnite pri kupovaní vlasových produktov, je toluén. Ten zvykne byť súčasťou farieb na vlasy, ale občas sa vyskytuje aj lakoch na nechty. Táto zložka, ktorá sa tiež vyskytuje vo fixách, rozpúšťadlách, cemente alebo dokonca lepidle, môže byť toxická na imunitný systém a zvlášť nebezpečná je u tehotných žien, pretože u dieťaťa môže spôsobiť rôzne vrodené defekty a deformácie. Okrem toho leptá sliznice a nepríjemne zapácha.
Ako zistíte, že vaša farba obsahuje toluén? V návode sa dočítate, že prípravok treba používať len v dobre vetranej miestnosti. No takúto kozmetiku si radšej vôbec nekupujte a poobzerajte sa po lepších alternatívach.

Parafín

Parafín je súčasťou mnohých sviečok a tiež je to látka, ktorú by sme v kozmetike nečakali, avšak opak je pravdou. Parafín vzniká ako bočný ropný produkt a v kozmetike sa používa hlavne preto, že je lacný, neoxiduje, nezanecháva pocit mastnoty a pokožke dodáva jemnosť. Ten je však klamlivý, pretože vytvára nepriedušnú vrstvu a upcháva póry, kvôli čomu sa koža nemôže zbavovať škodlivých látok. To vedie k rôznym vyrážkam, problémom či zhoršeniu akné.
V zložení produktov ho nájdete ako LIQUID PARAFFIN, WHITE PETROLATUM alebo aj PETROLEUM, no oblúkom sa im vyhnite.
Našli ste doma produkt, ktorý obsahuje niektorú z vyššie uvedených zložiek?