Ako dosiahnuť svoje ciele

I’ve always had a problem with achieving my goals. Now I don’t mean short-term ones, as a list of duties within one day or a week; rather, I mean goals that are for the whole year. Even I have many people around me who don’t have New Year’s resolutions, but everyone has some goals they want to achieve in the near future. Whether it’s about the family and relationships, career or personal life, we all have something we want to achieve.
Making New Year’s resolutions or goals is exciting and motivating; achieving them is different. We forget about them everyday – after all, often it’s something we don’t think about the whole day; but when we remember them, a smaller wave of disappointment that we didn’t achieve them hits us, but then we calm ourselves by assuring we still have enough time. However, the end of the year always comes sooner than we would like to – and we must move the goals again.
As I mentioned before, I have always had trouble achieving my New Year’s resolutions. But I’ve managed to find a system that (at least for me) works – and I will share it with you in this article.

Be specific

The first step to success is being specific; and therefore one of the main reasons why we fail to achieve our goals is that they are too general. Many will say in the New Year that we’ll be more active, will workout more, eat more healthy, take more care of ourselves, be a better person. But what is more? The problem is that if we don’t make a huge change from day to day and suddenly  we start to run every day, eat according to a strict healthy diet and we’ll be volunteers in four non-profit organizations – and of course, such a change is more or less unrealistic – we won’t feel the difference.
Therefore, we need to be as specific as possible when setting the goals. The difference between “I will exercise more” and “I will run three times a week” is that in the second case we know exactly what we want to achieve; and we’re also able to record the moment when and if we succeed in achieving the resolution.

How and when

It’s equally important to determine how we’ll achieve the goal, or what steps we’re facing on the way. To reduce the amount of waste you produce, you first need to know how you want to do it – and, for example, break it down into replacing all disposable products with reusable ones, making or buying your own produce bags, and buying food in bulk stores. Many goals can be broken down – and they won’t look scary and unreachable.
Once you break down your goals into smaller ones, determine when you’ll achieve them. The problem with the fact that New Year’s resolutions relate to the whole year is that the year is a very long time during which you won’t only forget what you want to accomplish, but also nothing will motivate you to try to achieve them sooner than in December. By setting February, June, or September as a deadline, you won’t only help to achieve the goal but also fulfill it at all.
But be realistic. If you don’t even have an idea how to cook a vegan meal or what you can and cannot eat as a vegan, you won’t make such a change from day to day – because after a week you will return to consuming animal products. Leave enough time to adapt; and also start with small steps.
read next: 10 healthy habits

On a paper

I’m a believer in reducing our paper consumption, but I’m making an exception to this. Write down all your goals and resolutions on a paper. It doesn’t matter whether it’ll be in your planner or the first scrap you find. And keep in in your sight. As a result, you won’t forget them and you’ll always be reminded, which will motivate you to fulfill them.
Also, you will be able to track your progress – if you have goals broken down into smaller steps with a set deadline when you want to achieve them, by writing them down, you can control how you’re doing, whether you’re behind or you’re also overcoming your expectations. And we all know the feeling of ultimate satisfaction by crossing out an item from the list and tracking how the list gets shorter.

66 Days

That’s how long it thakes to form a new habit. A team of psychiatrists from University College in London made a research on almost a hundred people and studied, how long will it take for them to get used to doing certain activities.
When making goals, this number is important. First, because we know that we need around two months to form a habit; but you can also make a “countdown” accordingly. If you want to practice yoga every day, focus on doing this for only nine weeks. Create a calendar with a countdown and focus on meeting your goal every day. Over time, it won’t only be easier and it will cost you less self-persuasion, but when you finally arrive on the sixty-sixth day, it will be something natural for you that you can no longer imagine a morning without short yoga session.

Reward

Nothing is more motivating than a vision of a reward. If you aim to not buy anything at all for two months except for food, you can reward yourself by buying new shoes you want so much at the end of this “journey”. After a month without junk food, treat yourself with your favourite burger. It may seem like a step back, but since after a month you don’t think about going shopping after work and you learnt how to make salad in ten different ways, a one-time reward will please you, but the new habit won’t make you fall into old tracks.
What are your goals for this year and which did you accomplished?
Vždy som mala problém so spĺňaním cieľov. Teraz nemám na mysli tie krátkodobé, ako zoznam povinností v rámci jedného dňa alebo týždňa; skôr myslím ciele, ktoré sa týkajú celého roka. I ja mám vo svojom okolí mnohých ľudí, ktorí si novoročné predsavzatia nedávajú, no každý má nejaké ciele, ktoré chce v blízkom čase splniť. Či už sa týkajú rodiny a vzťahov, kariéry alebo osobného života, všetci máme niečo, čo chceme dosiahnuť.
Zadávanie si novoročných predsavzatí alebo cieľov je vzrušujúce a motivujúce, ich spĺňanie je už o inom. Počas bežných dní na nich zabúdame – predsa len je to často niečo, na čo nemyslíme od rána do večera; avšak keď si na nich spomenieme, zasiahne nás menšia vlna sklamania z toho, že sme ich ešte nesplnili, no potom upokojíme samých seba uistením, že stále máme dosť času. Avšak koniec roka vždy nastane skôr, ako by sme chceli – a ciele musíme opäť presunúť.
Ako som už spomínala, vždy som zvykla mať problém splniť moje novoročné predsavzatia. No podarilo sa mi nájsť systém, ktorý (aspoň pre mňa) zaručene funguje – a v tomto článku sa oň s vami podelím.

Buď konkrétny

Prvým krokom k úspešnosti je konkrétnosť; a preto jedným z hlavných dôvodov, prečo sa nám ciele nedarí splniť, je to, že sú príliš všeobecné. Mnohí si do nového roka povieme, že budeme viac aktívni, budeme viac športovať, budeme jesť viac zdravo, viac sa o seba starať, budeme lepším človekom. No koľko je viac? Problém je ten, že pokiaľ nespravíme zo dňa na deň obrovskú zmenu a odrazu začneme behať každý deň, jesť podľa striktného zdravého jedálnička a budeme dobrovoľníkom v štyroch neziskových organizáciách – pričom, samozrejme, takáto zmena je viac-menej nereálna – rozdiel nepocítime.
Preto musíme byť pri zadávaní cieľov čo najkonkrétnejší. Rozdiel medzi “budem viac cvičiť” a “budem behať trikrát týždenne” je ten, že v druhom prípade presne vieme, čo chceme dosiahnuť; a tiež vieme zaznamenať moment, kedy a či sa nám predsavzatie podarí splniť.

Ako a kedy

Rovnako dôležité je aj určiť si, ako cieľ dosiahneme, respektíve aké kroky nás na ceste čakajú. Ak chcete znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu, najprv musíte vedieť, ako to chcete docieliť – a rozkúskujete to napríklad na to, že nahradíte všetky jednorazové výrobky znovupoužiteľnými, vyrobíte alebo kúpite si vlastné vrecká na ovocie a zeleninu, a trvanlivé potraviny budete kupovať v bezobalových obchodoch. Mnohé ciele sa dajú takto rozdeliť – a vďaka tomu nebudú vyzerať desivo a nedosiahnuteľne.
Keď si už budete rozčleňovať ciele na menšie, stanovte si, kedy presne ich dosiahnete. Problém v tom, že novoročné predsavzatia sa vzťahujú na celý rok je ten, že rok je veľmi dlhá doba, počas ktorej nielen zabudnete, čo vôbec chcete splniť, ale tiež vás nič nebude motivovať k tomu, aby ste sa snažili ich docieliť aj skôr ako v decembri. Tým, že si ako deadline určíte február, jún alebo september, dopomôžete nielen tomu, že predsavzatie splníte skôr, ale tiež že ho vôbec splníte.
Ale buďte realista. Ak nemáte ani len páru, ako uvariť jedno vegánske jedlo alebo čo všetko ako vegán môžete a nemôžete jesť, zo dňa na deň takúto zmenu nespravíte – pretože už po týždni sa vrátite ku konzumovaniu živočíšnych produktov. Nechajte si dostatok času na prispôsobovanie sa; a tiež začnite malými krokmi.
čítaj ďalej: 10 zdravých zvykov

Na papier

Som zástancom toho, že musíme zredukovať našu spotrebu papiera, ale v tomto robím výnimku. Všetky ciele a predsavzatia si spíšte na papier. Je jedno, či to bude do diára alebo na prvý zdrap, ktorý nájdete. A majte ich na očiach. Vďaka tomu na nich nezabudnete a budete si ich stále pripomínať, čo vás bude motivovať k tomu, aby ste ich splnili.
Tiež vďaka tomu budete mať možnosť sledovať svoj progres – ak budete mať ciele rozčlenené na menšie kroky, pri ktorých budete mať stanovené, kedy ich chcete splniť, tým, že ich budete mať spísané, môžete kontrolovať, ako sa vám darí, či ste pozadu alebo prekonávate aj svoje očakávania. A všetci poznáme ten pocit vrcholného uspokojenia po vyškrtnutí položky zo zoznamu a sledovanie, ako sa list skracuje.

66 dní

Tak dlho trvá vyformovanie nového zvyku. Odsledovali to psychológovia na univerzite v Londýne, ktorí na takmer sto ľuďoch skúmali, ako dlho im bude trvať, kým si zvyknú na vykonávanie určitých aktivít.
Pri zadávaní cieľov má toto číslo dôležitý význam. Jednak preto, lebo vďaka tomu vieme, že potrebujeme približne dva mesiace na to, aby sa nejaký zvyk stal prirodzenosťou; ale tiež si podľa toho môžete spraviť “odpočítavanie”. Ak chcete cvičiť jógu každý deň, sústreďte sa na vykonávanie tohto cieľa iba počas deviatich týždňov. Vytvorte si vyškrtávací kalendár a sústreďte sa na to, aby ste cieľ splnili každý jeden deň. Postupom času to pôjde nielen ľahšie a bude vás to stáť menej seba-presviedčania, ale keď konečne dôjdete k šesťdesiatemu šiestemu dňu, bude to pre vás niečo také prirodzené, že si už nebudete vedieť predstaviť ráno bez krátkej jógy.

Odmena

Nič nie je väčšou motiváciou ako vidina odmeny. Ak si dáte cieľ, že si počas dvoch mesiacov nekúpite vôbec nič okrem potravín, ako odmenu si môžete dať to, že si na konci tejto “cesty” kúpite nové topánky, po ktorých tak túžite. Po mesiaci bez nezdravých jedál si doprajete obľúbený burger. Môže sa to zdať ako krok späť, no keďže po dvoch mesiacoch už nemyslíte na to, ako pôjdete po práci nakupovať a naučili ste sa robiť šalát na desať rôznych spôsobov, jednorazová odmena vás krátkodobo poteší, no nový zvyk vás neprinúti spadnúť do starých koľají.
Aké sú vaše ciele na tento rok a aké sa vám už podarilo splniť?