Nové začiatky

Simply Berenica. Blog about me, about my life, about my journey of learning about minimalism, zero waste lifestyle and veganism.

Those who have been following the blog for a while now (or you’ve even been with me through the beginnings on blog.cz as well) probably already know that I’m a very indecisive person. With perfectionist elements. Nothing is perfect for me. And so it was with the old blog title. That’s why I decided to change it.
Welcome to Simply Berenica! New name, new design, new look. A new beginning. The last month has been a breakthrough for me, a few changes have occurred, and I’m finally happy with where my path goes; and this is also what my little piece of the internet shows, from which I’m more thrilled then every before. The preparations lasted for both short and long time; on the one hand, I kept it in myself for months, but the last steps were somewhat fast. But everything is as I imagined. After a long time, I can say that I’m absolutely satisfied with where the blog is going – and again I have the enthusiasm I missed a year ago.
The blog also reflects a sort of inner mood of a person – and happiness from Simply Berenica is part of the happiness of all my life. After several falls and doubts, whether I make good decisions, crying at two in the morning, after endless dealings, paperwork and lengthy calls (adult life), stress and awakened nights, I finally got to the point where I can proudly say that I’m happy. And if anyone needs to hear it – everything will be fine. Some things need time and patience. But every problem has a solution.
So to conclude this brief article, I believe you will quickly get used to Simply Berenica from Bee A Change. The focus of the blog won’t change, you don’t have to worry about it; and posts about zero waste, minimalism, and veganism will only add up.
You can expect another news next month. It’s not directly related to the blog, it may be a surprise for some (maybe not for some), I can’t wait for it. If you have any guesses of what it might be, I would like to read it in the comments!
PS: The main languague of the posts is set to English, however, if you’d like to read it in Slovak, you can easily switch it in the intro of the post. We’ll see if it works; and then I’ll decide whether we’ll go back as it was before or it’ll work like this.

Simply Berenica. Jednoducho Berenika. Blog o mne, o mojom živote, o mojej ceste učenia sa o minimalizme, bezodpadovom životnom štýle a vegánstve.

Tí, ktorí sledujete blog už dlhšie (prípadne ste so mnou prežili aj začiatky ešte na blog.cz), už asi viete, že som veľmi nerozhodná osoba. S prvkami perfekcionistu. Nič pre mňa nie je dostatočne dokonalé. A tak to bolo aj so starým názvom blogu. Preto som sa rozhodla ho zmeniť.
Vitajte teda na Simply Berenica! Nové meno, nový design, nový vzhľad. Nový začiatok. Posledný mesiac bol pre mňa prelomový, nastalo pár zmien a ja som konečne spokojná s tým, kam vedie moja cesta; a oddnes tomu naznačuje aj tento môj malý kúsok internetu, z ktorého som nadšená ako už dávno nie. Prípravy trvali krátko i dlho zároveň; na jednu stranu som to v sebe držala celé mesiace, no posledné kroky zbehli akosi rýchlo. No všetko je tak, ako som si predstavovala. Po dlhej dobe môžem povedať, že som maximálne spokojná s tým, kam blog smeruje – a opäť mám v sebe to nadšenie, ktoré mi pred rokom tak chýbalo.
Aj blog odzrkadľuje akési vnútorné rozpoloženie človeka – a šťastie zo Simply Berenica je súčasťou šťastia z celého môjho života. Po viacerých pádoch a pochybnostiach, či robím dobré rozhodnutia, po plači o druhej ráno, po nekonečných vybavovaniach, vypĺňaní papierov i zdĺhavých telefonátoch (adult life), strese a prebdených nociach, som sa konečne dostala do bodu, kedy môžem hrdo povedať, že som šťastná. A ak to niekto potrebuje počuť – všetko bude v poriadku. Niektoré veci chcú čas a trpezlivosť. Ale každý problém má riešenie.
Aby som teda na záver zhrnula tento kratučký príspevok – verím, že si z Bee A Change rýchlo zvyknete na Simply Berenica. Zameranie sa nijako nezmení, toho sa nemusíte obávať; a príspevky o zero waste, minimalizme a vegánstve budú iba pribúdať.
Budúci mesiac môžete čakať ďalšiu novinu. Blogu sa priamo netýka, možno to bude pre niekoho prekvapením (pre niektorých možno ani nie), ja sa toho neviem dočkať. Ak máte nejaké odhady, čo by to asi mohlo byť, rada si ich prečítam v komentároch!
PS: Zatiaľ je predvolený jazyk prehliadania príspevkov angličtina, ktorú si ľahko prehodíte v úvode. Uvidíme, ako to bude fungovať; a podľa toho usúdim, či sa vrátime späť k slovenčine alebo to pôjde aj takto.